MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP)."

Transkript

1 Frogn kommune Møtetid: kl. 15: Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Fra Ap/KrF/SV/PP/SP: Rita Hirsum Lystad (Ap), Kjell Engebretsen (Ap), Bente Bjerknes (KrF), Kjell Monsen (SV), Hans Kristian Raanaas (SP). Venstre: Erik Lundeby. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Ingen forfall. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Harald K. Hermansen Møtesekretær: Asle Moe, personal, organisasjon og politiske tjenester. Diverse merknader: Møteinnkallingen ble sendt ut og publisert torsdag Møtet var annonsert i Amta Innkallingen: ingen merknader. Sakslisten: ingen merknader.

2 Til å godkjenne protokollen sammen med ordfører ble Bente Bjerknes (KrF) og Erik Lundeby (V) oppnevnt..... Bente Bjerknes Thore Vestby Erik Lundeby Side 2 av 21

3 Saksliste Side Orienteringer Saker til behandling 103/13 Handlingsprogram Side 3 av 21

4 Saker til behandling FSK-103/13 Handlingsprogram Rådmannens innstilling: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8. b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp d) Rådmannen gis fullmakt, til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg Side 4 av 21

5 s behandling : Tilleggsnotat nr. 2 til handlingsprogrammet ble distribuert til formannskapet pr. e-post Samlet saksfremstilling fra orienteringssak om handlingsprogrammet fra møte i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker den og Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur var distribuert til formannskapet pr e-post Thora Bakka fremmet på vegne av Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8, med endringer som framkommer i kommentarene i regnearket. Grupperingen har ingen andre forslag til de andre punktene nå, men grupperingen ønsker å presisere følgende. I budsjettet for 2013 og ut perioden bevilget de samme partiene 50 tusen til Golf Grønn Glede (GGG), i første notat fra Rådmannen er ikke denne satt opp over midler som kultur fordeler. Med bakgrunn i økte tilknyttingsavgifter for hytter og fritidsbebyggelse har det forekommet at vel har fått politisk vedtak på en sum, men fordi tilknyttingen skjer på et sene tidspunkt er avgiftene økt. Partiene er enig om at avgiften skal beregnes i forhold til søknadstidspunktet og at det ikke skal økes hvis tilknytting innen 3 år. (se tabell neste side) Side 5 av 21

6 Fellesforslag V, Sp, Frp og Høyre Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2014 B2015 B2016 B2017 Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer Driftsbudsjettet 1 Statsbudsjettet Budsjettforlik på Stortinget (H, FrP, V og KrF) Enhetene Inntekter alltid høyre enn budsjett (1 800) (2 000) (2 100) (2 200) 3 PLO Fratrekk for boutgifter i 2 måneder Hjemmetjenesten Ikke betaling for brukere med inntekt under 2 G Hjemmetjenesten Tilbakeført prisheving på skyss dagsenteret Rehablitering Ikke betaling på eldresentert Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til Avlastning barn og unge Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til støttekontakter TDF Senere ferdigstillelse av prosjekt Flerbrukshus, redusert drift 2015 (500) 10 TDF Tilbakeføring redusert støtte til snøproduksjon TDF Fortsatt gratis lokaler til lag og foreninger TDF Fortsatt 2 timer gratis parkering på Bankløkka Strukturendringer Effekt av tiltak foreslått av dialogmøtene mellom formannskap/adm. (2 200) (4 000) (4 500) (5 000) 14 Pop Feil i regneark jfr rådmannens notat SAM Avdelingsleder jfr. sak i adm.ut. om kommunalsjef Rådmannen Ikke ekstra midler til ny kommunalsjef se i forhold til linje 16 (506) (1 013) (1 013) (1 013) 17 TDF Drift av kunstis gjestehavna (100) (100) (100) (100) 18 Kultur Oscarsborg kulturfyrtårn istedenfor inn 50' ble dette 550' ikke vedtatt (550) (550) 19 Rådmannen Vederlagsordnig barnevernsbarn sak 104/11 lagt inn til og med 2013 (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 20 Barnehager Mindre reduksjon enn rådmannen foreslår i Skole Ikke reduksjon Skole Frukt og grønt (120) (120) (120) (120) 23 Kultur Ikke lovpålagt kulturskole SFO (250) (250) (250) (250) 24 Barnehager Økt makspris (375) (375) (375) (375) 25 Rehabilitering Økt tilskudd resurskrevende brukere (300) (300) (300) (300) 26 Kultur Grunnlovsjubileet NAV Rus, øremerket tilskudd jfr. beløp tatt ut av rammetilskudd (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 28 TDF Drift Ullerud netto økning fra Grande TDF Flyttekostnader overlappende drift Ullerud C og Grande TDF Rentekompensasjon 30 mill i lån til svømmehall (987) (1 097) SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,76 % 1,92 % 2,41 % 1,79 % Side 6 av 21

7 Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B Blått Hus Brannøvelse istedenfor rivning Rådhusveien 8 Brannøvelse istedenfor rivning Branntomter Opprydding etter brannøvelser Badeparken Redusert oppgradering badeparken Helsebygg C Ferdigstilles et år før Seiersten Frognhallen og svømmeannlegg Seiersten Forprosjekt Frognhallen og svømmeannlegg Fraunar Oppgradering gulv/inventar Minnelund Redusert utforming og evt. søke bidrag fra andre Kirken Lydanlegg Seiersten Øking i hht. Kommunestyresak 123/ Grande Redusert oppussing Tilskudd Helsebygg, økt tilskudd som byggelån Tilskudd Omsorgsboliger, Boligmeldingen ført som byggelån Rådhusert Ikke oppgradering nå Gropa Administrasjon Grunnlovsjubileet (22 000) Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande Seiersten idrettspark Dugnad jfr. kommunestyresak 123/13 om tribuner, Sum salg og tilskudd - - (2 000) (40 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering Avdragsgrunnlag investeringer Avdragseffekt Akkumulert salg - - (2 000) (42 000) Renteeffekt av salg - - (66) (1 562) Avdragseffekt salg - - (67) (1 400) Sum endring netto finans Side 7 av 21

8 Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 Redusert i rammeoverføringer 2 Regnskapet har i flere år vist betydelig mer inntekter enn budsjett i tillegg øker de fleste gebyrer. Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt inntekt på enhetene. 3 Fratrekk for boutgifter i 2 måneder, ikke bare 1 måned slik rådmannen foreslår 4 Opprettholde praktisk bistand/hjemmehjelp gratis for de under 2 G 5 Økning av skyss til dagsenteret i rådmannens forslag reduseres fra kr 100 til kr 50 pr dag (tur/retur) 6 Det innføres ikke betaling for eldresenteret, men en bør i dialogmøtene mellom formannskap, administrasjon og ansatte se på strukturendring. 7 Rådmannens forslag til reduksjon av støtte til avlastning for barn og unge halveres 8 Rådmannens forslag til reduksjon til støttekontakter halveres 9 Flerbrukshuset byggestart våren 2014, ferdig senere og driftsutgifter reduseres til halvårsvirking i Bidrag til snøproduksjon opprettholdes, viktig bidrag til folkehelse 11 Lag og foreninger skal fortsatt bruke skoler gratis på kvelder, viktig for treningsmuligheter/idrett, folkehelse og kulturlivet i Frogn 12 Opprettholde gratis parkering i to timer, men timeprisen økes til 30 kr og årskort til for næringsdrivende og fastboende 13 et skal sammen med administrasjonen og tillitsvalgte se på mulige strukturendringer som også skal gi effektivisering 14 Feil i rådmannens forslag til HP for POP jfr, notat rettes opp' 15 Resusser til avdelingsleder trekkes ikke ut da rådmannen ønsker en endring av organisasjonen med små økonomiske konsekvenser 16 Det legges ikke inn budsjettmidler til ny kommunalsjef da det i saken står lite økonomiske konsekvenser jfr. linje Drift av kunstisbanen på gjestehavna tas ut lagt inn i TDF I budsjett for 2013 ble det lagt inn 50' til kulturelt fyrtårn, dette ble ikke vedtatt og det ble i tillegg lagt feil inn 550' i 2014 og 2015 disse tas ut Erstatning til barnevernsbarn lagt inn etter kommunestyresak 104/11 til og med 2013, ikke tatt ut fra 2014 i rådmannens forslag Noe vikarer til barnhager lagt inn Reduksjonen til skoler lagt inn, men strukturendringer vurderes i løpet av 2014 Tilskudd til frukt og grønt fjernet i statsbudsjettet Tilskudd til gratis kulturtilbud SFO fjernet i statsbudsjettet Makspris i barnehager øker ihht. Statsbudsjettet Økt tilskudd til resusskrevende brukere Grunnlovsjubileet i hht til notat minus som må kunne tas fra kultur Øremerket tilskudd rus, beløpet tatt ut av rammen Drift av Ullerud helsebygg fra 2017, beløpet skal evt. dekke flere plasser enn før Flytting fra Grande Rentekompansasjon svømmehall 30 mill lån 31 Kommentsrer til investeringer 1 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, sparer utgifter til riving 2 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, spesielt viktig for Frogn/Drøbak å legge til rette for dette med tanke på trehusbebyggelse 3 Kan være aktuelt med utgifter til rydding etter brannøvelse. 4 Nødvendig oppgradering i forhold til universell utforming, resten reduseres og må ses i sammenheng med minnelund 5 Det har i flere år vært politisk flertall for helsebygg, det er ikke akseptabelt at rådmannen skyver på dette i forhold til boliger. 6 Svømmeannleg på Seiersten begynnes på i Forprosjekt for Frognhallen og svømmeanlegg 8 Fraunar benyttes av lag og foreninger foruten kommunestyremøter og bør oppjusteres, særlig pga. at det er gulvkaldt og skyves fram i tid 9 Minnelund redusert eller søke bidrag fra andre. 10 Lydanlegg i Frogn kirke, feil i rådmannens forslag 11 Økning i hht kommunestyresak om 6 løpebaner av 400 m K.sak 123/13 12 Ikke bygningsmessig oppgradering av Grande nå helsebygg står ferdig omtrent samtidig 13 Tilskudd økt ihht stastsbudsjett 14 Tilskudd omsorgsboliger økt hht, statsbudsjett 15 Rådhuset ikke oppgradering nå 16 Ikke bygge administrasjonsbygg gropa 17 Grunnlovsjubileet statue 18 Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande, omregulering påbegynnes nå slik at det er ferdig regulert når helsebygg står ferdig 2 Forventer dugnadsinnsats i forbindelse med Seiersten idrettspark jfr. kommunestyresak 123/13 Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Frogn Arbeiderparti følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. (se tabell neste side) Side 8 av 21

9 Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent Frogn Arbeiderparti B2014 B2015 B2016 B ,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer Driftsbudsjettet 1 Rådmannsgruppa Avlys julebord politikere (20) (20) (20) (20) 2 Rådmannsgruppa Avlys eksternt dialogseminar (70) (70) (70) (70) 3 Rådmannsgruppa Si opp abb. Kommunal rapport (70) (70) (70) (70) 4 Rådmannsgruppa Grunnlovsjubileet Barnehager Vikarer Hjembaserte tj. Brukerbetaling under 2 G Rehabilitering Brukerbetaling Eldresenteret TDF Utleie skoler Skole Tilbakeført nedskjæring Hjemebaserte tj. Brukerbetaling mellom 2 og 4 G Rehabilitering Økt tilskudd ressurskr. Brukere (300) (300) (300) (300) 12 Barnehager Økt foreldrebetaling (375) (375) (375) (375) 13 Rådmannens korrigeringer Struktur-/inntektsendringer (2 000) (2 000) (2 000) (2 000) SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Side 9 av 21

10 Investeringer eks MVA Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 TDF Frognhallen og svømmeanlegg Rådmannens endringer Sum investeringer Salg og/eller tilskudd Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 Sum salg og tilskudd Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering Avdragsgrunnlag investeringer Avdragseffekt Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans Bente Bjerknes fremmet på vegne av Kristelig folkeparti følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. (Se tabell på neste side) Side 10 av 21

11 Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent KrF Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss B2014 B2015 B2014 B ,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (916) (325) (929) (813) Driftsbudsjettet 1 Kultur inngangspenger,sommerkonsertene (300) (300) (300) (300) Teknisk drift og 2 forvaltning åpne skoler etter kl Hjemmebaserte 3 tjenester ingen reduksjon i hjemmesykepleie Rehabilitering Ingen brukerbet. Eldesenter Teknisk drift og 5 forvaltning drift av Rådhusvn. 8 og blåhuset på Dal Rehabilitering Ingen red. i brukerstyrt personlig Rehabilitering Ingen red. i støttekontakter Fellesinnkjøpskontor 1 stilling (100) (150) (150) (150) Ingen ny kommunalsjef (506) (1 013) (1 013) (1 013) 10 Rehabilitering Ingen reduksjon i avlastning, barn og anslagks, barnehage POP Julebord politikere (20) (20) (20) (20) 13 POP Folkevalgtopplæring (70) (70) (100) (70) Hjemmebaserte 14 tjenester Ikke brukerbetaling for brukere med inntekt under 2G teknisk drift og 15 forvaltning snøproduksjon POP formell feil, notat, rådmannen frukt og grønt, ikke lenger 17 lovpålagt (120) (120) (120) (120) Kulturskolen i SFO, ikke lenger 18 lovpålagt (250) (250) (250) (250) Øremerking av 19 midler, rusarbeid (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Økt pris i 20 barnehager (375) (375) (375) (375) Oppjustert tilskudd ressurskrevende 21 brukere (300) (300) (300) (300) 22 Barnehager Ikke redusert innleie av vikarer ved Skole Ingen reduksjon av stillinger SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av 1,22 % 1,37 % 2,32 % 1,83 % Side 11 av 21

12 Investeringer eks MVA 1 Badeanlegg Oppgradering, badeparken Ikke rive Dal Ikke rive R Bare minnestøtte, ikke minnelund Oppgradering Seiersten, 6 løpebaner Frogn krk høytaleranlegg Sum investeringer 19 (16 281) (8 750) Salg og/eller tilskudd Sum salg og tilskudd Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost (373) (149) (462) (429) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering (16 281) (4 738) (13 312) (10 345) Avdragsgrunnlag investeringer (16 281) (5 281) (14 031) (11 531) Avdragseffekt (543) (176) (468) (384) Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans (916) (325) (929) (813) Bente Bjerknes fremmet så følgende verbalforslag: «Rådmannen skriver i sammendraget til Handlingsprogrammet for bl.a. at " Rådmannen vil bruke tre år på strukturelle endringer for å kunne levere gode kommunale tjenester innen realistiske og forsvarlige rammer ". Og videre, " Rådmannen legger til grunn at noen tjenester ikke treffer brukerne etter formålet, og kan være benyttet i for stort omfang." "Prognosene for befolkningsvekst og sammensetning indikerer at behovet for kommunale tjenester kommer til å øke markant i den neste fireårsperioden. Behovet innen pleie og omsorgstjenester øker med nesten 13 prosent frem til 2017, noe som er langt over den generelle befolkningsveksten. " I budsjettet for 2014 foreslår rådmannen, som en del av de strukturelle endringene?, å redusere tjenestetilbud og omfanget av tjenestetilbud, uten at konsekvensene og virkningene av de foreslåtte reduksjonen etter KrFs mening er utredet Side 12 av 21

13 Før de omtalte strukturelle endringer blir startet og evt gjennomført, ber Frogn KrF om at rådmannen skisserer hvilke strukturelle endringer han ønsker å gjennomføre. Vi ønsker å vite på hvilke områder, og hvilken virkninger dette vil få for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere». Kjell Monsen fremmet på vegne av Sosialistisk Venstreparti følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. (Se tabell på neste side) Side 13 av 21

14 Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent SV Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2014 B2015 B2016 B ,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (108) Driftsbudsjettet 1 Info Rådmannen Statsbudsjett flertalls prop Info Rådmannen Formel feil POP POP Avlyse eksternt dialogseminar (70) (70) (70) (70) 4 Helse og omsorg Helsebygg B drift (FDV for TDF) Helse og omsorg Helsebygg B - flytting/overlappende TDF Flerbrukshus drift fra våren Rådmannsgruppa Øker ikke bemanning innkjøp (200) (300) (300) (300) 8 Rådmannsgruppa Seniorordningen avvikles ikke Hjemmebaserte Red brukerbetaling prakt bistand 2G Skole Ikke endring skolestruktur Skole Ikke reduksjon lærere Rådmansgruppa Ikke ny kommunalsjef (506) (1 013) (1 013) (1 013) 13 Rehabilitering Ikke brukerbetaling eldresenter Drift og forvaltn Fortsetter gratis utlån kom. lokaler Barnehager Ikke redusert innleie av vikarer Redusert kostnad 18 Beholde utekontakten /Økte inntekter enhetene(vist under) Frukt og grønt ikke lenger lovpålagt (120) (120) (120) (120) 19 Kulturskole i SFO halvårseffekt (250) (250) (250) (250) 20 Øremerking av midler til rusarbeid (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 21 Barnehage Økt mnd pris med 45 kr pr barn (375) (375) (375) (375) 22 POP Økt tilskudd lærlinger, flere brukere Oppjustering tilskudd res. krevende (300) (300) (300) (300) SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av ,64 % 0,78 % 0,90 % 0,43 % Side 14 av 21

15 Investeringer eks MVA 1 Tilleggsnotat nr m løpebane (Linje nr 9 *1) Tilleggsnotat nr 1 Badeparken mva ikke medtatt Tilleggsnotat nr 1 Frogn Kirke, musikkanlegg 19 4 Tilleggsnotat nr 1 Mva komp Investeringer Minnelund rimeligste alternativ Investeringer Helsebygg B/Ullerud alternativ C Tilleggsnotat nr 2 Økte tilskudd ført som byggelån Investeringer Det blå huset på Dal rives ikke Investeringer Frognhallen svømmeanlegg Sum investeringer ( ) Salg og/eller tilskudd 1 Salg av Trekanttomta Salg av Sogsti dagsenter Salg Grande Sum salg og tilskudd (70 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost (1 545) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering (46 490) Avdragsgrunnlag investeringer (41 535) Avdragseffekt (1 385) Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans (108) Side 15 av 21

16 Votering: Sosialistisk Venstrepartis endringsforslag punkt 1A fikk 1 stemme og falt (1=1 SV). Kristelig folkepartis endringsforslag punkt 1A fikk 1 stemme og falt (1= 1 KrF). Arbeiderpartiets endringsforslag punkt 1A fikk 2 stemmer og falt (2=2 AP). Felles endringsforslag fra Venstre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyre til punkt 1A, ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer som innstilling til kommunestyret. (4= 1SV, 1 KrF, 2 Ap) Innstillingen punkt 1 b, c og d ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling punkt 1 A fikk ingen stemmer og falt. Det ble ikke votert over KrFs verbalforslag, men KrF ba om at forslaget følger saken Side 16 av 21

17 s vedtak : 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8, med endringer som framkommer i kommentarene i regnearket. b. Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c. Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp d. Rådmannen gis fullmakt, til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. Grupperingen har ingen andre forslag til de andre punktene nå, men grupperingen ønsker å presisere følgende. I budsjettet for 2013 og ut perioden bevilget de samme partiene 50 tusen til Golf Grønn Glede (GGG), i første notat fra Rådmannen er ikke denne satt opp over midler som kultur fordeler. Med bakgrunn i økte tilknyttingsavgifter for hytter og fritidsbebyggelse har det forekommet at vel har fått politisk vedtak på en sum, men fordi tilknyttingen skjer på et sene tidspunkt er avgiftene økt. Partiene er enig om at avgiften skal beregnes i forhold til søknadstidspunktet og at det ikke skal økes hvis tilknytting innen 3 år. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg Side 17 av 21

18 Fellesforslag V, Sp, Frp og Høyre Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2014 B2015 B2016 B2017 Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer Driftsbudsjettet 1 Statsbudsjettet Budsjettforlik på Stortinget (H, FrP, V og KrF) Enhetene Inntekter alltid høyre enn budsjett (1 800) (2 000) (2 100) (2 200) 3 PLO Fratrekk for boutgifter i 2 måneder Hjemmetjenesten Ikke betaling for brukere med inntekt under 2 G Hjemmetjenesten Tilbakeført prisheving på skyss dagsenteret Rehablitering Ikke betaling på eldresentert Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til Avlastning barn og unge Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til støttekontakter TDF Senere ferdigstillelse av prosjekt Flerbrukshus, redusert drift 2015 (500) 10 TDF Tilbakeføring redusert støtte til snøproduksjon TDF Fortsatt gratis lokaler til lag og foreninger TDF Fortsatt 2 timer gratis parkering på Bankløkka Strukturendringer Effekt av tiltak foreslått av dialogmøtene mellom formannskap/adm. (2 200) (4 000) (4 500) (5 000) 14 Pop Feil i regneark jfr rådmannens notat SAM Avdelingsleder jfr. sak i adm.ut. om kommunalsjef Rådmannen Ikke ekstra midler til ny kommunalsjef se i forhold til linje 16 (506) (1 013) (1 013) (1 013) 17 TDF Drift av kunstis gjestehavna (100) (100) (100) (100) 18 Kultur Oscarsborg kulturfyrtårn istedenfor inn 50' ble dette 550' ikke vedtatt (550) (550) 19 Rådmannen Vederlagsordnig barnevernsbarn sak 104/11 lagt inn til og med 2013 (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 20 Barnehager Mindre reduksjon enn rådmannen foreslår i Skole Ikke reduksjon Skole Frukt og grønt (120) (120) (120) (120) 23 Kultur Ikke lovpålagt kulturskole SFO (250) (250) (250) (250) 24 Barnehager Økt makspris (375) (375) (375) (375) 25 Rehabilitering Økt tilskudd resurskrevende brukere (300) (300) (300) (300) 26 Kultur Grunnlovsjubileet NAV Rus, øremerket tilskudd jfr. beløp tatt ut av rammetilskudd (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 28 TDF Drift Ullerud netto økning fra Grande TDF Flyttekostnader overlappende drift Ullerud C og Grande TDF Rentekompensasjon 30 mill i lån til svømmehall (987) (1 097) SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,76 % 1,92 % 2,41 % 1,79 % Side 18 av 21

19 Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B Blått Hus Brannøvelse istedenfor rivning Rådhusveien 8 Brannøvelse istedenfor rivning Branntomter Opprydding etter brannøvelser Badeparken Redusert oppgradering badeparken Helsebygg C Ferdigstilles et år før Seiersten Frognhallen og svømmeannlegg Seiersten Forprosjekt Frognhallen og svømmeannlegg Fraunar Oppgradering gulv/inventar Minnelund Redusert utforming og evt. søke bidrag fra andre Kirken Lydanlegg Seiersten Øking i hht. Kommunestyresak 123/ Grande Redusert oppussing Tilskudd Helsebygg, økt tilskudd som byggelån Tilskudd Omsorgsboliger, Boligmeldingen ført som byggelån Rådhusert Ikke oppgradering nå Gropa Administrasjon Grunnlovsjubileet (22 000) Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande Seiersten idrettspark Dugnad jfr. kommunestyresak 123/13 om tribuner, Sum salg og tilskudd - - (2 000) (40 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering Avdragsgrunnlag investeringer Avdragseffekt Akkumulert salg - - (2 000) (42 000) Renteeffekt av salg - - (66) (1 562) Avdragseffekt salg - - (67) (1 400) Sum endring netto finans Side 19 av 21

20 Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 Redusert i rammeoverføringer 2 Regnskapet har i flere år vist betydelig mer inntekter enn budsjett i tillegg øker de fleste gebyrer. Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt inntekt på enhetene. 3 Fratrekk for boutgifter i 2 måneder, ikke bare 1 måned slik rådmannen foreslår 4 Opprettholde praktisk bistand/hjemmehjelp gratis for de under 2 G 5 Økning av skyss til dagsenteret i rådmannens forslag reduseres fra kr 100 til kr 50 pr dag (tur/retur) 6 Det innføres ikke betaling for eldresenteret, men en bør i dialogmøtene mellom formannskap, administrasjon og ansatte se på strukturendring. 7 Rådmannens forslag til reduksjon av støtte til avlastning for barn og unge halveres 8 Rådmannens forslag til reduksjon til støttekontakter halveres 9 Flerbrukshuset byggestart våren 2014, ferdig senere og driftsutgifter reduseres til halvårsvirking i Bidrag til snøproduksjon opprettholdes, viktig bidrag til folkehelse 11 Lag og foreninger skal fortsatt bruke skoler gratis på kvelder, viktig for treningsmuligheter/idrett, folkehelse og kulturlivet i Frogn 12 Opprettholde gratis parkering i to timer, men timeprisen økes til 30 kr og årskort til for næringsdrivende og fastboende 13 et skal sammen med administrasjonen og tillitsvalgte se på mulige strukturendringer som også skal gi effektivisering 14 Feil i rådmannens forslag til HP for POP jfr, notat rettes opp' 15 Resusser til avdelingsleder trekkes ikke ut da rådmannen ønsker en endring av organisasjonen med små økonomiske konsekvenser 16 Det legges ikke inn budsjettmidler til ny kommunalsjef da det i saken står lite økonomiske konsekvenser jfr. linje Drift av kunstisbanen på gjestehavna tas ut lagt inn i TDF I budsjett for 2013 ble det lagt inn 50' til kulturelt fyrtårn, dette ble ikke vedtatt og det ble i tillegg lagt feil inn 550' i 2014 og 2015 disse tas ut Erstatning til barnevernsbarn lagt inn etter kommunestyresak 104/11 til og med 2013, ikke tatt ut fra 2014 i rådmannens forslag Noe vikarer til barnhager lagt inn Reduksjonen til skoler lagt inn, men strukturendringer vurderes i løpet av 2014 Tilskudd til frukt og grønt fjernet i statsbudsjettet Tilskudd til gratis kulturtilbud SFO fjernet i statsbudsjettet Makspris i barnehager øker ihht. Statsbudsjettet Økt tilskudd til resusskrevende brukere Grunnlovsjubileet i hht til notat minus som må kunne tas fra kultur Øremerket tilskudd rus, beløpet tatt ut av rammen Drift av Ullerud helsebygg fra 2017, beløpet skal evt. dekke flere plasser enn før Flytting fra Grande Rentekompansasjon svømmehall 30 mill lån 31 Kommentsrer til investeringer 1 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, sparer utgifter til riving 2 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, spesielt viktig for Frogn/Drøbak å legge til rette for dette med tanke på trehusbebyggelse 3 Kan være aktuelt med utgifter til rydding etter brannøvelse. 4 Nødvendig oppgradering i forhold til universell utforming, resten reduseres og må ses i sammenheng med minnelund 5 Det har i flere år vært politisk flertall for helsebygg, det er ikke akseptabelt at rådmannen skyver på dette i forhold til boliger. 6 Svømmeannleg på Seiersten begynnes på i Forprosjekt for Frognhallen og svømmeanlegg 8 Fraunar benyttes av lag og foreninger foruten kommunestyremøter og bør oppjusteres, særlig pga. at det er gulvkaldt og skyves fram i tid 9 Minnelund redusert eller søke bidrag fra andre. 10 Lydanlegg i Frogn kirke, feil i rådmannens forslag 11 Økning i hht kommunestyresak om 6 løpebaner av 400 m K.sak 123/13 12 Ikke bygningsmessig oppgradering av Grande nå helsebygg står ferdig omtrent samtidig 13 Tilskudd økt ihht stastsbudsjett 14 Tilskudd omsorgsboliger økt hht, statsbudsjett 15 Rådhuset ikke oppgradering nå 16 Ikke bygge administrasjonsbygg gropa 17 Grunnlovsjubileet statue 18 Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande, omregulering påbegynnes nå slik at det er ferdig regulert når helsebygg står ferdig 2 Forventer dugnadsinnsats i forbindelse med Seiersten idrettspark jfr. kommunestyresak 123/13 [Lagre] Side 20 av 21

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 16.12.2013 kl. 16:45 til kl. 21.15. Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 31 av 31. Møtende medlemmer: Fra Høyre: Thore Vestby (ordfører),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

Fellesforslag H, V og FrP

Fellesforslag H, V og FrP Vedtak/behandling i Kommunestyret 13.12.2010 Behandling: Tilleggsnotat fra rådmannen, datert 7. desember, var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet fremmet

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar Frogn kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyre

MØTEINNKALLING. Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 15.12.2014 Invitasjon kl. 17:15 (Middag) Innkalling kl. 18:00 (Behandlingen av sakene starter) Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset Frogn kommune Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 11.11.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder) Helge Bentzen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 med budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak

Handlingsprogram 2014-2017 med budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram 2014-2017 med budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 1 2 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 13 3. Rammebetingelser... 16 3.1. Kommuneplan 2013-2025... 16 3.2. Frogn i et regionalt perspektiv...

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: *

Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: * Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: * Fra: Personal, organisasjon og politiske tjenester v/anita Hekne Kopi: Enhetsledere, Follo Distrikstrevisjon, FIKS m/kopi av samlet saksfremstilling

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.11.2011 fra kl. 16.30 til kl. 19.30. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 24.10.2016 kl. 18:00 19:15 Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (Bygdelista

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: kl. 18:30 21:55 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Wenche Berg (Ap), Malin K. Aamodt (Ap), Steinar Antonsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 13.11.2012 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Innkallingsmåte:

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 207, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 207 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 2/6 den 5.2.206. Behandling: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: -18:55. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (BYGDL), Annette Mjåvatn

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Sak nr: 08/2576 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2009-2012. BUDSJETT 2009. Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Utv.sak nr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 7/08 11.11.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 13.10.2014 kl. 16:00 til kl. 17.50 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 Møtende medlemmer: Fra Drøbak Frogn pensjonistforening:

Detaljer

MØTEINNKALLING 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11.

MØTEINNKALLING 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11. Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 16.09.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.35 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig, den 6.9.2013. Tilstede: 1) May Granum

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 09.10.2014 kl. 18:00 18.30 Sted: Oscarsborg møterom, rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Møtende medlemmer: Odd Falch (Ap) Brit Østby Fredriksen

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEPROTOKOLL Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Møtetid: 19:15. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Ronny Kjønsø (Sv), Rune Bjørseth (Ap), Monica

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker MØTEPROTOKOLL Q/ccA) Formannskapet tob3 Dato: Sted: Arkivsak: 05.06.2013 kl. 9:00 17.00 Nes kommunehus 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. Rakkestad kommune MØTEprotokoll Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 28.08.2013 Tid: 09:00-11.30 Formannskapet Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen Ordfører

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

PROTOKOLLUTKAST MØTEPROTOKOLL Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

PROTOKOLLUTKAST MØTEPROTOKOLL Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune PROTOKOLLUTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 02.09.2014 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, Oscarsborg møterom Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 6. Møtende medlemmer: Anne Lise Larsson, Drøbak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

REVIDERT BUDSJETT 2013-1. TERTIALRAPPORT 2013

REVIDERT BUDSJETT 2013-1. TERTIALRAPPORT 2013 NOTODDEN KOMMUNE Side 1 av 16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 24/13 Helse- og sosialutvalget 05.06.2013 9/13 Oppvekstutvalg 04.06.2013 5/13 Kultur- og stedsutviklingsutvalg 06.06.2013 16/13

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 Fra HOK-sak: 24/12 Fra kl.: 18.30 Til HOK-sak: 28/12 Til kl.: 21.30 Av utvalgets

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.10.2013 fra kl. 16.30 til kl. 19.40. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. ÅS KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 11.11.2010 1. etasje, møterom 1-3 Fra ADM-sak: 25/10 Fra kl.: 16.00 Til ADM-sak: 28/10 Til kl.: 17.15 Av utvalgets

Detaljer