SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Kommunalt råd for funksjonshemmede Innstilling: på Måna godkjennes. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 34/09 Innstilling vedtatt Følgende dokumenter er ettersendt medlemmene/tilknyttet saken: Innspill fra Frognmarkas venner v/tor Kaurin, datert Rådmannens notat med kommentarer til innspillet, datert Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til det er lagt frem en kalkyle for prosjektet som er kvalitetssikret av uavhengig ekspertise. Venstres utsettelsesforslag falt med 7 mot 4 stemmer (4=1V,1KrF, 1SV, 1Sp) Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre følgende forslag: 1. Rådmannen utarbeider en sammenligning som viser hvordan et prosjekt på riggtomta med

2 Side 2 av 6 hhv 1 eller 2 baner kommer ut i forhold til banen ved Oppegårdstjernet kostnadsmessig og når det gjelder andre relevante konsekvenser. 2. Det bør lages reguleringsplan for området, for å få belyst bl a miljøkonsekvenser. Byggesaken kan evt behandles sammen med reguleringsplanen. Venstre trakk deretter sitt forslag nummer 1 Venstres forslag nr. 2 falt med 9 mot 2 stemmer (2=1V, 1SV) Innstillingen ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (1=V) Erik Lundeby anket saken inn for kommunestyret. på Måna godkjennes. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 39/09 Annet forslag vedtatt Trine Tomter (H) meldte seg inhabil etter fvl 6, 2 og kommunestyret vedtok enstemmig at Tomter kunne fratre under sakens behandling. Eva Anderssen (H) tiltrådte under sakens behandling. Line Stokholm fremmet på vegne av Venstre følgende forslag: 1. Det inngås ikke avtale med grunneierne av gnr. 22, bnr. 1 om avståelse av grunn til kunstgressbane på Måna (alternativ 2 i saksfremlegget). 2. Det utarbeides en reguleringsplan for området, for å få belyst tomtens egnethet i forhold til gjeldende lover og forskrifter, samt tiltakets miljøkonsekvenser. Svein-Eirik Moen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag: Kommunestyret forutsetter at anlegget tilfredsstiller kravet til universell utforming. Bente Bjerknes-Haugen fremmet på vegne av KrF følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes. Rådmannen kvalitetssikrer prosjektet. Saken behandles i formannskapsmøte

3 Side 3 av 6 Kommunestyret tok deretter pause for å avholde gruppemøter. Votering over KrF s utsettelsesforslag: Forslaget ble vedtatt med 16 mot 15 stemmer (15=10H, 1Ap, 4Frp) Saken utsettes. Rådmannen kvalitetssikrer prosjektet. Saken behandles i formannskapsmøte Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtedato: Sak: PS 8/09 Rådet var på befaring til Tomt for kunstgressbane. Utgangspunktet for befaringen var påstander om umulig forhold ifh til universell utforming mht tilgjengelighet. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne hadde befaring i området 25. mai. Rådet har ikke vurdert andre forhold enn det rent universelle. Forslag til uttalelse: Rådet samlet seg om følgende følgende uttalelse: Veitrasè ned til selve kunstgressbanen vil ikke i seg selv være en begrensende faktor ifh til loven i det rådet forutsetter at man må bruke bil helt ned. Garderobeanlegg kan brukes av alle, men det sier seg selv at anlegget ikke egner seg for større stevner for funksjonshemmede m/rullestol. Her er det parkeringsmulighetene som er begrensende. For vanlig bruk anbefaler rådet å utvide antall parkeringsplasser for funksjonshemmede fra 3 til 4. I gitte situasjoner kan alle plassene for enkelt arrangementer forbeholdes personer med handikapkjøretøy. En forutsetning for at kunstgressbanen kan sies å tilfredsstille alle vilkår i loven fult ut, er at det etableres toaletter, som er tilgjengelig for alle, inklusive rullestolbrukere. Rådet mener dette kan løses med tilsvarende anlegg som kommunen tidligere har godkjent for hytteområder, uten tilknytning til offentlig kloakknett. Begrunnelsen er at det vil ta for lang tid for bevegelseshemmede å bruke toalettanlegget på skolen. Det må etableres en gangvei, tilrettelagt for rullestolbrukere rundt banen.

4 Side 4 av 6 Konklusjon Lov om universell utforing i seg selv er ikke en begrensende faktor for at kunstgressbanen skal gi tilfredsstillende tilgjengelighet for alle gitt ovenstående. Forslag til avtale om grunnerverv tas enstemmig til orientering. Uttalelse vedr. universell utforming enstemmig vedtatt. på Måna tas til orientering. Uttalelse vedr. universiell utforming mht tilgjengelighet: Veitrasè ned til selve kunstgressbanen vil ikke i seg selv være en begrensende faktor ifh til loven i det rådet forutsetter at man må bruke bil helt ned. Garderobeanlegg kan brukes av alle, men det sier seg selv at anlegget ikke egner seg for større stevner for funksjonshemmede m/rullestol. Her er det parkeringsmulighetene som er begrensende. For vanlig bruk anbefaler rådet å utvide antall parkeringsplasser for funksjonshemmede fra 3 til 4. I gitte situasjoner kan alle plassene for enkelt arrangementer forbeholdes personer med handikapkjøretøy. En forutsetning for at kunstgressbanen kan sies å tilfredsstille alle vilkår i loven fult ut, er at det etableres toaletter, som er tilgjengelig for alle, inklusive rullestolbrukere. Rådet mener dette kan løses med tilsvarende anlegg som kommunen tidligere har godkjent for hytteområder, uten tilknytning til offentlig kloakknett. Begrunnelsen er at det vil ta for lang tid for bevegelseshemmede å bruke toalettanlegget på skolen. Det må etableres en gangvei, tilrettelagt for rullestolbrukere rundt banen. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 39/09 Innstilling vedtatt

5 Side 5 av 6 Erik Lundeby fremmet på vegne av venstre følgende forslag: Primært: Formannskapet vedtar saksfremleggets alternativ 2: Det inngås ikke avtale med grunneierne av gnr. 22, bnr. 1 om avståelse av grunn til kunstgressbane på Måna. Subsidiært: 1) Det utarbeides en reguleringsplan for området, for å få belyst tomtens egnethet i forhold til gjeldende lover og forskrifter, samt tiltakets miljøkonsekvenser. 2) Når anbud er innhentet, og før avtaler inngås, legges en fullstendig og oppdatert oversikt over økonomien i prosjektet, investeringer og drift, frem for formannskapet. Kjell Monsen fremmet på vegne av Sosialistisk venstreparti følgende forslag: Adkomst til/fra Frogn videregående skole skal utformes universelt Venstres primære forslag falt med 9 mot 2 stemmer (2=1SV, 1V) Innstillingen ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (1=1 V) Venstres subsidiære forslag nr. 1 falt med 10 mot 1 stemme (1= 1V) Venstres subsidiære forslag nr. 2 falt med 8 mot 3 stemmer (3= 1SV, 1V, 1Krf) Sosialistisk venstrepartis forslag falt med 7 mot 4 stemmer (4=1Sp, 1Krf, 1SV, 1V) på Måna godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Frogn kommune skal bygge ny kunstgressbane øst for Frogn videregående skole på Måna under forutsetning av at det oppnås enighet med grunneierne om kjøp av grunn. Omforent avtaleforslag foreligger, og rådmannen anbefaler at forslaget blir godkjent. Bakgrunn for saken: En omfattende vurdering av alternative plasser for kunstgressbane har konkludert med en plassering øst for Frogn videregående skole. Kommunestyret har bevilget midler til å gjennomføre prosjektet. Det har vært ført forhandlinger med grunneierne, og det foreligger nå et forslag til avtale om grunnavståelse. Forslaget innebærer at kommunen erverver ca. 32,5 da. Dette gir mulighet til bygging av to hele kunstgressbaner. Arealet ligger mellom den videregående skolen og Oppegårdstjernet og framgår av skravert område på vedlagte kartkopi. Alternativer: Alternativ 1: Som innstillingen Alternativ 2:

6 Side 6 av 6 Det inngås ikke avtale med grunneierne av gnr. 22, bnr. 1 om avståelse av grunn til kunstgressbane på Måna. Miljømessige konsekvenser: Grunnervervet medfører ingen direkte miljømessige konsekvenser. Arealet ligger innenfor område som er avsatt til offentlig bruk i arealdelen til kommuneplanen. Økonomiske konsekvenser: Avtaleforslaget innebærer at kommunen skal betale kr I tillegg kommer avgifter/gebyrer til oppmåling, tinglysing etc. slik at samlet utgift blir ca. 4 mill. kr. Skogen på eiendommen tilfaller kommunen og vil gi en inntekt ved salg av trevirke som skal avvirkes. Inntekt for dette er foreløpig ukjent. Utgiftene til ervervet forutsettes dekket av bevilgningen til kunstgressbanen. Vurdering: Rådmannen har ingen kommentarer til saken utover det som framgår av saksframlegget for øvrig og anbefaler at avtalen blir godkjent. Konklusjon: Avtaleforslaget om grunnerverv godkjennes Rådmannen i Frogn, 27. mars 2009 Vedlegg: 1. Avtaleforslag undertegnet av grunneierne. 2. Kartkopi som viser arealet Følgende dokumenter ligger på saken: Drøbak, den 29. mai Guro Merlid Personal, organisasjon og politiske tjenester