OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: fra kl til kl Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Skriftlig og elektronisk Kunngjort i AA den Fra Høyre: Thore Vestby, Kirsti Birkeland, Sigbjørn Odden, Thora Bakka, Leif Tomter, Stein Erik Halck (ikke under sak 129/11), Eva Anderssen, Dagfinn Danielsen, Erik Berge, Ludolf Bjelland, Gunn Heidi Iversen i sak 129/11. Fra Arbeiderpartiet: Rita Hirsum Lystad, Kathe Langvik, Kjell Engebretsen, Knut Erik Robertsen, Jørn Barkenæs, Paul Lorentz, Vibeke Lundh Holmedal. Fra Venstre: Nicolay Corneliussen, Terje Johansen, Line Stokholm, Anne- Lisbeth Simonsen, Ivar Ruud Eide. Fra Fremskrittspartiet: Terje Sørensen, Vivi Ann Andersen Hansen, Lasse Botten. Fra Kristelig Folkeparti: Bente Bjerknes, Sigbjørn Kvistad. Fra Sosialistisk Venstreparti: Kjell Monsen t.o.m. sak 131/11, Sylvi Ofstad Samstag, Susanne Abelsen f.o.m. sak 132/11. Fra Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl (ikke under behandlingen av sak 127 og 128) Fra Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas Fra Høyre: Alexander Grude, Christian Sæther. Fra Venstre: Erik Lundeby Fra Fremskrittspartiet: Ole Scheie. Fra Høyre: Erik Berge, Ludolf Bjelland, Gunn Heidi Iversen i sak 129/11. Fra Venstre: Ivar Ruud Eide Fra Fremskrittspartiet:

2 2 av 32 Lasse Botten. Fra Sosialistisk Venstreparti: Susanne Abelsen f.o.m. sak 132/11. Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær: Fra rådmannsgruppa møtte Rådmann Harald K. Hermansen. Guro Merlid, Personal, organisasjon og politiske tjenester. Av 31 møtte 30 representanter ved opprop. Ragnar Dahl kom under behandlingen av sak 129/11 ÅPEN HALVTIME: Åpen halvtime ble gjennomført fra møtestart. Det var ikke spørsmål eller innspill til åpen halvtime. ORIENTERINGER: Muntlig orientering ved ordfører Thore Vestby: Møteledelse hefte fra KS: Det er delt ut hefte fra KS om møteledelse til ledere og nestledere i utvalgene. Ordfører orienterte om enkelte punkter i heftet. Juletre til Berlin: Ordfører orienterte om at det er delt ut bilde av Frogn kommunes juletre til Berlin. Han orienterte om at treet fremstod som vakkert. Debatthefte fra Kommunens Sentralforbund. Det er delt ut debatthefte fra Kommunenes Sentralforbund vedr. strategikonferansen. Ordfører orienterte om at det vil komme en sak om dette på nyåret. Innspill som ønskes delt ut. Kommunen mottar en del informasjon fra ulikt hold som ønskes delt ut til kommunestyret. Informasjon blir lagt ut på eget bord i kommunestyresalen. Vennskapssamarbeid: Kommunen har fått henvendelse om vennskapssamarbeid med en liten by på Sardinia. En delegasjon fra denne byen kommer på besøk til Frogn. Muntlig orientering ved rådmann Harald K. Hermansen: Undervarme kunstgressvarme: Frogn kommune har tilbudt DFI å dekke kostnader innenfor en ramme av kr ,- dersom klubben tar ansvar for drift av undervarme. Vedlikehold og børsting av kunstgressbanen:

3 3 av 32 Kommunen har bistått DFI med dette arbeidet. DFI har nå tatt over denne oppgaven igjen. Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader. Til å underskrive protokollen sammen med ordfører ble Terje Sørensen (Frp) og Thora Bakka (H) oppnevnt... Terje Sørensen Thore Vestby Thora Bakka Til behandling forelå: 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET /11 REFERATER TIL KOMMUNESTYREMØTE /11 HANDLINGSPROGRAM /11 FRITT BRUKERVALG I PRAKTISK BISTAND 131/11 GNR 71 BNR 558 EKESVINGEN 18 - SØKNAD OM OPPØFØRING AV BOLIG OG GARASJE 132/11 KIRKEN I FROGN - OPPFØLGING AV VEDTAK 1. TERTIALRAPPORT /11 FORVALTNINGSREVISJON - SELVKOST, AVGIFT OG GEBYRER - RÅDMANNENS OPPFØLGING 134/11 RAPPORT FRA FIKS OM SELSKAPSKONTROLLEN /11 EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING OPPFØLGING AV VEDTAK

4 4 av /11 VALG AV RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE PERIODEN /11 VALG AV KONTROLLUTVALG - PERIODEN NY BEHANDLING 138/11 Ofl 13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER/LAGRETTEMEDLEM I BORGARTING LAGMANNSRETT

5 5 av /11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET Behandling: Nicolay Corneliussen hadde følgende merknader på vegne av Venstre: Sak 111/11 Tertialrapport nr Siste del av Venstres forslag var falt ut av protokollen. Dette har slik ordlyd: «Inntil permanent ordning er på plass må det lages en midlertidig løsning». Sak 116/11 Gnr 20 bnr 161 m fl. Næringsareal Måna syd reguleringsplan. Annen gangs behandling. Første setning i primær forslaget fra Venstre: ordet «opprettelse» erstattes med «opprettholdelse». Votering 30 representanter tilstede: Innstillingen med Venstres merknader enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra Kommunestyrets møte godkjennes med følgende endringer: Sak 111/11 Tertialrapport nr Siste del av Venstres forslag var falt ut av protokollen. Dette har slik ordlyd: «Inntil permanent ordning er på plass må det lages en midlertidig løsning». Sak 116/11 Gnr 20 bnr 161 m fl. Næringsareal Måna syd reguleringsplan. Annen gangs behandling. Første setning i primær forslaget fra Venstre: ordet «opprettelse» erstattes med «opprettholdelse». 128/11 REFERATER TIL KOMMUNESTYREMØTE Behandling: Bente Bjerknes (KrF) bemerket at etternavn bør benyttes i protokollene fra Kontrollutvalget. Votering 30 representanter tilstede: Innstillingen enstemmig vedtatt.

6 6 av 32 Vedtak: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1. Referat fra møte i kontrollutvalget Referat fra møte i kontrollutvalget /11 HANDLINGSPROGRAM Behandling: Følgende var ettersendt til kommunestyret, delt ut på gruppemøter og ble delt ut i møtet: - Rådmannens notat nr. 3 av Rådmannens notat nr. 4 av Ordfører tok opp om Steinar Halck (H) var inhabil til å behandle saken. Halck er daglig leder i DFI. DFI har interesser i saken. Halck fratrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Halck var inhabil til å behandle saken i medhold av Forvaltningsloven 6,1 ledd. Gunn Heidi Iversen (H) tiltrådte møtet. Forslag: Sigbjørn Odden fremmet følgende fellesforslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet: Forslag fra H, Frp, Krf og Sp gruppe Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B B2013 B2014 B2015

7 7 av 32 Endringer i innsparinger fra H, Frp, Krf og Sp 1 Rådmannsgruppa pkt 18 Reiseliv, turisme og næring (200) (200) (200) (200) 2 Rådmannsgruppa Overtallige (100) (100) (100) (100) 3 Pleie og omsorg pkt 7 og 8 (205) (205) (205) (205) 4 Pleie og omsorg Ny bruker (redusert fra til 900) (100) (100) (100) (100) 5 Pleie og omsorg Vederlagsordning (700) (700) (700) (700) 6 Hjemmetjenestene Medfinansiering av pasienter primærhelsetjenesten (1300) (1300) (1300) (1300) 7 Hjemmetjenestene Forsinket åpning Hegre Omsorgshus, 3 månder (450) (450) (450) (450) 8 TDF Feievesen (30) (30) (30) (30) 9 TDF Leieintekter Ullerud Bofelleskap (500) (500) (500) (500) Endringer fra rådmann notat nr 1 10 Hjemmetjenesten Økt ramme hjemmetjenesten Rehabililtering Redusert ramme rehabilitering (1100) (1100) (1100) (1100) 12 TDF Base Hjemmetjenesten (100) (100) (100) (100) 13 Rådmannsgruppa Vederlagsordning Kultur Besvarelse av juleposten Endringer i kostnader fra H, Frp, Krf og Sp 15 Helse Beholde 7 sykehjemsplasser Grande Helse Helsesøster i skolen Helse Demenskoordinator Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret Oppvekst og 20 kultur Endrede gebyrsatser Rådmannsgruppa Formanskapets reserve Oppvekst og 22 kultur Ungdomsbuss fra underhuset (Buss til Dal) Oppvekst og kultur Driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek Oppvekst og kultur Kulturråd til fordeling Oppvekst og kultur 7. Kl Prosjektet i skole Rådmannsgruppa Etterutdanning barnehageansatte TDF Drift skøytebane TDF Digerud grendehus Rådmannsgruppa Vurdering felles brann og redningsvesen 60 Oppvektst og 32 kultur Frogn idrettsråd til fordeling Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) (442) (266) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) (567) (317) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag

8 8 av 32 Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,97 3,25 2,86 2,80 Investeringer Kun lånefinansiering pr år inn her Sum for fireårspeioden B B2013 B2014 B Gylteholmen Salg av Sogsti Samlet for Boligmelding Flerbrukshus Svømme- 5 /badeanlegg Sum investeringer Forklaring til punktene: 15. Setter tilbake de 2 mill. rådmannen foreslår ut 16. Helsesøster i skolen - fullstilling fra skolestart 17. Demenskoordinator - fullstilling fra juni 18. Ikke brukerbetaling for de med inntekt under 2 G for hjemmehjelp kr for transport Dagsenter - tur/retur ikke 90 som rådmann foreslår 20. Økning på 100 kr pr/måned for barnehageplass ikke 200 som rådmannen foreslår. 21. Formannskapets reserve økes fra 50 til Buss til Dal opprettholdes 23. Årlig driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps 24. Beholde aktiv på dagtid på dagens nivå 25. Reduksjon på bøker biblioteket med 50 og ikke Kulturrådet får en egen pott til fordeling etter søknad 27. Videreføring av dagens 7. Kl prosjekt 28. Egen pott til etterutdanning barnehager 29. Kostander til drift av skøytebane Drøbak gjestehavn - jf. notat Engangsbevilgning tak Digerud grendehus 31. Vedtatt formannskapet, 4 kr pr innbygger i utredningskostnader 32. Økning på 50 til Frogn idrettsråd til fordeling Rita Hirsum Lystad fremmet følgende fellesforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet:

9 9 av 32 Fellesforslag fra politiske partier AP, PP, SV, V Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B B2013 B2014 B2015 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B B2013 B2014 B Barnehager Endrede gebyrsatser Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek Oppvekst og kultur Økt bevilgning Eldresenteret Hjemmetjenesten Økt ramme hjemmetjenesten Rehabililtering Redusert ramme rehabilitering (1100) (1100) (1100) (1100) 9 TDF Base Hjemmetjenesten (100) (100) (100) (100) 10 Rådmannsgruppa Vederlagsordning Kultur Besvarelse av juleposten TDF Drift skøytebane Kultur Buss til Dal Kultur Kulturskolen Kultur Driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps Rådmannsgruppa Etterutdanning barnehageansatte Oppvekst og 17 kultur/rådmannsgruppa Videreutdanning lærere Kultur Støtte til lag og foreninger Kultur Frogn Idrettsråd, til fordeling Oppvekst og kultur Redusert innsparing skole TDF Feievesen (30) (30) (30) (30) 22 TDF Digerud grendehus TDF Vurdering felles brann og redningsvesen Hjemmetjenester Trygghetsalarm Rehab./habiliterin Miljøtjeneste Fugleveien Rehab./habiliterin Forebygg.arb Samhandl.ref Rådmannsgruppa Formannskapets reserve Innsparinger 28 Rådmannsgruppa Lønnsoppgjør redusert 0,25% (1061) (1061) (1061) (1061) 29 Rådmannsgruppa Økte skatteinntekter (3050) (3050) (3050) (3050) Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag

10 10 av 32 Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,96 3,40 2,98 2,92 Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Lånefinansiering pr år B B2013 B2014 B Gylteholmen Flerbrukshus Svømme-/badeanlegg Sum investeringer Ragnar Dahl ba på vegne av Pensjonistpartiet om gruppemøte. Kommunestyret tok pause for å gjennomføre gruppemøte. Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av AP, V, SV og PP følgende endrede forslag: Fellesforslag fra politiske partier AP, PP, SV, V Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B B2013 B2014 B Barnehager Endrede gebyrsatser Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp 3 Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret Oppvekst og Aktiv på dagtid kultur 5 Oppvekst og Innkjøp bøker bibliotek kultur 6 Oppvekst og Økt bevilgning Eldresenteret kultur 7 Hjemmetjenesten Økt ramme hjemmetjenesten Rehabililtering Redusert ramme rehabilitering (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) 9 TDF Base Hjemmetjenesten (100) (100) (100) (100) 10 Rådmannsgruppa Vederlagsordning Kultur Besvarelse av juleposten

11 11 av TDF Drift skøytebane Kultur Buss til Dal Kultur Kulturskolen Kultur Driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps 16 Rådmannsgruppa Etterutdanning Oppvekst og kultur/rådmannsg ruppa barnehageamsatte Videreutdanning lærere Kultur Støtte til lag og foreninger Kultur Frogn Idrettsråd, til fordeling Oppvekst og Redusert innsparing skole kultur 21 TDF Feievesen (30) (30) (30) (30) 22 TDF Digerud grendehus TDF Vurdering felles brann og 60 redningsvesen 24 Hjemmetjenester Trygghetsalarm Rehab./habiliterin Miljøtjeneste Fugleveien Rehab./habiliterin Forebygg.arb Samhandl.ref Rådmannsgruppa Formannskapets reserve Helse 7 beredskapsplasser Innsparinger 29 Rådmannsgruppa Lønnsoppgjør redusert 0,25% (1 061) (1 061) (1 061) (1 061) 30 Rådmannsgruppa Økte skatteinntekter (3 050) (3 050) (3 050) (3 050) 31 Vederlagsordning (700) (200) (200) (200) 32 Prisøkning vedlagsinntekter (20) (20) (20) (20) 33 Innsparing (500) (500) (500) (500) samhandlingsreformen 34 Utsatt oppstart Hegrevn. (780) (780) (780) (780) Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,96 3,34 2,92 2,86 Totalt investering i perioden Lånefinansiering pr år inn her B B2013 B2014 B Gylteholmen Flerbrukshus Svømme /badeanlegg Sum investeringer

12 12 av 32 Thora Bakka fremmet følgende forslag på vegne av Høyre: «Forslag til verbalvedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen kommer tilbake med en egen sak om drift av Ullerud bofellesskap i trå med intensjonene med små enheter med 6 beboere. Saken må belyse reelle kostnader, alternativer og konsekvenser. 2. Rådmannen bes vurdere finansieringen av svømmeanlegget på Seiersten som et aksjeselskap hvor kommunen er hovedaksjonær, men hvor også private kan tegne aksjer. Forslaget bør inneholde forslag til organisasjon og belyse fordeler og ulemper med en slik finansiering. Kommunestyret har tidligere sagt nei til Rådmannens forslag om Offentlig privat samarbeid (OPS) fordi den foreslåtte modellen bygde på noen urealistiske forutsetninger. Et AS vil kunne bringe inn private aktører og redusere kommunens lånebehov. Svømmeanlegget i Askim eier for eksempel kommunen ca 85 % av aksjene. I Lyngdal ble det tegnet aksjer for i underkant av 30 millioner til Sørlandsbadet. Rådmannens forslag bør være klart senes samtidig som forprosjektet. 3. Rådmannen er tidligere bedt om å se på alternativer til fartshumper som fartsreduserende tiltak. Konkret bes Rådmannen utarbeide et forslag til sidehinder i Heerveien (ref handlingsprogrammet side 156) som alternativ til eksisterende fartshumper. Forslaget utarbeides i nært samarbeid med de som bor i området. 4. I kommunestyre sak 14/11 Vurdering av kommunens ressurser innenfor reiseliv, turisme og næring i Frogn kommune, (behandlet ), lyder vedtakets punkt 3. Rådmannen bes utrede en modell som innebærer å opprette en kommunal stilling som næringssjef/næringskonsulent. Rådmannen kommer tilbake med en slik sak i løpet av 1. halvår Planlagt Bygg B omdøpes/betegnes som Ullerud Helsebygg. 2. Rådmannen bes å prioritere og koordinere arbeidet med omsorgsmeldingen slik at rådmannen kan igangsette forprosjekt av Ullerud Helsebygg i løpet av 1. halvår med redusert areal som følge av at hjemmebaserte tjenester og resurssenteret har fått andre lokaler. 6. Idrett, friluftsliv og nærmiljø er viktige faktorer i arbeidet med å bedre folkehelsen. Rådmannen bes utrede nødvendigheten av å opprette en kommunal stilling som idrettskonsulent.» Kate Langvik fremmet følgende verbalforslag på vegne av Arbeiderpartiet:

13 13 av 32 «PENDLERPARKERING Store deler av befolkningen i Frogn pendler ut av kommunen til og fra arbeid. I særlig grad til Oslo, men også til våre nabokommuner. Det er ønskelig at dette kan skje ved bruk av kollektive transportmidler. Ved å legge bedre til rette for parkering i nærhet av trafikknutepunkter, vil kommunen bidra til å gjøre bruk av kollektive transportmidler enklere. Gode parkeringsmuligheter som er hensiktsmessig plassert vil også bidra til å fjerne uønsket parkering langs sterkt trafikkerte veier. Kommunen har definert noen aktuelle plasser, men disse vil ikke dekke det stadig økende behovet, så kommunen bør i tillegg vurdere andre plasser til pendlerparkering. Det må igangsettes et konkret arbeid for å få planene realisert. Vi ber rådmannen få fortgang i arbeidet og ber om at han redegjør for dette i eget notat. KULTURSKOLEN Det finnes sentrale bestemmelser som klart viser at barn skal gis muligheter til å delta i de aktiviteter og undervisninger som kulturskolen tilbyr. Likevel klarer ikke kommunen innenfor eksisterende rammer å gi dette tilbudet til alle i de aktuelle aldersklassene. Det er ventelister som til tider er så lange at en stor gruppe aldri rekker opp slik at de får noe tilbud. Dette er naturligvis uheldig og det bør vurderes på hvilken måte vi kan redusere og etter hvert helt fjerne ventelistene til disse tilbudene samtidig som vi opprettholder et faglig, pedagogisk godt tilbud. Vi ber rådmannen redegjøre for dette i eget notat. SYKEHJEMSTILBUD UTENFOR KOMMUNEN Det er ønskelig at alle som har behov for tilbud om plass i sykehjem får dette i Frogn, og at det kun unntaksvis tilbys plass i andre kommuner. Det forutsettes at eventuelle sykehjemstilbud utenfor kommunen er av meget kort varighet. Vi ber rådmannen rapportere om status i forbindelse med ordinær rapportering. GANG- OG SYKKELVEIER Frogn kommune vil legge til rette for at folk skal kunne sykle og gå til kollektivknutepunkter, og kunne ferdes trygt på sykkel på et sammenhengende nett av gang- og sykkelveier. Derfor må prioriterte gang- og sykkelvei prosjekter følges opp og nødvendig reguleringsarbeid må vedtas igangsatt. Dette gjelder særlig RV 152 med gang- og sykkelvei i Trolldalen/Fugleveien frem til grensen mot Ås og i nordre Frogn Dalsbakken til Glennekrysset. Vi ber rådmannen redegjøre for dette i eget notat. IDRETTENS KÅR Det finnes i dag idrettsaktiviteter som har svært utilfredsstillende anleggsforhold, og det finnes idrettsaktiviteter som ikke har tilgang til anlegg.

14 14 av 32 I handlingsplanen er rådmannens innstilling at idrettsanlegg må utvikles og oppgraderes der folk bor og i tråd med idrettens behov. Frogn har en svært aktiv befolkning og et sammensatt foreningsliv. Mulighetene til varierte idrettsaktiviteter betinger at forholdene legges til rette. Friarealer, baner, haller, tilpassede lokaler og utstyr er nødvendige forutsetninger. Vi vil være en pådriver for at disse forholdene tilrettelegges, men ser også at det vil være krevende. Ideelt sett ønsker vi å etablere tilbudene selv og innenfor egne grenser. Det kan være forhold som tilsier at vi bør se på interkommunale samarbeidsformer. At hver enkelt av de relativt sett små kommunene i vår nærhet skal opprettholde et tilfredsstillende tilbud kan by på utfordringer. Vi ønsker en vurdering av et samarbeid med nærliggende kommuner når det gjelder kostnadskrevende anlegg og spesialanlegg. Vi ber rådmannen legge frem et notat om muligheter. STRANDSONEN OG TILRETTELEGGING FOR ALLMENNHETEN Frogn kommune vil legge til rette for at rikspolitiske retningslinjene (RPL) som regulerer utbygging og inngrep i strandsonen etterleves. Retningslinjene skal bidra til en mer bærekraftig planlegging i strandsonen i hele landet og sikre allmennheten adgang til strandsonen også i framtiden. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100- metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskapsvern og andre allmenne interesser. Kommunen må legge til rette for allment friluftsliv, basert på båtferdsel, ferdsel til fots og på sykkel. Strandopphold må trygges og forbedres ved å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen fra landsiden og sjøsiden samt mulighetene for å ferdes langs sjøen. Vi ber rådmannen redegjøre for muligheter og utfordringer i et eget notat, og at de rikspolitiske retningslinjene følges opp i forbindelse med aktuelle saker.» Line Stokholm fremmet følgende verbalforslag på vegne av Venstre: "1 SFO/Kulturskolen Frogn Kommunestyre ønsker å utvide SFO-tilbudet med flere aktviteter for barna, og ønsker at dette kan gjøres i samarbeid med lokale lag og foreninger, blant annet innen idretten. Kulturskolens aktviteter skal også i større grad fordeles på kommunens ulike skoler, slik at alle barn får lik mulighet til deltakelse i kulturskolen i SFO-tiden. Rådmannen bes utrede dette videre og fremme sak for OOK. 2 Miljømessig vurdering i plansaker Frogn Kommune skal legge større vekt på miljømessig vurdering i sine plansaker. Kommunen utarbeider malverk for sine miljømessige analyser og sine miljømessige konsekvensutredninger, som omfatter miljøkart og vurdering av lokalt biologisk og økologisk mangfold, med særlig vekt på arter som Follo og Frogn har et særlig ansvar for. Frogn

15 15 av 32 kommunes rutiner i plansaker må omfatte at det aktivt søkes miljøfaglige råd og innspill i større grad enn det som eksplisitt kreves i lov og forskrift, både fra offentlige organer og fra frivillige organisasjoner som Norsk Ornitologisk Forening og Zoologisk Forening. 3 - Pendlermelding Rådmannen bes utarbeide en pendlermelding som belyser særskilte utfordringer fordi kommunen har en høy andel utpendlere, samt hvordan kommunen kan bidra til å ivareta interessene til Frogns pendlere. Herunder kan behandles brukermedvirkning i utvikling av rutetilbudet, pendlerparkering, kontakt med forvaltningen etter kontortid, og hvordan tjenestetilbudet til barnefamiliene kan reflektere større variasjon i arbeidstiden, som for eksempel et SFO- og barnehagetilbud tilpasset skiftarbeidere. 4 - Aktivitetsfond Rådmannen utreder etablering av et Aktivitetsfond som kan gi underskuddsgaranti til kulturarrangementer, og kommer tilbake med en sak til OOK og Kommunestyret." Terje Sørensen fremmet følgende verbalforslag på vegne av Fremskrittspartiet: «Turisme sjøveien: Det er bred enighet om at vi bør satse på turisme til Drøbak, i den forbindelse vil Frogn FrP foreslå at Sjøtoget bevares og utvikles til å kunne ta i mot turister som kommer sjøveien. Cruisetrafikken inn til Oslo forventes å øke med 7 % pr. år noe om kan medføre at Oslo havn kan komme i den situasjon at de ikke har kaiplass til alle skip som spør om dette. Oslo, Norges hovedstad, er et populært reisemål for utenlandske passasjerer og Frogn kommune bør signalisere overfor Oslo havn, at hvis et anmeldt cruiseskip ikke kan legge til kai i Oslo har de en mulighet for ankring ved Drøbak, og landsette passasjerene på Sjøtorget for så å «busse» disse til Oslo hvor de kan oppleve hovedstaden og ta de forskjellige turene som de vanligvis kan gjøre. De passasjerene som ikke velger å ta tur til Oslo kan benytte seg av lokale tilbud. Sjøtorget er allerede ISPS godkjent for dette formålet. Frogn FrP mener at området «Sjøtorget» bør utvikles /utbygges i nær fremtid for å romme maritim næring og med plass til ett nytt akvarium. I den forbindelse bør landområdet og sjøområdet sees under ett og utvikles maksimalt. Rådmannen bes om å se på muligheten av at ny kai kan bygges på en slik måte at den vinkles ut i farevannet og er tilstrekkelig lang til å kunne ta imot mindre cruise skip, og andre fartøyer, med lengde på ca. 140 m. Denne utredningen med tilhørende kostnad for ny kai må foreligge i løpet av.» Bente Bjerknes fremmet følgende verbalforslag på vegne av Kristelig Folkeparti: «1. Trafikk - situasjonen ved Dal skole Ferdigstillelse av nødvendige parkeringsplasser/avstigningsplasser ved Dal skole er enda ikke utført.

16 16 av 32 Situasjonen slik den nå framstår, er svært uoversiktlig og utgjør en fare for trafikksikkerheten ved skolen. Dette gjelder særlig i forbindelse med avlevering og henting til/fra barnehave og skole. Rådmannen bes prioritere å ferdigstille det nødvendige antall parkeringsplasser og sikre nødvendig levere/hentesone i tråd med tidligere vedtak. 2. Omregulering fra hytte til bolig/private reguleringsforslag. I Frogn kommune er det politisk lagt til rette for å omregulere fra hytte til bolig i noen områder. Vi er gjort kjent med at denne prosessen fremstår som svært krevende, både i forhold til søknadsprosesser og med høye gebyrer. Slottet Vel, som har fremmet et privat reguleringsforslag som også er vedtatt, er et eksempel på dette. Slottet Vel anslår selv at kostnaden for enkelte vil beløpe seg til opp mot kr for å gjennomføre konvertering fra hytte til bolig. Dette er bl.a. iberegnet kommunens krav om å benytte eget foretak med lokal ansvarsrett også i enkle saker. Presentert for nye høye utgifter og gebyrer er det allerede flere av medlemmene i Slottet Vel som av økonomiske grunner vurderer å trekke seg. Rådmannen bes vurdere å innføre en enklere prosedyre knyttet til konvertering fra hytte til bolig og i enkle saker, både i forhold til søknadsprosessene og antall gebyrer. Det bes særskilt vurdert nødvendigheten av å benytte eget foretak med lokal ansvarsrett når det gjelder enkle søknader. Rådmannen vurdering og anbefaling legges frem for hovedutvalget for miljø, plan og bygg i løpet av våren. 3. Sambruk av minibuss Rådmannen bes utreder om det istedenfor å ha avgift for tur/ retur dagsenteret, kan etableres sambruk med minibussen på Ullerud bofellesskap, gjerne i samarbeid med arbeidstreningsteamet i regi av NAV. Alternativt bes rådmannen vurdere innkjøp av ny buss i samarbeid med arbeidstreningsteamet i regi av NAV. Det uredes om den aktuelle minibussen kan benyttes til henting/bringing av ungdommene fra Dal i forbindelse med besøk på Underhuset/andre ungdomsarrangementer. 4. Markedsundersøkelse for verdiskapning og lokale arbeidsplasser i Frogn. For å øke verdiskapningen og lokale arbeidsplasser innen opplevelser, handel, reiseliv og kultur bes rådmannen utrede en sak som viser eventuelle eksisterende faglig kunnskap som kan benyttes, samt metode/kostnad for en faglig basert markedsundersøkelse. Herunder mulighet for å benytte studenter innenfor fagområdet på universitet/høyskolenivå. «Kjell Monsen fremmet følgende verbalforslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti: «1. Kommunestyret ber om en sak med forslag til retningslinjer for SFO i Frogn kommune hvor kvalitet og mest mulig like tilbud skal vektlegges. Det tas kontakt med departementet for eventuelt å være med i forsøk med standarder for sentrale retningslinjer.

17 17 av Kommunestyret vil støtte ferie- og fritidstilbud for barn av foreldre med dårlig økonomi ved at dette innarbeides i kriterier for tildeling av midler fra sosialkontoret. Dette dekkes over sosialhjelpsbudsjettet. 3. Kommunestyret vil intensivere innsatsen mot forsøpling både i sentra og særlig i friområdene våre. Kommunestyret ber i første omgang om en registrering av forsøpling i friområdene. Et eksempel er Riggtomta ved innløpet til Oslofjordtunnellen. 4. Kommunestyret er kjent med at det er to ladepunkter for elbiler på Bankløkka. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behovet for flere ladepunkter, plassering, og eventuelt søke om støtte (-Enova?) til nye ladepunkter. 5. I Frogn kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke stillingsbrøken sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over omfanget av deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det heltidsstillinger eller større stillingsbrøker. 6. Ved lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges. I årsmeldingen skal det spesifikt fremgå hvordan kvinner og menns lønnsutvikling i kommunen utvikler seg. 7. Frogn Kommune bør ha som mål å øke antall utleieboliger, særlig for ungdom. Det fremmes en egen sak til kommunestyret hvor behov et kartlegges og strategier for å øke antallet utleieboliger vurderes. 8. Aktivitet for eldre skal vektlegges innenfor pleie-og omsorgssektoren og innarbeides i virksomhetsplanene ved alle institusjoner og enheter for eldre. Det tas kontakt med frivillige organisasjoner, skoler, musikkmiljøer, kulturenheten m.fl. for å få i gang prosjekter med vekt på kultur og fysisk aktivitet rettet mot eldre. 9. I sammenheng med årsmeldingen ber kommunestyret rådmannen gi en tilbakemelding om hvordan arbeidet med integrering av flyktninger fungerer, og eventuelt hvilke tiltak som kan settes i verk for at dette kan fungere bedre. 10. Frogn kommune utarbeider en handlingsplan for hvordan bedre å ivareta antikvarisk spesialområde i Gamle Drøbak, i samarbeid med Verneforeningen Gamle Drøbak og Akershus Fylkeskommune. 11. Samordnet handlingsplan for helsefremmende og forebyggende tiltak knyttet til samhandlingsreformen: Regjeringen har i samhandlingsreformen lagt meget stor vekt på at kommunene skal satse på tiltak som er helsefremmende og forebyggende. Bakgrunnen for dette er mangesidig, men beror i korthet på at landet står overfor en demografisk skjevfordeling på sikt med en majoritet av eldre. Dette vil kreve en helse- og sosialmedisinsk faglig innsats innen sykehus, sykehjem, helse-og sosialsektoren som vil slå sterkt ut nasjonaløkonomisk og med den nye folkehelseloven også kommunalt. Selv om overføringer fra staten til kommunen til oppfølging av samhandlingsreformen, har de enkelte kommuner ikke ubegrensende midler til tiltak

18 18 av 32 som reformen pålegger dem. Å satse på helsefremmende og forebyggende tiltak er derfor viktig da dette kan begrense behovet for sterk institusjonsoppbygging. Samordningsreformen og folkehelseloven legger vekt på at alle sektorer innen samfunnet skal samarbeide for å oppnå optimal effekt av forebyggende tiltak. Helsefremmende og forebyggende tiltak må starte tidlig overfor barn og ungdom og legges opp til å ha effekt i alle aldersgrupper. Forskning viser at særlig barn og unge ved mangel på fysisk og psykisk stimulans i vår del av verden utvikler fedme, dårlig motorikk og muskulær styrke, belastningsskader og ikke minst får en dårligere helsetilstand. På sikt fører dette til en rekke livstilssykdommer og for mange en tidlig død. Kommunen må derfor i samarbeid med alle sektorer utvikle tiltak som stimulerer til aktiviteter som fremmer fysisk og psykisk helse for alle, ikke minst ved å opprette trygge og gode oppvekstmiljøer for barn og unge ved å sikre lekearealer, grønne lunger og friluftsområder. Tilsvarende er det viktig å stimulere til sosiale møteplasser blant annet gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner som satser på aktiviteter som vektlegger friluftsliv, idrett og sosial samhandling. 12. I forbindelse med ny kommuneplans arealdel for Frogn kommune utarbeides det en Markaplan for Frogn slik at befolkningens behov for friluftsområder kan bli tilgodesett på kort og lang sikt. Markaplanen utarbeides parallelt med andre forslag til arealutnytting. Det søkes samarbeid med Akershus Fylkeskommunes arbeid med markaplanarbeid for Akershus fylke. Det utredes på hvilken måte lovverket kan brukes i denne sammenheng gjennom Plan- og bygningsloven eller Markaloven.» Ragnar Dahl fremmet følgene verbal forslag på vegne av Pensjonistpartiet: «Verbalforslag nr 1. Fremtidig bruk av Grande sykehjem Kommunestyret i forrige periode vedtok å selge Sogsti dagsenter, Grande sykehjem og brannstasjonstomta, som del av finansieringen av et badeland. Økonomisk handlingsplan beskriver et faktisk behov for omsorgsboliger for eldre i størrelsesorden boenheter. Iht fremlagt statsbudsjett er det foreslått investeringstilskudd til omsorgsboliger på maksimalt pr omsorgsbolig. Rådmannen bes utrede omgjøring av Grande sykehjem til omsorgsboliger når helsebygg B (tilsvarende) er ferdig. Utredningen anmodes gjennomført ifm igangsettingen av arbeidet med omsorgs- og boligmeldingen. Verbalforslag nr 2 behov for sykehjemsplasser Rådmannen har foreslått å redusere antall sengeplasser på Grande sykehjem med 7 senger. Dette er forklart med en økende grad av tilbud om hjemmebaserte tjenester, samtidig sier rådmannen at utviklingen vil følges nøye slik at forsvarlige helsetilbud blir gitt. På samme tid er helsebygg B utsatt i tid i påvente av en helhetlig vurdering av fremtidige behov. Handlingsplanen gir en oversikt over aldersutviklingen i kommunen, herunder også forventet befolkningsvekst de neste 4 årene. Det er et klart mål at kommunen skal ha tilgjengelig sykehjemsplass for de som har behov, innenfor kommunegrensen. Rådmannen bes utrede konsekvenser av en reduksjon av sykehjemsplasser (kort og langtidsplasser) i lys av dagens

19 19 av 32 situasjon, tatt også samhandlingsreformen i betraktning. Utredningen bes gjennomført tidlig i. Verbalforslag nr 3 Trafikkmeldingen Trafikksituasjonen nord i Drøbak vil øke betraktelig som følge av ny båthavn i Gylte og Husvik og som en konsekvens av økt besøk til Oscarsborg Festning. Allerede i dag er det håpløse trafikkforhold i Vindfangerbukta, hovedsakelig pga parkering av biler og båthengere. Vi ber Rådmannen vurdere forskjellige forhold knyttet til parkering, forbudssoner, envegskjøring mv. Rådmannen bes innlemme dette område i trafikkmeldingen, evt igangsetter en egen utredning som skal hensyn til myke trafikanter og en sikkerhetsmessig forsvarlig trafikkavvikling. Verbalforslag nr 4 Parkeringsplasser fra Solgry til Husvik. Tilgang på parkeringsplasser i Drøbak sentrum sommerstid er for dårlig, i et nærings- og friluftsmessig perspektiv. Rådmannen bes utrede muligheten for at vegen fra Solgry til militær parkering på Husvik gjøres envegskjørt i sommerperioden. En side av vegen fra Solgry til Ringeplan, samt vegen ved Nordstranda bør i såfall benyttes til avgiftsbelagte parkeringsplasser. Rådmannen bes videre vurdere muligheten for å overta en del av Forsvarets grunn ved Nordstranda. Da kan man enkelt etablere avgiftsbelagte parkeringsplasser. Ovenstående tiltak vil bedre parkeringssituasjonen i Drøbak sentrum betydelig på varme, solfylte dager. Dette vil komme næringsdrivende i Drøbak sentrum til gode. Verbalforslag nr 5 Universell utforming Universell utforming er en viktig del av det forebyggende arbeidet med samhandlingsreformen. Det handler om å gjøre Frognsamfunnet tilgjengelig for alle innbyggerne. En viktig del av samhandlingsreformen er å motivere til økt aktivitet, sosialisering og redusere risiko for helseskader som følge av manglende «universelt» vedlikehold (måke og strø fortau, friområder gjøres tilgjengelig for bevegelseshemmede osv). Rådmannen bes legge frem en helhetlig, kostnadsberegnet plan for universell utforming av kommunen i samsvar med statlige pålegg.» Hans Kristian Raanaas fremmet følgende verbalforslag på vegne av Senterpartiet: Rådmann bes sette ned en plangruppe som innen høsten skal legge frem ny og revidert tiltaksplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø. Gruppen skal bestå av representanter for kommunen og berørte organisasjoner innen fagfeltet. Arbeidet skal ledes opp mot Handlingsprogramet »

20 20 av 32 Han Kristian Raanaas fremmet følgende forslag på vegne av Senterpartiet om endring i handlingsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø: 6.4 Tiltaksplan, idrett, friluftsliv og nærmiljø O = Ordinært anlegg N = Nærmiljøanlegg F = Friluftstiltak A = Alle Spil og Plan Total Budsj. Kommunal friluft Private Årlig Hva + ansvarlig tiltakshaver bygg start Kost Kost andel midler midler Driftskost 1 O Kunstgressbane ,3 18,8 2,5 1 mill N O O O O F F O O F F O N N F N Seiersten skole Undervarme kunstress Kunstgress på bane Høyås Opprydding gras kunstgressbane Utvidelse skianlegg Turstier skilting og oppgradering Gyltehomen Oppgradering skytebaner Frognhallen Badeparken Turstier Havsjødale Skilting Drøbak Bru over odalsbekken Kyststi Hallangen Plan for friområde i frogn Tursti v/ Drbak syd og bråtan vel skyttel. ans DFI ans. FV m/fler FV m/fler 5 10 Vellene 5 Utvikling av skateanlegg Måna/ Frogn vg. Oppgradering bane Friområde rundt bane Snø prod DFI Vidreføring Sluttføring anlegg Støyskjerming Oppgraderingsplan Oppgradering stier, merking rydding rehabelitering+ny ny bru skilt mindre tilrettel. Oppfølgingsplan oppgradering og skilt Bevilgning og bruk Står ubrukt Bekreftet i rådmanns notat nr 3 ny bevilgning 2500 Ny bevilgning i Handlingsprogramet Egen bevilg Undervarme 2700 Bevilgning gitt høst Står selv om anb. Stoppet Bruk i 9260 Budsjetert bruk av 17 prioriteringer i Ubrukt Merforbruk i forhold til kostnad Usikre midler sak feb 1100 Egen sag om midler jf. Rådmannens notat 3 Saldo Tiltaksplan Sluttsum når vi får vedtak om rest midler.

Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende verbalforslag:

Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende verbalforslag: HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 SAK 95/11 VERBALFORSLAG FREMMET I FORMANNSKAPET 28.11.11. Forslagene ble ikke votert over, men skal følge saken. Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.11.2011 fra kl. 16.30 til kl. 19.30. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 SAKLISTE

MØTEINNKALLING DEL 2 SAKLISTE Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

Fellesforslag H, V og FrP

Fellesforslag H, V og FrP Vedtak/behandling i Kommunestyret 13.12.2010 Behandling: Tilleggsnotat fra rådmannen, datert 7. desember, var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet fremmet

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 13.11.2012 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Innkallingsmåte:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 11.11.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder) Helge Bentzen

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar Frogn kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEINNKALLING 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11.

MØTEINNKALLING 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11. Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 18.03.2014 kl. 18:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 06.05.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.10 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 26.4.2013. Kunngjort i AA den 23.

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 13.10.2014 kl. 16:00 til kl. 17.50 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 Møtende medlemmer: Fra Drøbak Frogn pensjonistforening:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 16.09.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.35 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig, den 6.9.2013. Tilstede: 1) May Granum

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: *

Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: * Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: * Fra: Personal, organisasjon og politiske tjenester v/anita Hekne Kopi: Enhetsledere, Follo Distrikstrevisjon, FIKS m/kopi av samlet saksfremstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder), Ragnar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 17.04.2012 fra kl 1630 til kl 2115 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn Anbefaling om videre veivalg våren 2015 Forord: Kommunestyret nedsatte den 8. desember 2014 en politisk arbeidsgruppe til å forestå arbeidet med kommunereformen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.10.2013 fra kl. 16.30 til kl. 19.40. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 24.10.2016 kl. 18:00 19:15 Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (Bygdelista

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for Ås rådhus, Store salong 13.11.2007 funksjonshemmede

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for Ås rådhus, Store salong 13.11.2007 funksjonshemmede ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for Ås rådhus, Store salong 13.11.2007 funksjonshemmede FRA SAKSNR: /07 FRA KL:18.00 TIL SAKSNR: /07 TIL KL : 19.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 17.06.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Kommunestyresalen - Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone Merete

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset Frogn kommune Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.06.2014 kl. 15.30 formell møtestart 16:30 Slutt kl. 20.20. Sted: Møterommet "Fraunar" Presentasjon av lag og foreninger før formell møtestart: Drøbak hundeklubb

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyre

MØTEINNKALLING. Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 15.12.2014 Invitasjon kl. 17:15 (Middag) Innkalling kl. 18:00 (Behandlingen av sakene starter) Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Valentinlyst Sykehjem Møtedato: 28.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 10.12.2015 Tidspunkt: 19.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen Leder Jan Birger Holth Thor Håkon Ramberg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 12/2845 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/13

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom 4 etasje Møtedato: 21.10.2014 Varighet: 10.00 12.05 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Sjur Authen og sekretær Elin Tokerød.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Sjur Authen og sekretær Elin Tokerød. Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2015 Tid: 18:00 19:05. Av 9 medlemmer var 9 tilstede. Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin S. Bolle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer