HMS-forum Tirsdag 12 mars Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger"

Transkript

1 HMS-forum 2013 Tirsdag 12 mars Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger Arild A. Danielsen Risk Manager 1

2 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er et uttrykk for et mulig tap man kan bli utsatt for i fremtiden, som man ikke vet om vil inntreffe eller ikke. Risiko kan vendes til en positiv gevinst når vi kjenner den og håndterer den riktig. 2

3 Risikovurdering 3

4 Risikovurdering 4

5 Risikovurdering 5

6 Risikovurdering Å utføre risikovurderinger er å bruke etterpåklokskap i forkant. Vi må bruke kreativ tankegang på den aktiviteten vi skal utføre. Hva er aktivitet? Jo det er ALT vi gjør, både privat og i arbeid. Privat har vi ikke så mange forskrifter som regulerer risiko, mens vi i arbeid både har flere lover og mange forskrifter som regulerer risiko. 6

7 7

8 Risikovurdering Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre at det galt? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvenser dersom noe går galt? 8

9 Risikovurdering - Risikostyring Formålet med styring av risiko er ikke å eliminere all risiko, men å forstå risikoelementene slik at fordelene kan utnyttes og uheldige aspekter begrenses. Dette krever klarhet i forhold til hvilke risikoer du er forberedt på å ta, hvor store de kan være og at du har et system på plass for å håndtere disse. Et eksempel på dette er i alpinsport hvor utøveren ofte er på grensene til uønskede, ofte alvorlige, hendelser, men hvor utstyr på utøveren og i bakken skal sikre mot alvorlige ulykker. 9

10 Risikovurdering 10

11 Definisjoner og begreper*. Risiko er et utrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Risiko er derved en sammenheng mellom sannsynlighet og konsekvens. Ofte en multiplikasjon, men ikke alltid. Risiko kan være både positiv og negativ, muligheter og trusler, men vanligvis forbinder vi begrepet med noe negativt. I mange bedrifter har man et risikonivå som har blitt til helt ubevisst. Det ligger ikke så dype tanker bak. *Ref. ROS-metoden 11

12 Risikovurdering 12

13 Risikovurdering 13

14 Risikovurdering 14

15 Risikovurdering 15

16 Risikovurdering Hva kan gå bra! Hvordan sikre at det går bra! Hvordan sikre de gode konsekvensene når det går bra! 16

17 Hvorfor risikovurderinger? Bedre kunnskapen om egen aktivitet. Bedre forståelse av risikoforhold Redusere sannsynligheten for eksponeringer og ulykker Reduserer konsekvenser for seg selv, helsen og for omgivelsene Grunnlag for styring av aktivitet. Økt fokus på sikkerhet i det daglige arbeidet + privat/familie. Fokusere på sikkerhet på en systematisk måte. Sikrer omdømme og drift. Er et verktøy for å kunne gjennomføre aktivitet og arbeide. Dokumentasjon av risikobildet. Tilfredsstille myndighetskrav 17

18 Risikovurdering - konsekvenser Tap av liv og helse for mennesker; Skader, ulykker, yrkesskader, kroniske effekter, osv. Tap av og/eller skade på ytre miljø: Vann, jord, luft, vekster, fugl, fisk, dyr, levende organismer. Skade/tap av omdømme. Økonomiske tap/skade. Materielle skader/tap; Bygninger, utstyr, materiell, osv. 18

19 Risikovurdering - roller og oppgaver Den som utfører aktiviteten Sentral, viktig Leder, foresatte Ansvar for iverksettelse, tiltak, gjennomføring og oppfølging. Over til jobb og bedrift. Koordinator Ansvar for koordinering og rapportering. System/fag Verneombud Metode, systematikk og coaching. Ivareta de ansattes rolle. 19

20 Risikovurdering 20

21 Risikovurdering 21

22 Risikovurdering - Verdier Sannsynlighet 5 Svært stor 4 Stor 3 Middels 2 Liten 1 Svært liten Konsekvens E Svært alvorlig D Alvorlig C Moderat B Liten A Svært liten Risikoverdi = Sannsynlighet x konsekvens 22

23 Risikovurdering - Sannsynlighet 23

24 Risikovurdering - Konsekvensmatrise 24

25 25 Matrise

26 Risikovurdering 26

27 Risikovurdering- Landanalyse 27

28 Risikovurdering - Landinformasjon 28

29 Risikovurdering 29

30 Risikovurdering 30

31 Risikovurdering 31

32 Risikovurdering 32

33 Risikovurdering 33

34 Risikovurdering Lindrere (alt. barrierer) (mitigators) Utløsningskilder (initiators) Utenfor engineering kontroll Farekilde (hazard) Latente forhold (pathogens) Tap (loss) Nestenulykke (incident) Ulykke (mishap / scenario, accident) Fritt etter Dougherty Jr.,

35 35

36 Definisjoner og begreper Risikovurdering er en samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. Risikoanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaker til og konsekvenser av disse. Risikoevaluering er en prosess for å sammenligne beskrevet eller beregnet risiko med gitte akseptkriterier. Restrisiko er den risiko eller det nivå som er akseptabelt for virksomheten etter at tiltak er gjennomført. 36

37 Definisjoner og begreper Risikoaksept legges til grunn for beslutning om akseptabel risiko. Risikoaksept kan uttrykkes som ord eller være tallfestet, eller ved en kombinasjon av disse, for eksempel som ulike soner/nivåer i en risikomatrise. Akseptabel risiko er en risikosom aksepteres i en gitt sammenheng basert på gjeldene verdier i virksomheten og i samfunnet. Risikoakseptkriterier kan være basert på myndighetskrav, standarder, erfaringer, teoretisk kunnskap og normer. 37

38 I en risikovurdering skal en ta stilling til: Hva kan gå galt? Hvor stor er sannsynligheten for at det skal kunne skje? Hvilke konsekvenser kan det få hvis det skjer? Hvilke sannsynlighetsreduserende og/eller konsekvensreduserende tiltak må vi iverksette for å minimere risiko? 38

39 39 Matrise

40 40

41 Risikovurdering 41

42 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er uttrykk for et mulig tap og skade som man kan bli utsatt for i framtiden, men som man ikke vet hverken størrelsen av, eller om vil inntreffe eller ikke. Jeg tar også med den positive siden også, gevinsten. Risiko = Sannsynligheten x konsekvens Frekvens Mulighet Tap og skade Gevinst 42

43 Risikovurdering 43

44 Kartleggingsmøte - formøte Kartlegge aktiviteter ved virksomheten som skal vurderes nærmere med hensyn til mulig risiko for uønsket hendelse, bruk et skjema i kartleggingen. Deltakerne må bli enige om omfanget av aktivitetene som skal risikovurderes, f.eks. aktivitetene ute, på en byggeplass, i et lokale eller en arbeidsoppgave. Aktivitetene velges enten som - arbeidsoppgaver (f.eks. alle aktiviteter fra innkjøp av gitte materialer, via bearbeiding til ferdig produkt), eller - deltakerne legger frem alle aktiviteter som oppleves som mulig risikofylte innenfor aktiviteten/arbeid som skal risikovurderes. Hvis mulig foreta en befaring i forkant av ativiteten, arbeidet, lokaliteten som risikovurderes. 44

45 Verktøy - Skjema 45

46 Vurdering og tallfesting av risiko For hver enkelt aktivitet fra kartleggingen identifiser hvilke uønskede hendelser eller belastninger som kan skje. For hver mulig uønsket hendelse vurderes: Sannsynlighet på en skala fra 1-5 Konsekvens av at uønsket hendelse inntreffer på en skala fra A - E. Hver vurdering skal resultere i en risikoverdi. Vurderingen gjennomføres ved: Befaring av aktivitet, lokalitet og lignende Gjennomgang av instrukser og annen relevant informasjon, lov/forskrifter. Verifisering av implementering av bestemmelser, instrukser og lignende Samtaler med leder og ansatte/brukere av utstyr og lignende 46

47 47 Matrisen

48 Risikovurdering 48

49 Risikovurdering 49

50 50

51 Sannsynlighetsreduserende tiltak Ansvarslinjer Opplæring Kompetanse Rutiner, prosedyrer Kontroll Dokumentasjon Utskifting av utstyr Vedlikehold - - Rydding, Orden, Systematikk 51

52 Konsekvensreduserende tiltak Vernetiltak Opplæring Brannbeskyttelse Alarmsystematikk/opplegg Beredskapsopplegg Øvelse - - Rydding, Orden, Systematikk 52

53 Etterarbeid - Handlingsplan Gå gjennom, vurdere og prioritere aktuelle forebyggende og korrigerende tiltak for å forebygge uønskede hendelser. Identifisere og prioritere tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, dvs. sannsynlighetsreduserende tiltak foran konsekvensreduserende tiltak. Tiltak settes i handlingsplan. Vurdere restrisiko: Gjennomfør en helhetsvurdering for å avgjøre om gjenværende risiko ved aktiviteten/prosessen er akseptabel. Gjennomført risikovurdering kan danne grunnlag for utarbeiding av lokale retningslinjer og HMS-dokumenter, opplæring og valg av sikkerhetsutstyr 53 Sette evt. opp kostnadsoverslag over planlagte tiltak

54 Viktige faktorer* Klare ansvarslinjer Leders ansvar, rolle og engasjement Den enkeltes ansvar for egen sikkerhet Være kompetent Systematisk gjennomføring Oppfølging Rutiner, prosedyrer, hjelpemidler, lover, forskrifter, veiledninger *Skal vi bruke dette i privatlivet må vi omskrive ordene litt. 54

55 Risikovurdering Hva kan gå bra! Hvordan sikre at det går bra! Hvordan sikre de gode konsekvensene når det går bra! 55

56 56

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5. DP 5 Verktøy for risikovurdering Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.2 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Wiencke, H.S. (Proactima) Tunes, T.E (Proactima), Kjestveit, K. (IRIS) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Rapport IRIS - 2007/068 Prosjektnummer: 7202023 Prosjektets tittel: Risiko- og

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer