Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidatpresentasjonar VT 09/14"

Transkript

1 Kandidatpresentasjonar VT 09/14

2 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg Kulturstyret Budsjettkomitéen Arbeidsprogramkomitéen Ordstyrar Protokollførar Kontrollkomité Styret i Studvest Styret i Studentradioen i Bergen Det akademiske kvarters kontrollkomité Studentidrettsrådet Ankeutvalget for barnehagesaker Ankeutvalget for helsefondsaker Byrådsleiars sitt kontaktforum Fylkesordføraren sitt kontaktutvalg Til orientering er kandidatane plassert i skjemaet etter når dei sendte inn kandidatskjema. Det er ingen prioriteringa av kandidatane. Side 2 av 54 Telefon:

3 Styret i Studentsamskipnaden i Bergen Styreleiar Det er førehandsmeldt to kandidatar til styreleiarvervet 1 Tor Sivertsen Prestegard Navn Tor Sivertsen Prestegard Styreleiar, Studentsamskipnaden i Bergen Master i historie 2012-d.d. Bachelor i historie Eg har brei organisasjonserfaring både frå studentorganisasjonar og styrer gjennom mine fem år som student i Bergen. Verv i utval er: - Leiar (januar d.d.) - Nestleiar (mai d.d.) - Leiar, budsjettkomitéen (mars desember 2012) Velferd- og likestillingspolitisk komité (NSO) - Nestleiar (august d.d.) Humanistisk studentutvalg (HSU) - Leiar (august august 2013) - Styremedlem (august august 2011) - Leiar, Ad fontes (november august 2011) Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet - Styrerepresentant (august august 2013) - Vararepresentant (august august 2012) Fagleg komité for humanistiske fag (NSO) Side 3 av 54 Telefon:

4 - Komitémedlem (november juli 2013) Eg elskar samskipnaden, og samskipnadsmodellen. Det er eit vakkert spleiselag mellom studentar, institusjonane og staten. Ut får ein velferd. Velferd som rimeleg bustad, kaféar, treningsfasilitetar samt helseog rettleiingstenester. SiB kjem svært godt ut når ein målar kvaliteten på desse tenestane. Men dei kan bli betre, og dette vil eg jobba for. Gjennom eit år på fulltid for studentane i Bergen har er lært mykje. Eg har lært mykje om universitets- og høgskulesektoren. Eg har lært mykje om politikk, planar og offentleg forvaltning. Eg har lært mykje om velferd. Og ikkje minst eg har lært mykje om kva studentane i Bergen treng og ynskjer. Dette er erfaringar eg vil ta med meg inn i styreleiarrolla, om de vel meg som styreleiar. BUSTAD SiB må byggja fleire studentbustadar. Kvart år bur det studentar på sovesal. Kvart år stig prisane for eit kott i eit kollektiv. Som styreleiar vil eg arbeida hardt for å hindra dette. Eg vil vera tydeleg på kva prosjekt SiB bør prioritera, og nytta dei politiske kontaktane eg har opparbeidd meg gjennom leiarvervet i Velferdstinget for å sikra at SiB har god dialog med det politiske. Eit viktig moment i bustaddiskusjonen er kvar det skal byggjast studentbustadar i Bergen. Eg meiner SiB må byggja der studentar vil bu. Dette er enten i sentrum eller randsonen av sentrum, og ved gode og velutvikla kollektivaksar med kort pendletid til utdanningsinstitusjonane. Stadar som Flakktveit og Yttrebygda er ikkje eigna for studentars livssituasjon utan bil og med ynskje om å delta i Bergens kulturliv. I tillegg til å byggja nytt er det òg viktig at SiB ser på og vurderer kjøp av eksisterande bygg nært sentrum. Her må SiB vera tideleg ute og sikra at moglegheiter ikkje går oss hus forbi. TRENING Det er viktig at SiB vidareutviklar sitt treningstilbod. Med nedlegginga av SiB Sentrum i desember mistar me god og etterlengta treningskapasitet i sentrum. Som styreleiar vil eg støtta forslag og arbeida for at SiB nyetablerer eit treningssenter i sentrumskjerna. Vidare vil eg sikra at ein fortset utvidinga på Kronstad og sikra idrotten god tilgang på hallar. Som styreleiar vil eg òg arbeida for at SiB får gode tilskot hjå utdanningsinstitusjonane for å vidareutvikla og styrka det eksisterande tilbodet. KAFÉ SiB sine kaféar skal og må tilby det studentane vil ha. Kaféane skal vera lydhøyre til studentane sine ynskjer. Verkty som Velferdstinget sin "Min SiB-kafé" og KTI-undersøkingar må takast alvorleg og bidra vil å vidareutvikla det gode tilbodet me alt har. Tilbod som kaffiavtalen og eksamensmiddag bør vidareførast, og som styreleiar vil eg stø andre liknande tilbod so framt dei er økonomisk forsvarlege. KARRIERESENTERET, HELSE- OG RETTLEIING SiB sine helse- og rettleiingstenester og karrieresenteret er viktige for studentane. Dei må haldast på og styrkast for å sikra studentar tryggleik i kvardagen. Med etableringa av tre lækjarar og to tannlækjarar på Danmarks plass får ein viktig, utvida kapasitet innanfor desse to områda. Vidare er det essensielt at samskipnaden kan gi gode tenestar til studentar som slit med psyken. Dette syner òg SHoT-tala. Sidan mykje av tilboda er delvis eller nært fullfinansiert over semesteravgifta er det viktig at SiB lyttar til studentane og Velferdstinget sine prioriteringar når det kjem til desse tenestane. SAMSKIPNADEN SOM HEILSKAP Med ny strategi for perioden vedtatt i desember blir det spanande og utfordrande år i styret. Strategien skal setjast i verk. Som styreleiar vil eg sikra ein god og ordentleg måte får til dette. Vidare vil eg vera ei tydeleg og trygg stemme som finn løysingar og sikrar framdrift i saker. Eg er ikkje redd for å tenkja nytt, og sjå på nye løysingar. Vidare er det viktig for meg at alle i styret blir høyrd slik at me får ein brei og inkluderande diskusjon. OPPSUMMERT Eg vonar de finn meg tillita verdig, og at eg får bidra med min erfaring og pågangsmot som styreleiar i Studentsamskipnaden i Bergen dei to komande åra. Eg har god styreerfaring frå UiB (fakultetsstyret ved HF og Universitetsmuséstyret) og inngåande kjennskap i SiB gjennom eit år på fulltid i Velferdstinget. Eg vil vera ein aktiv og tydeleg styreleiar som vil sikra at SiB dei to komande åra gir studentane dei beste velferdstenestane. Side 4 av 54 Telefon:

5 2 Eivind Brandt Navn Eivind Brandt Styreleder i SiB Jeg går nå på mitt femte studieår i Bergen og kommer til å studere i minst tre år til. Psykologi (175 studiepoeng): - Profesjonsstudiet i psykologi, UiB (2013 d.d.). Kurs i kriseledelse, risikovurderinger, beslutningstaking, kommunikasjon m.m. - Årsstudium i psykologi ( ). Økonomi (40,6 studiepoeng): - 1. semester på Norges handelshøyskole (2011). - Helseøkonomi (2012). Et utvalg av tidligere erfaringer som er relevante for styreledervervet: Studentorganisasjoner og studentpolitiske organer: - Studentsamskipnaden i Bergen (2014 d.d.). Styremedlem. Deltakende i utformingen av SiBs strategi for Fakultetsstyret på Det psykologiske fakultet (2014 d.d.). 1. vara, deltakende på forberedende møter og strategiseminar. - Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Bergen (2013 d.d.). Nestleder 2014/2015. Har tatt initiativ til vern mot gjengjeldelser ved varsling, flere lesesalsplasser gjennom bedre romutnyttelse, oppfølging av rettighetsbrudd og mer. Anbefalt universitetsstyret å ansette studentombud. - Psykologisk studentutvalg (2013 d.d.). Nestleder og webansvarlig (2014), ansvarlig for intern kommunikasjon (2013) og medlem i politisk komité. Ut over forpliktelsene som nestleder har jeg tatt initiativ til flere større prosjekter, blant annet opprettelse av nettsiden (psu.no), oppstart av bedriftspresentasjoner (pågående), etablering av én felles studentorganisasjon (pågående) og start av Markedsgruppen (pågående). - (2013 d.d.). Medlem i 2013, fast observatør etter at jeg ble valgt som styremedlem i SiB. - Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ( ). Initiativtaker og leder av Psykologisk studentutvalgs liste. Medlem av PR- og debattkomiteen. Årets resolusjonsskriver. Side 5 av 54 Telefon:

6 - Bergen Challenge (2011). Funksjonær, turneringsstøtte. Annen erfaring: - Psykiatrisk akuttpost for ungdom, Haukeland universitetssykehus (2012 d.d.). Assistent. Kurs i aggresjonshåndtering og informasjonssikkerhet. - Fotballdommer ( ). Ca. 100 timer med kurs i mediehåndtering, ledelse og samarbeid. Dømt toppfotball og deltatt i talentgruppe. Dommeransvarlig i klubben, med betydelig økning i rekruttering i min periode. - Sikkerhetsansvarlig Kattarock ( ). Ansvar for opprettelsen av sikkerhetsopplegg rundt konsert i tett samarbeid med ledelsen på Oslo katedralskole. - Styremedlem i Korsvoll skolekorps ( ). Et av Oslos største skolekorps. - Administrator for Travian Games ( ). Ansvar for blant annet support og ansettelse, opplæring og oppfølging av opp til 20 deltidsansatte. Hva SiB bør fokusere på framover: SiBs oppgave er å gi et godt velferdstilbud til byens studenter. Det gjøres mye bra arbeid i organisasjonen i dag. Likevel er det viktig med forbedringer på de områdene der kundene ikke er tilfredse. Nedenfor har jeg forsøkt kort å oppsummere hva jeg ønsker å jobbe med som styreleder. Riksrevisjonen anbefalte i 2011 SiB å øke egenkapitalen og å bedre likviditetsgrad 1. For at SiB skal være relevante for studentene også i framtiden er det viktig å følge riksrevisjonens anbefalinger. For eksempel er både SiO (Oslo) og SiT (Trondheim) betydelig sterkere enn oss her. Økt egenkapital krever økte inntekter og/eller lavere kostnader. For en organisasjon som leverer studentvelferd er det en stor utfordring å klare dette uten at det går ut over tilbudet til studentene. Økt satsing på kommunikasjon vil være avgjørende. SiB har veldig mange gode tilbud, men det er for mange studenter som ikke kjenner bredden i hva SiB tilbyr. Deler av året er det ledig kapasitet i SiB bolig, uten at studentene får tilstrekkelig kjennskap til det. Bildene på nett er ofte utdaterte, slik at nyoppussede hybler framstår som utslitte. På SiB trening er kapasiteten sprengt på ettermiddagen, uten at det finnes en oversikt over når det er ledig på sentrene. SiBs helsetilbud er heller ikke tilstrekkelig kjent, og på de institusjonene som ikke møter SiB hver dag er kunnskapene om SiBs tilbud for dårlig. Ved å øke synligheten vil man kunne øke inntektene uten at det går på bekostning av studentvelferden. I dag er det også for vanskelig for studenter som ikke kjenner til VT å ta kontakt med SiB. Mange av kommunikasjonsproblemene kan løses ved å gi nettsidene en skikkelig oppdatering, men jeg tror også det er viktig at SiB øker kompetansen innenfor kommunikasjon og skaper et eget fagmiljø for dette. SiB har i dag mange muligheter til å markedsføre seg bedre på eksisterende kontaktflater, og disse bør brukes. En annen sentral utfordring er å forbedre kafétilbudet. Studentene ønsker billigere og sunnere kafeer. Av disse to veier pris tyngst. SiB bør vurdere endringer både på innkjøpssiden og i selve kafédriften for å senke kostnader og øke studentenes tilfredshet. På inntektssiden bør man undersøke om kostnadene kan senkes ytterligere gjennom forbedrede innkjøpsavtaler, der man oppnår enda større stordriftsfordeler. I kaféene kan man i større grad tilby matvarer som koster mindre enn i dag, men har samme næringsinnhold og smak. For eksempel er kjøtt dyrt. Kutt i kjøttforbruket vil derfor medføre lavere kostnader samtidig som det bidrar til miljøet. I tillegg bør SiB ha det antallet fagutdannede som er nødvendig for å drive kafeene, men man bør se på muligheter for å kutte i kostnadene ved å endre kafékonseptene til å være bedre tilpasset størrelsen på de ulike kafeene. Maten må også merkes bedre, slik at studentene selv kan ta bevisste valg. For studentene i Bergen er det viktig at resultatene fra SHoT-undersøkelsen blir tatt seriøst. Det betyr at man må se på hvordan de forskjellige virksomhetsområdene kan samarbeide for å skape et best mulig miljø for studentene. Noe av dette er institusjonenes ansvar, men SiB skal også ta sin del. For eksempel kan man bygge boliger med sosiale soner, og man kan bli bedre på å sette studenter som sannsynligvis kommer godt overens sammen, heller enn helt tilfeldig. Her har vi et stort potensiale man kan og bør benytte seg av. For SiB helse er det viktig at man har kapasitet til å drive forebyggende arbeid, ikke kun behandling når problemene først er store. Fra kommunens tall ser vi at studentene ønsker å bo i Bergenhus (50 %) og Årstad (25 %). Da er det i disse områdene nye studentboliger må ligge. Det er også tydelig at vi trenger et nytt treningssenter i sentrumsnære områder. Om jeg blir styreleder, eller forblir styremedlem, gleder jeg meg uansett til en veldig spennende periode i SiBstyret. Side 6 av 54 Telefon:

7 Hvorfor jeg er den rette kandidaten: Den faglige bakgrunnen min stemmer godt overens med det som kreves av en styreleder i SiB. I en organisasjon som har hovedtyngden av sine inntekter fra salg, er det viktig med grunnleggende økonomiforståelse. Jeg har også gode forutsetninger for å satse på tiltak som er positive for studentenes psykiske helse. Gjennom arbeidet mitt i ulike organisasjoner har jeg også fått trening i å samarbeide med mange ulike mennesketyper. Jeg har tidligere fått gode resultater i alle jobber og verv, og det ønsker jeg også å gjøre i SiB. For at Velferdstinget skal kunne ta gode avgjørelser, er det viktig at de får muligheten til å sette seg nok inn i sakene. Med meg som styreleder blir det et mål å gi VT tilstrekkelig med informasjon til dette. Jeg vil ha et styre som tar VT seriøst og som strekker seg langt for å iverksette tiltak som VT foreslår. Styret har allerede fått mange gode innspill til strategiprosessen, som det vil være naturlig å følge opp. Samtidig er det styret som står øverst ansvarlig for SiB, og ikke alle tiltak er mulige å gjennomføre. Da må vi, så langt det lar seg gjøre, forklare hvorfor til VT. SiB-styret skal på siste styremøte i 2014 vedta strategien for Som aktiv deltaker i strategiutformingen, håper jeg på muligheten til å lede strategiprosessen de kommende to årene. Etter å ha sittet i SiB-styret i 2014 har jeg blitt kjent med de andre styremedlemmene og har god kontakt med dem. SiBstyret skal være en helhet som ønsker det beste for SiB, ikke representanter fra hvert sitt område. Da er det viktig med en styreleder som kjenner styremedlemmene og som vet hvordan man oppfordrer de ulike medlemmene til å delta aktivt i debatten både i formelle og uformelle arenaer. I tillegg kjenner jeg styreprosessene slik de løses i dag. Det legger et godt grunnlag for å lede styret i de påfølgende to årene. Jeg håper Velferdstinget ønsker å samarbeide tett med meg som styreleder de neste to årene. Godt valg! Side 7 av 54 Telefon:

8 Styremedlem Det er førehandsmeldt fire kandidatar til styreleiarvervet 1 Navn Marianne Rødseth Espelid HiB: Høgskolen i Bergen SiB-styremedlem Tar bachelor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen, holder på med siste året der. Har tidligere tatt årsstudium i psykologi ved Universitet i Bergen. Kommer trolig til å studere ved Universitet i Bergen etter sommeren Vara i VT i 2 perioder (møtt rimelig ofte) - Fagpolitisk nestleder i Studentparlamentet ved HiB - Fag- og forskningspolitisk komité i Norsk studentorganisasjon - Styremedlem ved høgskolestyret HiB Jeg håper dere ønsker å la meg representere dere som styremedlem i SiB da jeg tror jeg kan være en tydelig og god stemme for alle studentene i Bergen. Jeg har erfaring fra tunge styreverv og er ikke redd for å slå et ekstra hardt slag for å gi studentene gjennomslag i SiB. Ellers har eg en bred kunnskap om studentenes situasjon og behov når det gjelder velferdstilbud noe jeg mener er en forutsetning for å kunne gjøre en best mulig jobb i styret. SiB slik det er i dag en solid organisasjon som sørger for at Bergensstudentene har et godt og bredt velferdstilbud, men det er selvsagt rom for forbedringer. En må i styret sørge for å ha en god økonomisk styring som gir mest mulig velferd i praksis tilbake til studentene. Jeg vil jobbe for at SiB har et tilbud hvor psykisk og fysisk helse og sosioøkonomisk bakgrunn ikke er et hindrer for å fullføre studiene, elske studietiden og å synes at Bergen er verdens beste studieby. Jeg er tøff, nysgjerrig, ydmyk, gira og lærelysten og håper at dere stemmer på meg :) Side 8 av 54 Telefon:

9 Navn Jørund Thomassen Gjesvik NHH: Norsk Handelshøyskole Styremedlem i SiB Har studert ved Norges Handelshøyskole siden høsten Eksternansvarlig i Kjernestyret ved Norges Handelshøyskoles Studentforening Medlem av styret som står for daglig drift av studentforeningen, samt leder for Studentpolitisk Utvalg i NHHS. Representerer studentforeningen utad i følgende organer: Landsstyret til Norsk Studentorganisasjon,, Byrådslederens kontaktutvalg, Fylkesordførerens kontaktutvalg, NHHs Alumnistyre, og Styringsgruppen til Utdanning i Bergen Representant i Nasjonalt Råd for Økonomi og Administrasjonsfag siden høsten Nyhetsredaktør i K7 Bulletin, Programansvarlig i 17. mai-komiteen til NHHS i 2013 Mediekontakt i NHH-Symposiet, Min motivasjon for å stille til SiB-styret er todelt. For det første ønsker jeg å bidra med det jeg kan for å gjøre hverdagen til Bergensstudentene bedre. For det andre synes jeg denne type arbeid virker utrolig gøy. Jeg har en enorm respekt for SiB og den velferden de yter til hver enkelt Bergensstudent. SiB har et bredt spekter av tjenester som gjør hverdagen bedre for samtlige studenter i Bergen, samtidig som de har etablert gode tilbud til de som trenger det aller mest. Jeg tror likevel at SiB alltid kommer til å ha et forbedringspotensiale. Kommunikasjonen mellom SiB og studentene må bli bedre. Videre må SiB tilstrebe å være så åpne ovenfor studentene og Velferdstinget som overhodet mulig. Året som Eksternansvarlig i NHHS har lært meg utrolig mye om studentpolitikk og gitt meg mye erfaring. Jeg har lært hvordan man påvirker de rundt seg til å støtte ditt standpunkt. Samtidig har jeg også lært viktigheten av å være ydmyk og kommunisere godt for at det helhetlige resultatet skal bli best mulig. Om jeg blir valgt til SiB-styret ønsker jeg å bli en sterk stemme som kan beholde overblikket og se langsiktig, samtidig som jeg kan si klart ifra dersom jeg er uenig. Jeg synes SiB-styret virker utrolig spennende og morsomt. Det i seg selv er en veldig viktig motivasjonsfaktor for meg, og en garanti for at jeg kommer til å gi mye av meg selv dersom jeg blir valgt. Dette, samt ønsket mitt om å forbedre hverdagen for studentene i Bergen, summerer seg opp til en enkel konklusjon; jeg er veldig motivert for å stille SiB-styret. Side 9 av 54 Telefon:

10 Navn Marius André Svee Solberg NHH: Norsk Handelshøyskole Representant i SiB-styret. Jeg studerer på NHH. Har studert i fire år, og begynte på master i høst. Jeg har vært økonomiansvarlig i styret til Det Akademiske Kvarter fra november 2011 til mai 2013, og fra mai 2013 til mai 2014 var jeg daglig leder, samt styreleder i Studentkulturhuset i Bergen AS. Høsten 2013 satt jeg også i valgkomiteen til Kronbar sitt første styre. Dette semesteret har jeg vært økonomiansvarlig i PR-gruppen og jubileumskomiteen til Kvarteret. Jeg ønsker å stille til SIB-styret fordi SiB er en sentral del av studenttilværelsen i Bergen. Som velferdsinstutisjon har SiB ett samlet tilbud som er uunnværlig for studentmassen, og jeg har lyst å være med på å forme dette tilbudet. Tanken om å stille til SiB-styret stammer fra Velferdstinget sitt oppstartsmøte våren 2014, der administrerende direktør ga en kort oppsummering av hva SiB gjør, aktuelle utfordringer og prosjektene de skulle jobbe med fremover. Det som særlig fanget oppmerksomheten min var utfordringene og mulighetene knyttet til studentboliger. For eksempel kan studentenes velferd økes dramatisk dersom man får gjort noe med den ledige kapasiteten på våren, og jeg har lyst å gjøre mitt for å finne gode løsninger på slike problemstillinger. Videre tror jeg et av SiB sine viktigste bidrag til studentvelferd er treningstilbudet, og egen erfaring tilsier at en stenging SiB sentrum vil spenge kapasiteten på treningstilbudet i sentrum. Jeg mener det vil være kritisk å finne en løsning på dette problemet. Jeg er, som alle andre, også opptatt av at SiB sitt helsetilbud skal ha gode rammevilkår. Selv om jeg ikke har sittet i Velferdstinget har jeg opparbeidet meg relevant erfaring gjennom andre styreverv. Jeg har gjennom vervene mine fått mye praksis med budsjettering og økonomisk anlyse, slik at jeg kan hente mye informasjon ut fra regnskap og lignende dokumenter. Jeg har også fått god kjennskap til organisasjonsarbeid og hvordan man styrer en bedrift, dog i noe mindre skala enn SiB. Jeg tror summen av erfaringene mine og ønsket om å bidra til SiB sitt arbeid gjør meg til en velegnet kandidat. Side 10 av 54 Telefon:

11 Navn Vegard Sørhus Styremedlem SiB Bachelor i Engelsk Påbegynt mastergrad i engelsk Studentrepresentant Fakultetstyret HF Styremedlem HSU Styremedlem Kultursturet Daglig leder i Studentradioen i Bergen SiB gjør en utrolig viktig jobb for studentene i Bergen, denne må videreføres på en ansvarlig og god måte. Jeg stiller med god erfaring fra organisasjonsdrift, og har lyst til å bidra med dette i SiB styret. Side 11 av 54 Telefon:

12 Velferdstingets arbeidsutvalg Leiar Det er førehandsmeldt ein kandidatar til leiar av Velferdstingets arbeidsutval 1 Navn Linnea Reitan Jensen Leder av Velferdstingets arbeidsutvalg Bachelor i teatervitenskap: Master i teatervitenskap: d.d. Medlem av kontrollkomiteen i VT: 2014 Leder av Humanistisk studentutvalg (HSU): høst høst 2014 Styremedlem i Studiestyret v/hf: vår høst 2014 Medlem i faglig komité for humanistiske fag (NSO): vår vår 2014 Teatersjef i Studentteateret Immaturus: vår vår 2013 Styremedlem i fakultetsstyret v/hf: høst høst 2014 Regissør i HF-revyen: høst høst 2014 Organisasjonssekretær i HSU: høst høst 2013 Leder av HF-revyen: vår vår 2012 Medlem i Studentenes valgstyre: høst vår 2013 Nestleder i Ad fontes: vår vår 2012 Gruppe-, sosial- og arrangementsansvarlig i Studentteateret Immaturus: vår vår 2012 I løpet av mine år som student i Bergen har jeg fulgt mye med på Velferdstingets arbeid. Nå ønsker jeg å bli leder av VT-AU for å kunne fortsette det gode arbeidet VT-AU har gjort de siste årene. Jeg ønsker å jobbe for å få nye tomter til studentboliger. I tillegg vil jeg fortsette VT-AUs gode innsats med å få flere av de minste institusjonene til å benytte seg av sine plasser i Velferdstinget. Side 12 av 54 Telefon:

13 Arbeidsutvalsmedlem Det er førehandsmeldt to kandidatar til vervet som arbeidsutvalsmedlem 1 Navn Sindre Dueland VT AU / BK / KK / Ordstyrer / Protokollfører / Styret i Studvest / Styret i SRiB / Kontrollkomiteen for DAK Kanskje, kanskje ikke Master i Adm.org (ferdig V14) Master i rettsvitenskap (ferdig V15) Bachelor i Samfunnsøkonomi (ferdig V15) Andre enkeltfag her og der (aldri ferdig) Har blant annet vært med i fagutvalget på institutt for adm.org. når jeg studerte der. Har også noe annen erfaring fra div. organisasjoner. Fordi jeg ønsker velferd. Side 13 av 54 Telefon:

14 Navn Magdalena Thorbjørnsen Nestleder i Velferdstinget Bachelor i sammenliknende politikk. Går nå poststudier der jeg tar et fag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap og historie. Nestleder i Velferdstinget høsten 2014 Prosjektleder for ungdomsdagene under Internasjonal uke arrangert av FN-Sambandet Vest høsten Aktivt medlem i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen siden Tidligere medlem av Amnesty student Bergen og Lions student Bergen Tidligere praksisstudent på FN-sambandet Vest Politikk er noe som opptar og interesserer meg og jeg synes derfor det er spennende å få være med i arbeidsutvalget til Velferdstinget. Høsten 2014 har jeg for første gang vært med i et studentpolitisk organ. Arbeidet som nestleder har vært spennende og lærrerikt, og jeg har veldig lyst til å fortsette med dette. Dette halvåret har jeg ikke fått tid til å jobbe med alt jeg har ønsket, og jeg har derfor lyst til å fortsette arbeidet. Særlig ønsker jeg å fortsette å arbeide for billigere tannhelsetilbud for studenter og eksternfinansiering av karrieresenteret. Jeg vil gjøre det jeg kan for å fortsette med å utføre jobben som nestleder best mulig, bidra med kreativitet og positivitet, være engasjert, og alltid være klar for nye utfordringer. Side 14 av 54 Telefon:

15 Kulturstyret Leiar Det er førehandsmeldt to kandidatar til styreleiarvervet 1 Navn Tellef Solbakk Raabe Leder av Kulturstyret Studerer arbeids- og organisasjonspsykologi, samt medievitenskap. Tar en dobbel bachelor over fire år, og ønsker å skrive tverrfaglig master. Har tidligere studert økonomi og administrasjon ved NHH (gjennomførte ett år). Sittende nestleder i Kulturstyret. Har tidligere vært styremedlem og varamedlem. Har også vært leder for Kulturkomiteen i Studentersamfunnet gjennom to semester, i tillegg til diverse verv i samme organisasjon. Har erfaring som frivillig i mange av byens kulturorganisasjoner, blant annet Festspillene, EKKO-festivalen og BIFF. Har også vært praktikant hos det franske kulturdepartementet (3 mnd). Gjennom det siste året har jeg bidratt til å synliggjøre Kulturstyret i enda større grad, gjennom arbeid med ny studentvilla, politisk lobbyvirksomhet opp mot Fylkeskommunens regionale kulturplan, samt gjennomføring av kurs for byens studentkulturorganisasjoner. Dette er arbeid jeg ønsker å fortsette med! Jeg har ambisjoner om at Kulturstyret skal få en enda viktigere rolle i byens kulturliv, som studentenes kulturpolitiske talerør. Jeg er svært motivert for vervet, og håper at jobben jeg har lagt ned som nestleder viser at jeg er en habil kandidat. Side 15 av 54 Telefon:

16 Navn Kristian Kongsvoll Leder Bachelor i sammenlignende politikk ferdig sommer Planer om å fortsette studier. Høsten 2012-Våren 2013 Økonomiansvarlig fagutvalget Sammenlignende Politikk Våren booking styremedlem Bergen Realistforening Våren sommer 2014 bookingansvarlig Bergen Realistforening Sommer 2014 arrangementansvarlig Sommerkvarteret Betydningen av KS: Med en stor interesse for musikk og produksjon har jeg siden jeg begynte i Bergen Realistforening i starten av 2013 ønsket å gi studentene i Bergen gode konsertopplevelser. Det å gi studenter gode konsertopplevelser innebærer at de skal ha råd til å gå på dem. Alle konserter jeg og resten av foreningen har booket har det for studenter ikke kostet mer en 200 kroner å gå på disse konsertene. Uten driftsmidler fra kulturstyret hadde dette blitt veldig vanskelig å kunne tilby. Etter å ha vært en av to i ledelsen i Sommerkvarteret denne sommeren har jeg fått kjenne på den motsatte følelsen. Vi har drevet et studenthus kommersiellt, det betyr at kulturelle skatter er byttet ut med svette dansegulv for bergenser som akkurat har nått myndighetsalder. Mang en gang var ønske om å tilby noe mer enn fotball og dans til de som besøker Sommerkvarteret i sommermånedene, men budsjettet strakk aldri til. Min motivasjon til å stille til lederverv i KS - føler jeg har erfaring fra styrevirksomhet som kan komme KS til gode - brennende engasjement for kultur og ønsker at nye studenter skal være sikret å kunne velge i et mangfold av kultur - være med å stimulere organisasjoner til kompetanseheving gjennom kurs og aktiviteter (og bruke mitt nettverk til å finne gode samarbeidspartnere her) - ønsker at KS skal være en viktig bidragsyter til at studentkulturen synes utad. Flere momenter og detaljer for mitt kanditatur vil foreligge ved valget. Side 16 av 54 Telefon:

17 Nestleiar Det er førehandsmeldt ein kandidatar til nestleiarvervet Navn Gjertrud Bøhn Mageli Nestleder Kulturstyret Jeg går nå på andre året på juss på UiB. Jeg har også en bachelorgrad i sosiologi fra UiB. Jeg har allerede sittet et år i Kulturstyret som leder for komiteen for politiske, religiøse, etniske og solidariske organisasjoner, så jeg har god kjennskap til hvordan Kulturstyret fungerer. Tidligere har jeg sittet i styret på Hulen (som eksternansvarlig) og i styret til Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) (som PR-ansvarlig), noe som har gitt meg erfaring fra ganske ulike studentorganisasjoner. Det har kommet veldig godt med i Kulturstyret så langt. Jeg var også leder for AIM-delegasjonen 2014 (bistandsprosjekt for studenter), og den ledererfaringen tror jeg vil komme godt med i en ansvarsposisjon i Kulturstyret. Generelt: jeg mener jobben Kulturstyret gjør med å legge til rette for studentkultur er utrolig viktig, og jeg vil fortsette å ta del i det arbeidet. Jeg har god kjennskap til nestleders oppgaver, og tror jeg vil kunne utføre dem på en god måte. Mer spesifikt: det siste året har Kulturstyret gjort en stor jobb med å rydde opp i sin egen tildelingspraksis, blant annet ved en gjennomgang av statutter. Jeg har lyst til å være med videre i den prosessen, og tror det er viktig med tanke på kontinuitet at neste års leder og nestleder har god kjennskap til hva som har skjedd. Kulturstyret har også blitt mer synlig det siste året, blant annet gjennom leserinnlegg i BT og engasjement i prosessen med ny villa. Dette er viktig, da Kulturstyret ikke bare skal være et kompetanseorgan i kultursaker, men også et talerør for studentkultur. Synligheten er også viktig for å sikre at alle søkeberettigede studentorganisasjoner får vite om Kulturstyret og benytter seg av kursene og midlene som finnes. Dette har jeg lyst til å være med å jobbe videre med. Jeg er i utgangspunktet valgt inn i Kulturstyret som vanlig medlem for to år (2014 og 2015). Dersom jeg ikke blir valgt som nestleder har jeg uansett lyst til å fortsette i Kulturstyret i ett år til. Side 17 av 54 Telefon:

18 Medlem Det er førehandsmeldt sju kandidatar til medlem i kulturstyret 1 Navn Pernille Grimeland Røsvik Kulturstyret Evt Eurasmus høst 2015 eller vår 2016 Jeg studerer samfunnsgeografi, 2 året Jeg har vært med i Frogner ungdomsråd i Oslo (utdeling av midler til barn og unge i bydelen. Medlem, nestleder og leder fra ), samt sentralt ungdomsråd i Oslo. Jeg er kulturelt engasjert i byen. Blant annet via egne aktiviteter (kor, jazzforum, festspillene) men også ved å holde meg relativt oppdatert på det som foregår i byen. Jeg jobber mye: kafé og galleri, og utenom deres arrangementer prøver jeg å få med meg andres. Det hadde vært spennende å få er større innblikk i kulturlivet blant studentene i byen, og få omgås andre studenter som deler interessen for kulturlivet i Bergen. Side 18 av 54 Telefon:

19 2 Navn Oda Sund Kulturstyret Samfunnsøkonomi ved UiB Nestleder og hovedansvarlig ved Hulen Bergen Økonomiansvarlig ved Spire Bergen Prosjektarbeid for Spire og YEN i regi av Fredskorpset og LNU Kulturstyret, fast medlem, høsten 2014 Å være med i Kulturstyret er spennende og et viktig arbeid for studentkulturen i Bergen Side 19 av 54 Telefon:

20 Navn Amanda Øiestad Nilsen Medlem Kulturstyret Jeg studerer teatervitenskap på femte semester og har tatt frie studiepoeng i kunsthistorie dette semesteret. Nest år tenker jeg å ta frie emner i kulturvitenskap, før jeg går videre på master i teatervitenskap. Jeg skrev praksisbasert bacheloroppgave med praksis ved BIT - teatergarasjen om kuratering innenfor scenekunst. Jeg er nestleder i Fagutvalget for teatervitenskap og medlem i Institutt Utvalget ved LLE (Lingvistiske, litterære og estetiske fag). Har vært aktiv i både Immaturus og Atrium, men har dette semesteret fokusert på jobb. Jobbet som produsent på Oktoberdans og skal i januar og februar ut på studieturne for Universitetet. Jeg ønsker å få større kunnskap om og forståelse for kulturpolitikk, kulturstøtte - og formidling. Jeg interesserer meg for kultur, jeg studerer det og kunne tenke meg å jobbe med kulturadministrasjon - og politikk når jeg er ferdig utdannet. Det er viktig for meg at vi har et godt kulturtilbud i Bergen og jeg ønsker å bidra til at denne kulturen har høy kvalitet med et bredt mangfold. Side 20 av 54 Telefon:

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 23 Arbeidsprogramkomitéen... 28 Ordstyrar...

Detaljer

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK

Protokoll: VT 09/14. Tid: Tirsdag 2. desember klokken Sted: Tivoli, DAK Protokoll: VT 09/14 Tid: Tirsdag 2. desember klokken 17.15 Sted: Tivoli, DAK Protokoll VT 09/14 Side 1 av 9 02.12.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Johanne Vaagland, Lars Arne Nilsen, Tommy Aarethun. -

Detaljer

Kandidatskjema VT 06/14

Kandidatskjema VT 06/14 Kandidatskjema VT 06/14 Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) Det er førehandsmeldt ein kandidat til VT-AU. 1 Magnus Brekke Nygaard Magnus Brekke Nygaard magnus@fri24.com 98414983 AU-medlem med idrett

Detaljer

Vedlegg VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Vedlegg VT 09/14. Tid: Tysdag 2. desember, 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Vedlegg VT 09/14 Tid: Tysdag 2. desember, 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 08/14 Tid: Lørdag 8. oktober klokken 10.15 Sted: Egget, Studentsenteret Protokoll VT 07/14 Side 1 av 12

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen VT 01/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Fordeling av semesteravgift for 2016

Fordeling av semesteravgift for 2016 Velferdstinget i Bergen v/ Budsjettkomiteen 2015 Fordeling av semesteravgift for 2016 Budsjettkomiteens innstilling Serine Jonassen, Johanne Vaagland, Sondre Johan Haugsdal Riisøen, Haakon Kvernevik Knudsen

Detaljer

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 04/15. Velferdstinget i Bergen VT 04/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte

13 stemmeberettigede representanter til stede. KS var vedtaksdyktig. Til dagsorden fra Gjertrud: Fribord skal ikke behandles på dagens møte PROTOKOLL fra Kulturstyrets møte 4/15 den 11. mai 2014 kl.17:15 avholdt på rom 210 på Studentsenteret. Tilstede: Pernille Røsvik, Oda Sund, Kristian Kongsvoll, Andreas Servan, Mats Johansen, Tellef Solbakk

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg 1: VT 06/15 Tid: Tirsdag 6. oktober, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 52/15 Orienteringer... 3 Plikter å orientere... 5 Velferdstinget sitt arbeidsutvalg

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Orienteringer VT 05/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 05/15. Velferdstinget i Bergen VT 05/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 8. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen

Detaljer

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet»

Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» Protokoll VT 01/14 «Valgmøtet» 5 Tid: Tirsdag 3. desember 2013 Sted: Tivoli, Kvarteret Til stede med stemmerett: 10 15 UiB: Håvard Øritsland Eggestøl, Bjørn Kristian Danbolt, Susann Strømsvåg, Njaal Neckelmann,

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 04/15 Tid: Tirsdag 5. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold Protokoll for VT 03/15... 3 VT 33/15 Orienteringer... 8 Plikter å orientere... 10

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).... 1 Laiba Akhtar... 1 Jenera Kumar... 2 Josef

Detaljer

Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 2 Telefon: 555 45 011 Side 3 Telefon: 555 45 011 Side 4 Telefon: 555 45 011 Side 5 Telefon: 555 45 011 Side

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 08/14 Tid: tysdag 8. november kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

Orienteringer VT 07/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 07/15. Velferdstinget i Bergen VT 07/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: Lørdag 7. november, kl. 10.15 Sted: Egget, Studentsenteret Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema Formalia: Navn: Sandra Yeomans Telefonnummer: 41209307 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: x Studie: Administrasjon og ledelse (bachelor)

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011

Møte i Velferdstinget i Bergen. Onsdag 14. september 2011 Møte i Velferdstinget i Bergen Onsdag 14. september 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 48/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 04/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 04/14 Tid: tysdag 8. april kl. Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).... 1 Malin Helen Kleppe... 1 Erlend Blom...

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette.

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette. Campusleder Lena Fløtterud Barnehagelærer Jeg stiller til valg fordi jeg engasjerer meg i studentenes studiehverdag. Jeg ønsker å jobbe for å gjøre studiehverdagen bedre for studentene, både faglig og

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 30.11.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Endeleg innkalling VT 01/13

Endeleg innkalling VT 01/13 Endeleg innkalling VT 01/13 5 Tid: tysdag 4. desember, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vi opnar møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligg i kjellaren på Det akademiske kvarter. 10 15 20 25 Endeleg

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Kandidater til KVAST. Sigrid Gausen Stiller til: Leder. Studerer: Sammenliknende politikk, UIB. Andre aktuelle verv: Produksjonsansvarlig

Kandidater til KVAST. Sigrid Gausen Stiller til: Leder. Studerer: Sammenliknende politikk, UIB. Andre aktuelle verv: Produksjonsansvarlig Kandidater til KVAST Sigrid Gausen Stiller til: Leder Studerer: Sammenliknende politikk, UIB Andre aktuelle verv: Produksjonsansvarlig Dobrý den! Jeg heter Sigrid Gausen og befinner meg dessverre i Tjekkia

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag VALGBOK Avdeling for Helse- og Sosialfag Innsendte kandidatskjema fra studenter ved AHS I dette dokumentet kan du finne informasjon om kandidatene som stiller til valg fra Avdeling for Helse- og Sosialfag

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Endelig innkalling til VT 01/10

Endelig innkalling til VT 01/10 Endelig innkalling til VT 01/10 Tid: 7.12.2009, kl 17.00 Sted: Egget, Studentsenteret. Foreløpig innkalling med foreløpig dagsorden skal være VTs medlemmer i hende senest 14 dager før møtedato. Endelig

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: media@stud.ntnu.no Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Som kjent sitter redaktøren for Under Dusken i stillingen ett år av gangen, med Styret må dermed

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Simen Oftedahl Barnehagelærer Jeg ønsker å stille til valg fordi kontinuitet er viktig, og jeg er sikker på at jeg vil gjøre en god jobb som campusleder. Studenters rettigheter er viktige,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Politisk plattform for Venstrealliansen

Politisk plattform for Venstrealliansen Politisk plattform for Venstrealliansen Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet kreftene fra venstresiden blant UiBs studenter. Vi arbeider for feminisme, studentkultur, solidaritet, tverrfaglighet

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Orienteringar: VT 06/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 06/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 06/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Navn Antall plasse Fast/vara Kommentarer

Navn Antall plasse Fast/vara Kommentarer Navn Antall plasse /vara Kommentarer Arbeidsutvalget, leder 1 Johanne Vaagland Arbeidsutvalget nestleder 1 Tord Lauvland Bjørnevik AU-medlemmer 2 Ingrid Fjellberg Jin Sigve Mæland Utdanningsutvalget 3(2)+3

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Organisatorisk ansvarlig: Navn: Rikke Lindstrøm Studie, kull: Lektor norsk, 3.året Jeg ønsker å stille til valg i Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 03/14 Tid: Tysdag 4. mars, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 02/14 Tid: Tirsdag 11. februar klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

1. Vara. 2. Vara. 3. Vara

1. Vara. 2. Vara. 3. Vara Navn Antall plasse /vara Kommentarer 6.1 Arbeidsutvalget, leder 1 Johanne Vaagland 6.2 Arbeidsutvalget nestleder 1 Tord Lauvland Bjørnevik 6.3 AU-medlemmer 2 Ingrid Fjellberg Jin Sigve Mæland 7.1 Utdanningsutvalget

Detaljer