FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROGN KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: fra kl 8.00 til kl Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig Kunngjort i AA Tilstede: Høyre: Thore Vestby, Kirsti Birkeland, Sigbjørn Odden, Dagfinn Danielsen. Arbeiderpartiet: Rita Hirsum Lystad, Kjell Engebretsen Sosialistisk venstreparti: Kjell Monsen Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas Venstre: Line Stokholm Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl Forfall: Høyre: Thora Bakka Kristelig Folkeparti: Bente Bjerknes Venstre: Erik Lundeby Vararepresentanter: Høyre: Dagfinn Danielsen Venstre: Line Stokholm Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl Fra administrasjonen møtte : Rådmann Harald K.Hermansen Møtesekretær: Anita Hekne, personal, organisasjon og politiske tjenester Av møtte representanter Merknader til innkalling og sakliste: Godkjent. Sigbjørn Odden, Kjell Monsen og Ragnar Dahl meldte saker til eventuelt. Til å underskrive protokollen sammen med ordføreren ble følgende oppnevnt: Ole Scheie Thore Vestby Kjell Monsen Til behandling forelå: 95/ HANDLINGSPROGRAM

2 95/ HANDLINGSPROGRAM Innstilling:. Budsjett 202 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 202 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6. til Handlingsprogrammet, og med endringer i rådmannens tilleggsnotat nr.. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i del 2.4 og vedlegg 6.6 og 6.7 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 00% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 6.3 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg Kommunestyremeldinger Rådmannen fremmer i 202 kommuneplanmeldinger for a) helse- og omsorg b) boliger c) skole d) barnehage Behandling: Forslag: Side 2 av 6

3 Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Ap, Frp, KrF, PP, SV og Venstre følgende forslag: Fellesforslag fra politiske partier AP, FRP, KrF, PP, SV, V Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B202 B203 B204 B205 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B202 B203 B204 B205 Barnehager Endrede gebyrsatser Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek Oppvekst og kultur Økt bevilgning Eldresenteret Hjemmetjenesten Økt ramme hjemmetjenesten Redusert ramme ( 8 Rehabililtering rehabilitering ( 00) 00) ( 00) ( 00) 9 TDF Base Hjemmetjenesten (00) (00) (00) (00) 0 Rådmannsgruppa Vederlagsordning Kultur Besvarelse av juleposten TDF Drift skøytebane Kultur Buss til Dal Kultur Kulturskolen Kultur Driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps Rådmannsgruppa Etterutdanning barnehageamsatte Side 3 av 6

4 7 Oppvekst og kultur/rådmannsgruppa Videreutdanning lærere Kultur Støtte til lag og foreninger Kultur Frogn Idrettsråd, til fordeling Oppvekst og kultur Redusert innsparing skole TDF Feievesen (30) (30) (30) (30) 22 TDF Digerud grendehus TDF Vurdering felles brann og redningsvesen Adm.kostnadedr Redusere portokostnader e.faktura (200) 25 Hjemmetjenester Trygghetsalarm Rehab./habiliterin Miljøtjeneste Fugleveien Rehab./habiliterin Forebugg.arb Samhandl.ref Rådmannsgruppa Formannskapets reserve Innsparinger Lønnsoppgjør redusert ( 29 Rådmannsgruppa 0,25% ( 06) 06) ( 06) ( 06) 30 Rådmannsgruppa Resultat 20 (3 050) (3 050) (3 050) (3 050) Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,98 3,40 2,98 2,92 Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Kun lånefinansiering pr år inn her B202 B203 B204 B205 Side 4 av 6

5 Gylteholmen Flerbrukshus Svømme-/badeanlegg Sum investeringer Laveste sats reduseres til NOK 340 pr mnd. Betaling fullverdig mat hver dag økes til NOK Linje 300 pr mnd. Årlig kostnad TNOK 670. Linje 2 Ikke betaling for hjemmetjenester for brukere med inntekt under 2 G. Linje 3 Transportgebyret settes til NOK 20 pr gang. Linje 6 Aktivitørstilling. Linje 7- Rådmannens notat nr.. Linje 2 Ikke reduksjon av feiegebyr og ikke økning av feiervesen i TDF. Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende verbalforslag:. Eiendomsskatt Under valgkampen høsten 20 ble det klart at det i perioden fram til 205, ikke ville være aktuelt å innføre eiendomsskatt i Frogn. I handlingsplanen for samme periode har Rådmannen pekt på de økonomiske realitetene for kommunens del dersom slik skatt legges på verker og bruk. Vilkårene for eiendomsskatt er over tid endret og som medfører at det ikke lenger vil slå like urettferdig ut mellom ulike eiendomstyper og beliggenhet som tidligere. Likevel vil en slik skatt naturligvis være økte årlige belastninger for de som eventuelt kommer inn under en slik ordning. Selv om det i dag er politisk enighet om ikke å innføre eiendomsskatt i kommunen, kan den økonomiske utviklingen og vinklingen av statlige overføringer og øvrige kommunale inntekter tvinge fram en slik ordning for å opprettholde aktivitet og tjenestenivå. Dersom dette skulle skje vil det være ønskelig at så vel næringsliv, som hytteeiere og fastboende er godt kjent med konsekvensene av dette for egen del og om hvilken betydning det vil ha for kommunens aktiviteter. Utredning av en eventuell innføring av eiendomsskatt i Frogn, med ulike alternativer hva gjelder eiendomstyper og skattenivå fra 206 vil være hensiktsmessig både av hensyn til en alminnelig debatt og for å skape nødvendig forutsigbarhet. 2. Pendlerparkering Store deler av befolkningen i Frogn pendler ut av kommunen til og fra arbeide. I særlig grad til Oslo, men også til nabokommuner. Det er av mange grunner både hensiktsmessig og ønskelig at dette kan skje via kollektive transportmidler. Ved å legge bedre til rette for parkeringsmuligheter i nærhet til trafikknutepunkter, vil kommunen bidra til dette. Gode parkeringsmuligheter som er hensiktsmessig plassert vil også bidra til å fjerne uønsket parkering langs sterkt trafikkerte veier. Kommunen bør definere aktuelle plasser til pendlerparkering og starte det nødvendige arbeide med å få disse realisert. 3. Idrettens kår Side 5 av 6

6 Frogn har en svært aktiv befolkning og et sammensatt foreningsliv. Mulighetene til ulike aktiviteter betinger at forholdene legges til rette for dette. Friarealer, baner, haller, tilpassede lokaler og utstyr er nødvendige forutsetninger. Så langt det er mulig vil kommunen søke å svare disse behovene, men vi ser at dette vil være svært krevende. Det finnes aktiviteter som i dag har svært utilfredsstillende forhold (eksempelvis boksing) og det finnes aktiviteter hvor forholdene ikke er lagt til rette (eksempelvis friidrett og aktiviteter på is). At hver enkelt av de relativt sett små kommunene i vår nærhet skal klare å holde et tilfredsstillende tilbud er ikke sannsynlig. Spørsmålet blir da om det er ønskelig og praktisk mulig at flere kommuner går sammen om å dekke hver sine områder der hvor vi hver for oss ikke er i stand til å etablere eller å opprettholde alle tilbud. Ideelt sett ønsker kommunene å etablere tilbudene selv og innenfor egne grenser, men der hvor dette ikke er mulig kan det være av interesse å se på mulighetene for interkommunale samarbeidsformer. Det er ikke sikkert at eksempelvis både Nesodden, Ås og Frogn har behov for fullverdige tilbud innen friidrett, skøytebaner eller lokaler til boksing. Det vil finnes argumenter mot slike løsninger, hvor avstand og reising vil veie tungt. Det vil likevel være av interesse å se over mulighetene for slike løsninger. 4. Kulturskolen Det finnes sentrale bestemmelser som klart viser at barn skal gis muligheter til å delta i de aktiviteter og undervisninger som kulturskolen tilbyr. Likevel klarer ikke kommunene innenfor eksisterende rammer å gi dette tilbudet til alle i de aktuelle aldersklassene og det oppstår ventelister. Dette er naturligvis uheldig og det bør vurderes på hvilken måte vi kan redusere og etter hvert helt kunne fjerne ventelistene til disse tilbudene samtidig som vi opprettholder et faglig, pedagogisk godt tilbud. 5. Strandsonen og tilrettelegging for allmennheten Frogn kommune tar på alvor de rikspolitiske retningslinjene (RPL) som regulerer utbygging og inngrep i strandsonen. Det ble våren 20 innført strengere regler for bygging i pressområdene langs Oslofjorden. Dette for å sikre allmennheten adgang til strandsonen også i framtiden. Retningslinjene bidrar til en mer bærekraftig planlegging i strandsonen i hele landet. Også i plan- og bygningsloven er byggeforbudet i 00-metersbeltet videreført og strammet inn. Målet har vært å ivareta allmennhetens interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. I 00-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Samtidig sikrer retningslinjene muligheter for næringsutvikling i distriktene gjennom kommunale planer. Retningslinjene utdyper de nasjonale føringene og gir detaljert veiledning som kommunene skal legge til grunn i sin planlegging og behandling av dispensasjonssøknader i 00- metersbeltet. Dette er viktig for å unngå en uheldig nedbygging av strandsonen ved stadige dispensasjoner. De seneste årene har det hvert år blitt gitt dispensasjoner for nye bygninger i strandsonen bare i Frogn kommune er det gitt 200 dispensasjoner de 2 siste årene. Frogn kommune er opptatt av at mulighetene for allment friluftsliv, basert på båtferdsel, ferdsel til fots og på sykkel og strandopphold bør trygges og forbedres. Derfor legger vi stor vekt på å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen fra landsiden og sjøsiden samt mulighetene for å ferdes langs sjøen. 6. Demenskoordinator Side 6 av 6

7 Med en økende eldre befolkning er det behov for kompetanse innen området demens. Rådmannen bes utrede behov for og mulighet for å opprette stilling som demenskoordinator innenfor eksisterende budsjettramme. 7. Sykehjemsplasser Vi forutsetter at rådmannen innenfor eksisterende rammer klarer å gi tilbud innenfor egen kommune. Line Stokholm fremmet på vegne av Venstre følgende verbalforslag: SFO/Kulturskolen Rådmannen bes vurdere muligheten for at SFO-tilbudet utvides i samarbeid med lokale lag og foreninger, blant annet innen idretten og kulturskolen, og legge frem et notat om dette for OOK. Rådmannen bes også utrede hvordan kulturskolens aktiviteter bedre kan fordeles på kommunens ulike skoler, slik at alle barn får lik mulighet til deltakelse i kulturskolen. 2 Miljømessig vurdering i plansaker Frogn Kommune skal legge større vekt på miljømessig vurdering i sine plansaker. Kommunen utarbeider malverk for sine miljømessige analyser og sine miljømessige konsekvensutredninger, som omfatter miljøkart og vurdering av lokalt biologisk og økologisk mangfold, med særlig vekt på arter som Follo og Frogn har et særlig ansvar for. Frogn kommunes rutiner i plansaker må omfatte at det aktivt søkes miljøfaglige råd og innspill i større grad enn det som eksplisitt kreves i lov og forskrift, både fra offentlige organer og fra frivillige organisasjoner som Norsk Ornitologisk Forening og Zoologisk Forening. 3 - Pendlermelding Rådmannen bes utarbeide en pendlermelding som belyser særskilte utfordringer fordi kommunen har en høy andel utpendlere, samt hvordan kommunen kan bidra til å ivareta interessene til Frogns pendlere. Herunder kan behandles brukermedvirkning i utvikling av rutetilbudet, pendlerparkering, kontakt med forvaltningen etter kontortid, og hvordan tjenestetilbudet til barnefamiliene kan reflektere større variasjon i arbeidstiden, som for eksempel et SFO- og barnehagetilbud tilpasset skiftarbeidere. 4 - Aktivitetsfond Rådmannen utreder etablering av et Aktivitetsfond som kan gi underskuddsgaranti til kulturarrangementer, og kommer tilbake med en sak til OOK og Kommunestyret. 5 Seierstenmarka inngjerdet området Rådmannen bes vurdere plassering av et mindre inngjerdet område i Seierstenmarka der hunder kan løpe fritt, og det avsettes kr ,- til dette formålet. Kjell Monsen fremmet på vegne av SosialistiskVenstreparti følgende verbalforslag: Retningslinjer SFO Side 7 av 6

8 Kommunestyret ber om en sak med forslag til retningslinjer for SFO i Frogn kommune hvor kvalitet og mest mulig like tilbud skal vektlegges. Det tas kontakt med departementet for eventuelt å være med i forsøk med standarder for sentrale retningslinjer. 2 Ferie- og fritidstilbud økonomisk vanskeligstilte Kommunestyret vil støtte ferie- og fritidstilbud for barn av foreldre med dårlig økonomi ved at dette innarbeides i kriterier for tildeling av midler fra sosialkontoret. Dette dekkes over sosialhjelpsbudsjettet. 3 Forsøpling - registrering Kommunestyret vil intensivere innsatsen mot forsøpling både i sentra og særlig i friområdene våre. Kommunestyret ber i første omgang om en registrering av forsøpling i friområdene. Et eksempel er Riggtomta ved innløpet til Oslofjordtunnellen. 4 Ladepunkter Elbiler Kommunestyret er kjent med at det er to ladepunkter for elbiler på Bankløkka. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behovet for flere ladepunkter, plassering, og eventuelt søke om støtte (-Enova?) til nye ladepunkter. 5 Deltidsstillinger I Frogn kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke stillingsbrøken sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over omfanget av deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det heltidsstillinger eller større stillingsbrøker. 6 - Likelønn Ved lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges. I årsmeldingen skal det spesifikt fremgå hvordan kvinner og menns lønnsutvikling i kommunen utvikler seg. 7 - Utleieboliger Frogn Kommune bør ha som mål å øke antall utleieboliger, særlig for ungdom. Det fremmes en egen sak til kommunestyret hvor behov et kartlegges og strategier for å øke antallet utleieboliger vurderes. 8 Aktivitet for eldre Aktivitet for eldre skal vektlegges innenfor pleie-og omsorgssektoren og innarbeides i virksomhetsplanene ved alle institusjoner og enheter for eldre. Det tas kontakt med frivillige organisasjoner, skoler, musikkmiljøer, kulturenheten m.fl. for å få i gang prosjekter med vekt på kultur og fysisk aktivitet rettet mot eldre. 9 - Integrering av flyktninger I sammenheng med årsmeldingen ber kommunestyret rådmannen gi en tilbakemelding om hvordag arbeidet med integrering av flyktninger fungerer, og eventuelt hvilke tiltak som kan settes i verk for at dette kan fungere bedre. 0 Antikvarisk spesialområde - handlingsplan Frogn kommune utarbeider en handlingsplan for hvordan bedre å ivareta antikvarisk spesialområde i Gamle Drøbak, i samarbeid med Verneforeningen Gamle Drøbak og Akershus Fylkeskommune. Side 8 av 6

9 Ragnar Dahl fremmet på vegne av Pensjonistpartiet følgende verbalforslag:. Fremtidig bruk av Grande sykehjem Kommunestyret i forrige periode vedtok å selge Sogsti dagsenter, Grande sykehjem og brannstasjonstomta, som del av finansieringen av et badeland. Økonomisk handlingsplan beskriver et faktisk behov for omsorgsboliger for eldre i størrelsesorden boenheter. Iht fremlagt statsbudsjett er det foreslått investeringstilskudd til omsorgsboliger på maksimalt pr omsorgsbolig. Rådmannen bes utrede omgjøring av Grande sykehjem til omsorgsboliger når helsebygg B (tilsvarende) er ferdig. Utredningen anmodes gjennomført ifm igangsettingen av arbeidet med omsorgs- og boligmeldingen. 2 Behov for sykehjemsplasser Rådmannen har foreslått å redusere antall sengeplasser på Grande sykehjem med 7 senger. Dette er forklart med en økende grad av tilbud om hjemmebaserte tjenester, samtidig sier rådmannen at utviklingen vil følges nøye slik at forsvarlige helsetilbud blir gitt. På samme tid er helsebygg B utsatt i tid i påvente av en helhetlig vurdering av fremtidige behov. Handlingsplanen gir en oversikt over aldersutviklingen i kommunen, herunder også forventet befolkningsvekst de neste 4 årene. Det er et klart mål at kommunen skal ha tilgjengelig sykehjemsplass for de som har behov, innenfor kommunegrensen. Rådmannen bes utrede konsekvenser av en reduksjon av sykehjemsplasser (kort og langtidsplasser) i lys av dagens situasjon, tatt også samhandlingsreformen i betraktning. Utredningen bes gjennomført tidlig i Trafikkmeldingen Trafikksituasjonen nord i Drøbak vil øke betraktelig som følge av ny båthavn i Gylte og Husvik og som en konsekvens av økt besøk til Oscarsborg Festning. Allerede i dag er det håpløse trafikkforhold i Vindfangerbukta, hovedsakelig pga parkering av biler og båthengere. Vi ber Rådmannen vurdere forskjellige forhold knyttet til parkering, forbudssoner, envegskjøring mv. Rådmannen bes innlemme dette område i trafikkmeldingen, evt igangsetter en egen utredning som skal hensyn til myke trafikanter og en sikkerhetsmessig forsvarlig trafikkavvikling. 4 Parkeringsplasser fra Solgry til Husvik. Tilgang på parkeringsplasser i Drøbak sentrum sommerstid er for dårlig, i et nærings- og friluftsmessig perspektiv. Rådmannen bes utrede muligheten for at vegen fra Solgry til militær parkering på Husvik gjøres envegskjørt i sommerperioden. En side av vegen fra Solgry til Ringeplan, samt vegen ved Nordstranda bør i såfall benyttes til avgiftsbelagte parkeringsplasser. Rådmannen bes videre vurdere muligheten for å overta en del av Forsvarets grunn ved Nordstranda. Da kan man enkelt etablere avgiftsbelagte parkeringsplasser. Ovenstående tiltak vil bedre parkeringssituasjonen i Drøbak sentrum betydelig på varme, solfylte dager. Dette vil komme næringsdrivende i Drøbak sentrum til gode. 5 Universell utforming Universell utforming er en viktig del av det forebyggende arbeidet med samhandlingsreformen. Det handler om å gjøre Frognsamfunnet tilgjengelig for alle innbyggerne. En viktig del av samhandlingsreformen er å motivere til økt aktivitet, sosialisering og redusere risiko for helseskader som følge av manglende «universelt» vedlikehold (måke og strø fortau, friområder gjøres tilgjengelig for bevegelseshemmede osv). Side 9 av 6

10 Rådmannen bes legge frem en helhetlig, kostnadsberegnet plan for universell utforming av kommunen i samsvar med statlige pålegg. Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Senterpartiet følgende forslag: Forslag fra Senterpartiet Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B202 B203 B204 B205 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B202 B203 B204 B205 2 Økt ramme hjemmetjenesten Redusert ramme rehabelitering ( 00) ( 00) ( 00) ( 00) 4 Base Hjemmetjenesten (TDF) (00) (00) (00) (00) 5 Vederlagsordning (Rådmannsgruppa) Besvarelse av juleposten (kultur) Utredning brannvesen Endrede gebyrsatser Endrede gebyrsatser hjemmehjelp Gebyrsatser Dagsenter transport Etterutdanning barnehageansatte Drift skøytebane Noroltomta Aktiv på dagtid Buss til Dal Kulturskolen Driftstilskudd Drøbak Frogn Skolekorps Økte inntekter kulturskolen (20) (20) (20) (20) Rådmannsgruppa Reiseliv, Turisme og næring (200) (200) (200) (200) Side 0 av 6

11 6 Rehabelitering Forebyggende arbeid - samhandlingsreformen (500) (500) (500) (500) 7 Overtallige (00) (00) (00) (00) 8 Feievesnet (30) (30) (30) (30) 9 Meldt ny bruker (00) (00) (00) (00) 20 Arbeidstilsynet og matilsynet og avik Grande (05) (05) (05) (05) 2 Bærbare Telefoner til Ullerud Sykehjem (00) (00) (00) (00) Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,00 3,37 3,0 3,7 Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Kun lånefinansiering pr år inn her B20 B202 B203 B204 Flerbrukshus Helsebygg Ullerud Badeland Forprprosjket 3 Badeanlegg Gylteholmen Sum investeringer Side av 6

12 Tiltaksplan, idrett, friluftsliv og nærmiljø 202 Plan Total Budsj. Kommunal Spil og friluft Private Årlig Pri Hva + ansvarlig tiltakshaver bygg start Kost Kost andel midler midler Driftskost O Kunstgressbane 200 2,3 8,8 2,5 mill 2 N Seiersten skole O Undervarme kunstress O Kunstgress på bane Høyås F Opprydding, grass kunstressmane O Utvidelse skianlegg DFI ans. 7 F Turstier skilting og oppgradering FV m/fler 8 F Gyltehomen O Oppgradering skytebaner Støyskjerming 202 skyttel. ans 0 O Frognhallen Oppgraderingsplan F Badeparken Oppgradering F Turstier Havsjødale stier, merking rydding FV m/fler 3 O Skilting Drøbak rehabelitering+ny N Bru over odalsbekken ny bru N Kyststi Hallangen skilt mindre tilrettel F Plan for friområde i frogn Oppfølgingsplan N Tursti v/ Drbak syd og bråtan vel oppgradering og skilt Vellene SP FK O = Ordinært anlegg mener mener N = Nærmiljøanlegg Står ubrukt F = Friluftstiltak ny bevilgning A = Alle Bruk i Ubrukt Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Senterpartiet følgende verbalforslag: -Tiltaksplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Rådmannen gis i oppdrag og sette ned en plangruppe som innen høsten 202 skal legge frem ny og revidert tiltaksplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø. Gruppen skal bestå av representanter for kommunen og berørte organisasjoner innen fagfeltet. Arbeidet skal ledes opp mot Handlingsprogrammet Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Kristelig Folkeparti følgende verbalforslag:. Sambruk av minibuss Rådmannen utreder om, det i stedet for å ha avgift for tur / retur dagsenteret, kan etableres sambruk med minibussen på Ullerud bofellesskap, i samarbeide med arbeidstreningsteamet, og i regi av nav. evt. innkjøp av ny buss. 2. Markedsundersøkelse for verdiskapning og lokale arbeidsplasser i frogn kommune for å øke verdiskapningen og lokale arbeidsplasser innen opplevelse, handel, reiseliv og kultur, utreder rådmannen en sak som viser eventuelt eksisterende faglig kunnskap som kan benyttes. samt metode / kostnad for en faglig basert markedsundersøkelse. herunder muligheten for å benytte studenter innenfor fagområdet, på universitet/ høyskolenivå. Side 2 av 6

13 Sigbjørn Odden fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Forslag fra Høyres gruppe Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B202 B203 B204 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B202 B203 B204 Nye punkter fra Høyres gruppe Helse Beholde 7 sykehjemsplasser Grande Helse Demenskoordinator Innsparingsinnspill Rådmannsgruppa pkt 8 Reiseliv, turisme og næring (200) (200) (200) 2 Pleie og omsorg pkt 7 og 8 (205) (205) (205) 3 Rehabilitering Forebyggende arbeid - samhandlingsreformen (500) (500) (500) 4 Rådmannsgruppa Overtallige (00) (00) (00) 5 Pleie og omsorg Ny bruker (redusert fra til ) (00) (00) (00) 6 Hjemmetjenestene Medfinansiering av pasienter primærhelsetjenesten ( 000) ( 000) ( 000) Punkter som er videreført i forslaget til saldert budsjett fra onsdag 23. november Barnehager Endrede gebyrsatser Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek Hjemmetjenesten Økt ramme hjemmetjenesten Rehabilitering Redusert ramme rehabilitering ( 00) ( 00) ( 00) 9 TDF Base Hjemmetjenesten (00) (00) (00) 0 Rådmannsgruppa Vederlagsordning Kultur Besvarelse av juleposten TDF Drift skøytebane Kultur Ungdomsbuss fra underhuset (Buss til Dal) Kultur Driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps Rådmannsgruppa Etterutdanning barnehageansatte Kultur Frogn Idrettsråd, til fordeling TDF Feievesen (30) (30) (30) 23 TDF Digerud grendehus TDF Vurdering felles brann og redningsvesen Rådmannsgruppa Lønnsoppgjør redusert 0,25% ( 363) ( 363) ( 363) Side 3 av 6

14 Rådmannsgruppa Årets overskudd ( 82) ( 82) ( 82) 26 Rådmannsgruppa Justert skatteanslag Rådmannsgruppa Formannskapets reserve Adm.kostnadedr Redusere postokostnader e.faktura (200) 30 Rehab./habiliterin Miljøtjeneste Fugleveien 50 Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) (39) (42) 649 Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) (50) (50) 67 Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,02 3,4 3,02 Tiltak som vi ikke ønsker å ta med videre 6 Oppvekst og kultur Økt bevilgning Eldresenteret Kultur Kulturskolen TDF Inngjerdet hundeområde Seierstenmarka 50 8 Oppvekst og kultur/rådmannsgruppa Videreutdanning lærere Kultur Støtte til lag og foreninger Oppvekst og kultur Redusert innsparing skole Hjemmetjenester Trygghetsalarm 90 3 Rehab./habiliterin Forebugg.arb Samhandl.ref. 75 Investeringer Kun lånefinansiering pr år in B202 B203 B204 Gylteholmen Flerbrukshus Svømme-/badeanlegg Sum investeringer Linje Laveste sats reduseres til NOK 340 pr mnd. Betaling fullverdig mat hver dag økes til NOK 300 pr mnd. Årlig k TNOK Ikke betaling for hjemmetjenester for brukere med inntekt under 2 G. 3 Transportgebyret settes til NOK 20 pr gang. 6 Aktivitørstilling. 7- Rådmannens notat nr.. 2 Ikke reduksjon av feiegebyr og ikke økning av feiervesen i TDF. Formannskapet tok pause for å avholde gruppemøter. Side 4 av 6

15 Votering: Senterpartiets forslag fikk stemme (=Sp) Høyres forslag fikk 4 stemmer (=4H) Fellesforslaget fra Ap, Frp, Krf, PP, SV og Venstre fikk 6 stemmer (=2Ap, SV, V, Frp, PP) Rådmannens innstilling punkt fikk ingen stemmer. De øvrige punkter i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Verbalforslagene følger saken uten votering. Sp s tiltaksplan følger saken uten votering. Vedtak:. Budsjett 202 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 202 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6. til Handlingsprogrammet, med endringer som fremgår av Fellesforslaget fra Ap, Frp, KrF, PP, SV og V. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2., med endringer som fremgår av Fellesforslaget fra Ap, Frp, KrF, PP, SV og V. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i del 2.4 og vedlegg 6.6 og 6.7 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 00% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 6.3 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 6.8. Side 5 av 6

16 6. Kommunestyremeldinger Rådmannen fremmer i 202 kommuneplanmeldinger for a) helse- og omsorg b) boliger c) skole d) barnehage EVENTUELT Rapportering Sigbjørn Odden ønsket en mer utfyllende rapportering enn det som gjøres i dag. Odden ønsker gjerne en månedsrapportering, oversikt over avvik, samt ulike typer statistikk. En slik rapportering kan bidra til at de folkevalgte får større nærhet til tjenestene. Samhandlingsreformen Kjell Monsen ønsker at Formannskapet kan få en orientering om dette til hvert møte. Vindfangerbukta båtplasser status. Ragnar Dahl viste til spørsmål tatt opp i kommunestyret, hvor han etterspurte en status på denne saken. Ordfører og rådmannen orienterte om status. Lehmannsbrygga - Thon Ordføreren har vært i kontakt med Thon, hvor Thon formidlet at han aksepterer vedtaket som kommunestyret fattet den 4.. Videre opplyste Thon om at det ikke er aktuelt å ta opp igjen planene om hotell på området angitt i reguleringssaken. Drøbak, 25. november 20 Anita Hekne Personal, organisasjon og politiske tjenester Side 6 av 6

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan 2006 2009 5 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer