1. Prosjektinformasjon. 2. Bakgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Prosjektinformasjon. 2. Bakgrunn"

Transkript

1 Forprosjektrapport Utarbeidet av, og Marius Elvestad Gruppe: B17B09 Dato: Studienavn: Byggingeniør 2014 Avdelingsnavn: Høgskolen i Østfold 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Prosjektinformasjon 3 2. Bakgrunn 3 3. Prosjektmål Effektmål Resultatmål 4 4. Problemstilling 4 5. Rammer og avgrensninger 5 6. Prosjektplan Milepæler Gantt diagram Ressursallokering Organisasjonskart 8 7. Beskrivelse av løsningsmetodikk 8 8. Koder og standarder 8 9. Kontaktinformasjon Vedlegg 10 2

3 1. Prosjektinformasjon Tittel: Dimensjonering for jordskjelv etter tverrkraftmetoden Navn på deltagere:, og Marius Elvestad Faglig veileder: Arnbjørn Kulbrandstad Veileder HiØ: Geir Flote 2. Bakgrunn De dynamiske lastvirkningene som oppstår under et jordskjelv er ofte mer komplekse og omfattende enn øvrige statiske laster som en er vant til å regne og jobbe med. De siste årene har også fokuset på dette temaet økt etter som det har kommet nye krav og bestemmelser etter Norsk Standard i Eurokodene for dimensjonering for jordskjelv. På grunn av omfanget og kompleksiteten til de seismiske lastene som oppstår under jordskjelv, er det i mange tilfeller aktuelt å foreta forenklede beregninger. I dette prosjektet skal det foretas forenklede beregninger, tverrkraftmetoden, for å finne lastvirkningene på konstruksjonen og kontrollere dette opp mot kapasiteten. Bygget må oppfylle forutsetningene for bruk av tverrkraftmetoden. Det faktum at det har utviklet seg et relativt stort fokus på seismiske lasters påvirkning på konstruksjoner, øker dermed behovet for kunnskap innenfor fagområdet. Dimensjonering for jordskjelv er heller ikke en del av skolepensumet. Denne oppgaven vil derfor bidra til å gi kunnskaper og mye lærdom i et viktig fagområde som er aktuelt i forhold til dagens standarder og regelverk, samtidig som en får muligheten til å bevege seg inn på et nytt og spennende fagområde innen faget konstruksjonsteknikk. Kunnskapene en sitter igjen med etter prosjektet vil kunne komme godt til nytte, da gruppemedlemmene viser stor interesse for konstruksjonsteknikk og med stor sannsynlighet kommer til å jobbe med dette etter endt studie. Denne oppgaven skrives i samarbeid med Rambøll, som også har kommet fram til aktuell problemstilling. 3

4 3. Prosjektmål 3.1 Effektmål Prosjektet har som formål å gi økt kunnskap innen jordskjelvdimensjonering og seismiske lastvirkninger på et bygg. Det å også få muligheten til å jobbe med og lære seg et nytt beregningsprogram gir store fordeler i forhold til eventuelle sammenhenger i forbindelse med jobb. Ved å bli godt kjent med jordskjelvstandarden og lære seg dimensjonering etter forenklet metode har en allerede kommet ganske langt da det i mange tilfeller vil være tilstrekkelig å dimensjonere etter denne metoden. Prosjektet bidrar til å gi bredere og dypere forståelse av lasters virkninger på konstruksjoner og konstruksjoners oppførsel ved slik påvirkning. Samtidig gir prosjektet muligheter til å se sammenhenger og få en bedre helhetsforståelse av konstruksjonsfaget enn en ellers ville fått. 3.2 Resultatmål Målet med selve oppgaven er å kunne dimensjonere et jordskjelv-sikkert bygg slik at det er robust nok ved en eventuell jordskjelvpåvirkning, og at kravene til seismisk dimensjonering oppfylles i henhold til Eurokoden(e). Bygget skal oppfylle krav til forutsetningene for å kunne benytte seg av tverrkraftmetoden. Der disse eventuelt ikke er oppfylt, skal det gjøres endringer i bygget slik at kravene til slutt tilfredsstilles. Dette skal utføres på bakgrunn av god kvalitet, nøye arbeid og grunnleggende kunnskaper samt opparbeidet fagkunnskap innen området seismisk dimensjonering. 4. Problemstilling Litteraturstudie av jordskjelvanalyse etter tverrkraftmetoden for Europris Eidsvoll med totalstabilitetsberegning etter NS-EN 1998 ved bruk av rammestatikk og dimensjonering av avstivning. Beregninger for hånd og ved bruk av beregningsprogrammet ISY G-prog. Bygget skal oppfylle alle krav til forutsetninger for bruk av tverrkraftmetoden, og oppfylle alle krav i forhold til dimensjonering av jordskjelv. En del av utfordringen blir å eventuelt endre på byggets utforming slik at tverrkraftmetoden kan benyttes. Strukturen og rammebetingelsene i bæresystemet til det allerede eksisterende bygget skal opprettholdes i så stor grad som mulig, men samtidig tilpasses et jordskjelv-sikkert bygg. 4

5 5. Rammer og avgrensninger Jordskjelvanalyse etter forenklet metode. Bære- og avstivningssystem skal undersøkes og analyseres og eventuelt endres på. Det vil bli studert lastvirkningene på bygget, og kontrollere om systemet har tilstrekkelig kapasitet ved seismisk påvirkning. På grunn av tilgjengelig tid med prosjektet har vi valgt å sette følgende rammer og avgrensninger: Utgangspunktet for oppgaven er at analysen skal gjøres etter forenklet metode. Dette fordi alternative metoder anses som for omfattende gitt gruppens bakgrunnskunnskaper og tilgjengeligheten i forhold til tid. Beregningene skal i tillegg utføres på et allerede eksisterende bygg. Oppgaven går da ut på å gjøre nødvendige endringer for å kunne benytte seg av tverrkraftmetoden, kontrollere opp mot kapasiteten til bygget og sørge for et jordskjelvsikkert bygg. 6. Prosjektplan 7.april: Forprosjektrapport 25.april: Opprettelse av nettside 8.mai: Beskrivelse av prosjekt til EXPO-katalog 11.mai: Midtveisrapport 2.juni: Pressemelding 7.juni: Ferdigstilt nettside 8.juni: Innlevering av Bacheloroppgave juni: EXPO-utstilling 5

6 6.1 Milepæler 6.2 Gantt diagram 6

7 6.3 Ressursallokering Tema Utførelse Kontroll A.1 Forprosjekt Andrea, Sian og Marius A.2 Midtveisrapport Andrea, Sian og Marius B.1 Litteratursøk Andrea, Sian og Marius B.2 Litteraturstudie Andrea, Sian og Marius C.1 Opprette hjemmeside Sian C.2 Ferdigstille hjemmeside Sian og Marius D.1.1 Jordskjelv Sian og Marius Andrea D.1.2 Regularitet og symmetri Andrea Marius og Sian D.1.3 Dynamikk Andrea og Sian Marius D.1.4 Duktilitet Sian Andrea og Marius D.1.5 Torsjons- og sidestivhet Andrea Marius og Sian D.2 Metoder og krav Andrea, Sian og Marius D.3 Beskrivelse av bygget Marius Sian og Andrea D.4 Beregninger Andrea, Sian og Marius D.5 Resultater Andrea, Sian og Marius D.6 Endringer i avstivnings- og bæresystem Andrea, Sian og Marius D.7 Diskusjon og konklusjon Andrea, Sian og Marius E.1 Tittel på bacheloroppgave Andrea, Sian og Marius E.2 EXPO beskrivelse Andrea og Sian E.3 Pressemelding Andrea og Sian F.1 Ferdigstille oppgaven Andrea, Sian og Marius F.2 Innlevering av oppgaven Andrea, Sian og Marius F.3 EXPO presentasjon Andrea, Sian og Marius 7

8 6.4 Organisasjonskart Organisasjonskart Oppdragsgiver, Rambøll AS Hovedveileder Rambøll AS Veileder HiØ Prosjektleder HiØ Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker 7. Beskrivelse av løsningsmetodikk Det vil i begynnelsen av prosjektet bli gjort en grundig litteraturstudie innen temaet. Samtidig skal gruppen bli kjent med NS-EN for prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning, samt benytte opparbeidet kunnskap innen faget konstruksjonsteknikk. Studere de grunnleggende prinsipper for prosjektering av bygning for jordskjelv som er; regularitet og symmetri, dynamikk, duktilitet, torsjons- og sidestivhet. Deretter forstå bruken av tverrkraftmetoden og dens krav. Etter forståelsen av disse vil gruppen være i stand til å kontrollere om bygget tilfredsstiller kravene, finne riktig avstivnings- og bæresystem for bygget. 8. Koder og standarder NS-EN :2004+A1:2013+NA:2014 Betongelementboken - Bind H: Dimensjonering for jordskjelv 8

9 9. Kontaktinformasjon Oppdragsgiver og faglig veileder Veileder Ambjørn Kulbrandstad Rambøll Gruppen A/S Epost: Tlf: Geir Flote Høgskolen i Østfold Epost: Tlf: Prosjektleder Prosjektdeltaker Prosjektdeltaker Sian Nang Ngaih Epost: Tlf: Epost: Tlf: Marius Skagen Elvestad Epost: Tlf:

10 10. Vedlegg Gruppekontrakt S 1 Innledning Gruppeavtale internt for deltakere av bachelorgruppen. Hensikten med avtalen er å oppnå best mulig arbeidsforhold, struktur og framgang, og sikre rettferdighet innad i gruppa. Det er også til hensikt å sikre så god kommunikasjon og samarbeid som mulig. S 2 Ansvarsforhold : Prosjekteringsleder, fagansvarlig og føre møtereferater : Prosjektleder, fremdriftsplan og kontakt med oppdragsgiver Marius Elvestad: Teknisk ansvarlig og ansvar for kontroll S 3 Møteaktivitet Ved møter skal alle (2 eller flere personer) deltakere delta aktivt og bidra i diskusjoner, arbeid og avgjørelser som tas i gruppa, både faglig og rammer rundt oppgaven. Alle skal bidra til produktivitet, utvikling og framgang i oppgaven. Dette fremgår av referatene. Det er opprettet møtereferat og referat for individuelt arbeid. Dette gir en god indikasjon på arbeidsfordelingen i gruppa. Det legges til grunn minimum 3 møter ukentlig, samt ukentlig individuelt arbeid. S 4 Kommunikasjon Møteinnkalling foregår hovedsakelig gjennom gruppas interne gruppechat på facebook for bacheloroppgave. Andre skriftlige og muntlige innkallingsmetoder er også godkjent for innkall. Ved opprettelse av dokumenter vedrørende oppgaven, lastes disse opp i gruppas facebook-gruppe for bacheloroppgave. Ved uklarheter og spørsmål skal alltid disse stilles og oppklares så fort som mulig for å opprettholde fremdriften. S 5 Etikk og rettigheter Alle skal få muligheten til å fullstendig uttrykke seg og snakke ferdig uten å bli avbrutt. På samme måte har alle rett til å gi tilbakemelding på andres aktivitet og uttalelser. Ikke tillatt med negativ kritikk rettet mot andre. En skal være lojale mot gruppens beslutninger. Dersom det er tvister og uenigheter i gruppa skal disse tas opp så fort som mulig. Det foretas en fornuftig beslutning med utgangspunkt i endelig avgjørelse basert på flertallet. Alles meninger teller like mye, uavhengig av vedkommendes ansvar. Dersom ingen uttrykker seg uenig i beslutninger, antas beslutningen å være vedtatt. 10

11 S 6 Fravær Fravær fra planlagte møter skal meddeles de andre gruppemedlemmene så tidlig som mulig. Ved fravær skal alt som ellers skulle blitt gjort av vedkommende i møtet tas igjen av samme person så fort som mulig, slik at opprinnelig planlagt arbeid ikke uteblir eller overføres andre gruppemedlemmer. S 7 Arbeidsfordeling Arbeidsfordelingen skal være rettferdig og jevnt fordelt. Alle har samme rettigheter og arbeidsbelastning uavhengig av type ansvar. Alle skal bidra og yte like mye i prosjektet. S 8 Tidsfrister Det vil fast og også løpende bli satt opp tidsfrister for ulike aktiviteter og delaktiviteter. Disse framgår av Gantt-diagrammet, og skal i utgangspunktet alltid følges. Det er også muligheter for forskyvning av fristene i etterkant av fastsettelse. Ved brudd på disse av ulike årsaker skal dette meddeles så fort som mulig og arbeid tas igjen fortest mulig. S 8 Brudd på gruppeavtale Ved brudd på gruppeavtale skal dette varsles og tas opp i gruppa. Ved gjentatte brudd på gruppeavtalen skal det tas avgjørelse om hvorvidt vedkommende skal bli ekskludert fra gruppa eller ikke, avhengig av graden av alvorligheten på aktuelle brudd, og årsaken til disse. Marius Elvestad 11

12 Postadresse: Postboks 700,1757 Halden E-post: Telefon: Org.nr.: Saksbehandler: Kontor: Telefon. E-post: Telefaks: STANDARDAVTALE Avtale mellom: Student , Student , Student Marius Skagen Elvestad , Faglærer ved Høgskolen i Østfold: Geir Flote, Rambøll Gruppen A/S og Høgskolen i Østfold (heretter HiØ) v/programkoordinator om bruk og utnyttelse av spesifikasjoner og resultater fremlagt ved besvarelse av bachelor hovedprosjektoppgave. 1. Studenten skal utføre besvarelse av den tildelte bacheloroppgave ved: Rambøll Gruppen A/S Tittel: Jordskjelvanalyse etter tverrkraftmetoden 2. Studenten har opphavsrett (IPR - Intellectual Property Rights) til besvarelsen. De innleverte eksemplarer av besvarelsen med tegninger tilhører HIØ. Modeller og apparatur, så vel som 12

13 dataprogramvare som inngår som del av eller vedlegg til besvarelsen, tilhører HiØ, dersom disse ikke er finansiert av bedriften. Besvarelsen, og vedlegg til denne, kan vederlagsfritt benyttes av HiØ til undervisnings- og forskningsformål innenfor rammene av fortrolighetsavtalen. Besvarelsen, og vedlegg til denne, må ikke nyttes til andre formål. 3. Studenten har, dersom det ikke er inngått en avtale om fortrolighet, rett til å publisere sin besvarelse, eller deler av den, som en selvstendig avhandling eller som del av et større arbeid, eller i popularisert form i hvilken som helst offentlig publikasjon. 4. Bedriften/institusjonen har rett til å få utlevert et eksemplar av besvarelsen med vedlegg, og til å gjøre seg kjent med HiØs bedømmelse av den. Bedriften/institusjonen gis en frist på 3 måneder fra besvarelsen er innlevert til HiØ for sensurering til å vurdere patenterbarhet og søke patent på hele eller deler av resultatet av besvarelsen. Besvarelsens spesifikasjoner og resultater kan bedriften/institusjonen nytte i sin egen virksomhet. Dersom besvarelsens spesifikasjoner og resultater leder til en/eller flere patenter som gir bedriften/institusjonen en eksklusivitet, som kan utnyttes økonomisk av bedriften/institusjonen, må det inngås særskilt avtale med alle parter. HiØs tilleggsavtale om økonomisk utnyttelse skal da benyttes. Avtale om økonomisk utnyttelse opprettes i 4 - fire eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt og er gyldig når den er godkjent og underskrevet av HiØ v/programkoordinator. 5. I særlige tilfelle kan offentliggjørelsen av besvarelsen i samsvar med pkt. 2 og 3 ovenfor båndlegges (utsettes) for en periode på inntil 5 år. Det skal i slike tilfelle inngås en egen båndleggelsesavtale mellom student, faglærer, bedrift/institusjon og HiØ. HiØs tilleggsavtale om båndlegging skal da benyttes. Båndleggelsesavtalen opprettes i 4 - fire eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt og er gyldig når den er godkjent og underskrevet av HiØ v/dekan. 6. Denne avtale skal ha gyldighet foran andre avtaler som er eller blir opprettet mellom to av partene som er nevnt ovenfor. 7. Eventuell uenighet som følge av denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke fører frem, er partene enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift i henhold til norsk lov. Tvisten avgjøres av sorenskriveren ved Halden tingrett eller den han/hun oppnevner. 8. Denne avtale er underskrevet i 4 - fire - eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt. Avtalen er gyldig når den er godkjent og underskrevet av HiØ v/programkoordinator. 13

14 (sted) (dato) Marius Skagen Elvestad Ekstern signatur) Avtalen godkjennes: Programkoordinator, 14

15 CTR-COST TIME & RESOURCE Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 8 dager CTR ( Aktivitetsnummer): A.1 Tittel: Forprosjektrapport Dato: Lage en prosjektbeskrivelse som gir god oversikt over prosjektets fremdrift. Lage en skriftlig oversikt over fremdrift, arbeidsfordeling, ressursdisponering og oppgaveformulering Aktiviteten kan starte så snart oppgaven er tildelt. 144 Marius Skagen Elvestad 15

16 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet:1 dag CTR (Aktivitetsnummer): C.1 Tittel: Opprette hjemmeside Dato: Opprette en hjemmeside Opprette en hjemmeside i forbindelse med bachelor -prosjektet. 6 Marius Skagen Elvestad 16

17 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet:5 dager CTR ( Aktivitetsnummer): C.2 Tittel: Ferdigstille hjemmeside Dato: Ferdigstille hjemmesiden til prosjektet Hjemmesiden skal ferdigstilles og finpusses. C.1 45 Marius Skagen Elvestad 17

18 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 5 dager CTR ( Aktivitetsnummer:) B.1 Tittel: Litteratursøk Dato: Finne den mengde med bakgrunnsmateriale som er nødvendig for å gjennomføre prosjektoppgaven på en god måte. Lese seg frem i standarder og faglitteratur om temaet, deretter finne ut hva som er relevant for oppgaven. 100 Marius Skagen Elvestad 18

19 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 13 dager CTR ( Aktivitetsnummer): B.2 Tittel: Litteraturstudie Dato: Danne en forståelse for temaet som er tilstrekkelig for å gjennomføre en god oppgave. Studere og sette seg inn i temaet seismikk, samtidig ta notater. Dette i stor nok grad til at vi er i stand til å begynne å skrive. B Marius Skagen Elvestad 19

20 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkraftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet:3 dager CTR ( Aktivitetsnummer): D.1.1 Tittel: Jordskjelv Dato: Økt relevant forståelse og kunnskap i forhold til prosjektet, for egen del og for leseren, her generelt om jordskjelv Etter å ha gjort et litteratursøk og delvis -studie skal relevant informasjon om jordskjelv beskrives i hovedrapporten. B.1 og delvis B

21 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 8 dager CTR ( Aktivitetsnummer): D.1.2 Tittel: Regularitet og symmetri Dato: Økt relevant forståelse og kunnskap i forhold til prosjektet, for egen del og for leseren, her om regularitet og symmetri Etter å ha gjort et litteratursøk og delvis -studie skal relevant informasjon om regularitet og symmetri beskrives i hovedrapporten. B.1 og delvis B

22 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet:7 dager CTR ( Aktivitetsnummer): D.1.3 Tittel: Dynamikk Dato: Økt relevant forståelse og kunnskap i forhold til prosjektet, for egen del og for leseren, her om dynamikk Etter å ha gjort et litteratursøk og delvis -studie skal relevant informasjon om dynamikk beskrives i hovedrapporten. B.1 og delvis B

23 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 7 dager CTR ( Aktivitetsnummer): D.1.4 Tittel: Duktilitet Dato: Økt relevant forståelse og kunnskap i forhold til prosjektet, for egen del og for leseren, her om duktilitet Etter å ha gjort et litteratursøk og delvis -studie skal relevant informasjon om duktilitet beskrives i hovedrapporten. B.1 og delvis B

24 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 8 dager CTR ( Aktivitetsnummer): D.1.5 Tittel: Torsjons- og sidestivhet Dato: Økt relevant forståelse og kunnskap i forhold til prosjektet, for egen del og for leseren, her om torsjons- og sidestivhet Etter å ha gjort et litteratursøk og delvis -studie skal relevant informasjon om torsjons- og sidestivhet beskrives i hovedrapporten. B.1 og delvis B

25 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet:8 dager CTR ( Aktivitetsnummer): D.2 Tittel: Metoder og krav Dato: Mål:(Hva skal oppnås med aktiviteten) Finne ut hva som kreves for å sikre og eventuelt dimensjonere aktuelt bygg sikkert for jordskjelv i henhold til standarden og i forhold til valgt dimensjoneringsmetode. Inkludere relevante metoder og krav i hovedrapporten, og bruke denne informasjonen til å kontrollere, evt. dimensjonere bygget iht. kravene. B.1 og delvis B

26 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 5 dager CTR ( Aktivitetsnummer): D.3 Tittel: Beskrivelse av bygget Dato: All informasjon om bygget som kreves for å kontrollere, evt. dimensjonere det til et jordskjelvsikkert bygg, også for leserens del. Legge ut aktuelle tegninger av bygget og beskrivelse til disse i hovedrapporten som en del av grunnlaget for kontrollen, evt. dimensjoneringen. Ingen 18 26

27 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 21 dager CTR ( Aktivitetsnummer): D.4 Tittel: Beregninger Dato: Oppnå et jordskjelvsikkert bygg basert på beregning etter forenklet metode, tverrkraftmetoden. Utføre aktuelle beregninger etter Eurokode 8 D.1.1-D

28 Prosjekt:Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 3 dager CTR ( Aktivitetsnummer): D.5 Tittel: Resultater Dato: Komme fram til en endelig konklusjon av alt arbeid og resultater som er blitt foretatt i prosjektet basert på fornuftig diskusjon i forkant. Det skal diskuteres alt som er gjort i prosjektet, hovedsakelig en diskusjon basert på resultatene som er oppnådd i forhold til problemstillingen i oppgaven. Det skal deretter foretas en endelig konklusjon av de oppnådde resultatene. D.4 67,5 28

29 Prosjekt:Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 3 dager CTR (Aktivitetsnummer): D.6 Tittel: Endringer i avstivningsog bæresystem Dato: Komme fram til en endelig konklusjon av alt arbeid og resultater som er blitt foretatt i prosjektet basert på fornuftig diskusjon i forkant. Det skal diskuteres alt som er gjort i prosjektet, hovedsakelig en diskusjon basert på resultatene som er oppnådd i forhold til problemstillingen i oppgaven. Det skal deretter foretas en endelig konklusjon av de oppnådde resultatene. D.5 67,5 29

30 Prosjekt:Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 3 dager CTR ( Aktivitetsnummer): D.7 Tittel: Diskusjon og konklusjon Dato: Komme fram til en endelig konklusjon av alt arbeid og resultater som er blitt foretatt i prosjektet basert på fornuftig diskusjon i forkant. Det skal diskuteres alt som er gjort i prosjektet, hovedsakelig en diskusjon basert på resultatene som er oppnådd i forhold til problemstillingen i oppgaven. Det skal deretter foretas en endelig konklusjon av de oppnådde resultatene. D.6 67,5 30

31 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 3 dager CTR ( Aktivitetsnummer): E2 Tittel: EXPO beskrivelse Dato: Bli ferdig med prosjektbeskrivelse til EXPO-katalog Beskrive kort om prosjektet, litt informasjon om oppdragsgiver og ta et gruppebilde til EXPOkatalog. D

32 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 2 dager CTR ( Aktivitetsnummer): E3 Tittel: Pressemelding Dato: Skrive en pressemelding for avis/tidskrift Skriver en pressemelding som skal utformes etter oppgitt mal 20 32

33 Prosjekt: Jordskjelvanalyse etter tverrkaftmetoden Planlagt start: Planlagt ferdig: Varighet: 8 dager CTR ( Aktivitetsnummer): F1 Tittel: Ferdigstille oppgaven Dato: Ferdigstille bacheloroppgaven Ferdigstille oppgaven, fikse strukturen og sjekker at det som står i rapporten samspiller med beregninger. D

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker

Forprosjektrapport. Gruppe H11B02. Samvirke hulldekker på stålbjelker Forprosjektrapport Samvirke hulldekker på stålbjelker 2 Samvirke hulldekker på stålbjelker Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som alle studerer bygningskonstruksjon. Som avsluttende prosjekt

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger»

Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Gruppe Ida Dutheil og Jasmin Fazlinovic 2014 B A C H E L O R O P P G A V E I F A G E T V E G T E K N I K K Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. med samarbeidspartner. Dato: 6/4-2013

Forprosjektrapport. Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x. med samarbeidspartner. Dato: 6/4-2013 Forprosjektrapport Prosjektkategori: Hovedprosjekt Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Elkraft Rapporttittel: AMS i morgendagens strømnett Test og dokumentasjon

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

Forprosjekt. Bacheloroppgave Forundersøkelse: Overvannshåndtering i Trolldalsbekken. Jan Gunnar Kristiansen, Jonas Pedersen, Andreas Haukø

Forprosjekt. Bacheloroppgave Forundersøkelse: Overvannshåndtering i Trolldalsbekken. Jan Gunnar Kristiansen, Jonas Pedersen, Andreas Haukø Forprosjekt Bacheloroppgave 2016 Forundersøkelse: Overvannshåndtering i Trolldalsbekken Jan Gunnar Kristiansen, Jonas Pedersen, Andreas Haukø 06.04.2016 Oppdragsgiver Moss kommune Skolens veileder Geir

Detaljer

CTR COST TIME & RESOURCE

CTR COST TIME & RESOURCE 15.01.16 CTR ( Aktivitetsnummer:) 1 Tittel: Planlegging 62 dager Tilrettelegging og planlegging av bachelor oppgaven. Befaring Sette ut vannmålere Utforming av oppgavetekst Samle litteratur og verktøy

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Gruppe B16B

Gruppe B16B Forprosjektrapport «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen» Gruppe B16B07 11.04.2016 B16B07 «Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen»

Detaljer

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther

Gruppedeltagere: Bjørn H. Haugstad, Bjørn J. Jensen, Trond E. Kaxrud og Kim A. Sæther Prosjektinformasjon Tittel på prosjektoppgave: Simulering av testsløyfe ved IFE Haldenreaktoren Startdato: 06.02.2015 Sluttdato: 16.06.2015 Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Institutt For Energiteknikk, IFE

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Avdeling for ingeniørfag. Prosjektering av lavspentanlegg i nytt kontorbygg. Even Arntsen. Andreas Sten Hansen Amund Østvoll

PROSJEKTRAPPORT. Avdeling for ingeniørfag. Prosjektering av lavspentanlegg i nytt kontorbygg. Even Arntsen. Andreas Sten Hansen Amund Østvoll Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng:15 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Elkraft Tilgjengelig etter avtale X med samarbeidspartner

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Petter Gjøen, Ørjan Larsen, Svein Tore Larsen

Petter Gjøen, Ørjan Larsen, Svein Tore Larsen Hovedoppgave Gruppe H13B05, Ørjan Larsen, Svein Tore Larsen 04.04.2013 Prosjektnavn: Prosjekttittel: Knutepunkter i stål Knivplateforbindelse på hulprofil Planlagt startdato: 03.04.13 Varighet: 10 uker

Detaljer

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 H11M05 - HONEMASKIN Forprosjektrapport H11M05 Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 Innhold Problemstilling...3 Oppgavedefinisjon...3 Oppgaveformulering...3 Avgrensninger...3 Mål med delmål (milepæler)...3

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 Portable boat support 4. APRIL 2016 TORP MEKANISKE VERKSTED AS Innhold Prosjektinformasjon... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektmål... 2 Resultatmål... 2 Effektmål... 2 Prosessmål...

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015 Forprosjektrapport Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015 Forord: Gruppen er tre studenter ved Høyskolen i Østfold, avdeling for byggingeniør pa siste a ret. Va r bacheloroppgaven handler om a støpe ut 18

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06

FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 2009 FORPROSJEKT GRUPPE H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 31.03.2009 I$nnholdsfortegnelse 1.0 Prosjektdirektiv... 3 1.1 Organisering...

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Gangbro Kjøkøysund. Forprosjekt rapport

Gangbro Kjøkøysund. Forprosjekt rapport Bilde: (Kjøkøysund bro) Gangbro Kjøkøysund Forprosjekt rapport Denne rapporten er første del i hovedprosjektet som omhandler komposittgangbro over Kjøkøysund. I denne rapporten framlegger vi hovedmål for

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Hovedprosjekt Elkraft Tilgjengelig etter avtale x

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

Forprosjektrapport. Skumglass i vegbygging - muligheter og tekniske data. Bacheloroppgave Gruppe H12B01 "Team SkumPerud" IRB37511

Forprosjektrapport. Skumglass i vegbygging - muligheter og tekniske data. Bacheloroppgave Gruppe H12B01 Team SkumPerud IRB37511 Forprosjektrapport Skumglass i vegbygging - muligheter og tekniske data Bacheloroppgave Gruppe H12B01 "Team SkumPerud" IRB37511 Magne André Hagen Mohammed Ibrahim Sheik Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE.

HOVEDPROSJEKT. Forprosjektrapport. Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE. HOVEDPROSJEKT Forprosjektrapport Montasje av massivtreelementer. Hentet fra http://www.moelvenmassivtre.no/public MASSIVTRE Gruppe H09B11 Veronica Lier Helene Skjelin Jarle Gundersen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Motivasjon MARI HELEN TEIGHAGEN, STUDENTNUMMER 100400, HANNE SAGSTUEN, STUDENTNUMMER 100403 VERA ADOLFSEN, STUDENTNUMMER 101051 DATO: 27.01.14 Innhold

Detaljer

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter.

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Skrevet av Nicklas Røberg og Amina Hodzic Januar 2014 Innhold 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn og problem... 3 1.2 Effektmål... 3 1.3 Resultatmål...

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

Småskala strømproduksjon med dampmotor

Småskala strømproduksjon med dampmotor Forprosjektrapport Småskala strømproduksjon med dampmotor Av og Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Småskala strømproduksjon med dampmotor Oppgave Lønnsomhetskalkyle med dampmotor Periode 23.03.07-08.06.07

Detaljer

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice

Prosjektdirektiv. Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Markedsanalyse, kartlegging og tiltaksforslag for Bring Express Norge AS. Prosjekttittel: Markedsanalyse av ekspresslogistikk best practice Planlagt startdato: 02.02.2009

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Miljøhuset GK Gap-analyse: BREEAM og inneklima. Jonas Grønnern, Jørgen J. Raknes, Nicholas Olafsen og Kristine Margel Bjørkelund

FORPROSJEKTRAPPORT. Miljøhuset GK Gap-analyse: BREEAM og inneklima. Jonas Grønnern, Jørgen J. Raknes, Nicholas Olafsen og Kristine Margel Bjørkelund Avdeling for ingeniørfag FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Bacheloroppgave Fritt tilgjengelig x Omfang i studiepoeng: 20 studiepoeng Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Energi og miljø i bygg Rapporttittel:

Detaljer

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen

Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Kursivskrevet tekst er veiledning som skal fjernes når du fyller ut forprosjektrapporten Prosjektnavn: Prosjekttittel: Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Produksjon, lagring og bruk av hydrogen Planlagt

Detaljer

Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole.

Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole. Prosjektnavn: Prosjekttittel: Autodesk Revit Test av Autodesk Revit mot eksisterende 3D programmer i tilknytning til nybygg ved Korsgård Skole. Planlagt startdato: 31.03.2008 Varighet: 02.06.2008 kl. 12:00

Detaljer

Forprosjektrapport! Gruppe:!H13B06! HIOF,!Fredrikstad!

Forprosjektrapport! Gruppe:!H13B06! HIOF,!Fredrikstad! Forprosjektrapport Gruppe:H13B06 HIOF,Fredrikstad Bilde:Googlepictures 1 Innholdsfortegnelse.side 1. Oppgaven,formålogorganisering3 1.1 Gruppen3 1.2 Internrollefordeling3 2. Bakgrunnforprosjektet3 2.1Definisjonavprosjektformål4

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

Prosjektkategori: Bachelor Omfang i studiepoeng: 20 Fagområde: Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner

Prosjektkategori: Bachelor Omfang i studiepoeng: 20 Fagområde: Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Avdeling for ingeniørfag FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Bachelor Omfang i studiepoeng: 20 Fagområde: Elkraft Tilgjengelig etter avtale x med samarbeidspartner Rapporttittel: Dato: 14.03.16 Antall

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

BACHELOR OPPGAVE MASKIN VÅREN

BACHELOR OPPGAVE MASKIN VÅREN FORPROSJEKTSRAPPORT Automatisk bakketømming BACHELOR OPPGAVE MASKIN VÅREN 2016 B16M09 B16M09 Forprosjektrapport automatisk bakketømming Prosjektnavn: B16M09 Prosjekttittel: Automatisk bakketømming Planlagt

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Lynkurs 10. Januar 2012

Lynkurs 10. Januar 2012 Lynkurs 10. Januar 2012 Mål : Dagens lynkurs skal gi dere noen holdepunkter for å komme i gang med arbeidet med bacheloroppgaven på en systematisk og strukturert måte. Fokus er rettet mot arbeidet knyttet

Detaljer

Forprosjekt bacheloroppgave FV 710 Ervika Botngård

Forprosjekt bacheloroppgave FV 710 Ervika Botngård Forprosjekt bacheloroppgave FV 70 Ervika Botngård. Prosjektinformasjon Tittel : Hovedprosjekt bacheloroppgave FV 70 Ervika Botngård Prosjektdeltager/leder: martinje@hiof.no Statens vegvesen, prosjektleder

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen. H10B02 Høgskolen i Østfold Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2010 Gang-, sykkel- og fortaustiltak i Larkollen H10B02 Høgskolen i Østfold 1. Mål og rammer... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave-Gruppe B15ID05. Line M. Stokke, Ingvild Birkelund, Veronica Bø

Forprosjektrapport. Hovedoppgave-Gruppe B15ID05. Line M. Stokke, Ingvild Birkelund, Veronica Bø Forprosjektrapport Hovedoppgave-Gruppe B15ID05 Line M. Stokke, Ingvild Birkelund, Veronica Bø Prosjektinformasjon Prosjekt navn: Vertical axis turbine Prosjektittel: Vertical axis turbine Planlagt startdato:

Detaljer

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Veiledningsavtale for mastergradsstudenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innhold og formål 1. Formål 2. Etiske spørsmål Veiledning 3. Innhenting av veileder 4. Veileders kvalifikasjoner 5. Veiledningens

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR-

TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- TIL FAGANSVARLEGE FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Det teknisk-naturvitskaplege fakultet (legg inn på alle sidene.. 30.09.2009 INNHALD: 1. INNLEIING... 2 2. TIDSFRISTAR...

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Trådløs måleverdioverføring

Trådløs måleverdioverføring Trådløs måleverdioverføring Forprosjektrapport H09E06 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013.

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. DEL A: GENERELL DEL 1 FORMÅL Avtalen gjelder kandidater

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler)

MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) Mal tilpasset SFF/SFI-konsortier. Datert 22.04.05 Mal for konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) mellom deltakere i FoU-prosjekter finansiert av Norges forskningsråd Dette er en mal for de konsortiumavtaler

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

1.Prosjektinformasjon

1.Prosjektinformasjon PROSJEKTKONTRAKT KLINISK KORTTIDSSTIPEND NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1.Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer}

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT B15E07 2015. Prosjektering av det elektriske anlegget I Midtre Romerike Avløpsselskaps renseanlegg i Sørum kommune.

FORPROSJEKTRAPPORT B15E07 2015. Prosjektering av det elektriske anlegget I Midtre Romerike Avløpsselskaps renseanlegg i Sørum kommune. FORPROSJEKTRAPPORT B15E07 2015 Prosjektering av det elektriske anlegget I Midtre Romerike Avløpsselskaps renseanlegg i Sørum kommune. INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Prosjektinformasjon 1 Bakgrunn 2 Prosjektma

Detaljer

Navigering av en mobil mikrorobot

Navigering av en mobil mikrorobot Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Intelligente systemer Fag IAD32005 Intelligente systemer Laboppgave nr 1 Navigering av en mobil mikrorobot Halden, Remmen 25.01.2007 23.01.07 Ny oppgave

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Versjon februar 2014 INNLEDNING AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) anbefalt

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

Hvordan prosjektere for Jordskjelv?

Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Norsk Ståldag 2006 Øystein Løset Morten Rotheim, Contiga AS 1 Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Jordskjelv generelt Presentasjon av prosjektet: Realistisk dimensjonering

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Måling av luftlekkasjer på St. Olav VGS i Sarpsborg ved trykkmetoden

Måling av luftlekkasjer på St. Olav VGS i Sarpsborg ved trykkmetoden Forprosjektrapport Måling av luftlekkasjer på St. Olav VGS i Sarpsborg ved trykkmetoden Denne rapporten er en introduksjon til bacheloroppgaven for gruppe H13B01 byggingeniørstudiet 2010-2013. En studie

Detaljer

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP 1 26. September 2011 Alexander Smidt Olsen BAKGRUNN Forslag om prosjekt innenfor tema prosjekteringsprosess

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET TIL BEDRIFTER OM BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET Innhold 1. INNLEIING... 2 2. RETTLEIING... 2 3. TIDSFRISTAR... 3 4. RAPPORTERING... 3 5. EIGEDOMSRETT OG BANDLEGGING...

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

Presentasjon Bacheloroppgave 25

Presentasjon Bacheloroppgave 25 Presentasjon Bacheloroppgave 25 Studenters bruk av sosiale medier i utdanning og næringsliv Av Kim André Bjerkestrand og Håkon Olesen Hvem tildelte oppgaven? Høgskolen i Sør-Trøndelag Oppgavestiller: Thor

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet

Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet Søknad om opptak til-, og avtale om gjennomføring av doktorgradsstudiet PERSONOPPLYSNINGER Navn (etternavn, alle fornavn): Fødselsnummer (11 siffer): Nasjonalitet: Kjønn (M/K): Bostedsadresse: Postnummer:

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer