VEDLEGG B-3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG B-3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING"

Transkript

1 VEDLEGG B3 OVERSIKT OVER ALLE DRIFTSTILTAK DRIFTSTILTAK SOM ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt i ett år og innarbeides deretter i ordinært budsjett. Fast ansatte som blir overtallige omplassereres til vikarpoolen. Dette kan gjelde: Inntil 4,8 årsverk i Nordskogen barnehage fra ,5 årsverk prosjektleder rus fra årsverk kjøkken helsesenter fra årsverk renholderteam fra 1.7. SUM NETTO TILTAK Kompetanseutvikling ansatte Alle konti vedrørende ansattes kompetanseutvikling samles under et eget prosjektansvar. Dette gjøres for å få til en mer målrettet innsats. Kompetansemidlene styres av personalkonsulenten etter konkrete søknader fra virksomhetslederne. Alle tiltak skal være hjemlet i en kompetanseplan for hver virksomhet for å kunne få midler. På denne måten kan vi også lettere få tilgang til eksterne kompetansemidler. Staten fordeler idag slik midler gjennom Fylkesmannen bl.a. innenfor følgende områder: Kompetansemidler barneheger Etterutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Videreutdanningsmidler undervisningspersonale i grunnskolen Kompetansemidler helsepersonell Viderutdanningsmidler psykiatri I tillegg kan det søkes midler fra OUfond i KS til arbeidsgiverutvikling. Jeg foreslår at gjenstående midler på internt omstillingsfond øremerkes kompetanseutvikling. Dette utgjør ca. kr ,. I tillegg foreslår jeg at alt av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: 1

2 Bevertn. ved kurs, opplæring, møte: kr Kursavgifter: kr Opplæringstiltak for ansatte: kr Hotellutgifter opplæring/ kurs: kr Totalt utgjør dette kr.: ,. I tillegg foreslår jeg at deler av midler avsatt i konsekvensjustert budsjett på følgende artskonti overføres til ansvar 0048: : Utgiftsdek. ikke oppg. pl.: kr : Diett/ kostgjøresle: kr , : Oppholdsutgifter: kr , : Annen transport kmgodtgj. oppg.pl.: kr : Ikke oppg.pl. reiseutgifter: kr , Det avklares nærmere hvor stor del av disse utgiftene som overføres til ansvar Siden disse midlene bare omfordeles internt har det ingen virkning i forhold til kommunens totale utgifter. I talldelen her har jeg foreløpig bare inntektsført bruk av fond (intern omstilling) med kr i og Ansvar Ansvar: Kompetanseutvikling ansatte (0048) Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Overordnet planarbeid Det er meget påkrevet å komme igang med revisjon av kommuneplanens langsiktige del. Hovedansvaret for dette arbeidet legges til rådmannen. Det settes av kr , til arbeid med dette i. et finansieres av disposisjonsfond (Grustak Neptundalen kr og flyktningefond kr ,). Ansvar Ansvar: Administrasjonssjef (1200) 2

3 Konsulenttjenester Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i stillinger 0029 Redusere stilling som prosjektleder rus/ psykiatri Stilling som prosjektleder reduseres fra 100 % til 50 % fra Prosjektleder overføres til prosjektleder for vikarpool. Ansvar Ansvar: Rusmisbruk, forebyggende tiltak (0029) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ikke videreføre studiesenter Studiesenteret i Båtsfjord har i 2010 vært gjennomført som et forprosjekt. Dersom dette ikke videreføres kan utgiftene til dette spares inn. Ansvar Ansvar: Studiesenteret (0044) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse

4 Gruppelivforsikring Kontormateriell Undervisningsmateriell Itmateriell Hotellfrokost, bevertning mm Posttjenester Telefon Annonse ansatte Opplæringstiltak for Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Refusjon fra andre private Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

5 2000 Redusert bemanningnordskogen barnehage fra medio august På grunn av lave fødselstall og god barnehagedekning pt er det 7 barn født 08/09 som ikke har søkt barnehageplass. Man kan tenke seg at barnehagen fra høsten, vil bestå av 1 storavdeling med 24 plasser og 1 småbarnsavdeling. Dette reduserer barnehagens behov for bemanning fra 15,3 til 10,5 årsverk. Har beholdt alle pedagogene( 1 ute i svperm og fortsatt enkeltvedtak)og lagt kuttene til 4,8 årsverk i 4,5 mnd til assistenter/fagarbeidere, barnetallet reduseres til 38 slik det ser ut pr i dag. Konsekvensen blir 56 ansatte med behov for omplassering pga fast ansettelse. et forutsetter derfor at det opprettes vikarpool (se eget tiltak). Det blir samtidig redusert foreldrebetaling med kr , i og pr. år videre. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Brukerbetaling barnehager Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere driften litt på kulturskolen Det er lovpålagt at kommunen skal drive kulturskole, men omfanget er ikke lovpålagt. Her foreslås to nedskjæringer fra : Ikke selge dirigenttjenester til voksenkor Redusere administrasjonsdelen fra 50 til 40 % Ansvar Ansvar: Kulturskolen (3400) Lønn undervisningspersonell 5

6 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., kult/idr/fritid Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i politikergodtgjøringer 1000 Fjerne pensjon for ordfører etter valget Dette er en frivillig ordning. Bør ikke fjernes før etter neste valg for å gi forutsigbarhet. Det er derfor her fjernet fra Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusert godtgjøringer ordfører og varaordfører fram til valget I dette tiltaket legges det opp til at ordførergodtgjøringen bli på nivå pr til etter valget, altså i 10 mnd. i. Kommunestyret vedtok høsten 2007 at ordførergodtgjøringen skulle være på 75 % av godtgjøring til stortingsrepresentanter. Denne økte fra kr til kr Dette betyr at ordførergodtgjøringen fra skulle økt fra kr til kr , altså kr , pr. år eller kr pr. måned. Dette har ikke blitt gjort. Dette tiltaket legger opp til at godtgjøringen ikke øker før etter valget fra Dette gir en innsparing på kr i 10 mnd, dvs. kr ,. I tillegg spares ca. kr i pensjon. Godtgjøring til varaordfører er 10 % av godtgjøring til ordfører. Denne skulle da vært kr pr. år eller kr. fra Det foreslås her at i stedet kuttes denne med kr pr. måned fram til etter valget, altså totalt kr i. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Godtgjørelse, 6

7 heltidspolitikere Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Andre innsparingstiltak 1100 Redusere tilskudd til Linken næringshage I omstillingsprogrammet i 2010 forpliktet vi oss til en kommunal egenadel på min. kr ,. Denne hr vært på kr , og har vært utbetalt som tilskudd til Linken næringshage i henhold til egen avtale med dem. Jeg foreslår å viderefør ordningen, men redusere tilskuddet med kr ,. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) Kjøp av tjenester linken Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til revisjon Nåværende avtale med Finnmark kommunerevisjon kan sies opp med ett års oppsigelse og vårt behov for revisjonstjenester kan legges ut på anbud fra Stipulert innsparing kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) Kjøp av tj. fra distriktsrev. Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

8 1170 Fjerne eller redusere budsjettreserven I konsekvensjustert budsjett er budsjettreserven satt til kr og kan derfor maksimalt reduseres med dette beløpet. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Reserverte bevilgniinger/avsetninger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere kommunens utgifter til avfallslhåndtering Båtsfjord kommunes utgifter til å håndtere eget søppelog avfall kan reduseres med bedre samordning av innlevering av avfall. I konsekvensjustert budsjett er det satt av totalt kr til kjøp av renovasjonstjenester. Dette er fordelt rundt på de forskjellige byggene. Ved en mer koordinert innlevering av avfallet vil vi kunne spare en god del. Her har jeg anslått det til kr ,. Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Kjøp av renovasjonstjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Medlem av innkjøpssirkelen Finnut har tilbudt Båtsfjord kommune igjen å bli medlem av innkjøpssirkelen. Dette koster kr pr. år. Anslagsvis kan vi spare ca i rdusert betaling for varer og tjenester. 8

9 Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Kjøp fra andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Avvikle skoleskyssordningen høsten 2012 Dette kan først gjøres fra og med skoleåret 2012/2013. Da går kontrakten ut. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Skoleskyss faste ruter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til avlastning Helgeavlastning for funksjonshemmede barn foregår i bygg ny PUbolig. Det vil derfor være hensiktsmessig å flytte arbeidet med å organisere denne tjenesten fra samordnet hjelpetjeneste til PUbolig. Dette bør også kunne gi en mindre innsparing, her stipulert til kr , pr. år. Myndighet til å saksbehandle og vedta avlastning kan med fordel beholdes i samordnet hjelpetjeneste. et må planlegges og gjennomføres derfor fra Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) Avlastning Sum utgifter Sum netto

10 SUM NETTO TILTAK Redusere utgifter til krisesentertilbud Fra er det en lovpålagt plikt for kommuner å ha et tilbud på krisesenter. Fra er øremerkede statlige midler lagt inn i rammeoverføringene. De direkte utgiftene til vår avtale med Norasenteret øker da fra kr til kr pr. år. Avtalen har ett års oppsigelse. Vi kan si opp avtalen og be om anbud på tjenesten. Evt. må Noraseneteret redusere utgiftene sine. Stipulert årlig innsparing: kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Innføre kostøre kjøkken helsesenter Dette innføres fra Stipulert årlig innsparing på matvarer på kr ,. Ansvar Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) Matvarer Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Deler av lønn teknisk belastes investeringer på Syltefjordveien I 2010 er det satt igang et arbeid med å oppruste Syltefjordveien til bedre standard. Dette foreslås i investeringsbudsjettet i økonomiplanen å ende opp med at det legges fast dekke i Sommeren 2010 arbeidet teknisk etat sine egne ansatte 230 timer med dette prosjektet. Dette utgjør ca. 0,13 årverk. Dersom dette arbeidet utvides noe til 0,15 årsverk pr. år kan dette belastes investeringen og spares på drift. 10

11 Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye stillinger 6000 Ny organisering av helse og omsorg Et partsammensatt utvalg har sett på organisering av hele helse og omsorg etter at stillingen som helse og omsorgssjef ble ledig. De har konkludert med en ny organisering hvor dagens stlling som prosjektleder for eldreomsorgen erstattes med en 100 % stilling som PROleder (leder for pleie, rehabilitering og omsorg). Denne vil bli nærmeste leder for seksjonene sykestue, Fjellheimen, åpen omsorg, kjøkken og PUbolig. Nærmeste overordnede vil bli helseog omsorgssjefen. Jeg foreslår å opprette den nye stillingen som PROleder når prosjektlederstillingen for eldreomsorgen opphører 1.9. For å finansiere dette i foreslår jeg at ny helse og omsorgssjef tiltrer 1.7. Dagens midlertidige ledelse beholdes fram til da. Dette gir følgende tall for : Utgifter ny PROleder i 4 mnd: kr Utgifter konstituering i 6 mnd.: kr innsparing vakant h&osjef i 6 mnd: kr Netto innsparing : kr ,. Fra 2012 blir det årlige økte utgifter med kr ,. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Arbeidsgivers andel KLP Sum utgifter Sum netto

12 SUM NETTO TILTAK Styrke hjemmesykepleien Helse og omsorgsstyret har i møte gått inn for å styrke hjemmesykepleien. Deres vedtak lyder som følger: Ny organisering av hjemmesykepleien: 1.Det ansettes en sykepleier/ psykiatrisk spl leder i 100 % dagstilling, som skal ha det faglige ansvaret i hjemmesykepleien. En må ha sykepleierfaglig kompetanse for å drive en forsvarlig hjemmesykepleietjeneste. Kostnad: ca kr feriepenger og pensjon. 2Psykiatrisk sykepleier 100 % stilling som nå ligger under kap 6010 legges til hjemmesykepleiens budsjett og jobber tettere opp mot hjemmesykepleiens pasienter. I tillegg skal hun ha egne konsultasjoner i nært samarbeid med legetjenesten. Ingen kostnad i forhold til denne omgjøringen. 3 Det ansettes en 100% Psykiatrisk sykepleier/ Sykepleier. Denne skal gå i turnus i hjemmesykepleien. Lønnsmidlene dekkes av en av kombinasjonsstillingen og den allerede eksisterende psykiatriske sykepleierstillingen. Obs lønnsmidler for rådgiver i i administrasjonen må da sees på. Alternativt kan 50% stilling dekkes gjennom omgjøring av eksisterende årsverk ved naturlig avgang eller stillingsendringer. 4Den minste delstillingen kan fortsatt være i kombinasjon med sykestua, men på sikt eller ved naturlige avganger gjøres større. Dette må da drøftes med forbundene da det dreier seg om omgjøring av hjelpepleierstilling til sykepleierstilling. Disse kombinasjonene trenger ikke være endelig men en må starte med utvikling av sykepleiertjenesten i hjemmesykepleien. Et bedre faglig miljø med flere sykepleiere vil gi større stabilitet og sikre kvaliteten på tjenesten som blir gitt. Enstemmig vedtatt. Årlig merkostnad er beregnet til kr sosiale utgifter, jfr. vedtakets pkt. 1. Av økonomiske årsaker foreslår jeg tiltaket innørt fra Ansvar Ansvar: Drift åpen omsorg (6600)

13 Arbeidsgivers andel KLP sykepleiere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ung jobb videreført et er her foreslått som etter anbefaling fra barne og ungdomsleder i hennes evaluering av tiltaket sommeren Det kan også gjennomføres i mindre omfang. Forutsetter at vi ikke må lønne arbeidsleder særskilt. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) Annen fast lønn Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Økte inntekter 4060 Øke inntekter kino I januar/ februar åpner ny digital kino. Vi bør da øke prisen, samt anta at nyhetens interesse fører til bedre besøk, særlig første år. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord kino (4060) Billettinntekter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

14 9200 Øke utbytte I 2010 har Båtsfjord kommune fått utbetalt utbytte o.l. som følger: Varanger kraft: kr , Gjensidige: ca. kr , Vi har tidvis også fått utbetalt utbytte fra Båtsfjord havfiskeselskap som nå er en del av Aker sine trålerselskaper. Båtsfjord kommune kan satse på en mer offensiv politikk med sikte på å få utbetalt utbytte fra varanger kraft og Båtsfjord havfiskeselskap. Alternativt bør det vurderes å selge aksjene for å finansiere deler av investeringer de nærmeste årene. Jeg har her foreslått en økning pr. år på kr ,. Ansvar Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) Utbytte og eieruttak Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye og alternative tiltak Feil og mangler i konsekvensjustert budsjett (del 1) Det er oppdagen noe feil i konsekvensjustert budsjett som må rettes opp. Mvakompensasjon: Det er utgiftsført og innteksført ulike beløp på ansvar 6010, 6310, 8000, 8400, 2018, Pensjon ansvar 1000 er kommet dobbelt med. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Arbeidsgivers andel KLP ordførere Sum utgifter

15 Sum netto Ansvar Ansvar: Bygg: Nordskogen barnehage (2018) Mva komp konvertering Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Demensavdeling Fjellheimen (6310) Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Administrasjon teknisk (8000) Mva kompensasjon full sats Sum utgifter

16 Sum netto Ansvar Ansvar: Brannvesen (8400) Mva kompensasjon full sats Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutt i driftsbudsjettet til ordfører Her er det mulig å kutte inntil kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Overføringer til andre private Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutt 50 % sentraladministrasjonen Kuttes fra Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte to årsverk i barnehagene fra høst 2013 Pga. av antatt nedgang i barnetall forutsettes det at det vil bli ytterligere kutt i stillinger i 16

17 barnehagene. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutt i lærerstillinger fra høsten 2012 Pga. anntatt elevnedgang kuttes det ett årsverk i grunnskolen fra Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Øke inntekter helse Øke leiepris til nye beboere på alderspensjonatet. Øke pris på salg av mat. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

18 8100 Ikke tilsette i en ledig stilling på teknisk I henhold til vedtak i administrasjonsstyret er det ledig en stilling som vaktmester og en stilling i uteetaten. En av disse stillingene foreslås her lagt ned fra Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Økt anslag frie inntekter Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammeoverføring. her foreslås en forsiktig økning i disse på kr , pr. år. Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9000) Rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reduserer renten til 3 % Formannskapet foreslår å redusere renten på innlån fra 3,25 % til 3 %. Dette gjøres på allerede opptatte lån og vil gi en besparelse i på kr ,. Ansvar Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) Renteutgifter Sum utgifter

19 Sum netto SUM NETTO TILTAK DRIFTSTILTAK SOM IKKE ER MED I FORMANNSKAPETS INNSTILLING Kapittel : Omorganiseringer 1210 Alle merkantile stillinger legges under servicetorget Alle merkntile stillinger (fullmektig, sekretær, førstesekretærer) legges administrativt under servicetorget (ansvar 1210 stabsseksjon) og kontorsjefens ledelse. Dette skjer tidligst mulig i. Unntatt er økonomiseksjonen (ansvar 1220), overformynderiet (ansvar 1185) og ansatte i resepsjon helsesenter (ansvar 6010). Merkantile stillinger som flyttes til ansvar 1210 er: Sekretær Båtsfjord skole (60 %) Sekrerær samordnet hjelpetjeneste (50 %) Fullmektig administrasjon helse (50 %) Førstesekretær teknisk etat (100 %) Merkantil stilling Nordskogen skole (30 %)legges ned fra dette er mulig fordi ingen er fast ansatt i stillingen, nåværende arbeidsavtale går ut Innsparingene ved dette synliggjøres i talldelen delen her. Flytting av de øvrige stillingene vises ikke her. Dette betyr ikke nødvendigvis at disse endrer kontorsted, men de samles under en felles ledelse. Dette gjøres for å heve kompetansen og kvalitetssikre arbeidet innen post, sak og arkiv. Samtidig vil dette lette kontorsjefens arbeid med å betjene publikumsmottak og telefonsentral på servicetorget. Det vil også gjøre behovet for ferievikarer i servicetorget mindre. På denne måten kan også alle virksomhetenes behov for kontorhjelp tilgodeses mest mulig fleksibelt. Bruk av elektroniske hjelpemidler gjør dette enklere enn før. 19

20 Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i stillinger 1210 Kutte to årsverk i sentraladministrasjonen Det legges her opp til å kutte to årverk i sentraladministrasjonen fra Det delegereres til administrasjonsstyret å bestemme hvilke stillinger som skal kuttes. Her er kuttene foretatt i stabsseksjonen, men de kan reelt gjøres i hele sentraladministrasjonen, inkludert kultur. Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Legge ned frivillighetssentralen Frivillighetssentralen drives med en relativt stor statsstøtte. I er det antatt at denne er på kr For å kunne motta maks statsstøtte må eier av frivillighetssentalen stille med egenfinansiering etter et regnestykke hvor statsstøtte er 60 % og egenandel er 40%. Egenandel må dermed være på knapt kr , pr. år. Det er her regnet på besparelsene med å nedlegge frivillighetssentralen fra Ansvar Ansvar: Frivillighetssentralen (1300)

21 Lønn vikarer Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Kontormateriell Matvarer Annet forbruksmateriell Posttjenester Telefon Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Annonse Diett/kostgodtgjørelse Oppholdsutgifter Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Leie av lokaler og grunn Div. medlemskap Diverse inventar og utstyr Mva komp konvertering

22 Brukerbetaling diverse avg.omr. Salg varer/tjen utenfor Refusjon fra staten Mva komp konvertering Bruk av bundne fond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK En barnehage under felles ledelse Barnetallet går betydelig ned i barnehagene fra neste barnehageår. Samtidig planlegger vi et felles barnehagebygg i Nordskogen fra Jeg foreslår å slå barnehagene administrativt sammen allerede fra Den ene styreren vil da bli tilbudt stilling som pedagogisk leder. I tillegg vil vi kunne få til en mer fleksibel bruk av det samlede personalet. I praksis vil vi spare en assistentstilling som ved overtallighet overføres til vikarpool fra nytt barnehageår ca Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK & 3100 Fjerne stilling som ITansvarlig skolene Fra har det vært 50 % stilling som ITansvarlig for grunnskolene. Dette har vært fordelt med 30 % på Båtsfjord skole og 20 % på Nordskogen skole. For er det budsjettert med 12,31 % stilling ved Nordskogen skole og 30 % stilling ved Båtsfjord skole. Jeg foreslår at 22

23 stillingen fjernes fra Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte 1 lærerstilling Nordskogen skole fra Dette innebærer betydelig færre delingstimer enn i dag og dermed større grupper å undervise for lærerne. Vil ikke gjøre det mulig å videreføre at det ikke skal være mer enn 15 elever for hver lærer i fagene norsk,matematikk og engelsk. Ansvar Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

24 3100 En grunnskole under felles ledelse Elevtallet går betydelig ned i grunnskolen de kommende årene. Samtidig planlegger vi et felles skolebygg på Båtsfjord skole fra Jeg foreslår å slå dagens to grunnskoler administrativt sammen allerede fra Den ene rektoren vil da bli tilbudt stilling som inspektør med ca. 50 % undervisningsplikt. I praksis vil vi da spare 50 % stilling som lærer. Dette er lagt til grunn i talldelen her. I tillegg vil vi kunne få til en mer fleksibel bruk av det samlede personalet. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte 2 lærerstillinger Båtsfjord skole fra Dette innebærer betydelig færre delingstimer enn i dag og dermed større grupper å undervise for lærerne. Vil ikke gjøre det mulig å videreføre at det ikke skal være mer enn 15 elever for hver lærer i fagene norsk,matematikk og engelsk. Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Lønn undervisningspersonell Arbeidsgivers andel SPK Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere driften drastisk på kulturskolen 24

25 Det er lovpålagt for kommunen å gi et kutltuskoletilbud, men omfanget er ikke lovpålagt. I dette tiltaket foreslås en kraftig nedskjæring av tilbudet. Det tilbys kun 20 uketimer, og ikke til voksne. Tilbudet administreres av en av grunnskolerektorene sli at rekorstillingen på kulturskolen forsvinner. Den andre grunnskolerektoren får ansvaret for den kulturelle skolesekken som idag ligger til kulturskolerektor. Skolepenger øker samtidig til kr pr. år. Endringen gjøres fra Ansvar Ansvar: Kulturskolen (3400) Lønn undervisningspersonell Avtalefestede tillegg Lønn vikarer Lønn vikar foreldreperm m/ref Kommunal Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Kontormateriell Papir/toner til kopim./printer Undervisningsmateriell Itmateriell møte Bevert.v.kurs, opplæring, Skolekonserter Telefon Mobiltelefoner 25

26 Annonse Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Instrumenter Diverse inventar og utstyr Brukerbetaling kultur, idrett og fritid Salg varer/tjen utenfor avg.omr., kult/idr/fritid Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte 2 årsverk i helse og omsorg Det foreslås her å kutte 2 årsverk i helse og omsorg fra Det delegeres til administrasjonsstyret å ta stilling til hvilke stillinger som skal kuttes. Her er kuttene lagt på ansvar 6000, men de kan reelt forestas i hele helse og omsorg. Ansvar Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere åpningstid kjøkken helsesenter Stipulert innsparing på ca. 1 årsverk. Iverksettes fra Evt. overtallige omplasseres til 26

27 vikarpool. Ansvar Ansvar: Drift kjøkken helsesenter (6030) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kutte stilling som bedriftselektriker Teknisk styre har vedtatt følgende forslag til innsparing: Teknisk styre foreslår at elektriker i Båtsfjord kommune overflyttes til planlagt utlyst stilling som vaktmester. Rådmannens forslag til reduksjon i stilling i renholdsteamet avventes til det er foretatt evaluering av renholdsplanen. Dette tiltaket er her regnet ut med full virkning fra Ansvar Ansvar: Vedlikeholdspersonell (8100) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Redusere antall årsverk renholdere Da renholderteamet ble opprettet i 2007 var det det utarbeidet nye renholdsplaner. Det ble da 27

28 også beregnet at det tregtes totalt 8 årsverk i forhold til renholdsplanene. Vi har hittil ligget på drøyt 9.5 årsverk. Jeg foreslår derfor at fra reduseres renholderteamet med ett årsverk. Jeg forutsetter at det da ikke er potensiale for å redusere ytterligere. Ansvar Ansvar: Renholdsteam (8300) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kutt i politikergodtgjøringer 1000 Fjerne møtegodtgjøring Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme størrelsen på møtegodtgjøring. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Møtegodtgjørelse Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Fjerne varaordførergodtgjøring etter valget Den er idag på 10 % av ordførergodtgjøring. Som et alternativ kan den reduseres. Bør ikke gjøres før etter neste valg for å gi forutsigbarhet. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Godtgjørelse, 28

29 heltidspolitikere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ordfører i 50 % stilling etter valget Dette er opp til den enkelte kommune å avgjøre ut fra lokale forhold og økonomi. Bør ikke gjøres før etter neste valg for å gi forutsighbarhet. Ansvar Ansvar: Politiske organ (1000) Godtgjørelse, heltidspolitikere Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Andre innsparingstiltak 3113 Stenge bassenget hele 2014 Bassenget stenges i hele 2014 for å spare penger. Ansatte omplasseres til assistent/ miljøarbeider eller til vikarpool. Lovpålagt svømmeopplæring skjer mer intensivt høsten 2013 og våren Ansvar Ansvar: Bassengdrift (3113) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Avvikle tilskudd til Båtsfjord i fest fra Det kommunale tilskuddet til Båtsfjord i fest avvikles fra. 29

30 Ansvar Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Båtsfjordifest Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Si opp BSKavtalen Avtalen med BSK sies opp fra Ansvar Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) Tilskudd bsk Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye stillinger 6010 Folkehelsekoordinator Folkehelsekoordinator, 0,5 årsverk høyskoleutdannet person(fysioteraput, lærer, andre). Kostnad ca pr. år. Kreativ bruk av eksisternde personell i organisasjonen en fordel slik at utgiftene kan reduseres noe. Plassering i organisasjonen: Alternativ 1: Rådmannens stab med kommuneoverlegen som ressursperson. I tråd med ny folkehelselov som flytter folkehelsearbeidet ut av helsesektoren til overordnet adm/ politisk nivå. Alternativ 2: Helse og omsorgsektoren,seksjon for kurative tjenester(nytt navn: seksjon for helse)med kommuneovelegen som nærmeste overordnede men med nært samarbeid med rådmannens stab og de andre virksomhetene i kommunen ( skole, kultur, teknisk) Muligheter til støtte fra Finnmark fylkeskommune til driftav visse tiltak men ikke til selve stillingen. 30

31 Bakgrunn: Båtsfjord har siden 1993 vært helse og miljøkommune. Siden mai i år er kommunen også Partnerskapskommune med avtale med Finnmark fyllkeskommune.ny folkehelselov er på høring som en del av samhandlingsreformen der innsats for folkehelse i all politikk vektlegges sterkt.partnerskapsavtalen har til nå lagt mye vekt på tilrettelegging for gode livvstilsvalg. samhandlingsreformenlegger vekt på det samme. Folkehelsejoordinator vil ha som viktig oppgave å samordne og synliggjøre eksisterende tiltak, inngå partnerskap med frivillige organisasjoner og kommunale virksomheter (skole, kultur, helse. teknisk)for å få i gang tiltak som fremmer god livsstil,bolyst, trivsel og tilhørighet med spesielll vekt på utjamning av sosiale forskjeller i helse. Det er her kostnadsberegnet å innføre stillingen fra Utgiftene første år er tenkt finansiert fra disposisjonsfond. Ansvar Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Ferievikarer på servicetorg Skal sentralbord og øvrige oppgaver være forsvarlig utført sommermånedene, er det behov for ferievikar på rådhusets servicekontor. Det er tidligere år ikke budsjettert med bruk av vikarer, men jeg ser at dette kan være nødvendig når vi ser på arbeidsmengden til alle i administrasjonen. Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Lønn ekstrahjelp Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK

32 5000 Øke sekretærstilling med 50 % i Samordnet hjelpetjeneste Samordnet hjelpetjeneste har i dag 50 % sekretærstilling. Av dette arbeider sekretæren 20% for helsestsajson, 20% for PPtjenesten og 10% for virksomhetsleder. Sekretæren klarer ikke å være ajour i forhold til sekretærjobben, og de som jobber ved helsestasjon og PPtjeneste må ofte utføre sekretærjobb selv. Både helsestasjon og PPtjenste har problemer med å være ajour i forhold til jobb. Ved å øke sekretærstlling vil det være mulig å gi sekretær en del faste oppgaver som vil være med på å lette fagarbeidernes jobb. I tillegg kan da sekretær også ivareta sekretærarbeid for Andre hjelpetjenester. Ansvar Ansvar: Administrasjon samordnet hjelpetjeneste (5000) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Utvidet åpningstid i SFO Viser til følgende kstyre vedtak 80/10: Beholde dagens SFO rute med utvidet åpningstid Dette bør seinest være innarbeidet i åpningstidene. Etter at de nye åpningstidene har satt seg, oppfordres SFO til å gjøre en grundig undersøkelse hos brukerne om behovet for ett helårig tilbud. Dette bør gjøres i første kvartal, slik at SFO kan holde åpen gjennom sommeren visst det skulle være et behov. Dette innarbeides i budsjettet for. 32

33 Utvidet dag er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Dette nye tiltaket viser kostnader ved å utvide SFOåret til å vare like lenge spm barnehageåret. Dette er beregnet å koste ca. 0,8 årsverk. SFOprisen er lagt på med 10 %. Ansvar Ansvar: Skolefritidsordningen (3060) Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Brukerbetaling SFO Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Økte inntekter 9000 Innføre eiendomsskatt Båtsfjord kommune har ikke eiendomsskatt. Dette bør vurderes som et alternativ til andre tiltak for å få budsjett og økonomiplan i balansen. Innføring av eiendomsskatt krever en god del forberedelser og kan derfor ikke innføres før tidligst fra Her er det foreslått først fra 2013 med 2,5 millioner pr. år. I 2013 settes en del av disse inntektene på fond for å få 2014 i balanse. Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9000) Avsetninger til disposisjonsfond Eiendomsskatt, verk og bruk Eiendomsskatt, annen fast eiendom 33

34 Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Andre økninger 1210 Kompetanseheving ansatte servicetorg Kompetanseheving av ansatte som skal jobbe på servicetorg. Interne og Eksterne kurs for å kunne betjene innbyggerne i Båtsfjord kommune. Ansvar Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Innkjøp av pulter, bord og stoler Båtsfjord skole Kjøp av pultsett (25 stk) og stoler (3) kr Kjøp av arbeidbord spes.rom kr 3000 Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Diverse inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Nye bord og stoler til heimkunnskapen Båtsfjord skole Kjøp av bord (4) og stoler (16) til heimkunnskapen. 34

35 Ansvar Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Diverse inventar og utstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Døråpnere Båtsfjord skole Døråpnere til 3 innedører (tunge), som er vanskelig for funksjonshemmede og rullestolbrukere å åpne. Ansvar Ansvar: Bygg: Båtsfjord skole (3117) Materialer til vedlikehold og påkostninger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Nye og alternative tiltak Feil og mangler i konsekvensjustert budsjett (del 2) Det er oppdaget flere feil og mangler i konsekvensjustert budsjett som må rettes opp. Dette gjelder: For lite budsjettert til revisjon og kontrollutvalg: kr Uteglemt en ansatt i 85 % stilling i PU: kr For lite budsjettert i inntekt på ekstra ressurskrevende brukere: kr , Ansvar Ansvar: Tilskudd og kjøp av tjenester (1100) Kjøp av tj. fra distriktsrev. Sum utgifter

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden.

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden. Kapittel : Trossamfunn 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd. Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2010 var på 1292 kr per innbygger,

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass.

Man forutsetter at foreldrebetalingen fortsatt skal ligge fast på max kr 2.330,- pr. mnd for full plass. Valg og støtte til politiske partier 1010 I 2013 er det stortings og sametingsvalg. Det må derfor utarbeides et budsjett for dette arbeidet. Departementet har utviklet et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 DRANGEDAL KOMMUNE Foto: Malin Roalstad Kommunestyrets vedtak Dato: 11.12.2014 Endringer fra kommunestyret er innarbeidet på side 14,18,20,21,27,36,46,60 og 61 med

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Budsjett/årsplan 2014 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den 18.12.2013 i sak PS65/13 (Justert dokument i tråd med kommunestyrets vedtak) Retningslinjer Visjon / mål Arealplan

Detaljer

FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 21.11.12 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 Saknr. Tittel: 116/12 Drifts- og investeringsbudsjett

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2015-2017. Kommentardel

Budsjett 2014. Økonomiplan 2015-2017. Kommentardel Budsjett 2014 Økonomiplan 2015-2017 Kommentardel Røros 20.11.2013 Rådmann Budsjett 2014 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 13.11.2009 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 4 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Vedtak i Kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannen 3.11.2014 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer