Gjelder fra: Godkjent av: Fylkesrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet"

Transkript

1 Dok.id.: Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Hva er risiko Formålet med risikostyring er ikke å eliminere risiko, men å stå risikoelementene slik at delene kan utnyttes og uheldige aspekter begrenses. Dette krever klarhet i hold til hvilke risikoer du er beredt på å ta, hvor store de kan være og at du har et system på plass å håndtere disse. Avdekke risiko hendelser som kan påvirke organisasjonens måloppnåelse i negativ stand, samt Legge grunnlag prioriteringer av risikoreduserende tiltak. S= Sannsynlighet (S) at hendelsen inntreffer Og K=Konsekvensen (K) dersom hendelsen inntreffer. En risikobasert internkontroll skal gjøre vurderinger av hva som kan gå galt, hvor galt kan det gå, hva er gjort å unngå at det går galt og er det nok. Identifisering av risiko gjøres rundt fire kontroll-/konsekvensområder: Lover og regler Drift og Tjeneste Økonomi Omdømme Etatene/sentrene står fritt til å bruke egne kontroll-/konsekvensområder. Trinn 1: Kartlegging av arbeidsprosesser I første del av prosessen må etatene/sentrene gjøre selvevalueringer. Metoden dette vil være å kartlegge arbeidsprosesser/systemkartlegging. Den dokumenterte arbeidsprosessen

2 Side : 2 av 7 brukes senere i trinn to som verktøy å avdekke mulige risikofaktorer. Arbeidsprosessene kan også kartlegges ved hjelp av flytskjema om ønskelig. Arbeidsprosessene skal si noe om: - Formål: beskrive hvilket problem som skal løses, tydeliggjøre konsekvenser det skal måles på. - Hva er målsettingen prosessen? - Hvem er involvert i prosessene? For eksempel eksterne/interne aktører (målgruppen prosessen). - Hvor egår prosessen? (felt, fylkeshuset, KF etc) - Tidsperiode. - Aktiviteter og oppgaver. Mal arbeidsprosesser ligger i vedlegg. Denne delen skal legge grunnlaget risikoanalysen. Dette er en jobb som bør gjøres før større grupper samles til f.eks workshop/idédugnad. Det vil være opp til ledelsen i etatene/sentrene å vurdere hvem som bør delta i prosessen. Trinn 2: Risikokartlegging Risikokartlegging/risikoidentifisering: hva kan gå galt? Formål: identifisere hvilke ulike uønskede hendelser som kan oppstå. Metode gjennomføring av risikokartlegging: 1. Risikoidentifisering bør egå basert på idedugnad. 2. Det bør være en person som er ansvarlig selve gjennomføringen og sørger at de øvrige møtedeltagerne har oppmerksomhet på temaet (ass. Etatssjef/senterleder?) 3. En referent/støtteprosessleder: som tløpende legger inn uønskede hendelser i risikomodulen (i det elektroniske verktøyet). Det kan være hensiktsmessig å ha systemet oppe på storskjerm, men man gjennomfører risikovurderingene. Tips til gjennomføring av prosessen: Steg 1: Avgjøre deltakere, roller og ansvar Hvem er relevante deltakere i hold til vurdering av risiko i de ulike arbeidsprosessene? Steg 2: Etablere felles ståelse aktuelle arbeidsprosess. Start med en gjennomgang av den aktuelle arbeidsprosessen. Steg 3: Kartlegg risiko i arbeidsprosessen. Gjennomgå arbeidsprosessen skritt skritt. Hjelpemidler i risikokartleggingen, i tillegg til de beskrevne arbeidsprosessene, kan være: - tegningsgrunnlag, befaring, regelverk, sjekklister, prosedyrer, hendelser (databaser, taus kunnskap), spørreundersøkelser, intervjuer, observasjon, workshops, tidligere analyser, trender/megatrender, teknologisk utvikling, politiske hold, aviser. Risikokartleggingen og risikoklassifiseringen kan også gjøres manuelt på skjema, så å legge det inn i systemet i det elektroniske skjemaet i ettertid (anbefales ikke). Skjema er vedlagt.

3 Side : 3 av 7 Trinn 3: Vurdering av risiko/risikoklassifisering Risikoklassifisering: Hvor galt vil det gå? Hvor ofte skjer det? Når en hendelse er identifisert må hver hendelse vurderes/klassifiseres i hold til sannsynlighet og konsekvens. Husk: Risiko= Sannsynlighet * Konsekvens. Nå skal de identifiserte risikoene først vurderes ut fra hvor sannsynlig det er at hendelsen inntreffer, så å vurdere konsekvensen dersom risikoen skulle inntreffe. Det er utarbeidet en skala fra 1-5 på sannsynlighet og konsekvens. Se kapittel 4.2 «Hvor høy må risikoen være at den utløser behov tiltak». Trinn 4: Fra risiko til kontroll Tiltak: Hva er gjort å unngå at det går galt? Er det nok? Vi har nå oversikt over risikobildet. Er det etablert tiltak (kontroller) som i tilstrekkelig grad reduserer den identifiserte risikoen? Hensikt: dokumentere at fylkeskommunen har gjort en vurdering av holdet mellom: - identifisert risiko (hva kan gå galt) - vurdering av risikoen (hvor galt kan det gå sannsynlighet og konsekvens) og - tiltak og kontroller som er etablert å redusere risikoen Resultat: oversikt og innsikt i hvorvidt etablerte kontroller reduserer risikoen i tilstrekkelig grad, og om det er etablert overflødige kontroller, eller om det kan etableres kontroller som er mer målrettet og /eller mindre ressurskrevende å gjennomføre.

4 Side : 4 av 7 Hvor høy må risikoen være før den utløser behov tiltak? Når er risikoen så høy at det må igangsettes tiltak? Vi tar utgangspunkt i at R= S x K og at S og K vurderes på en skala fra 1-5. Vurdering av sannsynlighet Hvor sannsynlig er det at hendelsen oppstår dersom vi ikke har risikoreduserende tiltak? Sannsynlighet Tall vurdering Meget liten 1 Forventes å finne sted sjeldnere enn en gang per år Hyppighet Omstendighet Sannsynlighet % Hendelsen vil kunne oppstå under spesielle 0-5 % Liten 2 Forventes å inntreffe årlig Hendelsen kan oppstå 5-10 % under sjeldne Moderat 3 Forventes å inntreffe minst Hendelsen kan oppstå % kvartalsvis Stor 4 Forventes å inntreffe Hendelsen kan oppstå % tilnærmet månedlig under flere Svært stor 5 Forventes å inntreffe Hendelsen vil oppstå % nærmes ukentlig under de fleste Vurdering av konsekvens? Hva er konsekvensen ved at hendelsen inntreffer? Hva skal til å rette opp skaden? Konsekvens Tallvurdering Hjelpetekst Ubetydelig 1 Mindre feil og avvik som ikke påvirker fylkets innbyggere. Lav 2 Feil som blir kjent, men som kun fører til mindre problemer enkelte av fylkets innbyggere. Moderat 3 Feil som fører til ubehageligheter flere av fylkets innbyggere. Alvorlig 4 Alvorlige feil som fører til store ubehageligheter en stor andel av fylkets innbyggere. Svært alvorlig 5 Svært alvorlig feil som fører til store problemer og ubehageligheter fylkets innbyggere. Basert på vurderinger av S og K kan risiko plottes inn i et risikokart. Verdiene, altså S x K vil avgjøre om risikoen er grønn, gul, oransje eller rød, og man kan på det viset utarbeide en skala som sier noe om risikobildet i arbeidsprosessene. For eksempel ved sannsynlighet = 2 og konsekvens = 3, vil risiko være 6 (gul).

5 Side : 5 av 7 Konsekvens Svært alvorlig 5 Alvorlig 4 Moderat 3 Lav 2 Ubetydelig 1 5 (5*1) 10 (5*2) 15 (5*3) 20 (5*4) 25 (5*5) 4 (4*1) 8 (4*2) 12 (4*3) 16 (4*4) 20 (4*5) 3 (3*1) 6 (3*2) 9 (3*3) 12 (3*4) 15 (3*5) 2 (2*1) 4 (2*2) 6 (2*3) 8 (2*8) 10 (2*5) 1 (1*1) 2 (1*2) 3 (1*3) 4 (1*4) 5 (1*5) Meget liten 1 Liten 2 Moderat 3 Sannsynlighet Stor 4 Svært stor 5 Av matrisen over, kan man utlede følgende skala: Risiko (=S*K) Aktivitet 1-3 Ingen tiltak er påkrevd 4-8 Risikoreduserende tiltak bør iverksettes 9-12 Risikoreduserende tiltak må iverksettes innen... (langsiktig) Risikoreduserende tiltak må iverksettes med det samme (strakstiltak)

6 Side : 6 av 7 Når kontroll/-konsekvensområdene legges til: Konsekvens Tall vurdering Ubetydelig 1 Uvesentlige feil i regnskapsrapportering. Lav 2 Uvesentlige feil i regnskapsrapportering. Moderat 3 Risiko vesentlige feil i regnskapsrapportering som kan føre til risiko feil beslutninger med fare tap fylkeskommunen. Alvorlig 4 Vesentlige feil i regnskapsrapportering som kan føre til feil beslutninger med fare betydelig tap fylkeskommunen. Svært alvorlig Økonomi Lov og regler Drift og tjeneste Omdømme 5 Vesentlige feil i regnskapsrapportering og feile beslutninger som fører til vesentlig tap kommunen. Ingen brudd på lover og regler. Mindre brudd på lover og regler, men som ikke fører til anmerkninger fra tilsynsorgan eller andre sanksjoner. Brudd på lover og regler som kan føre til anmerkninger fra tilsynsorganer, men som ikke fører til andre sanksjoner fra myndigheter eller utgjør vesentlig risiko erstatningsansvar. Påtalerisiko og risiko erstatningsansvar. Påtale og betydelig erstatningsansvar. Ubetydelig feil og avvik som ikke påvirker innbyggere eller målgruppe tjeneste/program. Feil som enkelte av fylkes innbyggere blir kjent med, men som kun fører til problemer enkelte av fylkets innbyggere og i liten grad påvirker de som er berørt av feilen. Eventuelt målgruppen Feil som flere av fylkets innbyggere blir kjent med og som fører til problemer flere av fylkets innbyggere og fører til ubehageligheter. Eventuelt målgruppen Alvorlig feil som fører til problemer en stor andel av fylkets innbyggere og som gir innbyggerne store ubehageligheter. Eventuelt målgruppen Svært alvorlig feil som fører til store problemer og ubehageligheter fylkes innbyggere. Eventuelt målgruppen Kan ikke få konsekvenser omdømmet. Får ingen eller liten konsekvens omdømme. Risiko omdømmetap fylkeskommunen, eksempel gjennom gjentatte media oppslag, og/eller negativ oppfatning av fylkeskommunen blant folk. Stor risiko omdømmetap. For eksempel ved gjentatte media oppslag som gir negativ omtale av fylkeskommunen. Svært stor risiko omdømmetap. Kryssreferanser

7 Side : 7 av 7 Eksterne referanser

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Eksempel på risikovurdering

Eksempel på risikovurdering Eksempel på risikovurdering Nedenfor finner du et eksempel på skjema for risiko og sårbarhetsmetoden (ROS). Det er et godt verktøy for å komme i gang med å kartlegge farer og problemer for få et bilde

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Program. 13. februar. Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart. 08:30 Oppstart

Program. 13. februar. Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart. 08:30 Oppstart Program 12. februar DAG 2 13. februar Fra Rundstykker el.l. tilgjengelig 09:30 10:00 Oppstart 13:00-14:00 Erfaringsdeling Lunsj Risikobasert internkontroll kartlegge og vurdere risiko Fra risiko til kontroll

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE 10.09.2014 FORORD Økonomistyring Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser Anbefaling 029N Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Innledning 1. Formål 2. Definisjoner 3. Klassifisering av hendelser 4. Kriterier for valg av nivå 5.

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer