Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:"

Transkript

1 Kj ere kund! Takk ior at du har kjopt defte p'oduhd, \6 hepsr & v fe myo gled ev det. Det tar itt fid a s tle det sammen. Ta det som en liten rnoqompvehe 0 t 9r ikk uyan$g 6 trenge droyt en time pa A settelrampo inensammen,setatidati hjetpoggiordetgiem sammenm denvenn. Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:

2 TR-l.8, en 1.8M trampoline TR-2.5, en 2.SM trampoline TR-3.0, en 3.0M trampoline TR-3.6, en 3.6M trampoline TR4.0, en 4.0M trampoline TR.4.3, en 4.3M trampoline A novarsel! DET ER MEGET VIKTIG AT DU BADE LESER og FoRSTAR DE INSTRUKSENE SOM FOLGER MED DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR DU SETTER SAMMEN OG BRUKER TMMPOLINEN.

3 F3lsfi"gvnn", a oruke denne trampolinen' les all informasjonen som folg r m d^dette pfoduktet neye. som m"o tnt,o"*,iii"i"i Jervi brut<er rroppen ver' kan de som er med' "nor. [ii"r"o"i. ro, a,"ou"ero faren for skader bor du noye med e fobe disse sikkerhetsforskrift ene og rddene > Misbruk og feil bruk av trampollnen er farlig og kan Iore til alvorlis." "f9"'l- -^- > iratporinlt uting"r de som bruker d m hoyt opp i og kan fore lil uvante kroppsbevegelser. > io-riirorrer an-tio trampolinen for du bruker den, sjekk om iarene er i orden' og at rammen og ' Out<en er uten st<ader, og om noen deler har kommet bort' nii ;t"imasljn om trvoroan trampolinen skal monteres kon-ekt og vedlikeholdes - " fnn", ""o"""org i J"nn"" *iredni;gen. Her far du ogsi tips om hvordan.du skal sike bruterne mot h""ra- tu.-polinen skal bruk s Alle som bruker trampolinen og alle som er "f."j"i ansvarlige "g for den, ma gjoro seg grundig kjent med denne veiledning:1,11':,:trn ot*"' tramoolinen ma v ere oppr",*-.." pi egne begrensninger ner det gjelder hva slags "in" hopp og sprett de kan utfore Pe den' ADVARSEL ALDRI MER ENN EN OM GANGEN PA TRAMPOLINEN! FLERE HOPPERE SAMTIDIG SKER FAREN FOR SKADER SOM BRUKKET NAKKE, HODERYSTELSE, BRUKNE ARI\4ER, BEN OG RYGG. FALLER DU NED PA HODET ELLER NAKKEN, KAN DET FORE TIL LAI\,IMELSE OG DgD! U LANDER PA HODET ELLER NAKKEN! STIITT EiLTIO UEO EN LEGE FgR DU UTFORER UVANTE OG VANSKELIGE FORI\4ER FOR FYSISKE AKTIVITETER A;VARSELI PRODUSENTEN VIL PA DET STERKESTE ANBEFAL EN inucjenorlrc nv rnnmpoltnen, FoR DETTE vll REDUSERE FAREN FoR A iniii urer.rron. rlll NED FRA TRAMPoLINEN KAN FoRE TIL ALVoRLIGE SKADER ELLER DOO, 6"j."g"t rttig aet er god heydeklaring Vi anbefaler.at det er full klaring minst I meter ". ooo-tra uat<ien. "t ssrg for at kabler' greiner og andre ting som kan farlige for hopperen, ikke kan komme i voien. Det er vikiig med god ktaring i alle retninger' UnngA at trampolinen ster inntil en vegg' et stittas elier andie tet<eom;gder. sorg for at det er god plass pa alb kanterundt lrampolinen. PLsser trampotinen pd et jevnt, flatt underlag Det kan nodvendig med bolysning av svak opplyste omrader. Sorg for ai irimpolinen ikke brukes uten at nogn overvaker aktivitetene' ias"s pa at aet iire er tremmede gjenslander under trampolinen Eieren og den som overviter at<tivitetene pa trampoli;en kan stilles til ansvar, dersom ikke alle brukerne folger de regler som gis idenne bruksanvisningen'

4 ADVARSELI kk-e tramporrnen pa :l_as.se betonggurv, sreineteler rkke hard bakke lrampolinen eller en gratt innendors overflate. Bruk Hvis du ikke forger de anvisningene som brir gitt. vir det oke faren for at noen brir skadet. Denne trampolinen er konstruert oq orodr nenoverr<strauislonei. ;;;;;il;#';i:iav sorid materiale os etter sode :1."i.".":i:lri.::,L";;;,-,.il;;;,:H1:";?J"".J!"l1lii[1 sxaoer vere titen. Vonnligst folg de redene som blir grtt. u^enne trampofinen er bygget med sikte pe 5 tere vis; berastninger. sorg for at del Dar er 6n ::::.:.1: j:?lp"lri:" av sansen. tnsen som veier over 110 kitoior u.ri" i"i, -ol oor enlen bruke sokker, orrr"r.n" turnsko eller vare barfott. vanlige sko errerjoggesko md ikke brukes itramporinen_ For at tramporinen eller bli sk6det, ikke ssrg skar for fd risper at kjeledyr ikke kommer opp i den. Dessuten spisse,ell r bor alte - harde gjenstander - hopperne -"' har p6 seg trerne for de bruker trampojinen.- uer ma aton skarpe eller spisse gjenstander i trampolinen. Kontroller alltid trampollnen for bruk, ogse etter slitasje, skader pa grunn manglende av feit deler. bruk eller En rekke forhold kanoke farene for at noen blir skadet. oppmeflgom pe: Var spesiett > Punkteringer, hull eller rifter i trampolinematten. > Hengende matte. > Lsse eller skadede ssmmer hvor som helst p6 trampolinematten. > Boyde eller brukne deler i rammen eller i bena pa t.ampolinen. > Brukne, forsvunneller skadede trerer. > Skadet. manglende e er utitstrekkelig testet ramme. > Alt som kan stikke ut spisse gjenslander) fra rammen, selve matten eller nerene. HVIS DU OPPDAGER NOE AV DET SOM ER NEVNT OVER, ELLER NOE ANNET rror SOI\4 KAN DU skade BRUKERNE AV DENNE TmrupoLrNEN, MA Tnan,tpoiri,rlt HVEMNDRE rns rm og SIKRES, SLIK AT DEN IKKE KAN BRUKES FoR rr,rnr,:crir{e'er-r-en SKADENER UTBEDRET. KRAFTIG VIND Ndr vinden blir ekstra sterk, kan d6t fore fl at trampolinen btir vippet rundt. Hvis du tror bli kraftig det kan vind bor du enten flytte tramporinen eler demontere ien. En irriqh"t ornoe.oen a runde. ylre kanlen pd trampolinen til bakken ved hjelp av rep "nn"n og paler. F-or a vare ",. pd den sikre siden me det alltid minstre slike pebfester. 6ei er ikte - tititr"f,l"tiq d bena pa lrampolinen, " -' - fordidette "'- kan fore til at d"n sur" O"ten t"*... " "ixre TMMPOLINER SOI\4 ER OVER 50 CM FRA BAKKEN BOR IKKE BRUKES AV BARN UNDER 6 AR. MA IKKE BRUKES INNENDuRs

5 Advarsel > Prov ikke selv og la heller ikke andre utforer saltomortaler' Dersom du lander pe hodet eller nakken. kan det fore til alvorlige skader, lammelseller dod' selv om du lander midt pe trampollnen. > La aidri mer enn 6n person bruke trampolinen av gangen Brukes trampolinen av flere personer samtidig, kan dette fore til alvorlige skader. > Bare voksne, erfarne personer ma ovenake aktivitetene i trampolinen > Trampoliner som ster mer enn 50 cm over bakken, bor ikke brukes av barn under 6 ar' > Kontroller alltid trampolinen for bruk Sjokk at polstringen rundt er riktig plassert og sikret' Erstatt alle slitte, defeke eller manglende deler' > Du skal klatre, og ikke hoppe av og pa trampolinen Det erfarlig e hoppe fra trampolinen og ned pa bakken eiler gulvet, eller a hoppe opp i trampolinen Bruk ikke trampolinen som et springbrett over til andre gjenstander' > Reduser spretten ved A boye i knarne ner du lander pa trampolinen > Lar deg de grunnleggende hoppene og hvordan du holder kroppen for du gir deg ' kast med vanskeligere ovelser. Det er mutig A utfgre en rekke forskjellige aktiviteter ved d kombinerenkle bevegelser med eller uten hopp innimellom > Pass pa at du ikke ko;mer for hgyt. Hold deg lavt til du kontrollerer dine egne sprett Tren deg pa a lande midt pa t.ampolinen Det er mye viktigere ha kontroll over sprettenenn a komme hoyt. > Hold alltid oye med trampolinen. Dette gir deg bedre kontroll over sprettene' > lkke hopp ner du ef trott. lkke hopp for lenge av gangen' Trampoiinen ma korrekt sikret ner den ikke er i bruk' Sgrg for at den ikke brukes ner ingen kan overvake bruken. Hvis du bruker en trampolinetrapp, ma den som overvaker aktivitetene tierne denne fra trampolinen fsr han forlater den for g hindre at ba'n under 6 Ar kan komme seg opp pe trampolinen. > qenstander som kan forstyne den som hopper, ma ikke forekomme Pass pa at omradet rundt hopperen fritt. > Bruk ikke trampolinen nar du er pavirket av alkoholeller andre rusmidler' > Trenger du e vite mer om utstyret til trampolinen, kontakt produsenten' > Tren6er du informasjon om ferdighetshopp, kontaki en godkjent trampoiineinstruktgr' > Hopibare nar overfl;ten pa trampolinen er torr' Bruk ikke trampolinen i kraftig vind eller > Les all informasjonen fgr du bruker trampolinen Advarsler og instruksjone' for hvordan trampolinen skai vedlikeholdes og brukes er iatt med for sikker og god bruk av dette utstyret. > Pa ;ide I er det ytterligere informasjon fra produsenten ner det gjelder de grunnleggende hoppeferdighetene. Dinne informasjonen inneholder ogsa illustrasjoner som viser hvordan hoppeme sial utfore de grunnleggende gvelsene Det ma ikke gis informasjon om hvordan tra;polinen skal brukes til saltomortaler' sprang, stup eller andre mer eller mindre avanserte/farlige ferdigheter' > Det finnes infoimasjo;om:sikkerhetsforskrifter og veiledning i hvordan man skal unnge ulykker.overvakerens oppgaver med sikte pa e unnga skader'eierens' overvakerens og instruktorens ansvar. > Brukerens ansvar.

6 SLIK BRUKER DU TRAMPOLINEN og fremst bor du bli fortrolig med hvordan trampolinen foles og hvordan du spreller. Konsentrer deg om din egen kropp og hvordan du ster. Ov sapass lenge pe hver hopprype al du foler du har full kontroll og kan gjennomfore hoppet uten probtemer. For e dempe et hopp, behover du ikke gjore annet enn e boye i kname idot du kommer i kontakt med matten pa trampolin n. Denne teknikken bor du ove deg i samtidig med at du larer deg de grunnleggende hopptypene. Du trenger a kunne dempe h;pp ne di;e hver gang du mister balansen eller kontrol len over hoooet. Begynn med,d enkleste hoppene og var sjkker pa at du har kontroll over hoppet for du ger videre til vanskeligere hopptyper. Et kontrollert hopp er et hopp der du lander pe samme stod som der du startet hoppet. Hvis du ger videre til den neste hopptypen for du har mesrrer oen fonige, oker du faren for at du kan bli skadet. Hopp ikke for lenge i trampolinen. Blir du oker faren for at du kan bli skadet. hopp en kon tid, og la deretter de andre fa ha det litt moro, pass pe at det aldri er mer enn 6n Derson i trampolinen av gangon. Na. du hopper, bor du ha pa deg en T-skjorte, kortbukser e er treningsbukser og vanttge turnsko. Hvis du er en nybegynner, kan del tenkes at du foretrekker langemede genser;og tangbukser for d unnge e skrape deg ellerfa ripel opp huden for du har lart deg 6 mistre lanjingen. Bruk ikke sko med harde seler j trampotinen, for de vil stite hardt pe mate;ialet i matta. Pese at du gar opp i og ned fra trampolinen pe kor.ekt mate. Den riktige meten er a tegge en hand pa rammen og enten ge opp i eller rulle opp over rammen og og inn pa sene matten..det er viktig at du a tid har et godtak i rammen bade n6rdu 96r opfi og ned fm trampolinen. Ge ikke rett pe polstringen pe rammen. Den riktige mdten 6 gi av trampolinen pa, er a bevege deg mot kanten av matten, legge handen pd rammen og holde ieg fast i rammen mens du kommer deg fra matten og ned pa bakken. Mindre barn bsr hjelpes bridjopp i og ned fra tramoolinen. Gjgr ikke ville hopp i trampolinen, det oker faren for at du blir skadet. For at du skal vtrrre rrygg I trampolinen, er det viktig at du har kontroll over hoppene dine og behersker de ulike teknikkene. Prov ikke a hoppo hoyere enn en annen hopper! Bruk aldri trampolinen uten at noen andre er til sleoe. opp og ned fra trcmporinen: ver forsiktig nar du gar opp i efler ned fra t*mporinen. Trakk ikke rett opp pe polstringon eller pe fjerene, og prsv ikke a hoppe r6tt opp itrampolinen fra et batdokk, et tak eller en stige. Dette oker faren for at du blir skadet! iipp atori Oiret<te na trampolinen og ned pa bakken, uansett hva srags underrag det er snaik om. Hvis mrndre barn bruker trampolinen, trenger de kanskje hjelp til d komme seg opp og ned. Bruk av arkohor og na*otiske stoffer Innta ardri arkohor eler andre narkotiske stoffer nar du bruker trampolinen! Dette vil ske faren for at du blir skadet, fordi disse midlene svokker dommekraften din, oker reaksjonstjda og svekker din fysiske tilstand. Mange hopperc: Detsom flere enn 6n hopper befinner seg pe trampolinen samtidig, gkerfaron for at det oppstar skader. Disse skadene kan komme ner;oen hopper av trampoli;en, misler

7 kontrollen, kolliderer med andre hoppereller lander pe Vanligvis er det den letteste oersonen som blir skadet. Treff ikke rammen eller tarere: Hold deg alltid midt pa matten. Dette reduserer faren for at du kan lande pa tarene eller rammen. Pass pe at polstringen alltid er pe rammen. Hopp ikke rett pe polstringen. Denn er ikke laget for e kunne tel6 vekten av en hopper. Mist ikke kontrollen: Prov ikke vanskelige manovrer eller spesielle ovelser for du har behersket den du allerede har begynt e ove deg pa. Hvis du gjor det, oker faren for at du kan bli skadet gjennom fall pe rammen eller fjarene - hvis du da ikke faller ut av trampolinen fordi du har mistet kontrollen over hoppet. Et kontrollert hopp er et hopp der du lander pa det samme stedet som der du hoppet opp. Hvis du mister kontrollener du hopper pg trampolinen, bgy kraftig i knerne nar du lander. Dette vil gjore deg i stand tila fa tilbake kontrollen og stoppe hoppet saltomorlaler deg ikke pa noen former for saltomortale, verken framlengs eller baklengs, pa denne trampolinen. Hvis du gjor en tejl nar du utfgrer en saltomortale, kan du lande pe hodet eller nakken. Det vil oke sjansene for at du brekker halsen eller ryggen, noe som kan fore til dod eller lammelse. Frcmmede gjenstander Bruk ikke trampolinen n6r det er andre mennesker eller gjenstander under trampolinen. Dette okerfaren for skader. Hold ikke noen slags gjenstander i hande nar du hopper, og plasser ikke gjenstander pa trampolinen nar andre hopper. Var alltid oppmerksom pe hva som er over d6g ner du bruker trampolin n. Greiner, kabler og andre gjenstander som befinner seg i lufta over deg, oker faren for at du kan bli skadet. Derlig vedlikehold av trampolinen: Et ttampolinen darlig vedlikeholdt. oker det faren for skader. Undersak trampolinen for du bruker den, se efter boyde ror, rifter i matten, lose eller od lagte n6rer og sjekk om trampolinen er stabil. oppmerksom pa hva slags du har ner du bruker trampolinen. Hvis matten er vat, kan hopperen gli og skade seg. Hvis det bl6ser for hardt, kan hopperen miste kontrollen. Begtenset adgang Nar trampolinen ikke er i bruk, ma stigen oppbevares pe et sikkert sted, slik at ikke bam leker pe trampolinen uten tilsyn. RAO FOR A REDUSERE FAREN FOR SKADER Hva hopperen selv kan gjor6. Det viktigster at du har kontroll over hoppene dine. Et kontrollert hopp er et hopp der du hopper opp og lander pa samme sted. Gi deg ikke i kast med mer kompliserte og vansk lige ovelser fgr du behersker de grunnleggende hopptypene. er viktig. Les, fo6te og praktiser alle sikkerhetsforskriftene og advarslene for du bruker trampolinen. Trenger du ytterligere rad om sikkerhet, ta kontakt med en godkjent trampolineinstruktor. Hva d6n som har tilsynet kan gjore. Den som har tilsyn med trampolinen ma forsu alle reglene og redene og sorge for at de blir fulgt. Det er hans eller hennes ansvar a gi red og veiledning til alle som hopper. Hvis tilsyn ikke er mulig eller ikke tilfredsstill6nd, ma kampolinen enten oppbevares pa et sikkert sted, tas ned for 5 forhindre ukontrollert bruk eller dekkes med en solid presenning som er sikret med las og lenker. Den som har tilsynet me ogsa sorge for at sikkerhetsplakaten plassed pe trampolinen og at hopperner kjent med advarslene og redene.

8 TRAMPOLINENS SIKKERHETSINSTRUKSER HOPPERNE a Bruk ikke trampolinen nar du har inntatt alkohol eller na*otika. a Fjern alle harde eller skarpe gjenstander du har pa deg for du bruker trampolinen a NAr du klalrer opp i eller ned fra trampolinen, var forsiktig og gjsr det slik at du har god kontroll. Hopp aldri ned fra eller opp p6 trampolinen, og bruk aldri trampolinen til 6 noppe over eli r over til andre gjenstander. a Ler alllid d6 grunnleggende hoppene og blifortrolig med dem for du prover deg pa vanskeligere ovelser. Studer oversikten over grunnleggende ferdigheter for A bli kjenr meo hvordan du de grunnleggende hoppene. o Vil du stoppe sprettingen, boyer du i knarne ner du lander pg matten. r Ha alltid full kontroll n5r du hopper. Et kontrollert hopp er et hopp der du lander pe samme sted som der du startet. Hvis du foler at du holder pa A miste kontrollen. forsok a redusere sprettingen. a Hopp ikke for lengo i trampolinen og prov deg ikke med mange hoye hopp otter hverandre. a Hold blikket rettet mot matten lor 6 beholde kontrollen. Hvis du ikke gjor det, kan du miste balansen eller kontrollen. o Det ma aldri mer enn 6n person i hampolinen av gangen. a Det ma alltid vare en veileder lil stede ner du bruker trampolinen. VEILEDERNE Gjor deg fortrolig med de grunnleggende hoppene og sikkedetsreglene. Sorg tor at alle sikkerhetsroglene blir overholdt og at nye hoppere gjor seg kjent med de grunnleggende hoppene for de prover seg pe nye og vanskeligere hopp. Pa denne mabn reduserer du faren for skader. a Alle hoppere ma ha en veileder, uansett alder eller hvor gode de er. a Bruk aldri en trampoline som er vat, skadet, skitton eller utslitt. Trampolinen bgr inspiseres for noen begynner d hoppe iden. a Alle gjenstander som kan skape vanskeligheter for hopperen, me hobes godt unna trampolinen. Var oppmerksom pe hva som er over hodet pa hoppe.en, hva som er under - og hva som liggerundtrampolinen. a Trampolinen bor sikres nar den ikke er i bruk, for e forhindre ukontrollert bruk og bruk uten tilsyn. UNDERVISNINGSOPPLEGG Det folgende opplegget er et forclag til hvordan man kan lere seg de grunnleggende hoppene fgr man gar over til mea kompliserte ovelser. For hopperen kommer seg opp i trampolin n og begynner e bruke den, bor han eller hun lese og forsta alle sikkerhetsforskriftene. I tillegg bor veilederen og hopperen 95 gjennom kroppsbruken og bevegelsene sammen for hoppingen begynner. Forste leksjon. A. Slik 96r du opp i og ned fra trampolinen pa riktig mete. B. Grunnleggende hopp - demonstrasjon og ovelser. C. Redusering av spretten mod ovelser. Ler e bremse pe kommando. D. Demonstrasjon av hvordan du bruker hender og knar, med ovelser. Legg sarlig vekt pa firepunktslanding og rett plassering pe matten. Annen leksjon. A. Ga gjennom og ov pe teknikkene fra Fsrste ovelse. B. Domonstrer og ov pe knehopping. Ov inn grunnleggende landing pa knarne og opp igjen for halv vridning til hoyre eller venstre. C. Sittende hopp, demonstrasjon og ovelser. Lar grunnleggende sittende hopp, legg deretter til knehopping, hopp med hender og knar, og gjenta.

9 Tredje leksjon. A. Ge gjennom og ov p6 de teknikkene som er gjennomgatt tidljgere. B.-!:111!:mg]/er-hoqer Vis fronthoppeposrsjonen. Alte.rna innra mens flat tiggestifiing Inskuktoren (ansiktet sjekker ned) feil stillinger som kan to.e tit skader. u. Eegynn med hopp med henqer og og ge vidore til liggende, ga gjor over i staende ovejsene pe stilting. matten og D. Ov pa rutinen med hand- og knehopp, liggende hopp, opp pa pe bena bena igjen, igjen. siftenoe sinende nopp, hopp, opp opp pa bena gjen. Fjerde leksjon. A. GA gjennom og ov pa de teknikkene som or gjennomgatt tidligere. B. Halv vonding. -- ] e3ov11 fra tronthoppeposisjon. Straks du kommer i kontak armen med enten matten, tit venslre ' skyv fra med e er til hoyre, og vri hode og skutdre i samm" ;"i;;:- z unoer noppet er der viktig e horde ryggen parate, med matten medlodet 3. Etter fu roftet. vending, land i fall_forover_sti ing. Nar denne leksjonen er gjennomfort, har hopperen lart seg de grunnleggende trampolinehoppene. Deretter bor hoppeme oppmuntres tir 6 utvikre god sinjigne form de rutiner er i, og att hvor etter hvor sikre de er pa konho en over egen kropp. rit a Ir^l!:,?:l9p*r:" utuiktegne rutiner. kan de prove denne Hoppe-teken. ra on og oppover. Her Forste te er a hopper gjennomforer e sveise. tteste troppei me-na samme ovetsen rolu oen og tegge fiten ny. Fortsett slik _ og afle som froppei'ria gjennomfore n""]rj" pa oversene a i riktig rekeforge. Den forste som bommer, ta. uor"i"uji-nlben "ig O. Forlsett til alle n"ste bokslavene ta, i HOppE er delt ut. Den siste som ga, ut, t lu"t - sem ner du er med p6 denne reken, er det viktig at du ikke utforer ov"rauiou "iu_n"it'ff4"n over itr.jr,". og som xontrorr du ennd ikke har tert skikkelio. Ta kontakt med en godkjent lrampolineinsl crunnleggende T*u"o,_,"a"o"jt*,or GRUNNHOPPET for e utvikle lrampolineferdighotene dine viderel,a& E*S -TL K il tl sk 1. Start i steende stilling med fottene i skulderbreddes avstand, hodet lgftot og blikket p6 matten. 2- Sving armene framover og oppover og rundt i en srrketoevegetse. 3. Hold fottene sammen mens du er i lufta, og strekk fottene sa peker nedover. 4. Hold fgtlene i skulderbreddes avsland n6r du lander.

10 KNEHOPPET { R :L tu1. Begynn tu nopp. med grunnhoppet og gjor et lavt 2. Land pe med rett rygg' kroppen rank oq bruk amene for a bevare balansen' 3. Spr;tt opp i staende stilling ved 6 svingo armene oppover. SITTEHOPPET v.?tu R. w \t) :v 1. Land flatt sittende 2. Plasser hendene pa matten ved siden av hoftene, uten stive albuer. 3. Kom deg opp i staende stilling ved e dytte fra med hendene. FOROVERHOPPET fi, u A)" =gz 1. Beqvnn med et lavt sprett 2. La;; liggende (med ansiktet ned) med hender oo armer strukket ut framover pa matten' 3]Dytt fra med armene for A komme tilbake til staende stilling. 180-GRADERSHOPPET,P A-_'*- zs-rr.2.rygk- '1. Begynn fra fronthoppeposisjon. 2. Dytt tra med venstre eller hoyre hand og arm (avhengig av hvilken vei du vil snu deg) 3. Pass pe at hodet og skuldre peker I samme retning og pase at ryggen er parallell med matten og hodet loftet. 4. Land i liggende stillrng og kom deg opp I suende stilling ved i dytt lia med hendene og armene. I lovlnsel' aednn ellrto HopPET Dtrr ved DEN BRUTTE sirkelen LANDER DU MER ENN iiirri cir,rrrmeren FRA KANTEN AV DEN BRUTTE STRKELEN, AVSLUTT O'IEBLIKKELIG xo-"i']u6eniiec"ruu olnerren A HoppE IGJEN ved DEN BRUTTE SIRKELEN l0

11 PLASSERING AV TRAI'POLINEN Det ma vere et minimum av 8 moter klaring over bakken. Pase spesielt at det ikko 6r farlige gjonstander som greiner, elektriske kabler, vegger, gjsrder, husker, svommebassengor og lignende i narheten. For a sikre 6n trygg bruk av trampolinen, var oppmerksom pa fobende ner du plasserer tramoolanen: a Pese at bakken erjevn og horisontal. o 5619 for at omredet er godt opplyst. a Pass pa at det ikke b finner seg noe under irampolinen som kan fore til skader' Folger du ikke disse retningslinjone, oker du faren for at noen kan komme til skade. SLIK SETTES TRAMPOLINEN SAIIIIt,EN. For A kunne montere denns trampolinen trenger du dst spesialverktoyet som med dotto produket. NAr trampolinen ikke er i bruk, kan den lett demonleres og lagrss Les denne veil dningenpye for du begynnor a montere lrampolin n FOR DU BEGYNNER Sjekk denne siden - her beskrives alle dolene med numre. Monteringsanvisningon brukef disse beskivelsene og tallene, for e gjore montoringen lettere for deg Sjekk at du har alle delene som er beskrevst. Hvis du mangler noen deler, sjekk denne siden - den gir informasjon om hvordan du skal fa tak i de manglende delene For a unnge at du skal fe klypemerker unde. arbsidot, vennligst bruk hansker' OVERSIKT OVER DELER Referanse Reteranse Antall deler Antall deler nummerdelenummerbeskrivelse 1.8M 2.5M 3M 4M 4.3M Trampolinematte 1 HJSOO m/ V-ringer 'l 2 HJ801 Rammeforing Ramme m/ feste for 3 HJ8O ben HJ8O3 F mme HJ8O4 FOt 3 4 HJ8O5 Ben HJ806 Galvaniserte flarer Verktoy til 8 HJ8O Iiarfestino ANDRE GJENSTANDER SOM ER INKLUDERT, MEN IKKE VIST I BRUKSANVISNINGEN II

12 1 HUSK A BRUKE HANSKER NAR DU SETTER SAMMEN TRAITIPOLINEN. VER OPPMERKSOM PA AT MAN MA VERE MINS TO FOR A MONTERE TRAMPOLINEN. TRINN. Rammen. Det er i alt 20 stdlror som ma sette sammen for a lage rammen. Alle delene med samme nummer kan brukes om hverandre og har ikke noen spesifikk hoyre- ller venstreplassering. For a sette d lene sammen, fores den delen av roret som er mindre inn i den delen av der anore rsrct som har en storre 6pning. Der to ror er satt sammen, kalles punktone koblingspunkter. -<= \. l>",-/ ) 'o-\'{" X \"--{ \ a---'? 6"\,./ \ f>/ X-r t:\,/-j \u/ A. Legg alle rammedelene i en sirkelsom vist pe bildet (Bilde 1) B. Du skal n5 bruke folgende d6ler: 1. Ramme (HJ803- ref. nr. 4) 2. Ramme m/ feste for ben (HJ802- ref. nr. 3) 3. Fotter (HJ804- ref. nr. 5) 4. Ben (HJ805- ref. nr. 6) ANDRE TRINN, Sett sammen ben og fofier. A. For alle bena (6) ned i fottene (5) som vist. 12

13 TREDJE TRI N. S tt sammen overdeten. Her tenges det to personer. En pqson lofror b6n og foitor fra andre trinn opp i staende (loddrett) stilling og ferer n av festene i rammen med feste fo. ben (31 ned i bena. Den anore holder den and e endgn og for r den Inn i sn av de andrg bona med fotter som vist. Nd har du 2 hele ben som er fostet til rammen. B. NA kan de andre ramm dol ng plasseres inn i apningen i bena ved a s tte dem sammen som vtst.

14 FJERDE TRINN. Sett sammen trampolinematien' vliforsittb nar fiarene festes til trampolinematten Her henger du hjelp fra en annen ver sfesiet forsittig og trusk at nar lerene lestes, kan man lett bli klopet idet trampolin n suammes' A. Legg trampolinematten ut inne i rammen. 0-punktet B. Det er i alt 36 narer for1.8m'48 for2 5m,60 for 30m' 72 farer for 36m 80 for i.o. g8 i"i a.i. videre er det!6 V-ringer forl 8m,48 V-ringer for2 5m' 60v-ringer for 30m' 72 V-ri;ger "s for 3.6m, 80 for 4 Om og88 for4.3m De korresponderer med 36 hull i rammen ioi i.g;]+e nrtt i.utten for 18m,60 hull i rammen for 3 om,72 hull i rammen for 36m' 80 for 4.Om og 88 for 4.3m. Ingen av disse er nummerert' sa folg sammensettingsanvisningen noye' vjo etiiffefaiq steo pa ;mmen (kall det o-punkte0 Deretter fester du fsrst en fj6er (7) pe den.ai"n tii."mmen. Etter at kroken pl er festetil rammen' snu fjaren mot tramoolinen "ot "iui"t, pa den mebn som er vist Bruk spesialverktoyet til a feste matten ved a tr"r.fi" J"a og tre den andre kroken gjennom V-ringene Husk o-punktet' da du har bruk for dette punktet "".t"n senere nar du skalfeste rammepolstringen FJ/ERENE FESTE SLIK: {1) Bruk kraftige arbeidshansker for a beskytte hendene dine. (2) Bruk spesialverktsyet som folger med (3) Hold og for kroken pe opp mot hullet i stalrammen. (4) Hold spesialverldoyet over og trekk kroken par mot stakammen som vist, og d)'tt kroken ;ed hvis den ikke erftrllstendig nede i hullet

15 D. Deretter teller du I hull for1.8m,12 hull for 2.5m, '15 hull for 3.0m, 18 hull for 3.6m, 21 for 4.0mog 4.3m pa oversiden av rammen og det samme antallet pa ringene. Fest iaren ved dette punktet. Du skal 18 for 3.6m, 21 for4.0m og 4.3m. E.Tellytterligere9fotog1.8m,12fotog2.5m,15fotog10,18hullfor3.6mog21 for4.0mog 4.3m bortover ovoraiden av rammen og V-ringene. Ou bor na ved 18 for'l.8m,24 fot2.sm, 30 for 3.0m.36 for 3.6m og 42 for 4.0mog 4.3m - og fest en pe dette punktet. Gjor dette en gang til. N6 skal du vare ved punkt 27 for1.8m,36 for2.5m, 45fot 3.0m,54 for 3.6m, 63 for 4.0m og 4.3m. F. N6 har du f6tt festet 4 ved punktene 0,9,18 og 27 forl.8m,0,12,24 og36 tot 2.5m,0,15 30 og 45 for 3.0m,0, 18, 36 og 54 for 3.6m, 0, 21, 42 og 63 for 4.0m og 4.3m. A. Denne ievne slrammingen sr nsdv ndig for A Ie monterl maflen (onekt o-ounktet for l.8m fbr2.5m for3.0m tor 3.6m For4.0m For4.3m for l.8m 9 for2.5m 12 for3.0m 15 for 3.6m 18 For4.0m 21 For4.3m 21 for l.8m l8 for2.5n 24 lor3.om 30 lbr 3.6m 36 For4.om 42 For4 3n 42 G. For a fe festet de resterende teller vi pe samme mate.til 32 forl.8m, til 44 for 2.sm,til 56 for 3.om,til 68 for 3.6m, til 80 for 4.0m og 4.3m. H. Fest fjarer for hvert 5. hull for1.8m, hv rt 6. hull for 2.5m, hvert 7. hull for 3.0m, hveft L hull for 3.6m, hvert 10 hull for 4.0m og 4.3m, og for hver av de koresponderende V-ringene. I tillegg til de tidligere farene, skal du na ha ved 5,14,2309for1.8m,6,18,30o942 lot 2.5m,7,22,37 og 52 for 3.0m,9, 27, 45 og 63 for 3.6m, 10, 31, 52 og 73 for 4.0m og 4.3m. l. Fest ferer ved hvert 2 hull forl.8m, hveft 3 hull for2.sm og 3.0m, hvert 4 hull for 3.6m, hvert 5. hull for 4.0m og 4.3m - og de tilsvarende V-ringene. I till gg til de allerede installerte 0erene, skal t5

16 du na ha fiaror v d 2,711,16,20,25,29 og 34 fot1.8m,ved 3,9,15,21,27,33,39 og 45 for 2.5mi ved 3,10,'18,25,33,,(),48 55for3.0m, ved 4,13,22,31,40,49,58 og 67 for3.6m, v d 5, 15,26, 36, 47; 57, 68 og 78.br 4.0m og 4.3m. J. Fest fiar r for hvert 2. hull for 3.6m, for hvert 3. for 4,0m og 4.3m og l svarcnde v{ing r. I lifiegg til de allersde instalgrto tfrens, skal du na ha 0arcr v d K. Fest resten av iarene. L. Hvis du oppdag r at du har hoppet over et hu ll r en V-ring'foftind lsa; t!f, deg bakoyer og fiern ll9r Gst alle de iarene som ma flyttes fror e kunn fa konekt plassedng. FE TE TRINN. Fest rammepolstringen. Alovmsel Bruk aldri trampolinen uten at rammepgletring n sr festet og bund lil rammon. A. Legg plastiestene opp som vist nedenfor For f68tsns ovsr bena som visl. -l

17 ADVARSEL stellog vedtikehold ---^ -^l'rialer oq i henhold til gode hendverkstradisjoner' sa Denne trampolinen er laget av gode mai lenqe dsn vedlikeholde" i ou"'"n""t"tt"t"" t"i btk""nui"ning"n vil hopperne.kunne fa ;ffi#;;';;;;; "g sl"o"' - og i"i"nllor ulvtkervitveere titen vennlisst - ta hensvn til B:land61xff:l'::Il::ltT:,TJa taren viss vekr og en vis: bruk sors- for at det ardri,vennrisst er mer enn n person som oruxer rrampotinen av gingen Denne persotn u"i" ou"' T3 ill: 110 kilo. Hopperne bor u'ur" eiter t'are.oartott nar de- bruker trampolinen' "nt"n "o**"''-gyisio La ikke kjeledyr komme opp pa trampolieniior det kan fore til at matten.blk revet opp eller d.letaot_ Dessuten bor ing"n,oa oru*"r'ir-u;i4in"n" pa s"g slurpeller spisse gjenstander' in SJ""stanO* u"r -heller aldribelinne seg oppa matten. soro "rii" a tid tor e sjekke u"rnpoun"n,", o.ui,1-"'"iij, siitr"1e, "a"bgt""ller manglend deler' Det llll."i.u"-r.rrt"io ka; oke ""t faren for skade var spesielt oppmeftsom pa: :nl"iii"oilt"u"*un olassert eller darlig festet rammepolstring' : 3l.lLli""j"Jrj;fi':i-l. i stoffet i matten errer porstrinsen'. Odelagte "vakheter " Boyd;eller brukne rammedeler' fol eksempel Dena' * Hongende matte. ' siuio",ing ut fra rammen eller opohenget. "o. ",ikrer Forsok ALDRI - og tittat ingen anore - i;;#lattoiortater' ranoer ou paiodet' kan det fore il;;l,g; ja sagar til ooo' selv om du lander midt pd m-atten * La aldri mer "-*;;;ilmels"e enn 6n person Or,-rXe rramfotinen av gangen. Brukes den av flere samtidig' kan det fore til alvorlige skader' l-gur" uof"n!, personer kan ha tilsyn med trampollnen -..., HVtS DU OPPDAGER "n"u"obevisste AT TRAMPOLIN;N;Ai rudei NV OC NEVruT_E SVAKHETENE ELLER BLIR BRUKT PA FEIL MATE. ELLER ;; ;;NT{Ei TIbE IT.TUET SOM D_U^TROR KAN SKADE BRUKERNE, MA DU SORGE FOR AT TR;MPOLINEN ATIN OEMONTERT ELTFR SIKRET' SLIK AT INGEN KAN BRUKE DEN ;'AKHETENE ELLER FEILENER RETTET OPP' X$?"t ura"", r.r"ttig, Lan trampolinen vippe rundt Tror du det kan bli l'"ftig yy" b"t ir"rp"ii""" ivt iiilt trygt sted eller demonteres En annen mulighet er e binde den ovre dercn av rammen til bakken "" veo nprp av rep I fater' For A sikre trampolinen' ma det vare minstre phlj""i"r. tj"i". ir*" j oinoe oena]as tit takken, for topprammen kan ble revet ut av bena' ""* lt"[l]?**," n flytte trampolinen Alle koblingspunkten-e bor sikres m d vannavstotelig' bred teip. Dette vil ", hindr" at,amren g6ifra hverandre under flyttingen og sikre at ingen av delene kommer i ulage i forholo til trver-ail. Nir trampolinen flytt s' er det be,st a lofte den et i y,ii" it" t"r,rjog frakte den i horisontal stilling Er det nodvendig a flytte trampolrnen uiln "pp d"t f"n gj"r"" beskrevet bor trampolinen demonteres forst "t "om t1

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING AKTIVITETSFORSLAG TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING Dette heftet er en omarbeiding av Norges Handikapidrettsforbunds (NHIF) hefte nr. 12, tilhørende B- kurs Handikapidrett. Hefte

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Alpint for alle Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Læringssenteret 2001 Forfattere: Harald Guldahl Reidar G. Hagen Ole Morten Svenkerud Martin Sæbu Illustrasjoner:

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Leker. Lekekategorier: 1-25 bli kjent og samarbeidsleker. 26-50 leker med fokus på løp. 51-75 leker med fokus på hopp. 76-100 leker med fokus på kast

Leker. Lekekategorier: 1-25 bli kjent og samarbeidsleker. 26-50 leker med fokus på løp. 51-75 leker med fokus på hopp. 76-100 leker med fokus på kast Leker - Trening for de små Barn elsker å leke, barn trener gjennom lek og lærer gjennom lek. Derfor bør aktivitets- og øktplanene for DNB Idrettsleker inneholde mye lek og moro. Som aktivitetsleder forsøker

Detaljer

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE

SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE SPECIALIZED BRUKSANVISNING FOR SYKKELEIERE Sykkeleierens Brukermanual 9. utgave 2007 Denne manualen tilfredsstiller EN Standardene 14764, 14765, 14766 og 14781. VIKTIG: Denne manualen inneholder viktig

Detaljer

Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter Beitostølen Helsesportsenter Øystein Vegge Martin Sæbu 2002 INNLEDNING 2 FYSISK AKTIVITET FOR ALLE 2 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE 3 BALL-AKTIVITETER 7 FANGELEKER 13 GRUPPE-AKTIVITETER UTEN BALL

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Norges Orienteringsforbund Læringssenteret 2000 1 Tekst og illustrasjoner: Alf Stefferud, Inger Svaland, Hild Sveine og Martin

Detaljer

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn STØTTE Når spising er et problem for ditt barn For alle foreldre er det naturlig å ville ta vare på barnet sitt og gi det mat... Fra fødselen av vil det spesielle forholdet mellom foreldre og barn i stor

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd.

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd. Valpebiting Tekst: Arne Aarrestad Valpebiting er like naturlig for valper som lek er for våre barn, men den kan skape problemer både for eier(e) og for valpen selv. Eier klarer ofte ikke å kontrollere

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer