Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar Stabseksjonen (ansvar 1210):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):"

Transkript

1 Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak kun justert for lønn. Endringer i lovverk, antall brukere, statsstøtte, etc. er også tatt inn i konsekvensjustert budsjett. Dette er kommentert særskilt. Kommentarene følger samme rekkefølgen som tallbudsjettet, i kronologisk rekkefølge etter ansvar. Kommentar for prosjekter: Valg og støtte til politiske partier 1010 Diverse fellesutgifter personal 1178 For tidsavgrensede tiltak, som ofte også får betydelig andel eksetrn finansiering, opprettes det prosjekter. Hovedregelen for prosjekter er at de budsjetteres i 0,. Unntaket for 2011 er følgende 2 prosjekter: 0029: Rusmisbruk, forebyggende tiltak Fra 2010 er ikke øremerket statstilskudd og bruk av fond (etter tidligere statstilskudd som ikke er brukt opp det året de ble tilført) tilstrekkelig til å dekke alle utgiftene i dette prosjektet. I 2011 er det lagt opp til uforandret drift i forhold til Det blir en liten kommunal nettoutgift på ca. kr , forutsatt maks statsstøtte med kr ,. Prosjektet har sentralt fått godkjent tilskudd til kun 1,5 årsverk selv om vi har 2 årsverk. 0044: Studiesenteret Dette statrtet opp som en forprosjekt i Det er lagt opp til at det videreføres. Studiesenteret samarbeider med Opplæringskontoret for KystFinnmark om en 100 % stilling (50 % hver) og kontor (på Linken næringshage). Kommunens nettoutgifter er for 2011 beregnet til ca. kr ,. I tillegg er det utarbeidet detaljbudsjett for: 0043: Bosetting av flyktinger Budsjettet går her i 0,. Fra 2011 legges det opp til at all undervisning av fremmedspråklige voksne legges under dette prosjektet. Det er både betydelige utgifter og betydelige øremerkede tilskudd fra staten. Politisk (ansvar 1010): I år 2011 er det fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, dette er det tatt hensyn til på ansvar Rådmannen har sagt at valgansvarlig skal være kontorsjef og en sekretær. Ingen av disse har erfaring med valg og er helt avhengig av å få dra på de kurs som valgforum og leverandør av dataprogram arrangerer. Budsjettall fra 2007 er lagt til grunn for budsjett Partistøtte overføres fra ansvar 1000 til Denne utgjør ca ,. Samme beløp bør da reduseres i ansvar Ansvar 1178 Fellesutgifter personal: Her er gjort endringer i lønnsark. Alle med seniorpolitiske tiltak er slettet fra 1178, og skal etter avtale på ledermøte flyttes til det ansvarsområde de hører under. Ann Tone Salmella får lønn i 3 måneder, dette etter permisjonssøknad og signaler fra Fagforbundet om at hun da er ferdig i sitt verv som ungdomstillitsvalgt. Når det gjelder annonser har jeg ikke justert dette, men vi har i år 2010 er overforbruk på over kr ,. All annonsering ledige stillinger føres her. Tiltak her må være å få til en mer samlet annonsering for hele kommunen. Årsplan må lages, hvis ikke anbefales en budsjettøkning for Administrasjons sjef 1200 Stabsseksjonen 1210 Kommentarer til administrasjonssjef: Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar Stabseksjonen (ansvar 1210): Lønn er beregnet etter dagens satser. Hovedoppgaven for administrasjonen i 2011 vil være å åpne servicekontoret for betjening av publikum og virksomhetslederne i kommunen. Kontorlokalene står snart innflyttingsklar og vi har startet innflyttingen. Vi har i dag 2,5 årsverk fordelt på 3 stillinger, dette inkluderer kontorsjef, samt 1,5 årsverk på IT avdeling. Den største utfordringen vi står overfor er fordeling av tilgjengelig ressurser for betjening av sentralbord og åpningstid. Før flytting av sentralbord må sekretærer og kontorsjef bli enige om en arbeidsfordeling av de oppgaver vi i dag vet skal ligge på servicekontoret. De første månedene vil gå med til kartlegging av arbeidsoppgaver, og hvilken kompetanse de ansatte sitter inne med, samt hva som må til av kurs, både interne og eksterne for å kunne utføre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Jeg mener selv jeg har vært beskjeden når det gjelder beløp på opplæringstiltak ansatte. Vi bør i felleskap kartlegge behovene for opplæring for så lage ei prioriteringsliste. Som tiltak to er det lagt inn ferievikar i administrasjonen i to måneder. Dette for å betjene sentralbord og publikum. Det kan være alternativ løsning å se på ressursfordeling sentralbord helse og sentralbord på rådhus i en periode på sommeren. Økonomiseksjon en 1220 Budsjettkommentar Økonomiavdelingen Netto ramme er i konsekvensjustert budsjett økt med kr ,. Dette kommer av at i budsjettet for 2010 ble det vedtatt en reduksjon pga. at en av de ansatte skulle ut i permisjon. Denne stillingen ble delvis besatt av vikar og av omplassert ansatt med tilskudd fra nav. I konsekvensjustert budsjett 2011 er det budsjettert med en full stilling. Det er 3. november 2010 kl Side 1

2 Kommentarrapport: også justeringer i forhold til lønnsendring i Vi ser av arbeidsmengden vi har på økonomiavdelingen at det ikke er mulig å opprettholde den reduksjonen vi har hatt i Økonomiavdelingen har behov for nye 4 nye datamaksiner og 3 nye skjermer. De datasystemene vi benytter krever både større maskiner og skjermer. Kostandsoverslag fra itavd. ca. kr ,. Dette er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Fra er det planen at økonomiseksjonen skal ta over føring av lønn og regnskap for havn. Det vil være riktig å ta betalt fra havnekassa for dette arbeidet. Her er foreslått at de betaler kr , pr. år for dette. I tillegg kommer ølkte lisenskostnader som en følge av dette. kirkelige fellesråd kjøper i dag den samme tjenesten fra oss. Dette har kostet dem kr , i en årrekke. Beløpet foreslås nå økt til kr ,. Frivillighetssentr Kommentarer til frivillighetssentralen: alen 1300 Her er lagt opp til uforandret drift. Kommunens nettoutgift er det minste beløpet vi kan ha for å få full statsstøtte. Barnehager Budsjett kommentarer 2011, Barnehagene Fra 01. januar 2011 ble barnehagenes øremerkede tilskudd lagt inn i rammeoverføringer til kommunene. Det gjelder statstilskudd, skjønnsmidler og midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. For 2011 har vi forholdt oss til at Kommune fått økt sin ramme med kr ,knytta til at disse statlige tilskuddene til barnehagedrift legges inn i ramma. I tillegg har kommunen også fått økt sin ramme gjennom at foreldrebetalingen er nominelt videreført på kr. 2330, I konsekvensjustert budsjett ser vi at barnehagene har behov for følgende midler; da er bygg videreført uforandret og spesielle tiltak barnehage opprettholdt med kommunal andel. Drifta er videreført på dagens nivå med 8 avdelinger på våren, men redusert til 5 avdelinger (inkl 2 utvida) fra høsten I barnehagenes netto er det også innarbeidet følgende: Adm.styret Fra nytt barnehageår august 2010 opprettes inntil 100% stilling som assistent/barneog ungdomsarbeider på deling mellom begge barnehagene. Dette gjøres for å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene, og stillingen benyttes fleksibelt i forhold til behov. Dersom barnehagene slås sammen vurderes stillingen på nytt. For 2010 tilleggsbevilges kr , til dette. Dette dekkes av barnehagenes fond. Fra 2011 innarbeides dette i budsjettet. Denne stillingen er lagt inn med 50 % på hver barnehage. Fra er tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage overført til kommunens ramme. Barnehagene har et særlig ansvar for å sikre god og tidlig hjelp til barn som har behov for særskilt oppfølging. Vi ønsker fortsatt å ha egne avsatte midler til tiltak for disse barna, som ikke kommer inn under enkeltvedtak. Det tidligere øremerka tilskuddet har gjort at barnehagene raskt har kunnet sette inn tiltak uten å måtte søke om ekstrabevilgning. Man tenker seg å videreføre dagens rutiner for disse midlene, der barnehagene søker og rådmannen anviser tiltaket. For 2010 utgjør disse midlene kr ,. Barnehagene ønsker å bruke kr , av barnehagenes andel av kommunens ramme til å fortsette dette tiltaket. Netto Nordskogen barnehage og byggca kr , Netto Klausjorda barnehage inkl. byggca kr , Netto Generell styrking til barn med spes. behovca kr , Totalt behov barnehageneca kr , Andel bhgtilskudd rammeoverføring til kommunenca kr , Rest/ Kommunens andel 2011ca kr , Til sammenlikning var kommunens andel i 2010 på kr ,. Tenker man at dette videreføres til 2011, vil barnehagene da ha et behov på kr i forhold til konsekvensjustert budsjett. Men, ut fra liste fra folkeregisteret per 1. august 2010 er det 1 barn født 08 og 6 barn født09 som ikke har barnehageplass. Antall barn født i 2010 ser ut til å bli På grunn av lavere barnetall vil det være realistisk å nedbemanne med ca 5 årsverk. I 2011 vil dette utgjøre ca kr ,, men vi må også beregne tapt foreldrebetaling på ca kr , Netto innsparing utgjør da ca kr , Konsekvens er omplassering eller oppsigelser for ansatte. Nøyaktige tall vil man først få etter hovedopptak og eventuelt tilsetting av førskolelærere våren Målsetninger 1. Barnehage plass til alle barn som søker til hovedopptak per og som oppfyller retten til barnehageplass jamfør barnehageloven. Søkere utenom dette skal tilbys plass innen 3 mnd. 2. Kvalitet i henhold til St.meld. nr 41 (kvalitet i barnehagen) Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Styrke barnehagen som læringsarena Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 3. november 2010 kl Side 2

3 Kommentarrapport: Sikre god og tidlig hjelp til barn som trenger spesiell oppfølging Øke antallet pedagoger i barnehagene 3. Kompetanseheving av personalet Fullføring av studiet pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, 3 studenter. Kompetanseheving for alle ansatte etter sentrale og lokale planer. Satsingsområde lokalt for 2011 er IKT. Utfordringer 1. Rekruttering av førskolelærere Vi har per januar 2011 stor mangel på pedagogiske ledere med førskolelærer utdanning. Av totalt 8 årsverk har vi 4,3 som har godkjent utdanning. Vi lyser ut stillinger høsten 2010 samt våren 2011, men vi er usikker på om vi vil få søkere. På sikt når antall avdelinger reduseres vil utsiktene for utdannede personalet bli bedre. Det er en førskolelærer ute i svangerskapspermisjon i 2011, som vil starte i jobb igjen i Sykefravær Barnehagene sliter med høyt sykefravær. Vi arbeider jevnlig med de kommunale retningslinjer i forhold til oppfølging av sykemeldte. Snittalderen i barnehagene er forholdsvis høy og med tilhørende slitasje og helseplager er det vanskelig å jobbe mot en lavere sykefraværsprosent uten tilførte midler og ekstraordinære tiltak. Økt grunnbemanning kunne vært et interessant tiltak for å se om sykefraværet gikk ned. 3. Likestilling Per 1. januar 2011 har vi 1 mannlig ansatt. Vi har mange fast ansatte og liten utskifting på personalsiden med unntak av pedagogiske ledere. Vi har også mange kvinnelige vikarer med lang ansiennitet, noe som gjør det vanskelig å rekruttere mannlige ansatte. Barnehagenes oppsummert, inkl tiltak nærmere beskrivelser finnes i tiltaksrapport. Merbehov nettoramme barnehageneøkt utgiftkr , Redusert bemanning fra august 2011innsparing kr , Tapt inntekt lavere barnetalløkt utgift kr , Økning i tolketjenester begge bhgøkt utgift kr , Ikt materiell Nbhgøkt utgift kr , Suminnsparingkr , Konklusjon Barnehagene har altså behov for kr , i tillegg til kr , som er lagt inn i ramma, når alle tiltak/ kutt er lagt inn. Totalt kr ,. De enkelte driftsposter til daglig drift er ikke prisjustert fra 2010 til 2011., Britt M HansenLine Røtvold Virksomhetsledervirksomhetsleder Nordskogen barnehageklausjorda barnehage Nordskogen skole Budsjettkommentar 2011 Vi har alle store ambisjoner for skolen i, da vår felles framtid hviler på dagens elever. Det er et stort ønske fra meg som skoleleder at budsjettposten til skoleutvikling/kompetanseheving av personalet styrkes i budsjettet. Denne posten bør økes fra kr 15000, til kr , (ca kr 5000, pr ansatt). Dette skoleåret har vi i tillegg tatt på oss å være øvingsskole for to lærer studenter, dette også et ledd i å utvikle skolen videre. De ulike driftspostene bør nå økes med 5 % da de fleste av disse ikke har økt de siste 10 årene. Geir Knutsen Rektor Vedtak om utvidet åpningstid etter SFOruta er innarbeidet med 0,4 årsverk assistent (bemanning på 2 i den utvidede tiden). Evt. utvidet SFOår tilsvarende barnehagene er det laget eget tiltak på. Dette vil utgjøre ca. 0,8 årsverk i tillegg (4 ansatte to mnd. ekstra pr år). Øyvind Hauken rådmann 3. november 2010 kl Side 3

4 Kommentarrapport: skole skole Kommentar til budsjett 2011: skole har pr i dag 158 elever fordelt på 10 klasser fra 5. til og med 10. klasse. I fjor hadde vi 164 elever fordelt på de samme årstrinn. Nedgangen skylles at årets 5. klasse er fem elever færre enn 10. klasse som gikk ut våren 2010, pluss litt fraflytting og tilflytting. Her jobber det til sammen 31 voksne. Det er lærere, miljøarbeidere, assistenter, mediatekansvarlig og kontorpersonell. Skolen brukes på ettermiddagen og på lørdager. Da er det offentlig bad og utleie til bedrifter og andre. Vi har også utleie av gymsalen til bedrifter og foreninger på kveldstid. Kantina blir ofte brukt til feiring av bursdager og lignende. Skolens mål er å øke trivselen for både elever og lærere. Det er viktig for oss at elevene har en trygg skole hvor de trives og hvor de får tilegnet seg ny kunnskap. Det er også viktig at de voksne trives på skolen. Det at de trives vil føre til lavere sykefravær blant de ansatte. Det overordnede mål for vår skole er at elevene skal ha gode kunnskaper i basisfagene (norsk, engelsk og matematikk). Vi har også som mål å få resultater på de nasjonale prøvene som er på landsgjennomsnitt eller bedre. Kostrarapporten som kom i 2010 viste at vår skole kom veldig dårlig ut skoleåret når det gjaldt grunnskolepoeng, sammenlignet med andre skoler i landet. Grunnskolepoeng viser at vi ligger over landsgjennomsnitt. Resultatene fra nasjonale prøver og grunnskolepoeng viser at vi er på rett vei. Vi ønsker derfor at det ikke kuttes ned på budsjettet, men heller satser enda mer på skolen Kulturskolen Wanja Karstensen Rektor skole Kommentarer for kommunale kulturskole Det er ikke lagt opp til store endringer fra 2010 til Budsjettet legger opp til at drift våren 2011 videreføres uforandret høsten Sats for skolepenger er ikke økt, heller ikke salg av tjenester til lokale musikkliv. Administrasjon Ansvar 4000 Kultur konsulent: kultur/ fritid 4000 Ingen budsjettendringer utover lønn i henhold til hovedtariffavtalen Kultur og fritidsaktiviteter 4010 Ansvar 4010 Kultur og fritidsaktiviteter: Her er det kun småjusteringer i forhold til budsjett 2010 og drift 2010 Drift bibliotek/ Ansvar 4040 Bibliotek: boksamling 4040 Ingen store endringer. Tatt hensyn til økte lønnsutgifter. Lønnsutgifter vikar økes, dette fordi fast biblioteksjef har en senioravtale og har i løpet av året 8 uker ferie. Så langt det lar seg gjøre har kulturkonsulent vært vikar, men over lengre perioder kan dette bli vanskelig og det må settes inn vikar, hvis ikke er alternativ å stenge biblioteket disse dager. Det siste er ingen god løsning da vi har mange faste brukere av bibliotek. Drift ungdomsklubb 4050 Drift kino 4060 Ansvar 4050 Ungdomsklubben: Lønn barne og ungdomsleder og fast ansatte med timelønn ligger på drift ungdomsklubben. For budsjettår 2011 har jeg valgt å skille fast lønn drift og lønn faste stillinger timelønt. Dette for å få en bedre budsjettkontroll. Samtidig er det tatt hensyn til lønnsjusteringer i henhold til hovedtariffavtalen. Det er opprettet to nye utgiftskontoer, den ene er forsikringer. Dette er forsikring på musikkbingen som ble innkjøpt i Den andre er leie av lokaler, dette er når Skansen er utleid til andre og ungdomsklubben får utgifter med å leie annet lokale. Ellers er det ikke gjort de store endringer fra budsjettet Ungdommens kulturmønstring ble i 2010 arrangert i idrettshallen. Ungdommen i er svært aktive og vil gjerne delta i UKM, året 2010 var intet unntak og for å få plass både til deltakere og publikum ble arrangementet flyttet til idrettshallen. Dette førte til økte billettinntekter, og vi forventer samme resultat i Av tiltak er Ung Jobb også ønskelig for Ansvar 4060 Drift kino: kino skal digitaliseres og etter planen skal dette skje i januar Det har vært flere forsinkelser underveis, men det er sagt at alle kinoer er digitalisert før juni Vi forventer en økning i solgte billetter, men vi har ingen forutsetning for å si hvor mye. Vi tenker vi kjører ett halvt år før vi evt. kan se resultat og kan da evt. foreta enn budsjettjustering. 3. november 2010 kl Side 4

5 Kommentarrapport: Samordnet hjelpetjeneste Noen kostnader vil reduseres, men andre kan komme i tillegg, så vi har ikke gjort andre endringer enn lønnsjusteringer etter hovedavtalen i budsjettet for Kommentar budsjett 2011 Samordnet hjelpetjeneste: Samordnet hjelpetjeneste består av seksjonene helsestasjon, pptjeneste og andre hjelpetjenester. Prosjektet rus ligger også under denne virksomheten. Samordnet hjelpetjeneste vil ha et merforbruk i drift på kr , i år 2011 i forhold til år Av dette utgjør kr , mer i lønnsutgifter, og kr , i merutgifter i drift Andre hjelpetjenester. Den store økningen i drift skyldes at Norasenteret har søkt om kr , for år 2011 i motsetning til kr , i år I tillegg er det lagt inn et tiltak om å øke sekretærstillingen til 100% stilling i virksomheten. Dette vil gi en merkostnad på kr , pr. år. Samordnet har en sekretær i 50% stilling som jobber for helsestasjon og PPtjeneste. Dette er i utgangspunktet for lite da hun hele tiden er på etterskudd med sine oppgaver. Dette gjør at helsestasjon og PPtjeneste må utføre mye ordinært kontorarbeid selv. Det er derfor ønskelig å utvide denne stillingen til 100% sekretærstilling. Dette vil gjøre at sekretæren kan utføre flere faste oppgaver slik at helsestasjon og PPtjeneste kan utføre fagoppgaver som ligger på vent. Virksomhetsleder ser og at sekretær da kan gjøre en del sekretæroppgaver for Andre hjelpetjenester og barnevern. De utfører pr. i dag alt av ordinært kontorarbeid selv. Helsestasjonen har pr. i dag 2 helsesøstre i 100% stilling. I tillegg er det jordmor i 20% stilling. Helsestasjonen vil i år 2011 prioritere å jobbe med mer system og planrettet arbeid. De vil satse mer på skolehelsetjeneste for å jobbe mest mulig forebyggende. De har som målsetning at de skal få jobbet med prosjektarbeid, og da er kosthold et område som er aktuelt. Oppgavene som er nevnt ovenfor har vært nedprioritert i noen år på grunn av stort arbeidspress. Den ene helsesøsteren har hatt prosjektarbeid med fokus på hele Samordnet hjelpetjeneste ved siden av helsesøsterstillingen, noe som har vært med på forklare at de har vært nødt til å prioritere de lovpålagte oppgavene. I tillegg går også mye av deres tid til samarbeid rundt barn/unge i Samordnet hjelpetjeneste. Rusprosjektet har 2 stykker i 100% stilling. Vi har fått signaler om prosjektmidler også i år Det siste prosjektåret vil brukes til å tenke mer fremtidsrettet i forhold til rusarbeid i tillegg til arbeidet som gjøres i dag i forhold til etablerte rusmisbrukere. Forebyggende og holdningsskapende arbeid vil være sentralt i tillegg til arbeid rundt etablerte rusmisbrukere. Andre hjelpetjenester har en person i 50% stilling. Denne har individuell senioravtale og jobber 30% i denne stillingen. I tillegg jobber hun 50% for barnevernet. I Andre hjelpetjenester jobber hun primært med funksjonshemmede barn/unge og tjenester i forhold til avlastning og støttekontakter. Det er utarbeidet internkontroll for tjenester i avlastningsleiligheten, noe som skal følges opp i Det er ellers en målsetting at en skal jobbe for at de funksjonshemmede skal få et fullverdig tjenestetilbud som gir god livskvalitet. PPtjenesten har 2 ansatte som utgjør 1,7 årsverk. Den ene ved kontoret har 30% stilling som virksomhetsleder i tillegg til jobben som PPtjener. Tjenesten har svært mange saker å jobbe med. En god del av disse er samarbeidssaker med helsestasjon og barnevern. Tjenesten er hele tiden på etterskudd i forhold til arbeidsmengde. Oppgaver som faglig kartlegging av barn/unge er tidkrevende oppgaver. Det er alltid barn/unge på venteliste på dette området. Det er hele tiden et press i forhold til hvordan prioritere oppgaver. I år 2011 er målet at vi skal få laget en årsplan for kontoret, i tillegg til at vi satser på å få jobbet mer systemrettet i forhold til skole/barnehager. I år 2011 har Samordnet hjelpetjeneste hatt et prosjekt med tittelen Koordinerende enhet for barn og unge. Den ene helsesøsteren har vært ansvarlig for dette. Prosjektet skal være ferdig ved utgangen av Her er det jobbet med rutiner og prosedyrer i Samordnet hjelpetjeneste for å effektivisere og kvalitetssikre arbeidet i tjenesten. Målet er å få disse på plass og i bruk i løpet av Det er en mann og resten kvinner ansatt i virksomheten. Mannen jobber i rusprosjektet. Med hilsen Bente Iversen Virksomhetsleder Samordnet hjelpetjenste Barnevern Kommentarer ansvar 5200 Barnevern: kommune har vertskommunesamarbeid med Berlevåg kommune om barnevern med Berlevåg som vertskommune. Alle er ansatt i Berlevåg kommune, foreløpig med unntak av en 50 % stilling i. Utgifter til fast 3. november 2010 kl Side 5

6 Kommentarrapport: ansatte, inkl. opplæring, interne møter, etc. fordeles mellom kommunene etter en avtalt kostnadsnøkkel hvor Berlevåg kommune sender refusjonskrav. Utgifter som er direkte relatert til barn tilhørende betaler vi direkte. Dette kan være godtgjøring til fosterhjem, utgifter til sakkyndig/ advokat i enkeltsaker, samt reiseutgifter ved besøk hos barna. Utgiftene går betydelig opp i I dag har Båtsjord kommune 5 barn under omsorg. Vi har tatt høyde for at vi får 5 nye barn som vil være under omsorg neste år, da vil fremme sak for fylkesnemna om omsorgsovertakelse. Dette innebærer også kostnader til advokat og sakkyndig, som vil være tilstede under nemdsbehandlingen. Vi har 10 barn som har besøkshjem og støttekontakt. Barneverntjenesten har mottatt flere meldinger som kan medføre hjelpetiltak. Mvh Evy Leirbekk Barnevernsleder Det er også rådmannens oppfatning at budsjettet til barnevernet må styrkes betydlig pga. økt aktivitet. Dette er det området av kommunal drift som rådmannen finner det vanskeligst å etterprøve, også økonomisk. Hvor høyt generelt kostnadsnivå skal barnevernet legge seg på når det gjelder: Kostnader til utredninger; best mulig eller godt nok? Kostnadsdekning for barn i annet hjem eller institusjon best mulig eller godt nok (gjelder kleskjøp, aktivitetstilbud, lommepenger, etc.) Reisekostnader i barnevernet for å følge opp barn; best mulig eller godt nok? Med forslag om en økning på kr , i nettoutgiftene på ett år, en økning på drøyt 23 %, mener jeg at disse spørsmålene må gås gjennom nøye. I tillegg må barnevernet snarest søke Fylkesmannen om øremerkede tilskudd til barnevernet, en ny ordning som er foreslått gjennom statsbudsjettet fra PÅ bakgrunn av dette finner jeg ikke å kunne gå inn for å gi barnevernsleder fullt ut de økonomiske rammene hun ber om for Jeg reduserer dem i mitt forslag med kr ,. Dette gjøres ved å legge inn en negativ budsjettreserve på kr ,. Barnevernsleder fordeler da selv innsparingene på budsjettet. Dette fratar selvsagt ikke barnevernsleder å melde fra tidligst mulig til kommune når vi er i ferd med å påta seg utgifter som går utover vedtatt budsjett. Øyvind Hauken rådmann Nav Konsekvensjustert budsjett NAV 2011: Undertegnede har levert inn budsjett for 2011 i balanse. Vi vil i 2011 miste et øremerket tilskudd på ca , til kvalifiseringsprogrammet. Ved gjennomgang av enhetens budsjett har jeg lagt opp til at vi i 2011 skal ha 4 brukere i KVP gjennom hele året noe som er 1 mindre enn i Dette vil redusere lønnsutgiftene noe. Bakgrunnen for denne reduksjonen er at vi nå har færre aktuelle kandidater til programmet enn vi har hatt frem til nå. Vi har og hatt en del reduksjoner på utgifter på ulike sosialstønader og er i gang med å utarbeide bedre utlånsrutiner. Ut fra dette forventer undertegnede at budsjettet for 2011 skal gå i balanse med den rammen enheten er tildelt, til tross for at vi mister øremerket tilskudd til KVP Marianne Tiberg NAV Administrasjon Kommentarer ansvar 6000: fellestjenester helsesenter 6000 Det er gjort en del flyttinger av konti mellom ansvar 6000 (administrasjon helse) og ansvar 6010 (legetjenester). Alle ansatte i resepsjonen er flyttet over til ansvar Ansatteboliger innen helse og omsorg er flyttet fra 6010 til Alt av EDBlisenser på fagsystemer innen helse ligger også på Innleie av sykepleiere er også lagt her så lenge prosjekteleder eldreomsorgen finns. Bevilgning til dette er beregnet ut fra en meget restriktiv, men dog realistisk bruk. Kurative helsetjenester 6010 Budsjettkommentar til ansvarsområde 6010, kurative helsetjenester: 3. november 2010 kl Side 6

7 Kommentarrapport: Generelle budsjettkommentarer: Netto utgift er kr I 2010 er det budsjettert med og tilleggsbevilget som gir total Tar vi med de stillingene for hjelpepersonell som er overflyttet fra 6000 til 6010 har ført til økning av lønnsbudsjettet på kr , utgjør vedtatte budsjett for 2010 med tilleggsbevillinger kr Det gir en besparelse i budsjettet for 2011 på Omgjøring av to stillinger fra privat praksis til fast lønn samt endre Edvard Hjort Iversens avtale der han får 20 % fast stilling gir ca i besparelse. Tar man med utgifter til kommuneoverlege øker utgiftene totalt til legetjenesten med ca i forhold til budsjettert i 2010(siste tilleggsbevilling ikke medtatt). Det er lagt vekt på at det er budsjettert på samme poster som det regnskapsføres. Det har vært omfattende opprydding som er gjort etter beste evne. Det mangler en post for diverse tilskudd fra UIT, turnuslønn og overføring bedriftshelsetjenesten, se kommentarer til postene. Moms og pensjonspostene har jeg ikke rørt. Stabilisering og kvalitetssikring av legetjenesten: I forbindelse med utlysning av legestilling i juni vedtok HOS/adm. utvalget samt kommunestyret en omlegging av legetjenesten med i hovedsak fast ansettelse med bonus ordning samt bred satsing på videre og etterutdanning med maksimal utnytting av Legeforeningens og Fylkesmannens ordninger for spesialistutdanning i allmennmedisin. I tillegg benyttes kommuneoverlegen til omfattende veiledning selv om hun ikke har egne pasienter. Det er startet opp samarbeid mot allmennmedisinutdanningen i Tromsø på enkelt prosjekter. I tillegg til forhåpentlig økt kvalitet og samhandling har dette gitt besparelser som beskrevet over. På sikt håper vi at dette vil medføre høyere kvalitet på legetjenesten vi har, samtidig som det gir spennende faglige utfordringer for de ansatte. Liknende programmer bør vurderes innarbeidet for annet helsepersonell som sykepleiere, fysioterapeuter og andre. Det er både rekrutterende og stabiliserende. Det viser flere studier her fra Finnmark. Det bør settes av midler til dette. Kompetanse plan er under utarbeiding. Gjennom slike tiltak kan vi håpe på at vi slipper å bruke vikarer annet i svært begrenset omfang. Vikarbruk gir ofte både dyrere og dårlige tjenester. Kontinuiteten blir i alle fall svært dårlig noe som sliter på det lokale helsepersonell og ikke minst pasientene. Rekruttering gjennom kompetansebygging gir stabile tjenester som i de aller fleste tilfelle også er billigere. Det planlegges en løfteblikketkonferanse lokalt i januar når budsjettet foreligger. Da håper vi i samarbeid med fagforbundet som jeg foreløpig ikke har snakket med kan hente inn en inspirator i kompetansebygging første dag og deretter ha dugnad på handlingsplaner for våre respektive områder. Dette rakk jeg ikke å kostnadsberegne. Koordinerende enhet for rehabilitering: Denne tjenesten som består av en leder og ellers samarbeidspartnere lokalt er svært viktig for at pasientene på sykestue, ellers i pleie og omsorg, og de som behandles i kurative tjenester ellers. Det er viktig at både organisering av dette arbeidet bedres. Det kan bli behov for ekstra ressurser eller annen utnyttelse av allerede ansatte for å få dette på plass. Dette er en oppgave som ligger i krysningspunktet mellom heleseksjonen og pleie og omsorg og må løses i PLO der i alle fall budsjettmessig. Samhandlingsreformen vil ytterligere ksreve god organisering og tilstrekkelige ressurser i dette feltet. Bygg: Helsesenter 6012 Tiltak: Folkehelsekoordinator, (er lagt inn på tiltak, medtatt for helhetens skyld)0,5 årsverk høyskoleutdannet person(fysioterapeut, lærer, andre). Kostnad ca Kreativ bruk av eksisterende personell i organisasjonen en fordelslik at utgiftene kan reduseres noe. Plassering i organisasjonen: Alternativ 1: Rådmannens stab med kommuneoverlegen som ressursperson. I tråd med ny folkehelselov som flytter folkehelsearbeidet ut av helsesektoren til overordnet adm./ politisk nivå. Alternativ 2: Helse og omsorgssektoren, seksjon for kurative tjenester(nytt navn: seksjon for helse)med kommuneoverlegen som nærmeste overordnede men med nært samarbeid med rådmannens stab og de andre virksomhetene i kommunen (skole, kultur, teknisk) Muligheter til støtte fra Finnmark fylkeskommune til drift av visse tiltak men ikke til selve stillingen. Bakgrunn: har siden 1993 vært helse og miljøkommune. Siden mai i år er kommunen også Partnerskapskommune med avtale med Finnmark fylkeskommune. Ny folkehelselov er på høring som en del av samhandlingsreformen der innsats for folkehelse i all politikk vektlegges sterkt. Partnerskapsavtalen har til nå lagt mye vekt på tilrettelegging for gode livsstilsvalg. Samhandlingsreformen legger vekt på det samme. Folkehelsekoordinator vil ha som viktig oppgave å samordne og synliggjøre eksisterende tiltak, inngå partnerskap med frivillige organisasjoner og kommunale virksomheter (skole, kultur, helse) teknisk)for å få i gang tiltak som fremmer god livsstil, bolyst, trivsel og tilhørighet med spesiell vekt på utjamning av sosiale forskjeller i helse. Kommentar ansvar 6012 Bygg elsesenter: Her føres alle utgifter på selve bygget: Strøm, olje, forsikringer, kommunale avgifter, serviceavtaler, vedlikehold etc. Lønn vaktmester føres på teknisk. Drift kjøkken Kommentar ansvar 6030 kjøkken helsesenter: helsesenter 6030 Ingen store endringer. Kjøkkenet produserer mat til sykehjemmet og selger til alderspensjonat og hjemmeboende eldre. 3. november 2010 kl Side 7

8 Kommentarrapport: Drift sykestue 6300 Demensavdeling Fjellheimen 6310 Drift åpen omsorg 6600 PUboliger 6601 Kommentarer ansvar 6300 Sykestue: Ingen store endringer. Sykestua driver både sykehjem, sykestueplasser og korttidsseng. De har også poliklinikk dagtid og legevakt utenom resepsjonens åpningstid. Kommentarer 6310 Fjellheimen: Her er bemanningen økt noe fra som en følge av ny vedtatt turnus. Ellers ingen større endringer. Opprinnelig budsjett i 2010 lå inne med betydelige utgifter til en tung bruker. Dette behovet er ikke til stede nå. Kommentarer ansvar 6600 Åpen omsorg: Dette omfatter alderspensjonat, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. En vesentlig del av prykiatri ligger også her, samt omsorgslønn. Det er ingen vesentlige endringer av driften, men utgiftene endrer seg fort i forhold til varierende behov hos brukerne. I 2009 ble ordning med ledsagergodtgjøring i forbindelse med sykehusbesøk for hjemmeboende gjort om. Helseforetaket overtok dette selv etter å ha kjøpt tjenesten hos NAV. I 2009 og 2010 har kommune hatt betydelige utgifter til dette som ikke er blitt refundert. Dette vil nå bli tatt ut fra ansvar 6600 og ført på et eget prosjektansvar for å holde bedre oversikt. Kommentarer ansvar 6601 PUboliger: Teknisk Her er ingen vesentlige endringer i drift. BUDSJETTKOMMENTAR: Budsjett for 2010 ble på kr , Rammen for budsjettet var satt til kr ,, altså en økning på kr , Jeg velger å la budsjettet stå med de tallene som jeg har fått. Ser ikke noen hensikt med å lage noe tiltak på beløpet. Det finnes bare en plass å hente inn disse pengene, og det er fra Brann. Da blir det en mann på vakt. Budsjettet for 2011 er svært stramt og gir ikke rom for noe større tiltak. Det betyr også at teknisk fortsatt vil være svært sårbar. Mvh Finanser Rune Reisænen Teknisk sjef Budsjettkommentar Finanser I konsekvensjustert budsjett for år 2011 er det lagt inn rammetilskudd/skatteinntkter og innt.utjevning ihht. ks sin prognosemodell. Det er en økning på disse postenen fra år 2010 på kr ,. I 2010 og tidligere år har barnehagene hatt øremerkede tilskudd. Dette øremerkede tilskuddet er nå lagt til rammeoverføringene fra staten. Det samme gjelder tilskudd til kvalifiseringsstønad som nav utbetaler. Disse øremerkede tilskuddene er beregnet til ca. kr. 8,2 mill. Netto økning i inntekter i 2011 blir dermed ca. kr. 5,7 mill. Det er lagt inn en økning i renter og avdrag på totalt kr ,. Renter er beregnet med en sats på 3,25 %. Utbytte fra Varanger Kraft er budsjettert med samme beløp som vi fikk utbetalt i 2010; kr ,. Det samme gjelder Gjensidige med kr ,. Ellers er det bare mindre justeringer på finanskapittelet. 3. november 2010 kl Side 8

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2009 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING Året 2009 var preget av betydelige overskridelser på helse og omsorg sitt budsjett. I andre halvår ble det brukt betydelige ressurser på å finne

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer