Arbeidstilsynet - myndighet på arbeidsmiljøområdet Arbeidstilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstilsynet - myndighet på arbeidsmiljøområdet Arbeidstilsynet"

Transkript

1 - myndighet på arbeidsmiljøområdet Risikovurdering TK 1

2 er opprettet med hovedformål å håndheve arbeidsmiljøloven skal bidra til - å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade - å arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte. I det forebyggende arbeidet er s oppgave å føre tilsyn med at arbeidsmiljøet er i henhold til arbeidsmiljølovens krav, veilede virksomhetene, og vise vei overfor samfunnet og myndigheter. Risikovurdering TK 2

3 Mål for perioden Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge ansettelsesforhold Meningsfylt arbeidssituasjon for alle Et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv Hindre utstøting Hindre helseskader, fysisk og psykisk Bidra til at sykelighet og død som følge av forhold i arbeidslivet minimaliseres Risikovurdering TK 3

4 Tilsyn Virkemidler s viktigste oppgave er å føre tilsyn med at arbeidsmiljøet i norske virksomheter er i henhold til lovens krav. Veiledning Målrettet veilednings- og informasjonsarbeid overfor virksomhetene og samfunnet synliggjør arbeidsmiljøets betydning og betingelser. Premissgivning faglige og strategiske innspill til overordnede myndigheter og andre aktører på arbeidsmiljøområdet. Samarbeid samarbeid med andre som jobber med arbeid, inkludering, helse og velferd gir større gjennomslagskraft både nasjonalt og internasjonalt. Risikovurdering TK 4

5 Nøkkeltall ca virksomheter i Norge ca arbeidstakere Ca 550 ansatte totalt Ca 350 inspektører ca tilsyn i året ca telefonhenvendelser til sentralbordet ca henvendelser per telefon og e-post til svartjenesten ca besøk på nettstedet arbeidstilsynet.no Risikovurdering TK 5

6 Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning Risikovurdering TK 6

7 Satsingsområder i Forebygge muskel- og skjelettplager Forebygge uheldige psykiske belastninger Styrke tilrettelegging og oppfølging Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske stoffer Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang Forebygge sosial dumping Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere Risikovurdering TK 7

8 s svartjeneste: Risikovurdering TK 8

9 TQM Brukerforum Gardermoen Risikovurdering sett med s briller Risikovurdering TK 9

10 Hva er risiko? Risiko omhandler potensielt tap. usikkerhet om utfallet av fremtidige hendelser/aktiviteter Generelt brukes risiko for å uttrykke den fare uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Risikovurdering TK 10

11 Avgrensing Risikovurderinger gjennomføres med fokus på potensielt tap innenfor ulike områder: liv og helse miljø materielle verdier produksjon - samfunnsverdier - omdømme Tema for denne gjennomgangen er kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet i henhold til regelverket Det vil si risikovurdering sett fra s perspektiv. Risikovurdering TK 11

12 Hva sier regelverket? Internkontrollforskriften 5, nr. 6: Internkontroll innebærer at virksomheten skal: kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig - men omfanget av dokumentasjonen vil måtte avhenge av virksomhetens art, aktiviteter, risiko og størrelse Risikovurdering TK 12

13 Risikovurdering En risikovurdering/kartlegging sett fra s perspektiv, er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen. Hensikten er å vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om det bør gjøres mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet, syk eller får helseplager. Risikovurdering TK 13

14 Må omfatte alle områder som kan påvirke arbeidshelsen Det dreier seg ikke bare om teknisk risiko og fare for mindre og større ulykker selv om disse ofte er de mest iøynefallende og de som får størst oppmerksomhet. Psykososial og organisatorisk problematikk er i økende grad årsak til utstøting i arbeidslivet, for eksempel samarbeidsproblemer / konflikter, stress og ulike typer belastningslidelser. Ergonomiske utfordringer finnes i de fleste bransjer fra kontorarbeidsplasser til håndverkere og industri Risikovurdering TK 14

15 Spesialforskrifter med krav om risikovurderinger eksempler: Kjemikalieforskriften Varmt arbeid Bruk av arbeidsutstyr Tungt og ensformig arbeid Asbest Bruk av PVU på arbeidsplassen Forplantningsskader og arbeidsmiljø Arbeid ved avløpsanlegg Biologiske faktorer Risikovurdering TK 15

16 Hvor begynner jeg? Hva må avklares i forkant? Planlegging? Risikoevaluering Akseptkriterier Risikostyring Effekt Farlig Ufarlig Pil-metoden Beger modellen Årsaksanalyse Analyseobjekt Rosanalyse Risiko Fare Kartlegging Beslutningstaking Standard Sannsynlighet Risikoanalyse Risikobilde Risikohåndtering Katastrofalt Uønskede hendelser Planlegging Konsekvens Risikomatrise Risikovurderingsprosess Risikovurdering TK 16

17 Basisspørsmål En enkel risikoanalyse kan være at du stiller tre enkle spørsmål: Hva kan gå galt? Hvor galt kan det gå og hvor ofte kan det skje? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer? Risikovurdering TK 17

18 Risikoanalyse En systematisk framgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko Risikoanalysen utføres ved kartlegging / vurdering av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse.populært sagt: etterpåklokskap på forhånd NB! Akseptkriterier skal settes før analysen starter. Resultatet fra risikoanalysen skal sammenlignes med akseptkriterier for risiko og andre beslutningskriterier. Risikovurdering TK 18

19 Risikoanalysemetoder Det å gjennomføre prosesser for å avdekke risiko kan gjøres ut fra de samme systemene og begrepene, men ulike faglige problemstillinger krever ulike analysemetoder. Regelverket krever vurdering av risiko, men inneholder ingen krav til metode. Risikovurdering TK 19

20 Risikoanalyse Det er utviklet en rekke risikoanalysemetoder som belyser ulike problemområder og det finnes betydelig kompetanse med hensyn til metoder for analyse av risiko i enkelte bransjer. Mange av metodene er opprinnelig utviklet for store og ressurssterke virksomheter som blant annet offshorenæringen. Det er en utfordring å overføre begreper og metoder som offshorenæringen har benyttet seg av i mange år, til små og mellomstore landbaserte virksomheter i andre bransjer. Risikovurdering TK 20

21 Standarder Standard Norge har utarbeidet: NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. - Beskriver de prosessuelle deler av en risikovurdering. I følge NS er risikovurdering en samlet prosess som består av tre elementer og det skilles tydelig mellom disse: - planlegging - risikoanalyse - risikoevaluering Risikovurdering TK 21

22 Metoder for risiko- og sårbarhetsanalyser Forenklede analyser Uformelle kvalitative analyser. Sjekklister Konsekvens Standard analyser Etablerte metoder, formelle prosesser, semi-kvantitative analyser Frekvens f. > 10 ganger per år 1-10 ganger per år en gang hvert 1-10 år en gang hvert år Katastrofe Meget Alvorlig Mindre Ikke alvorlig alvorlig alvorlig VH VH H H M VH H H M M H H M L 3.1, H M M L L 7. Påkjørsel av ras/tog blir DIPS tatt av ras feiler (stein-, jord-, snø-, etc.) Or 1 < en gang per 100 år M M L VL VL Tog kjører inn i ras Komponent svikt Tog blir tatt av ras Bruker feil Detaljerte analyser And 1 Basic 1 Modellbaserte analyser Bruk av hendelsestre, feiltre, bayesianske nett etc. Kvantitative analyser Ras i sporet Strøm brudd Basic 2 Ikke varslet Spenningsfall Basic 3 Toget klarer ikke å stoppe Svak komponent 80 Risikovurdering TK 22

23 Metoder Grovanalyse ROS-metoden m.m. Sikker jobb-analyse (SJA) FMEA (Feilmodi og effektanalyse) Hazop (Hazard and Operability analyses) Swift (Structured What If Technique) Feiltreanalyse med eller uten blokkdiagram Hendelsestreanalyse Bayesianske nettverk m.m. Risikovurdering TK 23

24 Metoder og omfang må tilpasses til den enkelte virksomhet Høy risiko Systematisk HMS-arbeid (og dermed også risikovurderinger) skal tilpasses den enkelte virksomhets art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse (internkontrollforskriften 5, første ledd) Lav risiko få ansatte Mange ansatte Risikovurdering TK 24

25 Ansvar og omfang for gjennomføring av risikovurdering Ansvaret for å starte opp og gjennomføre risikovurderinger ligger hos arbeidsgiver. Arbeidsgiver må derfor vurdere omfanget av risikovurderingen basert på virksomhetens særegne forhold. Risikovurderinger kan gjøres på mange forskjellige måter. i prosatekst ved metoder som tallfester risiko Det finnes ingen fasitsvar. Den enkelte virksomhet må vurdere hva som er passende nivå ut fra eget risikobilde. Risikovurdering TK 25

26 Ordet risiko kommer fra italiensk: risicare = å våge Kan vi fjerne all risiko? Dette er et viktig poeng. Når vi utsetter oss selv eller andre for en risiko er det et valg vi gjør, vi tar tar sjansen Risiko kan aldri bli null men den kan reduseres! Hvilken risiko er vi villige til å godta hos oss? Risikovurdering TK 26

27 Hva er poenget med risikoanalyser? Forhindre tap (helse, miljø, materiell / produksjon og omdømme) ved å identifisere risikoforhold og iverksette effektive tiltak forebyggende og konsekvensreduserende Dette går direkte på bunnlinja!! Benyttes som beslutningsgrunnlag ved endringer og forbedringer Egeninteresse & samfunnsinteresse Gevinst / fordeler for virksomhet / ansatte: Dokumenterte og rangerte risikoforhold gir mulighet for å treffe riktige forebyggende tiltak i fornuftig rekkefølge. Detaljert sikkerhetsinformasjon om egen arbeidsplass for arbeidstaker På denne arbeidsplassen er de interessert i å ta vare på meg Risikovurdering TK 27

28 Dette skal være en kontinuerlig forbedringsprosess: - men ikke stopp for tidlig.! Igangsette Følge opp Planlegge og prioritere tiltak Kartlegge og vurdere risiko Risikovurdering TK 28

29 HUSK: Risikovurderinger er ferskvare og må oppdateres: o ved vesentlige endringer i arbeidsmetoder, utstyr, kjemikalier osv o etter ulykker, ulykkestilløp og yrkessykdomstilfeller / helseplager o anslagsvis hvert 3. år - hvis ingen vesentlige endringer på arbeidsplassen Sørg for å ha rutiner som sier noe om dette, jf.internkontrollforskriften 5, annet ledd, pkt.8 Benytt gjerne BHT (eller annen konsulentbistand) når intern kompetanse kommer til kort. Risikovurdering TK 29

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Trond Reinseth Ergoterapeut / tilsynsleder Midt-Norge Gode arbeidsmiljøforhold og god helse De aller fleste arbeider under gode arbeidsforhold

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidsmiljø i helsesektoren - på helsa løs?

Arbeidsmiljø i helsesektoren - på helsa løs? Arbeidsmiljø i helsesektoren - på helsa løs? Hanne Kristiansen Seniorrådgiver/jurist Midt-Norge 1 Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Hva er risikovurdering?

Hva er risikovurdering? DLE-konferansen 2011 Color Fantasy 13.-15. september Hva er risikovurdering? Sjefingeniør Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg 1 Risiko 2 Hva er egentlig risiko? Risiko kan defineres som den fare eller

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø. Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet

Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø. Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet Økt fokus på Luftfartstilsynets tilsyn med arbeidsmiljøet til flygende personell i sivil luftfart,

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim

Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim Arbeidstilsynet 2 Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv Arbeidstilsynet 3 1. Hva

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Wiencke, H.S. (Proactima) Tunes, T.E (Proactima), Kjestveit, K. (IRIS) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Rapport IRIS - 2007/068 Prosjektnummer: 7202023 Prosjektets tittel: Risiko- og

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten HMS-kultur i politi- lensmannsetaten Politidirektoratet 2007 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1.utgave, Oslo 2007 POD Publikasjon nr. 09/2007 ISBN 978-82.92524-54-1 HMS-kultur

Detaljer

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger HMS-forum 2013 Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger Arild A. Danielsen Risk Manager arild.danielsen@fada.no 1 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er et uttrykk

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer