Sikkerhet og risikoanalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet og risikoanalyse"

Transkript

1 Sikkerhet og risikoanalyse Torgrim Blø Sertifisert yrkeshygieniker Molde Bedriftshelsetjeneste Molde

2 Sikkerhet og risikoanalyse Myndighetskrav Forskrift om internkontroll 5 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

3 Sikkerhet og risikoanalyse Sikkerhet Evnen til å unngå skader og tap som følge av uønskede hendelser. Menneske Miljø Økonomi

4 Sikkerhet og risikoanalyse Sikkerhet Ulykke Med ulykke menes en uønsket hendelse som medfører tap av liv, personskade, store miljøskader eller økonomiske tap. Nestenulykke Med nestenulykke forstås en uønsket hendelse uten tap av liv og personskade, og små tap for øvrig, men som kunne ha resultert i en ulykke ved mindre endringer i situasjonen eller systemtilstanden.

5 Sikkerhet og risikoanalyse Noen kjente uttalelser Der hadde jeg flaks! Det var nære på! Jeg var heldig som ikke var i nærheten!

6 Sikkerhet og risikoanalyse Les faresignalene 1 alvorlig personskade 10 ulykker med mindre personskader 30 ulykker med materielle skader 600 Hendelser uten registrerbare Skader eller tap (nestenulykker)

7 Sikkerhet og risikoanalyse Sikkerhet på arbeidsplassen Gode rapporteringsrutiner Oppmerksomhet Sikkerhet og risikoanalye Forsiktighet Sunn fornuft Tilrettelegging

8 RISIKOANALYSE Risiko Den fare som uønskede hendelser representerer for menneske, milø og økonomiske verdier Risiko yttrykkes ofte ved sansynligheten for at en uønsket hendelse skal intreffe, og de mulige konsekvenser av denne hendelsen

9 Risikoanalyse Akseptkriterier Akseptkriterier er verbale eller tallfestede uttrykk som setter grenser for hvilken risiko som er akseptabel eller ønskelig Myndighetskrav eller bedriftsinterne krav

10 Risikoanalyse Eksempel på akseptkriterier: Akseptkriterier bestemt ut fra risikoanalyse Ved bygging av et stort industrianlegg kan akseptkriteriene for risiko være: Statistisk gjennomsnitt for norsk industri, i dag er det ca 5 dødsfall pr. 100 millioner arb.timer.(far =5) At risikoen er på nivå med lignende anlegg/virksomhet En bestemt sansynlighet for dødsfall ved ulykker En ulykkesfrekvens pr. år En frekvens av branntilløp

11 Risikoanalyse Skaffe seg en god oversikt over aktiviteter med risiko Identifisere alle Uønskede hendelser Som kan oppstå Identifisere hva Risikoen består i Er risikoen akseptabel Ja Fortsett Gjennomfør Risikoreduserende tiltak Nei

12 Riskonalyse Formålet med risikoanalyse Styrke underlaget for beslutninger ved å gi svar på følgende spørsmål: Er risikoen høy/lav Er risikoen akseptabel Hvilke operasjoner er mest kritisk Hva er forskjellen mellom alternative løsninger Hvilke risikoreduserende effekt oppnås ved alternative tiltak.

13 Riskonalyse Formålet med risikoanalyse Videre ønsker vi å: Tilfredstille myndighetskrav Styrke grunnlaget for utvikling av sikre prosedyrer Øke systemforståelsen Øke kompetansen og motivasjon i forhold til sikkerhet Bidre tiløkonomisk optimalisering

14 Sikkerhet og risikoanalyse Risikoanalyse De mest brukte analyseverktøyene Systematisk sikkerhetsarbeid Grovanalyse Sikker Jobb Analyse

15 Risikoanalyse Grovanalyse Et nødvendig første skritt i en risiko/sikkerhetsanalyse. Gir anbefalinger om risikoreduserende tiltak. Metoden er rask og enkel. De som utfører grovanalyse trenger ikke sterk teoretisk/analytisk bakgrunn.

16 Risikomatrise (konsekvens/sansynlighet) R K Klassifiseri ng av risiko Svært sannsynlig Meget sannsynlig Risikomatrise med indikering av områder der risikoen er vurdert å være akseptabel/ikke akseptabel Ufarlig Farlig Kritisk Meget kritisk Katastrofalt Uakseptabel risiko Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Akseptabel risiko

17 Risikoanalyse Beskrivelse av konsekvens Betegnelse Personer Miljø Materielle verdier/ Økonomiske tap 1 Ufarlig Ubetydelig person skader Ubetydelig Miljøskade Ubetydelige sakader på materiell Skader under Kr. 2 Farlig Mindre personskade Fravær< dager Mindre miljøskader Mindre materielle skader Skader opp til kr.. 3 Kritisk Betydelig personskade Fravær>. Dager Betydelige skader på miljøet Betydelige materielle skaer Skader opp til kr.. 4 Meget kritisk Kan resultere i død Alvorlige skader på miljøet Alvorlig materielle skader Skader opp til kr.. 5 Katastofalt Kan resultere i mange død Svært alvorlige skader på miljøet Fullstendig materiell ødeleggelse Skader opp til kr

18 Risikoanalyse Beskrivelse av sannsynlighet Betegnelse Forklaring 1 Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 100 år 2 Mindre sannsynlig 1 gang pr. 100 år eller oftere 3 Sannsynlig 1 gang pr. 10 år eller oftere 4 Meget sannsynlig 1 gang pr. år eller oftere 5 Svært sannsynlig 10 ganger pr. år eller oftere

19 Risikoanalyse Sannsynlighet konsekvens

20 Risikoanalyse Sikker Jobb Analyse (SJA) Utføres i forkant av arbeidsoperasjon med involvert personell. Systematisk gjennomgang av alle deloppgaver/ansvarsfordeling. Basert på praktisk erfaring og evt. sjekkliste identifisere potensielle farer knyttet til hver deloppgave. Prøve å finne tiltak for å fjærne/redusere farer Evaluere risikoen involvert i operasjonen

21 Risikoanalyse Sikker Jobb Analyse Nr Grunnleggende jobboperasjon trinn for trinn Potensielle farer Anbefalt tiltak eller prosedyrer 1 2 3

22 Risikoanalyse Analyseoppskrift Hva kan skje? Hvor sannsynlig er det at det skjer? Hva blir konsekvensen? Hva kan vi gjøre med det? Hvilke resurser har vi til rådighet? Hvordan skal vi disponere resursene? Hva er det vi mangler? Hvordan skal vi skaffe de resursene vi mangler? Har vi entydige kommando og ansvarsforhold?

23 Risikoanalyse Konsekvensklasser personskade Beskrivelse Ufarlig Medium Kritisk Definisjoner Mindre personskade En alvorlig personskade og/eller flere med begrenset personskade/yrkesskade Dødsfall eller flere alvorlige personskader /yrkesskader Katastrofalt Flere dødsfall

24 Risikoanalyse Konsekvensklasser - andre Konsekvenskategorier for ulykkeshendelser Betegnelse Ufarlig Farlig Kritisk Meget Kritisk Katastrofalt Personell risiko <1 uke fravær 1 uke 1 mnd. fravær Mer enn 1 mnd. fravær Fare for dødsfall Fare for flere dødsfall 3 parts risiko Ingen skade Ubehag Mindre skader Alvorlige skader Fare for dødsfall Miljø risiko Ingen miljøskade Små miljøskader Betydelig miljøskader Alvorlige og varige miljøskader Svært alvorlig og varige miljøskader Materielle verdier Ingen skade på utstyr Små skader på utstyr Betydelig skade på utstyr Stor skade på utstyr Store deler av virksomheen ødelagt

25 Ulykkesrater Heindrichs triangel 1 Alvorlige skader/dødsfall 8 Mindre alvorlige skader Materielle skader Tilløp til skade/ nesten-ulykke Database brukt offshore og i landbasert industri

26 REGISTRERINGSSKJEMA FOR JSA Molde BHT Skjema adresse Skjema Jobbsikkerhetsanalyse.doc JOBBSIKKERHETSANALYSE Jobboperasjon:Fylling av jernklorid fra JSA Nr.: Dato revidert: tankbil Avdeling/seksjon: Teknisk Etat Stilling: Leder: Kjell Inge Reiten Ny: Revidert: Kravspesifisert og /eller anbefalt personlig verneutstyr: Revidert av: Godkjent av: Grunnleggende jobboperasjon trinn for Potensielle farer: Anbefalte tiltak eller prosedyre: trinn: 1 Bil ankommer anlegget Ingen potensielle farer Vannslange legges ut før bil kommer 2 Sjåfør legger ut slange for å koble til på Inge potensielle farer Observatør til stede tankanlegget 3 Sjåfør starter kompressor og skaper trykk i systemet, obseratør åpner rett ventil. Fare for sprut hvis det blir lekkasje. Sjåfør kjenner rutinene. Verneutstyr skal være tatt på og observatør er på plass, Sjåfør bør lære opp observatør i hvordan kompressor skal stanses. 4 Fylling Lekasjer overfylling Observere prosessen 5 Ved avslutning stenges ventilene Observatør sier fra hvis noe ukontrollert skjer 6 Ventiler og slager blåses ren Fare for sprut Verneutstyr

27 KVALITETS HÅNDBOKA Grovanalysekjema Skjema grovanalyse.doc KAPITTEL Utarb.av : T. Blø 4 Dato : Rev./Dato : 2 / Side 1 av 1 Godkj.av : Risikoevaluering av uønskede hendelser / tilstand Hendelse og sted: Entring av tank som kan inneholde farlige gasser Beskrivelse av hendelsen: De aktuelle gassene har fortrengt oksygenet Beskrivelse av konsekvens: Besvimeler eller død Konsekvens: Sannsynlighet Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Konsekvens Ufarlig Farlig Kritisk Meget kritisk Katastrofal Sannsynlighet Betegnelse Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Svært sannsynlig Forklaring Sjeldnere enn 1 hendelse pr. 100 år 1 gang pr.100 år eller oftere 1 gang pr. 10 år eller oftere 1 gang pr. år eller oftere 10 ganger pr. år eller oftere Mindre sannsynligitet Lite sannsynlig X Akseptabel Vurderes Ikke akseptabel Risiko på nytt risiko X Merkes med P, M og Ø for hver av kategoriene: P= Personer M=Miljø Ø= Materiell/Økonomiske verdier Beskrivelse av hendelsesforløpet, årsaker og evt. eksisterende tiltak: 1. Varslingsutstyr settes på plass 2. Verneutstyr tas på, fallsikring forberedes hvis nødvendig 3. Åpning av tanklokk med spesialutstyr 4. Gassmåler senkes ned i kummen for måle de aktuelle farlige gassene 5. Stige settes ned, hvis kummen ikke har trinn, trinn kan være rustne. 6. Utføre jobben på en sikker måte 7. Alltid to mann på dette arbeidet. Det skal alltid være en mann oppe 8. Vær også obs på skadedyr 9. Viktig med god hygiene 10. Utstyr vaskes etter bruk Plass for bilde Risikobeskrivelse: Forslag til ytterligere risikoreduserende tiltak(forebyggende og eller skadebøtende): Utført av: Sted/dato:......

28 KVALITETS HÅNDBOKA Grovanalysekjema Skjema grovanalyse.doc KAPITTEL Utarb.av : T. Blø 4 Dato : Rev./Dato : 2 / Side 1 av 2 Godkj.av : Risikoevaluering av uønskede hendelser / tilstand Hendelse og sted: Entring av tank som kan inneholde farlige gasser Beskrivelse av hendelsen: De aktuelle gassene har fortrengt oksygenet. Beskrivelse av konsekvens: Besvimelse, død. Konsekvens: Sannsynlighet Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Konsekvens Ufarlig Farlig Kritisk Meget kritisk Katastrofal Sannsynlighet Betegnelse Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Svært sannsynlig Forklaring Sjeldnere enn 1 hendelse pr. 100 år 1 gang pr.100 år eller oftere 1 gang pr. 10 år eller oftere 1 gang pr. år eller oftere 10 ganger pr. år eller oftere Mindre sannsynligitet Lite sannsynlig x Akseptabel Vurderes Ikke akseptabel Risiko på nytt risiko X Merkes med P, M og Ø for hver av kategoriene: P= Personer M=Miljø Ø= Materiell/Økonomiske verdier Beskrivelse av hendelsesforløpet, årsaker og evt. eksisterende tiltak: Plass for bilde 1. Varslingsutstyr settes på plass 2. Verneutstyr tas på, fallsikring hvis nødvendig 3. Åpning av kumlokk med spesialutstyr 4. Gassmåler senkes ned i kum for å måle om det er gass tilstede og hvor mye 5. Stige settes ned, hvis kummen ikke har stigetrinn (vær obs på rustne stigetrinn) 6. Utføre jobben på en sikker måte 7. Alltid to mann på dette arbeidet. Det skal alltid være en mann oppe 8. Være obs på skadedyr. 9. Viktig med god hygien 10. Utsyr vaskes alltid etter bruk. Risikobeskrivelse: Forslag til ytterligere risikoreduserend tiltak(forebyggende og eller skadebøtende): Utført av: Sted/dato:......

29 Arbeid som skal risikovurderes: Arbeid i kummer generelt Fordeling 60% vannkummer, 40% avløpskummer Største farene Aktuelle gasser : avløpskummer: : Metan, H2S, O2 Arbeidsgang: 11. Varslingsutstyr settes på plass 12. Verneutstyr tas på, fallsikring hvis nødvendig 13. Åpning av kumlokk med spesialutstyr 14. Gassmåler senkes ned i kum for å måle om det er gass tilstede og hvor mye 15. Stige settes ned, hvis kummen ikke har stigetrinn (vær obs på rustne stigetrinn) 16. Utføre jobben på en sikker måte 17. Alltid to mann på dette arbeidet. Det skal alltid være en mann oppe 18. Være obs på skadedyr. 19. Viktig med god hygien 20. Utsyr vaskes alltid etter bruk.

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Risiko kald beregning eller sterke følelser. Karl Ove Aarbu

Risiko kald beregning eller sterke følelser. Karl Ove Aarbu Risiko kald beregning eller sterke følelser Karl Ove Aarbu en helt vanlig dag på jobben 1. Vi er alltid omgitt av risiko 2. Vi takler risiko på flere måter. 1. Lever med den 2. Sikrer oss 1. Redusere konsekvens

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5. DP 5 Verktøy for risikovurdering Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.2 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4

Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon. Versjon 1.0 8. september 2000. KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Versjon 1.0 8. september 2000 KITH Rapport 13/2000 ISBN 82-7846-091-4 KITH-rapport Tittel Risikoanalyse Metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Forfatter(e) Bjarte

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Risikoanalyse av et prosjekt. Forum for koblingsanlegg 20.-21. oktober 2008 Ingeniørenes Hus Møtesenter

Risikoanalyse av et prosjekt. Forum for koblingsanlegg 20.-21. oktober 2008 Ingeniørenes Hus Møtesenter Risikoanalyse av et prosjekt Forum for koblingsanlegg 0.-. oktober 008 Ingeniørenes Hus Møtesenter Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg (FEF) Formålet med forskriften er å sikre at anlegget: ikke frembyr

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer