VEDLEGG B-3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG B-3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING"

Transkript

1 VEDLEGG B3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt i ett år og innarbeides deretter i ordinært budsjett. Fast ansatte som blir overtallige omplassereres til vikarpoolen. Dette kan gjelde: Inntil 4,8 årsverk i Nordskogen barnehage fra ,5 årsverk prosjektleder rus fra årsverk kjøkken helsesenter fra årsverk renholderteam fra 1.7. SUM NETTO TILTAK Kompetanseutvikling ansatte Alle konti vedrørende ansattes kompetanseutvikling samles under et eget prosjektansvar. Dette gjøres for å få til en mer målrettet innsats. Kompetansemidlene styres av personalkonsulenten etter konkrete søknader fra virksomhetslederne. Alle tiltak skal være hjemlet i en kompetanseplan for hver virksomhet for å kunne få midler. På denne måten kan vi også lettere få tilgang til eksterne kompetansemidler. Staten fordeler idag slik midler gjennom Fylkesmannen bl.a. innenfor følgende områder: Kompetansemidler barneheger Etterutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Videreutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Kompetansemidler helsepersonell Viderutdanningsmidler psykiatri I tillegg kan det søkes midler fra OUfond i KS til arbeidsgiverutvikling. Jeg foreslår at gjenstående midler på internt omstillingsfond øremerkes kompetanseutvikling. Dette utgjør ca. kr ,. I tillegg foreslår jeg at alt av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: 1

2 Bevertn. ved kurs, opplæring, møte: kr Kursavgifter: kr Opplæringstiltak for ansatte: kr Hotellutgifter opplæring/ kurs: kr Totalt utgjør dette kr.: ,. I tillegg foreslår jeg at deler av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: : Utgiftsdek. ikke oppg. pl.: kr : Diett/ kostgjøresle: kr , : Oppholdsutgifter: kr , : Annen transport kmgodtgj. oppg.pl.: kr : Ikke oppg.pl. reiseutgifter: kr , Det avklares nærmere hvor stor del av disse utgiftene som overføres til ansvar Siden disse midlene bare omfordeles internt har det ingen virkning i forhold til kommunens totale utgifter. I talldelen her har jeg foreløpig bare inntektsført bruk av fond (intern omstilling) med kr i og Ansvar Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0048) Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Overordnet planarbeid Det er meget påkrevet å komme igang med revisjon av kommuneplanens langsiktige del. Hovedansvaret for dette arbeidet legges til rådmannen. Det settes av kr , til arbeid med dette i. et finansieres av disposisjonsfond (Grustak Neptundalen kr og flyktningefond kr ,). Ansvar Ansvar: Administrasjonssjef (1200) 2

3 Konsulenttjenester Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i stillinger 0029 Redusere stilling som prosjektleder rus/ psykiatri Stilling som prosjektleder reduseres fra 100 % til 50 % fra Prosjektleder overføres til prosjektleder for vikarpool. Ansvar Ansvar: Rusmisbruk, forebyggende tiltak (0029) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ikke videreføre studiesenter Studiesenteret i Båtsfjord har i 2010 vært gjennomført som et forprosjekt. Dersom dette ikke videreføres kan utgiftene til dette spares inn. Ansvar Ansvar: Studiesenteret (0044) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse

4 Gruppelivforsikring Kontormateriell Undervisningsmateriell Itmateriell Hotellfrokost, bevertning mm Posttjenester Telefon Annonse ansatte Opplæringstiltak for Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Refusjon fra andre private Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

5 2000 Redusert bemanningnordskogen barnehage fra medio august På grunn av lave fødselstall og god barnehagedekning pt er det 7 barn født 08/09 som ikke har søkt barnehageplass. Man kan tenke seg at barnehagen fra høsten, vil bestå av 1 storavdeling med 24 plasser og 1 småbarnsavdeling. Dette reduserer barnehagens behov for bemanning fra 15,3 til 10,5 årsverk. Har beholdt alle pedagogene( 1 ute i svperm og fortsatt enkeltvedtak)og lagt kuttene til 4,8 årsverk i 4,5 mnd til assistenter/fagarbeidere, barnetallet reduseres til 38 slik det ser ut pr i dag. Konsekvensen blir 56 ansatte med behov for omplassering pga fast ansettelse. et forutsetter derfor at det opprettes vikarpool (se eget tiltak). Det blir samtidig redusert foreldrebetaling med kr , i og pr. år videre. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Brukerbetaling barnehager Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere driften litt på kulturskolen Det er lovpålagt at kommunen skal drive kulturskole, men omfanget er ikke lovpålagt. Her foreslås to nedskjæringer fra : Ikke selge dirigenttjenester til voksenkor Redusere administrasjonsdelen fra 50 til 40 % Ansvar Ansvar: Kulturskolen (3400) Lønn undervisningspersonell 5

6 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., kult/idr/fritid Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i politikergodtgjøringer 1000 Fjerne pensjon for ordfører etter valget Dette er en frivillig ordning. Bør ikke fjernes før etter neste valg for å gi forutsigbarhet. Det er derfor her fjernet fra Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusert godtgjøringer ordfører og varaordfører fram til valget I dette tiltaket legges det opp til at ordførergodtgjøringen bli på nivå pr til etter valget, altså i 10 mnd. i. Kommunestyret vedtok høsten 2007 at ordførergodtgjøringen skulle være på 75 % av godtgjøring til stortingsrepresentanter. Denne økte fra kr til kr Dette betyr at ordførergodtgjøringen fra skulle økt fra kr til kr , altså kr , pr. år eller kr pr. måned. Dette har ikke blitt gjort. Dette tiltaket legger opp til at godtgjøringen ikke øker før etter valget fra Dette gir en innsparing på kr i 10 mnd, dvs. kr ,. I tillegg spares ca. kr i pensjon. Godtgjøring til varaordfører er 10 % av godtgjøring til ordfører. Denne skulle da vært kr pr. år eller kr. fra Det foreslås her at i stedet kuttes denne med kr pr. måned fram til etter valget, altså totalt kr i. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Godtgjørelse, 6

7 heltidspolitikere Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Andre innsparingstiltak 1100 Redusere tilskudd til Linken næringshage I omstillingsprogrammet i 2010 forpliktet vi oss til en kommunal egenadel på min. kr ,. Denne hr vært på kr , og har vært utbetalt som tilskudd til Linken næringshage i henhold til egen avtale med dem. Jeg foreslår å viderefør ordningen, men redusere tilskuddet med kr ,. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) Kjøp av tjenester linken Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til revisjon Nåværende avtale med Finnmark kommunerevisjon kan sies opp med ett års oppsigelse og vårt behov for revisjonstjenester kan legges ut på anbud fra Stipulert innsparing kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) Kjøp av tj. fra distriktsrev. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

8 1170 Fjerne eller redusere budsjettreserven I konsekvensjustert budsjett er budsjettreserven satt til kr og kan derfor maksimalt reduseres med dette beløpet. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Reserverte bevilgniinger/avsetninger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere kommunens utgifter til avfallslhåndtering Båtsfjord kommunes utgifter til å håndtere eget søppelog avfall kan reduseres med bedre samordning av innlevering av avfall. I konsekvensjustert budsjett er det satt av totalt kr til kjøp av renovasjonstjenester. Dette er fordelt rundt på de forskjellige byggene. Ved en mer koordinert innlevering av avfallet vil vi kunne spare en god del. Her har jeg anslått det til kr ,. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Kjøp av renovasjonstjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Medlem av innkjøpssirkelen Finnut har tilbudt Båtsfjord kommune igjen å bli medlem av innkjøpssirkelen. Dette koster kr pr. år. Anslagsvis kan vi spare ca i rdusert betaling for varer og tjenester. 8

9 Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Kjøp fra andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Avvikle skoleskyssordningen høsten 2012 Dette kan først gjøres fra og med skoleåret 2012/2013. Da går kontrakten ut. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Skoleskyss faste ruter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til avlastning Helgeavlastning for funksjonshemmede barn foregår i bygg ny PUbolig. Det vil derfor være hensiktsmessig å flytte arbeidet med å organisere denne tjenesten fra samordnet hjelpetjeneste til PUbolig. Dette bør også kunne gi en mindre innsparing, her stipulert til kr , pr. år. Myndighet til å saksbehandle og vedta avlastning kan med fordel beholdes i samordnet hjelpetjeneste. et må planlegges og gjennomføres derfor fra Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) Avlastning Sum utgifter Sum netto

10 SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til krisesentertilbud Fra er det en lovpålagt plikt for kommuner å ha et tilbud på krisesenter. Fra er øremerkede statlige midler lagt inn i rammeoverføringene. De direkte utgiftene til vår avtale med Norasenteret øker da fra kr til kr pr. år. Avtalen har ett års oppsigelse. Vi kan si opp avtalen og be om anbud på tjenesten. Evt. må Noraseneteret redusere utgiftene sine. Stipulert årlig innsparing: kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Innføre kostøre kjøkken helsesenter Dette innføres fra Stipulert årlig innsparing på matvarer på kr ,. Ansvar Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) Matvarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Deler av lønn teknisk belastes investeringer på Syltefjordveien I 2010 er det satt igang et arbeid med å oppruste Syltefjordveien til bedre standard. Dette foreslås i investeringsbudsjettet i økonomiplanen å ende opp med at det legges fast dekke i Sommeren 2010 arbeidet teknisk etat sine egne ansatte 230 timer med dette prosjektet. Dette utgjør ca. 0,13 årverk. Dersom dette arbeidet utvides noe til 0,15 årsverk pr. år kan dette belastes investeringen og spares på drift. 10

11 Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye stillinger 6000 Ny organisering av helse og omsorg Et partsammensatt utvalg har sett på organisering av hele helse og omsorg etter at stillingen som helse og omsorgssjef ble ledig. De har konkludert med en ny organisering hvor dagens stlling som prosjektleder for eldreomsorgen erstattes med en 100 % stilling som PROleder (leder for pleie, rehabilitering og omsorg). Denne vil bli nærmeste leder for seksjonene sykestue, Fjellheimen, åpen omsorg, kjøkken og PUbolig. Nærmeste overordnede vil bli helseog omsorgssjefen. Jeg foreslår å opprette den nye stillingen som PROleder når prosjektlederstillingen for eldreomsorgen opphører 1.9. For å finansiere dette i foreslår jeg at ny helse og omsorgssjef tiltrer 1.7. Dagens midlertidige ledelse beholdes fram til da. Dette gir følgende tall for : Utgifter ny PROleder i 4 mnd: kr Utgifter konstituering i 6 mnd.: kr innsparing vakant h&osjef i 6 mnd: kr Netto innsparing : kr ,. Fra 2012 blir det årlige økte utgifter med kr ,. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Arbeidsgivers andel KLP Sum utgifter Sum netto

12 SUM NETTO TILTAK Styrke hjemmesykepleien Helse og omsorgsstyret har i møte gått inn for å styrke hjemmesykepleien. Deres vedtak lyder som følger: Ny organisering av hjemmesykepleien: 1.Det ansettes en sykepleier/ psykiatrisk spl leder i 100 % dagstilling, som skal ha det faglige ansvaret i hjemmesykepleien. En må ha sykepleierfaglig kompetanse for å drive en forsvarlig hjemmesykepleietjeneste. Kostnad: ca kr feriepenger og pensjon. 2Psykiatrisk sykepleier 100 % stilling som nå ligger under kap 6010 legges til hjemmesykepleiens budsjett og jobber tettere opp mot hjemmesykepleiens pasienter. I tillegg skal hun ha egne konsultasjoner i nært samarbeid med legetjenesten. Ingen kostnad i forhold til denne omgjøringen. 3 Det ansettes en 100% Psykiatrisk sykepleier/ Sykepleier. Denne skal gå i turnus i hjemmesykepleien. Lønnsmidlene dekkes av en av kombinasjonsstillingen og den allerede eksisterende psykiatriske sykepleierstillingen. Obs lønnsmidler for rådgiver i i administrasjonen må da sees på. Alternativt kan 50% stilling dekkes gjennom omgjøring av eksisterende årsverk ved naturlig avgang eller stillingsendringer. 4Den minste delstillingen kan fortsatt være i kombinasjon med sykestua, men på sikt eller ved naturlige avganger gjøres større. Dette må da drøftes med forbundene da det dreier seg om omgjøring av hjelpepleierstilling til sykepleierstilling. Disse kombinasjonene trenger ikke være endelig men en må starte med utvikling av sykepleiertjenesten i hjemmesykepleien. Et bedre faglig miljø med flere sykepleiere vil gi større stabilitet og sikre kvaliteten på tjenesten som blir gitt. Enstemmig vedtatt. Årlig merkostnad er beregnet til kr sosiale utgifter, jfr. vedtakets pkt. 1. Av økonomiske årsaker foreslår jeg tiltaket innørt fra Ansvar Ansvar: Drift åpen omsorg (6600)

13 Arbeidsgivers andel KLP sykepleiere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ung jobb videreført et er her foreslått som etter anbefaling fra barne og ungdomsleder i hennes evaluering av tiltaket sommeren Det kan også gjennomføres i mindre omfang. Forutsetter at vi ikke må lønne arbeidsleder særskilt. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) Annen fast lønn Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Økte inntekter 4060 Øke inntekter kino I januar/ februar åpner ny digital kino. Vi bør da øke prisen, samt anta at nyhetens interesse fører til bedre besøk, særlig første år. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord kino (4060) Billettinntekter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

14 9200 Øke utbytte I 2010 har Båtsfjord kommune fått utbetalt utbytte o.l. som følger: Varanger kraft: kr , Gjensidige: ca. kr , Vi har tidvis også fått utbetalt utbytte fra Båtsfjord havfiskeselskap som nå er en del av Aker sine trålerselskaper. Båtsfjord kommune kan satse på en mer offensiv politikk med sikte på å få utbetalt utbytte fra varanger kraft og Båtsfjord havfiskeselskap. Alternativt bør det vurderes å selge aksjene for å finansiere deler av investeringer de nærmeste årene. Jeg har her foreslått en økning pr. år på kr ,. Ansvar Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) Utbytte og eieruttak Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye og alternative tiltak Feil og mangler i konsekvensjustert budsjett (del 1) Det er oppdagen noe feil i konsekvensjustert budsjett som må rettes opp. Mvakompensasjon: Det er utgiftsført og innteksført ulike beløp på ansvar 6010, 6310, 8000, 8400, 2018, Pensjon ansvar 1000 er kommet dobbelt med. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter

15 Sum netto Ansvar Ansvar: Bygg: Nordskogen barnehage (2018) Mva komp konvertering Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310) Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) Mva kompensasjon full sats Sum utgifter

16 Sum netto Ansvar Ansvar: Brannvesen (8400) Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutt i driftsbudsjettet til ordfører Her er det mulig å kutte inntil kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutt 50 % sentraladministrasjonen Kuttes fra Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte to årsverk i barnehagene fra høst 2013 Pga. av antatt nedgang i barnetall forutsettes det at det vil bli ytterligere kutt i stillinger i 16

17 barnehagene. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutt i lærerstillinger fra høsten 2012 Pga. anntatt elevnedgang kuttes det ett årsverk i grunnskolen fra Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Øke inntekter helse Øke leiepris til nye beboere på alderspensjonatet. Øke pris på salg av mat. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

18 8100 Ikke tilsette i en ledig stilling på teknisk I henhold til vedtak i administrasjonsstyret er det ledig en stilling som vaktmester og en stilling i uteetaten. En av disse stillingene foreslås her lagt ned fra Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Økt anslag frie inntekter Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammeoverføring. her foreslås en forsiktig økning i disse på kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9000) Rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduserer renten til 3 % Formannskapet foreslår å redusere renten på innlån fra 3,25 % til 3 %. Dette gjøres på allerede opptatte lån og vil gi en besparelse i på kr ,. Ansvar Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) Renteutgifter Sum utgifter

19 Sum netto SUM NETTO TILTAK DRIFTSTILTAK SOM IKKE ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING Kapittel : Omorganiseringer 1210 Alle merkantile stillinger legges under servicetorget Alle merkntile stillinger (fullmektig, sekretær, førstesekretærer) legges administrativt under servicetorget (ansvar 1210 stabsseksjon) og kontorsjefens ledelse. Dette skjer tidligst mulig i. Unntatt er økonomiseksjonen (ansvar 1220), overformynderiet (ansvar 1185) og ansatte i resepsjon helsesenter (ansvar 6010). Merkantile stillinger som flyttes til ansvar 1210 er: Sekretær Båtsfjord skole (60 %) Sekrerær samordnet hjelpetjeneste (50 %) Fullmektig administrasjon helse (50 %) Førstesekretær teknisk etat (100 %) Merkantil stilling Nordskogen skole (30 %)legges ned fra dette er mulig fordi ingen er fast ansatt i stillingen, nåværende arbeidsavtale går ut Innsparingene ved dette synliggjøres i talldelen delen her. Flytting av de øvrige stillingene vises ikke her. Dette betyr ikke nødvendigvis at disse endrer kontorsted, men de samles under en felles ledelse. Dette gjøres for å heve kompetansen og kvalitetssikre arbeidet innen post, sak og arkiv. Samtidig vil dette lette kontorsjefens arbeid med å betjene publikumsmottak og telefonsentral på servicetorget. Det vil også gjøre behovet for ferievikarer i servicetorget mindre. På denne måten kan også alle virksomhetenes behov for kontorhjelp tilgodeses mest mulig fleksibelt. Bruk av elektroniske hjelpemidler gjør dette enklere enn før. 19

20 Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i stillinger 1210 Kutte to årsverk i sentraladministrasjonen Det legges her opp til å kutte to årverk i sentraladministrasjonen fra Det delegereres til administrasjonsstyret å bestemme hvilke stillinger som skal kuttes. Her er kuttene foretatt i stabsseksjonen, men de kan reelt gjøres i hele sentraladministrasjonen, inkludert kultur. Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Legge ned frivillighetssentralen Frivillighetssentralen drives med en relativt stor statsstøtte. I er det antatt at denne er på kr For å kunne motta maks statsstøtte må eier av frivillighetssentalen stille med egenfinansiering etter et regnestykke hvor statsstøtte er 60 % og egenandel er 40%. Egenandel må dermed være på knapt kr , pr. år. Det er her regnet på besparelsene med å nedlegge frivillighetssentralen fra Ansvar Ansvar: Frivillighetssentralen (1300)

21 Lønn vikarer Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Kontormateriell Matvarer Annet forbruksmateriell Posttjenester Telefon Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Annonse Diett/kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Leie av lokaler og grunn Div. medlemskap Diverse inventar og utstyr Mva komp konvertering

22 Brukerbetaling diverse avg.omr. Salg varer/tjen utenfor Refusjon fra staten Mva komp konvertering Bruk av bundne fond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK En barnehage under felles ledelse Barnetallet går betydelig ned i barnehagene fra neste barnehageår. Samtidig planlegger vi et felles barnehagebygg i Nordskogen fra Jeg foreslår å slå barnehagene administrativt sammen allerede fra Den ene styreren vil da bli tilbudt stilling som pedagogisk leder. I tillegg vil vi kunne få til en mer fleksibel bruk av det samlede personalet. I praksis vil vi spare en assistentstilling som ved overtallighet overføres til vikarpool fra nytt barnehageår ca Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK & 3100 Fjerne stilling som ITansvarlig skolene Fra har det vært 50 % stilling som ITansvarlig for grunnskolene. Dette har vært fordelt med 30 % på Båtsfjord skole og 20 % på Nordskogen skole. For er det budsjettert med 12,31 % stilling ved Nordskogen skole og 30 % stilling ved Båtsfjord skole. Jeg foreslår at 22

23 stillingen fjernes fra Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte 1 lærerstilling Nordskogen skole fra Dette innebærer betydelig færre delingstimer enn i dag og dermed større grupper å undervise for lærerne. Vil ikke gjøre det mulig å videreføre at det ikke skal være mer enn 15 elever for hver lærer i fagene norsk,matematikk og engelsk. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

24 3100 En grunnskole under felles ledelse Elevtallet går betydelig ned i grunnskolen de kommende årene. Samtidig planlegger vi et felles skolebygg på Båtsfjord skole fra Jeg foreslår å slå dagens to grunnskoler administrativt sammen allerede fra Den ene rektoren vil da bli tilbudt stilling som inspektør med ca. 50 % undervisningsplikt. I praksis vil vi da spare 50 % stilling som lærer. Dette er lagt til grunn i talldelen her. I tillegg vil vi kunne få til en mer fleksibel bruk av det samlede personalet. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte 2 lærerstillinger Båtsfjord skole fra Dette innebærer betydelig færre delingstimer enn i dag og dermed større grupper å undervise for lærerne. Vil ikke gjøre det mulig å videreføre at det ikke skal være mer enn 15 elever for hver lærer i fagene norsk,matematikk og engelsk. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere driften drastisk på kulturskolen 24

25 Det er lovpålagt for kommunen å gi et kutltuskoletilbud, men omfanget er ikke lovpålagt. I dette tiltaket foreslås en kraftig nedskjæring av tilbudet. Det tilbys kun 20 uketimer, og ikke til voksne. Tilbudet administreres av en av grunnskolerektorene sli at rekorstillingen på kulturskolen forsvinner. Den andre grunnskolerektoren får ansvaret for den kulturelle skolesekken som idag ligger til kulturskolerektor. Skolepenger øker samtidig til kr pr. år. Endringen gjøres fra Ansvar Ansvar: Kulturskolen (3400) Lønn undervisningspersonell Avtalefestede tillegg Lønn vikarer Lønn vikar foreldreperm m/ref Kommunal Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Kontormateriell Papir/toner til kopim./printer Undervisningsmateriell Itmateriell møte Bevert.v.kurs, opplæring, Skolekonserter Telefon Mobiltelefoner 25

26 Annonse Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Instrumenter Diverse inventar og utstyr Brukerbetaling kultur, idrett og fritid Salg varer/tjen utenfor avg.omr., kult/idr/fritid Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte 2 årsverk i helse og omsorg Det foreslås her å kutte 2 årsverk i helse og omsorg fra Det delegeres til administrasjonsstyret å ta stilling til hvilke stillinger som skal kuttes. Her er kuttene lagt på ansvar 6000, men de kan reelt forestas i hele helse og omsorg. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere åpningstid kjøkken helsesenter Stipulert innsparing på ca. 1 årsverk. Iverksettes fra Evt. overtallige omplasseres til 26

27 vikarpool. Ansvar Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte stilling som bedriftselektriker Teknisk styre har vedtatt følgende forslag til innsparing: Teknisk styre foreslår at elektriker i Båtsfjord kommune overflyttes til planlagt utlyst stilling som vaktmester. Rådmannens forslag til reduksjon i stilling i renholdsteamet avventes til det er foretatt evaluering av renholdsplanen. Dette tiltaket er her regnet ut med full virkning fra Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere antall årsverk renholdere Da renholderteamet ble opprettet i 2007 var det det utarbeidet nye renholdsplaner. Det ble da 27

28 også beregnet at det tregtes totalt 8 årsverk i forhold til renholdsplanene. Vi har hittil ligget på drøyt 9.5 årsverk. Jeg foreslår derfor at fra reduseres renholderteamet med ett årsverk. Jeg forutsetter at det da ikke er potensiale for å redusere ytterligere. Ansvar Ansvar: Renholdsteam (8300) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i politikergodtgjøringer 1000 Fjerne møtegodtgjøring Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme størrelsen på møtegodtgjøring. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Møtegodtgjørelse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Fjerne varaordførergodtgjøring etter valget Den er idag på 10 % av ordførergodtgjøring. Som et alternativ kan den reduseres. Bør ikke gjøres før etter neste valg for å gi forutsigbarhet. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Godtgjørelse, 28

29 heltidspolitikere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ordfører i 50 % stilling etter valget Dette er opp til den enkelte kommune å avgjøre ut fra lokale forhold og økonomi. Bør ikke gjøres før etter neste valg for å gi forutsighbarhet. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Godtgjørelse, heltidspolitikere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Andre innsparingstiltak 3113 Stenge bassenget hele 2014 Bassenget stenges i hele 2014 for å spare penger. Ansatte omplasseres til assistent/ miljøarbeider eller til vikarpool. Lovpålagt svømmeopplæring skjer mer intensivt høsten 2013 og våren Ansvar Ansvar: Bassengdrift (3113) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Avvikle tilskudd til Båtsfjord i fest fra Det kommunale tilskuddet til Båtsfjord i fest avvikles fra. 29

30 Ansvar Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Båtsfjordifest Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Si opp BSKavtalen Avtalen med BSK sies opp fra Ansvar Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Tilskudd bsk Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye stillinger 6010 Folkehelsekoordinator Folkehelsekoordinator, 0,5 årsverk høyskoleutdannet person(fysioteraput, lærer, andre). Kostnad ca pr. år. Kreativ bruk av eksisternde personell i organisasjonen en fordel slik at utgiftene kan reduseres noe. Plassering i organisasjonen: Alternativ 1: Rådmannens stab med kommuneoverlegen som ressursperson. I tråd med ny folkehelselov som flytter folkehelsearbeidet ut av helsesektoren til overordnet adm/ politisk nivå. Alternativ 2: Helse og omsorgsektoren,seksjon for kurative tjenester(nytt navn: seksjon for helse)med kommuneovelegen som nærmeste overordnede men med nært samarbeid med rådmannens stab og de andre virksomhetene i kommunen ( skole, kultur, teknisk) Muligheter til støtte fra Finnmark fylkeskommune til driftav visse tiltak men ikke til selve stillingen. 30

31 Bakgrunn: Båtsfjord har siden 1993 vært helse og miljøkommune. Siden mai i år er kommunen også Partnerskapskommune med avtale med Finnmark fyllkeskommune.ny folkehelselov er på høring som en del av samhandlingsreformen der innsats for folkehelse i all politikk vektlegges sterkt.partnerskapsavtalen har til nå lagt mye vekt på tilrettelegging for gode livvstilsvalg. samhandlingsreformenlegger vekt på det samme. Folkehelsejoordinator vil ha som viktig oppgave å samordne og synliggjøre eksisterende tiltak, inngå partnerskap med frivillige organisasjoner og kommunale virksomheter (skole, kultur, helse. teknisk)for å få i gang tiltak som fremmer god livsstil,bolyst, trivsel og tilhørighet med spesielll vekt på utjamning av sosiale forskjeller i helse. Det er her kostnadsberegnet å innføre stillingen fra Utgiftene første år er tenkt finansiert fra disposisjonsfond. Ansvar Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ferievikarer på servicetorg Skal sentralbord og øvrige oppgaver være forsvarlig utført sommermånedene, er det behov for ferievikar på rådhusets servicekontor. Det er tidligere år ikke budsjettert med bruk av vikarer, men jeg ser at dette kan være nødvendig når vi ser på arbeidsmengden til alle i administrasjonen. Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Lønn ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

32 5000 Øke sekretærstilling med 50 % i Samordnet hjelpetjeneste Samordnet hjelpetjeneste har i dag 50 % sekretærstilling. Av dette arbeider sekretæren 20% for helsestsajson, 20% for PPtjenesten og 10% for virksomhetsleder. Sekretæren klarer ikke å være ajour i forhold til sekretærjobben, og de som jobber ved helsestasjon og PPtjeneste må ofte utføre sekretærjobb selv. Både helsestasjon og PPtjenste har problemer med å være ajour i forhold til jobb. Ved å øke sekretærstlling vil det være mulig å gi sekretær en del faste oppgaver som vil være med på å lette fagarbeidernes jobb. I tillegg kan da sekretær også ivareta sekretærarbeid for Andre hjelpetjenester. Ansvar Ansvar: Administrasjon samordnet hjelpetjeneste (5000) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Utvidet åpningstid i SFO Viser til følgende kstyre vedtak 80/10: Beholde dagens SFO rute med utvidet åpningstid Dette bør seinest være innarbeidet i åpningstidene. Etter at de nye åpningstidene har satt seg, oppfordres SFO til å gjøre en grundig undersøkelse hos brukerne om behovet for ett helårig tilbud. Dette bør gjøres i første kvartal, slik at SFO kan holde åpen gjennom sommeren visst det skulle være et behov. Dette innarbeides i budsjettet for. 32

33 Utvidet dag er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Dette nye tiltaket viser kostnader ved å utvide SFOåret til å vare like lenge spm barnehageåret. Dette er beregnet å koste ca. 0,8 årsverk. SFOprisen er lagt på med 10 %. Ansvar Ansvar: Skolefritidsordningen (3060) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Brukerbetaling SFO Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Økte inntekter 9000 Innføre eiendomsskatt Båtsfjord kommune har ikke eiendomsskatt. Dette bør vurderes som et alternativ til andre tiltak for å få budsjett og økonomiplan i balansen. Innføring av eiendomsskatt krever en god del forberedelser og kan derfor ikke innføres før tidligst fra Her er det foreslått først fra 2013 med 2,5 millioner pr. år. I 2013 settes en del av disse inntektene på fond for å få 2014 i balanse. Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9000) Avsetninger til disposisjonsfond Eiendomsskatt, verk og bruk Eiendomsskatt, annen fast eiendom 33

34 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Andre økninger 1210 Kompetanseheving ansatte servicetorg Kompetanseheving av ansatte som skal jobbe på servicetorg. Interne og Eksterne kurs for å kunne betjene innbyggerne i Båtsfjord kommune. Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Innkjøp av pulter, bord og stoler Båtsfjord skole Kjøp av pultsett (25 stk) og stoler (3) kr Kjøp av arbeidbord spes.rom kr 3000 Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Diverse inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Nye bord og stoler til heimkunnskapen Båtsfjord skole Kjøp av bord (4) og stoler (16) til heimkunnskapen. 34

35 Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Diverse inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Døråpnere Båtsfjord skole Døråpnere til 3 innedører (tunge), som er vanskelig for funksjonshemmede og rullestolbrukere å åpne. Ansvar Ansvar: Bygg: Båtsfjord skole (3117) Materialer til vedlikehold og påkostninger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye og alternative tiltak Feil og mangler i konsekvensjustert budsjett (del 2) Det er oppdaget flere feil og mangler i konsekvensjustert budsjett som må rettes opp. Dette gjelder: For lite budsjettert til revisjon og kontrollutvalg: kr Uteglemt en ansatt i 85 % stilling i PU: kr For lite budsjettert i inntekt på ekstra ressurskrevende brukere: kr , Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) Kjøp av tj. fra distriktsrev. Sum utgifter

I tillegg kan det søkes midler fra OU-fond i KS til arbeidsgiverutvikling.

I tillegg kan det søkes midler fra OU-fond i KS til arbeidsgiverutvikling. Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7.2011 starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt i ett år og innarbeides deretter i ordinært budsjett. Fast

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj.

Detaljer

Utgiftene i selve vikarpoolen er knyttet til 50 % stilling som leder av ordningen.

Utgiftene i selve vikarpoolen er knyttet til 50 % stilling som leder av ordningen. Kapittel : Rådmannens opprinnelige forslag 0049 Vikarpool 2012 Fra 1.1.2012 starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres delvis eksternt i oppstartfasen og innarbeides

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 06/00929 ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE 1. Skolene i Båtsfjord slås sammen til en virksomhet med en virksomhetsleder.

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Samhandlingsreformen (1)

Samhandlingsreformen (1) Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Ambisjon for virksomhetene Staben, teknisk og økonomi skal videreutvikles Skolen skal styrkes Helse-og omsorg skal videreutvikles Barnehager skal

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Regnskap pr

Regnskap pr Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat 15 865 541-86 242-15 951 783-18 396,5 Hele kommunen 10 Lønn 37 437 524 104 255 357 66 817 833

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210)

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Kapittel : Sentraladministrasjonen 012: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2017 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Ressurser til skoleleder-stillinger og merkantile stillinger i dag

Ressurser til skoleleder-stillinger og merkantile stillinger i dag UTREDNING AV SKOLELEDER-STRUKTUR I BÅTSFJORD KOMMUNE Bakgrunn Administrasjonsstyret vedtok 26.04.2006: Det utredes muligheter for ny organisering av skolelederstillingene i Båtsfjord, med sikte på en felles

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjørelsen bestemmes av hver enkelt kommune. Det er mulighet for å gjøre endringer her.

Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjørelsen bestemmes av hver enkelt kommune. Det er mulighet for å gjøre endringer her. Kapittel : Usorterte tiltak 107: 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere (AP) Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjørelsen bestemmes av hver enkelt kommune. Det er mulighet for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/1352-27 Saksbehandler: Anne Grete Bakken Stokmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett per 25.03.14 - Behandling

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer