Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass."

Transkript

1 Valg og støtte til politiske partier 1010 I 2013 er det stortings og sametingsvalg. Det må derfor utarbeides et budsjett for dette arbeidet. Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem EVA, som undertegnede har sagt vi vil benytte i Dette i samråd med Fylkeskommunen. Hva disse kostnadene blir er vanskelig å si. Alle brukere vil få opplæring. Slik det er idag vil kostnadene til kurs m.m tas fra kompetanseplan, hvor riktig dette er kan diskuteres. KRD har kommet med endringer i forhold til begrensninger i hvilke oppgaver listekandidater kan ved gjennomføringen av valg, se valgl og koml. Dette vil ikke være noe stort problem for Stortingsvalg, men jeg mener vi allerede for valget i 2013 bør bruke andre stemmemottakere og valgfunksjonærer enn våre politikere, slik at vi er forberedt på dette til neste kommunestyrevalg. Kostnadene vil kunne bli større enn ved bruk av våre egne ansatte til denne jobben. Dette bør være en sak opp til valgstyret, og jeg velger derfor å ikke sette inn beløp nå, men søker om tilleggsbevilling hvis det skulle bli aktuelt. Kommuneoven 14 4 og Valgloven 8 2 og 93 Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke velges til stemmestyremedlem i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke velges til stemmestyremedlem i kommunene i vedkommende fylke. den kontorsjef Tilskudd og kjøp Kan ikke se de store endringene fra budsjett Noen småjusteringer når vi ser på regnskapstallene for 2012, ellers av tjenester 1100 ok. Diverse fellesutgifter 1170 Diverse fellesutgifter personal T.G Kun små justeringer i forhold til insvesteringer i dataprogrammer gjort i 2012, der lisenser m.m. som skal overføres til driftsbudsjett i Tove G Små endringer fra budsjett 2012, gjelder hovedsak lønn og pensjon. Rådmann og økonomisjef må se på postene for forsikring og pensjon, da jeg ikke har noen forutsetning for å endre disse Tove G Overformynderie Stortinget vedtok våren 2010 ny vergemålslov. Regjeringen tar sikte på at loven skal tre i kraft 1. juli For t 1185 kommunene betyr dette at overformynderiene avvikles og at både ansvar, oppgaver og finansiering av den lokale vergemålsmyndigheten blir overført til fylkesmennene. Likevel blir det noe etterarbeid utover 1. juli Pr dato er det ingen som med sikkerhet vet hva dette innebærer. Jeg velger på bakgrunn av dette å budsjettere også fult ut for overformynderi år Boliger/lokaler, leie/freamleie 1190 Stabsseksjonen T.G Målet her er å få leieinntekter for alle fire leiligheter gjennom hele året Tove G Justeringene her gjelder i hovedsak lønn og pensjon. It ansvarlig har også for 2013 avtale om kompetansepakke på inntil kr ,. Dette er lagt inn i budsjettet. Ellers ingen store endringer fra T.G Barnehager BUDSJETTKOMMENTARER BARNEHAGEOMRÅDET 2013 I arbeidet med budsjett for 2013, har man valgt å se hele barnehagedrifta under ett. Alle tiltak som er foreslått er derfor fordelt mellom barnehagene etter skjønn. Barnehage er en lovpålagt oppgave. Alle barn som søker plass til hovedopptak pr og fyller ett år innen utgangen av august samme år, har rett til barnehageplass. I tillegg har kommunen vedtatt et hovedopptak 2, der alle barn får rett til plass om de søker pr og fyller 1 år innen utgangen av januar året etter. I følge tall fra folkeregisteret pr aug12, er det 88 barn (113 plasser) med rett til plass fra , og 88 barn (121 plasser)med rett til plass fra aug13. Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330, pr. mnd for full plass. For 2013 er det beregnet at det er 4 avd i Klausjorda hele året, og 2,5 til 3 avd i Nordskogen. Det er tatt høyde for 2 barn med enkeltvedtak 100 % på våren og 1 barn 100 % høsten13. En del barn har spesielle behov uten at barnehagene er tilført ekstra ressurser til å oppfølging av disse. Dette løses gjennom søknad om midler fra ansvar spesielle tiltak barnehage. Dette ansvaret fikk sine midler redusert til det halve i Barnehagene har til sammen lagt inn lønnsmidler til 24,56 årsverk. Av disse er 14,83 på Klausjorda og 9,82 på Nordskogen. Det er lagt inn 1 lærling første halvår som etter planen skal være ferdig med læretida juni13. Barnehagene følger norm for bemanning med 1 pedagog og 2 assistenter pr. 18 plasser. Bemanning utover dette er 26. september 2012 kl Side 1

2 knytta til enkeltvedtak og generell styrking/forebygging, 2,93 årsverk totalt i Barnetallet for 2013 tilsier drift av 6,5 7 avdelinger. Eventuelle overflødige fast ansatte assistenter/fagarbeidere overføres vikarpoolen. Barnehagene sliter med å få tilsatt pedagoger med godkjent utdanning i pedagogstillingene våre. Netto konsekvensjustert budsjett 2013 Netto ramme Resultat Klausjorda bhg drift: Klausjorda bygg Nordskogen bhg drift: Nordskogen bygg Spesielle tiltak bhg: Barnehagedrift totalt: Drift av barnehagebyggene er videreført uforandret fra 2012 til 2013 med unntak av lagt inn økning i strøm og renovasjon. Det er foreslått bruk av fond for å komme nærmest mulig ned på ramma, samt kutt i språkressurs og ressurs til generell styrking i barnehagene. Disse 2 siste tiltak er ikke anbefalt, da de vil få store konsekvenser for barnehagene i forbindelse med språkopplæring for barn med spesielle behov, fremmedspråklige barn og andre barn med behov for spesiell oppfølging. TILTAK FOR Å KOMME NED PÅ RAMMA: 1. Bruk av bundne fond til barnehagedrift: Barnehagene har pr i dag ca kr , på fond. Av disse midlene er ca , vedtatt brukt til bhgdrift i Man ser først om det er behov for disse midlene i forbindelse med avslutning av regnskapet Det er foreslått bruk av ca , til drift Da er alle øremerka fond for barnehageområdet tømt. 2. Kutt søskenmoderasjon: I følge forskrift om foreldrebetaling skal kommunen tilby søskenmoderasjon for barn 2 og 3 eller fler. Minimumskrav er 30 % for barn nr 2 og 50 % for barn nummer 3 eller flere. kommune har i sine vedtekter vedtatt søskenmoderasjon på 50 % for barn 2 eller flere. Ved å gå ned til minimumsnorm vil man kunne øke inntektene med ca kr , utfra dagens søskentall i bhg. Den gjøres også oppmerksom på at dagens praksis med betalingsfri for planleggingsdager beregnes opphørt fra jan Dette fordi andre sammenlignbare kommuner ikke har dette, samt at det skaper unødvendig mye arbeid i forbindelse med fakturering. 3. Kutt i språktiltak: Barnehagene har gjennom de siste år hatt 40 % ressurs hver til styrking/ språkstimulering av barn med spesielle behov samt minoritetsspråklige barn i barnehagen. Det er en økende utfordring med mange minoritetsspråklige barn og tidlig innsats har vært vektlagt. Dette er ikke en lovpålagt stilling, men erfaringen er god da dette er en viktig oppgave som lettere lar seg gjennomføre når oppgaven er lagt utenom avdelingen. Oversikt viser 20 minoritetsspråklige barn med behov for språktiltak i Tiltaket anbefales ikke kuttet. Kostnad for tiltak 40 % stilling pr. bhg kr , totalt. 4. Kutt generell styrking: Barnehagene har etter at øremerka tilskudd (tidligere 10 % midler) ble lagt inn i ramma, fortsatt med avsatte midler til generell styrking på et eget ansvar. For 2012 ble disse midlene redusert til det halve. For 2013 har vi budsjettert med 50 % stilling fordelt på begge barnehagene. Barnehagene søker til kommunen om bruk av disse midlene gjennom året, og tiltak kan raskt settes i verk og komme barn direkte til gode. Barn med rettighet etter opplæringsloven dekkes ikke av dette ansvaret, men kan i en utrednings/avklaringsfase tildeles midler gjennom dette tiltaket. Under dette ansvaret ligger det også et pr i dag øremerka tilskudd til språkopplæring for minoritetsspråklige barn i bhg. For 2013 et dette tilskuddet beregnet til ca Dette tilskuddet kan ikke brukes fritt slik det er i dag jfr rundskriv F 01/11. Kostnad ved kutt 50 % ressurs til generell styrking: ca kr , Dette tiltaket anbefales ikke gjennomført, da det vil føre til store utfordringer mht å gi barn med spesielle behov ekstra oppfølging. Ytterligere kutt vil måtte tas ved kutt i grunnbemanning, og er lovstridig og uforsvarlig og foreslås derfor ikke. Hvis alle kuttiltak gjennomføres mangler det enda totalt kr MÅLSETNINGER: 1. Barnehageplass til alle barn som søker til hovedopptak per og 01.10, og som oppfyller retten til barnehageplass jamfør barnehageloven og kommunale vedtekter. 26. september 2012 kl Side 2

3 2. Kvalitet i henhold til St.meld. nr 41 (kvalitet i barnehagen) Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Styrke barnehagen som læringsarena Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Sikre god og tidlig hjelp til barn som trenger spesiell oppfølging Øke antallet pedagoger i barnehagene 3. Kompetanseheving av personalet Kompetanseheving for alle ansatte etter sentrale og lokale planer. Satsingsområde lokalt for er voksenrollen i møtet med barn, samt implementering av formålsparagrafen med følgeendringer i lov og rammeplan. UTFORDRINGER: 1. Rekruttere og beholde førskolelærere Vi har pr januar 2013 mangel på pedagogiske ledere med førskolelærer utdanning. Av totalt 9.8 årsverk har vi 7.1 årsverk med godkjent utdanning. Det er forventning om innføring av økt pedagogtetthet og høyere grunnbemanning i forbindelse med arbeidet med ny barnehagelov som er signalisert fullført i Sykefravær Barnehagene sliter med høyt sykefravær. Vi arbeider jevnlig med de kommunale retningslinjer i forhold til oppfølging av sykemeldte. Snittalderen i barnehagene er forholdsvis høy og med tilhørende slitasje og helseplager er det vanskelig å jobbe mot en lavere sykefraværsprosent uten tilførte midler og ekstraordinære tiltak. 3. Likestilling Per 1. januar 2013 har vi 1 mannlig ansatt. Vi har mange fast ansatte og liten utskifting på personalsiden med unntak av pedagogiske ledere. Vi har også mange kvinnelige vikarer med lang ansiennitet, noe som gjør det vanskelig å rekruttere mannlige ansatte Britt M. Hansen og Line Røtvold. Drift Nordskogen skole 3000 Det er kun en post som lar seg kutte av betydning og det er på lønnssiden. Fakta er at vi har hatt et lønnsoppgjør som påvirker lønnnsutgiftene, og dette er noe vi ikke kan kutte! Andre poster i budsjettet er så små at det vil ikke monne å kutte noen tusenlapper her og der. Det er å håpe at vikarutgiftene vil minke neste år og at vi ikke får sykemeldinger. Melding til politikerne er at vi bør få økt ramme på grunn av lønnsoppgjøret!! Drift skole 3100 T. T. Kommentar til budsjett skole har pr i dag 174 elever fordelt på 10 klasser fra 5. til 10. klasse. Elevtallet skoleåret 2011/12 var det 161 elever fordelt på 9 klasser. Det er en økning på 13 elever. Her arbeider det til sammen 32 voksne, miljøarbeidere, assistenter og lærere, mediatekansvarlig og sekretær. Vi har i år hatt stort utskifte av lærer, 6 nye lærere begynte her i august. Skolen er ofte i bruk på ettermiddagene og på lørdager, da til utlån av klasserom og kantine. Det er offentlig bad 3 ettermiddager i uken, pluss utleie av bassenget de andre ettermiddagene. Gymsalen er også i bruk om ettermiddagene av bedrifter og foreninger. Vi har som mål å øke trivselen hos både elevene og lærerne. Det er viktig at elevene har det trygt og stabilt på skolen, da blir læringsmiljøet godt for elevene. Vi hadde høgt sykefravær blant de ansatte skoleåret 2011/12, dette er noe vi ønsker å få ned. Det overordnede mål for skolen vår er at elevene skal ha god kunnskaper i basisfagene (norsk, engelsk og matematikk). Resultatene på de nasjonale prøvene i ungdomskolen i perioden 2011/12 viser at vi lå på høyde med både Finnmark Fylke og nasjonalt. Mens resultatene på mellomtrinnet samme periode ligger litt under Finnmark fylke og nasjonalt. Her har vi som mål å få resultatene opp på landsgjennomsnitt eller bedre. Rapporten for grunnskolepoeng viste at vi lå rett under landsgjennomsnittet, men over gjennomsnittet for Finnmark Fylke. Rapporten for grunnskolepoeng skoleåret viser at vi ligger under gjennomsnittet for Finnmark Fylke og nasjonalt. Vi har ikke klart å holde oss innenfor den gitte budsjettrammen, og ser ingen mulighet for kutt for å komme ned på den. Økningen skyldes økt lønnsutgifter, det meste på spesialundervisning. skole september 2012 kl Side 3

4 Wanja Karstensen rektor Kulturskolen 3400 Det er foretatt små justeringer med tanke på årets forbruk.lønnsutgiftene til kulturskolen kan bli økt dersom alle tre korene blir tilbydd timer fra kulturskolen.det er per i dag kun to kor som kjøper tjenester. Igjen vil det da bli en mindre økning i inntekt på salg av tjenester soe Administrasjon Postene er nå tatt bort fra funksjon 120 og fordelt på funksjonene 385, 373 og 380. Økning gjelder først og fremst lønn kultur/ fritid 4000 og det er også lagt inn budsjett for kjøp av en ny PC. Kultur og fritidsaktiviteter T.G. Ingen endringer T.G Drift bibliotek/ Ingen store endringen unntatt lønn. Stillingen som biblioteksjef ble fra 1. juli 2012, redusert til 50 % stilling. Dette er lagt boksamling 4040 inn i budsjett for Drift ungdomsklubb 4050 Drift kino 4060 Samordnet hjelpetjeneste T.G Her er det kun justert for lønn og innkjøp av en stk PC til ungdomsleder Tove Godtvassli Ingen store endringer. Foreslår en reduksjon i billettinntekter til kr ,. Dette ut fra årets regnskapstall T.G Kommentarer budsjett 2013 Samordnet hjelpetjeneste. Samordnet hjelpetjeneste består av seksjonene helsestasjon, PPtjeneste og Andre hjelpetjenester. Samordnet hjelpetjeneste har en ramme for år 2013 på kr ,. Konsekvensjustert budsjett viser et forbruk for år 2013 på kr ,. Dette tilsier at vi har kr , for lite til drift for år Samordnet hjelpetjeneste har en sekretær som jobber i 50% stilling. Stillingen er lagt under virksomheten til kontorsjefen. Sekretæren jobber i 20 % stilling for helsestasjon og 30 % for PPtjenesten (inkl. oppgaver for virksomhetsleder). Dette er i utgangspunktet for lite da hun hele tiden er på etterskudd med sine oppgaver. Dette gjør at helsestasjon og PPtjeneste må utføre en del kontorarbeid selv. Helsestasjonen har i dag to helsesøstre i 100% stilling. I tillegg er det jordmor i 20% stilling. Helsestasjonen vil i år 2013 fortsette å jobbe med system og planrettet arbeid. De vil og fokusere på skolehelsetjeneste for å jobbe mest mulig forebyggende. De har som målsetting å fremme god fysisk og psykisk helse blant barn, unge og gravide. De vil i tillegg jobbe for å øke folkehelseperspektivet med hovedvekt på overvektsproblematikk hos barn og unge. Det er en økning i antall henvendelser fra barn/unge som har psykiske utfordringer. Oppfølging av disse er tid og ressurskrevende. De vil også øke helsestasjonstilbudet til flyktninger og arbeidsinnvandrere og deres familier. Mye av tiden til helsesøstrene går til samarbeid rundt henviste barn og unge i Samordnet hjelpetjeneste. I tillegg går mye av deres tid til samarbeid med barnevern, da helsestasjonen har en sentral rolle i forhold til alle barnefamilier som barnevernet jobber rundt. Antallet utenlandske barn og voksne øker i kommunen, noe som gir økt merabeid på helsestasjonen. Kommunene blir og pålagt mer og mer i forbindelse med Samhandlingsreformen. Stillingsnormen for PPtjenesten er to 100 % stillinger. Seksjonen har pr. i dag to ansatte. Kontorleder gikk i juni 2012 over på senioravtale, noe som gjør at hun jobber 80% og har en fridag i uka. Avtalen gir henne lønn for full stilling. Den andre ved kontoret har 30% stilling som virksomhetsleder i tillegg til 70% stilling i PPtjenesten. Dette tilsier at PPtjenesten i dag står igjen med 1,5 årsverk. PPtjenesten har svært mange saker å jobbe med. En god del av disse er samarbeidssaker med helsestasjon og barnevern. Tjenesten er hele tiden på etterskudd i forhold til arbeidsmengde. Oppgaver som faglig kartlegging av barn/unge er tidkrevende oppgaver. Det er alltid venteliste på området. Det er hele tiden press i forhold til hvordan prioritere oppgaver. I år 2013 er målet at vi fortsatt skal jobbe mer systemrettet i forhold til skoler/barnehager. Det er en målsetting å få mer kompetanse innenfor områdene matematikk og kartlegging av flerspråklige barn. På grunn av ferietid og kort erfaringstid har de ansatte enda ikke fått føle på hvordan det vil være å jobbe med 20 % mindre ressurs i tjenesten. I budsjettet for 2012 ble det foreslått tiltak om å utvide tjenesten med 50% stilling for å dekke vakansen. Dette tiltaket ble ikke prioritert. Virksomheten tilbyr PMTO foreldrerådgiving. Det er den ene helsesøsteren og en fra PPtjenesten som gjennonfører dette tilbudet. Her er det også venteliste på foreldre som ønsker veiledning. Dette er et godt tilbud med tanke på forebygging av atferdsvansker. Andre hjelpetjenester har i dag en ansatt i 20 % stilling. Denne jobber i forhold til funksjonshemmede barn og unge, og 26. september 2012 kl Side 4

5 jobber spesielt med støttekontakt og avlastningstilbud. Funksjonshemmede barn/ungdommer har helt klare rettigheter når det gjelder støttekontakt avlastningstilbud. Den ansatte finner folk som er villig til å være støttekontakter og avlastere, og har også som oppgave å regne ut lønn, kjøregodtgjøring osv. til disse. Den ansatte går av med pensjon i løpet av høsten Det er fortsatt ikke avklart hvem som skal overta disse arbeidsoppgavene. Koordinerende enhet i kommunen fatter vedtak til de som innvilges avlastning og støttekontakt, men utfører ikke det praktiske arbeidet som den 20 % stillingen innehar. Samordnet hjelpetjeneste mangler kr , for å komme ned på rammen for år 2013.Dette skyldes følgende: økte lønnsutgifter lisensutgifter til data økte lisensutgifter/vedlikehold i forbindelse med oppgradering av Winmed 2 til Winmed 3 flere barn og unge med funksjonshemminger er innvilget støttekontakt og avlastning Dersom virksomheten skal komme ned på rammen for år 2013, vil det være nødvendig å redusere på stilling/stillinger i virksomheten. Virksomhetsleder ser dette som uaktuelt ut fra arbeidspresset virksomheten har, samt de lover og regler som skal følges i forhold til forsvarlig drift. Stor arbeidsmengde og stort arbeidspress preger arbeidstakerne. Reduksjon i stilling/stillinger vil påføre de som blir igjen enda større arbeidsmengde og arbeidspress, noe som lett kan føre til utbrenthet og langtidssykemeldinger. Dette vil igjen føre til at lovpålagte oppgaver ikke blir utført. Konsekvenser av reduksjon i stilling/stillinger: brudd på lover/regler får ikke utført alle lovpålagte oppgaver klager fra fylkesmann, fylkeslege, utdanningsdirektør bøter for ikke utført arbeid innen tidsfrister kjøp av tjenester utenfra (utredninger, reise og oppholdsutgifter) vanskelig å yte faglig forsvarlig bistand avvik i forbindelse med tilsyn vanskelig å arbeide tverrfaglig vanskeliggjør forebyggende arbeid lange ventelister stor arbeidsmengde og arbeidspress kan føre til utbrenthet og langtidssykemeldinger Virksomhetsleder ber derfor om at virksomheten tilføres kr ,, slik at en kan fortsette med samme bemanning og samme stillingsstørrelser som i år Med hilsen Bente Iversen Virksomhetsleder Samordnet hjelpetjeneste Nav Helse og omsorg Budsjettet er innenfor ramme for 2013 tildelt i budsjettrundskriv. Rapport fra BBO konkluderer med at NAV kontoret på sikt kan få en overkapasitet i forhold til personell. Kommunene har allerede besluttet å legge inn flere tjenester i NAV kontoret i løpet av 2013 Startlån i Husbanken og etter hvert flyktningtjenesten. Dette medfører at den forventede overkapasiteten allerede er benyttet til å overta nye oppgaver Kommentarer budsjett 2013 Budsjettet er ikke på ramme i forhold til det som ble sendt ut til virksomhetslederne om rammer for Lønnsøkningen for Helse og omsorg utgjør en stor merutgift, da det er mange ansatte i virksomheten. I tillegg er det korrigert for , kroner som ikke var med i fjorårets budsjett til turnuslegelønn. Helligdagstillegg på til sammen , kroner er også lagt inn i budsjettet som egen post på de ulike avdelingene. Støttekontaktordningen er utvidet med flere vedtak i 2012, og for 2013 er dette lagt inn i budsjettet med en økning på om lag , kroner. Avtaler med Service er i høst forhandlet for neste år. Grunnet prisstigning og lønnsøkning får vi her en merutgift på , kroner i Det er verdt å merke seg at dette tilbudet er noe vi er pålagt å gi til våre brukere, og at tjenesten er billigere fra Service enn om vi selv skulle ansatt personale. Det er i tillegg et meget godt tilbud for våre brukere. Avlastningen har i 2012 blitt utvidet met ett nytt vedtak. Dette var en utvidelse fra hver tredje helg til hver tredje uke. Totalutgiftene til avlastning og SFOtilbud på sommeren er med dette øket med ca , kroner i Underveis i budsjettarbeidet er det også gjort en del opprydding, slik at utgifter og inntekter nå står oppført på rett ansvar og med rett funksjon. Dette vil gjøre våre KOSTRAtall mer korrekte og sammenlignbare. På inntektssiden er vederlagsberegningene nå under kontroll, da rådgiveren har gjort en grundig og veldig bra jobb med å få oversikt over vedtak, samlet inn korrekte beregningsgrunnlag og fått sendt ut regninger til alle som har vedtak om plass. Dette gir økte inntekter og en god oversikt over vedtak om ulike tjenester. Det er i budsjettet lagt opp til uforandret mengde kontortid for seksjonslederne. Dette vil nok gjøre det vanskelig å beholde mellomlederne i sine stillinger fremover. Samtidig gir det liten mulighet til oppfølging av sykemeldte, dårlig planlegging av drift, liten eller ingen tid til kvalitetssikring og utvikling av tjenestene. 26. september 2012 kl Side 5

6 Det er for tiden full legedekning her i kommunen. Det har gjort det enklere å beregne refusjoner for neste år. Samtidig er det viktig å være klar over at refusjoner og inntekter fra HELFO er en beregningspost Anne Marte Libakken Teknisk Herunder følger mine budsjettkommentarer: Tildelt driftsramme ligger 1,05 mill kr under innlevert konsekvensj. budsjett for Følgende strategi foreslås for å få budsjettforslaget i balanse: 1. Fordeling av lønnsutgifter teknisk sjef og bygningsingeniør over på selvkost og prosjekter; tilsammen 0,45 mill kr. 2. Effektivisere drifta; herunder redusere sykefravær; 0,15 mill kr. 3. Utrede og iverksette: Innsamling avfall kommunale bygninger, vaktordning brannvesen og brøytevakt. Estimert innsparing: 0,2 mill kr (2. halvår 2013). 4. Redusere stillinger/vikarbruk; herunder gjøre bruk av vikarpool; anntatt innsparing 0,25 mill kr. Teknisk sjef finner ingen inndekning for nye drifts tiltak; så som egenandel TStiltak, utarbeide ny skiltplan, oppsett rekkverk/egenandeler holdningsskapende arbeider og innkjøp vaskemaskin gulv. Av større investeringstiltak med oppstart i 2013 kan nevnes: VAprosjekter til en kostnad på 26 mill kr og asfaltering til en kostnad på 8 mill kr. Teknisk etat preges i dag av en for stor aktivitet sett opp imot de oppgaver som skal løses. Dette gjelder både i forvaltning, drift/vedlikehold og oppfølging av investeringsprosjekter. Dette resulterer igjen i for liten tid til å utøve ledelse; herunder oppfølging egne ansatte. Resultat: Økt sykefravær og mistrivsel. I tillegg preges etaten av stor bruk av eksterne konsulenter til å bistå teknisk sjef i gjennomføring og oppfølging av tiltak og prosjekter. For å bøte på noe av dette må etaten tilføres ressurser som avhjelper teknisk sjef i den daglige drifta. Har prøvd en utlysning etter driftsingeniør tidligere, men uten resultat. Vil gjøre ett nytt forsøk senere Ove T. Arnesen tekn.sjef 26. september 2012 kl Side 6

Følgende prosjekter er det budsjettert for i konsekvensjustert budsjett i 2012:

Følgende prosjekter er det budsjettert for i konsekvensjustert budsjett i 2012: Kommentarrapport: Hele kommune: Jeg viser til innledning samt presentasjonsfoiler i forbindelse med fremleggelse av mitt samlede budsjettforslag 3.11. Prosjekter Prosjekter: Sentraladministr asjon Valg

Detaljer

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210)

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Kapittel : Sentraladministrasjonen 012: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2017 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Ambisjon for virksomhetene Staben, teknisk og økonomi skal videreutvikles Skolen skal styrkes Helse-og omsorg skal videreutvikles Barnehager skal

Detaljer

REFERATER FRA DRØFTINGSMØTE PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ

REFERATER FRA DRØFTINGSMØTE PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ REFERATER FRA DRØFTINGSMØTE PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE VEDRØRENDE BUDSJETT 2010 OMRÅDER UTEN VIRKSOMHETSLEDER Tid/ sted: 26.10.09 kl. 10.30 11.00 på rådmannens kontor Til stede: Øyvind

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

Regnskap pr

Regnskap pr Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat 15 865 541-86 242-15 951 783-18 396,5 Hele kommunen 10 Lønn 37 437 524 104 255 357 66 817 833

Detaljer

Tiltak 1; En barnehage i to bygg

Tiltak 1; En barnehage i to bygg Vår dato 05.12.2012 Utdanningsforbundet Båtsfjord - Uttalelse vedrørende kutt i barnehagene Tiltak 1; En barnehage i to bygg Tiltaket innebærer en besparelse på kr. 87.000,- i 2013. Viser til formannskapets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6904-3 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT 2014 - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-11/

Nr. Vår ref Dato F-11/ Rundskriv Alle landets kommuner/bydeler og fylkesmenn Nr. Vår ref Dato F-11/2010 201000479 16.03.2010 Skjønnsmidler til drift av barnehager 2010 1. INNLEDNING Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE Ikke-kommunale barnehager kan søke om midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknaden vil bli

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Kommunebudsjettets saksgang

Kommunebudsjettets saksgang Kommunebudsjettets saksgang Fordeling av midler fra stat til kommuner Etter at øremerket statstilskudd ble tatt bort er det følgende kriterierier som inngår delkostnadsnøkkelen for barnehagesektoren:

Detaljer

Stor-Elvdal kommune ønsker å gi følgende uttalelse til forslag om ny barnehagelov:

Stor-Elvdal kommune ønsker å gi følgende uttalelse til forslag om ny barnehagelov: Stor-Elvdal kommune Koppang barnehage 33o-p t> Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Vår ref: 04/ 1999-254/05 Deres ref: Arkiv: Saksbehandler: A10 Bodil Sandtrø Direkte telefon :

Detaljer

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as Vedtekter for Juberg gårdsbarnehage as Gjeldende fra 10.oktober 2013 1 FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling:

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: 03.01.2014 REDUKSJON I KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER 2014/2015 Vedlegg: Reduksjon i kommunale barnehageplasser 2014/15 Uttrykte

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017

Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017 Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Vår ref. Deres ref. Bodø, 26. oktober 2017 Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017 PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: 151/145 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELING

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PÅ FROSTA GJELDENDE FRA 29.03.2011. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29.03.2011, sak 12/11. Endring vedtatt av samarbeidsutvalget 01.12.2011 Endring vedtatt av samarbeidsutvalget

Detaljer

Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan notat nr 1

Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan notat nr 1 Notat Arkivkode: 145 Saksnr. : 17/15305-2 Til : Fra : Linn Christin Rustøen /v Økonomi Dato : 02.11.2017 Kopi : Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 - notat nr 1 Etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE SERVICEKLINIKKEN VEDTEKTER FOR TREKLØVEREN BARNEHAGE Godkjent av adm. direktør, januar 2011 FORMÅL a. Trekløveren barnehage drives i samsvar med Lov om barnehager Departementets forskrifter til barnehageloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2013/5028-10 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag.

Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag. Vedlegg nr 2 030305 Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag. Kommunens oppgaver som forvaltningsmyndighet fremkommer i Lov om, sist

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer