Forprosjektrapport Flisa Media as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektrapport Flisa Media as"

Transkript

1 Forprosjektrapport Flisa Media as «Kan teknologi, tjenester/produkter komplettere hverandre i tre ulike mediebedrifter?» Høgskolen i Gjøvik 29. januar 2008 Forfattet av: Helge André Hille Johansen & Eirik dé Ferry Smith Side 1

2 Innholdsfortegnelse Generell informasjon Oppgavebeskrivelse Bakgrunn Hensikt Relasjon til andre fagområder Problemstilling Mål Prosjektmål Effektmål Resultatmål... 5 Delmål Læringsmål Rammer og begrensninger Avgrensninger Ressurser Tidsramme Organisering og delegering Ansvarsforhold og roller Oppdeling i prosjektfaser (milepæler) Kvalitetssikring av arbeidsprosessen Grupperegler og samarbeidsavtaler Møte med veileder Møte med oppdragsgiver Beslutningspunkt Fremdriftsplan/milepæler Bacheloroppgavens tidsfrister Fremdriftsplan Økonomi/budsjett Samlet budsjett Finansiering Vedlegg Side 2

3 Generell informasjon Studie Bachelor i Mediemanagement Tittel på Bacheloroppgave Muligheter og strategiske valg for Flisa Media as Oppdragsgiver Flisa Media as, Flisa Kontaktpersoner Per Otto Sletten, daglig leder/salg (Flisa Trykkeri as) Anders Soløst (Spire Interaktiv as) Lars Heramb (Presis Media&Digitaltrykk) Gruppenavn Gruppe 12 Gruppeleder Rullerende Gruppemedlemmer Helge André Hille Johansen Eirik dé Ferry Smith Veileder Leif E. Nordahl Forord Medie og trykkeribransjen er i endring. Gjennom vår Bachelorutdanning i Mediemanagement har vi fått innblikk og noen smakebiter, hva angår denne utviklingen. Kontakt med næringslivet i form av virkelighetsnære oppgaver, vil gi oss erfaringer og kunnskap som vi kan dra nytte av i senere anledninger. Flisa Trykkeri as på Flisa har herunder kommet med en meget relevant, krevende og spennende Bacheloroppgave. I forbindelse med dette samarbeidet, har vi utarbeidet en forprosjektrapport som her beskriver prosjektet på en kort og konsis måte, samt gir et innblikk i gjennomføringsprosessen. Denne forprosjektrapporten vil være forløperen for den endelige sluttrapport. Problemstilling: «Kan teknologi, tjenester/produkter komplettere hverandre?» Abstrakt Forprosjektrapporten er forfattet med det formål om å klargjøre problemstilling, mål, avgrensninger, fremdrift og andre retningslinjer. Rapporten vil gi et innblikk i hva man kan forvente av rapporten, hva angår innhold og hvilke slutninger vi måtte trekke. Side 3

4 1. Oppgavebeskrivelse 1.1 Bakgrunn Bachelor i Mediemanagement innebærer at den 3 årige utdannelsen avsluttes med en bacheloroppgave. Herunder skal det finnes frem til et interesseområde som man kunne tenke seg å arbeide med. Hva angår våre interesser, fant vi organisasjonskultur og kreative og praktiske løsningsoppgaver som mest aktuelt. Via vår veileder Leif Nordahl ved Høgskolen i Gjøvik, kom vi i kontakt med Flisa Trykkeri as på Flisa, et datterselskap i Flisa Media as. Sistnevnte har eierinteresser i tre mediebedrifter; Flisa Trykkeri as (94%), Presis Media&Digitaltrykk as (50,5%) og Spire Interaktiv as (85%). Da vårt oppdrag består i å vurdere og analysere de tre bedrifters teknologi og tjenester/produkter, vil derfor vår oppdragsgiver med dette bli Flisa Media as. Flisa Trykkeri as kjennetegnes som en godt etablert bedrift på Flisa i Solør. Flisa Trykkeri foretok i 2005 investeringer i en Speedmaster 52 4 farger og kan med dette levere trykksaker i både 52 og 74 formatene. I samme lokale finner vi datterselskapet Spire Interaktiv as, en grafisk bedrift med samme motto og verdigrunnlag som Flisa Trykkeri. Til sist er det nødvendig å nevne Presis Media&Digitaltrykk as, en bedrift med stort potensial og produktspekter. Daglig leder ved Flisa Trykkeri as mener i dag at samarbeidet mellom de ulike har et større potensial en det som i dag er tilfellet. Utviklingen av et slikt samarbeid kan og vil etter vårt og daglig leders syn være meget fruktbart, både hva angår de tre bedriftenes utnyttelse av hverandres kontaktnettverk og kompetanse, men også produksjons og produktsortiment. Disse tanker om et bedre samarbeid og synergieffekt vil herunder være essensen i vår problemstilling. (Jamfør: 1.4 Problemstilling). 1.2 Hensikt Hensikten bak denne problemstilling vil være å finne frem til hvordan man bedre skal løse og legge til rette for bedre samarbeid mellom bedriftene. Per dags dato oppfattes disse bedriftene som separate bedrifter, hvorpå samarbeid, faglig utbytte og bruken av hverandres kunder ikke er tilfredsstillende. Vi ønsker med dette å finne frem til de beste løsningene, med tanke på denne utnyttelsen. Alternative løsninger og vurderinger presenteres i bacheloroppgaven. 1.3 Relasjon til andre fagområder Med denne oppgaven følger utnyttelsen og bruken av en rekke fagområder. Utdanningen ved Bachelor i Mediemanagement er bygd opp på en måte hvor ulike fag overlapper og bygger på hverandre. SMF1101 Grunnleggende prosjektstyring SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss SMF 2032 Bedriftsutvikling 1 SMF 3002 Bedriftsutvikling 2 SMF 2062 Markedsføring IMT 1041 Informasjons og publiseringsteknologi MAS 3071 Organisasjonskultur og forbedringsprosesser Side 4

5 1.4 Problemstilling I dagens mediesamfunn er det en klar tendens til at bedrifter slår seg sammen og utnytter hverandres ressurser. «Kan teknologi, tjenester/produkter komplettere hverandre i tre ulike mediebedrifter?» Flisa Media as Flisa Trykkeri as Presis Media& &Digitaltrykk as Spire Interaktiv as Illustrasjon 1.1 Hierarkisk modelll av Flisa Media as med datterselskap per For å finne ut av dette må vi først undersøkee og kartleggee nåsituasjonen i de tre bedriftene og gjennom markedsundersøkelser, observasjoner og kartlegging finne ut hva som er det beste veivalge for Flisa Media as. 2. Mål 2.1 Prosjektmål Prosjektet skal gjennomføres på en så måte at våre konklusjoner bidrar til økt synergieffekt for Flisa Media as sine datterselskaper. Samtidig skal det gi oss erfaring og kunnskap, hovedsakelig kring organisasjonskultur og markedsundersøkelse, men også om ordreflyt og hvordan rutiner etc. fungererr i en slik sammensatt bedrift. 2.2 Effektmål Denne prosjektrapport skal gjennom vurderinger av de ulike bedriftene, deres kunder og konkurrenter, markedssituasjon og organisasjon forsøke å veilede til økt lønnsomhet og synergieffekt. Som et konkret mål har vi under samtaler med Per Otto Sletten, kommet frem til at den totale omsetningen for de tre mediebedriftene skal økes med 30% over en treårsperiode. 2.3 Resultatmåll Ved prosjektets sluttt skal en prosjektrapportt foreligge. Denne skal følgelig ta for seg problemstillingen og de sentrale spørsmål som måtte følge med. Herunder skal konklusjonenn redegjøre for hvilke anbefalte strategiske grep bedriften må foreta seg. Side 5

6 Delmål Delmålene skal bidra til oppnåelse av resultat og effektmål. Vi har her funnet frem til et knippe delmål som vi finner nødvendig, skal dette oppfylles. 1. Lese relevant litteratur og samle inn nødvendig informasjon om bedriftene. 2. Utarbeide og gjennomføre markedsundersøkelse 3. Kartlegge bedriftenes organisering og kultur 2. 4 Læringsmål Gjennom prosjektets gang skal vi tilegne oss kompetanse innen forskjellige fagfelt. Det vil i hovedsak bli fordypelse i fag som organisasjonskultur, ledelse og arbeidslivsjuss, prosjektstyring, samt elementer fra markedsføring. Dette gir oss en bred kompetanse innen flere viktige fagfelt, eksempelvis innenfor ledelsesyrke. Prosjektet vil gi oss en konkret mulighet til å knytte vår kunnskap og kompetanse opp mot en reel bedrift i næringslivet, noe vi anser som veldig spennende og lærerikt i seg selv. Det å jobbe så tett med få person over så lang tid gir også gode erfaringer hva angår gruppe og prosjekt arbeid, noe som kan vise seg viktig senere i livet. 3. Rammer og begrensninger 3.1 Avgrensninger Da vår oppgave kan være noe omfattende, må det følgelig gjøres noen avgrensinger. Fokuset vil herunder ligge på: Teknologi, tjenester/produkter Bedriftenes relasjon til hverandre (Organisasjon) Kunderelasjon Kundegruppe Ordreflyt Vi vil med dette ikke gå innpå lønnsomhet til bedriftenes produkter. Imidlertid kan ytterligere avgrensninger eller utvidelser forekomme, da slike avgjørelser er vanskelig å fatte så tidlig i prosjektperioden. 3.2 Ressurser Ressurspersoner Gruppens medlemmer (Helge André Hille Johansen og Eirik dé Ferry Smith) Leif E. Nordahl (HiG), gruppens veileder Øvrige ansatte ved HiG, med relevant kunnskap og kompetanse Per Otto Sletten (Flisa Trykkeri as), gruppens kontaktperson Øvrige ansatte ved Flisa Trykkeri as, Presis Media&Digitaltrykk og Spire Interaktiv as Side 6

7 Maskiner og diverse teknisk utstyr Datamaskinpark ved Høgskolen i Gjøvik: Datamaskiner Office 2007 Adobe Design Premium CS3 Internett E post/msn (For kontakt og deling av filer ved arbeid hjemme) Egne resurser: Mobiltelefon Digitalkamera Bil Øvrig materiell Kontorrekvisita Bøker, tidsskrifter og annen fagrelatert litteratur Ulike dokumenter og annen informasjon fra oppdragsgiver og dets tilhørende bedrifter 3.3 Tidsramme Da det regnes 30 arbeidstimer per studiepoeng (stp), utgjør dette totalt 900 timer per student (30timer*30stp=900timer) Dette gir oss totalt 1800 arbeidstimer innad i gruppen. 4. Organisering og delegering 4.1 Ansvarsforhold og roller Gruppeleder Denne rollen vil være rullerende, da denne har mest ansvar. Gjennom kontrakt mellom gruppemedlemmene, har det her kommet frem til at gruppeleder vil ha siste ord. Videre vil gruppelederen følge opp fremdriften og sørge for arbeidsflyt i henhold til bestemte tidsfrister i fremdriftsplanen (milepæler). Webdesign Helge André Hille Johansen vil være ansvarlig for utvikling, implementering og drifting av prosjektets webside. Økonomi Overnevnte person har også hovedansvaret for den økonomiske delen ved prosjektet. Dette innebærer føring av budsjett og regnskap, samt ta vare på de nødvendige kvitteringer og holde oversikt over utlegg. Side 7

8 Sekretær Eirik dé Ferry Smith vil være sekretær ved dette prosjektet. Herunder inngår arbeidsoppgaver, så som føring av møtereferat, oversikt over saksliste og «dagens gjøremål». Sekretæren vil også ha ansvaret for innsamling og oppbevaring av nødvendige dokumenter som senere skal inngå i prosjektrapporten. (Hver enkelt er selv ansvarlig for sikkerhetskopi, se vedlegg). 4.2 Oppdeling i prosjektfaser (milepæler) Milepæl Forprosjektrapport skal være ferdig Milepæl Innhenting av nødvendig informasjon omkring marked, kunder, ordreflyt, organisasjonskultur etc. Milepæl Analysering av innhentet informasjon. Milepæl Finne frem til de rette mulighetene og starte en kartlegging av hvordan økt synergi kan bedre resultatet. Milepæl Arbeid og ferdiggjøring av den endelige rapport. Leveres kopisentralen for trykking. Milepæl Levere 3 eksemplarer av rapporten til studenttorget. Milepæl Utarbeidelse av A3 plakat. Leveres til laminering. Oppstart arbeid med presentasjonen. Milepæl Arbeide med presentasjonen. Levere plakat til studenttorget. Milepæl Presentasjon Side 8

9 5. Kvalitetssikring av arbeidsprosessen 5.1 Grupperegler og samarbeidsavtaler For opprettholdelse av gode arbeidsrutiner og et kvalitetsmessig resultat, skal gruppemedlemmene signere samarbeidsavtalen. (Se vedlegg). 5.2 Møte med veileder Hva angår statusmøte vil disse holdes på onsdager mellom Her vil vi diskutere sentrale spørsmål og problemer som måtte oppstå mens vi jobber. Har vi imidlertid ikke behov for statusmøte med veileder, meldes dette fra til veileder senest to dager i forveien. Etter vært møte føres referat som sendes veileder i løpet av dagen. Referatet skal inneholde følgende elementer: Tid, dato, agenda samt hva man kom frem til (Referat legges ved rapport). 5.3 Møte med oppdragsgiver Gjennom kontakt med oppdragsgiver avtales møtetidspunkt. Disse fremlegges av oss som gruppe, når vi skulle føle behov for ytterligere bistand. Alle gruppens medlemmer plikter å delta på disse møtene (Jamfør: 11, kontrakt mellom gruppemedlemmer ved bacheloroppgave), samt stille forberedt. Vi vil avholde gruppemøter før hvert møte med oppdragsgiver (Kommer i tilegg til de ordinære statusmøtene). Her vil vi drøfte sentrale spørsmål, samt lage en saksliste vi medbringer vår oppdragsgiver. Etter ethvert møte med oppdragsgiver vil det følgelig være naturlig å oppsummere dette møte med et referat. (Referat legges ved rapport). 5.4 Beslutningspunkt Det enkle er ofte det beste. Når en sak eller et problem, som krever en beslutning, dukker opp, vil vi her søke å løse dette umiddelbart. Er beslutningen av særdeles viktig karakter, vil vi sette oss ned for å diskutere dette ytterligere. En beslutning skal ikke tas uten samråd med annen part Oppnås ikke enighet kontaktes veileder (Jamfør: 6, kontrakt mellom gruppemedlemmer ved bacheloroppgave). 5.5 Rapportering Det vil være sekretærens oppgave å skrive samt oppbevare referatene. Da veileder ønsker kontroll over den enkeltes arbeidsinnsats prosjektet, vil det her føres en logg. Dette hjelper også gruppen til å delegere oppgaver, med hensyn til hvilken arbeidsmengde den enkelte har utført. 5.6 Rutiner og sikring av dokumenter Ved lagring og sikring av dokumenter, har gruppens medlemmer kommet frem til at hver enkelt ene og alene er ansvarlig for dette. (Hver enkelt er selv ansvarlig for sikkerhetskopi, vedlegg 1.1) Imidlertid er det særs viktig med gode rutiner, skal vi unngå tap av viktig data. Dokumenter Det skal opprettes et hoveddokument som ligger på begge gruppemedlemmenes konto (HiGs server). Gjøres det store endringer i dette dokument, skal det lagres med nytt navn (eksempelvis, bacheloroppgave_v.1.2.doc) på begge steder. Side 9

10 Generelle dokumenter lagres i egen mappe; ved navn Bacheloroppgave. Når disse anses som ferdig, foretas den nødvendige korrektur før det hele limes inn i hoveddokumentet (Se punkt over). Når dette er gjort, flyttes dokumentet til undermappen «Ferdig satt inn», slik at vi unngår problemer med hva som er satt inn/ikke satt inn. Bildefiler Bildefiler fra digitalkamera skal lagres i egen bildemappe. Dette skal skje fortløpende, slik at ikke bildefilene blir liggende på minnekortet over lengre tid. For andre bildefiler (med nødvendig tillatelse)skal det også opprettes en egen mappe. I denne bildemappen opprettes et enkelt tekstdokument, hvorpå bildets navn og kilde føres opp. Generelt Alle dokumenter og filer skal navngis på en slik måte, at man med letthet kan forstå filens innhold og slik finne frem til riktig dokument/bilde. Referater Disse dokumentene har som nevnt sekretæren ansvaret for, hva angår lagring og oppbevaring. For disse dokumenter skal det også opprettes en egen mappe. Alle referater skal ved prosjektets slutt inngå i hovedrapporten, som vedlegg. 6. Fremdriftsplan/milepæler 6.1 Bacheloroppgavens tidsfrister Innlevering av forprosjektrapport og prosjektavtalen med oppdragsgiver: innen kl Bacheloroppgaven leveres til kopisentralen: innen kl Bacheloroppgaven leveres Studenttorget: innen kl A3 plakaten leveres til laminering: innen kl Laminert plakat leveres til Studenttorget: innen kl Presentasjon: og Side 10

11 6.2 Fremdriftsplan For å holde oss à jour hva angår tidsfrister og arbeidsmengde, samt rekkefølgen for hvilke oppgaver som kommer, er det nødvendig med fremdriftsplan. Denne inneholder de mest sentrale punkter og milepæler. Imidlertid presiserer vi her at endringer vil måtte forekomme, da enkelte elementer vil være vanskelig å planlegge på dette tidspunkt, eksempelvis møter med oppdragsgiver. Fremdriftsplanen ligger som vedlegg i denne rapport, samt ute på internett; 7. Økonomi/budsjett 7.1 Samlet budsjett Materiale og utstyr 1500, Reiseutgifter 4908, Sum 6408, Material og utstyr Da vi benytter skolens datapark, samt eier noe utstyr selv (USB minnepenn, digitalkamera, permer etc.), vil ikke de store kostnader her oppstå. Materialutgifter budsjetteres derfor til kr 1500, Dette skal primært dekke kostnader knyttet trykking og ferdiggjøring. Reiser Vi har budsjettert med fem turer til Flisa Trykkeri as, samt et besøk til Presis Media & Digitaltrykk as. I følge gulesider.no sin karttjeneste er det ca. 120 km fra Gjøvik til Flisa, i tillegg må Eirik kjøre fra Moelv til Gjøvik for å hente Helge, dette utgjør ca. 23 km. En tur til Flisa bli derfor på 286 km totalt. Ved å følge statens regulativ for kjøregodtgjørelse som er 3, kroner per kilometer, gir dette en total sum på 858, kroner per tur. Et besøk til Presis Media & Digitaltrykk vil ved å følge gulesider.no sin karttjeneste være på ca. 103 km en vei. Dette gir en total reiseutgift på 618, kroner om vi også her følger statens regulativ for kjøregodtgjørelse. 7.2 Finansiering Under prosjektets gjennomføring vil en rekke kostnader påløpe som en ren konsekvens av de beregnede bedriftsbesøkene. Gjennom prosjektavtalen fremgår det her at oppdragsgiver dekker kostnader knyttet til prosjektet. Vi vil også søke om stipend til å dekke utgifter som ikke arbeidsgiver dekker (trykking og ferdigstilling). Får vi ikke stipend, vil dette dekkes av gruppens medlemmer. Side 11

12 Vedlegg 1. Prosjektavtale 2. Samarbeidsavtale mellom gruppens medlemmer 3. Fremdriftsplan for Bacheloroppgave (Gant diagram) 4. Kilder Side 12

13 Vedlegg 2: Samarbeidsavtale mellom gruppens medlemmer Kontrakt: Bacheloroppgave Gruppe: Helge André Hille Johansen og Eirik dé Ferry Smith 1. Følgende grupperegler gjelder for overnevnte gruppemedlemmer. Reglene vil fungere som en bindende avtale mellom disse under prosjektperioden (hovedprosjekt). 2. Gruppemedlemmene har ved å undertegne sagt seg enig i de bestemmelser og regler som fremgår i denne avtalen. 3. Avtalen er gyldig når samtlige medlemmer har undertegnet. 4. Avtalens gyldighet opphører ved hovedprosjektets slutt. 5. Gruppemedlemmene skal møte til avtalt tid og sted. Kan man ikke møte skal dette meldes i god tid. 6. Beslutninger av viktigere karakter skal følgelig diskuteres mellom begge parter. Oppnås ikke enighet, skal veileder kontaktes for bistand og råd. Skulle herunder ikke enighet oppnås, vil daværende gruppeleder ha vetorett. (Jamfør: Ansvarsfordeling; Rullering av gruppeleder). 7. God stemning og arbeidsånd er en forutsetning for fremgang og godt samarbeid. Opprettholdelse av dette skal sikres gjennom medbringelse av kjeks og kaker, fastsatt til onsdager. 8. Vi har selv ansvar for å holde oss oppdatert på fremdrift, og herunder hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres. 9. Dersom en part ikke bidrar til prosjektet, vil dette tas opp med veileder, som videre kan ekskludere parten fra gruppa. 10. Begge parter plikter å møte til veiledningstimene på onsdager. Skulle dette være vanskelig, må beskjed gis tre dager i forveien. 11. Begge parter plikter til å stille opp på møter med oppdragsgiver. 12. Statusmøter holdes på tirsdager, hvorpå vi planlegger videre fremdrift og arbeidsoppgaver, samt arbeidssted. 13. Gruppen har helgefri, med mindre dette skulle gå utover prosjektet. 14. Eget arbeid skal loggføres med dato, antall timer og hva som er gjort (henholdsvis i stikkordsform). Disse samler vi inn på tirsdager under statusmøtene. 15. Fastsatt fremdriftsplan skal følges så langt dette er mulig. Vi vil også strebe etter og alltid ligge i forkant med tanke på tidsfrister etc. slik at skippertak unngås. Ser vi tidsmessig avvik i forhold til fremdriftsplan, må tiltak iverksettes så fort som overhodet mulig. 16. Ett hvert innkjøp skal tas opp i plenum. Kostnader skal fordeles likt på begge gruppemedlemmene. Kvitteringer og innrapportering er den enkeltes ansvar, foreligger ikke dette, må kostnaden dekkes av den enkelte. 17. Lån av utstyr skjer under den enkeltes ansvar, og forutsetter følgelig at lånt utstyr leveres innen tidsfrist. 18. Kilder skal løpende oppføres av den enkelte som bruker disse. 19. Den enkelte er ansvarlig for sine dokumenter hva angår lagring og beskyttelse. Skulle uhellet være ute, vil den enkelte være ansvarlige for erstatning av tapte dokumenter. Side 13

14 20. Mangler man kompetanse på et område, forventes det at denne tilegnes underveis i prosjektperioden. 21. Referater fra møter skal renskrives inn på PC så fort som mulig. 22. Arbeidsfordelingen skal være så lik som mulig. Gruppeleder rollen vil rulleres slik at begge får prøvd seg som dette, samt ha mulighet til å si det siste ordet. 23. Gjennom hele prosjektet skal det fokuseres på godt samarbeid, humor og likeverd. Alle meninger og bidrag er like mye verdt, og skal følgelig tas opp til vurdering. Det finnes ingen dårlige ideer(vitser). Jeg har lest gruppereglene og godtar disse: Helge André Hille Johansen Eirik Dé Ferry Smith Side 14

15 Vedlegg 4: Kilder Westhagen, Harhald: Prosjektarbeid, Utvikling og endringskompetanse. Gyldendal, 2004 (5. utgave) Kotler, Philip: Markedsføringsledelse. Gyldendal akademisk, 2005 (5. utgave) Side 15

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport Konsis en bedrift med muligheter Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing 29.01.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om Konsis Grafisk AS...

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT. markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT. markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as HELENE GROMSRUD, THERESE ISABELLE BULAND, HANNE MARI SVEUM Dato: 29. januar 2010 Tittel: Forfattere:

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 - Byggeteknikk 11.02.09 Gruppe 1 Pål Ø. Solberg Olav Skårer Håvard M. Kveum Kristian Nilsen Skolens veileder Siv.ing. Harald B.

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

REVIDERT OPPGAVE, 12.02.08. Forprosjektrapport. Tag Studio. Gruppe 2 Vår 2008

REVIDERT OPPGAVE, 12.02.08. Forprosjektrapport. Tag Studio. Gruppe 2 Vår 2008 REVIDERT OPPGAVE, 12.02.08 Forprosjektrapport Tag Studio Gruppe 2 Vår 2008 Innhold 1. Sammendrag Side 03 2. Beskrivelse av oppgaven Side 04 2.1. Bakgrunn Side 04 2.2. Oppdragsgiver Side 04 2.3. Problemstilling

Detaljer

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT

OPTIMALISERING AV ORDREFLYT OPTIMALISERING AV ORDREFLYT { forprosjekt } Høgskolen i Gjøvik, Våren 2008 Torgeir Henriksen 05HBMEMAA 1 Innhold Bakgrunn... 3 Problemstilling... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 3 Coca Cola Drikker AS...

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Sammendrag. Prosjektnavn Verdien av sosiale medier. Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold

Sammendrag. Prosjektnavn Verdien av sosiale medier. Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold 1 2 Sammendrag Prosjektnavn Verdien av sosiale medier Prosjektdeltakerne Hans Comtet Snorre Danielsen Tonje Elvevold Oppdragsgiver Vizeum Norge v/ Stian Giskeødegård Veileder Høgskolen i Gjøvik v/ Leif

Detaljer

PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN

PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN PÅSEPLIKT OG SOLIDARANSVAR I BYGGEBRANSJEN PROSJEKTPLAN 25.01.10 Øyvind Mathiassen Jan Henning Christiansen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN OG MÅL... 4 2.1 BAKGRUNN...

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Prosjektplan BMP Anne Karoline Tvestad, Silje Marie Braaten, Therese Broback, HBMPA

Prosjektplan BMP Anne Karoline Tvestad, Silje Marie Braaten, Therese Broback, HBMPA Prosjektplan BMP 02.02.14 Anne Karoline Tvestad, 110364 Silje Marie Braaten, 100542 Therese Broback, 110359 11HBMPA Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn......s. 3 1.2 Prosjektmål...s. 3 1.2.0

Detaljer

FORPROSJEKT: Mari Bjørnstad Grønlie Linda Harbosen Hagen. Dato: 27.01.11

FORPROSJEKT: Mari Bjørnstad Grønlie Linda Harbosen Hagen. Dato: 27.01.11 FORPROSJEKT: Forfattere: Marit Fredlund Mari Bjørnstad Grønlie Linda Harbosen Hagen Dato: 27.01.11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tittel...3 Prosjektdeltakere...3 Oppdragsgiver...3 Veileder...3 Problemstilling...3

Detaljer

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektplan 2010 Mobile Mapping

Prosjektplan 2010 Mobile Mapping Mobile Mapping, Terratec AS Prosjektplan 2010 Mobile Mapping Høgskolen i Gjøvik, Avd. for teknologi, økonomi og ledelse Ola Vik Aarseth og Lars Drangevåg 25.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen H10B02 Høgskolen i Østfold 1. Mål og rammer... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08

Prosjektplan 2008. Lagerstyring, Trostrud-Freno AS. Prosjekt: Jon Arne Grønli. Utgavedato: 29.01.08 Prosjektplan 2008 Prosjekt: Prosjektdeltagere: Utgavedato: 29.01.08 1 0 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEVALG... 4 1.2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 5 2. PROSJEKTETS MÅLSETNING

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Prosjektplan 2010 Hvilke innstillinger og avstand bør laserskanneren opereres med for å oppnå akseptabel nøyaktighet på målte objekt? Hans Marius Strand 01.02.2010

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11

Forprosjektrapport. Overvannshåndtering langs Hogstvetveien i Ås kommune. Bachelor for gruppe B17B11 Forprosjektrapport Bachelor for gruppe Aleksander Fjellgaard John Fredrik Hansen Bachelorstudium i ingeniørfag - Bygg Avdeling for ingeniørfag 07.04.17 0 Forord Denne forprosjektrapporten er utarbeidet

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Hev/senk. Bacheloroppgave, våren 2008. Stian Flatebø og Daniel Hellerud

PROSJEKTPLAN. Hev/senk. Bacheloroppgave, våren 2008. Stian Flatebø og Daniel Hellerud PROSJEKTPLAN Bacheloroppgave, våren 2008 Stian Flatebø og Daniel Hellerud Hev/senk INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjektplan... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Organisering... 3 2.1 Prosjektgruppen...

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: FORPROSJEKT RAPPORT:...2 1.Mål og rammer:...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Prosjektmål...2 1.3 Rammer...2 2. Omfang:...2 Oppgavebeskrivelse og avgrensning:...2 3. Prosjektorganisering:...3

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 Prosjektplan Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.0. BAKGRUNN...

Detaljer

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012 Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn, mål og rammer 3 1.1 Bakgrunn............................. 3 1.2 Rammer..............................

Detaljer

Forprosjekt - Reinsvollhallen

Forprosjekt - Reinsvollhallen 18. 3. 2009 Forprosjekt - Reinsvollhallen Design av bærekonstruksjonen for Reinsvollhallen Bachelor oppgave i ingeniørfaget, bygg, konstruksjon Høgskolen i Gjøvik 2009 Jens Harald Sæverud, Milad Ahmadyar

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien Forskningsskisse Bacheloroppgave 2010/2011 Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien 24.01.2011 På hvilken måte praktiseres de nye energikravene iht. til plan og bygningsloven ved rehabilitering av eksisterende

Detaljer

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter Praktisk prosjektarbeid 5 studiepoeng og karakter Prosjektmål Gjennomføre et praktisk miljøprosjekt som en utredning Finne et område hvor teknologi kan være med å løse utfordringen Skrive en prosjektrapport

Detaljer

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen FORPROSJEKT Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen Emil Opperud Nicolaisen Morten Kappelslåen Prosjektert veg, skjermdump fra utviklingsfasen

Detaljer

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2008

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2008 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE VÅREN 2008 «ORGANISASJONSKULTUR I HASLUM GRAFISK AS» ANDRÉ TANGEN STEVEN WIDLIC OLE MARTIN KRISTIANSEN 05HBMEMAA INNHOLD 1. Prosjektbeskrivelse... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Problemstilling...

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04. - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød

Forprosjektrapport. Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04. - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød Forprosjektrapport Prosjektering av Brattås boligfelt, Halden H10B04 - Martin Harlem - Petter Morken Johnsen - Vegard Saksæther - Anders Rød Halden 24.mars 2010 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektdirektiv...

Detaljer

Sammendrag. Dato: Nøkkelord: Synergi, komplettering, samspill, trykkeri. Antall sider: Tilgjengelighet: Åpen

Sammendrag. Dato: Nøkkelord: Synergi, komplettering, samspill, trykkeri. Antall sider: Tilgjengelighet: Åpen Sammendrag Tittel: Synergi, samspill mellom tre mediebedrifter Dato: 19.05.08 Forfattere : Eirik dé Ferry Smith, Helge André Hille Johansen Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Leif E. Nordahl Flisa

Detaljer

Lynkurs 10. Januar 2012

Lynkurs 10. Januar 2012 Lynkurs 10. Januar 2012 Mål : Dagens lynkurs skal gi dere noen holdepunkter for å komme i gang med arbeidet med bacheloroppgaven på en systematisk og strukturert måte. Fokus er rettet mot arbeidet knyttet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 H11M05 - HONEMASKIN Forprosjektrapport H11M05 Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 Innhold Problemstilling...3 Oppgavedefinisjon...3 Oppgaveformulering...3 Avgrensninger...3 Mål med delmål (milepæler)...3

Detaljer

WillWest Smøredatabase

WillWest Smøredatabase Vedlegg WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Vedlegg... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Databasemodeller... 4 3 Styringsdokumenter...

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian OREGO Bacheloroppgave Orego Obligatorisk registrering av oppmøte Morten og Tor Kristian 2010 HIG.NO A030 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia Hovedoppgave Gruppe B16E02 Fredrik Halstensen, og Forord Vi er 3 studenter som tar en bachelor ved. To av oss går Digital Elektronikk, og en Elkraft. Som hovedoppgave har vi valgt en oppgave relatert til

Detaljer

FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland

FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland FORPROSJEKT Informasjonskanal på HiG Victoria Engebretsen & Randi Stangeland 1.0 Bakgrunn Teknologien innenfor radioverden har vært igjennom en stor utvikling de siste årene. Nå er det videooverført radio,

Detaljer

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger»

Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Gruppe Ida Dutheil og Jasmin Fazlinovic 2014 B A C H E L O R O P P G A V E I F A G E T V E G T E K N I K K Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 LimHuynh,CathrineKristiansen,JorunnGjuvsland Innhold Innledning.... 2 1.0 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 1.2 Mål for

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL 2016 B16E11 & Innholdsfortegnelse PROSJEKTINFORMASJON... 3 BAKGRUNN... 4 PROSJEKTMÅL... 5 HENSIKT... 5 KONKRETE MÅL... 5 HOVEDTILTAK... 5 PROBLEMSTILLING...

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjekt. Bacheloroppgave 2009 Styresaksdatabase. Høgskolen i Gjøvik. Simen Tveit Backstrøm Rino Werner Falstad Paul Magne Lunde

Forprosjekt. Bacheloroppgave 2009 Styresaksdatabase. Høgskolen i Gjøvik. Simen Tveit Backstrøm Rino Werner Falstad Paul Magne Lunde Forprosjekt Bacheloroppgave 2009 Styresaksdatabase Høgskolen i Gjøvik Simen Tveit Backstrøm Rino Werner Falstad Paul Magne Lunde INNHOLD I Innhold 1 Mål og rammer 1 1.1 Innledning................................

Detaljer

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12 1 av 6 1.Innledning 1.1Presentasjon Dato: 01.02.2011 Bacheloroppgave: Produktkalkyle for Granitt Grafisk AS Gruppenr: 11-12 Gruppemedlemmer: Pål Georg Dahl Myran Joakim Haneberg Johansen Michael Venables

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Motivasjon MARI HELEN TEIGHAGEN, STUDENTNUMMER 100400, HANNE SAGSTUEN, STUDENTNUMMER 100403 VERA ADOLFSEN, STUDENTNUMMER 101051 DATO: 27.01.14 Innhold

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Prosjekttittel: Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Planlagt startdato: 02.02.2009

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forprosjektrapport Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som går det siste av tre år på avd. for ingeniørfag-bygg. Vi har valgt studieretning innen

Detaljer

Prosjektplan. Bacheloroppgave TØL Innhold. Øyvind Solberg, Øystein Kalager og Jonas R. Sørensen Page 1

Prosjektplan. Bacheloroppgave TØL Innhold. Øyvind Solberg, Øystein Kalager og Jonas R. Sørensen Page 1 Prosjektplan Bacheloroppgave TØL 3901 Innhold Side 2 : Bakgrunn Prosjektmål Rammer Prosjektets hovedmålsetting Side 3: Ansvarsforhold Oppgavespesifikasjon Øvrige roller og bemanning Prosjektgruppe Side

Detaljer

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Rev.dato: 20.04.2012 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 3 B. Prosjektbeskrivelse... 3 Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse...

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell. STATUSRAPPORT I: Produksjon av webside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 25. FEBRUAR 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen INNHOLD PROSJEKTDELTAKERNE 3 PROSJEKTPLAN 3 LEVERANSER OG

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Starling IT - Support

Starling IT - Support konseptrapport Geir Askautrud, Medhjelper, IT- Ansvarlig Laila Helene Starling Rognstad, IT- Ansvarlig 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN...3 1.2 KONSEPTMÅL...4 2. OMFANG...5 2.1 BESKRIVELSE...5

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT AVTALE OM PUBLISERING AV BACHELOR /MASTEROPPGAVE/ STØRRE STUDENTOPPGAVER (NEDENFOR KALT OPPGAVE) INNGÅTT MELLOM NTNU i GJØVIK (NEDENFOR KALT NTNU) OG STUDENT(ENE):

Detaljer

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport MODBUS TIL ZIGBEE Forprosjektrapport og I samarbeid med Høgskolen i Østfold og NxTech AS 07.04.2017 Forprosjektrapport FORORD Denne forprosjektrapporten er utarbeidet av to elektronikkingeniørstudenter

Detaljer

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0 Vedlegg 1. Prosjektavtale Avtale mellom: Reidar Kvadsheim, oppdragsgiver og Robin Juliussen, Olaf Nikolai Hansen og Inger Lill Nystad Prosjektets navn: Figure Game 3.0 Wrath of the Configuration 1. Prosjektets

Detaljer

Forprosjekt. Alumni Comunication system. Bacheloroppgave Høgskolen i Gjøvik. Lasse K. Vanebo. Petter A. Busterud. Oddbjørn U.

Forprosjekt. Alumni Comunication system. Bacheloroppgave Høgskolen i Gjøvik. Lasse K. Vanebo. Petter A. Busterud. Oddbjørn U. Forprosjekt Alumni Comunication system Bacheloroppgave 2010 - Høgskolen i Gjøvik Lasse K. Vanebo Petter A. Busterud Oddbjørn U. Bakke Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 1 1.1 - Bakgrunn... 1 1.2 Prosjektmål...

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Tom Røise 28.Jan 2010

Tom Røise 28.Jan 2010 Forelesning IMT2243 28. Januar 2010 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplan (mal for Forprosjektrapport) Øvingstimen : RUP på lab A209 Pensum : Kap.5 i Sommerville (art.sam. 9)

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Solenergi i Bø kommune

Solenergi i Bø kommune Prosjektbeskrivelse Solenergi i Bø kommune Av Alexander Fauske og Nikolaj Fyhn Prosjektoppgave ved Høgskolen i Telemark 27.01.12 Innhold Innhold... 2 1. Bakgrunn / Innledning... 3 1.1 Område... 3 2. Forutsetninger

Detaljer

Prosjektplan SAMBA 4. Drift av nettverk og datasystemer (10HBDRA) Øystein Bjørkelo (100920) Kristofers Celms (100924) Kapilan Kumarasamy (100241)

Prosjektplan SAMBA 4. Drift av nettverk og datasystemer (10HBDRA) Øystein Bjørkelo (100920) Kristofers Celms (100924) Kapilan Kumarasamy (100241) Prosjektplan SAMBA 4 Drift av nettverk og datasystemer (10HBDRA) Øystein Bjørkelo (100920) Kristofers Celms (100924) Kapilan Kumarasamy (100241) Vår 2013 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1.

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer