Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidatpresentasjonar VT 09/14"

Transkript

1 Kandidatpresentasjonar VT 09/14

2 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg Kulturstyret Budsjettkomitéen Arbeidsprogramkomitéen Ordstyrar Protokollførar Kontrollkomité Styret i Studvest Styret i Studentradioen i Bergen Det akademiske kvarters kontrollkomité Studentidrettsrådet Ankeutvalget for barnehagesaker Ankeutvalget for helsefondsaker Byrådsleiars sitt kontaktforum Fylkesordføraren sitt kontaktutvalg Til orientering er kandidatane plassert i skjemaet etter når dei sendte inn kandidatskjema. Det er ingen prioriteringa av kandidatane. Side 2 av 43 Telefon:

3 Styret i Studentsamskipnaden i Bergen Styreleiar Det er førehandsmeldt to kandidatar til styreleiarvervet 1 Tor Sivertsen Prestegard Navn Tor Sivertsen Prestegard Styreleiar, Studentsamskipnaden i Bergen Master i historie 2012-d.d. Bachelor i historie Eg har brei organisasjonserfaring både frå studentorganisasjonar og styrer gjennom mine fem år som student i Bergen. Verv i utval er: - Leiar (januar d.d.) - Nestleiar (mai d.d.) - Leiar, budsjettkomitéen (mars desember 2012) Velferd- og likestillingspolitisk komité (NSO) - Nestleiar (august d.d.) Humanistisk studentutvalg (HSU) - Leiar (august august 2013) - Styremedlem (august august 2011) - Leiar, Ad fontes (november august 2011) Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet - Styrerepresentant (august august 2013) - Vararepresentant (august august 2012) Fagleg komité for humanistiske fag (NSO) Side 3 av 43 Telefon:

4 - Komitémedlem (november juli 2013) Eg elskar samskipnaden, og samskipnadsmodellen. Det er eit vakkert spleiselag mellom studentar, institusjonane og staten. Ut får ein velferd. Velferd som rimeleg bustad, kaféar, treningsfasilitetar samt helseog rettleiingstenester. SiB kjem svært godt ut når ein målar kvaliteten på desse tenestane. Men dei kan bli betre, og dette vil eg jobba for. Gjennom eit år på fulltid for studentane i Bergen har er lært mykje. Eg har lært mykje om universitets- og høgskulesektoren. Eg har lært mykje om politikk, planar og offentleg forvaltning. Eg har lært mykje om velferd. Og ikkje minst eg har lært mykje om kva studentane i Bergen treng og ynskjer. Dette er erfaringar eg vil ta med meg inn i styreleiarrolla, om de vel meg som styreleiar. BUSTAD SiB må byggja fleire studentbustadar. Kvart år bur det studentar på sovesal. Kvart år stig prisane for eit kott i eit kollektiv. Som styreleiar vil eg arbeida hardt for å hindra dette. Eg vil vera tydeleg på kva prosjekt SiB bør prioritera, og nytta dei politiske kontaktane eg har opparbeidd meg gjennom leiarvervet i Velferdstinget for å sikra at SiB har god dialog med det politiske. Eit viktig moment i bustaddiskusjonen er kvar det skal byggjast studentbustadar i Bergen. Eg meiner SiB må byggja der studentar vil bu. Dette er enten i sentrum eller randsonen av sentrum, og ved gode og velutvikla kollektivaksar med kort pendletid til utdanningsinstitusjonane. Stadar som Flakktveit og Yttrebygda er ikkje eigna for studentars livssituasjon utan bil og med ynskje om å delta i Bergens kulturliv. I tillegg til å byggja nytt er det òg viktig at SiB ser på og vurderer kjøp av eksisterande bygg nært sentrum. Her må SiB vera tideleg ute og sikra at moglegheiter ikkje går oss hus forbi. TRENING Det er viktig at SiB vidareutviklar sitt treningstilbod. Med nedlegginga av SiB Sentrum i desember mistar me god og etterlengta treningskapasitet i sentrum. Som styreleiar vil eg støtta forslag og arbeida for at SiB nyetablerer eit treningssenter i sentrumskjerna. Vidare vil eg sikra at ein fortset utvidinga på Kronstad og sikra idrotten god tilgang på hallar. Som styreleiar vil eg òg arbeida for at SiB får gode tilskot hjå utdanningsinstitusjonane for å vidareutvikla og styrka det eksisterande tilbodet. KAFÉ SiB sine kaféar skal og må tilby det studentane vil ha. Kaféane skal vera lydhøyre til studentane sine ynskjer. Verkty som Velferdstinget sin "Min SiB-kafé" og KTI-undersøkingar må takast alvorleg og bidra vil å vidareutvikla det gode tilbodet me alt har. Tilbod som kaffiavtalen og eksamensmiddag bør vidareførast, og som styreleiar vil eg stø andre liknande tilbod so framt dei er økonomisk forsvarlege. KARRIERESENTERET, HELSE- OG RETTLEIING SiB sine helse- og rettleiingstenester og karrieresenteret er viktige for studentane. Dei må haldast på og styrkast for å sikra studentar tryggleik i kvardagen. Med etableringa av tre lækjarar og to tannlækjarar på Danmarks plass får ein viktig, utvida kapasitet innanfor desse to områda. Vidare er det essensielt at samskipnaden kan gi gode tenestar til studentar som slit med psyken. Dette syner òg SHoT-tala. Sidan mykje av tilboda er delvis eller nært fullfinansiert over semesteravgifta er det viktig at SiB lyttar til studentane og Velferdstinget sine prioriteringar når det kjem til desse tenestane. SAMSKIPNADEN SOM HEILSKAP Med ny strategi for perioden vedtatt i desember blir det spanande og utfordrande år i styret. Strategien skal setjast i verk. Som styreleiar vil eg sikra ein god og ordentleg måte får til dette. Vidare vil eg vera ei tydeleg og trygg stemme som finn løysingar og sikrar framdrift i saker. Eg er ikkje redd for å tenkja nytt, og sjå på nye løysingar. Vidare er det viktig for meg at alle i styret blir høyrd slik at me får ein brei og inkluderande diskusjon. OPPSUMMERT Eg vonar de finn meg tillita verdig, og at eg får bidra med min erfaring og pågangsmot som styreleiar i Studentsamskipnaden i Bergen dei to komande åra. Eg har god styreerfaring frå UiB (fakultetsstyret ved HF og Universitetsmuséstyret) og inngåande kjennskap i SiB gjennom eit år på fulltid i Velferdstinget. Eg vil vera ein aktiv og tydeleg styreleiar som vil sikra at SiB dei to komande åra gir studentane dei beste velferdstenestane. Side 4 av 43 Telefon:

5 2 Eivind Brandt Navn Eivind Brandt Styreleder i SiB Jeg går nå på mitt femte studieår i Bergen og kommer til å studere i minst tre år til. Psykologi (175 studiepoeng): - Profesjonsstudiet i psykologi, UiB (2013 d.d.). Kurs i kriseledelse, risikovurderinger, beslutningstaking, kommunikasjon m.m. - Årsstudium i psykologi ( ). Økonomi (40,6 studiepoeng): - 1. semester på Norges handelshøyskole (2011). - Helseøkonomi (2012). Et utvalg av tidligere erfaringer som er relevante for styreledervervet: Studentorganisasjoner og studentpolitiske organer: - Studentsamskipnaden i Bergen (2014 d.d.). Styremedlem. Deltakende i utformingen av SiBs strategi for Fakultetsstyret på Det psykologiske fakultet (2014 d.d.). 1. vara, deltakende på forberedende møter og strategiseminar. - Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Bergen (2013 d.d.). Nestleder 2014/2015. Har tatt initiativ til vern mot gjengjeldelser ved varsling, flere lesesalsplasser gjennom bedre romutnyttelse, oppfølging av rettighetsbrudd og mer. Anbefalt universitetsstyret å ansette studentombud. - Psykologisk studentutvalg (2013 d.d.). Nestleder og webansvarlig (2014), ansvarlig for intern kommunikasjon (2013) og medlem i politisk komité. Ut over forpliktelsene som nestleder har jeg tatt initiativ til flere større prosjekter, blant annet opprettelse av nettsiden (psu.no), oppstart av bedriftspresentasjoner (pågående), etablering av én felles studentorganisasjon (pågående) og start av Markedsgruppen (pågående). - (2013 d.d.). Medlem i 2013, fast observatør etter at jeg ble valgt som styremedlem i SiB. - Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ( ). Initiativtaker og leder av Psykologisk studentutvalgs liste. Medlem av PR- og debattkomiteen. Årets resolusjonsskriver. Side 5 av 43 Telefon:

6 - Bergen Challenge (2011). Funksjonær, turneringsstøtte. Annen erfaring: - Psykiatrisk akuttpost for ungdom, Haukeland universitetssykehus (2012 d.d.). Assistent. Kurs i aggresjonshåndtering og informasjonssikkerhet. - Fotballdommer ( ). Ca. 100 timer med kurs i mediehåndtering, ledelse og samarbeid. Dømt toppfotball og deltatt i talentgruppe. Dommeransvarlig i klubben, med betydelig økning i rekruttering i min periode. - Sikkerhetsansvarlig Kattarock ( ). Ansvar for opprettelsen av sikkerhetsopplegg rundt konsert i tett samarbeid med ledelsen på Oslo katedralskole. - Styremedlem i Korsvoll skolekorps ( ). Et av Oslos største skolekorps. - Administrator for Travian Games ( ). Ansvar for blant annet support og ansettelse, opplæring og oppfølging av opp til 20 deltidsansatte. Hva SiB bør fokusere på framover: SiBs oppgave er å gi et godt velferdstilbud til byens studenter. Det gjøres mye bra arbeid i organisasjonen i dag. Likevel er det viktig med forbedringer på de områdene der kundene ikke er tilfredse. Nedenfor har jeg forsøkt kort å oppsummere hva jeg ønsker å jobbe med som styreleder. Riksrevisjonen anbefalte i 2011 SiB å øke egenkapitalen og å bedre likviditetsgrad 1. For at SiB skal være relevante for studentene også i framtiden er det viktig å følge riksrevisjonens anbefalinger. For eksempel er både SiO (Oslo) og SiT (Trondheim) betydelig sterkere enn oss her. Økt egenkapital krever økte inntekter og/eller lavere kostnader. For en organisasjon som leverer studentvelferd er det en stor utfordring å klare dette uten at det går ut over tilbudet til studentene. Økt satsing på kommunikasjon vil være avgjørende. SiB har veldig mange gode tilbud, men det er for mange studenter som ikke kjenner bredden i hva SiB tilbyr. Deler av året er det ledig kapasitet i SiB bolig, uten at studentene får tilstrekkelig kjennskap til det. Bildene på nett er ofte utdaterte, slik at nyoppussede hybler framstår som utslitte. På SiB trening er kapasiteten sprengt på ettermiddagen, uten at det finnes en oversikt over når det er ledig på sentrene. SiBs helsetilbud er heller ikke tilstrekkelig kjent, og på de institusjonene som ikke møter SiB hver dag er kunnskapene om SiBs tilbud for dårlig. Ved å øke synligheten vil man kunne øke inntektene uten at det går på bekostning av studentvelferden. I dag er det også for vanskelig for studenter som ikke kjenner til VT å ta kontakt med SiB. Mange av kommunikasjonsproblemene kan løses ved å gi nettsidene en skikkelig oppdatering, men jeg tror også det er viktig at SiB øker kompetansen innenfor kommunikasjon og skaper et eget fagmiljø for dette. SiB har i dag mange muligheter til å markedsføre seg bedre på eksisterende kontaktflater, og disse bør brukes. En annen sentral utfordring er å forbedre kafétilbudet. Studentene ønsker billigere og sunnere kafeer. Av disse to veier pris tyngst. SiB bør vurdere endringer både på innkjøpssiden og i selve kafédriften for å senke kostnader og øke studentenes tilfredshet. På inntektssiden bør man undersøke om kostnadene kan senkes ytterligere gjennom forbedrede innkjøpsavtaler, der man oppnår enda større stordriftsfordeler. I kaféene kan man i større grad tilby matvarer som koster mindre enn i dag, men har samme næringsinnhold og smak. For eksempel er kjøtt dyrt. Kutt i kjøttforbruket vil derfor medføre lavere kostnader samtidig som det bidrar til miljøet. I tillegg bør SiB ha det antallet fagutdannede som er nødvendig for å drive kafeene, men man bør se på muligheter for å kutte i kostnadene ved å endre kafékonseptene til å være bedre tilpasset størrelsen på de ulike kafeene. Maten må også merkes bedre, slik at studentene selv kan ta bevisste valg. For studentene i Bergen er det viktig at resultatene fra SHoT-undersøkelsen blir tatt seriøst. Det betyr at man må se på hvordan de forskjellige virksomhetsområdene kan samarbeide for å skape et best mulig miljø for studentene. Noe av dette er institusjonenes ansvar, men SiB skal også ta sin del. For eksempel kan man bygge boliger med sosiale soner, og man kan bli bedre på å sette studenter som sannsynligvis kommer godt overens sammen, heller enn helt tilfeldig. Her har vi et stort potensiale man kan og bør benytte seg av. For SiB helse er det viktig at man har kapasitet til å drive forebyggende arbeid, ikke kun behandling når problemene først er store. Fra kommunens tall ser vi at studentene ønsker å bo i Bergenhus (50 %) og Årstad (25 %). Da er det i disse områdene nye studentboliger må ligge. Det er også tydelig at vi trenger et nytt treningssenter i sentrumsnære områder. Om jeg blir styreleder, eller forblir styremedlem, gleder jeg meg uansett til en veldig spennende periode i SiBstyret. Side 6 av 43 Telefon:

7 Hvorfor jeg er den rette kandidaten: Den faglige bakgrunnen min stemmer godt overens med det som kreves av en styreleder i SiB. I en organisasjon som har hovedtyngden av sine inntekter fra salg, er det viktig med grunnleggende økonomiforståelse. Jeg har også gode forutsetninger for å satse på tiltak som er positive for studentenes psykiske helse. Gjennom arbeidet mitt i ulike organisasjoner har jeg også fått trening i å samarbeide med mange ulike mennesketyper. Jeg har tidligere fått gode resultater i alle jobber og verv, og det ønsker jeg også å gjøre i SiB. For at Velferdstinget skal kunne ta gode avgjørelser, er det viktig at de får muligheten til å sette seg nok inn i sakene. Med meg som styreleder blir det et mål å gi VT tilstrekkelig med informasjon til dette. Jeg vil ha et styre som tar VT seriøst og som strekker seg langt for å iverksette tiltak som VT foreslår. Styret har allerede fått mange gode innspill til strategiprosessen, som det vil være naturlig å følge opp. Samtidig er det styret som står øverst ansvarlig for SiB, og ikke alle tiltak er mulige å gjennomføre. Da må vi, så langt det lar seg gjøre, forklare hvorfor til VT. SiB-styret skal på siste styremøte i 2014 vedta strategien for Som aktiv deltaker i strategiutformingen, håper jeg på muligheten til å lede strategiprosessen de kommende to årene. Etter å ha sittet i SiB-styret i 2014 har jeg blitt kjent med de andre styremedlemmene og har god kontakt med dem. SiBstyret skal være en helhet som ønsker det beste for SiB, ikke representanter fra hvert sitt område. Da er det viktig med en styreleder som kjenner styremedlemmene og som vet hvordan man oppfordrer de ulike medlemmene til å delta aktivt i debatten både i formelle og uformelle arenaer. I tillegg kjenner jeg styreprosessene slik de løses i dag. Det legger et godt grunnlag for å lede styret i de påfølgende to årene. Jeg håper Velferdstinget ønsker å samarbeide tett med meg som styreleder de neste to årene. Godt valg! Side 7 av 43 Telefon:

8 Styremedlem Det er førehandsmeldt fire kandidatar til styreleiarvervet 1 Navn Marianne Rødseth Espelid HiB: Høgskolen i Bergen SiB-styremedlem Tar bachelor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen, holder på med siste året der. Har tidligere tatt årsstudium i psykologi ved Universitet i Bergen. Kommer trolig til å studere ved Universitet i Bergen etter sommeren Vara i VT i 2 perioder (møtt rimelig ofte) - Fagpolitisk nestleder i Studentparlamentet ved HiB - Fag- og forskningspolitisk komité i Norsk studentorganisasjon - Styremedlem ved høgskolestyret HiB Jeg håper dere ønsker å la meg representere dere som styremedlem i SiB da jeg tror jeg kan være en tydelig og god stemme for alle studentene i Bergen. Jeg har erfaring fra tunge styreverv og er ikke redd for å slå et ekstra hardt slag for å gi studentene gjennomslag i SiB. Ellers har eg en bred kunnskap om studentenes situasjon og behov når det gjelder velferdstilbud noe jeg mener er en forutsetning for å kunne gjøre en best mulig jobb i styret. SiB slik det er i dag en solid organisasjon som sørger for at Bergensstudentene har et godt og bredt velferdstilbud, men det er selvsagt rom for forbedringer. En må i styret sørge for å ha en god økonomisk styring som gir mest mulig velferd i praksis tilbake til studentene. Jeg vil jobbe for at SiB har et tilbud hvor psykisk og fysisk helse og sosioøkonomisk bakgrunn ikke er et hindrer for å fullføre studiene, elske studietiden og å synes at Bergen er verdens beste studieby. Jeg er tøff, nysgjerrig, ydmyk, gira og lærelysten og håper at dere stemmer på meg :) Side 8 av 43 Telefon:

9 Navn Jørund Thomassen Gjesvik NHH: Norsk Handelshøyskole Styremedlem i SiB Har studert ved Norges Handelshøyskole siden høsten Eksternansvarlig i Kjernestyret ved Norges Handelshøyskoles Studentforening Medlem av styret som står for daglig drift av studentforeningen, samt leder for Studentpolitisk Utvalg i NHHS. Representerer studentforeningen utad i følgende organer: Landsstyret til Norsk Studentorganisasjon,, Byrådslederens kontaktutvalg, Fylkesordførerens kontaktutvalg, NHHs Alumnistyre, og Styringsgruppen til Utdanning i Bergen Representant i Nasjonalt Råd for Økonomi og Administrasjonsfag siden høsten Nyhetsredaktør i K7 Bulletin, Programansvarlig i 17. mai-komiteen til NHHS i 2013 Mediekontakt i NHH-Symposiet, Min motivasjon for å stille til SiB-styret er todelt. For det første ønsker jeg å bidra med det jeg kan for å gjøre hverdagen til Bergensstudentene bedre. For det andre synes jeg denne type arbeid virker utrolig gøy. Jeg har en enorm respekt for SiB og den velferden de yter til hver enkelt Bergensstudent. SiB har et bredt spekter av tjenester som gjør hverdagen bedre for samtlige studenter i Bergen, samtidig som de har etablert gode tilbud til de som trenger det aller mest. Jeg tror likevel at SiB alltid kommer til å ha et forbedringspotensiale. Kommunikasjonen mellom SiB og studentene må bli bedre. Videre må SiB tilstrebe å være så åpne ovenfor studentene og Velferdstinget som overhodet mulig. Året som Eksternansvarlig i NHHS har lært meg utrolig mye om studentpolitikk og gitt meg mye erfaring. Jeg har lært hvordan man påvirker de rundt seg til å støtte ditt standpunkt. Samtidig har jeg også lært viktigheten av å være ydmyk og kommunisere godt for at det helhetlige resultatet skal bli best mulig. Om jeg blir valgt til SiB-styret ønsker jeg å bli en sterk stemme som kan beholde overblikket og se langsiktig, samtidig som jeg kan si klart ifra dersom jeg er uenig. Jeg synes SiB-styret virker utrolig spennende og morsomt. Det i seg selv er en veldig viktig motivasjonsfaktor for meg, og en garanti for at jeg kommer til å gi mye av meg selv dersom jeg blir valgt. Dette, samt ønsket mitt om å forbedre hverdagen for studentene i Bergen, summerer seg opp til en enkel konklusjon; jeg er veldig motivert for å stille SiB-styret. Side 9 av 43 Telefon:

10 Navn Marius André Svee Solberg NHH: Norsk Handelshøyskole Representant i SiB-styret. Jeg studerer på NHH. Har studert i fire år, og begynte på master i høst. Jeg har vært økonomiansvarlig i styret til Det Akademiske Kvarter fra november 2011 til mai 2013, og fra mai 2013 til mai 2014 var jeg daglig leder, samt styreleder i Studentkulturhuset i Bergen AS. Høsten 2013 satt jeg også i valgkomiteen til Kronbar sitt første styre. Dette semesteret har jeg vært økonomiansvarlig i PR-gruppen og jubileumskomiteen til Kvarteret. Jeg ønsker å stille til SIB-styret fordi SiB er en sentral del av studenttilværelsen i Bergen. Som velferdsinstutisjon har SiB ett samlet tilbud som er uunnværlig for studentmassen, og jeg har lyst å være med på å forme dette tilbudet. Tanken om å stille til SiB-styret stammer fra Velferdstinget sitt oppstartsmøte våren 2014, der administrerende direktør ga en kort oppsummering av hva SiB gjør, aktuelle utfordringer og prosjektene de skulle jobbe med fremover. Det som særlig fanget oppmerksomheten min var utfordringene og mulighetene knyttet til studentboliger. For eksempel kan studentenes velferd økes dramatisk dersom man får gjort noe med den ledige kapasiteten på våren, og jeg har lyst å gjøre mitt for å finne gode løsninger på slike problemstillinger. Videre tror jeg et av SiB sine viktigste bidrag til studentvelferd er treningstilbudet, og egen erfaring tilsier at en stenging SiB sentrum vil spenge kapasiteten på treningstilbudet i sentrum. Jeg mener det vil være kritisk å finne en løsning på dette problemet. Jeg er, som alle andre, også opptatt av at SiB sitt helsetilbud skal ha gode rammevilkår. Selv om jeg ikke har sittet i Velferdstinget har jeg opparbeidet meg relevant erfaring gjennom andre styreverv. Jeg har gjennom vervene mine fått mye praksis med budsjettering og økonomisk anlyse, slik at jeg kan hente mye informasjon ut fra regnskap og lignende dokumenter. Jeg har også fått god kjennskap til organisasjonsarbeid og hvordan man styrer en bedrift, dog i noe mindre skala enn SiB. Jeg tror summen av erfaringene mine og ønsket om å bidra til SiB sitt arbeid gjør meg til en velegnet kandidat. Side 10 av 43 Telefon:

11 Navn Vegard Sørhus Styremedlem SiB Bachelor i Engelsk Påbegynt mastergrad i engelsk Studentrepresentant Fakultetstyret HF Styremedlem HSU Styremedlem Kultursturet Daglig leder i Studentradioen i Bergen SiB gjør en utrolig viktig jobb for studentene i Bergen, denne må videreføres på en ansvarlig og god måte. Jeg stiller med god erfaring fra organisasjonsdrift, og har lyst til å bidra med dette i SiB styret. Side 11 av 43 Telefon:

12 Velferdstingets arbeidsutvalg Leiar Det er førehandsmeldt ein kandidatar til leiar av Velferdstingets arbeidsutval 1 Navn Linnea Reitan Jensen Leder av Velferdstingets arbeidsutvalg Bachelor i teatervitenskap: Master i teatervitenskap: d.d. Medlem av kontrollkomiteen i VT: 2014 Leder av Humanistisk studentutvalg (HSU): høst høst 2014 Styremedlem i Studiestyret v/hf: vår høst 2014 Medlem i faglig komité for humanistiske fag (NSO): vår vår 2014 Teatersjef i Studentteateret Immaturus: vår vår 2013 Styremedlem i fakultetsstyret v/hf: høst høst 2014 Regissør i HF-revyen: høst høst 2014 Organisasjonssekretær i HSU: høst høst 2013 Leder av HF-revyen: vår vår 2012 Medlem i Studentenes valgstyre: høst vår 2013 Nestleder i Ad fontes: vår vår 2012 Gruppe-, sosial- og arrangementsansvarlig i Studentteateret Immaturus: vår vår 2012 I løpet av mine år som student i Bergen har jeg fulgt mye med på Velferdstingets arbeid. Nå ønsker jeg å bli leder av VT-AU for å kunne fortsette det gode arbeidet VT-AU har gjort de siste årene. Jeg ønsker å jobbe for å få nye tomter til studentboliger. I tillegg vil jeg fortsette VT-AUs gode innsats med å få flere av de minste institusjonene til å benytte seg av sine plasser i Velferdstinget. Side 12 av 43 Telefon:

13 Arbeidsutvalsmedlem Det er førehandsmeldt ein kandidat til vervet som arbeidsutvalsmedlem 1 Navn Sindre Dueland VT AU / BK / KK / Ordstyrer / Protokollfører / Styret i Studvest / Styret i SRiB / Kontrollkomiteen for DAK Kanskje, kanskje ikke Master i Adm.org (ferdig V14) Master i rettsvitenskap (ferdig V15) Bachelor i Samfunnsøkonomi (ferdig V15) Andre enkeltfag her og der (aldri ferdig) Har blant annet vært med i fagutvalget på institutt for adm.org. når jeg studerte der. Har også noe annen erfaring fra div. organisasjoner. Fordi jeg ønsker velferd. Side 13 av 43 Telefon:

14 Navn Magdalena Thorbjørnsen Nestleder i Velferdstinget Bachelor i sammenliknende politikk. Går nå poststudier der jeg tar et fag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap og historie. Nestleder i Velferdstinget høsten 2014 Prosjektleder for ungdomsdagene under Internasjonal uke arrangert av FN-Sambandet Vest høsten Aktivt medlem i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen siden Tidligere medlem av Amnesty student Bergen og Lions student Bergen Tidligere praksisstudent på FN-sambandet Vest Politikk er noe som opptar og interesserer meg og jeg synes derfor det er spennende å få være med i arbeidsutvalget til Velferdstinget. Høsten 2014 har jeg for første gang vært med i et studentpolitisk organ. Arbeidet som nestleder har vært spennende og lærrerikt, og jeg har veldig lyst til å fortsette med dette. Dette halvåret har jeg ikke fått tid til å jobbe med alt jeg har ønsket, og jeg har derfor lyst til å fortsette arbeidet. Særlig ønsker jeg å fortsette å arbeide for billigere tannhelsetilbud for studenter og eksternfinansiering av karrieresenteret. Jeg vil gjøre det jeg kan for å fortsette med å utføre jobben som nestleder best mulig, bidra med kreativitet og positivitet, være engasjert, og alltid være klar for nye utfordringer. Side 14 av 43 Telefon:

15 Kulturstyret Leiar Det er førehandsmeldt to kandidatar til styreleiarvervet 1 Navn Tellef Solbakk Raabe Leder av Kulturstyret Studerer arbeids- og organisasjonspsykologi, samt medievitenskap. Tar en dobbel bachelor over fire år, og ønsker å skrive tverrfaglig master. Har tidligere studert økonomi og administrasjon ved NHH (gjennomførte ett år). Sittende nestleder i Kulturstyret. Har tidligere vært styremedlem og varamedlem. Har også vært leder for Kulturkomiteen i Studentersamfunnet gjennom to semester, i tillegg til diverse verv i samme organisasjon. Har erfaring som frivillig i mange av byens kulturorganisasjoner, blant annet Festspillene, EKKO-festivalen og BIFF. Har også vært praktikant hos det franske kulturdepartementet (3 mnd). Gjennom det siste året har jeg bidratt til å synliggjøre Kulturstyret i enda større grad, gjennom arbeid med ny studentvilla, politisk lobbyvirksomhet opp mot Fylkeskommunens regionale kulturplan, samt gjennomføring av kurs for byens studentkulturorganisasjoner. Dette er arbeid jeg ønsker å fortsette med! Jeg har ambisjoner om at Kulturstyret skal få en enda viktigere rolle i byens kulturliv, som studentenes kulturpolitiske talerør. Jeg er svært motivert for vervet, og håper at jobben jeg har lagt ned som nestleder viser at jeg er en habil kandidat. Side 15 av 43 Telefon:

16 Navn Kristian Kongsvoll Leder Bachelor i sammenlignende politikk ferdig sommer Planer om å fortsette studier. Høsten 2012-Våren 2013 Økonomiansvarlig fagutvalget Sammenlignende Politikk Våren booking styremedlem Bergen Realistforening Våren sommer 2014 bookingansvarlig Bergen Realistforening Sommer 2014 arrangementansvarlig Sommerkvarteret Betydningen av KS: Med en stor interesse for musikk og produksjon har jeg siden jeg begynte i Bergen Realistforening i starten av 2013 ønsket å gi studentene i Bergen gode konsertopplevelser. Det å gi studenter gode konsertopplevelser innebærer at de skal ha råd til å gå på dem. Alle konserter jeg og resten av foreningen har booket har det for studenter ikke kostet mer en 200 kroner å gå på disse konsertene. Uten driftsmidler fra kulturstyret hadde dette blitt veldig vanskelig å kunne tilby. Etter å ha vært en av to i ledelsen i Sommerkvarteret denne sommeren har jeg fått kjenne på den motsatte følelsen. Vi har drevet et studenthus kommersiellt, det betyr at kulturelle skatter er byttet ut med svette dansegulv for bergenser som akkurat har nått myndighetsalder. Mang en gang var ønske om å tilby noe mer enn fotball og dans til de som besøker Sommerkvarteret i sommermånedene, men budsjettet strakk aldri til. Min motivasjon til å stille til lederverv i KS - føler jeg har erfaring fra styrevirksomhet som kan komme KS til gode - brennende engasjement for kultur og ønsker at nye studenter skal være sikret å kunne velge i et mangfold av kultur - være med å stimulere organisasjoner til kompetanseheving gjennom kurs og aktiviteter (og bruke mitt nettverk til å finne gode samarbeidspartnere her) - ønsker at KS skal være en viktig bidragsyter til at studentkulturen synes utad. Flere momenter og detaljer for mitt kanditatur vil foreligge ved valget. Side 16 av 43 Telefon:

17 Nestleiar Det er førehandsmeldt ein kandidatar til nestleiarvervet Navn Gjertrud Bøhn Mageli Nestleder Kulturstyret Jeg går nå på andre året på juss på UiB. Jeg har også en bachelorgrad i sosiologi fra UiB. Jeg har allerede sittet et år i Kulturstyret som leder for komiteen for politiske, religiøse, etniske og solidariske organisasjoner, så jeg har god kjennskap til hvordan Kulturstyret fungerer. Tidligere har jeg sittet i styret på Hulen (som eksternansvarlig) og i styret til Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) (som PR-ansvarlig), noe som har gitt meg erfaring fra ganske ulike studentorganisasjoner. Det har kommet veldig godt med i Kulturstyret så langt. Jeg var også leder for AIM-delegasjonen 2014 (bistandsprosjekt for studenter), og den ledererfaringen tror jeg vil komme godt med i en ansvarsposisjon i Kulturstyret. Generelt: jeg mener jobben Kulturstyret gjør med å legge til rette for studentkultur er utrolig viktig, og jeg vil fortsette å ta del i det arbeidet. Jeg har god kjennskap til nestleders oppgaver, og tror jeg vil kunne utføre dem på en god måte. Mer spesifikt: det siste året har Kulturstyret gjort en stor jobb med å rydde opp i sin egen tildelingspraksis, blant annet ved en gjennomgang av statutter. Jeg har lyst til å være med videre i den prosessen, og tror det er viktig med tanke på kontinuitet at neste års leder og nestleder har god kjennskap til hva som har skjedd. Kulturstyret har også blitt mer synlig det siste året, blant annet gjennom leserinnlegg i BT og engasjement i prosessen med ny villa. Dette er viktig, da Kulturstyret ikke bare skal være et kompetanseorgan i kultursaker, men også et talerør for studentkultur. Synligheten er også viktig for å sikre at alle søkeberettigede studentorganisasjoner får vite om Kulturstyret og benytter seg av kursene og midlene som finnes. Dette har jeg lyst til å være med å jobbe videre med. Jeg er i utgangspunktet valgt inn i Kulturstyret som vanlig medlem for to år (2014 og 2015). Dersom jeg ikke blir valgt som nestleder har jeg uansett lyst til å fortsette i Kulturstyret i ett år til. Side 17 av 43 Telefon:

18 Medlem Det er førehandsmeldt fem kandidatar til medlem i kulturstyret 1 Navn Pernille Grimeland Røsvik Kulturstyret Evt Eurasmus høst 2015 eller vår 2016 Jeg studerer samfunnsgeografi, 2 året Jeg har vært med i Frogner ungdomsråd i Oslo (utdeling av midler til barn og unge i bydelen. Medlem, nestleder og leder fra ), samt sentralt ungdomsråd i Oslo. Jeg er kulturelt engasjert i byen. Blant annet via egne aktiviteter (kor, jazzforum, festspillene) men også ved å holde meg relativt oppdatert på det som foregår i byen. Jeg jobber mye: kafé og galleri, og utenom deres arrangementer prøver jeg å få med meg andres. Det hadde vært spennende å få er større innblikk i kulturlivet blant studentene i byen, og få omgås andre studenter som deler interessen for kulturlivet i Bergen. Side 18 av 43 Telefon:

19 2 Navn Oda Sund Kulturstyret Samfunnsøkonomi ved UiB Nestleder og hovedansvarlig ved Hulen Bergen Økonomiansvarlig ved Spire Bergen Prosjektarbeid for Spire og YEN i regi av Fredskorpset og LNU Kulturstyret, fast medlem, høsten 2014 Å være med i Kulturstyret er spennende og et viktig arbeid for studentkulturen i Bergen Side 19 av 43 Telefon:

20 Navn Andreas Servan KhiB: Kunst- og designhøgskolen i Bergen Medlem for ett år i Kulturstyret Vara Jeg har tidligere studert illustrasjon i 2 år ved NKF, 1 år arkeologi ved UiB, 2 år kunst ved Kunstskolen i Bergen (KiB), og er nå i mitt 2. år av en treårig bachelor i visuell kommunikasjon ved KHiB. Jeg er for tiden styreleder i Linjeforeningen Raster, som er en studentorganisasjon for linjen Visuell Kommunikasjon ved KHiB. Raster arrangerer workshops, forelesninger og sosiale events for linjens studenter. Jeg har også på fritiden egenhendig arrangert kultureventen Kveil i kunstatelieet Stuudio, som samler billedkunst, poesi, performance og støy/eksperimentell musikk i én event. Kveil arrangeres hvert semester. Denne høstens Kveil strakk seg over to dager, og presenterte 5 kunstnere, 9 poeter og 9 musikere for et dedikert og folkerikt publikum. Jeg har selv vært eller er aktiv både i Bergens musikkmiljø, kunstmiljø og designmiljø, og tror jeg kan komme med god innsikt og erfaring. Selv ønsker jeg å involvere meg ytterligere i Bergens kulturmiljø, som jeg er sikker på er ett av nordeuropas beste miljøer. Jeg søker i første omgang om et verv som varamedlem for å bli kjent med Kulturstyret, og om det er rette plassen for meg videre. Side 20 av 43 Telefon:

21 Navn Amanda Øiestad Nilsen Medlem Kulturstyret Jeg studerer teatervitenskap på femte semester og har tatt frie studiepoeng i kunsthistorie dette semesteret. Nest år tenker jeg å ta frie emner i kulturvitenskap, før jeg går videre på master i teatervitenskap. Jeg skrev praksisbasert bacheloroppgave med praksis ved BIT - teatergarasjen om kuratering innenfor scenekunst. Jeg er nestleder i Fagutvalget for teatervitenskap og medlem i Institutt Utvalget ved LLE (Lingvistiske, litterære og estetiske fag). Har vært aktiv i både Immaturus og Atrium, men har dette semesteret fokusert på jobb. Jobbet som produsent på Oktoberdans og skal i januar og februar ut på studieturne for Universitetet. Jeg ønsker å få større kunnskap om og forståelse for kulturpolitikk, kulturstøtte - og formidling. Jeg interesserer meg for kultur, jeg studerer det og kunne tenke meg å jobbe med kulturadministrasjon - og politikk når jeg er ferdig utdannet. Det er viktig for meg at vi har et godt kulturtilbud i Bergen og jeg ønsker å bidra til at denne kulturen har høy kvalitet med et bredt mangfold. Side 21 av 43 Telefon:

22 Navn Vegard Sørhus Ordinært medlem for to år i Kulturstyret Bachelorgrad i engelsk Påbegynt mastergrad i engelsk Tidligere studentrepresentant i Fakultetstyret på HF Tidligere styremedlem i HSU Styremedlem i Kulturstyret Daglig leder i Studentradioen i Bergen Jeg har allerede fått god erfaring av å sitte i Kulturstyret siden September og ønsker å fortsette med dette for å bli del av hele prosessen. Studentkultur er viktig for Bergen som studentby, og jeg ønsker å være med å styrke denne. Side 22 av 43 Telefon:

23 Budsjettkomitéen Det er førehandsmeldt fem kandidatar til budsjettkomitéen Navn Johanne Vaagland Medlem budsjettkomiteen Jeg har en bachelorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra UiB. I tillegg har jeg et årsstudium i internasjonalt sosialt arbeid fra Høgskolen i Sogn og Fjordane. Har vært med i SAIH-Bergen i 4 år. Har blant annet vært Leder, nestleder og Nord/Sør-koordinator i styret der. Sitter i styret i SAIH sentralt. Har vært med i Latin-Amerikagruppene i Bergen. Er medlem i Vest-Sahara sitt nettverk i Bergen. Sitter nå i Arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved UiB. Sitter i Velferdstinget som representant for Sosialdemokratisk Liste. Gjennom å ha vært aktiv i flere ulike studentorganisasjoner i Bergen har jeg god kjennskap til studentmiljøet. Gjennom mine verv har jeg samarbeidet med flere andre organisasjoner med både felles kampanjer og arrangement, og har derfor god kjennskap til også andre organisasjoner som jeg ikke har vært direkte aktiv i. Jeg er opptatt av at tilbudet til alle SiB-studenter skal være godt. Jeg ønsker at organisasjoner som bidrar til god velferd for studentene i Bergen skal ha en mulighet til å fortsette å drive med det de gjør. Jeg ønsker en rettferdig fordeling av semesteravgiften som kommer flest mulig studenter til gode. Side 23 av 43 Telefon:

24 2 Navn Sindre Dueland VT AU / BK / KK / Ordstyrer / Protokollfører / Styret i Studvest / Styret i SRiB / Kontrollkomiteen for DAK Kanskje, kanskje ikke Master i Adm.org (ferdig V14) Master i rettsvitenskap (ferdig V15) Bachelor i Samfunnsøkonomi (ferdig V15) Andre enkeltfag her og der (aldri ferdig) Har blant annet vært med i fagutvalget på institutt for adm.org. når jeg studerte der. Har også noe annen erfaring fra div. organisasjoner. Fordi jeg ønsker velferd. Side 24 av 43 Telefon:

25 Navn Sondre Riisøen HiB: Høgskolen i Bergen Budsjettkomitè Høgskolekandidat fra BI Bergen Går 2. året på Bygningsingeniør på Høgskolen i Bergen Går 1. året på Industriell- og teknologisk matematikk ved Universitetet i Bergen Studentrådsleder ved avdeling for ingeniør- og økonomi ved Høgskolen i Bergen Økonomiansvarlig Linjeforeningen for bygg og Landmåling Representant Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Vararepresentant til Tidligere programleder i studentradioen Medlem i BSI Jeg synes det er spennende å arbeide med budsjetter og regnskap. Videre kjenner jeg de vanlige søkerorganisasjonene, og ønsker å være med på å arbeidet for en bedre søknadsprosess neste år. Mitt ønske er å lede en budsjettkomitè som undersøker behovene til søkerorganisasjoenene utover dokumentasjonen fra organisasjonene Side 25 av 43 Telefon:

26 Navn Lars Arne Nilssen Budsjettkomité Bachelor i Adm.org (SV). Årsstudium i samfunnsøkonomi (SV). For tiden student ved nordisk. Arbeiderpartiet, Studentparlamentet, Velferdstinget, Røde Kors, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket, Ungdomsavisen Frekvens mv. Jeg ønsker å bidra til å ta de økonomiske valgene som på best mulig vis kan trygge den allmenne studentvelferden i Bergen kan fattes i Velferdstinget. Jeg er trygg på min egen erfaring og kompetanse som deltaker i budsjettkomitéens arbeid. Side 26 av 43 Telefon:

27 Navn Haakon Kvernevik Knudsen BIB: BI Bergen Budsjettkomiteen Jeg går første året ved BI Bergen, økonomi og administrasjon. Jeg har gjennom de siste fem årene hatt flere ulike politiske og organisatoriske verv, samt ulike verv under skolegang. Mitt største verv er som tillitsvalgt for Sjøforsvarets Skoler (SSK). Jeg hadde ansvar for samtlige vernepliktige inne til førstegangstjeneste hos SSK. Jeg bistod i HMS saker, deltok i lokale velferds styrer, drøftet saker som omhandlet trivsel og tjeneste tilpassing osv. Fordelte velferdsmidler og kunne til en viss grad også påvirke SSKs eget budsjett og prioriteringer. I skrivende stund er jeg tillitsvalgt i egen klasse (øk.ad.1) Om meg som person: Jeg er saklig, positiv, omgjengelig og løsningsrettet. Jeg har et berrende Jeg har ett brennende engasjement for god og rettferdig organisasjonsdrift. Jeg lang erfaring med vekt på tiden i SSK med å håndtere på en objektiv måte. Jeg måtte flere ganger i løpet av tjenesten min SSK ta valg som både var til fordel og ulempe for meg selv, personer jeg kjente og stedet hvor jeg hadde min geografiske tilhørighet. Jeg ser på meg selv som en som ser hvor skoen trykker og objektivt kan avgjøre for fokuset for f.eks neste års velferdsbudsjett bør ligge. Mitt omgjengelige og blide vesen gjør meg lett og komme i kontakt med og jeg slår gjerne av en part om både sak og ikke sak. Min viktigste fanesak er rettferdighet. Når noe skal fordeles må dette gjøres slik at alle parter blir behandlet likt. All kan ikke være enig og det er derfor viktig at uenigheter gjelder saken heller den saksgangen. Jeg vil med mitt bidrag inn i velferdstinget bidra med åpenhet, saklighet og rettferdighet. håper vi sees 2. desember Side 27 av 43 Telefon:

28 Arbeidsprogramkomitéen Det er førehandsmeldt ein kandidat til arbeidsprogramkomitéen Navn Even Opsal BIB: BI Bergen Arbeidsprogramkomiteen Bachelor i Økonomi og administrasjon v/bi Bergen, tredjeårs student. Tidligere styremedlem i BIS Bergen og leder for Næringslivsutvalget v/bis Bergen. Sittende polistiskansvarlig for BIS Bergen. Jeg kommer fra den skolen som er "yngst" i Velferdstinget og stiller dermed med blanke ark i henhold til tidligere arbeidsprogrammer. Er kjent for å være en objektiv person, som gjerne studerer begge sider av en sak to ganger før jeg tar et standpunkt. I tillegg er jeg veldig realistisk på hvilke mål som settes. Alle mål som jeg sammen med resten av gruppen skal sette må være oppnåelige i løpet av perioden. Side 28 av 43 Telefon:

29 Ordstyrar Det er førehandsmeldt ein kandidat til ordstyrarvervet Navn Sindre Dueland VT AU / BK / KK / Ordstyrer / Protokollfører / Styret i Studvest / Styret i SRiB / Kontrollkomiteen for DAK Kanskje, kanskje ikke Master i Adm.org (ferdig V14) Master i rettsvitenskap (ferdig V15) Bachelor i Samfunnsøkonomi (ferdig V15) Andre enkeltfag her og der (aldri ferdig) Har blant annet vært med i fagutvalget på institutt for adm.org. når jeg studerte der. Har også noe annen erfaring fra div. organisasjoner. Fordi jeg ønsker velferd. Side 29 av 43 Telefon:

30 Protokollførar Det er førehandsmeldt ein kandidat til protokollførarvervet Navn Sindre Dueland VT AU / BK / KK / Ordstyrer / Protokollfører / Styret i Studvest / Styret i SRiB / Kontrollkomiteen for DAK Kanskje, kanskje ikke Master i Adm.org (ferdig V14) Master i rettsvitenskap (ferdig V15) Bachelor i Samfunnsøkonomi (ferdig V15) Andre enkeltfag her og der (aldri ferdig) Har blant annet vært med i fagutvalget på institutt for adm.org. når jeg studerte der. Har også noe annen erfaring fra div. organisasjoner. Fordi jeg ønsker velferd. Side 30 av 43 Telefon:

31 Kontrollkomité Det er førehandsmeldt ein kandidat til kontrollkomitéen Navn Sindre Dueland VT AU / BK / KK / Ordstyrer / Protokollfører / Styret i Studvest / Styret i SRiB / Kontrollkomiteen for DAK Kanskje, kanskje ikke Master i Adm.org (ferdig V14) Master i rettsvitenskap (ferdig V15) Bachelor i Samfunnsøkonomi (ferdig V15) Andre enkeltfag her og der (aldri ferdig) Har blant annet vært med i fagutvalget på institutt for adm.org. når jeg studerte der. Har også noe annen erfaring fra div. organisasjoner. Fordi jeg ønsker velferd. Side 31 av 43 Telefon:

32 Styret i Studvest Det er førehandsmeldt tre kandidatar til Studvest-styret. Navn Sindre Dueland VT AU / BK / KK / Ordstyrer / Protokollfører / Styret i Studvest / Styret i SRiB / Kontrollkomiteen for DAK Kanskje, kanskje ikke Master i Adm.org (ferdig V14) Master i rettsvitenskap (ferdig V15) Bachelor i Samfunnsøkonomi (ferdig V15) Andre enkeltfag her og der (aldri ferdig) Har blant annet vært med i fagutvalget på institutt for adm.org. når jeg studerte der. Har også noe annen erfaring fra div. organisasjoner. Fordi jeg ønsker velferd. Side 32 av 43 Telefon:

33 Navn Jin Sigve Mæland Styret til Studvest Gruppe B Tar en master i medievitenskap ved UiB, er på første semester. Har tidligere tatt en bachelor i retorikk også ved UiB. Har tidligere jobbet to år som fotojournalist og et år som fotoredaktør i Studvest. Sitter i Studentparlamentet, Velferdstinget og Utdannings utvalget på UiB for HF-listen og jeg er leder for studentutvalget HSU på HF. Jeg har tidligere vært med i Studvest både med som både medarbeider og som en av flere ledere i organisasjonen. Studvest er en organisasjon jeg har et sterkt engasjement for og en organisasjon jeg fortsatt føler stor tilhørighet til. Jeg ønsker å tre inn i styret til Studvest for å kunne gi alle medarbeiderne i organisasjonen best mulig rammevilkår slik at de igjen kan gi ut et godt produkt. Som medlem av Studvest-styret ønsker jeg ikke å legge meg opp i det redaksjonelle arbeidet men heller se til at organisasjonen driftes på en forsvarlig og god måte slik den gjøres i dag. Jeg ønsker å kunne bidra med min egen erfaring fra tiden som medlem av Studvest samt med erfaring fra andre styre og organisasjons verv. Side 33 av 43 Telefon:

34 Navn Yvonne Røysted Medlem i styret til Studvest, med bakgrunn fra studentmedia Tar en bachelor i retorikk, med spesialisering i medievitenskap. Har også et årsstudium i pedagogikk fra NLA Høgskolen. Ansvarlig redaktør i Studvest i Var før dette nyhetsjournalist i avisen fra januar 2011 til desember Vikarierte også som nyhetsredaktør fra januar til mars Satt i Studvest-styret som representant for redaksjonen i Studvest er en organisasjon jeg gjennom studietiden i Bergen har hatt et sterkt engasjement for, og jeg føler fremdeles tilknytning til avisen, ett år etter at jeg sluttet. Jeg har tidligere hatt øverste ansvar for driften av Studvest som ansvarlig redaktør, og har derfor god innsikt i hva det vil si å sitte i styret og hvilke oppgaver dette innebærer. I styret skal det legges til rette for at Studvest kan gi ut en god avis til studentene, blant annet gjennom overblikk på den daglige driften og valg av redaktører. I tiden fremover vil det spesielt være viktig å finne løsninger på hvordan Studvest kan sikre økonomien i et svært usikkert annonsemarked. Dette ønsker jeg å ta del i. Side 34 av 43 Telefon:

35 Styret i Studentradioen i Bergen Det er førehandsmeldt to kandidatar til styret i Studentradioen i Bergen Navn Sindre Dueland VT AU / BK / KK / Ordstyrer / Protokollfører / Styret i Studvest / Styret i SRiB / Kontrollkomiteen for DAK Kanskje, kanskje ikke Master i Adm.org (ferdig V14) Master i rettsvitenskap (ferdig V15) Bachelor i Samfunnsøkonomi (ferdig V15) Andre enkeltfag her og der (aldri ferdig) Har blant annet vært med i fagutvalget på institutt for adm.org. når jeg studerte der. Har også noe annen erfaring fra div. organisasjoner. Fordi jeg ønsker velferd. Side 35 av 43 Telefon:

36 Navn Lars Arne Nilssen Styremedlem i Studentradioen i Bergen Bachelor i Adm.org (SV). Årsstudium i samfunnsøkonomi (SV). For tiden student ved nordisk. Arbeiderpartiet, Studentparlamentet, Velferdstinget, Røde Kors, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket, Ungdomsavisen Frekvens mv. Jeg ønsker gjennom et engasjement i styret i Studentradioen i Bergen å lære om, medvirke til og ta del i den aktiviteten som studentradioen driver på vegne av studentene i byen. Jeg har en rekke tidligere erfaringer som utenforstående styremedlem og som studentrepresentant/studentpolitiker som jeg er trygg på at kan benyttes til å sikre forsvarlig og utviklende drift av studentradioen. Side 36 av 43 Telefon:

37 Det akademiske kvarters kontrollkomité Det er førehandsmeldt to kandidatar til kvarterets kontrollkomité Navn Mathias Bratz-Queseth 1 mqueseth.at.gmail.com DAK KK Vara Studerer kunsthistorie. Har studert ved UiB siden H2010. Har lang fartstid i studentpolitikken og som studenttillitsvalgt, både på fakultet og universitetet. Er i inneværende periode fast medlem for VT i DAK KK, og har tidligere vært valgt av Kvarterets generalforsamling til samme verv. Det har vært spennende å arbeide med DAK KK siden representantskapet ble endret. Jeg vil gjerne være med å fortsette dette arbeidet, men i noe redusert kapasitet. Side 37 av 43 Telefon:

38 Navn Sindre Dueland VT AU / BK / KK / Ordstyrer / Protokollfører / Styret i Studvest / Styret i SRiB / Kontrollkomiteen for DAK Kanskje, kanskje ikke Master i Adm.org (ferdig V14) Master i rettsvitenskap (ferdig V15) Bachelor i Samfunnsøkonomi (ferdig V15) Andre enkeltfag her og der (aldri ferdig) Har blant annet vært med i fagutvalget på institutt for adm.org. når jeg studerte der. Har også noe annen erfaring fra div. organisasjoner. Fordi jeg ønsker velferd. Side 38 av 43 Telefon:

39 Studentidrettsrådet Det er førehandsmeldt ingen kandidatar til kvarterets studentidrettsrådet Side 39 av 43 Telefon:

40 Ankeutvalget for barnehagesaker VT-AU førehandsmelder leiar og nestleiar i VT-AU som faste medlemmer, og VT-AUmedlemmer som vararepresentantar. Grunna at desse ikkje er vald endå blir dei ståande utan namn. Side 40 av 43 Telefon:

41 Ankeutvalget for helsefondsaker VT-AU førehandsmelder leiqr og nestleiar i VT-AU som faste medlemmer, og VT-AUmedlemmer som vararepresentantar. Grunna at desse ikkje er vald endå blir dei ståande utan namn. Side 41 av 43 Telefon:

42 Byrådsleiars sitt kontaktforum VT-AU førehandsmelder leiar som medlem og nestleiar som vara. Side 42 av 43 Telefon:

43 Fylkesordføraren sitt kontaktutvalg VT-AU førehandsmelder leiar som medlem og nestleiar som vara. Side 43 av 43 Telefon:

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 2 Telefon: 555 45 011 Side 3 Telefon: 555 45 011 Side 4 Telefon: 555 45 011 Side 5 Telefon: 555 45 011 Side

Detaljer

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Detaljer

Vedlegg sak SP06, SP07 og SP08. Kandidatskjema. 6.1 Arbeidsutvalget, leder

Vedlegg sak SP06, SP07 og SP08. Kandidatskjema. 6.1 Arbeidsutvalget, leder Vedlegg sak SP06, SP07 og SP08 Kandidatskjema 6.1 Arbeidsutvalget, leder Navn: Johanne Vaagland E-post: johanne@sp.uib.no Studiebakgrunn: Bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Årsstudium

Detaljer

Kandidatskjema. Når er du født? 01/05/1990. Klagenemda. Hvilken klasse går du i?

Kandidatskjema. Når er du født? 01/05/1990. Klagenemda. Hvilken klasse går du i? Kandidatskjema Julie Johansen Når er du født? 01/05/1990 Hvilken klasse går du i? Sentrale utvalg Klagenemda 13HBYGA Jeg har sittet i klagenemnda i inneværende periode, og har stortrivdes med det! Hvis

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Vedlegg: VT 06/14 Tid: Tysdag 9. september, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 06/14 Tid: Tysdag 9. september, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 06/14 Tid: Tysdag 9. september, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14

Detaljer

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen

Orienteringer VT 01/15. Velferdstinget i Bergen VT 01/15 Velferdstinget i Bergen 1 Tid: tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Vedlegg: VT 04/14 Tid: Tysdag 8. april, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 03/14 Tid: Tirsdag 4. mars klokken 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Protokoll VT 02/14

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 08/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 08/14 Tid: tysdag 8. november kl. 10.15 Stad: Egget, Studentsenteret Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal orientera

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Vår 2014

Referat. Generalforsamling. Vår 2014 Referat Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer