Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger»"

Transkript

1 Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Gruppe Ida Dutheil og Jasmin Fazlinovic 2014 B A C H E L O R O P P G A V E I F A G E T V E G T E K N I K K

2 Innholdsfortegnelse TIttel Side 1. Organisering 2 2. Prosjektbeskrivelse 2 3. Prosjektmål Resultatmål Effektmål Læringsmål 5 4. Hovedtiltak 6 5. Prosjektets rammebetingelser og avgrensinger 7 6. Grunnlagsdokumentasjon 7 7. Analysemetoden 7 8. Fremdriftsplan 8 9. Prosjektplaner og statusrapportering Underskrifter Kontaktinformasjon Vedlegg A - kart over aktuell område Vedlegg B - Standardavtale Vedlegg C - Grupperegler Kildehenvisninig 14 1

3 Prosjektnavn: Prosjekttittel: Planskilte fotgjengerkrysninger- Fredrikstad «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Planlagt startdato: Planlagt sluttdato: Varighet: ca 4 måneder Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Utfylt av: Høgskolen i Østfold Gruppe B14B11 Jasmin Fazlinovic og Ida Dutheil Dato: Organisering Prosjektgruppens ledere: Prosjektdeltakere: Jamin Fazlinovic og Ida Dutheil Jasmin Fazlinovic og Ida Dutheil Veileder: Tor Jørgensen ved Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad. 2. Prosjektbeskrivelse Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse For å få godkjent en bachelorgrad innen bygg-ingeniør ved Høgskolen i Østfold må en 20- poengs bacheloroppgave utføres i sjette semester under utdanningsforløpet. Etter samtaler med veileder Tor Jørgensen der vi fikk presentert tre ulike oppgaver, falt valget på en oppgave gitt av Høgskolen i Østfold som omhandlet bruk av planskilte kryss i Fredrikstad kommune. Vi valgte denne oppgaven fordi vi fant den interessant og utfordrende siden det ikke blitt utført mange lignende oppgaver tidligere. Oppgaven er også relevant for våre videre karriereplaner siden begge er opptatt av veg- og samferdsel. Bakgrunnen for oppgaven går ut på å undersøke bruken av valgte fotgjengerunderganger og bruker på riksog fylkesveger. Vi vil etterstrebe å komme med løsninger som kan gjøre undergangene mer attraktive for fotgjengere. Det skal utføres undersøkelser av fotgjengeres bevegelsesmønstre og dokumentere dette. Det skal legges vekt på å undersøke og dokumentere hvilke omveier fotgjengerne ikke velger og hvilke hindringer fotgjengerne ikke lar seg stoppe av (gjerder, høydeforskjeller, trafikkmengde og fart). Prosjektledelse delen skal styres i rotasjon og alle gruppemedlemmer skal være ansvarlig for deloppgaver. 2

4 Prosjektfaser Inndeling av prosjektet vil være nødvendig for god flyt i fremdriften. Prosjektet deles inn i følgende faser: 1. Oppstart Samtaler med veileder vedrørende oppgaveformulering Definering av prosjekt 2. Teoridel 1 Literaturstudie Befaring av gjeldende underganer Forprosjekt 3. Innsamling av data og midtveisrapport Innsamling av data til oppgaven med undersøkelser av planskilte krysninger Sette seg inn i mottatt data Sette seg inn i gjeldende regler og forskrifter/krav Skrive fortløpende data for rapport 4. Ferdigstilling av rapport Samling av all prosjektdata ( timelister, møtereferater og lignende ) Sluttrapport / bachelor oppgave Forberedelse til utstilling / fremføring 3

5 3. Prosjektmål 3.1 Resultatmål Målet med prosjektet er å undersøke bruken av noen planskilte kryss for fotgjengere i Fredrikstad. Dette utføres ved å registrere bruken ved feltarbeid på valgte underganger eller broer. Etter registreringer skal gruppa komme med eventuelle forslag til eventuelle utbedringer som kan gjøre undergangene mer attraktive for fotgjengere. Alternativene til utbedringer må være i samsvar til gjeldende forskrifter og lovverk. 4

6 Den endelige rapporten skal være av en slik kvalitet at den skal kunne benyttes av de som er ansvarlig for gjeldende veg dersom de ønsker det. 3.2 Effektmål Målet med bacheloroppgaven er å benytte den kunnskapen, ferdighetene og kompetansen vi har opparbeidet i løpet av studiet på en praktisk oppgave, slik at vi får en oppfatning av hva som venter oss da vi kommer ut i arbeidslivet. Konkrete mål som skal realiseres i prosjektperioden 1. Definisjon av prosjektet og tilhørende oppgaver 2. Avgrensning av problemstillinger i forhold til planlagt arbeidsmengde 3. Analyse av prosjektet i form av forprosjekt 4. Deling av ansvar for rapportering og prosjektledelse 5. Milepæaltidsperspektiv, planlagt 3.3 Læringsmål Kunnskap Studenten skal : forstå hvordan prosjektarbeid benyttes i ingeniørfaglig arbeid kjenne til vitenskapsteori og metode - innhente og forholde seg kritisk til informasjon, analysere og referere har teoretisk og praktisk kunnskap om oppgavens problemstilling Ferdigheter Studenten skal : planlegge og gjennomføre et prosjekt med relevant ingeniørfaglig innhold arbeide selvstendig og i samarbeid med gruppen og oppdragsgiver arbeide målrettet og selvstendig med å løse tekniske problemstillinger på en ingeniørfaglig måte anvende relevante metoder og arbeidsmåte innenfor teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid Generell kompetanse Studenten skal : vise hvordan vitenskaplige, etiske og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for ingeniørfaglig prosjektgjennomføring formidle selvstendig arbeid til fagmiljø og allmennheten Innhold/oppbygging: 5

7 Bacheloroppgaven skal være en praktisk og teoretisk oppgave. Studenten skal gjennomføre et større arbeid, hvor vitenskaplige arbeidsmetoder, samarbeid, selvstendighet og faglige vurderinger skal vises. Følgende tema er sentrale: problemformulering prosjektplanlegging, styring og kvalitetsledelse vitenskaplige forsknings- og utviklingmetoder referanseteknikk 4. Hovedtiltak Første del av prosjektet består i faglitteraturstudier. Under den første delen skal vi tilegne oss teoretisk kunnskap om problemstillingen. Den andre delen består i feltarbeid ved undergangene. Her skal vi registrere antall fotgjengere som bruker undergangene og hvilke som krysser veien. Når dette er gjort for alle de valgte undergangene skal vi analysere resultatene og se om vi kan finne bevegelsesmønstre og dra konklusjoner ut av det. Dersom vi finner en fotgjengerundergang med forbedringspotensiale som styrkes i de resultatene vi får, skal vi komme med forslag til utbedringer. 6

8 5. Prosjektets rammebetingelser og avgrensinger Økonomien til prosjektet vil bli begrenset, siden oppdragsgiver er Høgskolen i Østfold og vi ikke har fått noen tildelte midler. Vi er to studenter som skriver bacheloroppgaven og må begrense arbeidsmengden dertil. Før vi gjør fotgjengeranalysene må vi ha nok faglig grunnlag for å kunne si noe om bevegelsesmønstre i trafikken. Vi skal analysere fotgjengertrafikken ved noen valgte planskilte kryss i Fredrikstad. 6. Grunnlagsdokumentasjon Barriärer i Karlstad En översiktlig analys Trafiken i den hållbara staden( Christer Hydén) Håndbok 017(Statens vegvesen) Brukerhåndbok -1: Konstruksjoner i fylling, plaststøpte kulverter(statens vegvesen) Vegplan 2, kostnadsberegning av gang-/sykkelveier(statens vegvesen) Fritt fram? :en studie av gåendes infrastruktur og barrierer på Storo(Vd-rapport) Er prosjektet et delprosjekt eller en del av et større hovedprosjekt/program? Nei 7. Analysemetoden Når vi skal registrere bevegelsesmønstre og bruk av fotgjengerunderganger må vi bruke samme metode for registrering av bruk for hver enkelt undergang. Ved registrering av fotgjengerne må man være to personer. Registreringene utføres over en time når de fleste skal hjem fra skolen, SFO eller arbeid. Vi velger å utføre registreringene mellom klokka tre og fire på ettermiddagen i vanlige ukedager. Registreringene utføres ved at en person står i fotgjengerundergangen og registrerer alle fotgjengere som passerer i løpet av en time i begge retninger. Den andre studenten må stå i plan med vegbanen og registrere fotgjengere som krysser vegbanen og hvilken retning de kommer fra. Dette kan enkelt gjøres ved å tegne inn de ulike alternativene og merke av for hver fotgjenger. 7

9 Når vi har foretatt registreringer av fotgjengere skal vi analysere innsamlede data og se om vi kan se om det finnes spesielle bevegelsesmønstre. Finnes det spesielle bevegelsesmønstre skal dette tydeliggjøres visuelt og forklares. For å kunne ha tilstrekkelig grunnlag til å konkludere må vi registrere fotgjengere i og rundt flere underganger. Derfor har vi valgt å se på fem forskjellige fotgjengerunderganger i samme område. 8. Fremdriftsplan Fremdriftsplan med oversikt over aktiviteter, og antatt tidsbruk for de aktivitetene. 9. Prosjektplaner og statusrapportering Hvem er ansvarlig for milepælplan og prosjektansvarskart for prosjektet? Ansvarlig: Jasmin Fazlinovic Frist: Hvordan skal det rapporteres regelmessig om status og framdrift i prosjektet? Avsender: Alle studentene avhengig av rapport type Mottaker: Veileder, andre medstudenter Frekvens: Ukentlige møter med veileder og ukentlige gruppemøter med progresjonsrapport Første rapportering : frist for utkast til prosjektet. 8

10 Det skal føres referat fra alle møter og ved behov for skriftlig avtale mellom studenter Når skal sluttrapport om prosjektet være ferdigstilt? Ansvarlig: Ida Dutheil og Jasmin Fazlinovic Frist: kl 14:00 Etteranalyse: Det skal utarbeides en etteranalyse av prosjektprosessen i sluttrapporten, som sier om prosjektmålene ble nådd, om tidsfrister ble holdt, om ressursbruken ble som ble forutsatt, om samarbeidsforholdene i prosjektet osv. Møteplan Gruppemøte avholdes hver fredag hvor samtlige gruppemedlemmer deltar. Her diskuteres inneværende ukes progresjon samt neste ukes gjøremål. Det vil avholdes tre statusmøtes i løpet av arbeidsperioden hvor gruppemedlemmer og veilederen møtes. Her vil fremdriftsplan og foreløpig progresjon av oppgaven klargjøres. Møtereferat vil bli skrevet etter hvert møte. Samtidig er det avtalt ukentlige møter med veileder. Tidspunktet for faste møter med veilederen avtales innen Ansvarsfordeling Alle av gruppens medlemmer ses på som likeverdige og alle viktige avgjørelser blir bestemt i fellesskap. Arbeidsfordeling er lik for alle gruppemedlemmer. Det er valgt gruppeleder som tar seg av delegering av de forskjellige oppgavene, og har ansvar for at oppgavene blir utført til fastsatt tid. 10. Underskrifter Kontaktinformasjon Navn Stilling Mobil E-post Tor Jørgensen Førstelektor/veileder Ida Dutheil Student Jasmin Fazlinovic Student

11 12. Vedlegg A Kart over aktuell område Kart 1 Oversikt over aktuelle underganger RV111, Fredrikstad 10

12 13 Vedlegg B - Standardavtale S T A N D A R D A V T A L E Avtale mellom student Jasmin Fazlinovic født , student Ida Dutheil født , faglærer ved Høgskolen i Østfold Tor Jørgensen, bedrift/institusjon Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Østfold (heretter HiØ) v/programkoordinator om bruk og utnyttelse av spesifikasjoner og resultater fremlagt ved besvarelse av bachelor hovedprosjektoppgave. 1. Studenten skal utføre besvarelse av den tildelte bacheloroppgave ved: Høgskolen i Østfold (bedrift/institusjon). Oppgavens tittel er: «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» 2. Studenten har opphavsrett til besvarelsen. De innleverte eksemplarer av besvarelsen med tegninger, modeller og apparatur, så vel som dataprogramvare som inngår som del av eller vedlegg til besvarelsen, tilhører HiØ. Besvarelsen, og vedlegg til denne, kan vederlagsfritt benyttes av HiØ til undervisnings- og forskningsformål. Besvarelsen, og vedlegg til denne, må ikke nyttes til andre formål. 3. Studenten har rett til å publisere sin besvarelse, eller deler av den, som en selvstendig avhandling eller som del av et større arbeid, eller i popularisert form i hvilken som helst offentlig publikasjon. 4. Bedriften/institusjonen har rett til å få utlevert et eksemplar av besvarelsen med vedlegg, og til å gjøre seg kjent med HiØs bedømmelse av den. Bedriften/institusjonen gis en frist på 3 måneder fra besvarelsen er innlevert til HiØ for sensurering til å vurdere patenterbarhet og søke patent på hele eller deler av resultatet av besvarelsen. Besvarelsens spesifikasjoner og resultater kan bedriften/institusjonen nytte i sin egen virksomhet. Dersom besvarelsens spesifikasjoner og resultater skal utnyttes økonomisk av bedriften/institusjonen, må det inngås særskilt avtale med alle parter. HiØs tilleggsavtale om økonomisk utnyttelse skal da benyttes. Avtale om økonomisk utnyttelse opprettes i 4 - fire eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt og er gyldig når den er godkjent og underskrevet av HiØ v/programkoordinator. 11

13 5. Ved særlige tilfeller kan offentliggjørelsen av besvarelsen i samsvar med pkt. 2 og 3 ovenfor båndlegges (utsettes) for en periode på inntil 5 år. Det skal i slike tilfelle inngås en egen båndleggelsesavtale mellom student, faglærer, bedrift/institusjon og HiØ. HiØs tilleggsavtale om båndlegging skal da benyttes. Båndleggelsesavtalen opprettes i 4 - fire eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt og er gyldig når den er godkjent og underskrevet av HiØ v/avdelingsleder. 6. Denne avtale skal ha gyldighet foran andre avtaler som er eller blir opprettet mellom to av partene som er nevnt ovenfor. 7. Eventuell uenighet som følge av denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke fører frem, er partene enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift i henhold til norsk lov. Tvisten avgjøres av sorenskriveren ved Halden tingrett eller den han/hun oppnevner. 8. Denne avtale er underskrevet i 4 - fire - eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt. Avtalen er gyldig når den er godkjent og underskrevet av HiØ v/programkoordinator. Fredrikstad (sted) (dato).... student faglærer ved HiØ for bedriften/institusjonen (stempel og signatur) Avtalen godkjennes: Programkoordinator, HiØ (dato, stempel og signatur) 12

14 14. Vedlegg C - Grupperegler 1. Gruppemedlemmer plikter til å møte til fastsatt tid. 2. Gruppemedlemmer forpliktes til å utføre fastsatt arbeidsoppgave til avtalt tid, selv ved fravær. 3. Fravær skal meldes tre dager i forveien. Ved akutt fravær, sykdom og lignende, skal dette meldes til resten av gruppa. 4. Uenigheter avgjøres ved avstemming. 5. Medlemmer forpliktes til å jobbe overtid hvis tidsskjema brytes. 6. Prosjektmøte avholdes hver onsdag. 7. Statusmøte vil avholdes tre dager i løpet av arbeidsperioden. 8. Kort referat skrives etter hvert møte. Dette innebærer fattede avgjørelser, utført arbeid og arbeid som skal utføres til neste møte med mer. 9. Arbeidsmengde sees på med skjønn ut i fra gantt skjema og tas opp på statusmøte. 10. Gruppemedlemmer pliktes til å si i fra tidlig hvis en ikke er fornøyd med arbeidsinnsats til andre gruppemedlemmer. 11. Gruppemedlemmer pliktes også til å si i fra så tidlig som mulig om en merker at tidsskjema brytes. 12. Alvorlige forseelser av grupperegler tas opp med resten av gruppa og eventuelt veileder. Etter tre advarsler gis gruppeleder myndighet til å ekskludere et gruppemedlem i samarbeid med skolens veileder. 13

15 Kildebruk : Bilde forsiden : Kart 1 : eget bilde markert med underganger. Bakgrunn med tillatelse GPL fra kartverket.no 14

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen

HØGSKOLEN I GJØVIK. FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging. Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen HØGSKOLEN I GJØVIK FORPROSJEKT/PROSJEKTPLAN Kompetansekartlegging Lisa Marie Edith Lang Christer Haugen 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Om NHO Grafisk/Grafisk Utdanningsfond...

Detaljer

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Prosjekttittel: Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Planlagt startdato: 02.02.2009

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi

PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport. Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi PSO-kartlegging og markedsføring for Valdres Trykk AS - Forprosjektrapport Thea Wegger Ektvedt Hilde Kloppbakken Henrik Gjøen Espen Einvik Killi Mediemanagement Institutt for Medieteknikk Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer

Bakgrunn. Forutsetninger og rammer Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Quiz Master Prosjektleder: Nicholai Spinnangr Prosjektdeltaker: Tore Solhaug, Nicholai Spinnangr, Sivert Stavland, Tom-Kevin Sveum Dato: 26.09.2014 Bakgrunn Vi har hått

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning

Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning 14. juli 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTER...2 2. OPPDRAGET...2 3. UNDEROPPDRAG...2 4. BETALING, BUDSJETT OG REGNSKAPSFØRING...3 5. VALG AV TILNÆRMING/METODE

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer