Storebrand. Resultat 2. kvartal juli Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand. Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO"

Transkript

1 Storebrand Resultat 2. kvartal juli 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

2 Hovedtrekk 2. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat -39 mill i 2. kvartal, 239 mill hittil i år Aksjemarkedsfallet og oppreservering langt liv gir negativ resultateffekt Gode risiko- og administrasjonsresultater DRIFT Driftsforbedringsprogram foran plan Reduserte kostnader Konkurransedyktig avkastning BALANSE Trekkfasilitet på 210 millioner euro etablert i ASA Solvensmargin 163% i Livvirksomheten 2

3 Storebrand Konsern 2.Kvartal Hittil i år Hele året NOK mill Liv og Pensjon Norge Liv og Pensjon Sverige (SPP) Kapitalforvaltning Storebrand Bank Skade (inklusiv Helse) Storebrand ASA / øvrige Konsernresultat Amortisering Resultat før skatt

4 Delta One - driftsforbedring i alle forretningsområder Oppnådd driftsforbedring Målsatt driftsforbedring MNOK MNOK 270 MNOK MSEK Realisert Mål 2010 Øvrig LPN LPS Kapitalforvaltning Bank 1. Driftsforbedring, målt mot 2009, for Norsk og Svensk liv inkluderer kun administrasjonsresultat. For Liv og Pensjon Norge, vises totalt administrasjonsresultat (både kunde og eier). Resultatforbedring fra overskuddsdeling, pris på rentegaranti, risiko og avkastning på EK kommer i tillegg 4

5 Liv og Pensjon Norge - positiv utvikling i administrasjonsresultatet 2.Kvartal Hittil i år Hele året NOK mill Positive administrasjonsresultater Administrasjonsresultat Risikoresultat Urolige finansmarkeder Godt risikoresultat Finansresultat* Pris rentegaranti Øvrig Oppreservering langt liv Resultat norsk livvirksomhet * Inkluderer overskuddsdeling/manglende tilleggsavsetninger og avkastning på selskapsporteføljen 5

6 Liv og Pensjon Norge - god kostnadsutvikling Kostnader/ kundefond Administrasjonsresultat 1.20 % 1.00 % 0.80 % 1.01 % 1.06 % 0.88 % 0.86 % kv % 0.77 % % H Tot adm res Adm res til eier 6

7 Mrd NOK Liv og Pensjon Norge - god markedsaktivitet og positiv flyttebalanse Strategisk viktig avtale fornyet frem til 2016 Rammeavtale omfatter NHO bedrifter bedrifter med ansatte har benyttet avtalen Akkumulert netto flyttebalanse NHO avtalen har markedets mest fornøyde OTP kunder 9,9 Flyttebalanse ,9 1 halvår 2010 Netto flyttebalanse: 305 mill i 2. kvartal, mill 1. halvår 7

8 Liv og Pensjon Sverige (SPP) - markedsuro gir svakt finansresultat 2.Kvartal Hittil i år Hele året Vesentlig forbedring i administrasjonsresultatene NOK mill Administrasjonsresultat Risikoresultat Risikoresultatene er stadig sterke som følge av lavt sykefravær i Sverige Finansresultat Øvrig Økte kundefonds Resultat svensk livvirksomhet

9 Liv og Pensjon Sverige (SPP) - god utvikling i administrasjonsresultatet Administrasjonsresultat Mål om administrasjonsresultat på 300 mill SEK i H 2010 Tiltak iverksatt både på inntekt og kostnadssiden Kostnader i prosent av kundefonds på 0,73% 1. halvår 9

10 Liv og Pensjon Sverige (SPP) - godt salg av fondsforsikring 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % Fondsforsikring andel av salg 1 71% 61% økning i salg av fondsforsikring fra 2. kvartal % økning i premieinntekter fra fondsforsikring Fondsforsikring utgjør 55% av totale premieinntekter Fondsforsikring Tradisjonelle produkter 1 Salg målt i APE 10

11 Storebrand Kapitalforvaltning - god vekst og høy inntjeningskvalitet 2.Kvartal Hittil i år Hele året Sterk inntektsvekst NOK mill Totale inntekter * Totale kostnader God kostnadskontroll Turbulente finansmarkeder Netto finans/ annet Resultat kapitalforvaltning * Inkluderer ingen avkastningsbaserte inntekter, som blir bokført i 4. kvartal 11

12 Mrd NOK Storebrand Kapitalforvaltning - flere diskresjonære mandater tegnet Kapital til forvaltning Kapital til forvaltning økte med 6 mrd i svake finansmarkeder i 2. kvartal Nysalg institusjonelle kunder: NOK 4,4 mrd i AuM Nettotegning i fond 1 : SPP Fonder: 1,1 mrd STB Fond: 0,8 mrd Verdipapirfond Eksterne diskresjonære kv 2010 Eiendom Konserninterne 1 Hittil i år 12

13 Storebrand Bank - bedret lønnsomhet og solid balanse 2.Kvartal Hittil i år Hele året NOK mill Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre inntekter Totale inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån/inv. eiendom Resultat for bankvirksomhet Konjunkturforhold Lave tap Redusert mislighold Varslede igangsatte tiltak gir effekt: Reduserte kostnader Bedret netto renteinntekter Engangseffekt knyttet til likviditetsporteføljen og innløsning av eurooboligasjon Netto renteinntekter positivt påvirket med 7,5 mill Andre inntekter negativt påvirket med 22,5 mill 13

14 Storebrand Skade - god vekst og styrkede resultater 2.Kvartal Hittil i år Hele året NOK mill Premieinntekter Erstatningskostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader Finansinntekter Driftsresultat Oslo RE Endring i forsikringstekniske avsetninger Storebrand Helse Resultat for skadevirksomheten Stabil og god vekst Skadeprosent 72% i 2. kvartal Combined ratio 98% i 2. kvartal God kostnadskontroll Økt effektivitet og bedret driftsresultat i helsevirksomheten 1 For egen regning 14

15 Storebrand - målrettet satsing på direktedistribusjon Forsikring alle produkter på nett Økning i handel på nett også av finansielle tjenester Kritisk sykdom Dødsfallskapital Sparing alle produkter på nett Eneste selskap som tilbyr fullstendige kjøpsløsninger på spare og forsikringsprodukter på nett Storebrand med nye løsninger for mobilbaserte tjenester Storebrand fond Delphi fond 80% salg av skadeprodukter i direktekanaler 15

16 Liv og Pensjon Norge - oppreservering langt liv påvirker resultatet NOK mill. Kollektiv ytelse * Kollektiv investeringsvalg og unit linked* Individual og Fripoliser** Risikoprodukter Selskapsportefølje Sum 2. Kvartal Hittil i år Administrasjonsresultat Risikoresultat Finansresultat Pris på rentegaranti og fortjeneste risiko Øvrig Resultat for norsk livvirksomhet ) Renteresultat og overskuddsdeling Investerte midler (NOK mrd.) Endring investerte midler (NOK mrd.) * Fee basert ** Overskuddsdeling Avkastning 1 2. kvartal: -0,2% verdijustert, 0,6% bokført Avkastning 1 1. halvår: 1,6% verdijustert, 1,6% bokført 1 Gjennomsnittlig avkastning alle porteføljer med rentegaranti 16

17 Liv og Pensjon Norge - risikotilpasset aktivaallokering Aktivaallokering standardporteføljer kollektiv ytelse Aktivaallokering sum porteføljer med rentegaranti 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,6 % 1,9 % 2,2 % 15,6 % 20,0 % 22,2 % 30,6 % 18,4 % 8,5 % 16,0 % 25,9 % 22,8 % 21,3 % 13,3 % 16,2 % 25,4 % 14,0 % 19,4 % Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl. Eiendom Alpha Annet 27 % (28%) 2 % (2%) 16 % (16%) 4 % (4%) 12 % 13 % (13%) 27 % (26%) (12%) Lav Standard Høy (Tall i parentes 1. kvartal 2010) 17

18 Liv og Pensjon Norge - bruk av kursreserver og TA i kvartalet 148% 154% 161% 170% 167% 3,8% 163% 0,8% 1,7% 2,0% 2,2% 3,1% 3,0% 2,7% 1. kv kv kv kv kv kv 2010 * * Kursreserver i % av kundefonds Tilleggsavsetninger i % av kundefonds Solvensmargin Storebrand Liv Konsern Urealiserte kursgevinster i anleggsporteføljen på 1,4 mrd * Kundefonds med garanti 18

19 Liv og Pensjon Sverige (SPP) - aktiv risikostyring Aksjemarkedsutvikling ,5% ,2% OMX MSCI World Aksjeeksponering Markedsforhold Økte og swap og kredittspreader Redusert rentenivå Svake aksjemarkeder Balanseeffekt Økte forpliktelser Kundebuffere redusert med 1 mrd ~18 mrd ~14 mrd Illustrativ Resultateffekt Nettoeffekt aksjeeksponering (NOK ~200 mill) ~4 mrd ~1 mrd ~3 mrd Nettoeffekt lavere renter (NOK ~65 mill) Aksjeeksponering Aksjeeksponering i kontrakter med VÅB Aksjeeksponering i kontrakter med LKT Hedge EK aksjeeksponering 19

20 Liv og Pensjon Sverige (SPP) - redusert risikoeksponering Aktivaallokering pr delportefølje 7 % 10 % 7 % 4 % 50 % Alt. investeringer 70 % 72 % 91 % Rentebærende Aksjer 40 % 23 % 21 % 5 % DB P 250 P 300 P 520 Redusert aksjeeksponering DB ned 5% poeng P250 ned 6 % poeng P300 ned 4 % poeng P520 ned 2% poeng Avkastning 1. halvår DB: 3,3% P250: 1,6% P300 :2,8% P520: 5,0% Diskonteringsrente 4,1% 3,1% 3,1% 3,6% 1 Forventet 4,7% 5,6% 4,4% 3,6% avkastning 2 1 neste 12 mnd gitt rentenivå pr neste 12 mnd gitt dagens aktivaallokering 20

21 Solvens II - viktige endringer i rammeverket for QIS 5 Viktige Solvency II tema QIS 5 proposal Beregning av kapitalkrav Redusert stress for noterte aksjer (39%) Benytte swaprente Benytte makromodell til å bestemme lange renter Mulighet for tillegg for likviditetspremie Hva inngår i kapitalbasen Value of in-force vil telle som Tier 1 Identifiserbare immaterielle eiendeler som Tier 1 Eksisterende hybridkapital kan videreføres Diskontering av forsikringsforpliktelser Diversifiseringseffekter Tillater diversifisering i kalkulering av risikomargin Redusert korrelasjon mellom markedsrisikoer, særlig valuta- og konsentrasjonsrisiko 21

22 Oppsummering Utfordrende finansmarkeder Driftsforbedringsprogram foran plan Gode administrasjonsresultater Positiv flyttebalanse Solid balanse og aktiv risikostyring 22

23 Storebrand skal være Nordens fremste og mest respekterte samarbeidspartner innenfor langsiktig sparing og forsikring