Hva er risikovurdering?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er risikovurdering?"

Transkript

1 DLE-konferansen 2011 Color Fantasy september Hva er risikovurdering? Sjefingeniør Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg 1

2 Risiko 2

3 Hva er egentlig risiko? Risiko kan defineres som den fare eller trussel som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Risiko kan også beskrives som mulig tap som man blir utsatt for i framtiden, men som man ikke vet om vil inntreffe eller ikke. 3

4 Risiko Risikobegrepet består av to elementer; sannsynligheten for at noe uønsket kan skje, og konsekvensene dersom det skjer. Det betyr at høyere sannsynlighet og/eller høyere konsekvens begge fører til høyere risiko. Begrepet kan imidlertid også knyttes til noe som er ønsket/villet positiv risiko 4

5 Hva er akseptabel risiko? All aktivitet innebærer en viss grad av risiko. Det finnes ingen fasit for hva som er akseptabel risiko eller i hvilke tilfeller det er nødvendig å redusere risikoen. Ulike grupper, for eksempel eiere, ansatte, naboer, myndigheter mv. kan ha ulik oppfatning. Virksomheten må ta hensyn til disse forholdene når de skal vurdere hva som er akseptabelt og hvilke aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres. 5

6 Risikostyring Med risikostyring forstås alle tiltak og aktiviteter som gjøres for å styre risiko. Risikostyring handler om å balansere fordeler og ulemper. 6

7 Risikoanalyse En risikoanalyse i et konkret tilfelle vil normalt kreve bruk av en systematisk og strukturert metode. Det vil for øvrig benyttes ulike analysemetoder for en analyse i forkant (for eksempel grovanalyse og feiltreanalyse) sett i forhold til en analyse etter en uønsket hendelse (for eksempel avviksanalyse og STEP-analyse). 7

8 Risikoanalyse Det er en rekke ulike analysemetoder som har ulike anvendelsesområder: Grovanalyse (identifisering av mulige uønskede hendelser) Avviksanalyse (grov identifisering av mulige årsaker) Feiltreanalyse (årsak) Hendelsestreanalyse (konsekvens) STEP-analyse (kartlegging av årsak) ROS (risiko og sårbarhet) SJA (sikker jobb-analyse) 8

9 Risikoanalyseprosessen De fleste fremstillinger av prosessen inneholder følgende tre hovedelementer: 1. Planlegging 2. Risikovurdering (gjennomføring) 3. Risikohåndtering (bruk) 9

10 Risikoanalyseprosessen De fleste fremstillinger av prosessen inneholder følgende tre hovedelementer: 1. Planlegging 2. Risikovurdering (gjennomføring) 3. Risikohåndtering (bruk) 10

11 Risikovurdering Risikovurdering Risikoanalyse Risikoevaluering 11

12 Risikovurdering Risikoanalyse + Risikoevaluering = Risikovurdering 12

13 Risikoanalyse Risikoanalyse defineres som: En systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved å kartlegge uønskede hendelser som kan føre til skade på mennesker, miljø og materielle verdier, samt årsaker til og konsekvenser av disse. 13

14 Risikoevaluering Risikoevaluering vil være å danne seg et risikobilde på bakgrunn av årsaks- og konsekvensanalysen knyttet til de definerte uønskede hendelsene. 14

15 Forutsetninger, begrensninger og usikkerhet Risikovurderinger og -analyser gir ofte ikke et entydig svar. Mange faktorer spiller inn på konklusjonene som trekkes i vurderingen og det er viktig å ha et forhold til disse faktorene. I tillegg kan risikobegrepene være vanskelige å forstå, og det er en utfordring å få til en beskrivelse som kommuniserer resultatene på en effektiv måte. 15

16 Feilkilder / fallgruver Detaljkunnskap om systemet som skal vurderes mangler En har ikke fullstendig oversikt over potensielle hendelser som kan oppstå Overtolker resultatene Analysemetoden reflekterer ikke risikobildet fullt ut En kjenner ikke relevante hendelsesfrekvenser godt nok Deltakernes kompetanse er mangelfull Unnlater å involvere personer med kjennskap til anlegget/aktiviteten 16

17 Feilkilder / fallgruver forts. En bruker feil risikomål ser på individuell risiko nå en skulle sett på grupperisiko Analysen utføres for å gi underlag til en beslutning som allerede er tatt Feilaktig bruk av analysene Manglende kopling mellom identifisert risiko og tiltak Manglende vurdering av usikkerhet knyttet til data og opplysninger benyttet i vurderingen/analysen Manglende eller feilaktig bruk av akseptkriterier 17

18 Feilkilder / fallgruver forts. Disse og flere faktorer vil alle kunne påvirke utfallet av risikovurderingen. En risikovurdering er ikke ferdig før en har utført en vurdering av resultatene i lys av endringer i forutsetninger, begrensninger og usikkerheter. 18

19 Hvorfor gjennomføre en risikovurdering? For DLE vil risikovurdering være et hjelpemiddel til å styre ressursbruken mot de tilsynsobjektene og den virkemiddelbruken som gir størst elsikkerhetsmessig gevinst. 19

20 Uønskede hendelser Innenfor elsikkerhetsområdet er det primært følgende tre typer hendelser vi retter fokus mot: Strømgjennomgang Lysbue (med personskade) Brann med elektrisk årsak Disse vil kunne ha ulike årsaker og konsekvenser 20

21 Risikovurdering som grunnlag for DLEs prioriteringer DSBs føringer for DLE tar utgangspunkt i en overordnet risikovurdering hvor en grovanalyse legger grunnlaget for valg av tilsynsobjekter og virkemidler, dvs en prioritering av: Bransjer Anleggstyper Aktiviteter 21

22 Risikovurdering som grunnlag for DLEs prioriteringer Den årlige instruksen med vedlegg vil på bakgrunn av dette legge konkrete føringer for prioritering av: bransjer, aktiviteter, anleggstyper, virkemiddelbruk og ressursbruk 22

23 Risikovurdering som grunnlag for DLEs prioriteringer I DSBs føringer er det gitt en grov inndeling av anlegg i risikogrupper med anbefalt tilsynsfrekvens for de ulike gruppene. Dette baserer seg på en grovanalyse av uønskede hendelser. Det enkelte anlegg vil imidlertid kunne ha høyere eller lavere risiko avhengig av om sannsynlighet og/eller konsekvens avviker fra det som er lagt til grunn i grovanalysen. 23

24 Sannsynlighet for en uønsket hendelse Sannsynligheten for en brann med elektrisk årsak vil kunne påvirkes av ulike parametre som for eksempel: Anleggets alder Vedlikehold av anlegget Endret bruksmønster/belastning Kompetanse hos eier/bruker Brukers sosiale og helsemessige status Brukers kulturelle bakgrunn 24

25 Konsekvens av en uønsket hendelse Konsekvensen av en brann vil kunne påvirkes av ulike parametre som for eksempel: Byggtekniske forhold Materialvalg Deteksjonssystemer Slukkesystemer 25

26 Gradering av feilkoder En gradering av feilkodene i de ulike kodelistene baserer seg også på en overordnet risikovurdering hvor en ser på sannsynlighet og konsekvens og hvor mulig konsekvens av avviket tillegges stor vekt. Det benyttes en skala fra 1 til 3 hvor 3 angir alvorlige avvik. 26

27 Innrapportering av risikoklasse Ved innrapportering av tilsyn med et anlegg til SamBas så skal det angis hvilket risikoklasse anlegget er vurdert til å høre inn under Det forventes ikke at det er lagt en omfattende analyse til grunn, men en bevisst vurdering ut fra det som er avdekket under tilsynet 27

28 Plassering av anlegg i risikoklasser RISIKOKLASSE_K RISIKOKLASSE_B 0 ikke vurdert 1 meget høy risiko 2 høy risiko 3 medium vurdert 4 lav vurdert 9 skal ikke vurderes 28

29 Kontroll med risiko gir gevinst 29