Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune"

Transkript

1 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

2 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar i Lindås kommune... 3 Del 1 Språk og omgrep... 4 Del 2 Lovgrunnlag... 4 Nykomne minoritetsspråklege elevar... 6 Del 3 Kartlegging og gjennomføring av opplæringa... 6 Kartlegging... 7 Kartleggingsmateriell tre område... 7 Læreplan i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar... 7 Læreplan i morsmål for språklege minoritetar... 8 Del 4 Sakshandsaming og rutinar... 8 Informasjon... 8 Samtykke og førehandsvarsling... 9 Enkeltvedtak... 9 Saksgang Elevar som bytter skule Elevmapper Del 5 Vedlegg... 11

3 2 Forord Gruppa av fleirspråklege barn og unge utgjer eit stort mangfald nasjonalt og lokalt. I Lindås kommune har det vore jamt aukande tilflytting av familiar frå andre nasjonar dei siste åra. Skuleåret var 3,5% av elevane elevar med minoritetsspråkleg bakgrunn; 70 elevar med 21 ulike morsmål. Austeuropeiske, filippinske og arabisk talande elevar utgjer hovudtyngda. Utvikling av god språkkompetanse i norsk er avgjerande for at ein minoritetsspråkleg elev skal kunne ta del i vidareutdanning og arbeidsliv. Elevar i grunnskulen med anna morsmål enn norsk og samisk, har derfor særskilde rettar etter opplæringslova. I Lindås kommune har vi klare mål for opplæringa av minoritetsspråklege elevar. Våre tilsette på alle nivå skal ha høg fagleg kompetanse. Skuleleiarane skal ha god forvaltningskompetanse. Retningslinene er utarbeid for å sikra god og mest mogleg lik praksis på området. Rettleiaren inneheld lov- og regelverk, språk/omgrep, kartlegging, gjennomføring av opplæringa og saksgang. Det er utarbeid felles malar som skulane skal nytte. Malane skal skrivast over på skulen sitt brevark. Lukke til med arbeidet! Lindås 23.oktober 2014 Kristin Moe kommunalsjef oppvekst Visjon - Knarvik barneskule

4 3 Innleiing Alle barn med opphald i Noreg, har rett og plikt til grunnskuleopplæring. Retten til grunnskuleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Plikta til opplæring byrjar når opphaldet har vart i 3 månader. Elevar med rett til særskild språkopplæring, har dei same rettane og pliktene etter opplæringslova som andre elevar. Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadane hjå den enkelte eleven. Elevar med eit anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild språkopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik til å kunne følgje den ordinære opplæringa i skulen. Opplæringslova 2-8 inneheld reglar om særskild språkopplæring for grunnskuleelevar frå språklege minoritetar. Forskrift til opplæringslova av 23.juni 2006 inneheld nærare reglar som gjeld desse elevane. Desse reglane må sjåast i samanheng med anna regelverk som gjeld opplæring. Reglane i opplæringslova vert supplert av reglar i forvaltningslova. Retten til særskild språkopplæring er ein individuell rett og ikkje ein plikt. Kommunen har plikt til å gje elevane særskild språkopplæring inntil dei har tilstrekkelege dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa. Om nødvendig har desse elevane også rett til morsmålsopplæring eller tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Avgjersla om særskild norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller fagopplæring krev ei individuell vurdering av eleven sin språkkompetanse. Denne vurderinga må ligge til grunn før det vert fatta enkeltvedtak etter forvaltningslova. Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar i Lindås kommune Opplæringa skal sikra minoritetsspråklege elevar god språkleg kompetanse i norsk Minoritetsspråklege elevar skal få ei opplæring som gjer dei i stand til å følgje ordinær opplæring så raskt som mogleg Tilpassa opplæring er eit overordna prisnipp i norsk grunnskule. Elevar frå språklege minoritetar skal som alle andre barn, ha gode mulegheiter til å utvikla seg ut frå eigne føresetnadar Det skal vere gode rutinar for kartlegging og opplæring av minoritetsspråklege elevar på skulane Skulane skal ha høg fagleg kompetanse på området Skuleleiarane skal ha høg kompetanse i sakshandsaming og forvaltning knytt til oppfylling av elevane sine rettar

5 4 Del 1 Språk og omgrep Språkleg minoritet: Morsmål: Fyrstespråk: Andrespråk: Framandspråk: Elevar med anna morsmål enn norsk og samisk (seier ikkje noko om eleven si norskspråklege dugleik) Det språket eit barn lærer seg først, det språket barnet meistrar best, nyttar mest og identifiserer seg med (begge eller ein av foreldra sitt språk, eit barn kan ha to morsmål) Det språket ein person til vanleg nyttar til munnleg og ev skriftleg kommunikasjon som oftast det same som morsmålet Eit språk ein person ikkje har som fyrstespråk, men som vedkomande lærer i eit miljø der det vert nytta til dagleg Eit språk ein person lærer i eit miljø utafor det som vert nytta til dagleg To-/fleirspråkleg: Personen nyttar to eller fleire språk til dagleg like godt Særskild språkopplæring inneheld tre delar: 1. Særskild norskopplæring = forsterka opplæring i norsk. Opplæringa følgjer ordinær læreplan i norsk (tilpassa eleven sine behov) eller læreplan i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar 2. Tospråkleg fagopplæring = opplæring i fag på norsk og på eleven sitt morsmål utført av tospråkleg lærar 3. Morsmålopplæring = opplæring i eleven sitt morsmål. Opplæringa følgjer eigen læreplan. Anna opplæring: Når morsmålsopplæring eller tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisnings-personale, har eleven rett til anna opplæring tilpassa føresetnadane til eleven. Målet for den særskilde språkopplæringa er at eleven så fort som mogleg får tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje ordinær opplæring. Særskild språkopplæring er eit tiltak som vert avslutta når eleven har tilstrekkeleg dugleik i norsk. Del 2 Lovgrunnlag Opplæringslova 2-8 «Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar»:

6 5 Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Vilkår for rett til særskild språkopplæring: - Eleven skal ha eit anna morsmål enn norsk og samisk - Retten gjeld til eleven har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skulen Særskild språkopplæring i norsk er «det fremste verkemiddelet for minoritetsspråklege elevar i grunnskulen som ikkje meistrar norsk. Elevar med svært avgrensa dugleik i norsk, vil i tillegg kunne ha rett til morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring i rin overgangsperiode» (Ot.prp.nr ). Kunnskapsdepartementet legg til grunn at dette vil gjelde nykomne og andre minoritetsspråklege elevar som har så dårleg norsk at dei ikkje kan følgje undervisning gitt på norsk. For elevar som oppfyller retten til morsmålsundervisning, kan denne leggjast til ein annan skule enn den eleven til vanleg går på. Morsmålsopplæringa skal gjevast i tillegg til den ordinære fag- og timefordelinga. Opplæringa skal følgje læreplan i morsmål for språklege minoritetar. For elevar som oppfyller retten til tospråkleg fagopplæring, skal denne gjevast ved den skulen eleven går på til vanleg. Tospråkleg fagopplæring kan gjennomførast i alle fag. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan gjevast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggja til rette for anna opplæring

7 6 tilpassa eleven sine føresetnadar. Målet er å sikra minoritetsspråklege elevar best mogleg dugleik i norsk. Med eigna undervisningspersonale meinast dei kompetansekrava som går fram av o p p l æ r i n g s l o v a k a p i t t e l 1 0 o g forskrift til opplæringslova kapittel 14. Det må dokumenterast at ein har forsøkt å skaffe den nødvendige kompetansen. Avgjersla om særskild språkopplæring krev ei individuell vurdering av eleven sitt behov. Denne vurderinga må ligge til grunn før det vert fatta enkeltvedtak om særskild språkopplæring. Resultat av obligatorisk kartlegging skal vere dokumentasjon for vedtaket. Opplæringa skal følgje ordinær læreplan i norsk med tilpassing eller læreplan i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar. Det skal gå fram av enkeltvedtaket kva læreplan som vert nytta. Meir om kartlegging og opplæring i del 3. Nykomne minoritetsspråklege elevar Frå august 2012 vart det i opplæringslova gjort endringar i høve til organisering av opplæringstilbod til nykomne minoritetsspråklege elevar. Nytt 2-8 femte ledd: Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette. Lindås kommune har ikkje organisert særskilde opplæringstilbod i grupper, klasser eller skular for nyankomnne minoritetsspråklege elevar. Elevtal, demografi og busetting ligg til grunn for denne avgjerda. Kvar skule skal i staden organisere innførings- og opplæringstilbod til sine minoritetsspråklege elevar i tråd med retningslinene skildra i dette dokumentet. Del 3 Kartlegging og gjennomføring av opplæringa

8 7 Kartlegging Frå og med vart det innført eit tillegg til opplæringslova 2-8 om kommunen si plikt til å gjennomføre reelle kartleggingar av norskdugleik før det vert gjort vedtak om særskild språkopplæring: Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Utdanningsdirektoratet har utarbeid kartleggingsmateriell til læreplanen i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar: Språkkompetanse i grunnleggjande norsk. Materiellet kan med fordel også nyttast om eleven følgjer ordinær læreplan i norsk med tilpassing. Kartleggingsverktøyet skal vere eit pedagogisk verktøy som kan: - hjelpe skulen med å vurdere når eleven er i stand til å følgje og ha utbytte av opplæringa etter læreplanen i norsk - og som også har som mål å styrkje medvitet til elevane om korleis dei lærer norsk, og om korleis dei kan vere med og ta ansvar for si eiga språkutvikling Kartlegging må skje raskt etter at eleven har teke til på skulen. Det må gå fram av dokumentasjonen kva tid kartlegginga har funne stad. Kartleggingsmateriell tre område Kartleggingsmateriellet er bygd opp av tre område der del to er den mest omfattande. Del 1: Språkbiografi Denne inneheld ei skildring av den samla språkkompetansen til eleven Del 2: Kartleggingsverktøy Del 2 inneheld både nivåskildringar og skjema som kan nyttast for å dokumentera dei norskspråklege ferdigheitene til eleven på ulike område Del 3: Eleven si språkmappe Språkmappa vert nytta til å samle munnleg og skriftleg arbeid som kan dokumentera eleven sin språkkompetanse i norsk Materiellet ligg på udir.no Læreplan i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar

9 8 Elevar med rett til særskild norskopplæring, kan følgje ordinær læreplan i norsk med tilpassing eller eigen læreplan i grunnleggjande norsk. Læreplanen i grunnleggjande norsk er ein nivådelt læreplan uavhengig av alder. Det er tre nivå på både barnetrinn, ungdomstrinn og i vidaregåande opplæring. Innhaldet er delt i fire hovudområde: Lytte og tale, Lese og skrive, Språklæring og Språk og kultur. Kvart område har kompetansemål på tre nivå (utarbeid på grunnlag av dei fire første nivåa i det europeiske rammeverket for språklæring). Det er utarbeid rettleiing til læreplanen. Læreplanen i grunnleggjande norsk må sjåast i samanheng med ordinær læreplan i norsk. Dette er spesielt viktig i samband med vurdering av overgang frå den eine planen til den andre. Elevar som følgjer læreplan i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar, skal etter å ha nådd det ønskja nivå i ferdigheiter, halda fram med undervisning etter ordinær læreplan i norsk. Læreplan i morsmål for språklege minoritetar Om naudsynt har eleven rett til morsmålsopplæring. Opplæringa skal styrkje eleven sin dugleik i norsk og kan gjevast inntil eleven har tilstrekkeleg dugleik til å følgje den vanlege opplæringa på skulen. Opplæringa kan leggjast til ein annan skule og kome i tillegg til anna opplæring. Opplæringa i morsmål følgjer eigen læreplan. Læreplanen er nivåbasert og uavhengig av alder. Kompetansemåla er skildra for tre nivå. Det europeiske rammeverk for språklæring ligg til grunn for nivådelinga. Planen har fire hovudområde med kompetansemål innafor kvart av dei fire områda. Del 4 Sakshandsaming og rutinar Informasjon Forskrift til opplæringslova 20-3 har reglar om foreldresamarbeid i grunnskulen. I siste ledd bokstav c går det mellom anna fram at foreldre skal ha munnleg eller skriftleg informasjon om eleven sine rettar etter opplæringslova og forskrift til denne. Av dette følgjer det at skulen må gi informasjon om retten til særskild språkopplæring. Skulen må ha rutinar for å fange opp elevar som kan ha rett til særskild språkopplæring etter 2-8. Det er ikkje eit vilkår at foreldre/føresette sender søknad.

10 9 Det er utarbeid eigne malar for skriftleg informasjon, innhald i ein informasjonssamtale og informasjonsskjema; sjå del 5 i denne rettleiinga. Samtykke og førehandsvarsling Før det kan fattast eit vedtak om særskild språkopplæring, skal det hentast inn samtykke frå den eller dei med foreldreansvar for barnet eller frå eleven sjølv om han/ho har fylt 15 år. Før det vert fatta enkeltvedtak om særskild språkopplæring skal føresette/eleven ha fått høve til å uttale seg i tråd med forvaltningslova 16. Det er utarbeid eigne malar for samtykke og førehandsvarsling, sjå del 5 i denne rettleiinga. Enkeltvedtak Når skulen tek stilling til dei rettane ein elev har etter opplæringslova 2-8, er dette eit enkeltvedtak etter forvaltningslova 2. Det skal fattast enkeltvedtak både ved avslag og ved tildeling av særskild språkopplæring. Vidare skal det også fattast enkeltvedtak ved opphør av særskild språkopplæring. Forvaltningslova stiller særskilde krav til prosedyre og innhald i eit enkeltvedtak. Eit enkeldvedtak skal vere så klart og tydeleg at foreldre/føresette, eleven og fylkesmannen som klageinstans kan etterprøve om eleven får den opplæringa han/ho har krav på. Det skal ikkje vere tvil om kva tilbod eleven får. Eit enkeltvedtak skal syne: - kva lovheimel vedtaket byggjer på og ta stilling til om eleven har/ikkje har «tilstrekkeleg dugleik i norsk» - kva opplæring eleven har rett på o særskild norskopplæring o morsmål o tospråkleg fagopplæring; ev i kva fag o ev anna tilpassa opplæring, jf 2-8 tredje ledd - innhald i opplæringa og kva læreplan som skal nyttast - korleis opplæringa vert organisert og omfang (timar eller økter) - kva periode vedtaket gjeld for; om vedtaket skal vere avgrensa i tid (som hovudregel maks 1 år) Eit enkeltvedtak skal grunngjevast individuelt jf. forvaltningslova og kan ikkje vere ein standard - grunngjevinga skal vise til dei reglane vedtaket byggjer, kartlegginga og eleven sitt behov

11 10 - grunngjevinga ska vise til faktiske tilhøve og eventuelle skjønnsmessige vurderingar Vedtaket skal gi informasjon om klagerett, klagefrist og klageinstans, framgangsmåte ved klage og om retten til å sjå saksdokumenta. - omfang av tilbodet, dvs. tal timar eller økter Det er utarbeid eigne malar for enkeltvedtak om særskild språkopplæring, opphør av særskild språkopplæring og avslag på særskild språkopplæring; sjå del i denne rettleiinga. Saksgang Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: Fase 6: Vurdering av behov ved mistanke om utilstrekkeleg dugleik i norsk Skulen skal vurdere eleven sitt behov for særskild språkopplæring. Informasjon til foreldre/føresette t.d. ein oppstartsamtale. Nyankomne og nytilflytta elevar skal alltid vurderast raskt. I tillegg vil det vere viktig å vurdere elevar i samband med overgang mellom trinn og skuleslag. Kartlegging Kartlegging skal skje raskt etter at eleven har teke til på skulen. Kartlegging skal gjennomførast før og undervegs i opplæringa. Kartlegginga er grunnlag for enkeltvedtaket. Mangelfull kartlegging vil være ein feil ved sakshandsaminga, og kan føre til at vedtaket vert oppheva. Informasjon til foreldre/føresette om resultat av kartlegginga og ev førehandsvarsel om enkeltvedtak. Informasjon og samtykke Foreldre/føresette/elev (om fylt 15 år) skal alltid informerast om retten til særskild språkopplæring og kva denne retten inneber for eleven si opplæring. Enkeltvedtak skal varslast på førehand (munnleg eller skriftleg). Foreldre/føresette/elev skal få høve til å uttala seg og gi samtykke (vedlegg) før det vert gjort vedtak om særskild språkopplæring. Det er ikkje eit vilkår at foreldre/føresette/elev søkjer om særskild språkopplæring. Informasjon om retten til særskild språkopplæring og saksgang skal gjevast i møte med foreldre/føresette/elev. I samband med møtet, må behov for tolk vurderast. Enkeltvedtak Gjennomføring Gjennomføring av opplæringa skal vere i samsvar med innhaldet i vedtaket Evaluering Kartlegging undervegs i løpet av skuleåret:

12 11 - Endring vert vurdert på grunnlag av denne kartlegginga - Dersom opplæringstilbodet på grunnlag av ny kartlegging skal endrast, må det fattast nytt enkeltvedtak. Fase 7: Avslutting Retten til særskild språkopplæring opphøyrer når kartlegging syner at vilkåra for retten ikkje lenger er oppfylte. Avslutting av særskild språkopplæring krev nytt enkeltvedtak Elevar som bytter skule Ved skulebytte skal skulen eleven flytter frå: - informere elev/føresette om overføring av dokument - innhente samtykke til overføring av dokument - sende dokument til skulen eleven flytter til Ved skulebytte skal skulen eleven flytter til: - vurdere om tidlegare vedtak om særskild språkopplæring skal gjelde eller vurdere om skulen må fatte nytt vedtak Elevmapper Følgjande dokumentasjon skal inn i eleven si mappe: - førehandsvarsel - elevar/føresette sitt samtykke eller ikkje samtykke - kartleggingsresultat eller oppsummering av kartleggingsresultat som er grunnlag for enkeltvedtak - enkeltvedtak - ev klage og oppfølging av denne Del 5 Vedlegg Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Vedlegg 6: Vedlegg 7: Mal for skriftleg informasjon på norsk Mal for innhald i ein velkomstsamtale Mal for registreringsskjema og avtale om velkomstsamtale Mal for førehandsvarsel (når eleven har behov for særskild språkopplæring) Mal for førehandsvarsel (når eleven ikkje har behov for særskild språkopplæring) Mal for samtykke til vedtak om særskild språkopplæring Mal for samtykke på avslag om særskild språkopplæring

13 12 Vedlegg 6: Vedlegg 7: Vedlegg 8: Vedlegg 9: Vedlegg 10: Mal for enkeltvedtak om særskild språkopplæring Mal for avslag på særskild språkopplæring Mal for vedtak om avslag på særskild språkopplæring Mal for vedtak om opphør av særskild språkopplæring Mal for vedtak om særskild språkopplæring Alle malar skal skrivast over på skulen sitt brevark.

Regelverksamling Alstor - Stavanger

Regelverksamling Alstor - Stavanger Regelverksamling 19.03.2015 Alstor - Stavanger Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

Regelverksamling

Regelverksamling Regelverksamling 05.12. 2012 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 1.ledd Elevar

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD

MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD MINORITESSPRÅKLEG OPPLÆRING I KVINNHERAD Ephorte 2013/2477-13 og 2014/1975 1 INNHALD Lov om særskild språkopplæring side 3 Vilkår for morsmålsopplæring side 4 Ny elev side 5 Årshjul side 6 Innskrivingsskjema

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8.

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. juni 2016 Tospråklig fagopplæring Den innledende kartleggingen av elever

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune Knarvik barneskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Knarvik barneskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Regelverk og rettar. opplæring for einslege mindreårige asylsøkjarar

Regelverk og rettar. opplæring for einslege mindreårige asylsøkjarar Regelverk og rettar opplæring for einslege mindreårige asylsøkjarar Rett til opplæring Grunnloven 104 respekt for menneskeverd, personlig integritet, og Staten skal legge til rette for barnet si utvikling

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Endeleg TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hjartdal kommune September 2017 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT RETTEN TIL SÆRSKILD SPRÅKOPPLÆRING FOR GRUNNSKULEELEVAR FRÅ SPRÅKLEGE MINORITETAR Lindås kommune 15.05.14 1 Innhald 1. Tema, grunngjeving for val av tema samt formålet med tilsynet...

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Fjell kommune Knappskog skule 20. februar 2015 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Fjell kommune Knappskog skule...

Detaljer

Regelverk og rettar. minoritetsspråklege elevar i grunnskulen. v/rådgivar Bjørnar Midtbust

Regelverk og rettar. minoritetsspråklege elevar i grunnskulen. v/rådgivar Bjørnar Midtbust Regelverk og rettar minoritetsspråklege elevar i grunnskulen v/rådgivar Bjørnar Midtbust Rett til opplæring Grunnlova 104 respekt for menneskeverd, personleg integritet, og at staten skal legge til rette

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere

Breidablik læringssenter. Avdelingen for tospråklige lærere Breidablik læringssenter Avdelingen for tospråklige lærere 18.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 Fakta om avdelingen To hovedområder Morsmålsopplæring 2-8 Tospråklig fagopplæring 2-8 Totalt 317

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Nysæter ungdomsskule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Nysæter ungdomsskule...

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT RETTEN TIL SÆRSKILD SPRÅKOPPLÆRING FOR GRUNNSKULEELEVAR FRÅ SPRÅKLEGE MINORITETAR

TILSYNSRAPPORT RETTEN TIL SÆRSKILD SPRÅKOPPLÆRING FOR GRUNNSKULEELEVAR FRÅ SPRÅKLEGE MINORITETAR TILSYNSRAPPORT RETTEN TIL SÆRSKILD SPRÅKOPPLÆRING FOR GRUNNSKULEELEVAR FRÅ SPRÅKLEGE MINORITETAR Austevoll kommune Storebø skule og Austevoll ungdomsskule Bergen, 26.02.2014 1 Innhold 1. Tema, grunngjeving

Detaljer

Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland. Tilsynsrapport. Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring

Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland. Tilsynsrapport. Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring Strand kommune Rådhusgaten 4126 Jørpeland Tilsynsrapport Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring Strand kommune Jørpeland ungdomsskole 1 1. T ema for tilsynet Tema for tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Masfjorden kommune Sandnes skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Masfjorden kommune Sandnes skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Sveio kommune Førde skule 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Sveio kommune Førde skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune - Ostereidet ungdomsskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skular... 3

Detaljer

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus 1 Rett og plikt i alderen 6 15 år Retten slår inn når det er sannsynleggjort

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Austrheim kommune Årås skule 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Austrheim kommune Årås skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Flerspråklige barn og unge

Flerspråklige barn og unge Flerspråklige barn og unge Det er behov for en samlet plan og oversikt over kommunens opplæring etter oppl 2.8 Lokal skole og særskilt norskopplæring etter 2.8 4 mottaksklasser tospråklig fagopplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

ENDELELG TILSYNSRAPPORT

ENDELELG TILSYNSRAPPORT ENDELELG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Austrheim kommune - Kaland barne- og ungdomsskule 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Austrheim kommune Kaland

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hordaland fylkeskommune Årstad videregående skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune Årstad

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Endeleg tilsynsrapport

Endeleg tilsynsrapport Hjelmeland kommune Kommunehuset 4130 Hjelmeland Endeleg tilsynsrapport Minoritetsspråklege elevar sin rett til særskild språkopplæring Hjelmeland kommune Hjelmeland skule Årdal skule 1 1. Tema for tilsynet

Detaljer

Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar

Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Bø kommune 2015-2018 Lovverk og referansar Opplæringslova Føremålet med planen Rutinane skal legge til rette for fagleg og

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune i høve forvaltningskompetanse - avgjerder om særskild tilrettelegging

Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune i høve forvaltningskompetanse - avgjerder om særskild tilrettelegging Vinje kommune Rådmannen FYLKESMANNEN I TELEMARK Postboks 2603 3702 SKIEN Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato ANDERSSA 2016/1637 9709/2017 SA5 26.04.2017 Tilbakemelding på nasjonalt tilsyn i Vinje kommune

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 23/2014 Dato: 4. april 2014 Saksnr.: 201400012-23 Saksbehandler: FLBU Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Særskilt språkopplæring

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Nordahl Grieg videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Hordaland fylkeskommune Nordahl Grieg videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hordaland fylkeskommune Nordahl Grieg videregående skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lasted ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10 Ålesund kommune Sak:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule. Vår referanse: 2014/1607

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule. Vår referanse: 2014/1607 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Bykle kommune Bykle barne- og ungdomskule Vår referanse: 2014/1607 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring Særskilt språkopplæring Rutinebeskrivelse Fagenhet oppvekst Tønsberg kommune 04.02.2017 Innhold BAKGRUNN... 1 LOVGRUNNLAG... 1 HIERARKIET OG BEGREPER I DEN SÆRSKILTE SPRÅKOPPLÆRINGEN... 2 INNFØRINGSTILBUDENE

Detaljer

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen Møte 9.februar 2012 Miniseminar for Oppvekstkomitéen Lokale utfordringer og ønsket utvikling av opplæringstilbudet for målgruppen Presentasjon BRI + FB Bakgrunn og hjemmel for opplæring for denne gruppen

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolens arbeid med opplæringen i fag Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte Underveisvurdering som grunnlag

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13

Videregående opplæring. Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 Videregående opplæring Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven 13 VEILEDER Til utfylling av mal for vedtak om særskilt språkopplæring Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Side 1. Ephorte 2009/ Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

Side 1. Ephorte 2009/ Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel utvikling og vekst Side 1 Ephorte 2009/3065-7 Side 2 RETT TIL SÆRSKILD SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVAR FRÅ SPRÅKLEGE MINORITETAR ER HEIMLA I OPPLÆRINGSLOVA 2.8: Side 3 Plan/ skjema ephorte sak 2009/3065 Kartleggingsverktøy finn

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Vadsø kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Vadsø kommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen. Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen Tilsyn våren 2014 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Søgne kommune KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging Sogndal kommune Kaupanger skule Innhald Samandrag... 3 2. Om tilsynet med Sogndal kommune Kaupanger

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever

Status for opplæringen av minoritetsspråklige elever Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18049/2017 2017/8863 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/14 Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017

Detaljer

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole.

Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. 1 Til skolene Opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskole. Viser til brev sendt til skolene 15. april 2011 1 angående innføring av nye rutiner om mottak av nyankomne elever til

Detaljer

RETT TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING FOR VAKSNE ETTER OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 4A.

RETT TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING FOR VAKSNE ETTER OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 4A. RETT TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING FOR VAKSNE ETTER OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 4A. SAMLING FOR SKULEANSVARLEG I KOMMUNANE, LEIARAR/ REKTORAR FOR VAKSENOPPLÆRINGA, PPT- LEIARAR/ EVT. TILSETTE

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa Elevpermisjonar Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa 14.11.2013 Reglar for skulefri for elevar utanom skuleferiar og fridagar i skuleruta For å læra er det viktig at elevane er

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Endeleg tilsynsrapport

Endeleg tilsynsrapport Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE Endeleg tilsynsrapport Minoritetsspråklege eleva r sin rett til særskild språkopplæring Time kommune Bryne skule Rosseland skule 1 1. T ema f o r tilsynet er minoritetsspråk

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir-9-2012 Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201214942-6 Saksbehandler: LIGA Emnekode: BYST 2352 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 14. november 2012 Svar på

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Rutinar - Overgang. Barneskule - ungdomsskule

Rutinar - Overgang. Barneskule - ungdomsskule Rutinar - Overgang Barneskule - ungdomsskule Forord Plan og rutinar for overgang barneskule til ungdomsskule vart endeleg vedteken i levekårsutvalet 28.september 2010. Siktemålet med planen er å sikra

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 02.11.2016 1 1. Minoritetsspråklege utan dokumentasjon Forskrift til opplæringslova 6-13: Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED VINDAFJORD KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2010 Vår ref: 2010/3348 KOMMUNENS ADRESSE: Vindafjord kommune, Rådhuset, 5580 Ølen KOMMUNENR: 1154 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Lastet ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10

Detaljer

Eigenvurdering av regelverksetterleving Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Eigenvurdering av regelverksetterleving Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Lærargruppa si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Tospråklige lærere i den norske skolen

Tospråklige lærere i den norske skolen Tospråklige lærere i den norske skolen Saleh Mousavi Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Hva ble elevene kalt: M 74 Barn av foreldre som kommer til landet som fremmedarbeidere 1976 Lages retningslinjer

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Valle kommune - Hylestad skule. Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Valle kommune - Hylestad skule. Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa Valle kommune - Hylestad skule Til: Valle kommune VÅR REFERANSE: 2017/182 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Skulefagleg ansvarleg Henry Tore

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune.

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. VOLDA KOMMUNE Skuleavdelinga SPESIALUNDERVISNING Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. Ein viser også til heftet Spesialundervisning. Veileder

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Rundskriv HORDALAND FYLKESKOMMUNE kxi&iii 1. Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Private skoler med godkjenning etter privatskoleloven 1 p^ Private grunnskoler med

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Rogaland STANDPUNKTKARAKTER 2015 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 1 Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer