Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass."

Transkript

1 Valg og støtte til politiske partier 1010 I 2013 er det stortings og sametingsvalg. Det må derfor utarbeides et budsjett for dette arbeidet. Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem EVA, som undertegnede har sagt vi vil benytte i Dette i samråd med Fylkeskommunen. Hva disse kostnadene blir er vanskelig å si. Alle brukere vil få opplæring. Slik det er idag vil kostnadene til kurs m.m tas fra kompetanseplan, hvor riktig dette er kan diskuteres. KRD har kommet med endringer i forhold til begrensninger i hvilke oppgaver listekandidater kan ved gjennomføringen av valg, se valgl og koml. Dette vil ikke være noe stort problem for Stortingsvalg, men jeg mener vi allerede for valget i 2013 bør bruke andre stemmemottakere og valgfunksjonærer enn våre politikere, slik at vi er forberedt på dette til neste kommunestyrevalg. Kostnadene vil kunne bli større enn ved bruk av våre egne ansatte til denne jobben. Dette bør være en sak opp til valgstyret, og jeg velger derfor å ikke sette inn beløp nå, men søker om tilleggsbevilling hvis det skulle bli aktuelt. Kommuneoven 14 4 og Valgloven 8 2 og 93 Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke velges til stemmestyremedlem i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke velges til stemmestyremedlem i kommunene i vedkommende fylke. den kontorsjef Tilskudd og kjøp Kan ikke se de store endringene fra budsjett Noen småjusteringer når vi ser på regnskapstallene for 2012, ellers av tjenester 1100 ok. Diverse fellesutgifter 1170 Diverse fellesutgifter personal T.G Kun små justeringer i forhold til insvesteringer i dataprogrammer gjort i 2012, der lisenser m.m. som skal overføres til driftsbudsjett i Tove G Små endringer fra budsjett 2012, gjelder hovedsak lønn og pensjon. Rådmann og økonomisjef må se på postene for forsikring og pensjon, da jeg ikke har noen forutsetning for å endre disse Tove G Overformynderie Stortinget vedtok våren 2010 ny vergemålslov. Regjeringen tar sikte på at loven skal tre i kraft 1. juli For t 1185 kommunene betyr dette at overformynderiene avvikles og at både ansvar, oppgaver og finansiering av den lokale vergemålsmyndigheten blir overført til fylkesmennene. Likevel blir det noe etterarbeid utover 1. juli Pr dato er det ingen som med sikkerhet vet hva dette innebærer. Jeg velger på bakgrunn av dette å budsjettere også fult ut for overformynderi år Boliger/lokaler, leie/freamleie 1190 Stabsseksjonen T.G Målet her er å få leieinntekter for alle fire leiligheter gjennom hele året Tove G Justeringene her gjelder i hovedsak lønn og pensjon. It ansvarlig har også for 2013 avtale om kompetansepakke på inntil kr ,. Dette er lagt inn i budsjettet. Ellers ingen store endringer fra T.G Barnehager BUDSJETTKOMMENTARER BARNEHAGEOMRÅDET 2013 I arbeidet med budsjett for 2013, har man valgt å se hele barnehagedrifta under ett. Alle tiltak som er foreslått er derfor fordelt mellom barnehagene etter skjønn. Barnehage er en lovpålagt oppgave. Alle barn som søker plass til hovedopptak pr og fyller ett år innen utgangen av august samme år, har rett til barnehageplass. I tillegg har kommunen vedtatt et hovedopptak 2, der alle barn får rett til plass om de søker pr og fyller 1 år innen utgangen av januar året etter. I følge tall fra folkeregisteret pr aug12, er det 88 barn (113 plasser) med rett til plass fra , og 88 barn (121 plasser)med rett til plass fra aug13. Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330, pr. mnd for full plass. For 2013 er det beregnet at det er 4 avd i Klausjorda hele året, og 2,5 til 3 avd i Nordskogen. Det er tatt høyde for 2 barn med enkeltvedtak 100 % på våren og 1 barn 100 % høsten13. En del barn har spesielle behov uten at barnehagene er tilført ekstra ressurser til å oppfølging av disse. Dette løses gjennom søknad om midler fra ansvar spesielle tiltak barnehage. Dette ansvaret fikk sine midler redusert til det halve i Barnehagene har til sammen lagt inn lønnsmidler til 24,56 årsverk. Av disse er 14,83 på Klausjorda og 9,82 på Nordskogen. Det er lagt inn 1 lærling første halvår som etter planen skal være ferdig med læretida juni13. Barnehagene følger norm for bemanning med 1 pedagog og 2 assistenter pr. 18 plasser. Bemanning utover dette er 26. september 2012 kl Side 1

2 knytta til enkeltvedtak og generell styrking/forebygging, 2,93 årsverk totalt i Barnetallet for 2013 tilsier drift av 6,5 7 avdelinger. Eventuelle overflødige fast ansatte assistenter/fagarbeidere overføres vikarpoolen. Barnehagene sliter med å få tilsatt pedagoger med godkjent utdanning i pedagogstillingene våre. Netto konsekvensjustert budsjett 2013 Netto ramme Resultat Klausjorda bhg drift: Klausjorda bygg Nordskogen bhg drift: Nordskogen bygg Spesielle tiltak bhg: Barnehagedrift totalt: Drift av barnehagebyggene er videreført uforandret fra 2012 til 2013 med unntak av lagt inn økning i strøm og renovasjon. Det er foreslått bruk av fond for å komme nærmest mulig ned på ramma, samt kutt i språkressurs og ressurs til generell styrking i barnehagene. Disse 2 siste tiltak er ikke anbefalt, da de vil få store konsekvenser for barnehagene i forbindelse med språkopplæring for barn med spesielle behov, fremmedspråklige barn og andre barn med behov for spesiell oppfølging. TILTAK FOR Å KOMME NED PÅ RAMMA: 1. Bruk av bundne fond til barnehagedrift: Barnehagene har pr i dag ca kr , på fond. Av disse midlene er ca , vedtatt brukt til bhgdrift i Man ser først om det er behov for disse midlene i forbindelse med avslutning av regnskapet Det er foreslått bruk av ca , til drift Da er alle øremerka fond for barnehageområdet tømt. 2. Kutt søskenmoderasjon: I følge forskrift om foreldrebetaling skal kommunen tilby søskenmoderasjon for barn 2 og 3 eller fler. Minimumskrav er 30 % for barn nr 2 og 50 % for barn nummer 3 eller flere. kommune har i sine vedtekter vedtatt søskenmoderasjon på 50 % for barn 2 eller flere. Ved å gå ned til minimumsnorm vil man kunne øke inntektene med ca kr , utfra dagens søskentall i bhg. Den gjøres også oppmerksom på at dagens praksis med betalingsfri for planleggingsdager beregnes opphørt fra jan Dette fordi andre sammenlignbare kommuner ikke har dette, samt at det skaper unødvendig mye arbeid i forbindelse med fakturering. 3. Kutt i språktiltak: Barnehagene har gjennom de siste år hatt 40 % ressurs hver til styrking/ språkstimulering av barn med spesielle behov samt minoritetsspråklige barn i barnehagen. Det er en økende utfordring med mange minoritetsspråklige barn og tidlig innsats har vært vektlagt. Dette er ikke en lovpålagt stilling, men erfaringen er god da dette er en viktig oppgave som lettere lar seg gjennomføre når oppgaven er lagt utenom avdelingen. Oversikt viser 20 minoritetsspråklige barn med behov for språktiltak i Tiltaket anbefales ikke kuttet. Kostnad for tiltak 40 % stilling pr. bhg kr , totalt. 4. Kutt generell styrking: Barnehagene har etter at øremerka tilskudd (tidligere 10 % midler) ble lagt inn i ramma, fortsatt med avsatte midler til generell styrking på et eget ansvar. For 2012 ble disse midlene redusert til det halve. For 2013 har vi budsjettert med 50 % stilling fordelt på begge barnehagene. Barnehagene søker til kommunen om bruk av disse midlene gjennom året, og tiltak kan raskt settes i verk og komme barn direkte til gode. Barn med rettighet etter opplæringsloven dekkes ikke av dette ansvaret, men kan i en utrednings/avklaringsfase tildeles midler gjennom dette tiltaket. Under dette ansvaret ligger det også et pr i dag øremerka tilskudd til språkopplæring for minoritetsspråklige barn i bhg. For 2013 et dette tilskuddet beregnet til ca Dette tilskuddet kan ikke brukes fritt slik det er i dag jfr rundskriv F 01/11. Kostnad ved kutt 50 % ressurs til generell styrking: ca kr , Dette tiltaket anbefales ikke gjennomført, da det vil føre til store utfordringer mht å gi barn med spesielle behov ekstra oppfølging. Ytterligere kutt vil måtte tas ved kutt i grunnbemanning, og er lovstridig og uforsvarlig og foreslås derfor ikke. Hvis alle kuttiltak gjennomføres mangler det enda totalt kr MÅLSETNINGER: 1. Barnehageplass til alle barn som søker til hovedopptak per og 01.10, og som oppfyller retten til barnehageplass jamfør barnehageloven og kommunale vedtekter. 26. september 2012 kl Side 2

3 2. Kvalitet i henhold til St.meld. nr 41 (kvalitet i barnehagen) Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Styrke barnehagen som læringsarena Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Sikre god og tidlig hjelp til barn som trenger spesiell oppfølging Øke antallet pedagoger i barnehagene 3. Kompetanseheving av personalet Kompetanseheving for alle ansatte etter sentrale og lokale planer. Satsingsområde lokalt for er voksenrollen i møtet med barn, samt implementering av formålsparagrafen med følgeendringer i lov og rammeplan. UTFORDRINGER: 1. Rekruttere og beholde førskolelærere Vi har pr januar 2013 mangel på pedagogiske ledere med førskolelærer utdanning. Av totalt 9.8 årsverk har vi 7.1 årsverk med godkjent utdanning. Det er forventning om innføring av økt pedagogtetthet og høyere grunnbemanning i forbindelse med arbeidet med ny barnehagelov som er signalisert fullført i Sykefravær Barnehagene sliter med høyt sykefravær. Vi arbeider jevnlig med de kommunale retningslinjer i forhold til oppfølging av sykemeldte. Snittalderen i barnehagene er forholdsvis høy og med tilhørende slitasje og helseplager er det vanskelig å jobbe mot en lavere sykefraværsprosent uten tilførte midler og ekstraordinære tiltak. 3. Likestilling Per 1. januar 2013 har vi 1 mannlig ansatt. Vi har mange fast ansatte og liten utskifting på personalsiden med unntak av pedagogiske ledere. Vi har også mange kvinnelige vikarer med lang ansiennitet, noe som gjør det vanskelig å rekruttere mannlige ansatte Britt M. Hansen og Line Røtvold. Drift Nordskogen skole 3000 Det er kun en post som lar seg kutte av betydning og det er på lønnssiden. Fakta er at vi har hatt et lønnsoppgjør som påvirker lønnnsutgiftene, og dette er noe vi ikke kan kutte! Andre poster i budsjettet er så små at det vil ikke monne å kutte noen tusenlapper her og der. Det er å håpe at vikarutgiftene vil minke neste år og at vi ikke får sykemeldinger. Melding til politikerne er at vi bør få økt ramme på grunn av lønnsoppgjøret!! Drift skole 3100 T. T. Kommentar til budsjett skole har pr i dag 174 elever fordelt på 10 klasser fra 5. til 10. klasse. Elevtallet skoleåret 2011/12 var det 161 elever fordelt på 9 klasser. Det er en økning på 13 elever. Her arbeider det til sammen 32 voksne, miljøarbeidere, assistenter og lærere, mediatekansvarlig og sekretær. Vi har i år hatt stort utskifte av lærer, 6 nye lærere begynte her i august. Skolen er ofte i bruk på ettermiddagene og på lørdager, da til utlån av klasserom og kantine. Det er offentlig bad 3 ettermiddager i uken, pluss utleie av bassenget de andre ettermiddagene. Gymsalen er også i bruk om ettermiddagene av bedrifter og foreninger. Vi har som mål å øke trivselen hos både elevene og lærerne. Det er viktig at elevene har det trygt og stabilt på skolen, da blir læringsmiljøet godt for elevene. Vi hadde høgt sykefravær blant de ansatte skoleåret 2011/12, dette er noe vi ønsker å få ned. Det overordnede mål for skolen vår er at elevene skal ha god kunnskaper i basisfagene (norsk, engelsk og matematikk). Resultatene på de nasjonale prøvene i ungdomskolen i perioden 2011/12 viser at vi lå på høyde med både Finnmark Fylke og nasjonalt. Mens resultatene på mellomtrinnet samme periode ligger litt under Finnmark fylke og nasjonalt. Her har vi som mål å få resultatene opp på landsgjennomsnitt eller bedre. Rapporten for grunnskolepoeng viste at vi lå rett under landsgjennomsnittet, men over gjennomsnittet for Finnmark Fylke. Rapporten for grunnskolepoeng skoleåret viser at vi ligger under gjennomsnittet for Finnmark Fylke og nasjonalt. Vi har ikke klart å holde oss innenfor den gitte budsjettrammen, og ser ingen mulighet for kutt for å komme ned på den. Økningen skyldes økt lønnsutgifter, det meste på spesialundervisning. skole september 2012 kl Side 3

4 Wanja Karstensen rektor Kulturskolen 3400 Det er foretatt små justeringer med tanke på årets forbruk.lønnsutgiftene til kulturskolen kan bli økt dersom alle tre korene blir tilbydd timer fra kulturskolen.det er per i dag kun to kor som kjøper tjenester. Igjen vil det da bli en mindre økning i inntekt på salg av tjenester soe Administrasjon Postene er nå tatt bort fra funksjon 120 og fordelt på funksjonene 385, 373 og 380. Økning gjelder først og fremst lønn kultur/ fritid 4000 og det er også lagt inn budsjett for kjøp av en ny PC. Kultur og fritidsaktiviteter T.G. Ingen endringer T.G Drift bibliotek/ Ingen store endringen unntatt lønn. Stillingen som biblioteksjef ble fra 1. juli 2012, redusert til 50 % stilling. Dette er lagt boksamling 4040 inn i budsjett for Drift ungdomsklubb 4050 Drift kino 4060 Samordnet hjelpetjeneste T.G Her er det kun justert for lønn og innkjøp av en stk PC til ungdomsleder Tove Godtvassli Ingen store endringer. Foreslår en reduksjon i billettinntekter til kr ,. Dette ut fra årets regnskapstall T.G Kommentarer budsjett 2013 Samordnet hjelpetjeneste. Samordnet hjelpetjeneste består av seksjonene helsestasjon, PPtjeneste og Andre hjelpetjenester. Samordnet hjelpetjeneste har en ramme for år 2013 på kr ,. Konsekvensjustert budsjett viser et forbruk for år 2013 på kr ,. Dette tilsier at vi har kr , for lite til drift for år Samordnet hjelpetjeneste har en sekretær som jobber i 50% stilling. Stillingen er lagt under virksomheten til kontorsjefen. Sekretæren jobber i 20 % stilling for helsestasjon og 30 % for PPtjenesten (inkl. oppgaver for virksomhetsleder). Dette er i utgangspunktet for lite da hun hele tiden er på etterskudd med sine oppgaver. Dette gjør at helsestasjon og PPtjeneste må utføre en del kontorarbeid selv. Helsestasjonen har i dag to helsesøstre i 100% stilling. I tillegg er det jordmor i 20% stilling. Helsestasjonen vil i år 2013 fortsette å jobbe med system og planrettet arbeid. De vil og fokusere på skolehelsetjeneste for å jobbe mest mulig forebyggende. De har som målsetting å fremme god fysisk og psykisk helse blant barn, unge og gravide. De vil i tillegg jobbe for å øke folkehelseperspektivet med hovedvekt på overvektsproblematikk hos barn og unge. Det er en økning i antall henvendelser fra barn/unge som har psykiske utfordringer. Oppfølging av disse er tid og ressurskrevende. De vil også øke helsestasjonstilbudet til flyktninger og arbeidsinnvandrere og deres familier. Mye av tiden til helsesøstrene går til samarbeid rundt henviste barn og unge i Samordnet hjelpetjeneste. I tillegg går mye av deres tid til samarbeid med barnevern, da helsestasjonen har en sentral rolle i forhold til alle barnefamilier som barnevernet jobber rundt. Antallet utenlandske barn og voksne øker i kommunen, noe som gir økt merabeid på helsestasjonen. Kommunene blir og pålagt mer og mer i forbindelse med Samhandlingsreformen. Stillingsnormen for PPtjenesten er to 100 % stillinger. Seksjonen har pr. i dag to ansatte. Kontorleder gikk i juni 2012 over på senioravtale, noe som gjør at hun jobber 80% og har en fridag i uka. Avtalen gir henne lønn for full stilling. Den andre ved kontoret har 30% stilling som virksomhetsleder i tillegg til 70% stilling i PPtjenesten. Dette tilsier at PPtjenesten i dag står igjen med 1,5 årsverk. PPtjenesten har svært mange saker å jobbe med. En god del av disse er samarbeidssaker med helsestasjon og barnevern. Tjenesten er hele tiden på etterskudd i forhold til arbeidsmengde. Oppgaver som faglig kartlegging av barn/unge er tidkrevende oppgaver. Det er alltid venteliste på området. Det er hele tiden press i forhold til hvordan prioritere oppgaver. I år 2013 er målet at vi fortsatt skal jobbe mer systemrettet i forhold til skoler/barnehager. Det er en målsetting å få mer kompetanse innenfor områdene matematikk og kartlegging av flerspråklige barn. På grunn av ferietid og kort erfaringstid har de ansatte enda ikke fått føle på hvordan det vil være å jobbe med 20 % mindre ressurs i tjenesten. I budsjettet for 2012 ble det foreslått tiltak om å utvide tjenesten med 50% stilling for å dekke vakansen. Dette tiltaket ble ikke prioritert. Virksomheten tilbyr PMTO foreldrerådgiving. Det er den ene helsesøsteren og en fra PPtjenesten som gjennonfører dette tilbudet. Her er det også venteliste på foreldre som ønsker veiledning. Dette er et godt tilbud med tanke på forebygging av atferdsvansker. Andre hjelpetjenester har i dag en ansatt i 20 % stilling. Denne jobber i forhold til funksjonshemmede barn og unge, og 26. september 2012 kl Side 4

5 jobber spesielt med støttekontakt og avlastningstilbud. Funksjonshemmede barn/ungdommer har helt klare rettigheter når det gjelder støttekontakt avlastningstilbud. Den ansatte finner folk som er villig til å være støttekontakter og avlastere, og har også som oppgave å regne ut lønn, kjøregodtgjøring osv. til disse. Den ansatte går av med pensjon i løpet av høsten Det er fortsatt ikke avklart hvem som skal overta disse arbeidsoppgavene. Koordinerende enhet i kommunen fatter vedtak til de som innvilges avlastning og støttekontakt, men utfører ikke det praktiske arbeidet som den 20 % stillingen innehar. Samordnet hjelpetjeneste mangler kr , for å komme ned på rammen for år 2013.Dette skyldes følgende: økte lønnsutgifter lisensutgifter til data økte lisensutgifter/vedlikehold i forbindelse med oppgradering av Winmed 2 til Winmed 3 flere barn og unge med funksjonshemminger er innvilget støttekontakt og avlastning Dersom virksomheten skal komme ned på rammen for år 2013, vil det være nødvendig å redusere på stilling/stillinger i virksomheten. Virksomhetsleder ser dette som uaktuelt ut fra arbeidspresset virksomheten har, samt de lover og regler som skal følges i forhold til forsvarlig drift. Stor arbeidsmengde og stort arbeidspress preger arbeidstakerne. Reduksjon i stilling/stillinger vil påføre de som blir igjen enda større arbeidsmengde og arbeidspress, noe som lett kan føre til utbrenthet og langtidssykemeldinger. Dette vil igjen føre til at lovpålagte oppgaver ikke blir utført. Konsekvenser av reduksjon i stilling/stillinger: brudd på lover/regler får ikke utført alle lovpålagte oppgaver klager fra fylkesmann, fylkeslege, utdanningsdirektør bøter for ikke utført arbeid innen tidsfrister kjøp av tjenester utenfra (utredninger, reise og oppholdsutgifter) vanskelig å yte faglig forsvarlig bistand avvik i forbindelse med tilsyn vanskelig å arbeide tverrfaglig vanskeliggjør forebyggende arbeid lange ventelister stor arbeidsmengde og arbeidspress kan føre til utbrenthet og langtidssykemeldinger Virksomhetsleder ber derfor om at virksomheten tilføres kr ,, slik at en kan fortsette med samme bemanning og samme stillingsstørrelser som i år Med hilsen Bente Iversen Virksomhetsleder Samordnet hjelpetjeneste Nav Helse og omsorg Budsjettet er innenfor ramme for 2013 tildelt i budsjettrundskriv. Rapport fra BBO konkluderer med at NAV kontoret på sikt kan få en overkapasitet i forhold til personell. Kommunene har allerede besluttet å legge inn flere tjenester i NAV kontoret i løpet av 2013 Startlån i Husbanken og etter hvert flyktningtjenesten. Dette medfører at den forventede overkapasiteten allerede er benyttet til å overta nye oppgaver Kommentarer budsjett 2013 Budsjettet er ikke på ramme i forhold til det som ble sendt ut til virksomhetslederne om rammer for Lønnsøkningen for Helse og omsorg utgjør en stor merutgift, da det er mange ansatte i virksomheten. I tillegg er det korrigert for , kroner som ikke var med i fjorårets budsjett til turnuslegelønn. Helligdagstillegg på til sammen , kroner er også lagt inn i budsjettet som egen post på de ulike avdelingene. Støttekontaktordningen er utvidet med flere vedtak i 2012, og for 2013 er dette lagt inn i budsjettet med en økning på om lag , kroner. Avtaler med Service er i høst forhandlet for neste år. Grunnet prisstigning og lønnsøkning får vi her en merutgift på , kroner i Det er verdt å merke seg at dette tilbudet er noe vi er pålagt å gi til våre brukere, og at tjenesten er billigere fra Service enn om vi selv skulle ansatt personale. Det er i tillegg et meget godt tilbud for våre brukere. Avlastningen har i 2012 blitt utvidet met ett nytt vedtak. Dette var en utvidelse fra hver tredje helg til hver tredje uke. Totalutgiftene til avlastning og SFOtilbud på sommeren er med dette øket med ca , kroner i Underveis i budsjettarbeidet er det også gjort en del opprydding, slik at utgifter og inntekter nå står oppført på rett ansvar og med rett funksjon. Dette vil gjøre våre KOSTRAtall mer korrekte og sammenlignbare. På inntektssiden er vederlagsberegningene nå under kontroll, da rådgiveren har gjort en grundig og veldig bra jobb med å få oversikt over vedtak, samlet inn korrekte beregningsgrunnlag og fått sendt ut regninger til alle som har vedtak om plass. Dette gir økte inntekter og en god oversikt over vedtak om ulike tjenester. Det er i budsjettet lagt opp til uforandret mengde kontortid for seksjonslederne. Dette vil nok gjøre det vanskelig å beholde mellomlederne i sine stillinger fremover. Samtidig gir det liten mulighet til oppfølging av sykemeldte, dårlig planlegging av drift, liten eller ingen tid til kvalitetssikring og utvikling av tjenestene. 26. september 2012 kl Side 5

6 Det er for tiden full legedekning her i kommunen. Det har gjort det enklere å beregne refusjoner for neste år. Samtidig er det viktig å være klar over at refusjoner og inntekter fra HELFO er en beregningspost Anne Marte Libakken Teknisk Herunder følger mine budsjettkommentarer: Tildelt driftsramme ligger 1,05 mill kr under innlevert konsekvensj. budsjett for Følgende strategi foreslås for å få budsjettforslaget i balanse: 1. Fordeling av lønnsutgifter teknisk sjef og bygningsingeniør over på selvkost og prosjekter; tilsammen 0,45 mill kr. 2. Effektivisere drifta; herunder redusere sykefravær; 0,15 mill kr. 3. Utrede og iverksette: Innsamling avfall kommunale bygninger, vaktordning brannvesen og brøytevakt. Estimert innsparing: 0,2 mill kr (2. halvår 2013). 4. Redusere stillinger/vikarbruk; herunder gjøre bruk av vikarpool; anntatt innsparing 0,25 mill kr. Teknisk sjef finner ingen inndekning for nye drifts tiltak; så som egenandel TStiltak, utarbeide ny skiltplan, oppsett rekkverk/egenandeler holdningsskapende arbeider og innkjøp vaskemaskin gulv. Av større investeringstiltak med oppstart i 2013 kan nevnes: VAprosjekter til en kostnad på 26 mill kr og asfaltering til en kostnad på 8 mill kr. Teknisk etat preges i dag av en for stor aktivitet sett opp imot de oppgaver som skal løses. Dette gjelder både i forvaltning, drift/vedlikehold og oppfølging av investeringsprosjekter. Dette resulterer igjen i for liten tid til å utøve ledelse; herunder oppfølging egne ansatte. Resultat: Økt sykefravær og mistrivsel. I tillegg preges etaten av stor bruk av eksterne konsulenter til å bistå teknisk sjef i gjennomføring og oppfølging av tiltak og prosjekter. For å bøte på noe av dette må etaten tilføres ressurser som avhjelper teknisk sjef i den daglige drifta. Har prøvd en utlysning etter driftsingeniør tidligere, men uten resultat. Vil gjøre ett nytt forsøk senere Ove T. Arnesen tekn.sjef 26. september 2012 kl Side 6

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2009 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING Året 2009 var preget av betydelige overskridelser på helse og omsorg sitt budsjett. I andre halvår ble det brukt betydelige ressurser på å finne

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09. SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.2012, sak 59/12 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag/handlingsprogram

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 med kommentarer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 med kommentarer Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 med kommentarer Kommunestyrets vedtak 04.12.2014 i sak PS 105/2014 1 Innhold 1. INNLEDNING:... 4 1.1 Overordnet målsetting... 4 1.2 Organisasjon:... 4 1.2.2 Politisk

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005 Saksnr Snr: 2006/637-0 Arkivnr Lnr: 6646/2006 Ark: 210 /FEG INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2005 SØGNE KOMMUNE 1. REGNSKAP 2005 RÅDMANNENS KOMMENTARER Side 2 2. SERVICETORG/BIBLIOTEK

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09 Loppa kommune Nuvsvåg 2.mai 09 1 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer