SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/ Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for Oppvekst og kultur tar evalueringen av Tiltaksteamet i Barn og ungetjenesten til orientering. Saksutredning: Med bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak i desembermøtet 2012, der barnevernet i Alta kommune ble styrket s med 3 stillinger, vedtok Hovedutvalget for Oppvekst og kultur følgende modell for hvordan nevnte stillinger skal benyttes for å oppfylle intensjonene i vedtaket. Tolkning av kommunestyrets vedtak. Kommunestyret vedtar å styrke det forebyggende arbeidet i barnevernet med 3 stillinger. Administrasjonen tolker kommunestyrets vedtak til at nevnte stillinger skal øremerkes det forebyggende arbeidet i Barn-ungetjenesten ved at familier skal følges opp langt tettere enn det som har vært mulig frem til nå. Administrasjonen tolker videre at det ligger en forventning om at et slikt fokus vil kunne medføre at antall plasseringer av barn i fosterhjem og institusjoner vil kunne reduseres og på sikt kunne føre til reduserte kostnader for kommunen. Her ligger også finansieringskilden til de 3 stillingene. Det er med andre ord ikke tilført økonomisk inndekning for de tre stillingene, men lagt inn en forventning fra Kommunestyret om at det kan komme en «innsparing» på funksjon 252 tilsvarende kostnadene ved å opprette tre nye stillingene.

2 Organisering etablering av Tiltaksteam. Administrasjonen valgt en organisering, der en skiller det forebyggende arbeidet fra ordinær saksbehandling i barneverntjenesten ved å etablere et eget Tiltaksteam. En slik organisering ville sikre at intensjonene i kommunestyrets vedtak blir ivaretatt, ved at den samla ressursen rettes inn mot det forebyggende arbeidet i familier og ikke blir brukt til saksbehandling i barnevernet. Tiltaksteamet ble etablert og bestod av psykologspesialist og PMTO-terapeut. De 3 nye stillingene inngikk i dette teamet og utgjør pr i dag 5 årsverk. Psykologspesialist vil ha det koordinerende ansvaret for tildeling av saker, evaluering og rapportering. I vår virksomhetsplan for 2013 er følgende målrettede innsatsoppgaver for tiltaksteamet beskrevet slik: Gjennomføre foreldreveiledning på oppdrag fra saksbehandler i barneverntjenesten. Gjennomføre foreldreveiledning som en del av tidlig innsats i Alta kommune. Gi korttidsterapi til ban og ungdom med lettere psykiske vansker. Tilby veiledning knyttet til samspill -og atferdsvansker. (PMTO) Tilby foresatte opplæring i forhold til å forstå og håndtere angst, depresjon, skolevegring og diagnoser hos barn. (psykoedukasjon) Struktur i saksgangen. For å sikre at intensjonene i kommunestyrets vedtak følges opp, er det etablert et tett samarbeid med barnevernet. Den enkelte saksbehandler i barnevernet kan melde saker til Tiltaksteamet der det er behov for ulike tiltak og oppfølging i hjemmet. Tiltaksteamet skal benytte samme elektroniske saksbehandlingssystem som barnevernet Familia slik at overføring av informasjon i sak skal være lett tilgjengelig for saksbehandler i barnevernet. I tillegg vil Tiltaksteamet kunne tilby veiledning og enkeltkonsultasjoner på dirkete henvendelse fra barnehager, skoler eller foresatte. Videre vil teamet kunne gå inn i saker som avdekkes i den etablerte TI-modellen som Barn-ungetjenesten gjennomfører i skoler og barnehager. Rekruttering.

3 Tiltaksteamet i Barn og ungetjenesten bestod som nevnt tidligere av en psykologspesialist og en PMTO-terapeut. Høsten 2013 var de tre nye stillingene på plass og teamet består i dag av psykologspesialist, klinisk sosionom, to atferdsterapeuter og en PMTO-terapeut. Kommunen har lyktes med å få på plass et team med bred erfaring og god kompetanse Strategiske vurderinger. Barneverntjenesten i Alta hadde i 2011 en grunnbemanning på 14 stillinger, Samme år besluttet Stortinget å styrke det kommunale barnevernet med vel 400 mill. Fylkesmannen i Finnmark har fått ansvaret for å fordele midlene som tilfaller Finnmark og har etter søknad fordelt 5,5 stillinger til Alta kommune. Barnevernet har som en følge av dette en grunnbemanning på 19,5 stillinger pr dato. Ved at Alta kommune valgte å organisere de 3 stillingene Barn og ungetjenesten ble tilført i 2013 til Tiltaksteamet, har en samtidig oppnådd «full pott» på tildelingen av statlige midler til styrking av barneverntjenesten med til sammen 5,5 stillinger. Statusrapport Tiltaksteamet pr Tiltaksteamet har siden oppstarten systematisk arbeidet med å finne en mest mulig hensiktsmessig arbeidsform. Til forskjell fra de andre tjenestene i Barn og Unge, yter vi ikke en lovpålagt tjeneste. Følgelig er det ikke definert hvilke tiltak tjenesten skal tilby, ei heller på hvilken måte valgte tiltak skal gjennomføres. Vi har ikke et bestemt lovverk som definerer og regulerer driften vår, det er heller ikke utviklet et journalsystem som er tilpasset vår virksomhet. Vi er opptatte av at tiltaksteamet skal framstå som en dynamisk tjeneste som tilpasser seg de behovene som til en hver tid er. Etter noe prøving og feiling er det likevel av praktiske årsaker utarbeidet noen overordnede retningslinjer. Først og fremst arbeider vi i all hovedsak på oppdrag fra de andre tjenestene i Barn og Unge. Vi er i så måte ikke et lavterskeltilbud befolkningen selv kan oppsøke for hjelp eller bestille tjenester fra. Bakgrunnen for dette valget er blant annet å besørge at kommunestyrets vedtak på å øremerke ressurser tilsvarende tre stillinger til tiltak for barneverntjenesten ivaretas. Som navnet på tjenesten tilsier, skal vi yte tiltak til enkeltbarn og familier, og disse tiltakene skal være noe annet og mer spesialisert en hva som tilbys av de andre tjenestene i Barn og

4 Unge. De mest frekvente tiltakene som gis er systematisk foreldreveiledning etter PMTO og ICDP prinsipper, korttidsterapi for lettere psykiske lidelser og veiledning til skole og barnehager. Omfang og varighet tilpasses behovet i hver enkelt sak. Vi har et uttalt fokus på skillelinjen mot spesialisthelsetjenesten, og bruker deres prioriteringsveileder aktivt. Barn som har tiltak i BUP skal kun i helt spesielle tilfeller ha et tilbud hos oss. Saksmengde: I kalenderåret 2014 ble det registrert 135 individsaker hos oss. Oppdragsgiver fordelte seg i 2014 som følger: Barneverntjenesten: 60 saker PP-tjenesten: 37 saker Helsesøstertjenesten: 16 saker Habiliteringstjenesten: 3 saker Tverrfaglig/TI: 12 Andre: 7 Pr hadde vi 70 aktive saker, dette er nok et representativt antall saker aktiv til en hver tid. I gjennomsnitt er vi anslagsvis inne i hver sak i om lag 6 måneder. En høy andel av de sakene vi har fått fra de øvrige instansene sorterer også under barneverntjenesten, men oppdraget er initiert av andre. I tillegg bruker vi omfattende ressurser i enkeltsaker på konsultativ basis. Disse registreres ikke som egen sak hos oss, og lar seg pr i dag ikke tas ut statistikk på. I tillegg til interne drøftinger og veiledning som heller ikke lar seg registrere i dagens system, er det drevet barnegruppe i samarbeid med NKS Veiledningssenteret og 2 foreldregrupper i Nyland barnehage. Vi har videre deltatt i omfattende systemsaker ved flere skoler samt gitt fast veiledning ved en av ungdomsskolebasene.

5 I februar 2015 har vi også i samarbeid med helsestasjonen startet opp en veiledningsgruppe for unge mødre, et tiltak vi planlegger å videreføre. Så langt er tilbakemeldingene fra tjenestene og mottakerne av tiltak positiv. Vi har etter hvert fått lokaliteter som er godt egnet for teamets formål, og arbeidsformen er innarbeidet både hos oss i teamet og i barn og ungetjenesten som helhet. Økonomiske konsekvenser: Forebyggende innsats generelt er ofte vanskelig å måle i effekt og økonomi, fordi forebygging nettopp handler om å sette inn tiltak på mistanke/indikasjoner før en vanske oppstår og utvikler seg til en sak i et etablert system som skoler, barnehager og familier. I kommunestyrets vedtak om å styrke det forebyggende arbeidet rettet mot familier for derigjennom å få ned antall plasseringer og kostnader knyttet til funksjon 252 i barnevernet, ble det gitt signaler om en slik forventning. I det følgende er det gjort et uttrekk fra Agresso på funksjon 252 gjennom årene noe som illustreres i følgende tabell, der rødt illustrere merforbruk og grønt illustrerer mindreforbruk på statuslinja. ÅR FUNKSJON BUDSJETT REGNSKAP STATUS Vurdering: Dersom en legger regnskapstallene for årene til grunn for vurderingen, viser disse at det har skjedd en markant positiv endring i den økonomiske utviklingen knyttet til funksjon 252. Denne endringen kan ikke alene tilskrives Tiltaksteamet, men at teamet har bidratt sterkt må det være grunnlag for å hevde. Styrkingen av barneverntjenesten med 5,5 stillinger gjennom årene har nok også bidratt til den positive utviklingen, blant annet ved at kvaliteten på oppfølging av familier generelt har økt. Det generelle forebyggingsarbeidet gjennom Tidlig innsats i skoler og barnehager som hele Barn og ungetjenesten gjennomfører, kan også være en faktor som begynner å bære frukter. I sum viser tallene at Kommunestyrets beslutning om å tilføre Barn og ungetjenesten 3 stillinger øremerket oppfølging og veiledning av familier har vært en suksess.

6 Alta, Mads Stian Hansen Kommunalleder Oppvekst og kultur. Svein O Hansen Saksbehandler

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 18.02.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 18.02.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 18.02.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 < Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen En mulighetsstudie AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 TF-rapport Tittel: Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen en mulighetsstudie

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Mai 2015 2 Sammendrag Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Haugesund kommune, sak 35/14, gjennomført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler www.pwc.no Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler Byrådsavdeling for finans. Rapporten tar for seg bydelenes avvik mellom kriteriefordelte budsjettmidler og faktiske utgifter til barnevernet,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet.

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/1203-2174/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 19.01.2015 Saksframlegg Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/15

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 16.09.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 6/14 13/02937-23 8/14 14/01835-2 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Follo distriktsrevisjon

Follo distriktsrevisjon Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERN SAKSBEHANDLING OG OPPFØLGING OPPEGÅRD KOMMUNE 28. november 2013 RAPPORT 10/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE INNHOLD 1 SAMMENDRAG,

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Barnevernet i Larvik. - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003

Barnevernet i Larvik. - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003 Barnevernet i Larvik - Larvik kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 709 003 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iv 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune

Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.01.2014 5038/2014 2011/6054 024 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Komitè for levekår 30.01.2014 Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Barneverntjenestenhjelpetiltak

Barneverntjenestenhjelpetiltak Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenestenhjelpetiltak i hjemmet Vestby kommune 28. oktober 2009 RAPPORT 7/09 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 VESTBY KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument,

Detaljer

Gjennomgang av barneverntjenesten

Gjennomgang av barneverntjenesten Gjennomgang av barneverntjenesten Sammenlikningsanalyse Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer