HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen"

Transkript

1 HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond... 3 Mål... 4 Hovedmål... 4 Effektmål... 4 Prosjektresultat... 4 Læringsmål... 4 Avgrensninger...5 Rammer... 5 Gantt-skjema... 6 Økonomi... 6 Utførelse av prosjektet...7 Oppgavebeskrivelse... 7 Metode... 7 Møtevirksomhet... 8 Risikofaktorer og kvalitetssikring... 8 Roller og ansvarsfordeling... 8 Prosjektgruppen...9 Deltakere...9 Kompetanse og bakgrunn... 9 Grupperegler...10 Kilder...11 Vedlegg: 1. Grov framdriftsplan 2. Gantt-skjema 3. Prosjektavtale 1

3 Sammendrag Arbeidstittel Kompetansekartlegging Navn på gruppedeltakerne Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen Oppdragsgiver NHO Grafisk Grafisk utdanningsfond v/tom E. Johansen Prosjektleder Veileder ved HIG Leif Egil Nordahl Studieprogramansvarlig Mediemanagement Problemstilling Kartlegge operatørens kompetanse om farger Bakgrunn for problemstillingen Grafisk Utdanningsfond ønsker å få utarbeidet et kartleggingsverktøy som beskriver hvilke real- og formalkompetanse operatørene har. Det skal gjennomføres en kartlegging som skal avdekke forholdene mellom nåsituasjon og kompetansenivået som kreves før en eventuell PSO-sertifisering kan påbegynnes. Kartleggingen skal også vise nåsituasjonens opplæringsbehov før PSO-sertifiseringen starter. Nettside 2

4 Bakgrunn Bakgrunnen for denne oppgaven er at studentene gjennomfører en bacheloroppgave på 20 studiepoeng ved Høgskolen i Gjøvik. I et møte med studieansvarlig ble det presentert flere forslag til mulige bacheloroppgaver og forslaget om kompetansekartlegging virket meget interessant for gruppen. Etter en samtale med studieansvarlig meldte gruppen seg for denne oppgaven og tok kontakt med oppdragsgiveren Grafisk Utdanningsfond ved NHO Grafisk før jul. Det ble avtalt å møtes i midten av januar for å diskutere problemstillingen nærmere. Gruppen forventer å forbedre sin egen kompetanse gjennom å jobbe med denne oppgaven. Gruppen tror at den kommer til å kunne bruke kunnskapen den allerede har tilegnet seg gjennom studiet og å fordype dem. Å jobbe med en oppgave som er direkte tilknyttet den grafiske bransjen vil gruppen lære mye av og erfaringene den samler kommer til å komme den til gode i senere jobbsammenhenger. Om NHO Grafisk / Grafisk Utdanningsfond NHO Grafisk er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for grafiske og andre bedrifter i grafisk og tilstøtende industrier. Den består per dato av 220 medlemsbedrifter og holder til i Oslo. Disse medlemsbedriftene leverer tjenester og varer innen forvaltning, foredling og formidling av informasjon og budskap. Medlemsbedriftene til NHO Grafisk representerer omtrent 75 % av den totale omsetningen i grafisk industri i Norge. NHO Grafisk er en sterk og effektiv pådriver for medlemsbedriftenes interesser og bransjens utvikling. NHO Grafisk er en landsforening i NHO. Medlemmene i NHO Grafisk deltar i et aktivt og inkluderende nettverk som fremmer den enkelte bedrifts og hele bransjens interesser. Grafisk Utdanningsfond ble etablert i 1972 for å fremme etter- og videreutdanning i grafisk bransje. Fondet har bidratt til å fornye bedriftens kompetanse og øke omstillingsevnen hos de ansatte. Medlemmene betaler en årlig avgift for så å kunne bruke seg av rabatter og fordelene som medlemskapet medfører. Dette er for eksempel rabatter på kurspriser, studiestipend, refusjon av diverse utgifter. Grafisk utdanningsfond har en del utviklingsprosjekter som fremmer bransjens, den enkelte bedriftens og de ansattes kompetanse. 3

5 Mål Hovedmål Utarbeide et webbasert kartleggingsskjema som skal benyttes ved kartlegging av det faglige kompetansenivå et til operatørene i trykkeri- og førtrykksavdelingen. Effektmål Resultatene/undersøkelsen skal være tilgjengelige på en database og være anonym. sikre en internasjonal trykkvalitet styrke bransjens trykkkompetanse kartlegging av det faglige kompetansenivået i produksjonsavdelingene Bedriftene skal kunne kartlegge kompetansegapet mellom nåsituasjonen og avdelingens kompetansenivå før en eventuell PSO-sertifisering kan påbegynnes skal kunne kartlegge kompetansen/ eventuelt et opplæringsbehov Prosjektresultat Resultatet av oppgaven vår vil være en sluttrapport som konkluderer med en beskrivelse av det utarbeidete systemet for kartlegging av kompetansenivået i produksjonsavdelingene. Dette systemet vil Grafisk Utdanningsfond kunne tilby medlemsbedriftene sine for å kunne analysere kompetansen og et eventuelt opplæringsbehov. For å kunne nå målet er følgende elementer viktige: Samle informasjon Informasjonen som samles inn skal kvalitetssikres kilder skal velges med omhu Samarbeid Kommunisere godt med hverandre, med oppdragsgiveren og veilederen Læringsmål Gruppen skal: Få økt forståelse for grafisk bransje Få økt forståelse for kartlegging av faglig kompetanse Kunne bruke faglig teori i reelle praktiske oppgaver Få innsikt i hvordan en spørreundersøkelse utvikles, gjennomføres og analyseres Få kjennskap til hvordan det er å ha forskjellige ansvarsroller 4

6 Avgrensninger Gruppen skal konsentrere seg på kompetansen i produksjonsavdelingene, med hovedvekt på trykkeriavdelingen. I tillegg skal den konsentrere seg på offsettrykkerier med arkmaskiner og gjennomføre den utviklete spørreundersøkelsen for å kunne påpeke deres gap mellom nåsituasjonen og den avdelingens kompetansenivå før en eventuell PSOsertifisering. Samtidig som vi skal påpeke et eventuelt opplæringsbehov. Gruppen skal utvikle et system som kartlegger det faglige kompetansenivået og som viser et eventuelt opplæringsbehov, men gruppen skal ikke utvikle et system til opplæring. Den endelige rapporten skal inneholde disse hovedpunktene fra oppgaven: Kartlegging av hvordan bedriftene evaluerer kompetansenivået i dag Sammendrag av informasjon innhentet fra bedrifter Utvikling av et kartleggingsskjema Testing av skjemaet Sammenligninger av deltageropplevelser Etablering av kartleggingsskjemaet Punktene kan modifiseres underveis, men vil gi en ramme for hva rapporten skal inneholde. Rammer Rammene til oppgaven er tidsfristene som er satt av Høyskolen i Gjøvik og finnes på HIG sine hjemmesider. Tidsfristene for oppgaven er faste og de vi må forholde oss til er: 1. Frist for innlevering av forprosjektrapport og prosjektavtalen med oppdragsgiver er innen kl Nettsiden skal være etablert og funksjonell samme dag. 2. Ferdig bacheloroppgave skal leveres til kopisentralen innen kl Ferdig bacheloroppgave skal leveres Studenttorget innen kl A3 plakaten skal leveres til laminering innen kl Laminert plakat skal leveres til Studenttorget innen kl Presentasjonen av bacheloroppgaven vil bli foretatt klokkeslettet er foreløpig ikke bestemt. Meste parten av tiden kommer gruppen til å jobbe på biblioteket enten i Brumunddal eller Hamar, eller på et grupperom på Høgskolen i Gjøvik. Ettersom oppdragsgiveren holder til i Oslo vil gruppen dra på møter der og eventuelt utføre en del av arbeidet der. 5

7 Gantt-skjema Aktiviteter Tidsforbruk Januar Februar Mars April Mai Juni Start Slutt * Fase 0 Forprosjekt Forprosjektrapport Utvikling av webside Fase 1 Informasjon Samle informasjon Kontakte bedrifter Fase 2 Utvikle system Lage system Teste på én bedrift Rette feil / forbedre Teste på flere bedrifter Fase 3 Analyse Innhenting av data Analyse av data Tilbakemeldinger Finpussing Fase 4 Rapport Utvikle rapport Ferdigstille rapport Fase 5 Presentasjon Forberede presentasjon Lage A3-plakat Presentasjon * Påskeferie uke 13 Økonomi Budsjettet er en anslåing av kostnadene vi antakeligvis kommer til å ha. Transporten består av flere turer til Oslo og tilbake igjen, der vi møter oppdragsgiveren. Vi skal undersøke om det er noe stipend vi eventuelt kan søke om. Ellers skal vi snakke med oppdragsgiveren og avklare hvor mye han eventuelt dekker. Resterende kostnader skal dekkes likt av gruppemedlemmene. Transport 7000 Div. Kontorrekvisita 200 Telefonutgifter 500 Bøker 1000 SUM 8700 Uforutsette kostnader 1300 SUM

8 Utførelse av prosjektet Oppgavebeskrivelse Bacheloroppgaven vil hovedsaklig gå ut på å utvikle et fungerende system som bedriftene kan bruke til å kartlegge det faglige kompetansenivået i produksjonsavdelingene, med hovedvekt på trykkeriavdelingen. Det skal kartlegges både real- og formell kompetanse og skal omfatte både operatører og produksjonsledelse. For å kunne utvikle et slikt system skal gruppen først undersøke om det har blitt gjort lignende arbeid på dette feltet før, slik at den eventuelt kan videreføre og forbedre det. Den må finne ut hvordan bedriftene kartlegger kompetansenivået sitt per i dag, for så å utvikle et kartleggingsskjema. Dette må deretter testes for å få tilbakemeldinger og dermed å oppdage eventuelle feil og svakheter og å kunne rette opp i dem. Fungerer systemet skal det etableres. For å beholde oversikten og å klare denne jobben har gruppen delt oppgaven i fasene 0 5. Disse er inndelt slik: Fase Start dato Slutt dato Aktivitet Fase Forprosjektet Fase Informasjon Fase Utvikling Fase Analyse Fase Rapportferdigstilling Fase Presentasjon Metode Gruppen kommer til å benytte seg av spørreskjemaer, eventuelt personlige intervjuer, bøker og Internettet for å samle inn informasjon til å løse oppgaven. Intervjuene skal eventuelt gjennomføres med noen av medlemsbedriftene til Grafisk Utdanningsfond. Et av de første skrittene i denne oppgaven kommer til å være å undersøke om det har blitt gjennomført lignende prosjekter tidligere. Gruppen kommer til å ta kontakt med IGM for å høre om de har noe materiale, lete på Internett og i bøker. 7

9 Møtevirksomhet Gruppen har et møte med veilederen hver tirsdag kl 11. Disse har gruppen bestemt seg for å bruke seg av jevnlig og effektivt. Ved avlysning skal veilederen få beskjed i god tid. Møter med oppdragsgiver vil bli holdt i Oslo en gang i måneden og utover det etter behov fra begge parter og vil bli avtalt via e-post eller telefon. Møter i gruppen vil bli holdt etter behov. Risikofaktorer og kvalitetssikring For å sikre at informasjonen vi tilegner oss ikke blir borte har vi valgt å ta backup. All informasjon skal være på begge datamaskiner og på en lagringsplass på Internett. I tillegg skal alle dokumenter lagres på en ekstern harddisk. En stor risikofaktor for gruppen er utviklingen av et webbasert kartleggingsskjema og lagring av resultatene i en database. Dette må gruppen eventuelt be om hjelp til i tilfellet det oppstår problemer. En annen risikofaktor er at testingen av kartleggingsskjemaet har for få deltakere og ikke får mange nok tilbakemeldinger for å kunne sikre en viss kvalitet. Blir det tilfellet skal vi ta kontakt med oppdragsgiveren og be om hjelp for å få mange nok til å svare. Når informasjon innhentes skal gruppen alltid være veldig kritisk til kilder og data. Dette er meget viktig for å forsikre seg at prosjektets troverdighet opprettholdes. For å beholde oversikten over hvem som gjør hva og når ting ble gjort og skal gjøres skal det hele tiden skrives en logg som inneholder, dato, tidsrom, type aktivitet, hvem som var tilstede og hvilke beslutninger som ble tatt. Roller og ansvarsfordeling For å gjøre gjennomføringen av et prosjekt lettere er det lurt å fordele rollene og ansvaret på gruppemedlemmene. Lisa vil være prosjektleder. Christer vil være nestleder. Lisa kommer til å skrive/oppdatere loggen gjennom hele prosjektet. Både Christer og Lisa kommer til å skrive referater fra møter med oppdragsgiveren, veilederen og andre møter som er viktige for prosjektet, men Lisa har hovedansvaret for at dette blir gjort. Christer kommer til å sette opp nettsiden og kan dermed kalles som webansvarlig. Han har hovedansvaret for at nettsiden blir oppdatert. Både Lisa og Christer kommer til å være kontaktpersoner for prosjektet siden gruppen består av bare to personer. 8

10 Prosjektgruppen Gruppenavn: Kompetansekartlegging Deltakere Gruppens medlemmer: Lisa Marie Edith Lang Tlf: Mail: Christer Haugen Tlf: Mail: Veileder ved Høyskolen i Gjøvik: Leif Egil Nordahl Tlf: Mail: Kontaktperson hos NHO Grafisk / Grafisk Utdanningsfond: Tom E. Johansen Tlf.: Mail: Kompetanse og bakgrunn Gruppens medlemmer har begge fullført videregående skole. Lisa har gått dataprogrammering og har en del kunnskap innen programmeringsspråk i tillegg som hun hadde engelsk som hovedfag. Christer har gått allmenn og har en del kunnskap om webdesign fra før. Begge holder på å fullføre en bachelorgrad i Mediemanagement. Grunnlaget for denne bacheloroppgaven er kunnskapen vi har tilegnet oss i løpet dette studiet. Noen aktuelle fagområder i studiet har vært: bedriftsutvikling, fargestyring, webdesign, markedsføring, prosjektledelse, trykksaksproduksjon, endringsledelse og ledelses- og organisasjonspsykologi. Kunnskapen som gruppen har tilegnet seg gjennom disse temaene og prosjektene vil brukes i gjennomføringen av dette prosjektet. I tillegg til å benytte seg av kunnskapen skal gruppen fordype den for å få størst mulig utbytte for prosjektet. 9

11 Grupperegler 1) Man skal møte opp til avtalt tid. 2) Blir man forsinket må dette meldes fra til gruppen. 3) Ved fravær må dette meldes fra om snarest mulig. 4) Det er viktig å forholde seg til tidsfrister og arbeidsoppgaver som blir satt av gruppen. 5) Man skal være flink til å ta pauser, særlig ved lengre økter. 6) Man har alltid ansvar for å opptre motiverende og positivt. 7) Eventuelle konflikter må rettes opp i med en gang, kan dem ikke løses på egenhånd tas dem med videre til veilederen. 8) Ved avskjedigelse må dette tas opp med veileder og blir brakt videre til dekan. 9) Kostnader skal deles likt mellom gruppemedlemmene. 10) Begge gruppemedlemmer har fullmakt til å bestemme på vegne av gruppen. 10

12 Kilder: Hilde Sivertsen Fossing, Nina Esp Aase, Ingrid Næs (2009); Forprosjektrapport Konsis en bedrift med muligheter. Forprosjektrapport, Høgskolen i Gjøvik. Westhagen, Harald m.fl.(2006); Prosjektarbeid, utviklings og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. %20Utdanningsfond/Grafisk%20Utdanningsfond%20info%20godkjent%20utkast % doc Vedlegg: 1. Grov framdriftsplan 2. Gantt-skjema 3. Prosjektavtale 11

13 Grov framdriftsplan Fase Start dato Slutt dato Aktivitet Fase Forprosjektet Fase Informasjon Fase Utvikling Fase Analyse Fase Rapportferdigstilling Fase Presentasjon Fase 0 - Forprosjekt I denne fasen konsentrerer vi oss om forprosjektet. Problemstillingen skal formuleres og forståes likt av alle. Tiden må inndeles slik at tidsfrister kan inneholdes og gruppen får en oversikt over hvor mye tid som kan brukes og når ting må være ferdige. Budsjettet må settes opp, et gantt-skjema skal lages og prosjektplanen skrives. Det skal avholdes et møte med oppdragsgiveren for å gå gjennom oppgaven. Fase 1 - Informasjon Denne fasen er første fasen av oppgaven. Her skal vi finne og samle informasjon som kan brukes til oppgaven. Gruppen skal kontakte flere organisasjoner og bedriften for å finne ut om det har blitt gjort noe lignende arbeide på dette feltet før. Vi skal blant annet informere oss om hvordan spørreundersøkelser utvikles og hva som er den beste måten å måle kompetanse på. Vi skal skaffe oss kunnskap om PSO, slik at kravene eventuelt kan brukes som kriterier i undersøkelsen. Fase 2 - Utvikling I denne fasen skal systemet utvikles og testes på en bedrift i første omgang. Etter å ha fått tilbakemeldinger og eventuelt foretatt noen forandringer skal det testes på flere bedrifter, for å samle inn flere tilbakemeldinger og deltakeropplevelser. Fase 3 - Analyse I analyse-fasen skal resultatene analyseres og brukes til å finpusse systemet. Fase 4 Rapportferdigstilling Fra første dag til oppgaven leveres skal rapporten skrives. Hoveddelen blir skrevet i løpet av de siste ukene, men det skal fortløpende skrives logg og referater som kommer til å være en del av bacheloroppgaven. Fase 5 Presentasjon Etter at oppgaven er levert skal presentasjonen forberedes og holdes den

14 Gantt-skjema Aktiviteter Tidsforbruk Januar Februar Mars April Mai Juni Start Slutt * Fase 0 Forprosjekt Forprosjektrapport Utvikling av webside Fase 1 Informasjon Samle informasjon Kontakte bedrifter Fase 2 Utvikle system Lage system Teste på én bedrift Rette feil / forbedre Teste på flere bedrifter Fase 3 Analyse Innhenting av data Analyse av data Tilbakemeldinger Finpussing Fase 4 Rapport Utvikle rapport Ferdigstille rapport Fase 5 Presentasjon Forberede presentasjon Lage A3-plakat Presentasjon * Påskeferie uke 13

15 .;hnfi'-. r-offi:, IIøGSKOLEN I GJø\AK WW,., PROSJEKTAVTALE mellom Høgskolen i Gjøvik (HiG) (utdanningsinstitusjon), i r T r tf, * r\ I \ ii rdii' l, -- l'i'. \c \h (oppdragsgiver), og (student(er)) Avtalen angir avtalepartenes plikter vedrørende gjennomføring av prosjektet og rettigheter til anvendelse av de resultater som prosj ektet frembringer: 1. Studenten(e) skal giennomføre prosjektet i perioden fra l,q a\ " \O tit 0å.At' \O Studentene skal i denne perioden følge en oppsatt fremdrifuplan der HiG yter veiledning. Oppdragsgiver yter avtalt prosjektbistand til fastsatte tider. Oppdragsgiver stiller til rådighet kunnskap og materiale som er nødvendig for å fil gjennomført prosjektet. Det forutsettes at de gitte problemstillinger det arbeides med er aktuelle og på et nivå tilpasset studentenes faglige kunnskaper. Oppdragsgiver plikter på forespørsel fra HiG å gi en vurdering av prosjektet vederlagsfritt. 2. Kostnadene ved giennomføringen av prosjetrrtet dekkes på følgende måte: Oppdragsgiver dekker selv gjennomføring av prosjektet når det gielder f.eks. materiell, telefor/fax, reiser og nødvendig ovematting på steder langt fra HiG. Studentene dekker utgifter for trykking og ferdigstillelse av den skriftlige besvarelsen vedrørende prosjekteteiendomsretten til eventuell prototyp tilfaller den som har betalt komponenter og materiell mv. som er brukt til prototypen. Dersom det er nødvendig med større og/eller spesielle investeringer for å fr giennomført prosjekte! må det gjøres en egen avtale mellom partene om eventuell kostnadsfordeling og - - eiendomsrett. 3. HiG står ikke som garantist for at det oppdragsgiver har bestilt frmgerer etter hensikten, ei heller at prosjektet blir fullført. Prosjektet må anses som n eksamensrelatert oppgave som blir bedømt av faglærer/veileder og sensor. Likevel er det en forpliktelse for utøverne av prosjektet å fullføre dette funksjonsnivå og tider. til avtalte spesifikasjoner, 4. Den totale besvarelsen med tegninger, modeller og apparatur så vel som programlisting, kildekode, disketter, taper mv. som inngår som del av eller vedlegg til besvarelsen, gis det en kopi av til HiG, som vederlagsfritt kan benyttes til rmdervisnings- og forskningsformål. Besvarelsen, eller vedlegg til den, må ikke nyttes av HiG til andre formål, og ikke overlates til utenforstående uten etter avtale med de øvrige parter i denne avtalen. Dette gjelder også firmaer hvor ansatte ved HiG ogleller studenter har interesser. Besvarelser med karakter C eller bedre registreres og plasseres i skolens bibliotek. Det legges også ut en elektronisk prosjektbesvarelse uten vedlegg på bibliotekets del av skolens Intemett-sider. Dette avhenger av at studentene skriver under på en egen avtale hvor de gir biblioteket tillatelse til at deres hovedprosjelt blir giort tilgiengelig i papir og nettutgave (fr. Lov om opphavsrett). Oppdragsgiver og veileder godtar slik

16 offentliggjøring når de signerer denne prosjektavtalen, og må evt. gi skriftlig melding til studenter og dekan om de i løpet av prosjektet endrer syn på slik offentliggjøring. 5. tsesvarelsens spesifikasjoner og resultat kan anvendes i oppdragsgivers egen virksomhet. Gjør studenten(e) i sin besvarelse, eller under arbeidet med den, en patentbar oppfinnelse, gjelder i forholdet mellom oppdragsgiver og student(er) bestemmelsene i Lov om retten til oppfinnelser av l7- april 1970, $$ Ut over den offentliggjøring som er nevnt i punkt 4 har studenten(e) ik'}<e rett til å publisere sin besvarelse, det være seg helt eller delvis eller som del i annet arbeide, uten samtykke fra oppdragsgiver. Tilsvarende samtykke må foreligge i forholdet mellom studen(er) og faglærer/veileder for det materialet som faglærer/veileder stiller til disposisj on. 7. Studenten(e) leverer 3 - tre - eksemplarer av oppgavebesvarelsen med vedlegg til Studenttorget. I tillegg leveres et eksemplar til oppdragsgiver. HiG kan stille til disposisjon ytterligere eksemplar(er) for oppdragsgiver mot at denne godtglør produksjonskostnadene. 8. Denne avtalen utferdiges med et eksemplar til hver av partene. På vegne av HiG er det dekan som godkjenner avtalen. 9. I det enkelte tilfelle kan det inngås egen avtale mellom oppdragsgiver, student(er) og HiG som nænnere regulerer forhold vedrørende bl.a. eiendomsrett, videre bruk, konfidensialitet, kostnadsdekning og økonomisk ufiryttelse av resultatene. Dersom oppdragsgiver og student(er) ønsker en videre eller ny avtale, skjer dette uten HiG som partner. 10. Når HiG også opptrer som oppdragsgiver trer HiG inn i kontrakten både som utdanningsinstitusjon og som oppdragsgiver. 11. Eventuell uenighet vedrørende forståelse av denne avtale løses ved forhandlinger avtalepartene i mellom. Dersom det ikke oppnås enighet, er partene enige om at tvisten løses av voldgift, etter bestemmelsene i tvistemålsloven av nr. 6, kapittel 32. I 2. Deltakende personer ved prosjektgjennomføringen: HiGs veileder (navn): Oppdragsgivers kontaktperson (navn): Student(er) (signatur) : TtLq i u*n,u.æt{ q"lt f -L,,',i,Fe,--!*{u^,* hu*x auto llt [ - it, dato Oppdragsgiver (signatur) : tl- / ia dato l(i 'f.lu Dekan (signatur): -X.a't e Revidert ,Ivar Moe

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten

FORPROSJEKT. Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland. av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten FORPROSJEKT Vilkår for bokproduksjon i Norge og utland av Eskil A. Joplassen, Fredrik R. Busk og Gunnar Putten Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS

Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS HØGSKOLEN I ØSTFOLD Sluttrapport i faget Bedriftpraksis hos Nexans Norway AS Per Christian Gundersen Halden 01.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Arbeidstittel... 3 1.2 Navn på deltakere...

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV

DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV BACHELOROPPGAVE: DIGITAL KOMMUNIKASJON MED BARNEHAGEFORELDRE FORFATTERE: PERNILLE KRISTIANSEN MARKUS DAHLMANN SANDEN RAYMOND A. REKLEV Høgskolen i Gjøvik, IMT, Mediemanagement Vår 2014 16.mai 2014 Sammendrag

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen.

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen. SharePointFabrikken forprosjektrapport Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll Stian Flage Isa Emilie Dahle Veronika Andersen 113495 122691 106346 113060 Oppdragsgiver: Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

- Fallgruver i byggeprosjekter -

- Fallgruver i byggeprosjekter - Ola Johannes Aalmo Jone Bakken Eggen Andreas David Lewis Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Fallgruver i byggeprosjekter - Eksamenskode og navn: BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse Innleveringsdato:

Detaljer

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian OREGO Bacheloroppgave Orego Obligatorisk registrering av oppmøte Morten og Tor Kristian 2010 HIG.NO A030 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer