Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett"

Transkript

1 GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken Skolens veileder Tor Arne Folkestad

2 Innholdsfortegnelse Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 3 Prosjektmål Resultatmål Effektmål Læringsmål... 4 Problemstilling... 5 Rammer og avgrensninger... 5 Oppgavebegrensning:... 5 Prosjektfaser... 6 Innsamling av data til oppgaven med befaring av gjeldende trafokrets Analyse av data... 6 Sette opp forslag til utbedring... 6 Rapportskriving... 6 Møteplan... 7 Ansvarsfordeling... 7 Ressursbehov... 7 Framdriftsplan... 8 Grupperegler... 9 Kontaktinformasjon Kontaktperson i Eidsiva Veileder fra HiG Gruppemedlemmer Referanse Høgskolen i Gjøvik logo Eidsiva logo Mal for forprosjekt Vedleggsoversikt Vedlegg A Oversiktsbilde av transformatorkretsen Vedlegg B Prosjektavtale mellom Høgskolen i Gjøvik, Eidsiva og gruppe

3 Prosjektinformasjon - Tittel: Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett - fordelingsnett - Deltagere: Tore Enger, Stian Brendløkken og Vegard Moberget - Klasse: 08HBINEB (Elkraft) - Dato: Oppdragsgiver: Eidsiva Energi v/ Ole Inge Rismoen - Veileder: Tor Arne Folkestad - Kontaktperson: Lars Mangnes Bakgrunn For å få en godkjent bachelorgrad innen elektro-elkraft ved Høgskolen i Gjøvik må en 15 studiepoengs oppgave utføres sjette semester i utdanningsforløpet. Ved valg av oppgave, falt valget på en oppgave levert av Eidsiva nett AS som vi fant interessant, utfordrende og relevant for videre karriereplaner. Samtlige gruppemedlemmer har bakgrunn som elektrikere, noe vi mener vil være en god faglig ballast ved utførelse av denne type oppgave. Bakgrunnen for oppgaven ligger i at Eidsiva Energi har registrert for lave kortslutningsstrømmer, spenninger og ytelse på en bestemt 230 V transformatorkrets. Oppgaven vår blir å analysere kretsen og komme med forslag til utbedringer. 3

4 Prosjektmål - Resultatmål Målet med oppgaven er å avdekke omfanget av nettkunder på kretsen som har anlegg som ikke tilfredsstiller gjeldene krav og forskrifter med hensyn på kortslutningsstrømmer og spenningsfall. Gruppa skal sette opp forslag til utbedringer i henhold til gjeldende forskrifter, basert på analyser av nettet. Alternativer settes opp, hvor den mest økonomisk gunstige løsningen bestemmes ut i fra taps- og investeringskostnader. For nettkunder med brannfarlige inntak skal det settes opp forslag til utbedring. Endelig rapport skal være utført på en slik måte at den kan benyttes av netteier. - Effektmål Målet med bacheloroppgaven er å benytte den kunnskapen, ferdighetene og kompetansen vi har opparbeidet i løpet av studiet på en praktisk oppgave, slik at vi får en oppfatning av hva som venter oss da vi kommer ut i arbeidslivet. - Læringsmål Beskrevet i evnebeskrivelsen til HiG: TØL Bacheloroppgave 15-15sp: Etter gjennomført bacheloroppgave skal studenten ha kompetanse til å: - planlegge og utføre en selvstendig oppgave - finne mulige og realistiske løsninger og dokumentere disse med sine fordeler og ulemper - velge beste løsning og dokumentere valgets resonnement - forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper - forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging - vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert arbeidsform - presentere oppgaver/prosjekter på ulike måter [1] [1] Tittel TØL BACHELOROPPGAVE 15-15SP. Sted: Høgskolen i Gjøvik [Ukjent; ]. Tilgjengelig fra: 4

5 Problemstilling Det tas utgangspunkt i en problematisk lavspentkrets, der netteier(eidsiva Energi) har registrert for lave kortslutningsstrømmer og for lave spenninger ut til kunde. Trafoen er allerede overbelastet og netteier har fått forespørsel fra kunde om å levere mer effekt. Det er også mulighet for framtidig utbygging i området. Noen av nettkundene har inntak utført etter forskrifter fra den tiden de ble bygd, noe som kan gjøre dem brannfarlige. Rammer og avgrensninger Oppgavebegrensning: Analysere minste kortslutningsstrøm hos kunde. Analysere spenningsforhold hos kunde. Vurdere tryggheten til inntak utført etter gamle forskrifter. Vurdere ulike tiltak og sette opp forslag til utbedring i henhold til gjeldene forskrifter, samt anslag av taps- og investeringskostnader. Deretter velge det mest gunstige forlaget. Vurdere å begrunne hva som bør være minimale kortslutningsstrøm på en kundes inntak ved ulike standard overspenningsvern. 5

6 Prosjektfaser Inndeling av prosjektet vil være nødvendig for god flyt i fremdriften. Prosjektet deles inn i følgende faser: Innsamling av data til oppgaven med befaring av gjeldende trafokrets. Befaring Sette seg inn i mottatt data Sette seg inn i gjeldende regler og forskrifter/krav Analyse av data Vurdere kvaliteten på de dataene vi har, er det nok? Simulere forskjellige tekniske løsninger på problemstillingen Sette opp forslag til utbedring Velge ut de mest aktuelle løsningene basert på simuleringer Vurdere de forskjellige løsningene i forhold til hverandre med hensyn på økonomi og utførelse(tilfredstiller de aktuelle krav og regler?) Bestemme hvilket forslag vi mener er det beste Rapportskriving Settet opp 1. utkast til rapport Sluttføre fullstendig rapport Lage plakat Forberede fremføring Fremføring av bacheloroppgave 6

7 Møteplan Gruppemøte avholdes hver fredag hvor samtlige gruppemedlemmer deltar. Her diskuteres inneværende ukes progresjon samt neste ukes gjøremål. Det vil avholdes tre statusmøtes i løpet av arbeidsperioden hvor gruppemedlemmer og kontaktperson ved Eidsiva møtes. Her vil fremdriftsplan og foreløpig progresjon av oppgaven klargjøres. Møtereferat vil bli skrevet etter hvert møte. Ansvarsfordeling Alle av gruppens medlemmer ses på som likeverdige og alle viktige avgjørelser blir bestemt i fellesskap. Arbeidsfordeling er lik for alle gruppemedlemmer. Det er valgt gruppeleder som tar seg av delegering av de forskjellige oppgavene, og har ansvar for at oppgavene blir utført til fastsatt tid. Ressursbehov Dataverktøy i form av NetBas og Febdok. Tekstbehandlingsprogram i form av Microsoft Office, Ganttproject. Forskrifter og normer FEA-F FEL Forskrifter for leveringskvalitet Normer - REN-Blad 7

8 Framdriftsplan 8

9 Grupperegler 1. Gruppemedlemmer plikter til å møte til fastsatt tid. 2. Gruppemedlemmer forpliktes til å utføre fastsatt arbeidsoppgave til avtalt tid, selv ved fravær. 3. Fravær skal meldes tre dager i forveien. Ved akutt fravær, sykdom og lignende, skal dette meldes til resten av gruppa. 4. Uenigheter avgjøres ved avstemming. 5. Medlemmer forpliktes til å jobbe overtid hvis tidsskjema brytes. 6. Prosjektmøte avholdes hver fredag. 7. Statusmøte vil avholdes tre dager i løpet av arbeidsperioden. 8. Kort referat skrives etter hvert møte. Dette innebærer fattede avgjørelser, utført arbeid og arbeid som skal utføres til neste møte med mer. 9. Arbeidsmengde sees på med skjønn ut i fra gantt skjema og tas opp på statusmøte. 10. Gruppemedlemmer pliktes til å si i fra tidlig hvis en ikke er fornøyd med arbeidsinnsats til andre gruppemedlemmer. 11. Gruppemedlemmer pliktes også til å si i fra så tidlig som mulig om en merker at tidsskjema brytes. 12. Alvorlige forseelser av grupperegler tas opp med resten av gruppa og eventuelt veileder. Etter tre advarsler gis gruppeleder myndighet til å ekskludere et gruppemedlem i samarbeid med skolens veileder. Dato Tore Enger Dato Vegard Moberget Dato Stian Brendløkken 9

10 Kontaktinformasjon Kontaktperson i Eidsiva Lars Mangnes: Tlf: E-post: Veileder fra HiG Tor Arne Folkestad: Tlf: E-post: Gruppemedlemmer Tore Enger: Tlf: E-post: Stian Brendløkken: Tlf: E-post: Vegard Moberget: Tlf: E-post: 10

11 Referanse [1] Tittel TØL BACHELOROPPGAVE 15-15SP. Sted: Høgskolen i Gjøvik [Ukjent; ]. Tilgjengelig fra: Høgskolen i Gjøvik logo Motett fra Maria Lillemoen: Kilde: Høgskolen i Gjøvik Eidsiva logo Mottatt kl fra Lars Mangnes. Kilde: Eidsiva. Mal for forprosjekt Solberg P., Skårer O., Kveum H.M., Nilsen K. Tilbygg SyljuåsenKallerudlia 15 Byggteknikk [Bacheloroppgave]. Gjøvik: Byggingeniør, Høgskolen i Gjøvik; (Hentet den kl. 10:45 fra: 11

12 Vedleggsoversikt Vedlegg A Oversiktsbilde av transformatorkretsen Vedlegg B Prosjektavtale mellom Høgskolen i Gjøvik, Eidsiva og gruppe 9 Vedlagt prosjektavtale er ikke underskrevet, underskrevet avtale ligger i arkiv. Dette er gjort pga. faren for dokumentforfalskning. 12

13 Vedlegg A Oversiktsbilde av transformatorkretsen

14 Vedlegg B Prosjektavtale mellom Høgskolen i Gjøvik, Eidsiva og gruppe 9 Påfølgende side viser underskrevet prosjektavtale.

15 PROSJEKTAVTALE mellom Høgskolen i Gjøvik (HiG) (utdanningsinstitusjon), (oppdragsgiver), og (student(er)) Avtalen angir avtalepartenes plikter vedrørende gjennomføring av prosjektet og rettigheter til anvendelse av de resultater som prosjektet frembringer: 1. Studenten(e) skal gjennomføre prosjektet i perioden fra til. Studentene skal i denne perioden følge en oppsatt fremdriftsplan der HiG yter veiledning. Oppdragsgiver yter avtalt prosjektbistand til fastsatte tider. Oppdragsgiver stiller til rådighet kunnskap og materiale som er nødvendig for å få gjennomført prosjektet. Det forutsettes at de gitte problemstillinger det arbeides med er aktuelle og på et nivå tilpasset studentenes faglige kunnskaper. Oppdragsgiver plikter på forespørsel fra HiG å gi en vurdering av prosjektet vederlagsfritt. 2. Kostnadene ved gjennomføringen av prosjektet dekkes på følgende måte: - Oppdragsgiver dekker selv gjennomføring av prosjektet når det gjelder f.eks. materiell, telefon/fax, reiser og nødvendig overnatting på steder langt fra HiG. Studentene dekker utgifter for trykking og ferdigstillelse av den skriftlige besvarelsen vedrørende prosjektet. - Eiendomsretten til eventuell prototyp tilfaller den som har betalt komponenter og materiell mv. som er brukt til prototypen. Dersom det er nødvendig med større og/eller spesielle investeringer for å få gjennomført prosjektet, må det gjøres en egen avtale mellom partene om eventuell kostnadsfordeling og eiendomsrett. 3. HiG står ikke som garantist for at det oppdragsgiver har bestilt fungerer etter hensikten, ei heller at prosjektet blir fullført. Prosjektet må anses som en eksamensrelatert oppgave som blir bedømt av faglærer/veileder og sensor. Likevel er det en forpliktelse for utøverne av prosjektet å fullføre dette til avtalte spesifikasjoner, funksjonsnivå og tider. 4. Den totale besvarelsen med tegninger, modeller og apparatur så vel som programlisting, kildekode, disketter, taper mv. som inngår som del av eller vedlegg til besvarelsen, gis det en kopi av til HiG, som vederlagsfritt kan benyttes til undervisnings- og forskningsformål. Besvarelsen, eller vedlegg til den, må ikke nyttes av HiG til andre formål, og ikke overlates til utenforstående uten etter avtale med de øvrige parter i denne avtalen. Dette gjelder også firmaer hvor ansatte ved HiG og/eller studenter har interesser. Besvarelser med karakter C eller bedre registreres og plasseres i skolens bibliotek. Det legges også ut en elektronisk prosjektbesvarelse uten vedlegg på bibliotekets del av skolens Internett-sider. Dette avhenger av at studentene skriver under på en egen avtale hvor de gir biblioteket tillatelse til at deres hovedprosjekt blir gjort tilgjengelig i papir og nettutgave (jfr. Lov om opphavsrett). Oppdragsgiver og veileder godtar slik

16 offentliggjøring når de signerer denne prosjektavtalen, og må evt. gi skriftlig melding til studenter og dekan om de i løpet av prosjektet endrer syn på slik offentliggjøring. 5. Besvarelsens spesifikasjoner og resultat kan anvendes i oppdragsgivers egen virksomhet. Gjør studenten(e) i sin besvarelse, eller under arbeidet med den, en patentbar oppfinnelse, gjelder i forholdet mellom oppdragsgiver og student(er) bestemmelsene i Lov om retten til oppfinnelser av 17. april 1970, Ut over den offentliggjøring som er nevnt i punkt 4 har studenten(e) ikke rett til å publisere sin besvarelse, det være seg helt eller delvis eller som del i annet arbeide, uten samtykke fra oppdragsgiver. Tilsvarende samtykke må foreligge i forholdet mellom student(er) og faglærer/veileder for det materialet som faglærer/veileder stiller til disposisjon. 7. Studenten(e) leverer 3 - tre - eksemplarer av oppgavebesvarelsen med vedlegg til Studenttorget. I tillegg leveres et eksemplar til oppdragsgiver. HiG kan stille til disposisjon ytterligere eksemplar(er) for oppdragsgiver mot at denne godtgjør produksjonskostnadene. 8. Denne avtalen utferdiges med et eksemplar til hver av partene. På vegne av HiG er det dekan som godkjenner avtalen. 9. I det enkelte tilfelle kan det inngås egen avtale mellom oppdragsgiver, student(er) og HiG som nærmere regulerer forhold vedrørende bl.a. eiendomsrett, videre bruk, konfidensialitet, kostnadsdekning og økonomisk utnyttelse av resultatene. Dersom oppdragsgiver og student(er) ønsker en videre eller ny avtale, skjer dette uten HiG som partner. 10. Når HiG også opptrer som oppdragsgiver trer HiG inn i kontrakten både som utdanningsinstitusjon og som oppdragsgiver. 11. Eventuell uenighet vedrørende forståelse av denne avtale løses ved forhandlinger avtalepartene i mellom. Dersom det ikke oppnås enighet, er partene enige om at tvisten løses av voldgift, etter bestemmelsene i tvistemålsloven av nr. 6, kapittel Deltakende personer ved prosjektgjennomføringen: HiGs veileder (navn): Oppdragsgivers kontaktperson (navn): Student(er) (signatur): dato dato dato dato Oppdragsgiver (signatur): dato Dekan (signatur): dato Revidert , Ivar Moe