Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Bacheloroppgave 2014"

Transkript

1 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI , VERONICA MAGNUSSEN OG MAJA AABAKKEN HBØKLEDA 1

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Mål og rammer Bakgrunn Prosjektmål Effektmål Resultatmål Problemstilling Definisjoner Rammer Omfang Fagområde Andre avgrensning Organisering Gruppen Oppdragsgiver Veileder Planlegging, oppfølging og rapportering Fremgangsmåte Arbeidsmetode Fase Fase Fase Fase Oppfølging og rapportering Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer Risikoevaluering Kvalitetssikring Organisering av kvalitetssikring Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer Gjennomføring Hovedaktiviteter Tidsskjema Tidsplan i et Gantt- skjema Kommentarer til Gantt- skjema Kostnader Mulige etiske utfordringer Kontrakter og avtaler Prosjektavtale

3 2. Mål og rammer 2.1 Bakgrunn Denne bacheloroppgaven er en avsluttende oppgave i bachelor i Økonomi og ledelse for årskullet Oppgaven skal gjennomføres i samarbeid med Fabrikkutsalget Brumunddal AS. Fabrikkutsalget Brumunddal AS er i dag kun en fysisk butikk, som er forholdsvis liten og lokal. De selger interiør, metervare, møbler, hobby- og gaveartikler. Bedriften inneholder også en ren gave- og interiørbutikk som ligger i Mølla Storsenter, den heter GuriMalla. Oppgaven skal ta for seg hvordan små bedrifter som Fabrikkutsalget Brumunddal AS kan markedsføre sin nettbutikk til nye kunder, hvor fokuset spesielt vil være på mulighetene som ligger i bruk av sosiale medier. 2.2 Prosjektmål Vi finner det hensiktsmessig å dele mål inn i effekt- og resultatmål, da oppgaven både gjøres i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver, skal belyse et generelt fagfelt (markedsføring via sosiale medier for små bedrifter) og forhåpentligvis tilføre vår gruppe nye kunnskaper og erfaringer Effektmål Problemet til vår oppdragsgiver er at de er en liten, lokal bedrift med begrensede midler. Når de på tross av dette ønsker å kunne kapre nye kunder og henge med i utviklingen har valget falt på å etablert en nettbutikk. Vår oppgave er å avdekke mulighetene omkring hvordan de kan markedsføre denne nettbutikken etter deres kostnadsnivå, men fremdeles på hensiktsmessig måte. Vi har enda ikke avklart hvilke mål eierne selv har til etablering og iverksetting av en nettbutikk, men det vil være vår oppgave å danne et grunnlaget for hvilke markedsføringskanaler som gir mest nytte, både på kort og lang sikt Resultatmål Når oppgaven er fullført skal den ha kartlagt hvilke markedsføringsmuligheter som ligger i sosiale medier, samt spredning av informasjon og reklame til privatpersoner. Det er i utgangspunktet en nettbutikk for Fabrikkutsalget Brumunddal AS som er sentral, men i tillegg ser vi absolutt verdi i kartleggingen for andre produkter og bedrifter. En slik kartlegging vil gi vår gruppe en dypere innsikt og kunnskap om markedsføring med begrensede midler. Dessuten er oppgaven særdeles aktuell med sitt fokus på sosiale medier, som i utstrakt grad benyttes i utallige bransjer både til markedsføring og som verktøy for kommunikasjon mellom bedrift og marked. Dette vil også gi oss mer generell erfaring som er 3

4 nyttig for fremtidige karrierer, både med tanke på samarbeid, utarbeidelse av rapporter og gjennomføring av langsiktige prosjekter Problemstilling Problemstillingen vår samler opp de mest sentrale elementene, til: «Hvordan kan Fabrikkutsalget Brumunddal AS markedsføre sin nettbutikk til nye kunder?» Definisjoner Markedsføre vil i vår oppgave omhandle planlegging, iverksetting og resultatmåling av de aktiviteter som skal bevisstgjøre og erverve nye kunder. Nettbutikk betyr salg av varer over internett med levering hjem via post. Nye kunder vil både omhandle de kundene som aldri før har handlet eller hatt kjennskap til butikken, men også forsøke å øke lojalitet hos noen av de mer sporadiske kundene. 2.3 Rammer Kostnader. Ingen av våre forespeilede aktiviteter innebærer noen form for kostnader, men vi forbeholder oss muligheten til å for eksempel avholde konkurranser eller andre happeninger via sosiale medier som kan tiltrekke kunder. Dette vil selvfølgelig avtales med oppdragsgiver på forhånd. Ressurser. Vårt valg av oppgave gir begrensninger for bruk av ressurser, for eksempel i form av arbeidskraft i en slik liten bedrift, men dette blir også et viktig fokus for vår gruppe med tanke på de mål og rammer som vi nå setter. Kostnads- og ressurseffektivitet vil derfor være sentralt, selv om oppgaven ikke vil inneholde noen form for økonomisk analyse. Når det gjelder arbeidet vi som gruppe vil legge ned i oppgaven, vil det foregå både individuelt og sammen, men i forholdsvis jevnt fordelte arbeidsmengder. Tidsramme. Denne er satt av bachelorfristen den 19. mai 2014, og vårt arbeid vil utføres i henhold til oppsatt Gant-diagram, se punkt Omfang Omfanget av oppgaven kan beskrives ut i fra følgende faktorer: 3.1 Fagområde Oppgaven faller inn under Markedsføring som fagområde. Definisjon fra Kotler & Armstrong er; Markedsføring er den sosiale prosess hvor enkeltpersoner og organisasjoner får det de 4

5 trenger og ønsker gjennom å opprette og utveksle verdi med andre. 1 Organisasjonen er Fabrikkutsalget Brumunddal AS, mens opprettelse og utveksling av verdi vil dreie seg om salg av varer via nettbutikk. Det er spesielt markedsføringskanaler som vil være vårt hovedfokus, og hvilke spredning verdien får ved bruk av sosiale medier. Kundefokuset vil også være sentralt, og vi vil benytte deres interesse i form av likes, delinger, kommentarer og besøk som måleinstrument for effekt av markedsføringen. 3.2 Andre avgrensning I oppgaven er det enkelte elementer vi vil utelukke, selv om de kanskje hadde være naturlig i en slik oppgave. Noen av disse elementene vil vi kommentere litt nærmere: - Økonomi og vekst. Denne oppgaven skal ikke inneholde detaljerte beskrivelser om bedriftens økonomiske status eller økonomiske analyser. Dette skyldes i hovedsak at tidsrammen for bachelor-oppgaven er for kort til at noen effekter for vekst vil kunne oppstå. Fokuset vil ligge i spredning av verdi, se punkt Kunder i den fysiske butikken. Kundegruppen vil kun omfatte de kunder vi kan nå ut til via sosiale medier. Det vil ikke gjøres noen analyser av dagens kundegruppe i de fysiske butikkene, isteden vil analysen starte med identifisering av hva som er aktuelle kundesegmenter. 4. Organisering 4.1 Gruppen Prosjektgruppen består av Silje Kjernli, Maja Aabakken og Veronica Magnussen, alle tre studerer Økonomi og ledelse på heltid ved Høgskolen i Gjøvik. Silje Kjernli E-post: Telefon: Kvalifikasjoner: Generell studiekompetanse, 5 års arbeidserfaring fra Rimi som servicearbeider, per i dag ansatt hos Santander som kunderådgiver. Maja Aabakken E-post: Telefon: Kvalifikasjoner: Generell studiekompetanse, 5 års arbeidserfaring fra Fabrikkutsalget Brumunddal AS som butikkmedarbeider, deltid. Veronica Magnussen E-post: 1 - Definisjoner.no, tilrettelagt av New Media AS,

6 Telefon: Kvalifikasjoner: Generell studiekompetanse, arbeidserfaring fra Lygnasæter AS som servicearbeider. Gruppeleder er Veronica Magnussen. Det vil foregå demokratiske valg, dersom det oppstår uenigheter i gruppen og raske beslutninger må tas. Hvis gruppen allikevel ikke kommer til enighet vil veileder kontaktes. I tillegg har gruppemedlemmene ansvar for å møte til oppsatte tider, overholde frister og jobbe for oppgaven og gruppens beste, samt melde fra i god tid før avtalte frister og møter dersom man ikke klarer å overholde sin del av avtalen. Det vil ikke bli oppsatt grupperegler utover dette. 4.2 Oppdragsgiver Oppdragsgiver for bacheloroppgaven er: Fabrikkutsalget Brumunddal AS Gammelgata Brumunddal E-post: Telefon: Vår kontaktperson hos Fabrikkutsalget Brumunddal AS er daglig leder Gunn Pettersen, som enkelt kan nås via bedriftens e-post eller telefon. Vi følger Høgskolen i Gjøvik sin standardkontrakt med eksterne oppdragsgivere, altså prosjektavtale med frist via Fronter. Det vil ikke bli utvekslet konfidensiell informasjon mellom vår gruppe og Fabrikkutsalget Brumunddal AS, men dersom dette skulle bli et tema vil oppdragsgiver selv stille med en kontrakt som regulerer dette forholdet. 4.3 Veileder Vår veileder hos Høgskolen i Gjøvik: Arne Nygaard Professor E-post: Telefon: Planlegging, oppfølging og rapportering 5.1 Fremgangsmåte For å komme fram til ulike markedsføringskanaler innenfor sosiale medier som videre skal vurderes, vil vi gjennomføre litteraturstudier og se på hva andre, lignende bedrifter benytter seg av. Deretter vil vi beskrive de kanalene vi mener er best egnet i detalj, og så teste dem i den grad det er mulig for å kunne se hva slags respons dette vil gi. 6

7 5.2 Arbeidsmetode Vi har valgt å dele arbeidet med bacheloroppgaven inn i fire faser: Fase 1 I denne fasen vil vi foreta litteraturstudier. Dette omfatter blant annet å sjekke ut de litteraturtipsene vi fikk av Arne Nygaard etter innlevering av endelig problemstilling i desember 2013, og undersøke hvilke lignende studier av fagområdet som er gjort tidligere. Vi vil også sette oss grundigere inn i generelt fagstoff på det området oppgaven omhandler, blant annet ved å gå igjennom tidligere fag fra vårt studie ved HiG (særlig markedsføring, eventuelt merkevarebygging og vitenskapelig metode). Slik at vi kan nøye beskrive de ulike markedsføringskanaler/-metoder som vil være aktuelle, på en konkret og gjennomgående måte Fase 2 I fase to vil vi foreta undersøkelser på hva lignende bedrifter i markedet gjør for å markedsføre sin bedrift, hvordan de bruker sosiale medier, og hvilken respons de har fått fra sine kunder ved å benytte seg av denne type markedsføring Fase 3 I denne fasen vil vi beskrive de markedsføringskanalene vi mener er best egnet for Fabrikkutsalget Brumunddal AS. Vi vil også i denne fasen muligens teste ut noen av metodene, for så å registrere, analysere og vurdere responsen. Samt foreta en vurdering av kvaliteten på den innhentede informasjonen Fase 4 I siste fase vil vi komme med en konklusjon ut ifra det vi har undersøkt i de tidligere fasene om hva som har fungert best/dårligst for oppdragsgivers bedrift, og eventuelt fremstille en anbefaling for videre markedsføring i fremtiden. Vi vil også vurdere om vi har klart å løse problemstillingen på en god og tilfredsstillende måte, altså om fremgangsmåten har vært rett. Denne fasen vil også inneholde ferdigstillelse av selve rapporten, forberedelser til muntlig presentasjon og lage plakat. 5.3 Oppfølging og rapportering Vi vil i gruppen sette opp møter der vi diskuterer status, ser på hvordan vi ligger an i forhold til det som var planlagt, samt å diskutere det som da skal gjøres videre. Det vil også under dette punktet settes opp avtaler med veileder og avholde samtaler med han underveis, slik at vi vet at oppgaven og arbeidet er på rett spor. Spesielt vil dette være viktig mellom hver fase 7

8 ovenfor. Foreslåtte tidspunkter for dette vil vises i Gantt-skjema under punkt 10 Kontrakter og avtaler i oppgaven. Rapportering innebærer også å imøtekomme de frister som er satt for innleveringer av bachelor, samt publiseringen av oppgaven både muntlig, skriftlig, som plakat og via nettside. Disse tidsfristene vil også være å finne i Gantt-skjema under punkt 10 Kontrakter og avtaler lenger ned i oppgaven. 6. Risikoanalyse 6.1 Kritiske suksessfaktorer I vår oppgave kommer de kritiske suksessfaktorene tydelig frem gjennom problemstillingen. Hvis Fabrikkutsalget Brumunddal skal oppnå økonomiske og markedsmessige fordeler ved nettbutikken, og på den måten få nyttiggjort seg sine investeringer, må tilbudet formidles til kundene. Det er vår jobb med markedsføringen som blir sentral, og suksessfaktorene avhenger av hvilke rekkevidde og virkning som oppnås. Vi ønsker å bruke sosiale medier som hovedkanal, og her ligger det største problemet; - det er ikke kun Fabrikkutsalget Brumunddal som bruker sosiale medier til markedsføring. Hvordan kan man skille seg ut fra resten? 6.2 Risikoevaluering Risikoen er, slik vi ser det, at for få kunder vil finne frem til nettbutikken til Fabrikkutsalget Brumunddal. Og deretter; hvis enda færre kunder ønsker å benytte seg av tilbudet om å bestille varer rett hjem, vil ikke investeringen være suksessfull. Det er lagt ned ganske små ressurser i prosjektet, i forhold til hva store butikkjeder investerer, men for en så liten bedrift vil allikevel risikoen være betydelig. Risikoen for bedriften ikke bare knyttet til direkte økonomiske faktorer, men også ervervelsen av nye kunder til de fysiske butikkene gjennom økt kunnskap til vareutvalg og kvalitet. Som en oppsummering er ikke risikoen betydelig stor, da bedriften i verste fall vil legge ned tilbudet og kun gå tilbake til dagens situasjon med kun fysiske butikker. Litt ressurser vil ha gått med i prosessen, men allikevel vil nettsiden med opplysninger om butikken alltid være nyttig for eksisterende kunder, så vel som nye. For oss som gruppe vil ikke noe av den økonomiske risikoen tillegges oss, men dersom nettbutikken skulle lykkes, og omsetningen øke, vil dette være en god indikator for oss om at vi har valgt rette kanaler og klart å skille deres markedsføring ut fra havet av andre tilbud. 8

9 7. Kvalitetssikring 7.1 Organisering av kvalitetssikring Vi kommer til å ha oversikt over utvikling ved å ha tilgang til alle sosiale medier som blir brukt i forhold til denne oppgaven. Ved hjelp av en økning av følgere kan vi vurdere hvor effektive tiltakene vi foretar oss er i forhold til hvor mange flere som blir klar over at nettbutikken fins, og eventuelt sette i gang tiltak dersom vi ser en for liten utvikling/effekt. Vi har fått klarsignal til å avholde konkurranser, som kan engasjere folk til å følge/like bedriften og dele bedriftens side med sine venner, bekjente og ukjente. Dette innebærer at vi får mulighet til å dele ut premier fra bedriften. Vi vil ha en åpen dialog med daglig leder om økning i trafikk og tilbakemeldinger, og vi kommer til å rapportere om eventuelle framskritt gjennom en nettside vi selv oppretter som en del av bachelor-prosjektet. Alt arbeid vi gjør i forhold til denne oppgaven blir nøye dokumentert og reflektert over, - i den grad det er mulig å vise til noe direkte resultat. Det vi kommer til å kunne ha en konkret måling på er utvikling i følgere på de sosiale medier som blir brukt. For selve nettbutikken får vi for kort tidsrom til å kunne se en vesentlig fremgang i salg. Hvis det derimot skulle vise seg at våre markedsføringstiltak skulle virke særdeles effektivt, vil vi selvfølgelig analysere og omtale dette. 7.2 Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer - Om man klarer å formidle tilbudene til kundene, altså at man klarer å nå frem gjennom nevnte kanaler for markedsføring. - Hvilken rekkevidde og virkning som oppnås er kritisk for om det blir en suksess, siden man er avhengig av å kunne nå ut til et nokså bredt publikum. - Har vi klart å skille Fabrikkutsalget Brumunddal AS ut fra resten og dermed oppnå et godt konkurransefortrinn? - En del av kvalitetssikringen vil vi også være vår dokumentasjon av arbeid, beslutninger og kommunikasjon. 8. Gjennomføring 8.1 Hovedaktiviteter Dette blir i henhold til de fire fasene, som allerede er satt opp i punkt 5. Og inneholder følgende: - Informasjonsinnhenting. - Studere og undersøke lignende bedrifter. 9

10 - Vurdering og utredning av ulike tiltak vår bedrift kan iverksette/gjennomføre. - Kartlegge kundenes respons på ulike tiltak som både kan bli benyttet av vår oppdragsgiver, og blir benyttet av lignende bedrifter. - Sammenstille innhentet informasjon og utarbeide konklusjoner om oppnådd resultat. 8.2 Tidsskjema Aktivitet Tidsrom Utarbeide en prosjektplan og prosjektavtale. Uke 2-4 Etablering av hjemmeside. Uke 5-6 Fase 1 - Litteraturstudier Uke 6-8 Fase 2 - Undersøkelser Uke 8-11 Fase 3 - Aktuelle markedsføringskanaler Uke Fase 4 - Konklusjon Uke Ferdigstilling Uke Arbeid med plakat/presentasjon Uke Tidsplan i et Gantt- skjema Kommentarer til Gantt- skjema Det er benyttet et egnet dataprogram for å lage diagrammet, og bildet over blir derfor ganske generelt. Det positive er at vi får muligheten til å senere gå inn i skjemaet, foreta eventuelle endringer eller tydeligere sjekke oppsatte datoer og arbeidstider. Skjemaet inneholder de viktigste oppgavene for bacheloroppgaven, og gir en grov inndeling av tidsbruk for de ulike 10

11 fasene. BLÅ viser hva som er satt opp i tidsskjema. RØD viser innleveringer. GUL viser forslag til møte med veileder. Vi har ikke satt opp tidspunkter for rapportering av fremgang i oppgaven, men tenker at dette er nødvendig nesten hver gang vi møtes og minimum 2 ganger per uke. Dessuten anser vi denne rapporteringen som ganske naturlig, siden den er nødvendig for sammensetting og planlegging av videre arbeid. 8.4 Kostnader Siden dette prosjektet i utgangspunktet ikke vil innebære noen store kostnader, har vi valgt å ikke lage noe oppsett for denne faktoren. Sånn det ser ut i dag, vil det ikke påløpe noen kostnader for oss som gruppe ved å gjennomføre dette prosjektet. De eneste kostnadene som kan oppstå er i forbindelse med en eventuell testing av ulike markedsføringsmetoder, men dette vil bli dekket av oppdragsgiver. 9. Mulige etiske utfordringer Det er ingen klare etiske utfordringer knyttet til oppgaven med tanke på eiere eller ansatte i bedriften, heller ikke i forhold til økonomiske normer eller offentlige lover og regler. Derimot kan vi møte på enkelte etiske utfordringer med tanke på kunder og kanaler for markedsføring. Sosiale medier benyttes i utstrakt grad i dagens befolkning. Det man sender ut via internett, vil bare sekunder etter dukke opp i lomma på alle din venner. Den etiske utfordringen ligger i hvem som mottar tilbudet fra bedriften, - er vedkomne klar over at han/hun blir utsatt for reklame? Det er kanskje mange som er mindre kritiske på hva man deltar på, liker eller deler når man er i en slik privat situasjon. Vår gruppe ønsker derfor å være påpasselige med å hele tiden opplyse kunden om at hva som er reklame, hva som er gratis eller hvilke varer som er til salgs, slik at eventuelle etiske feiltrinn kan unngås. 10. Kontrakter og avtaler 10.1 Prosjektavtale Kontrakt vil bli levert i Fronter innen fristen

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Quiz Master Prosjektleder: Nicholai Spinnangr Prosjektdeltaker: Tore Solhaug, Nicholai Spinnangr, Sivert Stavland, Tom-Kevin Sveum Dato: 26.09.2014 Bakgrunn Vi har hått

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Markedsføring gjennom sosiale medier

Markedsføring gjennom sosiale medier Markedsføring gjennom sosiale medier Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Trine Rasmussen Monsen (Kandidatnr. 6) Student 2: Torill Grimstvedt

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Markedet Steen & Strøm

Markedet Steen & Strøm Markedet Steen & Strøm Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Vibeke Borgenvik - Kandidatnummer: 10 Hanne Haukanes. - Kandidatnummer: 14 Dette arbeidet

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Hvordan kan Rosa Sløyfe skape en sterkere relasjon til sine samarbeidspartnere?

Hvordan kan Rosa Sløyfe skape en sterkere relasjon til sine samarbeidspartnere? Hvordan kan Rosa Sløyfe skape en sterkere relasjon til sine samarbeidspartnere? Denne bacheloroppgaven er skrevet av følgende studenter ved Markedshøgskolen: 36022027 36017118 36001190 Oslo, 10.juni 2011

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV?

ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV? BCR3100 - Bacheloroppgave 982713 Bachelor i markedsføring og salgsledelse 982718 Markedshøyskolen 6. semester, vår 2014 ER MOBILAPPLIKASJONER ET ALTERNATIV ELLER IMPERATIV? Denne semesteroppgaven er gjennomført

Detaljer

MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER

MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER BACHELOR MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER ODA SYVERTSEN LINTHO OG MARTHE STINE LUNDE Mediemanagement, Høgskolen i Gjøvik 15.MAI 2013 2 SAMMENDRAG Tittel: Markedsundersøkelse og nettside

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Masteroppgave i Endringsledelse

Masteroppgave i Endringsledelse Masteroppgave i Endringsledelse v/universitetet i Stavanger Vår & høstsemester 2012 Figur 1: Intern selskapspresentasjon fra Altibox AS «Hvilke konkrete forandringer i markedstilbud og markedskommunikasjon

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer