Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:"

Transkript

1 Kj ere kund! Takk ior at du har kjopt defte p'oduhd, \6 hepsr & v fe myo gled ev det. Det tar itt fid a s tle det sammen. Ta det som en liten rnoqompvehe 0 t 9r ikk uyan$g 6 trenge droyt en time pa A settelrampo inensammen,setatidati hjetpoggiordetgiem sammenm denvenn. Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:

2 TR-l.8, en 1.8M trampoline TR-2.5, en 2.SM trampoline TR-3.0, en 3.0M trampoline TR-3.6, en 3.6M trampoline TR4.0, en 4.0M trampoline TR.4.3, en 4.3M trampoline A novarsel! DET ER MEGET VIKTIG AT DU BADE LESER og FoRSTAR DE INSTRUKSENE SOM FOLGER MED DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR DU SETTER SAMMEN OG BRUKER TMMPOLINEN.

3 F3lsfi"gvnn", a oruke denne trampolinen' les all informasjonen som folg r m d^dette pfoduktet neye. som m"o tnt,o"*,iii"i"i Jervi brut<er rroppen ver' kan de som er med' "nor. [ii"r"o"i. ro, a,"ou"ero faren for skader bor du noye med e fobe disse sikkerhetsforskrift ene og rddene > Misbruk og feil bruk av trampollnen er farlig og kan Iore til alvorlis." "f9"'l- -^- > iratporinlt uting"r de som bruker d m hoyt opp i og kan fore lil uvante kroppsbevegelser. > io-riirorrer an-tio trampolinen for du bruker den, sjekk om iarene er i orden' og at rammen og ' Out<en er uten st<ader, og om noen deler har kommet bort' nii ;t"imasljn om trvoroan trampolinen skal monteres kon-ekt og vedlikeholdes - " fnn", ""o"""org i J"nn"" *iredni;gen. Her far du ogsi tips om hvordan.du skal sike bruterne mot h""ra- tu.-polinen skal bruk s Alle som bruker trampolinen og alle som er "f."j"i ansvarlige "g for den, ma gjoro seg grundig kjent med denne veiledning:1,11':,:trn ot*"' tramoolinen ma v ere oppr",*-.." pi egne begrensninger ner det gjelder hva slags "in" hopp og sprett de kan utfore Pe den' ADVARSEL ALDRI MER ENN EN OM GANGEN PA TRAMPOLINEN! FLERE HOPPERE SAMTIDIG SKER FAREN FOR SKADER SOM BRUKKET NAKKE, HODERYSTELSE, BRUKNE ARI\4ER, BEN OG RYGG. FALLER DU NED PA HODET ELLER NAKKEN, KAN DET FORE TIL LAI\,IMELSE OG DgD! U LANDER PA HODET ELLER NAKKEN! STIITT EiLTIO UEO EN LEGE FgR DU UTFORER UVANTE OG VANSKELIGE FORI\4ER FOR FYSISKE AKTIVITETER A;VARSELI PRODUSENTEN VIL PA DET STERKESTE ANBEFAL EN inucjenorlrc nv rnnmpoltnen, FoR DETTE vll REDUSERE FAREN FoR A iniii urer.rron. rlll NED FRA TRAMPoLINEN KAN FoRE TIL ALVoRLIGE SKADER ELLER DOO, 6"j."g"t rttig aet er god heydeklaring Vi anbefaler.at det er full klaring minst I meter ". ooo-tra uat<ien. "t ssrg for at kabler' greiner og andre ting som kan farlige for hopperen, ikke kan komme i voien. Det er vikiig med god ktaring i alle retninger' UnngA at trampolinen ster inntil en vegg' et stittas elier andie tet<eom;gder. sorg for at det er god plass pa alb kanterundt lrampolinen. PLsser trampotinen pd et jevnt, flatt underlag Det kan nodvendig med bolysning av svak opplyste omrader. Sorg for ai irimpolinen ikke brukes uten at nogn overvaker aktivitetene' ias"s pa at aet iire er tremmede gjenslander under trampolinen Eieren og den som overviter at<tivitetene pa trampoli;en kan stilles til ansvar, dersom ikke alle brukerne folger de regler som gis idenne bruksanvisningen'

4 ADVARSELI kk-e tramporrnen pa :l_as.se betonggurv, sreineteler rkke hard bakke lrampolinen eller en gratt innendors overflate. Bruk Hvis du ikke forger de anvisningene som brir gitt. vir det oke faren for at noen brir skadet. Denne trampolinen er konstruert oq orodr nenoverr<strauislonei. ;;;;;il;#';i:iav sorid materiale os etter sode :1."i.".":i:lri.::,L";;;,-,.il;;;,:H1:";?J"".J!"l1lii[1 sxaoer vere titen. Vonnligst folg de redene som blir grtt. u^enne trampofinen er bygget med sikte pe 5 tere vis; berastninger. sorg for at del Dar er 6n ::::.:.1: j:?lp"lri:" av sansen. tnsen som veier over 110 kitoior u.ri" i"i, -ol oor enlen bruke sokker, orrr"r.n" turnsko eller vare barfott. vanlige sko errerjoggesko md ikke brukes itramporinen_ For at tramporinen eller bli sk6det, ikke ssrg skar for fd risper at kjeledyr ikke kommer opp i den. Dessuten spisse,ell r bor alte - harde gjenstander - hopperne -"' har p6 seg trerne for de bruker trampojinen.- uer ma aton skarpe eller spisse gjenstander i trampolinen. Kontroller alltid trampollnen for bruk, ogse etter slitasje, skader pa grunn manglende av feit deler. bruk eller En rekke forhold kanoke farene for at noen blir skadet. oppmeflgom pe: Var spesiett > Punkteringer, hull eller rifter i trampolinematten. > Hengende matte. > Lsse eller skadede ssmmer hvor som helst p6 trampolinematten. > Boyde eller brukne deler i rammen eller i bena pa t.ampolinen. > Brukne, forsvunneller skadede trerer. > Skadet. manglende e er utitstrekkelig testet ramme. > Alt som kan stikke ut spisse gjenslander) fra rammen, selve matten eller nerene. HVIS DU OPPDAGER NOE AV DET SOM ER NEVNT OVER, ELLER NOE ANNET rror SOI\4 KAN DU skade BRUKERNE AV DENNE TmrupoLrNEN, MA Tnan,tpoiri,rlt HVEMNDRE rns rm og SIKRES, SLIK AT DEN IKKE KAN BRUKES FoR rr,rnr,:crir{e'er-r-en SKADENER UTBEDRET. KRAFTIG VIND Ndr vinden blir ekstra sterk, kan d6t fore fl at trampolinen btir vippet rundt. Hvis du tror bli kraftig det kan vind bor du enten flytte tramporinen eler demontere ien. En irriqh"t ornoe.oen a runde. ylre kanlen pd trampolinen til bakken ved hjelp av rep "nn"n og paler. F-or a vare ",. pd den sikre siden me det alltid minstre slike pebfester. 6ei er ikte - tititr"f,l"tiq d bena pa lrampolinen, " -' - fordidette "'- kan fore til at d"n sur" O"ten t"*... " "ixre TMMPOLINER SOI\4 ER OVER 50 CM FRA BAKKEN BOR IKKE BRUKES AV BARN UNDER 6 AR. MA IKKE BRUKES INNENDuRs

5 Advarsel > Prov ikke selv og la heller ikke andre utforer saltomortaler' Dersom du lander pe hodet eller nakken. kan det fore til alvorlige skader, lammelseller dod' selv om du lander midt pe trampollnen. > La aidri mer enn 6n person bruke trampolinen av gangen Brukes trampolinen av flere personer samtidig, kan dette fore til alvorlige skader. > Bare voksne, erfarne personer ma ovenake aktivitetene i trampolinen > Trampoliner som ster mer enn 50 cm over bakken, bor ikke brukes av barn under 6 ar' > Kontroller alltid trampolinen for bruk Sjokk at polstringen rundt er riktig plassert og sikret' Erstatt alle slitte, defeke eller manglende deler' > Du skal klatre, og ikke hoppe av og pa trampolinen Det erfarlig e hoppe fra trampolinen og ned pa bakken eiler gulvet, eller a hoppe opp i trampolinen Bruk ikke trampolinen som et springbrett over til andre gjenstander' > Reduser spretten ved A boye i knarne ner du lander pa trampolinen > Lar deg de grunnleggende hoppene og hvordan du holder kroppen for du gir deg ' kast med vanskeligere ovelser. Det er mutig A utfgre en rekke forskjellige aktiviteter ved d kombinerenkle bevegelser med eller uten hopp innimellom > Pass pa at du ikke ko;mer for hgyt. Hold deg lavt til du kontrollerer dine egne sprett Tren deg pa a lande midt pa t.ampolinen Det er mye viktigere ha kontroll over sprettenenn a komme hoyt. > Hold alltid oye med trampolinen. Dette gir deg bedre kontroll over sprettene' > lkke hopp ner du ef trott. lkke hopp for lenge av gangen' Trampoiinen ma korrekt sikret ner den ikke er i bruk' Sgrg for at den ikke brukes ner ingen kan overvake bruken. Hvis du bruker en trampolinetrapp, ma den som overvaker aktivitetene tierne denne fra trampolinen fsr han forlater den for g hindre at ba'n under 6 Ar kan komme seg opp pe trampolinen. > qenstander som kan forstyne den som hopper, ma ikke forekomme Pass pa at omradet rundt hopperen fritt. > Bruk ikke trampolinen nar du er pavirket av alkoholeller andre rusmidler' > Trenger du e vite mer om utstyret til trampolinen, kontakt produsenten' > Tren6er du informasjon om ferdighetshopp, kontaki en godkjent trampoiineinstruktgr' > Hopibare nar overfl;ten pa trampolinen er torr' Bruk ikke trampolinen i kraftig vind eller > Les all informasjonen fgr du bruker trampolinen Advarsler og instruksjone' for hvordan trampolinen skai vedlikeholdes og brukes er iatt med for sikker og god bruk av dette utstyret. > Pa ;ide I er det ytterligere informasjon fra produsenten ner det gjelder de grunnleggende hoppeferdighetene. Dinne informasjonen inneholder ogsa illustrasjoner som viser hvordan hoppeme sial utfore de grunnleggende gvelsene Det ma ikke gis informasjon om hvordan tra;polinen skal brukes til saltomortaler' sprang, stup eller andre mer eller mindre avanserte/farlige ferdigheter' > Det finnes infoimasjo;om:sikkerhetsforskrifter og veiledning i hvordan man skal unnge ulykker.overvakerens oppgaver med sikte pa e unnga skader'eierens' overvakerens og instruktorens ansvar. > Brukerens ansvar.

6 SLIK BRUKER DU TRAMPOLINEN og fremst bor du bli fortrolig med hvordan trampolinen foles og hvordan du spreller. Konsentrer deg om din egen kropp og hvordan du ster. Ov sapass lenge pe hver hopprype al du foler du har full kontroll og kan gjennomfore hoppet uten probtemer. For e dempe et hopp, behover du ikke gjore annet enn e boye i kname idot du kommer i kontakt med matten pa trampolin n. Denne teknikken bor du ove deg i samtidig med at du larer deg de grunnleggende hopptypene. Du trenger a kunne dempe h;pp ne di;e hver gang du mister balansen eller kontrol len over hoooet. Begynn med,d enkleste hoppene og var sjkker pa at du har kontroll over hoppet for du ger videre til vanskeligere hopptyper. Et kontrollert hopp er et hopp der du lander pe samme stod som der du startet hoppet. Hvis du ger videre til den neste hopptypen for du har mesrrer oen fonige, oker du faren for at du kan bli skadet. Hopp ikke for lenge i trampolinen. Blir du oker faren for at du kan bli skadet. hopp en kon tid, og la deretter de andre fa ha det litt moro, pass pe at det aldri er mer enn 6n Derson i trampolinen av gangon. Na. du hopper, bor du ha pa deg en T-skjorte, kortbukser e er treningsbukser og vanttge turnsko. Hvis du er en nybegynner, kan del tenkes at du foretrekker langemede genser;og tangbukser for d unnge e skrape deg ellerfa ripel opp huden for du har lart deg 6 mistre lanjingen. Bruk ikke sko med harde seler j trampotinen, for de vil stite hardt pe mate;ialet i matta. Pese at du gar opp i og ned fra trampolinen pe kor.ekt mate. Den riktige meten er a tegge en hand pa rammen og enten ge opp i eller rulle opp over rammen og og inn pa sene matten..det er viktig at du a tid har et godtak i rammen bade n6rdu 96r opfi og ned fm trampolinen. Ge ikke rett pe polstringen pe rammen. Den riktige mdten 6 gi av trampolinen pa, er a bevege deg mot kanten av matten, legge handen pd rammen og holde ieg fast i rammen mens du kommer deg fra matten og ned pa bakken. Mindre barn bsr hjelpes bridjopp i og ned fra tramoolinen. Gjgr ikke ville hopp i trampolinen, det oker faren for at du blir skadet. For at du skal vtrrre rrygg I trampolinen, er det viktig at du har kontroll over hoppene dine og behersker de ulike teknikkene. Prov ikke a hoppo hoyere enn en annen hopper! Bruk aldri trampolinen uten at noen andre er til sleoe. opp og ned fra trcmporinen: ver forsiktig nar du gar opp i efler ned fra t*mporinen. Trakk ikke rett opp pe polstringon eller pe fjerene, og prsv ikke a hoppe r6tt opp itrampolinen fra et batdokk, et tak eller en stige. Dette oker faren for at du blir skadet! iipp atori Oiret<te na trampolinen og ned pa bakken, uansett hva srags underrag det er snaik om. Hvis mrndre barn bruker trampolinen, trenger de kanskje hjelp til d komme seg opp og ned. Bruk av arkohor og na*otiske stoffer Innta ardri arkohor eler andre narkotiske stoffer nar du bruker trampolinen! Dette vil ske faren for at du blir skadet, fordi disse midlene svokker dommekraften din, oker reaksjonstjda og svekker din fysiske tilstand. Mange hopperc: Detsom flere enn 6n hopper befinner seg pe trampolinen samtidig, gkerfaron for at det oppstar skader. Disse skadene kan komme ner;oen hopper av trampoli;en, misler

7 kontrollen, kolliderer med andre hoppereller lander pe Vanligvis er det den letteste oersonen som blir skadet. Treff ikke rammen eller tarere: Hold deg alltid midt pa matten. Dette reduserer faren for at du kan lande pa tarene eller rammen. Pass pe at polstringen alltid er pe rammen. Hopp ikke rett pe polstringen. Denn er ikke laget for e kunne tel6 vekten av en hopper. Mist ikke kontrollen: Prov ikke vanskelige manovrer eller spesielle ovelser for du har behersket den du allerede har begynt e ove deg pa. Hvis du gjor det, oker faren for at du kan bli skadet gjennom fall pe rammen eller fjarene - hvis du da ikke faller ut av trampolinen fordi du har mistet kontrollen over hoppet. Et kontrollert hopp er et hopp der du lander pa det samme stedet som der du hoppet opp. Hvis du mister kontrollener du hopper pg trampolinen, bgy kraftig i knerne nar du lander. Dette vil gjore deg i stand tila fa tilbake kontrollen og stoppe hoppet saltomorlaler deg ikke pa noen former for saltomortale, verken framlengs eller baklengs, pa denne trampolinen. Hvis du gjor en tejl nar du utfgrer en saltomortale, kan du lande pe hodet eller nakken. Det vil oke sjansene for at du brekker halsen eller ryggen, noe som kan fore til dod eller lammelse. Frcmmede gjenstander Bruk ikke trampolinen n6r det er andre mennesker eller gjenstander under trampolinen. Dette okerfaren for skader. Hold ikke noen slags gjenstander i hande nar du hopper, og plasser ikke gjenstander pa trampolinen nar andre hopper. Var alltid oppmerksom pe hva som er over d6g ner du bruker trampolin n. Greiner, kabler og andre gjenstander som befinner seg i lufta over deg, oker faren for at du kan bli skadet. Derlig vedlikehold av trampolinen: Et ttampolinen darlig vedlikeholdt. oker det faren for skader. Undersak trampolinen for du bruker den, se efter boyde ror, rifter i matten, lose eller od lagte n6rer og sjekk om trampolinen er stabil. oppmerksom pa hva slags du har ner du bruker trampolinen. Hvis matten er vat, kan hopperen gli og skade seg. Hvis det bl6ser for hardt, kan hopperen miste kontrollen. Begtenset adgang Nar trampolinen ikke er i bruk, ma stigen oppbevares pe et sikkert sted, slik at ikke bam leker pe trampolinen uten tilsyn. RAO FOR A REDUSERE FAREN FOR SKADER Hva hopperen selv kan gjor6. Det viktigster at du har kontroll over hoppene dine. Et kontrollert hopp er et hopp der du hopper opp og lander pa samme sted. Gi deg ikke i kast med mer kompliserte og vansk lige ovelser fgr du behersker de grunnleggende hopptypene. er viktig. Les, fo6te og praktiser alle sikkerhetsforskriftene og advarslene for du bruker trampolinen. Trenger du ytterligere rad om sikkerhet, ta kontakt med en godkjent trampolineinstruktor. Hva d6n som har tilsynet kan gjore. Den som har tilsyn med trampolinen ma forsu alle reglene og redene og sorge for at de blir fulgt. Det er hans eller hennes ansvar a gi red og veiledning til alle som hopper. Hvis tilsyn ikke er mulig eller ikke tilfredsstill6nd, ma kampolinen enten oppbevares pa et sikkert sted, tas ned for 5 forhindre ukontrollert bruk eller dekkes med en solid presenning som er sikret med las og lenker. Den som har tilsynet me ogsa sorge for at sikkerhetsplakaten plassed pe trampolinen og at hopperner kjent med advarslene og redene.

8 TRAMPOLINENS SIKKERHETSINSTRUKSER HOPPERNE a Bruk ikke trampolinen nar du har inntatt alkohol eller na*otika. a Fjern alle harde eller skarpe gjenstander du har pa deg for du bruker trampolinen a NAr du klalrer opp i eller ned fra trampolinen, var forsiktig og gjsr det slik at du har god kontroll. Hopp aldri ned fra eller opp p6 trampolinen, og bruk aldri trampolinen til 6 noppe over eli r over til andre gjenstander. a Ler alllid d6 grunnleggende hoppene og blifortrolig med dem for du prover deg pa vanskeligere ovelser. Studer oversikten over grunnleggende ferdigheter for A bli kjenr meo hvordan du de grunnleggende hoppene. o Vil du stoppe sprettingen, boyer du i knarne ner du lander pg matten. r Ha alltid full kontroll n5r du hopper. Et kontrollert hopp er et hopp der du lander pe samme sted som der du startet. Hvis du foler at du holder pa A miste kontrollen. forsok a redusere sprettingen. a Hopp ikke for lengo i trampolinen og prov deg ikke med mange hoye hopp otter hverandre. a Hold blikket rettet mot matten lor 6 beholde kontrollen. Hvis du ikke gjor det, kan du miste balansen eller kontrollen. o Det ma aldri mer enn 6n person i hampolinen av gangen. a Det ma alltid vare en veileder lil stede ner du bruker trampolinen. VEILEDERNE Gjor deg fortrolig med de grunnleggende hoppene og sikkedetsreglene. Sorg tor at alle sikkerhetsroglene blir overholdt og at nye hoppere gjor seg kjent med de grunnleggende hoppene for de prover seg pe nye og vanskeligere hopp. Pa denne mabn reduserer du faren for skader. a Alle hoppere ma ha en veileder, uansett alder eller hvor gode de er. a Bruk aldri en trampoline som er vat, skadet, skitton eller utslitt. Trampolinen bgr inspiseres for noen begynner d hoppe iden. a Alle gjenstander som kan skape vanskeligheter for hopperen, me hobes godt unna trampolinen. Var oppmerksom pe hva som er over hodet pa hoppe.en, hva som er under - og hva som liggerundtrampolinen. a Trampolinen bor sikres nar den ikke er i bruk, for e forhindre ukontrollert bruk og bruk uten tilsyn. UNDERVISNINGSOPPLEGG Det folgende opplegget er et forclag til hvordan man kan lere seg de grunnleggende hoppene fgr man gar over til mea kompliserte ovelser. For hopperen kommer seg opp i trampolin n og begynner e bruke den, bor han eller hun lese og forsta alle sikkerhetsforskriftene. I tillegg bor veilederen og hopperen 95 gjennom kroppsbruken og bevegelsene sammen for hoppingen begynner. Forste leksjon. A. Slik 96r du opp i og ned fra trampolinen pa riktig mete. B. Grunnleggende hopp - demonstrasjon og ovelser. C. Redusering av spretten mod ovelser. Ler e bremse pe kommando. D. Demonstrasjon av hvordan du bruker hender og knar, med ovelser. Legg sarlig vekt pa firepunktslanding og rett plassering pe matten. Annen leksjon. A. Ga gjennom og ov pe teknikkene fra Fsrste ovelse. B. Domonstrer og ov pe knehopping. Ov inn grunnleggende landing pa knarne og opp igjen for halv vridning til hoyre eller venstre. C. Sittende hopp, demonstrasjon og ovelser. Lar grunnleggende sittende hopp, legg deretter til knehopping, hopp med hender og knar, og gjenta.

9 Tredje leksjon. A. Ge gjennom og ov p6 de teknikkene som er gjennomgatt tidljgere. B.-!:111!:mg]/er-hoqer Vis fronthoppeposrsjonen. Alte.rna innra mens flat tiggestifiing Inskuktoren (ansiktet sjekker ned) feil stillinger som kan to.e tit skader. u. Eegynn med hopp med henqer og og ge vidore til liggende, ga gjor over i staende ovejsene pe stilting. matten og D. Ov pa rutinen med hand- og knehopp, liggende hopp, opp pa pe bena bena igjen, igjen. siftenoe sinende nopp, hopp, opp opp pa bena gjen. Fjerde leksjon. A. GA gjennom og ov pa de teknikkene som or gjennomgatt tidligere. B. Halv vonding. -- ] e3ov11 fra tronthoppeposisjon. Straks du kommer i kontak armen med enten matten, tit venslre ' skyv fra med e er til hoyre, og vri hode og skutdre i samm" ;"i;;:- z unoer noppet er der viktig e horde ryggen parate, med matten medlodet 3. Etter fu roftet. vending, land i fall_forover_sti ing. Nar denne leksjonen er gjennomfort, har hopperen lart seg de grunnleggende trampolinehoppene. Deretter bor hoppeme oppmuntres tir 6 utvikre god sinjigne form de rutiner er i, og att hvor etter hvor sikre de er pa konho en over egen kropp. rit a Ir^l!:,?:l9p*r:" utuiktegne rutiner. kan de prove denne Hoppe-teken. ra on og oppover. Her Forste te er a hopper gjennomforer e sveise. tteste troppei me-na samme ovetsen rolu oen og tegge fiten ny. Fortsett slik _ og afle som froppei'ria gjennomfore n""]rj" pa oversene a i riktig rekeforge. Den forste som bommer, ta. uor"i"uji-nlben "ig O. Forlsett til alle n"ste bokslavene ta, i HOppE er delt ut. Den siste som ga, ut, t lu"t - sem ner du er med p6 denne reken, er det viktig at du ikke utforer ov"rauiou "iu_n"it'ff4"n over itr.jr,". og som xontrorr du ennd ikke har tert skikkelio. Ta kontakt med en godkjent lrampolineinsl crunnleggende T*u"o,_,"a"o"jt*,or GRUNNHOPPET for e utvikle lrampolineferdighotene dine viderel,a& E*S -TL K il tl sk 1. Start i steende stilling med fottene i skulderbreddes avstand, hodet lgftot og blikket p6 matten. 2- Sving armene framover og oppover og rundt i en srrketoevegetse. 3. Hold fottene sammen mens du er i lufta, og strekk fottene sa peker nedover. 4. Hold fgtlene i skulderbreddes avsland n6r du lander.

10 KNEHOPPET { R :L tu1. Begynn tu nopp. med grunnhoppet og gjor et lavt 2. Land pe med rett rygg' kroppen rank oq bruk amene for a bevare balansen' 3. Spr;tt opp i staende stilling ved 6 svingo armene oppover. SITTEHOPPET v.?tu R. w \t) :v 1. Land flatt sittende 2. Plasser hendene pa matten ved siden av hoftene, uten stive albuer. 3. Kom deg opp i staende stilling ved e dytte fra med hendene. FOROVERHOPPET fi, u A)" =gz 1. Beqvnn med et lavt sprett 2. La;; liggende (med ansiktet ned) med hender oo armer strukket ut framover pa matten' 3]Dytt fra med armene for A komme tilbake til staende stilling. 180-GRADERSHOPPET,P A-_'*- zs-rr.2.rygk- '1. Begynn fra fronthoppeposisjon. 2. Dytt tra med venstre eller hoyre hand og arm (avhengig av hvilken vei du vil snu deg) 3. Pass pe at hodet og skuldre peker I samme retning og pase at ryggen er parallell med matten og hodet loftet. 4. Land i liggende stillrng og kom deg opp I suende stilling ved i dytt lia med hendene og armene. I lovlnsel' aednn ellrto HopPET Dtrr ved DEN BRUTTE sirkelen LANDER DU MER ENN iiirri cir,rrrmeren FRA KANTEN AV DEN BRUTTE STRKELEN, AVSLUTT O'IEBLIKKELIG xo-"i']u6eniiec"ruu olnerren A HoppE IGJEN ved DEN BRUTTE SIRKELEN l0

11 PLASSERING AV TRAI'POLINEN Det ma vere et minimum av 8 moter klaring over bakken. Pase spesielt at det ikko 6r farlige gjonstander som greiner, elektriske kabler, vegger, gjsrder, husker, svommebassengor og lignende i narheten. For a sikre 6n trygg bruk av trampolinen, var oppmerksom pa fobende ner du plasserer tramoolanen: a Pese at bakken erjevn og horisontal. o 5619 for at omredet er godt opplyst. a Pass pa at det ikke b finner seg noe under irampolinen som kan fore til skader' Folger du ikke disse retningslinjone, oker du faren for at noen kan komme til skade. SLIK SETTES TRAMPOLINEN SAIIIIt,EN. For A kunne montere denns trampolinen trenger du dst spesialverktoyet som med dotto produket. NAr trampolinen ikke er i bruk, kan den lett demonleres og lagrss Les denne veil dningenpye for du begynnor a montere lrampolin n FOR DU BEGYNNER Sjekk denne siden - her beskrives alle dolene med numre. Monteringsanvisningon brukef disse beskivelsene og tallene, for e gjore montoringen lettere for deg Sjekk at du har alle delene som er beskrevst. Hvis du mangler noen deler, sjekk denne siden - den gir informasjon om hvordan du skal fa tak i de manglende delene For a unnge at du skal fe klypemerker unde. arbsidot, vennligst bruk hansker' OVERSIKT OVER DELER Referanse Reteranse Antall deler Antall deler nummerdelenummerbeskrivelse 1.8M 2.5M 3M 4M 4.3M Trampolinematte 1 HJSOO m/ V-ringer 'l 2 HJ801 Rammeforing Ramme m/ feste for 3 HJ8O ben HJ8O3 F mme HJ8O4 FOt 3 4 HJ8O5 Ben HJ806 Galvaniserte flarer Verktoy til 8 HJ8O Iiarfestino ANDRE GJENSTANDER SOM ER INKLUDERT, MEN IKKE VIST I BRUKSANVISNINGEN II

12 1 HUSK A BRUKE HANSKER NAR DU SETTER SAMMEN TRAITIPOLINEN. VER OPPMERKSOM PA AT MAN MA VERE MINS TO FOR A MONTERE TRAMPOLINEN. TRINN. Rammen. Det er i alt 20 stdlror som ma sette sammen for a lage rammen. Alle delene med samme nummer kan brukes om hverandre og har ikke noen spesifikk hoyre- ller venstreplassering. For a sette d lene sammen, fores den delen av roret som er mindre inn i den delen av der anore rsrct som har en storre 6pning. Der to ror er satt sammen, kalles punktone koblingspunkter. -<= \. l>",-/ ) 'o-\'{" X \"--{ \ a---'? 6"\,./ \ f>/ X-r t:\,/-j \u/ A. Legg alle rammedelene i en sirkelsom vist pe bildet (Bilde 1) B. Du skal n5 bruke folgende d6ler: 1. Ramme (HJ803- ref. nr. 4) 2. Ramme m/ feste for ben (HJ802- ref. nr. 3) 3. Fotter (HJ804- ref. nr. 5) 4. Ben (HJ805- ref. nr. 6) ANDRE TRINN, Sett sammen ben og fofier. A. For alle bena (6) ned i fottene (5) som vist. 12

13 TREDJE TRI N. S tt sammen overdeten. Her tenges det to personer. En pqson lofror b6n og foitor fra andre trinn opp i staende (loddrett) stilling og ferer n av festene i rammen med feste fo. ben (31 ned i bena. Den anore holder den and e endgn og for r den Inn i sn av de andrg bona med fotter som vist. Nd har du 2 hele ben som er fostet til rammen. B. NA kan de andre ramm dol ng plasseres inn i apningen i bena ved a s tte dem sammen som vtst.

14 FJERDE TRINN. Sett sammen trampolinematien' vliforsittb nar fiarene festes til trampolinematten Her henger du hjelp fra en annen ver sfesiet forsittig og trusk at nar lerene lestes, kan man lett bli klopet idet trampolin n suammes' A. Legg trampolinematten ut inne i rammen. 0-punktet B. Det er i alt 36 narer for1.8m'48 for2 5m,60 for 30m' 72 farer for 36m 80 for i.o. g8 i"i a.i. videre er det!6 V-ringer forl 8m,48 V-ringer for2 5m' 60v-ringer for 30m' 72 V-ri;ger "s for 3.6m, 80 for 4 Om og88 for4.3m De korresponderer med 36 hull i rammen ioi i.g;]+e nrtt i.utten for 18m,60 hull i rammen for 3 om,72 hull i rammen for 36m' 80 for 4.Om og 88 for 4.3m. Ingen av disse er nummerert' sa folg sammensettingsanvisningen noye' vjo etiiffefaiq steo pa ;mmen (kall det o-punkte0 Deretter fester du fsrst en fj6er (7) pe den.ai"n tii."mmen. Etter at kroken pl er festetil rammen' snu fjaren mot tramoolinen "ot "iui"t, pa den mebn som er vist Bruk spesialverktoyet til a feste matten ved a tr"r.fi" J"a og tre den andre kroken gjennom V-ringene Husk o-punktet' da du har bruk for dette punktet "".t"n senere nar du skalfeste rammepolstringen FJ/ERENE FESTE SLIK: {1) Bruk kraftige arbeidshansker for a beskytte hendene dine. (2) Bruk spesialverktsyet som folger med (3) Hold og for kroken pe opp mot hullet i stalrammen. (4) Hold spesialverldoyet over og trekk kroken par mot stakammen som vist, og d)'tt kroken ;ed hvis den ikke erftrllstendig nede i hullet

15 D. Deretter teller du I hull for1.8m,12 hull for 2.5m, '15 hull for 3.0m, 18 hull for 3.6m, 21 for 4.0mog 4.3m pa oversiden av rammen og det samme antallet pa ringene. Fest iaren ved dette punktet. Du skal 18 for 3.6m, 21 for4.0m og 4.3m. E.Tellytterligere9fotog1.8m,12fotog2.5m,15fotog10,18hullfor3.6mog21 for4.0mog 4.3m bortover ovoraiden av rammen og V-ringene. Ou bor na ved 18 for'l.8m,24 fot2.sm, 30 for 3.0m.36 for 3.6m og 42 for 4.0mog 4.3m - og fest en pe dette punktet. Gjor dette en gang til. N6 skal du vare ved punkt 27 for1.8m,36 for2.5m, 45fot 3.0m,54 for 3.6m, 63 for 4.0m og 4.3m. F. N6 har du f6tt festet 4 ved punktene 0,9,18 og 27 forl.8m,0,12,24 og36 tot 2.5m,0,15 30 og 45 for 3.0m,0, 18, 36 og 54 for 3.6m, 0, 21, 42 og 63 for 4.0m og 4.3m. A. Denne ievne slrammingen sr nsdv ndig for A Ie monterl maflen (onekt o-ounktet for l.8m fbr2.5m for3.0m tor 3.6m For4.0m For4.3m for l.8m 9 for2.5m 12 for3.0m 15 for 3.6m 18 For4.0m 21 For4.3m 21 for l.8m l8 for2.5n 24 lor3.om 30 lbr 3.6m 36 For4.om 42 For4 3n 42 G. For a fe festet de resterende teller vi pe samme mate.til 32 forl.8m, til 44 for 2.sm,til 56 for 3.om,til 68 for 3.6m, til 80 for 4.0m og 4.3m. H. Fest fjarer for hvert 5. hull for1.8m, hv rt 6. hull for 2.5m, hvert 7. hull for 3.0m, hveft L hull for 3.6m, hvert 10 hull for 4.0m og 4.3m, og for hver av de koresponderende V-ringene. I tillegg til de tidligere farene, skal du na ha ved 5,14,2309for1.8m,6,18,30o942 lot 2.5m,7,22,37 og 52 for 3.0m,9, 27, 45 og 63 for 3.6m, 10, 31, 52 og 73 for 4.0m og 4.3m. l. Fest ferer ved hvert 2 hull forl.8m, hveft 3 hull for2.sm og 3.0m, hvert 4 hull for 3.6m, hvert 5. hull for 4.0m og 4.3m - og de tilsvarende V-ringene. I till gg til de allerede installerte 0erene, skal t5

16 du na ha fiaror v d 2,711,16,20,25,29 og 34 fot1.8m,ved 3,9,15,21,27,33,39 og 45 for 2.5mi ved 3,10,'18,25,33,,(),48 55for3.0m, ved 4,13,22,31,40,49,58 og 67 for3.6m, v d 5, 15,26, 36, 47; 57, 68 og 78.br 4.0m og 4.3m. J. Fest fiar r for hvert 2. hull for 3.6m, for hvert 3. for 4,0m og 4.3m og l svarcnde v{ing r. I lifiegg til de allersde instalgrto tfrens, skal du na ha 0arcr v d K. Fest resten av iarene. L. Hvis du oppdag r at du har hoppet over et hu ll r en V-ring'foftind lsa; t!f, deg bakoyer og fiern ll9r Gst alle de iarene som ma flyttes fror e kunn fa konekt plassedng. FE TE TRINN. Fest rammepolstringen. Alovmsel Bruk aldri trampolinen uten at rammepgletring n sr festet og bund lil rammon. A. Legg plastiestene opp som vist nedenfor For f68tsns ovsr bena som visl. -l

17 ADVARSEL stellog vedtikehold ---^ -^l'rialer oq i henhold til gode hendverkstradisjoner' sa Denne trampolinen er laget av gode mai lenqe dsn vedlikeholde" i ou"'"n""t"tt"t"" t"i btk""nui"ning"n vil hopperne.kunne fa ;ffi#;;';;;;; "g sl"o"' - og i"i"nllor ulvtkervitveere titen vennlisst - ta hensvn til B:land61xff:l'::Il::ltT:,TJa taren viss vekr og en vis: bruk sors- for at det ardri,vennrisst er mer enn n person som oruxer rrampotinen av gingen Denne persotn u"i" ou"' T3 ill: 110 kilo. Hopperne bor u'ur" eiter t'are.oartott nar de- bruker trampolinen' "nt"n "o**"''-gyisio La ikke kjeledyr komme opp pa trampolieniior det kan fore til at matten.blk revet opp eller d.letaot_ Dessuten bor ing"n,oa oru*"r'ir-u;i4in"n" pa s"g slurpeller spisse gjenstander' in SJ""stanO* u"r -heller aldribelinne seg oppa matten. soro "rii" a tid tor e sjekke u"rnpoun"n,", o.ui,1-"'"iij, siitr"1e, "a"bgt""ller manglend deler' Det llll."i.u"-r.rrt"io ka; oke ""t faren for skade var spesielt oppmeftsom pa: :nl"iii"oilt"u"*un olassert eller darlig festet rammepolstring' : 3l.lLli""j"Jrj;fi':i-l. i stoffet i matten errer porstrinsen'. Odelagte "vakheter " Boyd;eller brukne rammedeler' fol eksempel Dena' * Hongende matte. ' siuio",ing ut fra rammen eller opohenget. "o. ",ikrer Forsok ALDRI - og tittat ingen anore - i;;#lattoiortater' ranoer ou paiodet' kan det fore il;;l,g; ja sagar til ooo' selv om du lander midt pd m-atten * La aldri mer "-*;;;ilmels"e enn 6n person Or,-rXe rramfotinen av gangen. Brukes den av flere samtidig' kan det fore til alvorlige skader' l-gur" uof"n!, personer kan ha tilsyn med trampollnen -..., HVtS DU OPPDAGER "n"u"obevisste AT TRAMPOLIN;N;Ai rudei NV OC NEVruT_E SVAKHETENE ELLER BLIR BRUKT PA FEIL MATE. ELLER ;; ;;NT{Ei TIbE IT.TUET SOM D_U^TROR KAN SKADE BRUKERNE, MA DU SORGE FOR AT TR;MPOLINEN ATIN OEMONTERT ELTFR SIKRET' SLIK AT INGEN KAN BRUKE DEN ;'AKHETENE ELLER FEILENER RETTET OPP' X$?"t ura"", r.r"ttig, Lan trampolinen vippe rundt Tror du det kan bli l'"ftig yy" b"t ir"rp"ii""" ivt iiilt trygt sted eller demonteres En annen mulighet er e binde den ovre dercn av rammen til bakken "" veo nprp av rep I fater' For A sikre trampolinen' ma det vare minstre phlj""i"r. tj"i". ir*" j oinoe oena]as tit takken, for topprammen kan ble revet ut av bena' ""* lt"[l]?**," n flytte trampolinen Alle koblingspunkten-e bor sikres m d vannavstotelig' bred teip. Dette vil ", hindr" at,amren g6ifra hverandre under flyttingen og sikre at ingen av delene kommer i ulage i forholo til trver-ail. Nir trampolinen flytt s' er det be,st a lofte den et i y,ii" it" t"r,rjog frakte den i horisontal stilling Er det nodvendig a flytte trampolrnen uiln "pp d"t f"n gj"r"" beskrevet bor trampolinen demonteres forst "t "om t1

18

BRUK ALLTID HANSKER VED MONTERING AV TRAMPOLINEN FOR Å UNNGÅ

BRUK ALLTID HANSKER VED MONTERING AV TRAMPOLINEN FOR Å UNNGÅ MONTERING Det eneste du behøver for å montere denne trampolinen er fjærfesteren som medfølger dette produktet. Når trampolinen ikke er i bruk kan den enkelt og greit demonteres og lagres. Vennligst les

Detaljer

BIG AIR TRAMPOLINE 2.4

BIG AIR TRAMPOLINE 2.4 Brukerveiledning BIG AIR TRAMPOLINE 2.4...... ADVARSEL Følg instruksjonen og les brukerveiledningen nøye! før du monterer og bruker trampolinen 1 Brukerveiledning Vær vennlig å ta vare på brukerveiledningen

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV!

Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV! OPPGAVERALLY Målsetting med timen: Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV! Utstyr: Seks A4 ark nummereres fra 1-6 (legges i plast)

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Testpersonens navn/fødselsdato og år: Dato/signatur 1. Sittende til stående 2. Stående uten støtte 3. Sittende uten støtte 4. Stående til sittende 5. Fra en stol til

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer.

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. 42 Muskelstyrke De lange ryggstrekkerne De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. Ligg på magen med beina litt fra hverandre. Hold armene

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!!

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! my baby carrier BRUKSANVISNING NORSK Integrert nakkestøtte OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! Integrert bærestykkeforlenger... > ADVARSLER! ADVARSEL: Du kan miste likevekten på grunn av

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Styrkeprogram nivå 2. Det anbefales å gjøre øvelsene i den rekkefølgen de er satt opp, men du kan variere hvis du foretrekker det.

Styrkeprogram nivå 2. Det anbefales å gjøre øvelsene i den rekkefølgen de er satt opp, men du kan variere hvis du foretrekker det. Styrkeprogram nivå 2 Dette styrketreningsprogrammet kan utføres hjemme eller på treningssenter. Øvelsene gjøres enklere ved å redusere bevegelsesutslaget (hvor langt ned/ut man går). De gjøres tyngre ved

Detaljer

NFFs Ferdighetsmerke

NFFs Ferdighetsmerke NFFs Ferdighetsmerke Merket kan tas i fem vanskelighetsgrader: Blått, Rødt, Bronse, Sølv og Gull. Barn til og med 12 år bør på forhånd ha tatt Minimerket 1 og 2. Alle gutter og jenter kan ta ferdighetsmerket

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Styrkeprogram nivå 3. Rett teknikk er alltid viktigere enn å ta flere repetisjoner, så ta heller 7 gode repetisjoner, enn 13 dårlige.

Styrkeprogram nivå 3. Rett teknikk er alltid viktigere enn å ta flere repetisjoner, så ta heller 7 gode repetisjoner, enn 13 dårlige. Styrkeprogram nivå 3 Dette styrketreningsprogrammet er for deg som er klar for en utfordring. Det går selvfølgelig an å gjøre færre repetisjoner enn det som er satt dersom det blir for mange til å begynne

Detaljer

Nakkebevegelser. Stå oppreist og se framover Plasser en hånd på haken din Trekk inn haken din og press hode bakover Gjenta 5 ganger

Nakkebevegelser. Stå oppreist og se framover Plasser en hånd på haken din Trekk inn haken din og press hode bakover Gjenta 5 ganger Hodebevegelser Stå oppreist og se framover Snu hodet sakte så langt som mulig til høyre Snu hodet sakte så langt som mulig til venstre Gjenta 5 ganger til hver side 1 Nakkebevegelser Stå oppreist og se

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Vær vennlig å ta vare på brukerveiledningen for fremtidige referanser på delenummer og

Vær vennlig å ta vare på brukerveiledningen for fremtidige referanser på delenummer og KJÆRE KUNDE Takk for at du kjøpte dette produktet, håper du vil bli fornøyd. Det kan ta litt tid å montere sammen trampolinen, og det er ikke uvanelig at det kan ta mer enn en time å bli ferdig. Vær tålmodig,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Program 1 Program 2 Program 3

Program 1 Program 2 Program 3 HÅNDBALLPROGRAM Håndball og skulderplager henger dessverre ofte tett sammen. Mange harde kast, taklinger i skuddøyeblikket og generell stor belastning på skulderen har ført til mange vonde skuldre. Det

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

TRAMPOLINE. Monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510. vers 1.0

TRAMPOLINE. Monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510. vers 1.0 NORTH TRAMPOLINE Monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 50 vers.0 NORTH EXPLORER 360, 460, 50 Innhold Om trampolinen North............................ Før du begynner....................................

Detaljer

Balansetrening nivå 1 og 2

Balansetrening nivå 1 og 2 Balansetrening nivå 1 og Det er ekstra viktig å trene balanse med økende alder for å forebygge fall og mestre dagliglivets oppgaver. Dette er viktig informasjon til treningsgruppen din. Balansetreningen

Detaljer

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse!

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse! Styrkeprogram nivå 1 Dette er et treningsprogram for deg som skal begynne med forsiktig styrketrening. Du trenger ikke ha noe utstyr, og du kan gjennomføre treningsprogrammet hjemme i stua. Dersom du er

Detaljer

Skyting med hagle. Førstehjelp for nybegynnere. Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting.

Skyting med hagle. Førstehjelp for nybegynnere. Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting. Skyting med hagle Førstehjelp for nybegynnere Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting. 1 Skyting med hagle. Ei hagle er beregnet på skudd ut til 25 meter. Haglsvermen dekker

Detaljer

Styrketrening nivå 1 og 2

Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening er viktig for å forebygge skader og vondter, og for å mestre dagliglivets oppgaver. i blir anbefalt å trene styrke to ganger i uken. Dette er viktig informasjon

Detaljer

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning.

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. Pasning og mottaksdrill For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 15 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. Ballen spilles mellom spillerne hvor den første i rekka ved hver

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

UTVALG AV TESTER FOR GUTTER. 14 år Løp 800 meter Kassehopp h=30 tid=75sek tilløp Knebøy 0,5 kv

UTVALG AV TESTER FOR GUTTER. 14 år Løp 800 meter Kassehopp h=30 tid=75sek tilløp Knebøy 0,5 kv UTVALG AV TESTER FOR JENTER Ferdighet Aerob Anaerob Max / eksplosiv Submax/Utholdende Stabilisering Overkropp Armene Hexagonal Obstacle Test Alder Utholdenhet Utholdenhet Styrke i beina Styrke i beina

Detaljer

Spicheren Treningssenter

Spicheren Treningssenter 1 - Utfall til siden 1 siden. Før det aktive benet ut og legg tyngden av kroppen over til denne siden. Når foten treffer gulvet bremses bevegelsen. Ved sluttstilling er det aktive ben bøyd, og standbenet

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

...! ADVARSEL Følg instruksjonen og les brukerveiledningen nøye før du monterer og bruker trampolinen

...! ADVARSEL Følg instruksjonen og les brukerveiledningen nøye før du monterer og bruker trampolinen ...! ADVARSEL Følg instruksjonen og les brukerveiledningen nøye før du monterer og bruker trampolinen Brukerveiledning Vær vennlig å ta vare på brukerveiledningen for fremtidige referanser på delenummer

Detaljer

Enkel fremdrift i klippinga

Enkel fremdrift i klippinga Enkel fremdrift i klippinga Vi viser her endel skisser som er utarbeidet av ullmiljøene i New Zealand og Storbritannia i samarbeid. De kan brukes som kort repetisjon og huskeliste av strøk-rekkefølgen

Detaljer

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. Januar 2014

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. Januar 2014 BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF Januar 2014 Feltkoreografien er laget slik at det er mulig for to gymnaster å kjøre programmet ved siden av hverandre på

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Trekk skuldre bakover press

Trekk skuldre bakover press TRENINGSGUIDE 1 (Periode 06.01.11. 22.02.11.) Velkommen. - Satt av tid til å bruke på oss selv roe oss ned være her og nå. - Hold fokus på egen kropp og eget utgangspunkt! - Fokus på det du får til! Ikke

Detaljer

RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE

RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE INNLEDNING RYTMISK GYMNASTIKK UT I KLUBBENE Rytmisk gymnastikk er en kjempe fin idrett for barna. Alle barn kan drive med dette. Denne idretten utvikler eleganse, smidighet,

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Se rett fremover. Stolt og rett holdning i ryggen. Stå skulderbredt med føttene pekende ca. 15 utover. Ha tyngden på hælene under hele knebøyen.

Se rett fremover. Stolt og rett holdning i ryggen. Stå skulderbredt med føttene pekende ca. 15 utover. Ha tyngden på hælene under hele knebøyen. ØVELSESBANK STYRKE TYRKETRENIN / Knebøy inn 1. Assistert knebøy Se rett fremover. Stolt og rett holdning i ryggen. Stå skulderbredt med føttene pekende ca. 15 utover. Ha tyngden på hælene under hele knebøyen.

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004

PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004 PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004 Det er mange deler med utstyr og øvelse gjør mester. Derfor er det alltid en fordel å ha montert sammen seil og brett i hagen før første turen på vannet. Så slipper du å skape

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver Bardum Bruksanvisning Uniski Scarver Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Scarver for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Rekrutteringsreglement i gymnastikkhjul

Rekrutteringsreglement i gymnastikkhjul Rekrutteringsreglement i gymnastikkhjul Alle gymnaster skal stille i alle tre disipliner; hopp, spiral og linje. Rekrutter og junior nasjonal klasse SKAL følge stigen. I godkjenningskolonnen i tabellene

Detaljer

Trening med Gyro Board

Trening med Gyro Board Trening med Gyro Board Gyro Board er et balanseapparat som kommer fra New Zealand. Gyro Board er en morsom og utfordrene måte å trene balanse og styrke på. Gyro Board brukes av idrettsutøvere, fysioterapeuter,

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF INFORMASJON TIL BARSELKVINNER FRA FYSIOTERAPEUTENE BEKKENBUNNSMUSKLENE Bekkenbunnsmusklene ligger innvendig i bekkenet og danner gulvet i kroppen. De omslutter urinrør,

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Basistester for unge utøvere

Basistester for unge utøvere Basistester for unge utøvere I forbindelse med trening av unge utøvere, ønsker Olympiatoppen å gi råd om testing av basisferdigheter innenfor områdene stablitet/styrke i buk- og ryggmuskulatur, og bevegelighet

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Avspenning - nivå 1 og 2

Avspenning - nivå 1 og 2 Avspenning - nivå 1 og 2 Avspenning er stressreduserende og det har også vist god effekt på blodtrykket. Gi denne informasjonen til treningsgruppen din. Avspenningsøvelsene er delt opp i to sekvenser.

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene.

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene. Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Sist oppdatert mars 2016 OBS dette

Detaljer

NASJONAL BASISSTIGEN Utgave januar 2013

NASJONAL BASISSTIGEN Utgave januar 2013 NASJONAL BASISSTIGEN Utgave januar 2013 1 HOPP BASISSTIGEN TRINN A TOPPVERDI: 0,5 På kloss høyde ca 50 cm Tilløp sats på brett hopp til stående nedhopp: strekkhopp med 360 graders vending til stående på

Detaljer

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN Roknappen Roknappen Forbundet KYSTEN har som mål at flest mulig oppdager gledene det er å ro tradisjonsbåter. I dette heftet har vi beskrevet noen enkle øvelser og nyttige råd som leder frem til en ferdighetsprøve

Detaljer

LEKSJON A. Nybegynneren. Hvor skal man begynne? Nybegynneren. De første skrittene

LEKSJON A. Nybegynneren. Hvor skal man begynne? Nybegynneren. De første skrittene LEKSJON A Nybegynneren Hvor skal man begynne? Den aller første gangen på isen kan være en traumatisk opplevelse for de yngste. Instruktøren må derfor bidra med: Oppmuntring Forsiktighet En hjelpende hånd

Detaljer

Ballbehandling, 1 spiller

Ballbehandling, 1 spiller Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Ballen er håndballspillernes redskap, slik skiene er for en skiløper. Det er derfor naturlig at vi bruker mye ball i treningen. Men hvor mange er flinke til å trene spillerne

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

I BEVEGELSE EN TRENINGSVEILEDER. Vi skal vise deg!

I BEVEGELSE EN TRENINGSVEILEDER. Vi skal vise deg! Vi skal vise deg! INNHOLD Forord: Hold kroppen i bevegelse........................................... 4 Innledning: I bevegelse en treningsveileder............................... 5 Du trenger................................................................

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund 4. januar 2016 Rekruttreglement Frittstående obligatoriske elementer TRINN 1 1. Balanse med løftet ben i horisontalplanet foran Stå på tå med samlede ben, armer ut i favn. Ett skritt direkte på tå. Ben

Detaljer

DET Grønne merket GRØNN

DET Grønne merket GRØNN HVIT BRONSE DET Grønne merket NBBFs ferdighetsmerke -nivå 11 skal du huske på at det viktigste er å beherske teknikkene. Riktig utførelse og forståelse er viktigere enn at du for eksempel treffer på alt

Detaljer

F/NLF FS-UTSJEKK. Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk i klubber tilsluttet F/NLF

F/NLF FS-UTSJEKK. Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk i klubber tilsluttet F/NLF F/NLF FS-UTSJEKK Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk i klubber tilsluttet F/NLF Forslag til gjennomføring av FS-utsjekk Side 2 av 6 FS-UTSJEKK 1 INNLEDNING Følgende utsjekksbeskrivelse er ett FORSLAG

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Max Art No. 555 260

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Max Art No. 555 260 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Vibro Max Art No. 555 260 INNHOLD: VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 1 DELEOVERSIKT 2 UTPAKKING 3 MONTERING 4-5 BETJENING AV COMPUTEREN 6 TRENINGSØVELSER 7-12 KOMPLETT

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Friskere og Gladere medarbeidere Treningsprogram Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Hva Øvelse Moderat intensitet Mer intensivt Repetisjoner Bein & Rumpe Knebøy Som beskrevet Knebøy på 1 fot Utfall

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 4 - Finteteknikk Tema: - Innlæring og utvikling av finter. Hovedbudskap i økten: Hensiktsmessig finteteknikk er en viktig del av alle spilleres personlig tekniske register.

Detaljer

KJ ETTING REDSKAP Original bru kerveiledning Denne brukerveiledningen/produsenterklaringen skal oppbevares under produktets

KJ ETTING REDSKAP Original bru kerveiledning Denne brukerveiledningen/produsenterklaringen skal oppbevares under produktets KJ ETTING REDSKAP Original bru kerveiledning Denne brukerveiledningen/produsenterklaringen skal oppbevares under produktets Prod usent: EIVA-SAFEX AS Utgave: 1 Godkjent av:,, :-i +r-1"*, Dato: 30.05.2013

Detaljer

Enkle ledsagerteknikker

Enkle ledsagerteknikker Enkle ledsagerteknikker Ledsaging Blinde og svaksynte trenger fra tid til annen hjelp fra seende til å ta seg fram, f.eks. på steder hvor man ikke er godt kjent. I slike situasjoner kan usikkerhet oppstå

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 B RU K SA N VI SN I N G FOR L ØFTESEI L G U L D M A N N A B C SEI L Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Innholdsfortegnelse 1. Monteringsanvisning 2 2. Bruksanvisning 2 3. Feilsøking 11 4. Servicepunkt 11

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Sperreteknikk. NB! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter. Her ligger det også linker til mer materiell

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Benkøvelser. Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren.

Benkøvelser. Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren. Benkøvelser Merk! 1. Dersom du lar beintreneren falle fritt eller slå ned på stangen foran, kan det føre til skader på ramme og beintreneren. 2. Ikke belast beintreneren med mer enn 40 kg vektskiver. 30

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012 Innebandy i skolen Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Grep og fatning, ballkontroll og regler s. 4 Øvelsesbank s. 6 - Parinnebandy s. 6 - Alene med ball s. 6 - Teknikkløype s. 7 - Firkantøvelser s. 7

Detaljer

75289 Fallskärm. Å leke med FALLSKJERMEN

75289 Fallskärm. Å leke med FALLSKJERMEN 75289 Fallskärm Å leke med FALLSKJERMEN (NO) Å leke med FALLSKJERMEN art nr 75289 Veiledning Innhold Introduksjon. 3 Balleker med fallskjermen....7 Små Øvelser for nybegynnere.....13 Hvordan man bruker

Detaljer

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden!

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden! E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E Nr. 1/11 Årgang 14 Canis - vi forandrer hundeverden! www.canis.no Tilvenning og innlaering av kontaktfelthinder AGILITY

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast og mottak Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Treningsøkt 5/2017 G2006

Treningsøkt 5/2017 G2006 Treningsøkt 5/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Bali redskapsbod 1,0+W 28 mm

Bali redskapsbod 1,0+W 28 mm Bali redskapsbod 1,0+W 28 mm Organisering av byggingsarbeidet Ved å anskaffe en av våre redskapsboder har du nå blitt byggmester. Vi vil nå fortelle deg steg for steg hvordan du skal føre opp boden. Innen

Detaljer

Brannmannsløftet er en røff og rask måte å flytte pasienten på, så lenge du

Brannmannsløftet er en røff og rask måte å flytte pasienten på, så lenge du 1 KRITERIER - skånsomt - så raskt som mulig - Disse to kan komme i konflikt og som regel må du prioritere enten fart eller varsomhet. Ofte vil det lønne seg å vente på kvalifisert transport. Kritiske skader

Detaljer

Skulder hev-senk. Skuldre frem-tilbake. Rull med skuldrene

Skulder hev-senk. Skuldre frem-tilbake. Rull med skuldrene Øvelsesbank Treningsprogram Når en setter opp treningsprogram for hver enkelt pasient må en velge ut de 5-7 viktigste øvelse for hver enkelt. Samtidig bør et program inneholde minst en øvelse fra hver

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

KOM I GANG! Styrketrening

KOM I GANG! Styrketrening KOM I GANG! November/ Dember 0 Kr. 49 Den raske veien til Sprett rumpe & definert mage Tren riktig Få maks resultater Bedrer fordrenningen Styrketrening Skal du forme kroppen din etter spesifikke ønsker

Detaljer