Risikostyring i kraftbransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikostyring i kraftbransjen"

Transkript

1 Risikostyring i kraftbransjen Managing the future today

2 Tema Hva er risikostyring? Helhetlig risikostyring i kraftbransjen Risiko og Sårbarhetsanalyse

3 Hva er risikostyring? NVE krav? Akseptkriterier? ROS analyser? Risikomatriser? Sannsynelighet x Konsekvens?

4 Eller er risikostyring? Å prioritere? Gi beslutningstøtte? Ha kontroll på det viktigste? Jobbe systematisk? Ledelse - Usikkerhet om fremtiden?

5 Hendelsesbasert styring Ulykkespotensial Time Sikkert nivå Sikkert Tilløp Mindre hendelse Alvorlig ulykke Storulykke Usikkert nivå Katastrofe Sikkerhetsengasjement

6 Risikobasert styring Ulykkespotensial Tid Sikkert nivå Sikkert Tilløp Mindre hendelse Alvorlig ulykke Storulykke Usikkert nivå Katastrofe Pro-aktivitet Sikkerhetsengasjement

7 Hvorfor risikostyring? Leveransesikkerhet: Ekstremt snøvær på Sørlandet Ekstrem varme og skogvekst Vedlikehold av sjøkabel... Personsikkerhet Gikk inn i feil 11 kv felt Falt fra mast Vedlikehold i tunell Økonomi Sviktende kontrollrutiner i tradingavdeling EndringiKILE avgiften Omdømme...

8 Hvorfor risikostyring? Utfordringer i bransjen: Økt forbruk og økt belastning på anleggene Mange eldre anlegg med krevende vedlikehold Økt avhengighet i samfunnet og mindre toleranse for bortfall av strøm Privatisering og sammenslåing av selskap/ ulike kulturer og systemer Frafall av kompetanse Endringer i klima Utbygging i miljøsensitive områder Økt krav til avkastning og strengere krav til prioritering av investeringer.. Krav til profesjonalisering og optimalisering for å møte utfordringene: Risikostyring er et hjelpemiddel

9 Risiko -Risikostyring

10 Hva er risiko? Generelt (Aven 2006) Risiko brukes for å utrykke den fare uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Risiko omhandler usikkerhetom utfallet av fremtidigeaktiviteter.

11 Hva er risikostyring? Med risikostyring forstås alle tiltak og aktiviteter som gjøres for å styre risiko. Formål med risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdierog det å unngå ulykker, skader og tap. (Aven, 2007) Utforske muligheter Unngå tap, ulykker og katastrofer Helhetlig risikostyring

12 Risikostyring i samfunnet og virksomheten

13 Helhetlig risikostyring Likviditet Lover og og regler Leverandør - -marked Konkurrenter Marked Oppkjøp Tap av av kompetanse / personell Virksomhetens målml og visjoner Økonomi HMS Samfunnsansvar Omdømme etc Mennesker Utstyr Organisasjon Prosesser Beslutninger Teknologi Kreditt Ulykkes-- hendelser Villede handlinger Naturgitte hendelser Arbeidsmarked Politiske forhold

14 Ulike typer risiko Strategisk risikoer risiko relatert til de strategiske valgene bedriften gjør Operasjonell risikoer risiko forbundet med de aktiviteter bedriften utfører, herunder omdømmerisiko, prosjektrisiko, personellrisiko (inkl 1, 2. og 3.part), miljørisiko og skade på utstyr/system Finansiellherunder er relatert til bevegelse i finansielle instrumenter

15 Struktur for risikostyring

16 Risikostyringsprosessen

17 Risikostyring på ulike nivåer i bedriften Strategisk risiko Finansiell risiko Operasjonell risiko Overordnet Prosjektrisiko (beslutning) Finansiell risiko Eksisterende anlegg Vedlikehold Oppgave Prosjektrisiko (gjennomføring) Eksempel Selskap Nytt anlegg Trading Trafostasjon Nedstengning Bytte effektbryter Nytt anlegg Planlegging Årsplan Prosjektplan Trading strategi Design, dokumentasjon Vedlikeholdsplan Dokumentasjon Prosjektplan Workshop Risikovurdering Risiko Prosjekt- Porteføljestyrin ROS-analyse HAZID, FMECA [1] Sikker Prosjekt- risikoanalyse (omfang, tid, ressurser) g Monitorering av VaR tall. (grovanalyse, kvantitativ analyse) jobbanalyse (SJA) risikoanalyse Risikohåndtering Matrise/ diskusjon Porteføljestyring Stop-loss limits, VaR limits Akseptkriterier/ handlingsregler ALARP Tiltakshåndtering Diskusjon ALARP Tiltakshåndtering Diskusjon ALARP Tiltakshåndtering Prosjekt-styring ALARP Tiltakshåndtering Kommunikasjon/ konsultasjon Intranett Ledelsesmøter Porteføljestyring Rapportering av VaR-tall / Stop-loss limits Rapport Risikomatrise Rapport / tabell / planer Rapport/ skjema Risikomatrise Prosjekt-møte Overvåking og gjennomgang Ledergruppen KPI [2] Helhetlig vurdering, Beslutningspun kt Mandat, fullmakter Prosjektledelse KPI HMS Gjennomgang av plan Internkontroll Prosjekt-ledelse KPI

18 Hva innebærer det? 1. Målstyring 2. Risikostyring Mål for energiselskap Selskapsrisiko Mål for distribusjon Mål for produksjon Mål for handel Øvrige mål Risiko for distribusjon Risiko for produksjon Risiko for handel Øvrig risiko Mål for fjernvarme Mål for vannkraft Risiko for fjernvarme Risiko for vannkraft Mål for kraftverk A Mål for kraftverk B Risiko for kraftverk A Risiko for kraftverk B Stikkord: Beslutningsstøtte og måloppnåelse

19 Integrert i styringssystemet Risikostyring

20 Rammeverk for risikostyring

21 Et hjertesukk Problemet er ikke at det ikke gjøres risikoanalyser, men at alle gjør risikoanalyser på sin måte. Vedtatt praksis følges ikke. Det er en manglende sikkerhetskultur....

22 ROS analyse

23 ROS analyse på ulike nivå

24 Hva skal en ROS analyse beskrive?

25 Gjennom risiko-og sårbarhetsanalysen identifiseres forebyggende og skadereduserende tiltak. Beredskapen etableres basert på forutgående risiko-og sårbarhetsanalyse.

26 Planlegging

27 Risiko for hva Sikkerhet for personell Forsyningssikkerhet Økonomiske tap Utslipp til ytre miljø Omdømme Rikets sikker.

28 Gjennomføring

29 Identifisere uønskede hendelser Oversvømmelse, vannskader, brann, lynnedslag og vind. Menneskelige feilhandlinger knyttet til systemdesign, arkitektur, implementering, bruk, drift osv. Utstyrssvikt, som for eksempel at en harddisk slutter å fungere. Amatører med automatiserte verktøy og trang til å utforske Hackere - anseelse Profesjonelle kriminelle - økonomisk Industrispionasje Insidere - egne ansatte og tilknyttede konsulenter Terrorisme Fremmede staters etterretning Strukturert gjennomgang av de ulike delsystemene Bruk av sjekklister

30 Identifisere uønskede hendelser Identifisere spesielle forhold ved anlegget Teknologi Organisering/menneske Geografisk område Avvik fra regelverk eller beste praksis

31 Gjennomføring Idédugnad Møtedeltakerne gis mulighet til å beskrive kritiske forhold Strukturert gjennomgang farer, trusler og uønskede hendelser for delelementerog komponenter identifiseres Sjekkliste Noe som ble glemt? Hendelser utover det vanlige?

32 Roller og forventninger Prosesslederen har som hovedoppgave å: Planlegge analysen Styre diskusjonene Sikre fremdrift / passe tiden Aktivt bruke etablert metode Analysegruppen har som hovedoppgave å: Bidra med egen kompetanse / erfaring / ekspertise Tenke utenfor sin egen erfaring og arbeidsområde Arbeide konstruktivt og målrettet Hjelpe til med å formulere anbefalinger Lytte til andres bidrag Loggfører har som oppgave å: Sørge for at mest mulig av bakgrunnskunnskap, forutsetninger, antagelser og begrunnelse for risikovurderingen blir dokumentert Være en støtte for prosessleder Avdekke hull og mangler i det som har vært diskutert så langt i møtet

33 Tips -Analyseskjema Dokumenter begrunnelse -for konsekvens og sannsynlighet. Få med flest mulig detaljer. Usikkerhet Angi hendelser med stort utfallsrom (konsekvens) Valg av topphendelse Sammenheng mellom årsak og konsekvens, nivå på hendelse

34 Tips -Usikkerhet Stort utfallsrom -> høy usikkerhet rundt hva konsekvensen blir dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. Markeres spesifikt i analyseskjema (egen kolonne) Angis i risikomatrise; uthevet skrift alternativt plasseres hendelsen i ulike felter Benyttes til å sortere ut hendelser Videre oppfølging av disse (Detaljerte analyser eller tiltak) Viktig å ta med hendelse med store konsekvenser, selv om de har lav sannsynlighet

35 Presentasjon av risiko -eksempel

36 Risikomatrise Muligheter Trusler >20% per year % per year % per year <1% per year 15 7 >1500 KNOK KNOK KNOK <100 KNOK <100 KNOK KNOK KNOK >1500 KNOK Gevinst Tap

37 Risiko vs. styrbarhet Høy styrbarhet Sannsynlighet Medium styrbarhet Lav styrbarhet Konsekvens

38 Styrbarhet Muligheter Trusler >20% per year % per year % per year <1% per year 15 7 >1500 KNOK KNOK KNOK <100 KNOK <100 KNOK KNOK KNOK >1500 KNOK Gevinst Høy styrbarhet Medium styrbarhet Tap Lav styrbarhet

39 Strategier for håndtering av risiko H H M Evaluate (Contingency) Manage M L Monitor L L M H Probability L M H Manageability

40 Usikkerhet om konsekvens Konsekvens Frekvens/ sannsynlighet Prediksjon mer enn 10 hendelser løpet av ett år Prediksjon 1-10 hendelser i løpet av ett år 10-50% sannsynlighet for en hendelse i løpet av ett år 1-10% sannsynlighet for en hendelse i løpet av ett år < 1% sannsynlighet for en hendelse i løpet av ett år Ikke Mindr forlenget behandling e skade Forlenget behandling Alvorl ig skade Varig men En død Flere døde E[C A]: Forventet konsekvens gitt uønsket hendelse P(C A): Sannsynlighet/frekvens for ulike konsekvenser gitt uønsket hendelse Figur 4.5: Eksempel på risikomatrise

41 Usikkerhet om utfall Muligheter Trusler >20% per year % per year % per year Prioritet? Ri St Us >1500 KNOK KNOK Gevinst KNOK <100 KNOK <1% per year <100 KNOK Høy usikkerhet KNOK KNOK >1500 KNOK Tap

42 Helhetlig risikostyring i praksis Etabler overordnet mål og strategi for helhetlig risikostyring Etabler risikostyringsprosessen Etabler styringssstruktur, roller og ansvar Implementer støttesystemer

43 Proactima

44 Proactima Etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over 80 medarbeidere Proactima AS (2003) : 50 ansatte Proactima Project Management Group AS (2008): 9 ansatte Proactima Project Services AS (2007): 22 konsulenter (ressurspool) Proactima LearningAS (2006): Kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen 100% eid av ansatte

45 Våre tjenester Helhetlig risikostyring Risiko og sårbarhetsanalyser Beredskapsanalyser, planer, øvelse og trening Krisekommunikasjon og mediehåndtering Prosesskartleggig, etablering og implementering av styringssystem Bedriftskultur (risikostyring, sikkerhet, styringssystem) Kompetansestyring og opplæring

46 Webrisk -et verktøy for helhetlig risikostyring

47 Verktøy for helhetlig risikostyring Utvikling av Web-basert verktøykasse Helhetlig risikostyring Risikoanalyse Beredskapsanalyse Beredskapsregister

48

49 -Risk dashbord Risikostyringsstruktur Mine risikovurderinger Alle risikovurderinger Mine risikoer Mine aksjoner

50 -Risikopresentasjon

51 -Kartintegrasjon Enkel oversikt og tilgang på gjennomførte risikovurderinger

52 -Kartintegrasjon Risikobildet presentert i kartet

53 Contact us: Managing the future today