FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROGN KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: fra kl 8.00 til kl Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig Kunngjort i AA Tilstede: Høyre: Thore Vestby, Kirsti Birkeland, Sigbjørn Odden, Dagfinn Danielsen. Arbeiderpartiet: Rita Hirsum Lystad, Kjell Engebretsen Sosialistisk venstreparti: Kjell Monsen Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas Venstre: Line Stokholm Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl Forfall: Høyre: Thora Bakka Kristelig Folkeparti: Bente Bjerknes Venstre: Erik Lundeby Vararepresentanter: Høyre: Dagfinn Danielsen Venstre: Line Stokholm Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl Fra administrasjonen møtte : Rådmann Harald K.Hermansen Møtesekretær: Anita Hekne, personal, organisasjon og politiske tjenester Av møtte representanter Merknader til innkalling og sakliste: Godkjent. Sigbjørn Odden, Kjell Monsen og Ragnar Dahl meldte saker til eventuelt. Til å underskrive protokollen sammen med ordføreren ble følgende oppnevnt: Ole Scheie Thore Vestby Kjell Monsen Til behandling forelå: 95/ HANDLINGSPROGRAM

2 95/ HANDLINGSPROGRAM Innstilling:. Budsjett 202 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 202 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6. til Handlingsprogrammet, og med endringer i rådmannens tilleggsnotat nr.. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i del 2.4 og vedlegg 6.6 og 6.7 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 00% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 6.3 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg Kommunestyremeldinger Rådmannen fremmer i 202 kommuneplanmeldinger for a) helse- og omsorg b) boliger c) skole d) barnehage Behandling: Forslag: Side 2 av 6

3 Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Ap, Frp, KrF, PP, SV og Venstre følgende forslag: Fellesforslag fra politiske partier AP, FRP, KrF, PP, SV, V Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B202 B203 B204 B205 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B202 B203 B204 B205 Barnehager Endrede gebyrsatser Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek Oppvekst og kultur Økt bevilgning Eldresenteret Hjemmetjenesten Økt ramme hjemmetjenesten Redusert ramme ( 8 Rehabililtering rehabilitering ( 00) 00) ( 00) ( 00) 9 TDF Base Hjemmetjenesten (00) (00) (00) (00) 0 Rådmannsgruppa Vederlagsordning Kultur Besvarelse av juleposten TDF Drift skøytebane Kultur Buss til Dal Kultur Kulturskolen Kultur Driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps Rådmannsgruppa Etterutdanning barnehageamsatte Side 3 av 6

4 7 Oppvekst og kultur/rådmannsgruppa Videreutdanning lærere Kultur Støtte til lag og foreninger Kultur Frogn Idrettsråd, til fordeling Oppvekst og kultur Redusert innsparing skole TDF Feievesen (30) (30) (30) (30) 22 TDF Digerud grendehus TDF Vurdering felles brann og redningsvesen Adm.kostnadedr Redusere portokostnader e.faktura (200) 25 Hjemmetjenester Trygghetsalarm Rehab./habiliterin Miljøtjeneste Fugleveien Rehab./habiliterin Forebugg.arb Samhandl.ref Rådmannsgruppa Formannskapets reserve Innsparinger Lønnsoppgjør redusert ( 29 Rådmannsgruppa 0,25% ( 06) 06) ( 06) ( 06) 30 Rådmannsgruppa Resultat 20 (3 050) (3 050) (3 050) (3 050) Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,98 3,40 2,98 2,92 Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Kun lånefinansiering pr år inn her B202 B203 B204 B205 Side 4 av 6

5 Gylteholmen Flerbrukshus Svømme-/badeanlegg Sum investeringer Laveste sats reduseres til NOK 340 pr mnd. Betaling fullverdig mat hver dag økes til NOK Linje 300 pr mnd. Årlig kostnad TNOK 670. Linje 2 Ikke betaling for hjemmetjenester for brukere med inntekt under 2 G. Linje 3 Transportgebyret settes til NOK 20 pr gang. Linje 6 Aktivitørstilling. Linje 7- Rådmannens notat nr.. Linje 2 Ikke reduksjon av feiegebyr og ikke økning av feiervesen i TDF. Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende verbalforslag:. Eiendomsskatt Under valgkampen høsten 20 ble det klart at det i perioden fram til 205, ikke ville være aktuelt å innføre eiendomsskatt i Frogn. I handlingsplanen for samme periode har Rådmannen pekt på de økonomiske realitetene for kommunens del dersom slik skatt legges på verker og bruk. Vilkårene for eiendomsskatt er over tid endret og som medfører at det ikke lenger vil slå like urettferdig ut mellom ulike eiendomstyper og beliggenhet som tidligere. Likevel vil en slik skatt naturligvis være økte årlige belastninger for de som eventuelt kommer inn under en slik ordning. Selv om det i dag er politisk enighet om ikke å innføre eiendomsskatt i kommunen, kan den økonomiske utviklingen og vinklingen av statlige overføringer og øvrige kommunale inntekter tvinge fram en slik ordning for å opprettholde aktivitet og tjenestenivå. Dersom dette skulle skje vil det være ønskelig at så vel næringsliv, som hytteeiere og fastboende er godt kjent med konsekvensene av dette for egen del og om hvilken betydning det vil ha for kommunens aktiviteter. Utredning av en eventuell innføring av eiendomsskatt i Frogn, med ulike alternativer hva gjelder eiendomstyper og skattenivå fra 206 vil være hensiktsmessig både av hensyn til en alminnelig debatt og for å skape nødvendig forutsigbarhet. 2. Pendlerparkering Store deler av befolkningen i Frogn pendler ut av kommunen til og fra arbeide. I særlig grad til Oslo, men også til nabokommuner. Det er av mange grunner både hensiktsmessig og ønskelig at dette kan skje via kollektive transportmidler. Ved å legge bedre til rette for parkeringsmuligheter i nærhet til trafikknutepunkter, vil kommunen bidra til dette. Gode parkeringsmuligheter som er hensiktsmessig plassert vil også bidra til å fjerne uønsket parkering langs sterkt trafikkerte veier. Kommunen bør definere aktuelle plasser til pendlerparkering og starte det nødvendige arbeide med å få disse realisert. 3. Idrettens kår Side 5 av 6

6 Frogn har en svært aktiv befolkning og et sammensatt foreningsliv. Mulighetene til ulike aktiviteter betinger at forholdene legges til rette for dette. Friarealer, baner, haller, tilpassede lokaler og utstyr er nødvendige forutsetninger. Så langt det er mulig vil kommunen søke å svare disse behovene, men vi ser at dette vil være svært krevende. Det finnes aktiviteter som i dag har svært utilfredsstillende forhold (eksempelvis boksing) og det finnes aktiviteter hvor forholdene ikke er lagt til rette (eksempelvis friidrett og aktiviteter på is). At hver enkelt av de relativt sett små kommunene i vår nærhet skal klare å holde et tilfredsstillende tilbud er ikke sannsynlig. Spørsmålet blir da om det er ønskelig og praktisk mulig at flere kommuner går sammen om å dekke hver sine områder der hvor vi hver for oss ikke er i stand til å etablere eller å opprettholde alle tilbud. Ideelt sett ønsker kommunene å etablere tilbudene selv og innenfor egne grenser, men der hvor dette ikke er mulig kan det være av interesse å se på mulighetene for interkommunale samarbeidsformer. Det er ikke sikkert at eksempelvis både Nesodden, Ås og Frogn har behov for fullverdige tilbud innen friidrett, skøytebaner eller lokaler til boksing. Det vil finnes argumenter mot slike løsninger, hvor avstand og reising vil veie tungt. Det vil likevel være av interesse å se over mulighetene for slike løsninger. 4. Kulturskolen Det finnes sentrale bestemmelser som klart viser at barn skal gis muligheter til å delta i de aktiviteter og undervisninger som kulturskolen tilbyr. Likevel klarer ikke kommunene innenfor eksisterende rammer å gi dette tilbudet til alle i de aktuelle aldersklassene og det oppstår ventelister. Dette er naturligvis uheldig og det bør vurderes på hvilken måte vi kan redusere og etter hvert helt kunne fjerne ventelistene til disse tilbudene samtidig som vi opprettholder et faglig, pedagogisk godt tilbud. 5. Strandsonen og tilrettelegging for allmennheten Frogn kommune tar på alvor de rikspolitiske retningslinjene (RPL) som regulerer utbygging og inngrep i strandsonen. Det ble våren 20 innført strengere regler for bygging i pressområdene langs Oslofjorden. Dette for å sikre allmennheten adgang til strandsonen også i framtiden. Retningslinjene bidrar til en mer bærekraftig planlegging i strandsonen i hele landet. Også i plan- og bygningsloven er byggeforbudet i 00-metersbeltet videreført og strammet inn. Målet har vært å ivareta allmennhetens interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. I 00-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Samtidig sikrer retningslinjene muligheter for næringsutvikling i distriktene gjennom kommunale planer. Retningslinjene utdyper de nasjonale føringene og gir detaljert veiledning som kommunene skal legge til grunn i sin planlegging og behandling av dispensasjonssøknader i 00- metersbeltet. Dette er viktig for å unngå en uheldig nedbygging av strandsonen ved stadige dispensasjoner. De seneste årene har det hvert år blitt gitt dispensasjoner for nye bygninger i strandsonen bare i Frogn kommune er det gitt 200 dispensasjoner de 2 siste årene. Frogn kommune er opptatt av at mulighetene for allment friluftsliv, basert på båtferdsel, ferdsel til fots og på sykkel og strandopphold bør trygges og forbedres. Derfor legger vi stor vekt på å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen fra landsiden og sjøsiden samt mulighetene for å ferdes langs sjøen. 6. Demenskoordinator Side 6 av 6

7 Med en økende eldre befolkning er det behov for kompetanse innen området demens. Rådmannen bes utrede behov for og mulighet for å opprette stilling som demenskoordinator innenfor eksisterende budsjettramme. 7. Sykehjemsplasser Vi forutsetter at rådmannen innenfor eksisterende rammer klarer å gi tilbud innenfor egen kommune. Line Stokholm fremmet på vegne av Venstre følgende verbalforslag: SFO/Kulturskolen Rådmannen bes vurdere muligheten for at SFO-tilbudet utvides i samarbeid med lokale lag og foreninger, blant annet innen idretten og kulturskolen, og legge frem et notat om dette for OOK. Rådmannen bes også utrede hvordan kulturskolens aktiviteter bedre kan fordeles på kommunens ulike skoler, slik at alle barn får lik mulighet til deltakelse i kulturskolen. 2 Miljømessig vurdering i plansaker Frogn Kommune skal legge større vekt på miljømessig vurdering i sine plansaker. Kommunen utarbeider malverk for sine miljømessige analyser og sine miljømessige konsekvensutredninger, som omfatter miljøkart og vurdering av lokalt biologisk og økologisk mangfold, med særlig vekt på arter som Follo og Frogn har et særlig ansvar for. Frogn kommunes rutiner i plansaker må omfatte at det aktivt søkes miljøfaglige råd og innspill i større grad enn det som eksplisitt kreves i lov og forskrift, både fra offentlige organer og fra frivillige organisasjoner som Norsk Ornitologisk Forening og Zoologisk Forening. 3 - Pendlermelding Rådmannen bes utarbeide en pendlermelding som belyser særskilte utfordringer fordi kommunen har en høy andel utpendlere, samt hvordan kommunen kan bidra til å ivareta interessene til Frogns pendlere. Herunder kan behandles brukermedvirkning i utvikling av rutetilbudet, pendlerparkering, kontakt med forvaltningen etter kontortid, og hvordan tjenestetilbudet til barnefamiliene kan reflektere større variasjon i arbeidstiden, som for eksempel et SFO- og barnehagetilbud tilpasset skiftarbeidere. 4 - Aktivitetsfond Rådmannen utreder etablering av et Aktivitetsfond som kan gi underskuddsgaranti til kulturarrangementer, og kommer tilbake med en sak til OOK og Kommunestyret. 5 Seierstenmarka inngjerdet området Rådmannen bes vurdere plassering av et mindre inngjerdet område i Seierstenmarka der hunder kan løpe fritt, og det avsettes kr ,- til dette formålet. Kjell Monsen fremmet på vegne av SosialistiskVenstreparti følgende verbalforslag: Retningslinjer SFO Side 7 av 6

8 Kommunestyret ber om en sak med forslag til retningslinjer for SFO i Frogn kommune hvor kvalitet og mest mulig like tilbud skal vektlegges. Det tas kontakt med departementet for eventuelt å være med i forsøk med standarder for sentrale retningslinjer. 2 Ferie- og fritidstilbud økonomisk vanskeligstilte Kommunestyret vil støtte ferie- og fritidstilbud for barn av foreldre med dårlig økonomi ved at dette innarbeides i kriterier for tildeling av midler fra sosialkontoret. Dette dekkes over sosialhjelpsbudsjettet. 3 Forsøpling - registrering Kommunestyret vil intensivere innsatsen mot forsøpling både i sentra og særlig i friområdene våre. Kommunestyret ber i første omgang om en registrering av forsøpling i friområdene. Et eksempel er Riggtomta ved innløpet til Oslofjordtunnellen. 4 Ladepunkter Elbiler Kommunestyret er kjent med at det er to ladepunkter for elbiler på Bankløkka. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behovet for flere ladepunkter, plassering, og eventuelt søke om støtte (-Enova?) til nye ladepunkter. 5 Deltidsstillinger I Frogn kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke stillingsbrøken sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over omfanget av deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det heltidsstillinger eller større stillingsbrøker. 6 - Likelønn Ved lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges. I årsmeldingen skal det spesifikt fremgå hvordan kvinner og menns lønnsutvikling i kommunen utvikler seg. 7 - Utleieboliger Frogn Kommune bør ha som mål å øke antall utleieboliger, særlig for ungdom. Det fremmes en egen sak til kommunestyret hvor behov et kartlegges og strategier for å øke antallet utleieboliger vurderes. 8 Aktivitet for eldre Aktivitet for eldre skal vektlegges innenfor pleie-og omsorgssektoren og innarbeides i virksomhetsplanene ved alle institusjoner og enheter for eldre. Det tas kontakt med frivillige organisasjoner, skoler, musikkmiljøer, kulturenheten m.fl. for å få i gang prosjekter med vekt på kultur og fysisk aktivitet rettet mot eldre. 9 - Integrering av flyktninger I sammenheng med årsmeldingen ber kommunestyret rådmannen gi en tilbakemelding om hvordag arbeidet med integrering av flyktninger fungerer, og eventuelt hvilke tiltak som kan settes i verk for at dette kan fungere bedre. 0 Antikvarisk spesialområde - handlingsplan Frogn kommune utarbeider en handlingsplan for hvordan bedre å ivareta antikvarisk spesialområde i Gamle Drøbak, i samarbeid med Verneforeningen Gamle Drøbak og Akershus Fylkeskommune. Side 8 av 6

9 Ragnar Dahl fremmet på vegne av Pensjonistpartiet følgende verbalforslag:. Fremtidig bruk av Grande sykehjem Kommunestyret i forrige periode vedtok å selge Sogsti dagsenter, Grande sykehjem og brannstasjonstomta, som del av finansieringen av et badeland. Økonomisk handlingsplan beskriver et faktisk behov for omsorgsboliger for eldre i størrelsesorden boenheter. Iht fremlagt statsbudsjett er det foreslått investeringstilskudd til omsorgsboliger på maksimalt pr omsorgsbolig. Rådmannen bes utrede omgjøring av Grande sykehjem til omsorgsboliger når helsebygg B (tilsvarende) er ferdig. Utredningen anmodes gjennomført ifm igangsettingen av arbeidet med omsorgs- og boligmeldingen. 2 Behov for sykehjemsplasser Rådmannen har foreslått å redusere antall sengeplasser på Grande sykehjem med 7 senger. Dette er forklart med en økende grad av tilbud om hjemmebaserte tjenester, samtidig sier rådmannen at utviklingen vil følges nøye slik at forsvarlige helsetilbud blir gitt. På samme tid er helsebygg B utsatt i tid i påvente av en helhetlig vurdering av fremtidige behov. Handlingsplanen gir en oversikt over aldersutviklingen i kommunen, herunder også forventet befolkningsvekst de neste 4 årene. Det er et klart mål at kommunen skal ha tilgjengelig sykehjemsplass for de som har behov, innenfor kommunegrensen. Rådmannen bes utrede konsekvenser av en reduksjon av sykehjemsplasser (kort og langtidsplasser) i lys av dagens situasjon, tatt også samhandlingsreformen i betraktning. Utredningen bes gjennomført tidlig i Trafikkmeldingen Trafikksituasjonen nord i Drøbak vil øke betraktelig som følge av ny båthavn i Gylte og Husvik og som en konsekvens av økt besøk til Oscarsborg Festning. Allerede i dag er det håpløse trafikkforhold i Vindfangerbukta, hovedsakelig pga parkering av biler og båthengere. Vi ber Rådmannen vurdere forskjellige forhold knyttet til parkering, forbudssoner, envegskjøring mv. Rådmannen bes innlemme dette område i trafikkmeldingen, evt igangsetter en egen utredning som skal hensyn til myke trafikanter og en sikkerhetsmessig forsvarlig trafikkavvikling. 4 Parkeringsplasser fra Solgry til Husvik. Tilgang på parkeringsplasser i Drøbak sentrum sommerstid er for dårlig, i et nærings- og friluftsmessig perspektiv. Rådmannen bes utrede muligheten for at vegen fra Solgry til militær parkering på Husvik gjøres envegskjørt i sommerperioden. En side av vegen fra Solgry til Ringeplan, samt vegen ved Nordstranda bør i såfall benyttes til avgiftsbelagte parkeringsplasser. Rådmannen bes videre vurdere muligheten for å overta en del av Forsvarets grunn ved Nordstranda. Da kan man enkelt etablere avgiftsbelagte parkeringsplasser. Ovenstående tiltak vil bedre parkeringssituasjonen i Drøbak sentrum betydelig på varme, solfylte dager. Dette vil komme næringsdrivende i Drøbak sentrum til gode. 5 Universell utforming Universell utforming er en viktig del av det forebyggende arbeidet med samhandlingsreformen. Det handler om å gjøre Frognsamfunnet tilgjengelig for alle innbyggerne. En viktig del av samhandlingsreformen er å motivere til økt aktivitet, sosialisering og redusere risiko for helseskader som følge av manglende «universelt» vedlikehold (måke og strø fortau, friområder gjøres tilgjengelig for bevegelseshemmede osv). Side 9 av 6

10 Rådmannen bes legge frem en helhetlig, kostnadsberegnet plan for universell utforming av kommunen i samsvar med statlige pålegg. Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Senterpartiet følgende forslag: Forslag fra Senterpartiet Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B202 B203 B204 B205 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B202 B203 B204 B205 2 Økt ramme hjemmetjenesten Redusert ramme rehabelitering ( 00) ( 00) ( 00) ( 00) 4 Base Hjemmetjenesten (TDF) (00) (00) (00) (00) 5 Vederlagsordning (Rådmannsgruppa) Besvarelse av juleposten (kultur) Utredning brannvesen Endrede gebyrsatser Endrede gebyrsatser hjemmehjelp Gebyrsatser Dagsenter transport Etterutdanning barnehageansatte Drift skøytebane Noroltomta Aktiv på dagtid Buss til Dal Kulturskolen Driftstilskudd Drøbak Frogn Skolekorps Økte inntekter kulturskolen (20) (20) (20) (20) Rådmannsgruppa Reiseliv, Turisme og næring (200) (200) (200) (200) Side 0 av 6

11 6 Rehabelitering Forebyggende arbeid - samhandlingsreformen (500) (500) (500) (500) 7 Overtallige (00) (00) (00) (00) 8 Feievesnet (30) (30) (30) (30) 9 Meldt ny bruker (00) (00) (00) (00) 20 Arbeidstilsynet og matilsynet og avik Grande (05) (05) (05) (05) 2 Bærbare Telefoner til Ullerud Sykehjem (00) (00) (00) (00) Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,00 3,37 3,0 3,7 Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Kun lånefinansiering pr år inn her B20 B202 B203 B204 Flerbrukshus Helsebygg Ullerud Badeland Forprprosjket 3 Badeanlegg Gylteholmen Sum investeringer Side av 6

12 Tiltaksplan, idrett, friluftsliv og nærmiljø 202 Plan Total Budsj. Kommunal Spil og friluft Private Årlig Pri Hva + ansvarlig tiltakshaver bygg start Kost Kost andel midler midler Driftskost O Kunstgressbane 200 2,3 8,8 2,5 mill 2 N Seiersten skole O Undervarme kunstress O Kunstgress på bane Høyås F Opprydding, grass kunstressmane O Utvidelse skianlegg DFI ans. 7 F Turstier skilting og oppgradering FV m/fler 8 F Gyltehomen O Oppgradering skytebaner Støyskjerming 202 skyttel. ans 0 O Frognhallen Oppgraderingsplan F Badeparken Oppgradering F Turstier Havsjødale stier, merking rydding FV m/fler 3 O Skilting Drøbak rehabelitering+ny N Bru over odalsbekken ny bru N Kyststi Hallangen skilt mindre tilrettel F Plan for friområde i frogn Oppfølgingsplan N Tursti v/ Drbak syd og bråtan vel oppgradering og skilt Vellene SP FK O = Ordinært anlegg mener mener N = Nærmiljøanlegg Står ubrukt F = Friluftstiltak ny bevilgning A = Alle Bruk i Ubrukt Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Senterpartiet følgende verbalforslag: -Tiltaksplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Rådmannen gis i oppdrag og sette ned en plangruppe som innen høsten 202 skal legge frem ny og revidert tiltaksplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø. Gruppen skal bestå av representanter for kommunen og berørte organisasjoner innen fagfeltet. Arbeidet skal ledes opp mot Handlingsprogrammet Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Kristelig Folkeparti følgende verbalforslag:. Sambruk av minibuss Rådmannen utreder om, det i stedet for å ha avgift for tur / retur dagsenteret, kan etableres sambruk med minibussen på Ullerud bofellesskap, i samarbeide med arbeidstreningsteamet, og i regi av nav. evt. innkjøp av ny buss. 2. Markedsundersøkelse for verdiskapning og lokale arbeidsplasser i frogn kommune for å øke verdiskapningen og lokale arbeidsplasser innen opplevelse, handel, reiseliv og kultur, utreder rådmannen en sak som viser eventuelt eksisterende faglig kunnskap som kan benyttes. samt metode / kostnad for en faglig basert markedsundersøkelse. herunder muligheten for å benytte studenter innenfor fagområdet, på universitet/ høyskolenivå. Side 2 av 6

13 Sigbjørn Odden fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Forslag fra Høyres gruppe Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B202 B203 B204 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B202 B203 B204 Nye punkter fra Høyres gruppe Helse Beholde 7 sykehjemsplasser Grande Helse Demenskoordinator Innsparingsinnspill Rådmannsgruppa pkt 8 Reiseliv, turisme og næring (200) (200) (200) 2 Pleie og omsorg pkt 7 og 8 (205) (205) (205) 3 Rehabilitering Forebyggende arbeid - samhandlingsreformen (500) (500) (500) 4 Rådmannsgruppa Overtallige (00) (00) (00) 5 Pleie og omsorg Ny bruker (redusert fra til ) (00) (00) (00) 6 Hjemmetjenestene Medfinansiering av pasienter primærhelsetjenesten ( 000) ( 000) ( 000) Punkter som er videreført i forslaget til saldert budsjett fra onsdag 23. november Barnehager Endrede gebyrsatser Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek Hjemmetjenesten Økt ramme hjemmetjenesten Rehabilitering Redusert ramme rehabilitering ( 00) ( 00) ( 00) 9 TDF Base Hjemmetjenesten (00) (00) (00) 0 Rådmannsgruppa Vederlagsordning Kultur Besvarelse av juleposten TDF Drift skøytebane Kultur Ungdomsbuss fra underhuset (Buss til Dal) Kultur Driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps Rådmannsgruppa Etterutdanning barnehageansatte Kultur Frogn Idrettsråd, til fordeling TDF Feievesen (30) (30) (30) 23 TDF Digerud grendehus TDF Vurdering felles brann og redningsvesen Rådmannsgruppa Lønnsoppgjør redusert 0,25% ( 363) ( 363) ( 363) Side 3 av 6

14 Rådmannsgruppa Årets overskudd ( 82) ( 82) ( 82) 26 Rådmannsgruppa Justert skatteanslag Rådmannsgruppa Formannskapets reserve Adm.kostnadedr Redusere postokostnader e.faktura (200) 30 Rehab./habiliterin Miljøtjeneste Fugleveien 50 Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) (39) (42) 649 Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) (50) (50) 67 Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,02 3,4 3,02 Tiltak som vi ikke ønsker å ta med videre 6 Oppvekst og kultur Økt bevilgning Eldresenteret Kultur Kulturskolen TDF Inngjerdet hundeområde Seierstenmarka 50 8 Oppvekst og kultur/rådmannsgruppa Videreutdanning lærere Kultur Støtte til lag og foreninger Oppvekst og kultur Redusert innsparing skole Hjemmetjenester Trygghetsalarm 90 3 Rehab./habiliterin Forebugg.arb Samhandl.ref. 75 Investeringer Kun lånefinansiering pr år in B202 B203 B204 Gylteholmen Flerbrukshus Svømme-/badeanlegg Sum investeringer Linje Laveste sats reduseres til NOK 340 pr mnd. Betaling fullverdig mat hver dag økes til NOK 300 pr mnd. Årlig k TNOK Ikke betaling for hjemmetjenester for brukere med inntekt under 2 G. 3 Transportgebyret settes til NOK 20 pr gang. 6 Aktivitørstilling. 7- Rådmannens notat nr.. 2 Ikke reduksjon av feiegebyr og ikke økning av feiervesen i TDF. Formannskapet tok pause for å avholde gruppemøter. Side 4 av 6

15 Votering: Senterpartiets forslag fikk stemme (=Sp) Høyres forslag fikk 4 stemmer (=4H) Fellesforslaget fra Ap, Frp, Krf, PP, SV og Venstre fikk 6 stemmer (=2Ap, SV, V, Frp, PP) Rådmannens innstilling punkt fikk ingen stemmer. De øvrige punkter i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Verbalforslagene følger saken uten votering. Sp s tiltaksplan følger saken uten votering. Vedtak:. Budsjett 202 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 202 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6. til Handlingsprogrammet, med endringer som fremgår av Fellesforslaget fra Ap, Frp, KrF, PP, SV og V. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2., med endringer som fremgår av Fellesforslaget fra Ap, Frp, KrF, PP, SV og V. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i del 2.4 og vedlegg 6.6 og 6.7 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 00% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 6.3 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 6.8. Side 5 av 6

16 6. Kommunestyremeldinger Rådmannen fremmer i 202 kommuneplanmeldinger for a) helse- og omsorg b) boliger c) skole d) barnehage EVENTUELT Rapportering Sigbjørn Odden ønsket en mer utfyllende rapportering enn det som gjøres i dag. Odden ønsker gjerne en månedsrapportering, oversikt over avvik, samt ulike typer statistikk. En slik rapportering kan bidra til at de folkevalgte får større nærhet til tjenestene. Samhandlingsreformen Kjell Monsen ønsker at Formannskapet kan få en orientering om dette til hvert møte. Vindfangerbukta båtplasser status. Ragnar Dahl viste til spørsmål tatt opp i kommunestyret, hvor han etterspurte en status på denne saken. Ordfører og rådmannen orienterte om status. Lehmannsbrygga - Thon Ordføreren har vært i kontakt med Thon, hvor Thon formidlet at han aksepterer vedtaket som kommunestyret fattet den 4.. Videre opplyste Thon om at det ikke er aktuelt å ta opp igjen planene om hotell på området angitt i reguleringssaken. Drøbak, 25. november 20 Anita Hekne Personal, organisasjon og politiske tjenester Side 6 av 6

Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende verbalforslag:

Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende verbalforslag: HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 SAK 95/11 VERBALFORSLAG FREMMET I FORMANNSKAPET 28.11.11. Forslagene ble ikke votert over, men skal følge saken. Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

Fellesforslag H, V og FrP

Fellesforslag H, V og FrP Vedtak/behandling i Kommunestyret 13.12.2010 Behandling: Tilleggsnotat fra rådmannen, datert 7. desember, var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet fremmet

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.11.2011 fra kl. 16.30 til kl. 19.30. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

MØTEINNKALLING 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11.

MØTEINNKALLING 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11. Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar Frogn kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 SAKLISTE

MØTEINNKALLING DEL 2 SAKLISTE Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 13.11.2012 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Innkallingsmåte:

Detaljer

Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: *

Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: * Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: * Fra: Personal, organisasjon og politiske tjenester v/anita Hekne Kopi: Enhetsledere, Follo Distrikstrevisjon, FIKS m/kopi av samlet saksfremstilling

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 06.05.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.10 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 26.4.2013. Kunngjort i AA den 23.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 11.11.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder) Helge Bentzen

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 13.10.2014 kl. 16:00 til kl. 17.50 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 Møtende medlemmer: Fra Drøbak Frogn pensjonistforening:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 16.09.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.35 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig, den 6.9.2013. Tilstede: 1) May Granum

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Sjur Authen og sekretær Elin Tokerød.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Sjur Authen og sekretær Elin Tokerød. Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2015 Tid: 18:00 19:05. Av 9 medlemmer var 9 tilstede. Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin S. Bolle

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 10.12.2015 Tidspunkt: 19.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen Leder Jan Birger Holth Thor Håkon Ramberg

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Sak nr: 08/2576 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012. BUDSJETT 2009. Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 7/08 11.11.2008

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset Frogn kommune Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 18.03.2014 kl. 18:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad,

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Saksnr: 10/3294-8 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Sak nr. Møtedato Ås Eldreråd 9/10 09.11.2010 K.råd for funksjonshemmede

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for Ås rådhus, Store salong 13.11.2007 funksjonshemmede

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for Ås rådhus, Store salong 13.11.2007 funksjonshemmede ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for Ås rådhus, Store salong 13.11.2007 funksjonshemmede FRA SAKSNR: /07 FRA KL:18.00 TIL SAKSNR: /07 TIL KL : 19.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 207, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 207 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 2/6 den 5.2.206. Behandling: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyre

MØTEINNKALLING. Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 15.12.2014 Invitasjon kl. 17:15 (Middag) Innkalling kl. 18:00 (Behandlingen av sakene starter) Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: kl. 18:30 21:55 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Wenche Berg (Ap), Malin K. Aamodt (Ap), Steinar Antonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder), Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. ÅS KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim

Møteprotokoll. Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim Møteprotokoll Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim Møtested: Formannskapssalen, Trondheim Møtedato: 26.09.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling.

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksutskrift Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/03057-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunestyre 130/15 15.06.2015

Detaljer

Kragerø kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KRAGERØ FORMANNSKAP Møtested: Kragerø Rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16.

Kragerø kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KRAGERØ FORMANNSKAP Møtested: Kragerø Rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16. Kragerø kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KRAGERØ FORMANNSKAP Møtested: Kragerø Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.10.05 Tid: 16.00 Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf. 91 67 80 59

Detaljer