Ulike typer risikovurdering Hermann Steen Wiencke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulike typer risikovurdering Hermann Steen Wiencke"

Transkript

1 Ulike typer risikovurdering Hermann Steen Wiencke Managing the future today

2 Proactima as Etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over. 60 medarbeidere Proactima AS (2003) : 36 ansatte Proactima Project Management Group AS (2008): 7 ansatte Proactima Project Services AS (2007): 14 konsulenter (ressurspool) HSE Academy AS (2006): 4 ansatte Kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen 100% eid av ansatte

3 Innhold Ulike typer av risikovurderinger generell oversikt, sammenhenger, arenaer for risikovurdering ulike typer verktøy spørsmål/diskusjon

4 Hva er risiko? Generelt (Aven 2006) Risiko brukes for å utrykke den fare uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Risiko omhandler usikkerhet om utfallet av fremtidige aktiviteter.

5 Risikostyring Med risikostyring forstås alle tiltak og aktiviteter som gjøres for å styre risiko. Formål med risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå ulykker, skader og tap. Risikostyring er ikke en ensidig prosess for å redusere risiko i samfunnet eller i en bedrift.

6 Helhetlig risikostyring Marked/ kunder Lover og regler Leverandøre r Konkurrenter Likviditet Oppkjøp Kreditt Virksomhetens mål og visjoner Økonomi HMS Samfunnsansvar Omdømme etc Ulykkeshendelser Arbeidsmarked Villede handlinger Tap av kompetans e/ personell Mennesker Utstyr Organisasjon Prosesser Beslutninger Teknologi Politiske forhold

7 Strategisk risiko Finansiell risiko Kraftbransjen - overordnet risikostyring Oppkjøp Teknologiutvikling Konkurrenter Politiske forhold Lover og regler Arbeidsmarked Marked Kreditt Likviditet Feature by Feature Feature by Feature Feature by Feature Feature by Feature Comparison Comparison Comparison Comparison Prod Prod uct Prod uct Prod uct Prod uct uct Prod Prod uct Prod uct Prod uct Prod uct uct Leveringskvalitet Økonomi Featu Featu Featu re Featu re Featu re Featu re Featu re Featu re Featu re Featu re re re Prod Prod uct Prod uct Prod uct Prod uct uct Prod Prod uct Prod uct Prod uct Prod uct uct Personsikkerhet 3. person Featu Featu Featu re Featu re Featu re Featu re Featu re Featu re Featu re Featu re re re Miljø Omdømme Etc.. Operasjonell risiko Personell Hendelse Overordnede mål Epedemi Hendelser Sykdom Streik Tap av kompetanse Risikoforhold Distribusjon Transformator System Komponent Driftssentral Overføringsnett Bygninger Hendelse Brann Ekspl. Fall Klem Tyveri Årsak Bakenforliggende årsaker - Feilhandling - Systemfeil - Naturhandling - Direkte angrep - Tilfeldige angrep Ulykker Villede handlinger Organisasjon - Styring - Kultur - Arbeidsprosesser Infrastruktur Nye anlegg / prosjekter System Vei IKT Annen transport Hendelse Kollisjon Bortfall av transportmiddel Bortfall av komm. middel Organisasjon

8 Risikostyring på ulikt nivå i en virksomhet Strategisk risiko Finansiell risiko Operasjonell risiko Overordnet Prosjektrisiko Finansiell risiko Eksisterende anlegg Vedlikehold Oppgave Eksempel Selskap Nytt anlegg Trading Trafostasjon Nedstengning Bytte effektbry ter Planlegging Årsplan Prosjektplan. Design, dokumentasjon Vedlikeholds- plan Dokumen tasjon Risikovurdering Risiko Workshop Prosjektrisikoanalyse ROS-analyse (grovanalyse, kvantitativ analyse) HAZID Sikker jobbanaly se (SJA) Risikohåndtering Matrise/ diskusjon Matrise/ prosjekt-styring Akseptkriterier/ handlingsregler og ALARP Matrise/ diskusjon Diskusjon Kommunikasjon/ konsultasjon Intranett Ledelsesmøter Prosjekt-møte Rapportering av VaR [1] -tall Rapport Rapport / tabell / planer Rapport/ skjema Ledelsens gjennomgang Ledergruppen KPI [2] Prosjektledelse KPI Mandat, Fullmakter Prosjektledelse KPI HMS Gjennomgang av plan Internrevi sjon [1] VaR: Value at Risk [2] KPI: Key Performance Indicators

9 Risikostyring i samfunnet og virksomheten Veileder for EBL: Helhetlig risikostyring for selskap i kraftbransjen Strategisk risiko Veileder for NVE ROS-analyse for kraftforsyningen Vann og avløp Veileder for ROS-analyser i kommuner Kraft/nett selskap Operasjonell risiko Finansiell risiko Anlegg og aktivitet ROS analyse for kraftforsyningen Kraftforsyning Samferdsel Lokal industri ROS analyse Stavanger kommune Andre aktiviteter..

10 Risikostyring vs hendelsesbasert styring

11 Hendelsesbasert styring Sikkert nivå Usikkert nivå Sikkert Tilløp Mindre hendelse Alvorlig ulykke Storulykke Katastrofe Ulykkespotensial Time Sikkerhetsengasjement

12 Risikobasert styring Sikkert nivå Usikkert nivå Sikkert Tilløp Mindre hendelse Alvorlig ulykke Storulykke Katastrofe Ulykkespotensial Tid Pro-aktivitet Sikkerhetsengasjement

13 Risikostyringsprosessen Klargjøre hensikt og problemstilling Klargjøre mål og beslutningskriterier Planlegging og informasjonsinnhenting Identifisere uønskede hendelser Sannsynelighet Frekvens Konsekvens Etablere samlet risikobilde Vurder mot mål, beslutningskriterier Identifisere og vurdere tiltak Prioritere og beslutte Implementere, oppfølging og kontroll Beskrive rammebetingelser Risiko- og sårbarhetsanalyse Tiltaksanalyse Risikostyring mer enn metoder Etablere overordnet mål og strategi Etablere risikostyringsprosessen Etablere styringsstruktur/roller og ansvar Implementering av støtte systemer Metoder Verktøy Oppfølging Kommunikasjon, trening og utvikling av risikostyringskultur

14 Barriere 3 Barriere 1 Barriere 1 Barriere 3 Barriere... Barriere... Barriere 2 Barriere 2 Risikostyring i sammenheng Modul...: Risikostyring Modul 1: Risikoanalyse Modul...: HMS ledelse Årsaker Modul 2: Tilsyn Modul 3: Forvaltningskunnskap/ myndighetsrollen Beredskap? Hendelse (ulykke, matforgiftning, forurensning etc.) Krisehåndtering? Modul 3: Forvaltningskunnskap/ myndighetsrollen Konsekvenser Modul 4: Kommunikasjon i tilsynsrollen Granskning? Modul 5: Kommunikasjon og mediehåndtering Modul 5: Kommunikasjon og mediehåndtering Aktiviteter som gjennomføres før en ulykke, matforgiftning etc. skjer Aktiviteter som gjennomføres etter at en ulykke, matforgiftning etc. har skjedd

15 Risikoanalyse

16 Bredmidtlinje Rumlelinje Vanntåke belysning Håndslukker Ventilasjon Personellskade Hardt skadet Dødsfall Flere dødsfall Materielle skader Hva skal risikoanalysen beskrive? Barrierer Konsekvenser Stor stigningsgrad Høy fart Dårlige bremser Årsak Hendelse Scenarios Slutthendelse1 Slutthendelse 2 Slutthendelse 3 Slutthendelse 4 Brann X MW Brann 5 MW Mindre brann Dårlig sikt Kollisjon.. Slutthendelse n Ikke brann Glatt vegbane

17 NS 5814

18

19

20 Risikoanalyseprosessen Problemdefinisjon, informasjonsinnhenting og organisering Valg av analysemetode 1) Planlegging Identifikasjon av mulige initierende hendelser (farer, trusler, muligheter) Årsaksanalysen Risikobilde Konsekvensanalysen 2) Risikovurdering Sammenligning av alternativer, identifisering og vurdering av tiltak Ledelsens vurdering og beslutning 3) Risikohåndtering

21 Planlegging

22 Planlegging - Ressursbruk A N A L Y S E F A S E R A N A L Y S E F A S E R TOP Top - Middle - Tail Concept Planlegging Educate Client in Details of of Study Undertake Consequence Calculations Risikovurdering MIDDLE TAIL Investigate Mitigation Alternatives Develop Cost Effective Solutions Risikohåndtering Establish Client Needs Collect Relevant Information Identify What Can Go Wrong W Estimate Failure Frequencies Calculate Risk Results Communicate Results Effectively Relative Effort Effort Expended Expended Typisk risikoanalyse Balansert Balansert risikoanalyse

23 Valg av metode Viktige faktorer for valg av metode: beslutningsproblem systemets betydning, systemets kompleksitet tilgang på informasjon ressurssituasjon Ofte gjøres forenklede analyser først og deretter mer detaljerte analyser.

24 RA i alle prosjektfaser Planlegging Gjennomføring Avslutning Mulighetsfase Konseptfase Forprosjektering Detaljprosjektering Konstruksjon Ferdigstilling Sikkerhetsgjennomgang Konseptrisikoanalyse Dimensjoneringsanalyse Designanalyse SJA As buildtanalyse Analyser i drift

25 Frekvens f. Valg av risikoanalysemetode Forenklet risikoanalyse Uformelle metoder, sjekklister, SJA etc. Check list Check list Standard risikoanalyse Arbeidsgrupper Mer formelle metoder: Grovanalyse, HAZID, HAZOP, Utvidet SJA etc. Konsekvens Katastrofe Meget Alvorlig Mindre Ikke alvorlig alvorlig alvorlig > 10 ganger VH VH H H M per år 1-10 ganger VH H H M M per år en gang hvert H H M L 3.1, 1-10 år en gang hvert H M M L L år < en gang per 100 år M M L VL VL Modellbasert risikoanalyse Feiltreanalyse, hendelsestreanalyse etc. 7. Påkjørsel av ras/tog blir DIPS tatt av ras feiler (stein-, jord-, snø-, etc.) Or 1 Tog kjører inn i ras Tog blir tatt av ras Komponent Bruker feil svikt Basic 1 And 1 Ras i sporet Ikke varslet Toget klarer ikke å Strøm brudd Spenningsfall stoppe Svak komponent 80 Basic 3 Basic 2

26 Detaljnivå Modellbasert risikoanalyse Forenklet risikoanalyse

27 Modellbaserte analyser

28 Grovrisikoanalyse

29 Analyse metoder Grovanalyse Anvendelse Idefase/konseptvurderinger; vurdere ulik alternativer Identifisering og prioritering av risiko-reduserende tiltak Ikke avhengig av detaljerte data Trenger ikke detaljerte beregninger Relativt lite ressurser Metodikk Systematisk inndeling av analyseobjektet Bruk av gruppeprosesser Grove vurderinger av konsekvenser av hendelser Presentasjon i matrise

30 Fareidentifikasjon

31 Bredmidtlinje Rumlelinje Vanntåke belysning Håndslukker Ventilasjon Personellskade Hardt skadet Dødsfall Flere dødsfall Materielle skader Fareidentifikasjon? Barrierer Konsekvenser Stor stigningsgrad Høy fart Dårlige bremser Årsak Hendelse Scenarios Slutthendelse1 Slutthendelse 2 Slutthendelse 3 Slutthendelse 4 Brann X MW Brann 5 MW Mindre brann Dårlig sikt Kollisjon.. Slutthendelse n Ikke brann Glatt vegbane

32 Identifikasjon av initierende hendelser Fareidentifikasjonsprosess Blir ofte gjennomført i en arbeidsgruppe Mål: Identifisere de sikkerhetsproblemene som er spesielle for systemet vi ser på.

33 INPUT PROSESS OUTPUT Databaser Tidligere analyser Erfaringer Befaring Produksjonssystemer Sikkerhetssystemer Antagelser FARE- IDENTIFIKASJON Liste over uønskede hendelser

34 Risiko knyttet til vanlige operasjoner

35 Eksempler på ulykker Brann i lastebil med mel og margarin, Mont Blanc Tunnelen

36 Tenk selv først. Viktige Forstå designet og vurder mulige uønskede hendelser Hva er spesielt ved dette designet? Risikoanalyse handler om fremtiden. En systematisk prosess skal være dokumentert. Ikke bare en liste basert på regelverk eller tidligere analyser.

37 Grovanalyse - Struktur Identifisere Beskrive Analyseobjekt Dele operasjonen opp i ulike delelementer Identifisere Faresituasjoner faresituasjoner Identifisere Identifisere årsak og årsak og konsekvens konsekvens/frekvens Identifisere tiltak Analyseobjekt: Tunnel Veistrekning 1 Kryss Rundkjøring HARDE FAKTORER Utstyr (feil/svikt, design, tilgjengelighet, pålitelighet, layout, levetid, utskif ting, skade,...) Bevegelse (ingen, mer, mindre, omvendt, feil, opp, ned, sideveis, fall, rotasjon, kollisjon, ) Mekanisk Integritet (struktur, prosess, last, styrke, materiale, alder, korrosjon,...) Primærsystemer (feil, prosess, sikkerhet, boring, coiled tubing, wireline, kran, ) Støttesystemer (feil, elektrisk, programvare, luft, nitrogen, HVAC, telekom, instrument, ) Grensesnitt/ Interface (prosess, støtte, ESD, instrument, power, brannvann,...) Design (engineering, kvalitetskontroll, kapasitet, adkomst, begrenset plass, supports,.) Spesifikasjoner (filosofi, lovverk, interne standarder, industristandarder, materiale,...) Dokumentasjo (prosedyrer, manualer, standarder, design, lyse, ana Barrierer (tap av barrierer, ventillekkasje, mud, brine, BOP, tre, ESD ventiler,...) n Koblinger/forbindelser filosofi...) (inspeksjon, testing, teknisk/mekanisk integritet, løsne, stramme,...) Teknologi (eksisterende, ny, ga mle, endringer, forbedringer, behov,...) Verktøy (tilstrekkelig, lett å benytte, up -to-date...) Operasjoner (normal, unormal, snarveier, oppstart, commissioning, samtidige...) Modifikasjoner (endringer, utvidelse, fleksibili tet, planlegging, kvalitetskontroll, inspeksjon...) Vedlikehold (utskifting, reparasjon, reservedeler, korrosjon, skade...) Forurensning (kjemikalier, bilogiske, mineraler, reaktive substanser,...) Ergonomi (mann -maskin inter face, rom, begrensninger, ease -of-use...) MYKE FAKTORER Mennesker (feil, kapasitet, følelser, sykdom, kultur, språk,...) Ergonomi (mann -maskin interfrace, strekking, bøying, bevegelse...) Kommunikasjon (normal, nød, muntlig, skriftlig, visuell, informasjon,...) Beslutning (basis, ledelse, feil, forsinket,...) Trening (krav, planlegging, behov, tilstrekkelig,...) Ressurser (kvanitet, tilgjengelighet, kunnskap, kontraktør, innleie, lokali sering, utskifting,...) Organisering (ansvar, forhold, kommunikasjon, utskifting,...) Planlegging (arbeidsprosesser, målsetninger, timing, scope, milepæler, endringer...) Prosedyrer (definerte, opplæring, kompetanse, tillatelser, endringer...) Implementering (svikt, ytelse, kvalitet, overvåkning, måling,...) EKSTERNE FAKTORER Værforhold (storm, bølger, vind, tåke, naturkatastrofe, marine, nedsynking,...) Timing (dag, natt, vinter, sommer, skiftbytte, crewbytte, konflikter,...) Marine operasjoner (andre marine aktiviteter, standbyfartøy, fisking, kollisjoner ) Myndigheter (endringer, godkjenninger, politikk, regelverk, samsvar,...) Tredjepart (interesser, sertifisering, godkjenning,...) Underleverandører (erfaring, stabilitet, personell, trening...) Infrastruktur (støtte, service, forsyninger, endringer, tilstrekkelig,...) Kriminelle handlinger (sabotasje, kriminelle personer, organisert kriminali tet, tyveri, bedrageri, ) HMS FAKTORER Storulykker (lekkasje, brann/eksplosjon, utblåsning/grunn gass, eksplosiver, kollisjon, antennelse,.) Arbeidsulykker (skli, snuble, falle, svingende laster, fallende laster,,...) Fallende laster (arbeid i høyden, løft over arbeidssted, sikring av verktøy,...) Materialer (korrosjve, giftige, brennbare, irriterende, datablad,...) Arbeidsmiljø (støy, temperatur, adkomst, belysning, da mp, gass, ) Miljø (avfall, kjemikalier, stråling, drain, lekkasje, avdunsting, gass, utslipp,...) Sikkerhetssystemer (F&G, brannbekjempelse, ESD,...) Beredskap (alarm, radio, MOB båt, medisinsk hendelse,...) Operation Hazards Cause Consequence Risk [H, M, L] Sjekkliste Risk Reducing Measure Comments Rapporteringsskjema Neste Vegstrekning

38 SJA - Struktur SJA retningslinjer: SJA tittel: SJA Nr.: Avd./Disiplin: SJA-ansvarlig: Beskrivelse av arbeidet: Rengjøre tank (entring) Innretning: Område/Modul/dekk: Nr.utstyr/linje: Forutsetninger: AT/AO nr.: Antall vedlegg: Nr Deloppgave Faremoment/årsak Mulig konsekvens Tiltak Person ansvarlig for tiltak Er den totale risikoen akseptabel: (Ja/Nei)? Konklusjon/kommentar: Anbefaling/Godkjenning Dato/Signatur Kryss av for at sjekkliste for SJA er gjennomgått SJA-ansvarlig (Anbef.) Erfaringsoppsummering etter jobben: Ansvarlig for utfør. av arbeidet (Anbef.) Område/Driftsansvarlig leder (Godkj.) Annen stilling (Godkj.)

39 Presentasjon av risiko

40 Risikomatrise Muligheter Trusler >20% per year % per year % per year <1% per year 15 7 > <100 < >1500 Gevinst Tap

41 Risiko vs. styrbarhet Høy styrbarhet Sannsynlighet Medium styrbarhet Lav styrbarhet Konsekvens

42 Styrbarhet Muligheter Trusler >20% per year % per year % per year <1% per year 15 7 > <100 < >1500 Gevinst Tap Høy styrbarhet Medium styrbarhet Lav styrbarhet

43 Strategier for håndtering av risiko H H M Evaluate (Contingency) Manage M L Monitor L L M H Probability L M H Manageability

44 Frekvens/ sannsynlighet Usikkerhet om konsekvens Ikke Mindre forlenget skade behandling Konsekvens Forlenget Alvorlig behandling skade Varig men En død Flere døde Prediksjon mer enn 10 hendelser løpet av ett år Prediksjon 1-10 hendelser i løpet av ett år 10-50% sannsynlighet for en hendelse i løpet av ett år 1-10% sannsynlighet for en hendelse i løpet av ett år < 1% sannsynlighet for en hendelse i løpet av ett år E[C A]: Forventet konsekvens gitt uønsket hendelse P(C A): Sannsynlighet/frekvens for ulike konsekvenser gitt uønsket hendelse Figur 4.5: Eksempel på risikomatrise

45 Usikkerhet om utfall Muligheter Trusler >20% per year % per year % per year Prioritet? Ri St Us > Gevinst <100 <1% per year <100 Høy usikkerhet >1500 Tap

46 Contact us: Managing the future today

Risikostyring i kraftbransjen

Risikostyring i kraftbransjen Risikostyring i kraftbransjen 14.10.2010 Managing the future today Tema Hva er risikostyring? Helhetlig risikostyring i kraftbransjen Risiko og Sårbarhetsanalyse Hva er risikostyring? NVE krav? Akseptkriterier?

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE

HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE HMS DIREKTIV 11 SIKKER JOBB ANALYSE Direktiveier pr. 01.01.2015 Bjarte Skulstad Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. SJA 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001

NORSOK STANDARD Rev. 2, September 2001 NORSOK STANDARD Z-013N Rev. 2, September 2001 Risiko- og beredskapsanalyse This NORSOK standard is developed by NTS with broad industry participation. Please note that whilst every effort has been made

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

Håndbok i krise- og beredskapsledelse

Håndbok i krise- og beredskapsledelse Håndbok i krise- og beredskapsledelse 2 «En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens operasjoner bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting» (Frank Henriksen)

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Risikostyring - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Helene - Mari Evjenth og Line Kjærran 20.05.2009, Boaø Abstract The purpose ofthis study

Detaljer

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter Forebygging av arbeidsulykker Hvert år arrangerer ROSS gemini senter i samarbeid med Tryg konferansen Sikkerhetsdagene. Denne publikasjonen er en del av dette samarbeidet.

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer