TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst]

2 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule

3 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i at det frå 2010 skal utarbeidast ein årleg tilstandsrapport som skal drøftast på øverste nivå i kommunen. Det er viktig at styringsorgana i kommunen har eit bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa. Dette er nødvendig for å kunne følgja opp utviklinga av skulen på ein god måte. Kommunen er ved kommunestyret formell eigar av dei kommunale skulane. Kommunestyret (skuleeigar) har det overordna ansvaret for at skulane er målretta og gir eit kvalitativt og tilpassa godt tilbod til barn og unge, og rapporten skal derfor drøftast av kommunestyret. Rapporten skal omhandle læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. I tillegg kan rapporten byggjast ut med annan omtale som skuleeigaren meiner er føremålstenleg ut frå lokale behov. Tilstandsrapporten skal innehalde vurderingar knytte til opplæringa av barn, unge og vaksne. I vurderinga bør resultata sjåast i forhold til nasjonale mål og lokale mål. Mål for grunnskulen i Gol vart vedtekne i K-sak 57/11 ( ). Dei er omfattande og på mange område samanfallande med krava til rapportering frå sentrale styresmakter. Det vil bli for omfattande å rapportere på alle mål og alle område i kvart år, men pålegga i lova og rapportering i forhold til lokalt prioriterte utviklings- og satsingsområde vil bli ivareteke. Tilstandsrapporten skal vera eit viktig styringsdokument for skuleeigar og skal hjelpe dei folkevalde, administrasjonen og avdelingsleiarane til å evaluere og utvikle tenestene i skuleverket. Det er ikkje slått fast korleis rapporten kan eller skal utarbeidast, men av førearbeidet til føresegnene - Ot.prp. nr.55 ( ) s 24 følgjer det at det skal vera mogleg å tilpasse arbeidet til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hjå skuleleigaren. I Gol kommune har tilstandsrapporteringa derfor til no inngått i årsmelding, handlingsprogram, eigne politiske saker og dialogmøte med politiske utval i tillegg til informasjonsutveksling som inngår i administrative rutinar/møte. Frå og med 2011 framstår den årlege tilstandsrapporten som eige dokument og eiga politisk sak. 2. OPPSUMMERING Tilstandsrapporten 2012 er eit supplement til Årsmelding Den fortel om dei 3 hovudområda læringsresultat, læringsstrategiar og læringsmiljø. Gol skule står på mange måtar i ei særstilling i Hallingdal. Det er ein sentrumsskule i ein sentrumskommune. Det er den barneskulen som har flest elevar og desidert flest elevar med utanlandsk bakgrunn. Når det gjeld ressurstilgang er Gol heilt på botn når vi samanliknar oss med dei andre kommunane i dalen. Skulane i Gol har kroner mindre per elev enn gjennomsnittet for dei andre Hallingdaskommunane. I nasjonal samanheng er Gol skule meir gjennomsnittleg.likevel ligg Gol kroner per elev under landsgjennomsnittet når det gjeld netto driftsutgifter til grunnskulesektor. Dette bør vera bakteppet når tilstanden i skulen blir vurdert. Resultata av målingane for viser at skulen ligg omtrent på landsgjennomsnittet når det gjeld læringsresultat og læringsmiljø. Unntaket er resultatet av lesing dette året. Det er for lågt. I den positive enden av skalaen er elevanes vurdering av lærarane ved skulen. Det ligg godt over landsgjennomsnittet og har gjort det i fleire år. Gol skule sin visjon: Glede ved læring, Respekt for kvarandre oppsummerer det skulen kvar dag må ha fokus på: Læringsarbeidet og elevmiljøet. Tilstandsrapport for Gol skule

4 Elevanes læringsutbytte i alle fag og særleg i dei grunnleggjande ferdigheitene må vera det viktigaste. Men elevanes trivsel er ein føresetnad for læring og utvikling, og det må derfor også vera eit stort fokus på eit godt psyko-sosialt miljø. Gol skule har stort fokus på begge delar, og det er høg grad av måloppnåing både når det gjeld det faglege og elevmiljøet. Tiltaka framover må fortsatt rette seg mot særleg desse områda: Lesing og begrepsundervisning Rekning Skjult mobbing 3. NØKKELTAL GOL SKULE Talet på elevar Timeressurs til ordinær undervisning Talet på elevar med enkeltvedtak om spesialunderv. Timeressurs til spesialundervisning etter 5-1 i Oppll. Talet på elevar med minoritetsspråkleg bakgrunn Timeressurs til norskoppl. for minoritetsspråklege. Sum utrekna årsverk for undervisningspersonale Talet på elevar per utrekna årsverk til undervisning Talet på assistentårsverk i undervisninga Talet på elevar per assistentårsverk i undervisninga Undervisningstimar totalt per elev ,6 14,7 14,2 14,2 14,4 14,0 13, ,4 73,5 64,6 41,0 59,8 58,5 65, Lærartettleik trinn 13,7 13,9 14,1 14,2 14,4 13,8 13,4 Lærartettleik i ordinær undervisning 18,3 18,5 17,4 18,5 18,0 17,0 17,6 Gol skule, Grunnskole, Undervisningspersonell Tilstandsrapport for Gol skule

5 Ressursar samanlikna med andre : Periode Indikator og nøkkeltall Gol skule Gol kommune Buskerud fylke Nasjonalt Årsverk for undervisningspersonale 26,9 54, , ,8 Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 12,1 12,8 12,3 Antall assistentårsverk i undervisningen Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,2 67,7 72,2 75,9 Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 15,7 15,5 14,2 Lærertetthet trinn 13,4 13,2 13,5 13,1 Lærertetthet trinn 0,0 13,3 15,1 14,6 Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 16,2 17,2 17,0 Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7 92,7 95,1 96,6 Lærertimer som gis til undervisning Undervisningstimer totalt per elev Gol skule, Grunnskole, Undervisningspersonell, KOMMENTAR OG VURDERING Gol skule har hatt ein jamn tilvekst av elevar dei siste åra. Til vanleg startar mellom 45 og 55 elevar i 1. klasse. Det er og tilflytting av elevar til andre årstrinn. Skuleåret vil det bli ein nedgang i elevtalet. Då startar ca 35 elevar i 1. klasse, og det vil bli berre 2 parallellar på det trinnet, mot 3 dei siste åra. Auken i timeressurs til ordinær undervisning har bakgrunn i lovpålagt auke i timar til norsk og matematikk. Assistentane i skulen arbeider også på SFO og med leksehjelp. For å ha tilstrekkeleg bemanning på SFO kvar ettermiddag, har skulen tilsett 13 assistentar. Talet på elevar med spesialundervisning har ikkje auka i takt med elevtalet elles. Skulen ligg her omtrent på landsgjennomsnittet. Tilstandsrapport for Gol skule

6 4. LÆRINGSUTBYTE A. Resultat frå nasjonale prøver NASJONALE PRØVAR 5.KLASSE - LESING Tilstandsrapport for Gol skule

7 VURDERING Mål for grunnskulen i Gol: Resultata av nasjonale prøver i lesing i 5. klasse skal liggja over landsgjennomsnittet. Resultat av nasjonale prøver må tolkast med stor varsemd. Med færre enn 50 elevar i kullet blir gjennomsnittstala, som viser elevanes prøveresultat fordelt på mestringsnivå, svært usikre. Dette hevdar 3 forskarar ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) i ein artikkel i Aftenposten 24. april i år. Gol skule har ikkje nådd målet om å liggje over lansgjennomsnittet. Snitt-talet er 1,6 mot 2 nasjonalt. Nesten halvparten ( 41,7%) av elevane ligg i nederste prøveklasse. Dei fleste plasserer seg midt i denne prøveklassen. 52, 8 % av elevane ligg i prøveklasse 2. Berre 5, 6 % av elevane ligg i den øverste prøvklassen. 3 elevar ligg heilt på grensa opp til denne klassen. På nasjonale prøver i lesing i september deltok 36 av 41 elevar. 5 elevar var fritatt. På dette trinnet har 8 elevar (19,5%) vedtak om spesialundervisning. 4 av desse deltok likevel på prøva. På trinnet har 8 elevar (20%) særskilt norskopplæring for minoritetsspråklege. 7 av desse var med på prøva. Skulen kunne ha fritatt fleire elevar og dermed fått eit sterkare resultat. For Gol skule er det derimot viktigare at så mange som mogleg opplever at dei blir rekna med og stilt krav til. Sjølv om dei kan ha betydelege lærevanskar og andre vanskar, er det vårt håp at dei skal følgje eit normalt opplæringsløp som endar ut i eit produktivt yrkesliv. OPPFØLGING Gol skule prioriterer elevanes leseutvikling høgt. Lesing er ei grunnleggjande ferdigheit som er avgjerande for meistring av vidare skulegang og yrkesliv. Skulen har tatt i bruk SOL (systematisk observasjon av lesing) på trinna 1-6. Dette verktøyet gir moglegheit til å overvake kvart enkelt barns leseutvikling på ein meir systematisk måte enn før. Skuleåret har skulen tatt i bruk SBU (systematisk begrepsundervisning) for 1. og 2. årstrinn. Verktøyet er tatt i bruk av barnehagen og i lesing, skriving og matematikk på dei to første trinna i barneskulen. Det blir også brukt i norskundervisning for minoritetsspråklege, på lesekurs og i spesialundervisning for enkeltelevar. Barneskulane i Gol er frå og med skuleåret kome med i prosjektet Felles Løft for tidleg innsats i Hallingdal. Dette er ei stor satsing som kommunane i Hallingdal har saman med Øverby kompetansesenter på Gjøvik, og som starta i alle barnehagane i alle kommunane i Fokuset har vore tidleg innsats for god språkutvikling og sosial utvikling. Skuleåret har fokuset vore på overgangen barnehage/skule. Den første lese-og skrive-opplæringa og skulestart for minoritetsspåklege elevar har vore to sentrale tema for kompetanseheving. Frå og med hausten 2013 vil det vera skulen med årstrinna 1-4 som som skal vidareføre satsinga. Tilstandsrapport for Gol skule

8 NASJONALE PRØVAR 5.KLASSE - REKNING Rekning 5.trinn. Tilstandsrapport for Gol skule

9 VURDERING Vurdering ut frå lokale mål: Ingen arbeidmål i rekning for barnetrinnet. 36 av 41 elevar deltok på prøva. Prosenttalet for deltaking i tabellen over er dermed feil. Dette skuldast feil i registrering under retting av prøvene. Som for lesing gjeld det at mange fleire kunne vore fritatt etter reglane om dette. Snitt-talet 1,8 er som for nasjonale prøver i fjor, men då låg snitt-talet i lesing på 1, 9. I år skårar elevane å 5. trinn bedtre i matematikk enn i lesing. Det er vanskeleg å seie kva dette kjem av. I nasjonale prøver i rekning er det lov å hjelpe elevane med å lese teksten, fordi det er rekneferdigheitene som skal målast, ikkje leseferdigheitene. På prøva i lesing får dei ikkje noko hjelp. Nokre av dei svake lesarane klarte dermed å skåre bra i matematikk. OPPFØLGING Gol skule har dette skuleåret tatt i bruk systematisk begrepsopplæring også i den første matematikkopplæringa i 1. og 2. klasse. Det er første året dette er i systematisk bruk så det gjenstår å sjå om det har verknad på sikt. Timar til tidleg innsats i klasse blir delt mellom leseopplæring og rekning. Her får elevar som treng ekstra repetisjonar og ein rolegare progresjon tilpassa opplæring på sitt nivå. Konkretiseringsmidlar er i regelmessig bruk på alle trinn for å visualisere rekneoperasjonane. Framover vil satsinga Felles Løft for tidleg innsats også innebere kompetanseheving i matematikk for lærarar på 1.-4.trinn. Lærarane på mellomtrinnet har hatt felles møte med lærarane på ungdomsskulen for å identifisere problemområda. Det er semje om å styrke innlæringa av dei 4 rekneartane addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Det kan kanskje bety mindre tid til andre område i matematikken, som t.d. geometri og statistikk. Skulen vil ta i bruk foreldremøta for å gjera foreldra betre rusta til å hjelpe barna med matematikkleksene. Når foreldra har positive haldningar til faget, vil dette lettare smitte over på elevane. Foreldra må derfor bli fortrulege med dei reknemåtane (algoritmene) skulen brukar no og som kan vera forskjellige frå det dei sjølve lærte. Tilstandsrapport for Gol skule

10 NASJONALE PRØVAR 5.KLASSE ENGELSK. Tilstandsrapport for Gol skule

11 VURDERING 36 av 41 elevar deltok på prøva. Prosenttalet for deltaking i tabellen over er dermed feil. Dette skuldast feil i registrering under retting av prøvene. Fleire av elevane som deltok hadde hatt mest munnleg engelskundervisning, fordi ein for desse hadde prioritert lesing og rekning. Snitt-talet for engelsk er som for matematikk 1,8. OPPFØLGING Gol skule har ingen spesielle tiltak som gjeld engelsk. Engelskopplæringa som blir gitt er ambisiøs, og elevane har lekser med innlæring av gloser, lesing og skriving frå 3. trinn. Nokre foreldra klagar av og til på for mykje lekser i engelsk, men skulen fastheld at elevane må lære teknikken med å pugge gloser frå småskuletrinnet av og at dei må nå eit relativt høgt nivå når det gjeld lesing og skriving i engelsk før ungdosmtrinnet. B. Spesialundervisning Ved skulestart 2012 hadde 23 elevar (7,3 %) hadde enkeltvedtak etter 5.1 i opplæringslova. Landsgjennomsnittet ligg på 8,5%. Av dei som fekk enkeltvedtak om spesialundervisning hadde 4 elevar særskilt tilrettelegging i alle skuletimane. Skulen brukte 112 lærartimar på spesialundervisning. Dette er ca 15% av det totale talet for lærartimar. Det var også brukt 170 assistent-timar i veka. Ressurs-situasjonen ved skulen medfører organisering i grupper, også når det gjeld spesialundervisning. Unntaket er elevar med diagnoser som krev stor grad av skjerming, til dømes autisme. VURDERING Det vart sendt 10 nye tilmeldingar til PPT i løpet av skuleåret PPT har ikkje konkludert om spesialundervisning for desse, men skulen reknar med at delen av elevar med spesial-pedagogiske tiltak vil auke. Det er PPT som i sakkyndig vurdering tilrår om ein elev skal få spesialundervisning eller ikkje. PPT legg i si vurdering vekt på barnets vanskar og behov, men ogå på skulens rammevilkår. Dersom skulen kan tilby god tilpassa opplæring i form av assistenthjelp i klassen, deltaking på grupper og lesekurs, vil PPT i enkelte tilfelle meine at det ikkje er behov for spesialundervisning. Det er eit mål at elevar som har store behov, skal få spesialundervisnig, men at elevar som kan klare seg med litt ekstra støtte og tilpassa opplæring ikkje skal koma inn under denne kategorien. Dette fordi spesialundervisning er ressurskrevjande når det gjeld administrasjon, møteverksemd og skriftleg dokumentasjon. Desse ressursane kan heller brukast på andre måtar. Det er også eit mål at elevar med lærevanskar eller åtferdsvanskar ikkje skal oppleve seg som meir spesielle og hjelpetrengande enn dei er, og at dei i stor grad bør få opplæringa i grupper eller få ekstra støtte i klassen. Berre unntaksvis bør opplæringa gjevast i einetimar. OPPFØLGING Gjennom prosjektet Felles løft for tidleg innsats i barnehagar og skular i Hallingdal vil skulane få eit verktøy for førebygging og tidleg intervensjon. Satsinga vil Tilstandsrapport for Gol skule

12 Sikre god overgang barnehage/skule Avdekke lærevanskar og åtferdsvanskar på eit tidleg stadium Førebyggje utvikling av lærevanskar og åtferdsvanskar Skulen har dette skuleåret hadde kursing og rettleiing frå SPISS kompetanse i Oslo om autisme og åtferdsvanskar. Kurset vart halde i samarbeid med PPT og retta seg mot spesialpedagogar og assistentar ved skulane i Gol og Hemsedal. Gjennom vinteren har det vorte gitt rettleiing til eitt av teama og eitt foreldrepar ved skulen. Skulen har hatt stor nytte av begge tiltaka, og det har medført ei kompetanseheving som Gol kommune forhåpentlegvis vil dra nytte av i mange år framover. C. Minoritetsspråklege elevar Gol skule hadde ved skulestart 72 elevar med anna morsmål enn norsk. Dette utgjer 23% av elevane. I tillegg har det kome flyttande 4 nye elevar med anna mormål enn norsk gjennom skuleåret. Gol kommune hadde i ,5 % innvandrarar mellom 0 og 16 år. Talet for heile landet er 12,7 %. Tilsaman er 30 språk representert på Gol skule dette skulåret. Fleire av elevane er tre-språklege, det vil seie at mor og far kjem frå kvart sitt land, og at barnet lærer begge desse språka i tillegg til norsk. Skulen har dette skuleåret ikkje tilbod om morsmålsopplæring eller tospråkleg fagopplæring på noko språk. Dette har ikkje vore mogleg å gjennomføre fordi elevanes språkbakgrunn er så forskjellig. 64 elevar får særskilt norskopplæring.norskopplæringa blir gitt i 13 nivåbaserte grupper. Det vart brukt 50 lærartimar (ca 2 årsverk) til dette. Nye elevar som kjem til skulen i løpet av året, anten frå andre stader i Noreg, eller direkte frå utlandet, må plasserast inn i ei av desse gruppene. Dersom vi ikkje har nybegynnar-gruppe frå før, må dette opprettast, og vi må bruke av midlar på fond for å finansiere det. VURDERING Mål for grunnskulen i Gol har presise formuleringar for grunnleggjande ferdigheiter i norsk språk. Nokre av dei er: Alle elevar, uansett språkbakgrunn, skal snakke korrekt norsk etter å ha vore busett 4 år i Noreg. Alle elevar skal ha eit rikt ordtilfang med presise faguttrykk i forhold til alder og forventa kunnskapsnivå. Alle elevar skal knekkje lesekoden dei to første åra. Alle elevar skal vera ortografiske lesarar innan 5.klasse. Alle elevar skal kunne skrive korrekte og fullstendige setningar i forhold til alder og forventa kunnskapsnivå. Alle elevar skal kunne meistre grunnleggjande rettskriving innan 7.klasse. Elevar som kjem rett til Gol skule frå andre land, møter store utfordringar.dette skuleåret har vi hatt 8 elevar som har kome direkte frå heimlandet eller eitt transit-land. Elevane har fordelt seg på årstrinn. Nokre av dei har god grunnutdanning frå heimlandet, andre har så å seie ikkje hatt skulegang før. Utfordringane dei møter er både språklege og kulturelle. I enkelte høve har vi elevar frå før med same språkbakgrunn, då er desse til stor hjelp og kan oversetje og hjelpe til med å lære dei kulturelle kodene. Å meistre eit heilt nytt språk fullt ut tar om lag sju år. Elevane skal då kunne forstå munnleg og skriftleg norsk, uttrykkje seg munnleg, lesa og skrive på line med jamngamle elevar. For å kunne ha god måloppnåing i alle fag, utnytte evnene sine og klare seg i vidare skulegang og yrkesliv, vil det for mange av dei seie at dei må ha særskilt norskopplæring gjennom alle åra på barneskulen. Tilstandsrapport for Gol skule

13 OPPFØLGING Gode rutiner for mottak og oppstart for elevar med minoritetsspråkleg bakgrunn. Kartlegging for å finne generell språkkompetanse og norsk-kunnskapar Særskilt norskopplæring til eleven har gode nok kunnskapar og ferdigheiter til å klare seg i alle fag. Leige inn tolkehjelp til foreldresamtaler og samarbeidsmøte. Oppfordre føresette til å bruke SFO for elevar med dårleg norskspråkleg og kulturell kompetanse. Arbeide bevisst med språkstimulering på SFO. 5. LÆRINGSSTRATEGIAR I Elevundersøkinga (grafar på neste side) er det indikatorane faglig utfordring, mestring, motivasjon og faglig veiledning som sier noko om elevanes læringsstrategiar. Læringsutbytte handlar om kva elevane lærer, læringsstrategiar om korleis dei lærer. Gol skule skårar over landsgjennomsnitteet på punkta faglig utfordring og motivasjon. Skulen skårar under landsgjennomsnittet på mestring og faglig veiledning. VURDERING Gol kommune sine mål for læringsstrategiar handlar om bevisstgjering om eiga læring, elevanes og foreldras kjennskap til mål for læringa, gode undervegsvurderingar, utvikling av læringsstragiar og gode haldningar til læring og skulegang. Skulen har dei siste åra arbeidd bevisst med elevvurdering. Ny forskrift for vurdering kom i 2009, og lærarane har dei siste åra vorte kursa i god praksis for vurdering. Dette omfattar både den kontinuerlege tilbakemeldinga som elevane skal få, og den meir formelle halvårlege vurderinga som blir gitt på foreldresamtalene. Vurdering skal gjevast i alle fag frå og med 1.trinn, og det er kompetansemåla i læreplanen elevane skal vurderast opp mot. Vurderinga skal også gjevast i orden og åtferd, og det er skulens ordensreglement elevane skal vurderast etter. Skulen legg også vekt på at elevane skal utvikle gode vanar når det gjeld lekser. Det blir derfor gitt lekser frå og med 1. klasse. Særleg blir det lagt vekt på leseleksa. Intensjonane med lekser er blant anna at foreldra skal kunne følgje med på elevanes skulearbeid, at elevane skal kunne lære seg teknikken med utanåtlæring, og at dei skal få gode vanar for seinare skulegang. Skulen tilbyr leksehjelp til elevane frå 1.-4.klasse og til utvalde elevar frå 5.-7.klasse. For 1.-4.klasse er det lovpålagt å ha eit leksehjelp-tilbod. Skuleåret var 46 elevar frå klasse med på leksehjelpa. 2 elevar frå 5.-7.klasse fikk vera med på ordninga. Det er eit ønskje å kunne tilby fleire elevar frå 5.-7.klasse leksehjelp. Skulen held foreldremøte på alle trinn to gonger årleg, haust og vår. I snitt deltar ca 60 % av foreldra på desse møta. Det er eit mål å få større deltaking, og det blir arbeidd for å gjera innhaldet i møta relevant og interessant. Det er viktig å presisere at svært mange foreldre støttar godt opp om skulen og engasjerer seg i elevanes læring og læringsmiljø. Tilstandsrapport for Gol skule

14 OPPFØLGING Tidleg innsats gjennom Felles løft for tidleg innsats Hallingdal for å fange opp elevar som slit før dei mistar motivasjon og mestringskjensle. Bruke foreldremøta til å lære foreldra algoritmer (reknemåtar) i matematikk slik at dei kan hjelpe barna med matematikk-leksa. Erfaringar viser at foreldra ofte ikkje kjenner att metodane frå sin eigen skulegang og seier at dei ikkje kan hjelpe barna. Dette kan utvikle seg til negative haldningar til faget både for elevar og føresette. 6. LÆRINGSMILJØ I grafane frå Elevundersøkinga på neste side er det punkta sosial trivsel, trivsel med lærerne og mobbing på skolen som seier noko om måloppnåinga når det gjeld det psyko-sosiale elevmiljøet. For dei to første indikatorane er det ein høg skåre som er mest positiv. For indikatoren mobbing i skolen er det om å gjera å ha ein låg skåre. Gol skule skårar over landsgjennomsnittet når det gjeld trivsel med lærarane. Når det gjeld sosial trivsel ligg det på landsgjennomsnittet i Talet for mobbing ligg på landsgjennomsnittet. Analyser av undersøkinga for viser at det er fleire jenter enn gutar som kjenner seg mobba. Dette er det motsette av analysen frå nasjonale data som konkluderer med at det er klart fleire gutar enn jenter som opplyser at dei blir mobba og at det også er fleire gutar enn jenter som opplyser at dei sjølve mobbar. På dette siste spørsmålet samsvarar tala frå Gol skule med tala nasjonalt. Tilstandsrapport for Gol skule

15 Elevundersøkinga for 7.trinn VURDERING Mål for grunnskulen i Gol har følgjande målsetjingar når det gjeld det psyko-sosiale miljøet: Undervisninga skal vera prega av motivasjon, engasjement, respekt og arbeidsro. Skulen skal vera mobbefri og medverke til utvikling av sosial kompetanse. Fysisk aktivitet skal fremje konsentrasjon, uthald og trivsel. Kulturelle aktivitetar skal fremje eit positivt læringsmiljø. Tala frå Skoleporten stemmer med skulens inntrykk. Den synlege mobbinga som kan førekome blant gutar, har det vore svært lite av. I samtaler med gutane på 7.trinn bekreftar dei dette. Blant jentene har det derimot dei siste tre skuleåra vore meir av den skjulte mobbinga. Dette handlar om utestenging, blikk, baksnakking og så vidare. Noko av dette føregår på sosiale medium.det kjem klart fram av undersøkinga. OPPFØLGING Eitt av dei viktigaste førebyggjande tiltaka for ein skule er å ha god inspeksjon ute i friminutta. Når elevar blir spurt om kor mobbing skjer, svarar dei ofte: Der dei vaksne ikkje er. Vaksne kan ikkje vera over alt, men vaksne kan alltid vera tilgjengelege og synlege. Derfor har vaktene på Gol skule alltid gul vest. Vaktene i friminutta skal også observere og vera med på å avdekke mobbing. Dei skal også følgje med på om barn blir gåande åleine. Tilstandsrapport for Gol skule

16 Skulen har eigen handlingsplan mot mobbing, og denne blir følgd når det gjeld enkeltsaker. Når foreldre eller andre vender seg til skulen med bekymring eller meldig om mobbing, skal dette alltid takast på alvor, og skulen pliktar å undersøkje saka og eventuelt setje inn tiltak. Slike saker skal skriftleggjerast i eit enketvedtak. Saker som omhandlar skjult mobbing er ekstra krevjande for skulen å handtere. I samarbeid med Herad skule og Gol ungdomsskule vart det i vår arrangert ein fagdag om emnet. Universitetslektor Tove Flack frå Nasjonalt senter for læringsmiljø ved Universitetet i Stavanger kom til Gol for å forelese for elevane frå årstrinn, for tilsette og for foreldra om kvelden. Skulen fikk mange gode tilbakemeldingar om foredraget, særleg frå føresette. I etterkant har verktøyet som vart presentert, Innblikk, blitt tatt i bruk for kartlegging ved to av trinna ved skulen. Det er eit krevjande og møysommleg arbeid å intervjue og observere ein heil klasse og i etterkant systematisere og analysere undersøkinga. Når dette arbeidet er gjort, kan tiltaka setjast inn. Tiltaka vil i stor grad vera dei same som ved anna mobbing: Møte med mobbeoffer og føresette og møte med dei som mobbar med deira føresette. Om nødvendig vil ein måtte skilje elevar frå kvarandre fysisk t.d. ved klassebytte. Skulen har jamleg tverrfaglege møte med helsestasjonen, PPT og barnevernet. Her blir bekymringssaker drøfta anonymt og det blir gitt råd til skulen om tiltak. Skulen samarbeider også tett med PPT, barnevernet, helsestasjonen og BUP i enkeltsaker. Dette skjer i møte der foreldra er med. Skulen satsar mykje på førebyggjande miljøtiltak for alle elevane: Trivselsleiar-programmet der elevane er aktivitetsleiarar i storefri. Fadderordning. Elevrådsarbeid Dagleg fysisk aktivitet for alle frå 3.-7.klasse (SPORTY) Korps-prosjekt på 4.trinn Sesam: Undervisningsopplegg for forebyggjande psykisk helse på 6. årstrinn Pubertetsgrupper med helsesøster på 6. årstrinn. ART ( Aggression replacement training) for grupper av enkeltelevar Kartegging av elevmiljøet gjennom årleg Trivselsundersøking på alle trinn. Nytt tiltak for eit godt elevmiljø skuleåret : Fleir organiserte uteaktivitetar for dei minste i 1. og 2. klasse på Glitrehaug. For å gjera dette enkelt å organisere for dei vaksne vil vi lage utstyrkasser med høveleg utstyr og forslag til aktivitetar ut frå årstida. Dette for å fange opp dei som ikkje kjenner så mange, som ikkje er flinke til å leike og som ikkje har så god sosial kompetanse Tilstandsrapport for Gol skule

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 AVDELING 27 Gol skule med Herad Glitrehaug og SFO ANSVAR: 3111-3112 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 14/01623-30

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Rapport om tilstanden i balestrandskulen

Rapport om tilstanden i balestrandskulen - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen september 2012 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s. 2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 1 2 Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 3 4 10 % nedgang i elevtalet i 2021-22 samanlikna med i dag om det ikkje kjem =lfly@ng 5 6 Størst nedgang i elevtalet i Skjolden og Luster.

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære føresette Barnet ditt skal byrje i første klasse på ein skule som har takka ja til å vere med

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014

Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Tirsdag 14. april, 2015 Tilstandsrapport for grunnskulane i Stranda 2014 Den årlege tilstandsrapporten inngår som ein del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigaren og har

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Hafslo barne- og ungdomsskule - Tiltaksplan mot mobbing Revidert juni 2012 9 A opplæringslova: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Innhald Innleiing... 3 Ressursar... 3 Lærartettleik 1.-7. trinn og 8.-10. trinn... 3 Spesialundervisning...

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16.

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16. Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse Haugland, 16. september 2015 2 36 spørsmål på nett Skala 1 til 6 Indeks 1=0, 6=100 35 svar, svarprosent

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Arsmelding Valen skule

Arsmelding Valen skule Arsmelding 2015. 1. Presentasjon av verksemda: har 116 elevar. Det er 22 tilsette på verksemda. Rektor, 15 lærarar, 7 assistentar og ei merkantil i 30% Stillingane dekkjer til saman 1817% stilling. Derav

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING INDRE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1 FORORD Alle barn har rett til skulegang, og dei har rett til å eit godt og trygt skulemiljø, fritt for mobbing og krenkjande handlingar. Frå våren

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 21. november 2016 Bernt Reed utvalsleiar Per Arne Strand Oppvekstsjef

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Norskopplæring til asylsøkjarar i Flora kommune. Førde 17. desember 2015

Norskopplæring til asylsøkjarar i Flora kommune. Førde 17. desember 2015 Norskopplæring til asylsøkjarar i Flora kommune Førde 17. desember 2015 Flora kommune Flora kommune 11 862 innbyggarar 1.1.2015 1503 innvandrarar - 12,7% Busetting av flyktningar siden 1987 Kommunalt asylmottak

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1

Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1 Tilstandsrapport Barnehagane og grunnskulen i Ål kommune 2009/2010 1 INNLEIING Det er fastsett i opplæringslova og privatskolelova at skoleeigar pliktar å utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa.

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule.

Plan for trivsel ved Helland skule. VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. HELLAND SKULE Plan for trivsel ved Helland skule VISJON: Vi ønskjer eit trygt, utfordrande og stimulerande lærings- og oppvekstmiljø for elevane ved Helland skule. Godkjent av SU 30.11.11 1 Innhald. Side

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule «Me vil gje elevane lyst på livet og evne til å meistra det» 11 Innhald: - Innleiing side 3 - Læringsresultat side 3 Skulebidragsindikatorane side 4 Nasjonale

Detaljer

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette

Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Avklaring av omgrep i kapittel 3 i forskrift til opplæringslova om samtalar med elevar og føresette Innleiing Skolane bruker i dag ulike namn på samtale med elevane: fagsamtale, elevsamtale, utviklingssamtale

Detaljer

Gol ungdomsskule (Utval for Kultur og Levekår)

Gol ungdomsskule (Utval for Kultur og Levekår) Gol ungdomsskule (Utval for Kultur og Levekår) Ansvarsområde storleik på avdelinga og fråvær 2015 (%) 28,9 stillingsheimlar Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer Stillingsh. (2015) Fråvær 2015 3114 Gol ungdomsskule

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna KVAM UNGDOMSSKULE Orientering på SU/FAU møte 16.02.12 10. trinn: - ferdig vinterfest - har kome vel i gang med Ny Giv - oppkøyring mot eksamen o tentamen, skr. og munnleg o trekking av fag til eksamen

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 091/14 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 091/14 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 091/14 Levekårsutvalet PS 28.10.2014 Saksbehandlar ArkivsakID Kristin Moe 14/6952 Leksehjelp i grunnskulen i Lindås kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Lindås kommune

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer