Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar Stabseksjonen (ansvar 1210):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):"

Transkript

1 Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak kun justert for lønn. Endringer i lovverk, antall brukere, statsstøtte, etc. er også tatt inn i konsekvensjustert budsjett. Dette er kommentert særskilt. Kommentarene følger samme rekkefølgen som tallbudsjettet, i kronologisk rekkefølge etter ansvar. Kommentar for prosjekter: Valg og støtte til politiske partier 1010 Diverse fellesutgifter personal 1178 For tidsavgrensede tiltak, som ofte også får betydelig andel eksetrn finansiering, opprettes det prosjekter. Hovedregelen for prosjekter er at de budsjetteres i 0,. Unntaket for 2011 er følgende 2 prosjekter: 0029: Rusmisbruk, forebyggende tiltak Fra 2010 er ikke øremerket statstilskudd og bruk av fond (etter tidligere statstilskudd som ikke er brukt opp det året de ble tilført) tilstrekkelig til å dekke alle utgiftene i dette prosjektet. I 2011 er det lagt opp til uforandret drift i forhold til Det blir en liten kommunal nettoutgift på ca. kr , forutsatt maks statsstøtte med kr ,. Prosjektet har sentralt fått godkjent tilskudd til kun 1,5 årsverk selv om vi har 2 årsverk. 0044: Studiesenteret Dette statrtet opp som en forprosjekt i Det er lagt opp til at det videreføres. Studiesenteret samarbeider med Opplæringskontoret for KystFinnmark om en 100 % stilling (50 % hver) og kontor (på Linken næringshage). Kommunens nettoutgifter er for 2011 beregnet til ca. kr ,. I tillegg er det utarbeidet detaljbudsjett for: 0043: Bosetting av flyktinger Budsjettet går her i 0,. Fra 2011 legges det opp til at all undervisning av fremmedspråklige voksne legges under dette prosjektet. Det er både betydelige utgifter og betydelige øremerkede tilskudd fra staten. Politisk (ansvar 1010): I år 2011 er det fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, dette er det tatt hensyn til på ansvar Rådmannen har sagt at valgansvarlig skal være kontorsjef og en sekretær. Ingen av disse har erfaring med valg og er helt avhengig av å få dra på de kurs som valgforum og leverandør av dataprogram arrangerer. Budsjettall fra 2007 er lagt til grunn for budsjett Partistøtte overføres fra ansvar 1000 til Denne utgjør ca ,. Samme beløp bør da reduseres i ansvar Ansvar 1178 Fellesutgifter personal: Her er gjort endringer i lønnsark. Alle med seniorpolitiske tiltak er slettet fra 1178, og skal etter avtale på ledermøte flyttes til det ansvarsområde de hører under. Ann Tone Salmella får lønn i 3 måneder, dette etter permisjonssøknad og signaler fra Fagforbundet om at hun da er ferdig i sitt verv som ungdomstillitsvalgt. Når det gjelder annonser har jeg ikke justert dette, men vi har i år 2010 er overforbruk på over kr ,. All annonsering ledige stillinger føres her. Tiltak her må være å få til en mer samlet annonsering for hele kommunen. Årsplan må lages, hvis ikke anbefales en budsjettøkning for Administrasjons sjef 1200 Stabsseksjonen 1210 Kommentarer til administrasjonssjef: Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar Stabseksjonen (ansvar 1210): Lønn er beregnet etter dagens satser. Hovedoppgaven for administrasjonen i 2011 vil være å åpne servicekontoret for betjening av publikum og virksomhetslederne i kommunen. Kontorlokalene står snart innflyttingsklar og vi har startet innflyttingen. Vi har i dag 2,5 årsverk fordelt på 3 stillinger, dette inkluderer kontorsjef, samt 1,5 årsverk på IT avdeling. Den største utfordringen vi står overfor er fordeling av tilgjengelig ressurser for betjening av sentralbord og åpningstid. Før flytting av sentralbord må sekretærer og kontorsjef bli enige om en arbeidsfordeling av de oppgaver vi i dag vet skal ligge på servicekontoret. De første månedene vil gå med til kartlegging av arbeidsoppgaver, og hvilken kompetanse de ansatte sitter inne med, samt hva som må til av kurs, både interne og eksterne for å kunne utføre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Jeg mener selv jeg har vært beskjeden når det gjelder beløp på opplæringstiltak ansatte. Vi bør i felleskap kartlegge behovene for opplæring for så lage ei prioriteringsliste. Som tiltak to er det lagt inn ferievikar i administrasjonen i to måneder. Dette for å betjene sentralbord og publikum. Det kan være alternativ løsning å se på ressursfordeling sentralbord helse og sentralbord på rådhus i en periode på sommeren. Økonomiseksjon en 1220 Budsjettkommentar Økonomiavdelingen Netto ramme er i konsekvensjustert budsjett økt med kr ,. Dette kommer av at i budsjettet for 2010 ble det vedtatt en reduksjon pga. at en av de ansatte skulle ut i permisjon. Denne stillingen ble delvis besatt av vikar og av omplassert ansatt med tilskudd fra nav. I konsekvensjustert budsjett 2011 er det budsjettert med en full stilling. Det er 3. november 2010 kl Side 1

2 Kommentarrapport: også justeringer i forhold til lønnsendring i Vi ser av arbeidsmengden vi har på økonomiavdelingen at det ikke er mulig å opprettholde den reduksjonen vi har hatt i Økonomiavdelingen har behov for nye 4 nye datamaksiner og 3 nye skjermer. De datasystemene vi benytter krever både større maskiner og skjermer. Kostandsoverslag fra itavd. ca. kr ,. Dette er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Fra er det planen at økonomiseksjonen skal ta over føring av lønn og regnskap for havn. Det vil være riktig å ta betalt fra havnekassa for dette arbeidet. Her er foreslått at de betaler kr , pr. år for dette. I tillegg kommer ølkte lisenskostnader som en følge av dette. kirkelige fellesråd kjøper i dag den samme tjenesten fra oss. Dette har kostet dem kr , i en årrekke. Beløpet foreslås nå økt til kr ,. Frivillighetssentr Kommentarer til frivillighetssentralen: alen 1300 Her er lagt opp til uforandret drift. Kommunens nettoutgift er det minste beløpet vi kan ha for å få full statsstøtte. Barnehager Budsjett kommentarer 2011, Barnehagene Fra 01. januar 2011 ble barnehagenes øremerkede tilskudd lagt inn i rammeoverføringer til kommunene. Det gjelder statstilskudd, skjønnsmidler og midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. For 2011 har vi forholdt oss til at Kommune fått økt sin ramme med kr ,knytta til at disse statlige tilskuddene til barnehagedrift legges inn i ramma. I tillegg har kommunen også fått økt sin ramme gjennom at foreldrebetalingen er nominelt videreført på kr. 2330, I konsekvensjustert budsjett ser vi at barnehagene har behov for følgende midler; da er bygg videreført uforandret og spesielle tiltak barnehage opprettholdt med kommunal andel. Drifta er videreført på dagens nivå med 8 avdelinger på våren, men redusert til 5 avdelinger (inkl 2 utvida) fra høsten I barnehagenes netto er det også innarbeidet følgende: Adm.styret Fra nytt barnehageår august 2010 opprettes inntil 100% stilling som assistent/barneog ungdomsarbeider på deling mellom begge barnehagene. Dette gjøres for å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene, og stillingen benyttes fleksibelt i forhold til behov. Dersom barnehagene slås sammen vurderes stillingen på nytt. For 2010 tilleggsbevilges kr , til dette. Dette dekkes av barnehagenes fond. Fra 2011 innarbeides dette i budsjettet. Denne stillingen er lagt inn med 50 % på hver barnehage. Fra er tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage overført til kommunens ramme. Barnehagene har et særlig ansvar for å sikre god og tidlig hjelp til barn som har behov for særskilt oppfølging. Vi ønsker fortsatt å ha egne avsatte midler til tiltak for disse barna, som ikke kommer inn under enkeltvedtak. Det tidligere øremerka tilskuddet har gjort at barnehagene raskt har kunnet sette inn tiltak uten å måtte søke om ekstrabevilgning. Man tenker seg å videreføre dagens rutiner for disse midlene, der barnehagene søker og rådmannen anviser tiltaket. For 2010 utgjør disse midlene kr ,. Barnehagene ønsker å bruke kr , av barnehagenes andel av kommunens ramme til å fortsette dette tiltaket. Netto Nordskogen barnehage og byggca kr , Netto Klausjorda barnehage inkl. byggca kr , Netto Generell styrking til barn med spes. behovca kr , Totalt behov barnehageneca kr , Andel bhgtilskudd rammeoverføring til kommunenca kr , Rest/ Kommunens andel 2011ca kr , Til sammenlikning var kommunens andel i 2010 på kr ,. Tenker man at dette videreføres til 2011, vil barnehagene da ha et behov på kr i forhold til konsekvensjustert budsjett. Men, ut fra liste fra folkeregisteret per 1. august 2010 er det 1 barn født 08 og 6 barn født09 som ikke har barnehageplass. Antall barn født i 2010 ser ut til å bli På grunn av lavere barnetall vil det være realistisk å nedbemanne med ca 5 årsverk. I 2011 vil dette utgjøre ca kr ,, men vi må også beregne tapt foreldrebetaling på ca kr , Netto innsparing utgjør da ca kr , Konsekvens er omplassering eller oppsigelser for ansatte. Nøyaktige tall vil man først få etter hovedopptak og eventuelt tilsetting av førskolelærere våren Målsetninger 1. Barnehage plass til alle barn som søker til hovedopptak per og som oppfyller retten til barnehageplass jamfør barnehageloven. Søkere utenom dette skal tilbys plass innen 3 mnd. 2. Kvalitet i henhold til St.meld. nr 41 (kvalitet i barnehagen) Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Styrke barnehagen som læringsarena Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 3. november 2010 kl Side 2

3 Kommentarrapport: Sikre god og tidlig hjelp til barn som trenger spesiell oppfølging Øke antallet pedagoger i barnehagene 3. Kompetanseheving av personalet Fullføring av studiet pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, 3 studenter. Kompetanseheving for alle ansatte etter sentrale og lokale planer. Satsingsområde lokalt for 2011 er IKT. Utfordringer 1. Rekruttering av førskolelærere Vi har per januar 2011 stor mangel på pedagogiske ledere med førskolelærer utdanning. Av totalt 8 årsverk har vi 4,3 som har godkjent utdanning. Vi lyser ut stillinger høsten 2010 samt våren 2011, men vi er usikker på om vi vil få søkere. På sikt når antall avdelinger reduseres vil utsiktene for utdannede personalet bli bedre. Det er en førskolelærer ute i svangerskapspermisjon i 2011, som vil starte i jobb igjen i Sykefravær Barnehagene sliter med høyt sykefravær. Vi arbeider jevnlig med de kommunale retningslinjer i forhold til oppfølging av sykemeldte. Snittalderen i barnehagene er forholdsvis høy og med tilhørende slitasje og helseplager er det vanskelig å jobbe mot en lavere sykefraværsprosent uten tilførte midler og ekstraordinære tiltak. Økt grunnbemanning kunne vært et interessant tiltak for å se om sykefraværet gikk ned. 3. Likestilling Per 1. januar 2011 har vi 1 mannlig ansatt. Vi har mange fast ansatte og liten utskifting på personalsiden med unntak av pedagogiske ledere. Vi har også mange kvinnelige vikarer med lang ansiennitet, noe som gjør det vanskelig å rekruttere mannlige ansatte. Barnehagenes oppsummert, inkl tiltak nærmere beskrivelser finnes i tiltaksrapport. Merbehov nettoramme barnehageneøkt utgiftkr , Redusert bemanning fra august 2011innsparing kr , Tapt inntekt lavere barnetalløkt utgift kr , Økning i tolketjenester begge bhgøkt utgift kr , Ikt materiell Nbhgøkt utgift kr , Suminnsparingkr , Konklusjon Barnehagene har altså behov for kr , i tillegg til kr , som er lagt inn i ramma, når alle tiltak/ kutt er lagt inn. Totalt kr ,. De enkelte driftsposter til daglig drift er ikke prisjustert fra 2010 til 2011., Britt M HansenLine Røtvold Virksomhetsledervirksomhetsleder Nordskogen barnehageklausjorda barnehage Nordskogen skole Budsjettkommentar 2011 Vi har alle store ambisjoner for skolen i, da vår felles framtid hviler på dagens elever. Det er et stort ønske fra meg som skoleleder at budsjettposten til skoleutvikling/kompetanseheving av personalet styrkes i budsjettet. Denne posten bør økes fra kr 15000, til kr , (ca kr 5000, pr ansatt). Dette skoleåret har vi i tillegg tatt på oss å være øvingsskole for to lærer studenter, dette også et ledd i å utvikle skolen videre. De ulike driftspostene bør nå økes med 5 % da de fleste av disse ikke har økt de siste 10 årene. Geir Knutsen Rektor Vedtak om utvidet åpningstid etter SFOruta er innarbeidet med 0,4 årsverk assistent (bemanning på 2 i den utvidede tiden). Evt. utvidet SFOår tilsvarende barnehagene er det laget eget tiltak på. Dette vil utgjøre ca. 0,8 årsverk i tillegg (4 ansatte to mnd. ekstra pr år). Øyvind Hauken rådmann 3. november 2010 kl Side 3

4 Kommentarrapport: skole skole Kommentar til budsjett 2011: skole har pr i dag 158 elever fordelt på 10 klasser fra 5. til og med 10. klasse. I fjor hadde vi 164 elever fordelt på de samme årstrinn. Nedgangen skylles at årets 5. klasse er fem elever færre enn 10. klasse som gikk ut våren 2010, pluss litt fraflytting og tilflytting. Her jobber det til sammen 31 voksne. Det er lærere, miljøarbeidere, assistenter, mediatekansvarlig og kontorpersonell. Skolen brukes på ettermiddagen og på lørdager. Da er det offentlig bad og utleie til bedrifter og andre. Vi har også utleie av gymsalen til bedrifter og foreninger på kveldstid. Kantina blir ofte brukt til feiring av bursdager og lignende. Skolens mål er å øke trivselen for både elever og lærere. Det er viktig for oss at elevene har en trygg skole hvor de trives og hvor de får tilegnet seg ny kunnskap. Det er også viktig at de voksne trives på skolen. Det at de trives vil føre til lavere sykefravær blant de ansatte. Det overordnede mål for vår skole er at elevene skal ha gode kunnskaper i basisfagene (norsk, engelsk og matematikk). Vi har også som mål å få resultater på de nasjonale prøvene som er på landsgjennomsnitt eller bedre. Kostrarapporten som kom i 2010 viste at vår skole kom veldig dårlig ut skoleåret når det gjaldt grunnskolepoeng, sammenlignet med andre skoler i landet. Grunnskolepoeng viser at vi ligger over landsgjennomsnitt. Resultatene fra nasjonale prøver og grunnskolepoeng viser at vi er på rett vei. Vi ønsker derfor at det ikke kuttes ned på budsjettet, men heller satser enda mer på skolen Kulturskolen Wanja Karstensen Rektor skole Kommentarer for kommunale kulturskole Det er ikke lagt opp til store endringer fra 2010 til Budsjettet legger opp til at drift våren 2011 videreføres uforandret høsten Sats for skolepenger er ikke økt, heller ikke salg av tjenester til lokale musikkliv. Administrasjon Ansvar 4000 Kultur konsulent: kultur/ fritid 4000 Ingen budsjettendringer utover lønn i henhold til hovedtariffavtalen Kultur og fritidsaktiviteter 4010 Ansvar 4010 Kultur og fritidsaktiviteter: Her er det kun småjusteringer i forhold til budsjett 2010 og drift 2010 Drift bibliotek/ Ansvar 4040 Bibliotek: boksamling 4040 Ingen store endringer. Tatt hensyn til økte lønnsutgifter. Lønnsutgifter vikar økes, dette fordi fast biblioteksjef har en senioravtale og har i løpet av året 8 uker ferie. Så langt det lar seg gjøre har kulturkonsulent vært vikar, men over lengre perioder kan dette bli vanskelig og det må settes inn vikar, hvis ikke er alternativ å stenge biblioteket disse dager. Det siste er ingen god løsning da vi har mange faste brukere av bibliotek. Drift ungdomsklubb 4050 Drift kino 4060 Ansvar 4050 Ungdomsklubben: Lønn barne og ungdomsleder og fast ansatte med timelønn ligger på drift ungdomsklubben. For budsjettår 2011 har jeg valgt å skille fast lønn drift og lønn faste stillinger timelønt. Dette for å få en bedre budsjettkontroll. Samtidig er det tatt hensyn til lønnsjusteringer i henhold til hovedtariffavtalen. Det er opprettet to nye utgiftskontoer, den ene er forsikringer. Dette er forsikring på musikkbingen som ble innkjøpt i Den andre er leie av lokaler, dette er når Skansen er utleid til andre og ungdomsklubben får utgifter med å leie annet lokale. Ellers er det ikke gjort de store endringer fra budsjettet Ungdommens kulturmønstring ble i 2010 arrangert i idrettshallen. Ungdommen i er svært aktive og vil gjerne delta i UKM, året 2010 var intet unntak og for å få plass både til deltakere og publikum ble arrangementet flyttet til idrettshallen. Dette førte til økte billettinntekter, og vi forventer samme resultat i Av tiltak er Ung Jobb også ønskelig for Ansvar 4060 Drift kino: kino skal digitaliseres og etter planen skal dette skje i januar Det har vært flere forsinkelser underveis, men det er sagt at alle kinoer er digitalisert før juni Vi forventer en økning i solgte billetter, men vi har ingen forutsetning for å si hvor mye. Vi tenker vi kjører ett halvt år før vi evt. kan se resultat og kan da evt. foreta enn budsjettjustering. 3. november 2010 kl Side 4

5 Kommentarrapport: Samordnet hjelpetjeneste Noen kostnader vil reduseres, men andre kan komme i tillegg, så vi har ikke gjort andre endringer enn lønnsjusteringer etter hovedavtalen i budsjettet for Kommentar budsjett 2011 Samordnet hjelpetjeneste: Samordnet hjelpetjeneste består av seksjonene helsestasjon, pptjeneste og andre hjelpetjenester. Prosjektet rus ligger også under denne virksomheten. Samordnet hjelpetjeneste vil ha et merforbruk i drift på kr , i år 2011 i forhold til år Av dette utgjør kr , mer i lønnsutgifter, og kr , i merutgifter i drift Andre hjelpetjenester. Den store økningen i drift skyldes at Norasenteret har søkt om kr , for år 2011 i motsetning til kr , i år I tillegg er det lagt inn et tiltak om å øke sekretærstillingen til 100% stilling i virksomheten. Dette vil gi en merkostnad på kr , pr. år. Samordnet har en sekretær i 50% stilling som jobber for helsestasjon og PPtjeneste. Dette er i utgangspunktet for lite da hun hele tiden er på etterskudd med sine oppgaver. Dette gjør at helsestasjon og PPtjeneste må utføre mye ordinært kontorarbeid selv. Det er derfor ønskelig å utvide denne stillingen til 100% sekretærstilling. Dette vil gjøre at sekretæren kan utføre flere faste oppgaver slik at helsestasjon og PPtjeneste kan utføre fagoppgaver som ligger på vent. Virksomhetsleder ser og at sekretær da kan gjøre en del sekretæroppgaver for Andre hjelpetjenester og barnevern. De utfører pr. i dag alt av ordinært kontorarbeid selv. Helsestasjonen har pr. i dag 2 helsesøstre i 100% stilling. I tillegg er det jordmor i 20% stilling. Helsestasjonen vil i år 2011 prioritere å jobbe med mer system og planrettet arbeid. De vil satse mer på skolehelsetjeneste for å jobbe mest mulig forebyggende. De har som målsetning at de skal få jobbet med prosjektarbeid, og da er kosthold et område som er aktuelt. Oppgavene som er nevnt ovenfor har vært nedprioritert i noen år på grunn av stort arbeidspress. Den ene helsesøsteren har hatt prosjektarbeid med fokus på hele Samordnet hjelpetjeneste ved siden av helsesøsterstillingen, noe som har vært med på forklare at de har vært nødt til å prioritere de lovpålagte oppgavene. I tillegg går også mye av deres tid til samarbeid rundt barn/unge i Samordnet hjelpetjeneste. Rusprosjektet har 2 stykker i 100% stilling. Vi har fått signaler om prosjektmidler også i år Det siste prosjektåret vil brukes til å tenke mer fremtidsrettet i forhold til rusarbeid i tillegg til arbeidet som gjøres i dag i forhold til etablerte rusmisbrukere. Forebyggende og holdningsskapende arbeid vil være sentralt i tillegg til arbeid rundt etablerte rusmisbrukere. Andre hjelpetjenester har en person i 50% stilling. Denne har individuell senioravtale og jobber 30% i denne stillingen. I tillegg jobber hun 50% for barnevernet. I Andre hjelpetjenester jobber hun primært med funksjonshemmede barn/unge og tjenester i forhold til avlastning og støttekontakter. Det er utarbeidet internkontroll for tjenester i avlastningsleiligheten, noe som skal følges opp i Det er ellers en målsetting at en skal jobbe for at de funksjonshemmede skal få et fullverdig tjenestetilbud som gir god livskvalitet. PPtjenesten har 2 ansatte som utgjør 1,7 årsverk. Den ene ved kontoret har 30% stilling som virksomhetsleder i tillegg til jobben som PPtjener. Tjenesten har svært mange saker å jobbe med. En god del av disse er samarbeidssaker med helsestasjon og barnevern. Tjenesten er hele tiden på etterskudd i forhold til arbeidsmengde. Oppgaver som faglig kartlegging av barn/unge er tidkrevende oppgaver. Det er alltid barn/unge på venteliste på dette området. Det er hele tiden et press i forhold til hvordan prioritere oppgaver. I år 2011 er målet at vi skal få laget en årsplan for kontoret, i tillegg til at vi satser på å få jobbet mer systemrettet i forhold til skole/barnehager. I år 2011 har Samordnet hjelpetjeneste hatt et prosjekt med tittelen Koordinerende enhet for barn og unge. Den ene helsesøsteren har vært ansvarlig for dette. Prosjektet skal være ferdig ved utgangen av Her er det jobbet med rutiner og prosedyrer i Samordnet hjelpetjeneste for å effektivisere og kvalitetssikre arbeidet i tjenesten. Målet er å få disse på plass og i bruk i løpet av Det er en mann og resten kvinner ansatt i virksomheten. Mannen jobber i rusprosjektet. Med hilsen Bente Iversen Virksomhetsleder Samordnet hjelpetjenste Barnevern Kommentarer ansvar 5200 Barnevern: kommune har vertskommunesamarbeid med Berlevåg kommune om barnevern med Berlevåg som vertskommune. Alle er ansatt i Berlevåg kommune, foreløpig med unntak av en 50 % stilling i. Utgifter til fast 3. november 2010 kl Side 5

6 Kommentarrapport: ansatte, inkl. opplæring, interne møter, etc. fordeles mellom kommunene etter en avtalt kostnadsnøkkel hvor Berlevåg kommune sender refusjonskrav. Utgifter som er direkte relatert til barn tilhørende betaler vi direkte. Dette kan være godtgjøring til fosterhjem, utgifter til sakkyndig/ advokat i enkeltsaker, samt reiseutgifter ved besøk hos barna. Utgiftene går betydelig opp i I dag har Båtsjord kommune 5 barn under omsorg. Vi har tatt høyde for at vi får 5 nye barn som vil være under omsorg neste år, da vil fremme sak for fylkesnemna om omsorgsovertakelse. Dette innebærer også kostnader til advokat og sakkyndig, som vil være tilstede under nemdsbehandlingen. Vi har 10 barn som har besøkshjem og støttekontakt. Barneverntjenesten har mottatt flere meldinger som kan medføre hjelpetiltak. Mvh Evy Leirbekk Barnevernsleder Det er også rådmannens oppfatning at budsjettet til barnevernet må styrkes betydlig pga. økt aktivitet. Dette er det området av kommunal drift som rådmannen finner det vanskeligst å etterprøve, også økonomisk. Hvor høyt generelt kostnadsnivå skal barnevernet legge seg på når det gjelder: Kostnader til utredninger; best mulig eller godt nok? Kostnadsdekning for barn i annet hjem eller institusjon best mulig eller godt nok (gjelder kleskjøp, aktivitetstilbud, lommepenger, etc.) Reisekostnader i barnevernet for å følge opp barn; best mulig eller godt nok? Med forslag om en økning på kr , i nettoutgiftene på ett år, en økning på drøyt 23 %, mener jeg at disse spørsmålene må gås gjennom nøye. I tillegg må barnevernet snarest søke Fylkesmannen om øremerkede tilskudd til barnevernet, en ny ordning som er foreslått gjennom statsbudsjettet fra PÅ bakgrunn av dette finner jeg ikke å kunne gå inn for å gi barnevernsleder fullt ut de økonomiske rammene hun ber om for Jeg reduserer dem i mitt forslag med kr ,. Dette gjøres ved å legge inn en negativ budsjettreserve på kr ,. Barnevernsleder fordeler da selv innsparingene på budsjettet. Dette fratar selvsagt ikke barnevernsleder å melde fra tidligst mulig til kommune når vi er i ferd med å påta seg utgifter som går utover vedtatt budsjett. Øyvind Hauken rådmann Nav Konsekvensjustert budsjett NAV 2011: Undertegnede har levert inn budsjett for 2011 i balanse. Vi vil i 2011 miste et øremerket tilskudd på ca , til kvalifiseringsprogrammet. Ved gjennomgang av enhetens budsjett har jeg lagt opp til at vi i 2011 skal ha 4 brukere i KVP gjennom hele året noe som er 1 mindre enn i Dette vil redusere lønnsutgiftene noe. Bakgrunnen for denne reduksjonen er at vi nå har færre aktuelle kandidater til programmet enn vi har hatt frem til nå. Vi har og hatt en del reduksjoner på utgifter på ulike sosialstønader og er i gang med å utarbeide bedre utlånsrutiner. Ut fra dette forventer undertegnede at budsjettet for 2011 skal gå i balanse med den rammen enheten er tildelt, til tross for at vi mister øremerket tilskudd til KVP Marianne Tiberg NAV Administrasjon Kommentarer ansvar 6000: fellestjenester helsesenter 6000 Det er gjort en del flyttinger av konti mellom ansvar 6000 (administrasjon helse) og ansvar 6010 (legetjenester). Alle ansatte i resepsjonen er flyttet over til ansvar Ansatteboliger innen helse og omsorg er flyttet fra 6010 til Alt av EDBlisenser på fagsystemer innen helse ligger også på Innleie av sykepleiere er også lagt her så lenge prosjekteleder eldreomsorgen finns. Bevilgning til dette er beregnet ut fra en meget restriktiv, men dog realistisk bruk. Kurative helsetjenester 6010 Budsjettkommentar til ansvarsområde 6010, kurative helsetjenester: 3. november 2010 kl Side 6

7 Kommentarrapport: Generelle budsjettkommentarer: Netto utgift er kr I 2010 er det budsjettert med og tilleggsbevilget som gir total Tar vi med de stillingene for hjelpepersonell som er overflyttet fra 6000 til 6010 har ført til økning av lønnsbudsjettet på kr , utgjør vedtatte budsjett for 2010 med tilleggsbevillinger kr Det gir en besparelse i budsjettet for 2011 på Omgjøring av to stillinger fra privat praksis til fast lønn samt endre Edvard Hjort Iversens avtale der han får 20 % fast stilling gir ca i besparelse. Tar man med utgifter til kommuneoverlege øker utgiftene totalt til legetjenesten med ca i forhold til budsjettert i 2010(siste tilleggsbevilling ikke medtatt). Det er lagt vekt på at det er budsjettert på samme poster som det regnskapsføres. Det har vært omfattende opprydding som er gjort etter beste evne. Det mangler en post for diverse tilskudd fra UIT, turnuslønn og overføring bedriftshelsetjenesten, se kommentarer til postene. Moms og pensjonspostene har jeg ikke rørt. Stabilisering og kvalitetssikring av legetjenesten: I forbindelse med utlysning av legestilling i juni vedtok HOS/adm. utvalget samt kommunestyret en omlegging av legetjenesten med i hovedsak fast ansettelse med bonus ordning samt bred satsing på videre og etterutdanning med maksimal utnytting av Legeforeningens og Fylkesmannens ordninger for spesialistutdanning i allmennmedisin. I tillegg benyttes kommuneoverlegen til omfattende veiledning selv om hun ikke har egne pasienter. Det er startet opp samarbeid mot allmennmedisinutdanningen i Tromsø på enkelt prosjekter. I tillegg til forhåpentlig økt kvalitet og samhandling har dette gitt besparelser som beskrevet over. På sikt håper vi at dette vil medføre høyere kvalitet på legetjenesten vi har, samtidig som det gir spennende faglige utfordringer for de ansatte. Liknende programmer bør vurderes innarbeidet for annet helsepersonell som sykepleiere, fysioterapeuter og andre. Det er både rekrutterende og stabiliserende. Det viser flere studier her fra Finnmark. Det bør settes av midler til dette. Kompetanse plan er under utarbeiding. Gjennom slike tiltak kan vi håpe på at vi slipper å bruke vikarer annet i svært begrenset omfang. Vikarbruk gir ofte både dyrere og dårlige tjenester. Kontinuiteten blir i alle fall svært dårlig noe som sliter på det lokale helsepersonell og ikke minst pasientene. Rekruttering gjennom kompetansebygging gir stabile tjenester som i de aller fleste tilfelle også er billigere. Det planlegges en løfteblikketkonferanse lokalt i januar når budsjettet foreligger. Da håper vi i samarbeid med fagforbundet som jeg foreløpig ikke har snakket med kan hente inn en inspirator i kompetansebygging første dag og deretter ha dugnad på handlingsplaner for våre respektive områder. Dette rakk jeg ikke å kostnadsberegne. Koordinerende enhet for rehabilitering: Denne tjenesten som består av en leder og ellers samarbeidspartnere lokalt er svært viktig for at pasientene på sykestue, ellers i pleie og omsorg, og de som behandles i kurative tjenester ellers. Det er viktig at både organisering av dette arbeidet bedres. Det kan bli behov for ekstra ressurser eller annen utnyttelse av allerede ansatte for å få dette på plass. Dette er en oppgave som ligger i krysningspunktet mellom heleseksjonen og pleie og omsorg og må løses i PLO der i alle fall budsjettmessig. Samhandlingsreformen vil ytterligere ksreve god organisering og tilstrekkelige ressurser i dette feltet. Bygg: Helsesenter 6012 Tiltak: Folkehelsekoordinator, (er lagt inn på tiltak, medtatt for helhetens skyld)0,5 årsverk høyskoleutdannet person(fysioterapeut, lærer, andre). Kostnad ca Kreativ bruk av eksisterende personell i organisasjonen en fordelslik at utgiftene kan reduseres noe. Plassering i organisasjonen: Alternativ 1: Rådmannens stab med kommuneoverlegen som ressursperson. I tråd med ny folkehelselov som flytter folkehelsearbeidet ut av helsesektoren til overordnet adm./ politisk nivå. Alternativ 2: Helse og omsorgssektoren, seksjon for kurative tjenester(nytt navn: seksjon for helse)med kommuneoverlegen som nærmeste overordnede men med nært samarbeid med rådmannens stab og de andre virksomhetene i kommunen (skole, kultur, teknisk) Muligheter til støtte fra Finnmark fylkeskommune til drift av visse tiltak men ikke til selve stillingen. Bakgrunn: har siden 1993 vært helse og miljøkommune. Siden mai i år er kommunen også Partnerskapskommune med avtale med Finnmark fylkeskommune. Ny folkehelselov er på høring som en del av samhandlingsreformen der innsats for folkehelse i all politikk vektlegges sterkt. Partnerskapsavtalen har til nå lagt mye vekt på tilrettelegging for gode livsstilsvalg. Samhandlingsreformen legger vekt på det samme. Folkehelsekoordinator vil ha som viktig oppgave å samordne og synliggjøre eksisterende tiltak, inngå partnerskap med frivillige organisasjoner og kommunale virksomheter (skole, kultur, helse) teknisk)for å få i gang tiltak som fremmer god livsstil, bolyst, trivsel og tilhørighet med spesiell vekt på utjamning av sosiale forskjeller i helse. Kommentar ansvar 6012 Bygg elsesenter: Her føres alle utgifter på selve bygget: Strøm, olje, forsikringer, kommunale avgifter, serviceavtaler, vedlikehold etc. Lønn vaktmester føres på teknisk. Drift kjøkken Kommentar ansvar 6030 kjøkken helsesenter: helsesenter 6030 Ingen store endringer. Kjøkkenet produserer mat til sykehjemmet og selger til alderspensjonat og hjemmeboende eldre. 3. november 2010 kl Side 7

8 Kommentarrapport: Drift sykestue 6300 Demensavdeling Fjellheimen 6310 Drift åpen omsorg 6600 PUboliger 6601 Kommentarer ansvar 6300 Sykestue: Ingen store endringer. Sykestua driver både sykehjem, sykestueplasser og korttidsseng. De har også poliklinikk dagtid og legevakt utenom resepsjonens åpningstid. Kommentarer 6310 Fjellheimen: Her er bemanningen økt noe fra som en følge av ny vedtatt turnus. Ellers ingen større endringer. Opprinnelig budsjett i 2010 lå inne med betydelige utgifter til en tung bruker. Dette behovet er ikke til stede nå. Kommentarer ansvar 6600 Åpen omsorg: Dette omfatter alderspensjonat, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. En vesentlig del av prykiatri ligger også her, samt omsorgslønn. Det er ingen vesentlige endringer av driften, men utgiftene endrer seg fort i forhold til varierende behov hos brukerne. I 2009 ble ordning med ledsagergodtgjøring i forbindelse med sykehusbesøk for hjemmeboende gjort om. Helseforetaket overtok dette selv etter å ha kjøpt tjenesten hos NAV. I 2009 og 2010 har kommune hatt betydelige utgifter til dette som ikke er blitt refundert. Dette vil nå bli tatt ut fra ansvar 6600 og ført på et eget prosjektansvar for å holde bedre oversikt. Kommentarer ansvar 6601 PUboliger: Teknisk Her er ingen vesentlige endringer i drift. BUDSJETTKOMMENTAR: Budsjett for 2010 ble på kr , Rammen for budsjettet var satt til kr ,, altså en økning på kr , Jeg velger å la budsjettet stå med de tallene som jeg har fått. Ser ikke noen hensikt med å lage noe tiltak på beløpet. Det finnes bare en plass å hente inn disse pengene, og det er fra Brann. Da blir det en mann på vakt. Budsjettet for 2011 er svært stramt og gir ikke rom for noe større tiltak. Det betyr også at teknisk fortsatt vil være svært sårbar. Mvh Finanser Rune Reisænen Teknisk sjef Budsjettkommentar Finanser I konsekvensjustert budsjett for år 2011 er det lagt inn rammetilskudd/skatteinntkter og innt.utjevning ihht. ks sin prognosemodell. Det er en økning på disse postenen fra år 2010 på kr ,. I 2010 og tidligere år har barnehagene hatt øremerkede tilskudd. Dette øremerkede tilskuddet er nå lagt til rammeoverføringene fra staten. Det samme gjelder tilskudd til kvalifiseringsstønad som nav utbetaler. Disse øremerkede tilskuddene er beregnet til ca. kr. 8,2 mill. Netto økning i inntekter i 2011 blir dermed ca. kr. 5,7 mill. Det er lagt inn en økning i renter og avdrag på totalt kr ,. Renter er beregnet med en sats på 3,25 %. Utbytte fra Varanger Kraft er budsjettert med samme beløp som vi fikk utbetalt i 2010; kr ,. Det samme gjelder Gjensidige med kr ,. Ellers er det bare mindre justeringer på finanskapittelet. 3. november 2010 kl Side 8

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Regnskap pr

Regnskap pr Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat 15 865 541-86 242-15 951 783-18 396,5 Hele kommunen 10 Lønn 37 437 524 104 255 357 66 817 833

Detaljer

I tillegg kan det søkes midler fra OU-fond i KS til arbeidsgiverutvikling.

I tillegg kan det søkes midler fra OU-fond i KS til arbeidsgiverutvikling. Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7.2011 starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt i ett år og innarbeides deretter i ordinært budsjett. Fast

Detaljer

Følgende prosjekter er det budsjettert for i konsekvensjustert budsjett i 2012:

Følgende prosjekter er det budsjettert for i konsekvensjustert budsjett i 2012: Kommentarrapport: Hele kommune: Jeg viser til innledning samt presentasjonsfoiler i forbindelse med fremleggelse av mitt samlede budsjettforslag 3.11. Prosjekter Prosjekter: Sentraladministr asjon Valg

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass.

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass. Valg og støtte til politiske partier 1010 I 2013 er det stortings og sametingsvalg. Det må derfor utarbeides et budsjett for dette arbeidet. Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Ambisjon for virksomhetene Staben, teknisk og økonomi skal videreutvikles Skolen skal styrkes Helse-og omsorg skal videreutvikles Barnehager skal

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00 Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

REFERATER FRA DRØFTINGSMØTE PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ

REFERATER FRA DRØFTINGSMØTE PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ REFERATER FRA DRØFTINGSMØTE PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE VEDRØRENDE BUDSJETT 2010 OMRÅDER UTEN VIRKSOMHETSLEDER Tid/ sted: 26.10.09 kl. 10.30 11.00 på rådmannens kontor Til stede: Øyvind

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj.

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

VEDLEGG B-3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING

VEDLEGG B-3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING VEDLEGG B3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

Vedlegg 1 - Driftstiltak

Vedlegg 1 - Driftstiltak Vedlegg 1 Driftstiltak 214 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon 14 48 544 14 48 544 Valgte tiltak Usorterte tiltak Momskomp av investeringer Planlegging/prosjektering

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Innføring av ubetalt spisepause. Relaterer seg til OU-rapport tiltak SA02 og kap. 7.1.4. foreløpig svar (usikker innsparing på ca. kr. 1,5 mill., mest i OR og TDE).

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

JANUAR APRIL. Nordkapp kommune

JANUAR APRIL. Nordkapp kommune Foto: Bjarne Riesto TERTIALRAPPORT # 1 2010 JANUAR APRIL Nordkapp kommune I n n h o l d 1. Sammendrag drift 3 2 Drift 2010 Utgift 77 266 80 113 80 086 81 129-1 043 Inntekt -74 939-77 132-77 105-81 048

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210)

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Kapittel : Sentraladministrasjonen 012: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2017 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: 03.01.2014 REDUKSJON I KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER 2014/2015 Vedlegg: Reduksjon i kommunale barnehageplasser 2014/15 Uttrykte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato:

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: 16.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord - Komite for livsløp Saksbehandler: Eli Johanne Braseth BUDSJETT 2016 - SEKTOR HELSE OG VELFERD Sakens bakgrunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE SERVICEKLINIKKEN VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE Godkjent av adm. direktør, januar 2011 FORMÅL a. Trekløveren barnehage drives i samsvar med Lov om barnehager Departementets forskrifter til barnehageloven

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager.

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager. Barnehageplass Generelt Beskrivelse Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

2.4 Kompetanseplan for seksjon for kurative tjenester 2013

2.4 Kompetanseplan for seksjon for kurative tjenester 2013 BÅTSFJORD KOMMUNE INTERNKONTROLL HELSE KAPITTEL 2. Ledelse Versjon: 3 Utarbeidet av: Beate Lupton Dato: 31.01.13 Godkjent av: Øyvind hauken Dato: 15.02.13 Revideres av Dato:primo 2014 av virksomhetsleder

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Følgende vedtekter for skolefritidsordningen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0050)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0050) Kapittel : Prosjekter 66: 0050 Kompetanseutvikling ansatte Det foreslås å fjerne midler til kompetanseutvikling for ansatte. I de siste årene har denne posten vært på kr. 500.000,. Virksomhetene har laget

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre:

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: 29.05.2013 Tid: 18.30 Tom Paulsen, Rune Fosberg Mona Lohrbauer, Kjell Jaren Anne-Lise

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer