OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: fra kl til kl Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Skriftlig og elektronisk Kunngjort i AA den Fra Høyre: Thore Vestby, Kirsti Birkeland, Sigbjørn Odden, Thora Bakka, Leif Tomter, Stein Erik Halck (ikke under sak 129/11), Eva Anderssen, Dagfinn Danielsen, Erik Berge, Ludolf Bjelland, Gunn Heidi Iversen i sak 129/11. Fra Arbeiderpartiet: Rita Hirsum Lystad, Kathe Langvik, Kjell Engebretsen, Knut Erik Robertsen, Jørn Barkenæs, Paul Lorentz, Vibeke Lundh Holmedal. Fra Venstre: Nicolay Corneliussen, Terje Johansen, Line Stokholm, Anne- Lisbeth Simonsen, Ivar Ruud Eide. Fra Fremskrittspartiet: Terje Sørensen, Vivi Ann Andersen Hansen, Lasse Botten. Fra Kristelig Folkeparti: Bente Bjerknes, Sigbjørn Kvistad. Fra Sosialistisk Venstreparti: Kjell Monsen t.o.m. sak 131/11, Sylvi Ofstad Samstag, Susanne Abelsen f.o.m. sak 132/11. Fra Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl (ikke under behandlingen av sak 127 og 128) Fra Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas Fra Høyre: Alexander Grude, Christian Sæther. Fra Venstre: Erik Lundeby Fra Fremskrittspartiet: Ole Scheie. Fra Høyre: Erik Berge, Ludolf Bjelland, Gunn Heidi Iversen i sak 129/11. Fra Venstre: Ivar Ruud Eide Fra Fremskrittspartiet:

2 2 av 32 Lasse Botten. Fra Sosialistisk Venstreparti: Susanne Abelsen f.o.m. sak 132/11. Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær: Fra rådmannsgruppa møtte Rådmann Harald K. Hermansen. Guro Merlid, Personal, organisasjon og politiske tjenester. Av 31 møtte 30 representanter ved opprop. Ragnar Dahl kom under behandlingen av sak 129/11 ÅPEN HALVTIME: Åpen halvtime ble gjennomført fra møtestart. Det var ikke spørsmål eller innspill til åpen halvtime. ORIENTERINGER: Muntlig orientering ved ordfører Thore Vestby: Møteledelse hefte fra KS: Det er delt ut hefte fra KS om møteledelse til ledere og nestledere i utvalgene. Ordfører orienterte om enkelte punkter i heftet. Juletre til Berlin: Ordfører orienterte om at det er delt ut bilde av Frogn kommunes juletre til Berlin. Han orienterte om at treet fremstod som vakkert. Debatthefte fra Kommunens Sentralforbund. Det er delt ut debatthefte fra Kommunenes Sentralforbund vedr. strategikonferansen. Ordfører orienterte om at det vil komme en sak om dette på nyåret. Innspill som ønskes delt ut. Kommunen mottar en del informasjon fra ulikt hold som ønskes delt ut til kommunestyret. Informasjon blir lagt ut på eget bord i kommunestyresalen. Vennskapssamarbeid: Kommunen har fått henvendelse om vennskapssamarbeid med en liten by på Sardinia. En delegasjon fra denne byen kommer på besøk til Frogn. Muntlig orientering ved rådmann Harald K. Hermansen: Undervarme kunstgressvarme: Frogn kommune har tilbudt DFI å dekke kostnader innenfor en ramme av kr ,- dersom klubben tar ansvar for drift av undervarme. Vedlikehold og børsting av kunstgressbanen:

3 3 av 32 Kommunen har bistått DFI med dette arbeidet. DFI har nå tatt over denne oppgaven igjen. Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader. Til å underskrive protokollen sammen med ordfører ble Terje Sørensen (Frp) og Thora Bakka (H) oppnevnt... Terje Sørensen Thore Vestby Thora Bakka Til behandling forelå: 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET /11 REFERATER TIL KOMMUNESTYREMØTE /11 HANDLINGSPROGRAM /11 FRITT BRUKERVALG I PRAKTISK BISTAND 131/11 GNR 71 BNR 558 EKESVINGEN 18 - SØKNAD OM OPPØFØRING AV BOLIG OG GARASJE 132/11 KIRKEN I FROGN - OPPFØLGING AV VEDTAK 1. TERTIALRAPPORT /11 FORVALTNINGSREVISJON - SELVKOST, AVGIFT OG GEBYRER - RÅDMANNENS OPPFØLGING 134/11 RAPPORT FRA FIKS OM SELSKAPSKONTROLLEN /11 EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING OPPFØLGING AV VEDTAK

4 4 av /11 VALG AV RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE PERIODEN /11 VALG AV KONTROLLUTVALG - PERIODEN NY BEHANDLING 138/11 Ofl 13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER/LAGRETTEMEDLEM I BORGARTING LAGMANNSRETT

5 5 av /11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET Behandling: Nicolay Corneliussen hadde følgende merknader på vegne av Venstre: Sak 111/11 Tertialrapport nr Siste del av Venstres forslag var falt ut av protokollen. Dette har slik ordlyd: «Inntil permanent ordning er på plass må det lages en midlertidig løsning». Sak 116/11 Gnr 20 bnr 161 m fl. Næringsareal Måna syd reguleringsplan. Annen gangs behandling. Første setning i primær forslaget fra Venstre: ordet «opprettelse» erstattes med «opprettholdelse». Votering 30 representanter tilstede: Innstillingen med Venstres merknader enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra Kommunestyrets møte godkjennes med følgende endringer: Sak 111/11 Tertialrapport nr Siste del av Venstres forslag var falt ut av protokollen. Dette har slik ordlyd: «Inntil permanent ordning er på plass må det lages en midlertidig løsning». Sak 116/11 Gnr 20 bnr 161 m fl. Næringsareal Måna syd reguleringsplan. Annen gangs behandling. Første setning i primær forslaget fra Venstre: ordet «opprettelse» erstattes med «opprettholdelse». 128/11 REFERATER TIL KOMMUNESTYREMØTE Behandling: Bente Bjerknes (KrF) bemerket at etternavn bør benyttes i protokollene fra Kontrollutvalget. Votering 30 representanter tilstede: Innstillingen enstemmig vedtatt.

6 6 av 32 Vedtak: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1. Referat fra møte i kontrollutvalget Referat fra møte i kontrollutvalget /11 HANDLINGSPROGRAM Behandling: Følgende var ettersendt til kommunestyret, delt ut på gruppemøter og ble delt ut i møtet: - Rådmannens notat nr. 3 av Rådmannens notat nr. 4 av Ordfører tok opp om Steinar Halck (H) var inhabil til å behandle saken. Halck er daglig leder i DFI. DFI har interesser i saken. Halck fratrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Halck var inhabil til å behandle saken i medhold av Forvaltningsloven 6,1 ledd. Gunn Heidi Iversen (H) tiltrådte møtet. Forslag: Sigbjørn Odden fremmet følgende fellesforslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet: Forslag fra H, Frp, Krf og Sp gruppe Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B B2013 B2014 B2015

7 7 av 32 Endringer i innsparinger fra H, Frp, Krf og Sp 1 Rådmannsgruppa pkt 18 Reiseliv, turisme og næring (200) (200) (200) (200) 2 Rådmannsgruppa Overtallige (100) (100) (100) (100) 3 Pleie og omsorg pkt 7 og 8 (205) (205) (205) (205) 4 Pleie og omsorg Ny bruker (redusert fra til 900) (100) (100) (100) (100) 5 Pleie og omsorg Vederlagsordning (700) (700) (700) (700) 6 Hjemmetjenestene Medfinansiering av pasienter primærhelsetjenesten (1300) (1300) (1300) (1300) 7 Hjemmetjenestene Forsinket åpning Hegre Omsorgshus, 3 månder (450) (450) (450) (450) 8 TDF Feievesen (30) (30) (30) (30) 9 TDF Leieintekter Ullerud Bofelleskap (500) (500) (500) (500) Endringer fra rådmann notat nr 1 10 Hjemmetjenesten Økt ramme hjemmetjenesten Rehabililtering Redusert ramme rehabilitering (1100) (1100) (1100) (1100) 12 TDF Base Hjemmetjenesten (100) (100) (100) (100) 13 Rådmannsgruppa Vederlagsordning Kultur Besvarelse av juleposten Endringer i kostnader fra H, Frp, Krf og Sp 15 Helse Beholde 7 sykehjemsplasser Grande Helse Helsesøster i skolen Helse Demenskoordinator Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret Oppvekst og 20 kultur Endrede gebyrsatser Rådmannsgruppa Formanskapets reserve Oppvekst og 22 kultur Ungdomsbuss fra underhuset (Buss til Dal) Oppvekst og kultur Driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek Oppvekst og kultur Kulturråd til fordeling Oppvekst og kultur 7. Kl Prosjektet i skole Rådmannsgruppa Etterutdanning barnehageansatte TDF Drift skøytebane TDF Digerud grendehus Rådmannsgruppa Vurdering felles brann og redningsvesen 60 Oppvektst og 32 kultur Frogn idrettsråd til fordeling Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) (442) (266) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) (567) (317) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag

8 8 av 32 Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,97 3,25 2,86 2,80 Investeringer Kun lånefinansiering pr år inn her Sum for fireårspeioden B B2013 B2014 B Gylteholmen Salg av Sogsti Samlet for Boligmelding Flerbrukshus Svømme- 5 /badeanlegg Sum investeringer Forklaring til punktene: 15. Setter tilbake de 2 mill. rådmannen foreslår ut 16. Helsesøster i skolen - fullstilling fra skolestart 17. Demenskoordinator - fullstilling fra juni 18. Ikke brukerbetaling for de med inntekt under 2 G for hjemmehjelp kr for transport Dagsenter - tur/retur ikke 90 som rådmann foreslår 20. Økning på 100 kr pr/måned for barnehageplass ikke 200 som rådmannen foreslår. 21. Formannskapets reserve økes fra 50 til Buss til Dal opprettholdes 23. Årlig driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps 24. Beholde aktiv på dagtid på dagens nivå 25. Reduksjon på bøker biblioteket med 50 og ikke Kulturrådet får en egen pott til fordeling etter søknad 27. Videreføring av dagens 7. Kl prosjekt 28. Egen pott til etterutdanning barnehager 29. Kostander til drift av skøytebane Drøbak gjestehavn - jf. notat Engangsbevilgning tak Digerud grendehus 31. Vedtatt formannskapet, 4 kr pr innbygger i utredningskostnader 32. Økning på 50 til Frogn idrettsråd til fordeling Rita Hirsum Lystad fremmet følgende fellesforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet:

9 9 av 32 Fellesforslag fra politiske partier AP, PP, SV, V Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B B2013 B2014 B2015 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B B2013 B2014 B Barnehager Endrede gebyrsatser Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek Oppvekst og kultur Økt bevilgning Eldresenteret Hjemmetjenesten Økt ramme hjemmetjenesten Rehabililtering Redusert ramme rehabilitering (1100) (1100) (1100) (1100) 9 TDF Base Hjemmetjenesten (100) (100) (100) (100) 10 Rådmannsgruppa Vederlagsordning Kultur Besvarelse av juleposten TDF Drift skøytebane Kultur Buss til Dal Kultur Kulturskolen Kultur Driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps Rådmannsgruppa Etterutdanning barnehageansatte Oppvekst og 17 kultur/rådmannsgruppa Videreutdanning lærere Kultur Støtte til lag og foreninger Kultur Frogn Idrettsråd, til fordeling Oppvekst og kultur Redusert innsparing skole TDF Feievesen (30) (30) (30) (30) 22 TDF Digerud grendehus TDF Vurdering felles brann og redningsvesen Hjemmetjenester Trygghetsalarm Rehab./habiliterin Miljøtjeneste Fugleveien Rehab./habiliterin Forebygg.arb Samhandl.ref Rådmannsgruppa Formannskapets reserve Innsparinger 28 Rådmannsgruppa Lønnsoppgjør redusert 0,25% (1061) (1061) (1061) (1061) 29 Rådmannsgruppa Økte skatteinntekter (3050) (3050) (3050) (3050) Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag

10 10 av 32 Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,96 3,40 2,98 2,92 Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Lånefinansiering pr år B B2013 B2014 B Gylteholmen Flerbrukshus Svømme-/badeanlegg Sum investeringer Ragnar Dahl ba på vegne av Pensjonistpartiet om gruppemøte. Kommunestyret tok pause for å gjennomføre gruppemøte. Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av AP, V, SV og PP følgende endrede forslag: Fellesforslag fra politiske partier AP, PP, SV, V Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B B2013 B2014 B Barnehager Endrede gebyrsatser Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp 3 Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret Oppvekst og Aktiv på dagtid kultur 5 Oppvekst og Innkjøp bøker bibliotek kultur 6 Oppvekst og Økt bevilgning Eldresenteret kultur 7 Hjemmetjenesten Økt ramme hjemmetjenesten Rehabililtering Redusert ramme rehabilitering (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) 9 TDF Base Hjemmetjenesten (100) (100) (100) (100) 10 Rådmannsgruppa Vederlagsordning Kultur Besvarelse av juleposten

11 11 av TDF Drift skøytebane Kultur Buss til Dal Kultur Kulturskolen Kultur Driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps 16 Rådmannsgruppa Etterutdanning Oppvekst og kultur/rådmannsg ruppa barnehageamsatte Videreutdanning lærere Kultur Støtte til lag og foreninger Kultur Frogn Idrettsråd, til fordeling Oppvekst og Redusert innsparing skole kultur 21 TDF Feievesen (30) (30) (30) (30) 22 TDF Digerud grendehus TDF Vurdering felles brann og 60 redningsvesen 24 Hjemmetjenester Trygghetsalarm Rehab./habiliterin Miljøtjeneste Fugleveien Rehab./habiliterin Forebygg.arb Samhandl.ref Rådmannsgruppa Formannskapets reserve Helse 7 beredskapsplasser Innsparinger 29 Rådmannsgruppa Lønnsoppgjør redusert 0,25% (1 061) (1 061) (1 061) (1 061) 30 Rådmannsgruppa Økte skatteinntekter (3 050) (3 050) (3 050) (3 050) 31 Vederlagsordning (700) (200) (200) (200) 32 Prisøkning vedlagsinntekter (20) (20) (20) (20) 33 Innsparing (500) (500) (500) (500) samhandlingsreformen 34 Utsatt oppstart Hegrevn. (780) (780) (780) (780) Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,96 3,34 2,92 2,86 Totalt investering i perioden Lånefinansiering pr år inn her B B2013 B2014 B Gylteholmen Flerbrukshus Svømme /badeanlegg Sum investeringer

12 12 av 32 Thora Bakka fremmet følgende forslag på vegne av Høyre: «Forslag til verbalvedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen kommer tilbake med en egen sak om drift av Ullerud bofellesskap i trå med intensjonene med små enheter med 6 beboere. Saken må belyse reelle kostnader, alternativer og konsekvenser. 2. Rådmannen bes vurdere finansieringen av svømmeanlegget på Seiersten som et aksjeselskap hvor kommunen er hovedaksjonær, men hvor også private kan tegne aksjer. Forslaget bør inneholde forslag til organisasjon og belyse fordeler og ulemper med en slik finansiering. Kommunestyret har tidligere sagt nei til Rådmannens forslag om Offentlig privat samarbeid (OPS) fordi den foreslåtte modellen bygde på noen urealistiske forutsetninger. Et AS vil kunne bringe inn private aktører og redusere kommunens lånebehov. Svømmeanlegget i Askim eier for eksempel kommunen ca 85 % av aksjene. I Lyngdal ble det tegnet aksjer for i underkant av 30 millioner til Sørlandsbadet. Rådmannens forslag bør være klart senes samtidig som forprosjektet. 3. Rådmannen er tidligere bedt om å se på alternativer til fartshumper som fartsreduserende tiltak. Konkret bes Rådmannen utarbeide et forslag til sidehinder i Heerveien (ref handlingsprogrammet side 156) som alternativ til eksisterende fartshumper. Forslaget utarbeides i nært samarbeid med de som bor i området. 4. I kommunestyre sak 14/11 Vurdering av kommunens ressurser innenfor reiseliv, turisme og næring i Frogn kommune, (behandlet ), lyder vedtakets punkt 3. Rådmannen bes utrede en modell som innebærer å opprette en kommunal stilling som næringssjef/næringskonsulent. Rådmannen kommer tilbake med en slik sak i løpet av 1. halvår Planlagt Bygg B omdøpes/betegnes som Ullerud Helsebygg. 2. Rådmannen bes å prioritere og koordinere arbeidet med omsorgsmeldingen slik at rådmannen kan igangsette forprosjekt av Ullerud Helsebygg i løpet av 1. halvår med redusert areal som følge av at hjemmebaserte tjenester og resurssenteret har fått andre lokaler. 6. Idrett, friluftsliv og nærmiljø er viktige faktorer i arbeidet med å bedre folkehelsen. Rådmannen bes utrede nødvendigheten av å opprette en kommunal stilling som idrettskonsulent.» Kate Langvik fremmet følgende verbalforslag på vegne av Arbeiderpartiet:

13 13 av 32 «PENDLERPARKERING Store deler av befolkningen i Frogn pendler ut av kommunen til og fra arbeid. I særlig grad til Oslo, men også til våre nabokommuner. Det er ønskelig at dette kan skje ved bruk av kollektive transportmidler. Ved å legge bedre til rette for parkering i nærhet av trafikknutepunkter, vil kommunen bidra til å gjøre bruk av kollektive transportmidler enklere. Gode parkeringsmuligheter som er hensiktsmessig plassert vil også bidra til å fjerne uønsket parkering langs sterkt trafikkerte veier. Kommunen har definert noen aktuelle plasser, men disse vil ikke dekke det stadig økende behovet, så kommunen bør i tillegg vurdere andre plasser til pendlerparkering. Det må igangsettes et konkret arbeid for å få planene realisert. Vi ber rådmannen få fortgang i arbeidet og ber om at han redegjør for dette i eget notat. KULTURSKOLEN Det finnes sentrale bestemmelser som klart viser at barn skal gis muligheter til å delta i de aktiviteter og undervisninger som kulturskolen tilbyr. Likevel klarer ikke kommunen innenfor eksisterende rammer å gi dette tilbudet til alle i de aktuelle aldersklassene. Det er ventelister som til tider er så lange at en stor gruppe aldri rekker opp slik at de får noe tilbud. Dette er naturligvis uheldig og det bør vurderes på hvilken måte vi kan redusere og etter hvert helt fjerne ventelistene til disse tilbudene samtidig som vi opprettholder et faglig, pedagogisk godt tilbud. Vi ber rådmannen redegjøre for dette i eget notat. SYKEHJEMSTILBUD UTENFOR KOMMUNEN Det er ønskelig at alle som har behov for tilbud om plass i sykehjem får dette i Frogn, og at det kun unntaksvis tilbys plass i andre kommuner. Det forutsettes at eventuelle sykehjemstilbud utenfor kommunen er av meget kort varighet. Vi ber rådmannen rapportere om status i forbindelse med ordinær rapportering. GANG- OG SYKKELVEIER Frogn kommune vil legge til rette for at folk skal kunne sykle og gå til kollektivknutepunkter, og kunne ferdes trygt på sykkel på et sammenhengende nett av gang- og sykkelveier. Derfor må prioriterte gang- og sykkelvei prosjekter følges opp og nødvendig reguleringsarbeid må vedtas igangsatt. Dette gjelder særlig RV 152 med gang- og sykkelvei i Trolldalen/Fugleveien frem til grensen mot Ås og i nordre Frogn Dalsbakken til Glennekrysset. Vi ber rådmannen redegjøre for dette i eget notat. IDRETTENS KÅR Det finnes i dag idrettsaktiviteter som har svært utilfredsstillende anleggsforhold, og det finnes idrettsaktiviteter som ikke har tilgang til anlegg.

14 14 av 32 I handlingsplanen er rådmannens innstilling at idrettsanlegg må utvikles og oppgraderes der folk bor og i tråd med idrettens behov. Frogn har en svært aktiv befolkning og et sammensatt foreningsliv. Mulighetene til varierte idrettsaktiviteter betinger at forholdene legges til rette. Friarealer, baner, haller, tilpassede lokaler og utstyr er nødvendige forutsetninger. Vi vil være en pådriver for at disse forholdene tilrettelegges, men ser også at det vil være krevende. Ideelt sett ønsker vi å etablere tilbudene selv og innenfor egne grenser. Det kan være forhold som tilsier at vi bør se på interkommunale samarbeidsformer. At hver enkelt av de relativt sett små kommunene i vår nærhet skal opprettholde et tilfredsstillende tilbud kan by på utfordringer. Vi ønsker en vurdering av et samarbeid med nærliggende kommuner når det gjelder kostnadskrevende anlegg og spesialanlegg. Vi ber rådmannen legge frem et notat om muligheter. STRANDSONEN OG TILRETTELEGGING FOR ALLMENNHETEN Frogn kommune vil legge til rette for at rikspolitiske retningslinjene (RPL) som regulerer utbygging og inngrep i strandsonen etterleves. Retningslinjene skal bidra til en mer bærekraftig planlegging i strandsonen i hele landet og sikre allmennheten adgang til strandsonen også i framtiden. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100- metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskapsvern og andre allmenne interesser. Kommunen må legge til rette for allment friluftsliv, basert på båtferdsel, ferdsel til fots og på sykkel. Strandopphold må trygges og forbedres ved å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen fra landsiden og sjøsiden samt mulighetene for å ferdes langs sjøen. Vi ber rådmannen redegjøre for muligheter og utfordringer i et eget notat, og at de rikspolitiske retningslinjene følges opp i forbindelse med aktuelle saker.» Line Stokholm fremmet følgende verbalforslag på vegne av Venstre: "1 SFO/Kulturskolen Frogn Kommunestyre ønsker å utvide SFO-tilbudet med flere aktviteter for barna, og ønsker at dette kan gjøres i samarbeid med lokale lag og foreninger, blant annet innen idretten. Kulturskolens aktviteter skal også i større grad fordeles på kommunens ulike skoler, slik at alle barn får lik mulighet til deltakelse i kulturskolen i SFO-tiden. Rådmannen bes utrede dette videre og fremme sak for OOK. 2 Miljømessig vurdering i plansaker Frogn Kommune skal legge større vekt på miljømessig vurdering i sine plansaker. Kommunen utarbeider malverk for sine miljømessige analyser og sine miljømessige konsekvensutredninger, som omfatter miljøkart og vurdering av lokalt biologisk og økologisk mangfold, med særlig vekt på arter som Follo og Frogn har et særlig ansvar for. Frogn

15 15 av 32 kommunes rutiner i plansaker må omfatte at det aktivt søkes miljøfaglige råd og innspill i større grad enn det som eksplisitt kreves i lov og forskrift, både fra offentlige organer og fra frivillige organisasjoner som Norsk Ornitologisk Forening og Zoologisk Forening. 3 - Pendlermelding Rådmannen bes utarbeide en pendlermelding som belyser særskilte utfordringer fordi kommunen har en høy andel utpendlere, samt hvordan kommunen kan bidra til å ivareta interessene til Frogns pendlere. Herunder kan behandles brukermedvirkning i utvikling av rutetilbudet, pendlerparkering, kontakt med forvaltningen etter kontortid, og hvordan tjenestetilbudet til barnefamiliene kan reflektere større variasjon i arbeidstiden, som for eksempel et SFO- og barnehagetilbud tilpasset skiftarbeidere. 4 - Aktivitetsfond Rådmannen utreder etablering av et Aktivitetsfond som kan gi underskuddsgaranti til kulturarrangementer, og kommer tilbake med en sak til OOK og Kommunestyret." Terje Sørensen fremmet følgende verbalforslag på vegne av Fremskrittspartiet: «Turisme sjøveien: Det er bred enighet om at vi bør satse på turisme til Drøbak, i den forbindelse vil Frogn FrP foreslå at Sjøtoget bevares og utvikles til å kunne ta i mot turister som kommer sjøveien. Cruisetrafikken inn til Oslo forventes å øke med 7 % pr. år noe om kan medføre at Oslo havn kan komme i den situasjon at de ikke har kaiplass til alle skip som spør om dette. Oslo, Norges hovedstad, er et populært reisemål for utenlandske passasjerer og Frogn kommune bør signalisere overfor Oslo havn, at hvis et anmeldt cruiseskip ikke kan legge til kai i Oslo har de en mulighet for ankring ved Drøbak, og landsette passasjerene på Sjøtorget for så å «busse» disse til Oslo hvor de kan oppleve hovedstaden og ta de forskjellige turene som de vanligvis kan gjøre. De passasjerene som ikke velger å ta tur til Oslo kan benytte seg av lokale tilbud. Sjøtorget er allerede ISPS godkjent for dette formålet. Frogn FrP mener at området «Sjøtorget» bør utvikles /utbygges i nær fremtid for å romme maritim næring og med plass til ett nytt akvarium. I den forbindelse bør landområdet og sjøområdet sees under ett og utvikles maksimalt. Rådmannen bes om å se på muligheten av at ny kai kan bygges på en slik måte at den vinkles ut i farevannet og er tilstrekkelig lang til å kunne ta imot mindre cruise skip, og andre fartøyer, med lengde på ca. 140 m. Denne utredningen med tilhørende kostnad for ny kai må foreligge i løpet av.» Bente Bjerknes fremmet følgende verbalforslag på vegne av Kristelig Folkeparti: «1. Trafikk - situasjonen ved Dal skole Ferdigstillelse av nødvendige parkeringsplasser/avstigningsplasser ved Dal skole er enda ikke utført.

16 16 av 32 Situasjonen slik den nå framstår, er svært uoversiktlig og utgjør en fare for trafikksikkerheten ved skolen. Dette gjelder særlig i forbindelse med avlevering og henting til/fra barnehave og skole. Rådmannen bes prioritere å ferdigstille det nødvendige antall parkeringsplasser og sikre nødvendig levere/hentesone i tråd med tidligere vedtak. 2. Omregulering fra hytte til bolig/private reguleringsforslag. I Frogn kommune er det politisk lagt til rette for å omregulere fra hytte til bolig i noen områder. Vi er gjort kjent med at denne prosessen fremstår som svært krevende, både i forhold til søknadsprosesser og med høye gebyrer. Slottet Vel, som har fremmet et privat reguleringsforslag som også er vedtatt, er et eksempel på dette. Slottet Vel anslår selv at kostnaden for enkelte vil beløpe seg til opp mot kr for å gjennomføre konvertering fra hytte til bolig. Dette er bl.a. iberegnet kommunens krav om å benytte eget foretak med lokal ansvarsrett også i enkle saker. Presentert for nye høye utgifter og gebyrer er det allerede flere av medlemmene i Slottet Vel som av økonomiske grunner vurderer å trekke seg. Rådmannen bes vurdere å innføre en enklere prosedyre knyttet til konvertering fra hytte til bolig og i enkle saker, både i forhold til søknadsprosessene og antall gebyrer. Det bes særskilt vurdert nødvendigheten av å benytte eget foretak med lokal ansvarsrett når det gjelder enkle søknader. Rådmannen vurdering og anbefaling legges frem for hovedutvalget for miljø, plan og bygg i løpet av våren. 3. Sambruk av minibuss Rådmannen bes utreder om det istedenfor å ha avgift for tur/ retur dagsenteret, kan etableres sambruk med minibussen på Ullerud bofellesskap, gjerne i samarbeid med arbeidstreningsteamet i regi av NAV. Alternativt bes rådmannen vurdere innkjøp av ny buss i samarbeid med arbeidstreningsteamet i regi av NAV. Det uredes om den aktuelle minibussen kan benyttes til henting/bringing av ungdommene fra Dal i forbindelse med besøk på Underhuset/andre ungdomsarrangementer. 4. Markedsundersøkelse for verdiskapning og lokale arbeidsplasser i Frogn. For å øke verdiskapningen og lokale arbeidsplasser innen opplevelser, handel, reiseliv og kultur bes rådmannen utrede en sak som viser eventuelle eksisterende faglig kunnskap som kan benyttes, samt metode/kostnad for en faglig basert markedsundersøkelse. Herunder mulighet for å benytte studenter innenfor fagområdet på universitet/høyskolenivå. «Kjell Monsen fremmet følgende verbalforslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti: «1. Kommunestyret ber om en sak med forslag til retningslinjer for SFO i Frogn kommune hvor kvalitet og mest mulig like tilbud skal vektlegges. Det tas kontakt med departementet for eventuelt å være med i forsøk med standarder for sentrale retningslinjer.

17 17 av Kommunestyret vil støtte ferie- og fritidstilbud for barn av foreldre med dårlig økonomi ved at dette innarbeides i kriterier for tildeling av midler fra sosialkontoret. Dette dekkes over sosialhjelpsbudsjettet. 3. Kommunestyret vil intensivere innsatsen mot forsøpling både i sentra og særlig i friområdene våre. Kommunestyret ber i første omgang om en registrering av forsøpling i friområdene. Et eksempel er Riggtomta ved innløpet til Oslofjordtunnellen. 4. Kommunestyret er kjent med at det er to ladepunkter for elbiler på Bankløkka. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behovet for flere ladepunkter, plassering, og eventuelt søke om støtte (-Enova?) til nye ladepunkter. 5. I Frogn kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke stillingsbrøken sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over omfanget av deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det heltidsstillinger eller større stillingsbrøker. 6. Ved lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges. I årsmeldingen skal det spesifikt fremgå hvordan kvinner og menns lønnsutvikling i kommunen utvikler seg. 7. Frogn Kommune bør ha som mål å øke antall utleieboliger, særlig for ungdom. Det fremmes en egen sak til kommunestyret hvor behov et kartlegges og strategier for å øke antallet utleieboliger vurderes. 8. Aktivitet for eldre skal vektlegges innenfor pleie-og omsorgssektoren og innarbeides i virksomhetsplanene ved alle institusjoner og enheter for eldre. Det tas kontakt med frivillige organisasjoner, skoler, musikkmiljøer, kulturenheten m.fl. for å få i gang prosjekter med vekt på kultur og fysisk aktivitet rettet mot eldre. 9. I sammenheng med årsmeldingen ber kommunestyret rådmannen gi en tilbakemelding om hvordan arbeidet med integrering av flyktninger fungerer, og eventuelt hvilke tiltak som kan settes i verk for at dette kan fungere bedre. 10. Frogn kommune utarbeider en handlingsplan for hvordan bedre å ivareta antikvarisk spesialområde i Gamle Drøbak, i samarbeid med Verneforeningen Gamle Drøbak og Akershus Fylkeskommune. 11. Samordnet handlingsplan for helsefremmende og forebyggende tiltak knyttet til samhandlingsreformen: Regjeringen har i samhandlingsreformen lagt meget stor vekt på at kommunene skal satse på tiltak som er helsefremmende og forebyggende. Bakgrunnen for dette er mangesidig, men beror i korthet på at landet står overfor en demografisk skjevfordeling på sikt med en majoritet av eldre. Dette vil kreve en helse- og sosialmedisinsk faglig innsats innen sykehus, sykehjem, helse-og sosialsektoren som vil slå sterkt ut nasjonaløkonomisk og med den nye folkehelseloven også kommunalt. Selv om overføringer fra staten til kommunen til oppfølging av samhandlingsreformen, har de enkelte kommuner ikke ubegrensende midler til tiltak

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Rådmannens forslag 1. november 2012 1 2 1. Rammebetingelser... 14 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 14 1.2. Befolkningsutviklingen i

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 25.09.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer