Fellesforslag H, V og FrP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforslag H, V og FrP"

Transkript

1 Vedtak/behandling i Kommunestyret Behandling: Tilleggsnotat fra rådmannen, datert 7. desember, var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet fremmet Thora Bakka følgende forslag: Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2011 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 1 med endringer angitt i forslag fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med endringer angitt i forslag fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i avsnitt 2.4 og vedlegg 6 med endringer angitt rådmannens notat av Fellesforslag H, V og FrP Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss nr Enhet Tiltak B2011 B2012 B2013 B2014 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Forslag fra politiske partier nr Enhet Tiltak B2011 B2012 B2013 B Barnevern Fosterforeldre Hjemmetjenesten Ikke betaling for hj.tjeneste under 2G Hjemmetjeneste Ikke økt betaling dagsenter Kultur Aktiv på dagtid Kultur Mobil hoppbakke 25 7 Kultur Økt driftsstøtte, skiløyper, DFI Kultur Inntekter svømmehall (4 750) 9 Kultur Buss fra Dal Kultur Driftstilskudd Skytterlaget

2 12 Rådmannen Kommunal rapport Skatt, rammetilskudd Rentekompensasjon svømmehall (750) 14 Skatt, rammetilskudd Tilleggsnotat fra rådmann - sum (1 944) 15 Skatt, rammetilskudd 1 mrd fordelt på kommunene 2010 (2 800) 16 Skole, barnehage Fjern kutt skole (23) TDF Universell utforming/vedlikehold TDF Vedlikehold tilskudd Digerud 75 (2 435) (2 516) (1 500) (2 619) 20 TDF Økte gebyr parkeringskort (70) (150) (150) 20 Ikke leieinntekter Brannstasjon Nytt notat rådmannen Brannstasjon/Vann prosjekt Nytt notat rådmannen Morsa-prosjektet Renteutgifter nye investeringer (3,1% til 4,9% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (35 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter eksl renter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,02 3,00 2,10 3,01 Forslag fra Venstre - endringer investeringsbudsjettet Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Lånefinansiering per år B2011 B2012 B2013 B Helsebygg B 0 2 Svømmehall netto prosjektkostnad

3 3 Salg av sogsti Salg av brannstsjon Salg av Grande sum investeringer Verbalforslag: 1) Salg av eiendommer: Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet ber rådmannen snarest i 2011 om å besørge salg av brannstasjonen. Videre å legge til rette for salg av Sogsti dagsenter så snart som mulig etter at dagsenteret er flyttet til Grande og salg av Grande når omsorgsbygg B tas i bruk. 2) Reduksjon i skole: Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet ber rådmannen om en sak som redegjør detaljert for hvordan en innsparing på vil bli iverksatt i ) Tiltaksplan Idrett, friluftsliv og nærmiljø Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil at tilskudd til mobil hoppbakke føres sopp som tiltak nr. 17 med kommunal andel på ) Parkeringskort Prisen for parkeringskort for fastboende øker til 4000 i 2012 og 5000 i 2013, og for næringsdrivende og andre til 7000 i 2010 og 8000 i ) Søndre Follo Brannvesen Representantskapet vurderer nødvendigheten av økte kostnader til Søndre Follo Brannvesen og om det er tiltak som kan gi inntekter. På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende verbalforslag: 1) Utleietider i kommunens lokaler Høyre ber om en sak om hvordan Frogn kommune kan tilrettelegge for bruk av kommunens lokaler til lag og foreninger på kveldstid frem til kl ) Tiltaksplan for trafikksikkerhet Frogn kommune utarbeider en helhetlig strategi for fartsbegrensende tiltak og trafikksikringstiltak. Strategien skal være retningsgivende for hvilke trafikksikringstiltak som skal tas i bruk, og hvilke områder som skal prioriteres, og fungere som grunnlag for prioriteringene i trafikksikkerhetsplanen.

4 På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende verbalforslag: 1) Rådmannen bes utrede alternative løsninger for å redusere kostnadene til tunge brukere. 2) Rådmannen bistår Frognmarkas venner med etablering av utfartsparkering i midtre og nordre Frogn. Opparbeidelse utføres av TDF med egne ressurser når ledig kapasitet. 3) Rådmannen bes sørge for at sykkelveien til Glennekrysset i Nordre Frogn bygges når reguleringsprosessen er fullført. Byggingen kan forskutteres ved bruk av disposisjonsfondet etter nærmere avtale med Fylkeskommunen. På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Ole Scheie følgende verbalforslag: 1) Konkurranseutsetting av sykehjem Kommunestyret ber rådmannen/administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om konkurranseutsetting av kommunens sykehjem. 2) Fritt brukervalg av hjemmehjelpstjenester Kommunestyret ber rådmannen/administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om fritt brukervalg i kommunen. 3) Kommunestyret ber rådmannen/administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme konkrete forslag om fritt brukervalg i kommunen. På vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti fremmet Knut Erik Robertsen følgende forslag: Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2011 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 1 med endringer angitt i forslag fra H, V og FrP til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med endringer angitt i forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Kristelig folkeparti. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i avsnitt 2.4 og vedlegg 6 med endringer angitt rådmannens notat av Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Sosialistisk venstreparti Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Enhet Tiltak B2011 B2012 B2013 B2014

5 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Enhet Tiltak B2011 B2012 B2013 B2014 Barnehage Reduksjon gjennomføres kun delvis Barnehage Endringer staser justeres Barnevern Fosterforeldre Hjemmetjeneste Økt gebyr hjemmehjelp, vaktmester Hjemmetjenesten Ikke bet. for hj.tjeneste under 2G, red. 2-3 G Hjemmetjenesten Forsinket oppstart innsatsteam (500) Hjemmetjenetse Økt bet. dagsenter red.. Dagsats 100 kr NAV Økt anslag sosialstønad Kirken Økte overføringer Kultur Aktiv på dagtid Kultur Drift svømmehall (4 750) Kultur Buss fra Dal Kultur Kulturskole for eldre Kultur Utvide aktivørstilling på Eldresenteret Rehabilitering Omsorgslønn, støttekontakt reduseres ikke Rehabilitering Reduksjon kostnad ressurskrevende bruker (500) (500) (500) (500) Rehabilitering Timefaktor rehabilitering Rådmannen Støtte næringsrådet bortfaller (500) (500) (500) (500) Skatt, rammetilskudd Rentekompensasjon svømmehall (1 500) Skatt, rammetilskudd Tilleggsnotat fra rådmann - økt skatteanslag (1 944) (2 435) (2 516) (2 619) Skatt, rammetilskudd Økt forventning skatteinngang (600) (800) (1 000) (1 200) Skatt, rammetilskudd 1 mrd fordelt på kommunene 2010 (2 800) Skole, barnehage Fjern kutt skole TDF Universell utforming/vedlikehold TDF Vedlikehold tilskudd Digerud 75 TDF Inntekter Drøbak Gjestehavn (300) (300) (300) (300) Økonomi Controller opprettes ikke (400) (600) (600) (600) Kultur Forprosjekt svømmehall Økonomi Fra disposisjonsfondet (4 600)

6 Renteutgifter nye investeringer (3,1% til 4,9% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (35 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter eksl renter rådmannens forslag Netto driftsresultat i % av inntekter 3,00 2,95 2,24 3,28 Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Lånefinan siering per år B2011 B2012 B2013 B2014 Helsebygg B Svømmehall Salg av eiendommer Økt tilskudd omsorgsboliger sum investeringer På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Knut Erik Robertsen følgende verbalforslag:

7 1) Forebyggende tilbud i Frogn skolene Drift av kantine og bibliotek er av mange ikke oppfattet som viktige deler av skolen, men disse funksjoner er betydelige bidragsytere til et godt skolemiljø. Bruk av sosiallærere som har skole- og læringsmiljøet som fokus medvirker også til en bedre skolehverdag, og styrker både elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi er bekymret for at de stadige krav om innsparinger og effektivisering vil gå ut over disse viktige funksjonene. Rådmannen bes beskytte og eventuelt styrke disse funksjonene i Frogn skolene. 2) Eiendomsstrategi Salg av kommunale eiendommer Ved realisering av Helsebygg B vil kommunale eiendommer kunne frigis for salg eller for bruk til andre kommunale formål. Samhandlingsreformen og den bebudede eldrebølgen vil stille krav til nye tjenester. Slike kan realiseres i rent kommunal regi eller som et offentlig/privat samarbeid. Uansett vil slike tiltak kreve lokaler. Som en del av planleggingsarbeidet for disse nye tjenester må det utarbeides en eiendomsstrategi som baserer seg på de behov vi har for tjenester, hvordan tjenestene skal organiseres og driftes og dermed hvilke behov vi har for eiendommer og bygg. Eiendomsstrategien må resultere i en økonomisk plan. Planen skal ha et års perspektiv og avklare hvilke eiendommer som kan frigjøres for salg og til hvilke formål. 3) Helsesøstertjeneste ved Frogn videregående skole Det er en kommunal oppgave å tilby helsesøstertjeneste ved Frogn videregående skole. Denne tjenesten ytes av Akershus fylkeskommune i dag. Rådmannen bes om å utrede nivå og mulig finansiering av en helsesøstertjeneste ved Frogn vgs. På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet Kjell Monsen følgende verbalforslag: 1) I HP antyder rådmannen at det er mulighet for å omgjøre Grande til omsorgsboliger. Vi foreslår at rådmannen jobber videre med å utrede muligheten for dette. 2) Sogsti dagsenter: Når dagsenteret på Sogsti flyttes legges eiendommen ut på salg. På vegne av Kristelig Folkeparti fremmet Bente Bjerknes følgende verbalforslag: 1) Busser på Biodrivstoff Rådmannen bes kontakte Ruter for å arbeide for at busser i Akershus/Frogn begynner å gå på biodrivstoff. 2) Samhandlingsreformen alvorlig syke og døende.

8 Rådmannen bes kontakte Helse Sørøst/Ski sykehus med tanke på å etablere en hospiceavdeling knyttet til den gamle sykestua i Drøbak. 3) Miljøfyrtårn Rådmannen bes igangsette arbeidet med Frogn kommune som et miljøfyrtårn. 4) Universell utforming Rådmannen bes snarest mulig sørge for at Underhuset er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, for eksempel rullestolbrukere. 5) Gang og sykkelvei Dal-Nesodden grense Rådmannen bes fremskynde arbeidet med å realisere gang- og sykkelvei fra Dal til Nesodden grense (jmf. Kommunestyrets tidligere vedtak). 6) Farsdumper i Kirkeveien Rådmannen bes vurdere fartsdempende tiltak i Kirkeveien. Etter at Kirkeveien ble asfaltert har farten økt betydelig på veistrekningen. Med bakgrunn i at dette også er en skolevei ønskes fartsreduserende tiltak vurdert og evt. iverksatt. På vegne av Senterpartiet fremmet Hans Kristian Raanaas følgende verbalforslag: 1) Ungdommens kommunestyre oppfordres til å se på behovet og mulighet til bedret kommunikasjon mellom Nordre Frogn og Drøbak for ungdom. Rådmann bes følge opp og komme med forslag til tiltak/oppfølging i På vegne av Pensjonistpartiet fremmet Ragnar Dahl følgende forslag: Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2011 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 1 med endringer angitt i forslag fra H, V og FrP til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med endringer angitt i forslag fra Pensjonistpartiet. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i avsnitt 2.4 og vedlegg 6 med endringer angitt rådmannens notat av Pensjonistpartiet Utgangspunkt flertallsforslag Høyre, FrP og Venstre. Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Enhet Tiltak B2011 B2012 B2013 B2014

9 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Forslag fra politiske partier Enhet Tiltak B2011 B2012 B2013 B2014 Barnevern Fosterforeldre Hjemmetjenesten Ikke betaling for hj.tjeneste under 2G Hjemmetjenetse Ikke økt betaling dagsenter Rehabilitering Ikke red bemanning omsorgsbol Rehabilitering ikke redusert omsorgslønn Kultur Aktiv på dagtid Kultur Mobil hoppbakke 25 Kultur Økt driftsstøtte, skiløyper, DFI Kultur Inntekter svømmehall (4 750) Kultur Buss fra Dal Kultur Driftstilskudd Skytterlaget Rådmannen Kommunal rapport Skatt, rammetilskudd Rentekompensasjon svømmehall (750) (1 500) Skatt, rammetilskudd Tilleggsnotat fra rådmann - sum (1 944) (2 435) (2 516) (2 619) Skatt, rammetilskudd 1 mrd fordelt på kommunene 2010 (2 800) Skole, barnehage Fjern kutt skole (23) TDF Univesell utforming/vedlikehold TDF Vedlikehold tilskudd Digerud TDF Økte gebyr parkeringskort (70) (150)

10 (150) Ikke leieinntekter Brannstasjon Nytt notat rådmannen Brannstasjon/Vann prosjekt 632 Nytt notat rådmannen Morsa-prosjektet Reduserte drifts og vedlikeholdsutg. Brannstasjon, dagsenter og Grande (300) (400) (1 000) (1 000) Renteutgifter nye investeringer (3,1% til 4,9% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (35 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter eksl renter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,64 2,56 1,73 2,64 Forslag fra Venstre - endringer investeringsbudsjettet Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Lånefinansiering per år B2011 B2012 B2013 B2014 Helsebygg B 0 Svømmehall netto prosjektkostnad Salg av sogsti Salg av brannstsjon Salg av Grande sum investeringer

11 Verbalforslag: 1) Rådmannen har beskrevet et behov for omsorgsboliger, flyktningeboliger, utleieboliger spesialtilpasset til brukergruppe, kjøp av boliger til mindreårige flyktninger etter behov. Anskaffelse av omsorgsboliger til funksjonshemmede ble behandlet i forbindelse med Bringebærlia. Dette er satt på vent. Rådmannen bes utrede faktisk behov og legge frem konsekvenser og framtidige behov for anskaffelse av boliger, herunder etablering av et eventuelt finansieringsfond for å kunne bidra til bygge heiser for eksempel i blokkene på Karlsrud. Dette kan bidra til at behov for omsorgsboliger reduseres, ved at vi gjør eksisterende boliger universelt utformet. 2) Rådmannen bes utrede konsekvenser av samhandlingsreformen, sett i sammenheng med andre tiltak planlagt iverksatt for å imøtekomme behovet hjemsendte pasienter har for pleie, oppfølging og rehabilitering. Rådmannen bes vurdere om noen av plassene på Ullerud kan brukes som avlastning før pasienten kan klare seg i eget hjem, med oppfølging fra hjemmesykepleietjenesten. 3) Det blir stadig flere eldre i Frogn kommune. Rådmannen bes utrede behovet for økt dagsenterkapasitet i samsvar med befolkningsveksten. På vegne av Sosialistisk venstreparti trakk Kjell Monsen verbalforslag nr. 2. På vegne av Kristelig folkeparti trakk Bente Bjerknes verbalforslag nr. 1. På vegne av Fremskrittspartiet trekk Ole Scheie verbalforslag nr. 1 På vegne av Høyre trakk Thora Bakka verbalforslag nr. 2. Votering: Kjell Engebretsen og Jørn Beldring tok opp spørsmålet om inhabilitet i forbindelse med behandlingen av post 18, s 41 i rådmannens forslag. Bakgrunnen er at Engebretsen er styreleder og Beldring styremedlem i Frogn Næringsråd. Rådmannens forslag vil ha konsekvenser for Næringsrådet. Engebretsen og Beldring fratrådte deretter møtet. Kommunestyret drøftet saken og vedtok enstemmig at Engebretsen og Beldring var inhabile til å behandle post 18 i rådmannens forslag etter Forvaltningsloven 6, 1. ledd bokstav e). Begrunnelse: Engebretsen er styreleder og Beldring styremedlem i Frogn næringsråd. Næringsrådet er part i saken. Kommunestyret sluttet seg videre til ordførerens forslag om handlingsprogrammet med unntak av post 18, s 41. Når kommunestyret deretter behandler post 18, fratrer Engebretsen og Beldring kommunestyret. Engebretsen og Beldring tiltrådte deretter kommunestyret.

12 Pkt 1 a) med unntak av post 18, s 41 1) Rådmannens innstilling falt enstemmig 2) Pensjonistpartiets forslag falt med 1 mot 30 stemmer (1 = PP, 30 = 6 AP, 5 V, 1 SP, 2 Krf, 2 SV, 10 H, 4 Frp) 3) Ved alternativ votering mellom Fellesforslaget fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet og fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig folkeparti ble fellesforslaget fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vedtatt med 19 mot 12 stemmer (19= 5 V, 10 H, 4 Frp, 12 = 6 AP, 1 SP, 2 SV, 2 Krf, 1 PP) Kjell Engebretsen og Jørn Beldring fratrådte deretter kommunestyret. Pkt 1 a) Post 18, s 41 (29 representanter til stede). Ved alternativ votering mellom Fellesforslaget fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet og fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig folkeparti ble fellesforslaget fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vedtatt med 20 mot 9 stemmer (20= 5 V, 9 H, 4 Frp, 1 SP, 1 PP, 9 = 5 AP, 2 SV, 2 Krf) Kjell Engebretsen og Jørn Beldring tiltrådte deretter kommunestyret. Pkt 1 b) Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt 1 c) Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Pkt 1 d) Ikke votert over Pkt 1 e) Ikke votert over Pkt 2 a) Innstillingen ble vedtatt med 26 mot 5 stemmer (26 = 6 AP, 1 SP, 2 Krf, 2 V, 10 H, 4 Frp, 1 PP, 5 = 5 V) Pkt 3 a) Innstillingen ble enstemmig vedtatt Pkt 4 a) Innstillingen ble enstemmig vedtatt VERBALFORSLAG Fellesforslaget fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet:

13 1) Forslaget ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer (20 = 5 V, 10 H, 4 Frp, 1 PP, 11= 6 AP, 1 SP, 2 Krf, 2 SV). 2) Forslaget ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer (19 = 5 V, 10 H, 4 Frp, 12 =6 AP, 1 SP, 2 Krf, 2 SV, 1 PP) 3) Forslaget ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer(19 = 5 V, 10 H, 4 Frp, 12 =6 AP, 1 SP, 2 Krf, 2 SV, 1 PP) 4) Forslaget ble vedtatt med 19 mot 12 stemmer (19 = 5 V, 10 H, 4 Frp, 12 =6 AP, 1 SP, 2 Krf, 2 SV, 1 PP) 5) Forslaget ble enstemmig vedtatt. Høyre: 1) Forslaget ble enstemmig vedtatt. 2) Forslaget ble trukket og ikke votert over. Venstre: 1) Forslaget falt med 5 mot 26 stemmer (5 = 5 V, 26= 10 H, 4 Frp, 1 PP, 6 AP, 1 SP, 2 Krf, 2 SV) 2) Forslaget ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer (20= 5 V, 10 H, 4 Frp, 1 PP) 3) Forslaget ble enstemmig vedtatt Fremskrittspartiet: 1) Forslaget ble trukket og ikke votert over. 2) Forslaget ble vedtatt med 19 mot 11 stemmer (19 = 5 V, 10 H, 4 Frp, 11 = 6 AP, 1 Sp, 2 Krf, 2 SV, 1 PP) 3) Forslaget falt med 16 mot 15 stemmer (16= 6 AP, 4 V, 1 SP, 2 SV, 2 Krf, 1 PP, 15= 10 H, 4 Frp, 1 V) Arbeiderpartiet: 1) Forslaget ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer (17=6 AP, 5 V, 1 SP, 2 Krf, 2 SV, 1 PP, 14 = 10 H, 4 Frp) 2) Forslaget falt med 11 mot 20 stemmer (11 = 6 AP, 2 SV, 2 Krf, 1 PP, 20= 5 V, 10 H, 4 Frp, 1 SP) 3) Forslaget falt med 10 mot 21 stemmer (10 = 6 AP, 1 SP, 1 SV, 1 Krf, 1 PP, 21 = 5 V, 10 H, 4 Frp, 1 SV, 1 Krf). Sosialistisk Venstreparti:

14 1) Forslaget falt med 11 mot 20 stemmer (11= 6 AP, 2 SV, 2 Krf, 1 Sp, 21 = 5 V, 10 H, 4 Frp, 1 PP) 2) Forslaget ble trukket og ikke votert over. Kristelig Folkeparti: 1) Forslaget ble trukket og ikke votert over. 2) Forslaget falt med 12 mot 19 stemmer (12 = 6 Ap, 1 SP, 2 SV, 2 Krf, 1 PP, 19 = 5 V, 10 H, 4 Frp). 3) Forslaget ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer (17 = 6 AP, 5 V, 1 SP, 14 = 10 H, 4 Frp) 4) Forslaget ble enstemmig vedtatt. 5) Forslaget ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer (17 = 6 AP, 5 V, 1 SP, 14 = 10 H, 4 Frp) 6) Forslaget ble vedtatt med 16 mot 15 stemmer (16 = 6 AP, 5 V, 1 SP, 2 SV, 2 Krf, 15 = 10 H, 4 Frp, 1 PP) Senterpartiet: 1) Forslaget ble vedtatt med 26 mot 5 stemmer (26= 6 AP, 1 SP, 2 SV, 2 Krf, 10 H, 4 Frp, 1 PP, 5 = 5 V) Pensjonistpartiet: 1) Forslaget falt med 14 mot 17 stemmer (14= 6 Ap, 1 SP, 2 SV, 2 Krf, 1 V, 1 Frp, 1 PP, 17 = 10 H, 3 Frp, 4 V) 2) Forslaget falt med 12 mot 19 stemmer (12 = 6 AP, 1 SP, 2 SV, 2 Krf, 1 PP, 19= 5 V, 10 H, 4 Frp) 3) Forslaget falt med 12 mot 19 stemmer (12 = 6 AP, 1 SP, 2 SV, 2 Krf, 1 PP, 19= 5 V, 10 H, 4 Frp) Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Budsjett 2011 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2011 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 1 med endringer angitt i forslag fra H, V og FrP til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med endringer angitt i forslag fra H, V og

15 FrP. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i avsnitt 2.4 og vedlegg 6 med endringer angitt rådmannens notat av b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost fra og med 2010 for områdene byggesak, plansak og oppmåling. Fellesforslag H, V og FrP Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss nr Enhet Tiltak B2011 B2012 B2013 B2014 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Forslag fra politiske partier nr Enhet Tiltak B2011 B2012 B2013 B Barnevern Fosterforeldre Hjemmetjenesten Ikke betaling for hj.tjeneste under 2G Hjemmetjeneste Ikke økt betaling dagsenter Kultur Aktiv på dagtid Kultur Mobil hoppbakke 25 7 Kultur Økt driftsstøtte, skiløyper, DFI Kultur Inntekter svømmehall (4 750) 9 Kultur Buss fra Dal Kultur Driftstilskudd Skytterlaget Rådmannen Kommunal rapport Skatt, rammetilskudd Rentekompensasjon svømmehall (750) 14 Skatt, rammetilskudd Tilleggsnotat fra rådmann - sum (1 944) 15 Skatt, rammetilskudd 1 mrd fordelt på kommunene 2010 (2 800) 16 Skole, barnehage Fjern kutt skole (23) TDF Universell utforming/vedlikehold TDF Vedlikehold tilskudd Digerud 75 (2 435) (2 516) (1 500) (2 619) 20 TDF Økte gebyr parkeringskort (70) (150) (150)

16 20 Ikke leieinntekter Brannstasjon Nytt notat rådmannen Brannstasjon/Vann prosjekt Nytt notat rådmannen Morsa-prosjektet Renteutgifter nye investeringer (3,1% til 4,9% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (35 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter eksl renter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,02 3,00 2,10 3,01 Forslag fra Venstre - endringer investeringsbudsjettet Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Lånefinansiering per år B2011 B2012 B2013 B Helsebygg B 0 2 Svømmehall netto prosjektkostnad Salg av sogsti Salg av brannstsjon Salg av Grande sum investeringer Veiledende rekkefølge for boligbygging a) Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 3 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø

17 a) Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan a) Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 5, med følgende tillegg: Frogn kommune utarbeider en helhetlig strategi for fartsbegrensende tiltak og trafikksikringstiltak. Strategien skal være retningsgivende for hvilke type trafikksikringstiltak som skal tas i bruk, og hvilke områder som skal prioriteres, og fungere som grunnlag for prioriteringene i trafikksikkerhetsplanen. VERBALFORSLAG: 1) Salg av eiendommer: Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet ber rådmannen snarest i 2011 om å besørge salg av brannstasjonen. Videre å legge til rette for salg av Sogsti dagsenter så snart som mulig etter at dagsenteret er flyttet til Grande og salg av Grande når omsorgsbygg B tas i bruk. 2) Reduksjon i skole: Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet ber rådmannen om en sak som redegjør detaljert for hvordan en innsparing på vil bli iverksatt i ) Tiltaksplan Idrett, friluftsliv og nærmiljø Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil at tilskudd til mobil hoppbakke føres sopp som tiltak nr. 17 med kommunal andel på ) Parkeringskort Prisen for parkeringskort for fastboende øker til 4000 i 2012 og 5000 i 2013, og for næringsdrivende og andre til 7000 i 2012 og 8000 i ) Søndre Follo Brannvesen Representantskapet vurderer nødvendigheten av økte kostnader til Søndre Follo Brannvesen og om det er tiltak som kan gi inntekter. 6) Utleietider i kommunens lokaler Høyre ber om en sak om hvordan Frogn kommune kan tilrettelegge for bruk av kommunens lokaler til lag og foreninger på kveldstid frem til kl ) Rådmannen bistår Frognmarkas venner med etablering av utfartsparkering i midtre og nordre Frogn. Opparbeidelse utføres av TDF med egne ressurser når ledig kapasitet.

18 8) Rådmannen bes sørge for at sykkelveien til Glennekrysset i Nordre Frogn bygges når reguleringsprosessen er fullført. Byggingen kan forskutteres ved bruk av disposisjonsfondet etter nærmere avtale med Fylkeskommunen. 9) Fritt brukervalg av hjemmehjelpstjenester Kommunestyret ber rådmannen/administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om fritt brukervalg i kommunen. 10) Forebyggende tilbud i Frogn skolene Drift av kantine og bibliotek er av mange ikke oppfattet som viktige deler av skolen, men disse funksjoner er betydelige bidragsytere til et godt skolemiljø. Bruk av sosiallærere som har skole- og læringsmiljøet som fokus medvirker også til en bedre skolehverdag, og styrker både elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi er bekymret for at de stadige krav om innsparinger og effektivisering vil gå ut over disse viktige funksjonene. Rådmannen bes beskytte og eventuelt styrke disse funksjonene i Frogn skolene. 11) Miljøfyrtårn Rådmannen bes igangsette arbeidet med Frogn kommune som et miljøfyrtårn. 12) Universell utforming Rådmannen bes snarest mulig sørge for at Underhuset er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, for eksempel rullestolbrukere. 13) Gang og sykkelvei Dal-Nesodden grense Rådmannen bes fremskynde arbeidet med å realisere gang- og sykkelvei fra Dal til Nesodden grense (jmf. Kommunestyrets tidligere vedtak). 14) Farsdumper i Kirkeveien Rådmannen bes vurdere fartsdempende tiltak i Kirkeveien. Etter at Kirkeveien ble asfaltert har farten økt betydelig på veistrekningen. Med bakgrunn i at dette også er en skolevei ønskes fartsreduserende tiltak vurdert og evt. iverksatt. 15) Ungdommens kommunestyre oppfordres til å se på behovet og mulighet til bedret kommunikasjon mellom Nordre Frogn og Drøbak for ungdom. Rådmann bes følge opp og komme med forslag til tiltak/oppfølging i 2011.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: *

Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: * Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: * Fra: Personal, organisasjon og politiske tjenester v/anita Hekne Kopi: Enhetsledere, Follo Distrikstrevisjon, FIKS m/kopi av samlet saksfremstilling

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.11.2011 fra kl. 16.30 til kl. 19.30. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 13.11.2012 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Innkallingsmåte:

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 11.11.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder) Helge Bentzen

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar Frogn kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

MØTEINNKALLING 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11.

MØTEINNKALLING 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11. Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Saksnr: 10/3294-8 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Sak nr. Møtedato Ås Eldreråd 9/10 09.11.2010 K.råd for funksjonshemmede

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset Frogn kommune Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Sak nr: 08/2576 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012. BUDSJETT 2009. Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 7/08 11.11.2008

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2013 Sak: 81/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1042 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtak: 1.Forslag til

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 207, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 207 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 2/6 den 5.2.206. Behandling: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. ÅS KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

REVIDERT BUDSJETT 2013-1. TERTIALRAPPORT 2013

REVIDERT BUDSJETT 2013-1. TERTIALRAPPORT 2013 NOTODDEN KOMMUNE Side 1 av 16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 24/13 Helse- og sosialutvalget 05.06.2013 9/13 Oppvekstutvalg 04.06.2013 5/13 Kultur- og stedsutviklingsutvalg 06.06.2013 16/13

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: 17.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyre

MØTEINNKALLING. Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 15.12.2014 Invitasjon kl. 17:15 (Middag) Innkalling kl. 18:00 (Behandlingen av sakene starter) Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Politisk behandling i Ås kommune:

Politisk behandling i Ås kommune: Politisk behandling i Ås kommune: Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/5933-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/10 28.10.2010 Eldrerådet 21/10 22.11.2010 Rådet for mennesker med

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062

Saksprotokoll. Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062 Saksprotokoll Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062 Behandlet av Møtedato 1 Administrasjonsutvalg 16/13 06.11.2013 10 Kommunestyre

Detaljer

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling.

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksutskrift Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/03057-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunestyre 130/15 15.06.2015

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: 151 10/2185

Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: 151 10/2185 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Råd for funksjonshemmede Tjenesteutvalget 23.11.2010 077/10 Eldrerådet 24.11.2010 013/10 Formannskapet 24.11.2010 037/10 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål.

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 08.11.2016 - Sak: 83/16 Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Rådmannens forslag til Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer punkt 5 4.avsnitt

Detaljer

Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF:

Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF: Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Ordføreren foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF: Merutgifter/Mindreinntekt

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 24.10.2016 kl. 18:00 19:15 Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (Bygdelista

Detaljer

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011.

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Det politiske arbeidet skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Sørum dialog Politisk plattform

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer