MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP)."

Transkript

1 Frogn kommune Møtetid: kl. 15: Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Fra Ap/KrF/SV/PP/SP: Rita Hirsum Lystad (Ap), Kjell Engebretsen (Ap), Bente Bjerknes (KrF), Kjell Monsen (SV), Hans Kristian Raanaas (SP). Venstre: Erik Lundeby. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Ingen forfall. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Harald K. Hermansen Møtesekretær: Asle Moe, personal, organisasjon og politiske tjenester. Diverse merknader: Møteinnkallingen ble sendt ut og publisert torsdag Møtet var annonsert i Amta Innkallingen: ingen merknader. Sakslisten: ingen merknader.

2 Til å godkjenne protokollen sammen med ordfører ble Bente Bjerknes (KrF) og Erik Lundeby (V) oppnevnt..... Bente Bjerknes Thore Vestby Erik Lundeby Side 2 av 21

3 Saksliste Side Orienteringer Saker til behandling 103/13 Handlingsprogram Side 3 av 21

4 Saker til behandling FSK-103/13 Handlingsprogram Rådmannens innstilling: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8. b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp d) Rådmannen gis fullmakt, til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg Side 4 av 21

5 s behandling : Tilleggsnotat nr. 2 til handlingsprogrammet ble distribuert til formannskapet pr. e-post Samlet saksfremstilling fra orienteringssak om handlingsprogrammet fra møte i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker den og Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur var distribuert til formannskapet pr e-post Thora Bakka fremmet på vegne av Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8, med endringer som framkommer i kommentarene i regnearket. Grupperingen har ingen andre forslag til de andre punktene nå, men grupperingen ønsker å presisere følgende. I budsjettet for 2013 og ut perioden bevilget de samme partiene 50 tusen til Golf Grønn Glede (GGG), i første notat fra Rådmannen er ikke denne satt opp over midler som kultur fordeler. Med bakgrunn i økte tilknyttingsavgifter for hytter og fritidsbebyggelse har det forekommet at vel har fått politisk vedtak på en sum, men fordi tilknyttingen skjer på et sene tidspunkt er avgiftene økt. Partiene er enig om at avgiften skal beregnes i forhold til søknadstidspunktet og at det ikke skal økes hvis tilknytting innen 3 år. (se tabell neste side) Side 5 av 21

6 Fellesforslag V, Sp, Frp og Høyre Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2014 B2015 B2016 B2017 Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer Driftsbudsjettet 1 Statsbudsjettet Budsjettforlik på Stortinget (H, FrP, V og KrF) Enhetene Inntekter alltid høyre enn budsjett (1 800) (2 000) (2 100) (2 200) 3 PLO Fratrekk for boutgifter i 2 måneder Hjemmetjenesten Ikke betaling for brukere med inntekt under 2 G Hjemmetjenesten Tilbakeført prisheving på skyss dagsenteret Rehablitering Ikke betaling på eldresentert Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til Avlastning barn og unge Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til støttekontakter TDF Senere ferdigstillelse av prosjekt Flerbrukshus, redusert drift 2015 (500) 10 TDF Tilbakeføring redusert støtte til snøproduksjon TDF Fortsatt gratis lokaler til lag og foreninger TDF Fortsatt 2 timer gratis parkering på Bankløkka Strukturendringer Effekt av tiltak foreslått av dialogmøtene mellom formannskap/adm. (2 200) (4 000) (4 500) (5 000) 14 Pop Feil i regneark jfr rådmannens notat SAM Avdelingsleder jfr. sak i adm.ut. om kommunalsjef Rådmannen Ikke ekstra midler til ny kommunalsjef se i forhold til linje 16 (506) (1 013) (1 013) (1 013) 17 TDF Drift av kunstis gjestehavna (100) (100) (100) (100) 18 Kultur Oscarsborg kulturfyrtårn istedenfor inn 50' ble dette 550' ikke vedtatt (550) (550) 19 Rådmannen Vederlagsordnig barnevernsbarn sak 104/11 lagt inn til og med 2013 (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 20 Barnehager Mindre reduksjon enn rådmannen foreslår i Skole Ikke reduksjon Skole Frukt og grønt (120) (120) (120) (120) 23 Kultur Ikke lovpålagt kulturskole SFO (250) (250) (250) (250) 24 Barnehager Økt makspris (375) (375) (375) (375) 25 Rehabilitering Økt tilskudd resurskrevende brukere (300) (300) (300) (300) 26 Kultur Grunnlovsjubileet NAV Rus, øremerket tilskudd jfr. beløp tatt ut av rammetilskudd (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 28 TDF Drift Ullerud netto økning fra Grande TDF Flyttekostnader overlappende drift Ullerud C og Grande TDF Rentekompensasjon 30 mill i lån til svømmehall (987) (1 097) SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,76 % 1,92 % 2,41 % 1,79 % Side 6 av 21

7 Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B Blått Hus Brannøvelse istedenfor rivning Rådhusveien 8 Brannøvelse istedenfor rivning Branntomter Opprydding etter brannøvelser Badeparken Redusert oppgradering badeparken Helsebygg C Ferdigstilles et år før Seiersten Frognhallen og svømmeannlegg Seiersten Forprosjekt Frognhallen og svømmeannlegg Fraunar Oppgradering gulv/inventar Minnelund Redusert utforming og evt. søke bidrag fra andre Kirken Lydanlegg Seiersten Øking i hht. Kommunestyresak 123/ Grande Redusert oppussing Tilskudd Helsebygg, økt tilskudd som byggelån Tilskudd Omsorgsboliger, Boligmeldingen ført som byggelån Rådhusert Ikke oppgradering nå Gropa Administrasjon Grunnlovsjubileet (22 000) Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande Seiersten idrettspark Dugnad jfr. kommunestyresak 123/13 om tribuner, Sum salg og tilskudd - - (2 000) (40 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering Avdragsgrunnlag investeringer Avdragseffekt Akkumulert salg - - (2 000) (42 000) Renteeffekt av salg - - (66) (1 562) Avdragseffekt salg - - (67) (1 400) Sum endring netto finans Side 7 av 21

8 Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 Redusert i rammeoverføringer 2 Regnskapet har i flere år vist betydelig mer inntekter enn budsjett i tillegg øker de fleste gebyrer. Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt inntekt på enhetene. 3 Fratrekk for boutgifter i 2 måneder, ikke bare 1 måned slik rådmannen foreslår 4 Opprettholde praktisk bistand/hjemmehjelp gratis for de under 2 G 5 Økning av skyss til dagsenteret i rådmannens forslag reduseres fra kr 100 til kr 50 pr dag (tur/retur) 6 Det innføres ikke betaling for eldresenteret, men en bør i dialogmøtene mellom formannskap, administrasjon og ansatte se på strukturendring. 7 Rådmannens forslag til reduksjon av støtte til avlastning for barn og unge halveres 8 Rådmannens forslag til reduksjon til støttekontakter halveres 9 Flerbrukshuset byggestart våren 2014, ferdig senere og driftsutgifter reduseres til halvårsvirking i Bidrag til snøproduksjon opprettholdes, viktig bidrag til folkehelse 11 Lag og foreninger skal fortsatt bruke skoler gratis på kvelder, viktig for treningsmuligheter/idrett, folkehelse og kulturlivet i Frogn 12 Opprettholde gratis parkering i to timer, men timeprisen økes til 30 kr og årskort til for næringsdrivende og fastboende 13 et skal sammen med administrasjonen og tillitsvalgte se på mulige strukturendringer som også skal gi effektivisering 14 Feil i rådmannens forslag til HP for POP jfr, notat rettes opp' 15 Resusser til avdelingsleder trekkes ikke ut da rådmannen ønsker en endring av organisasjonen med små økonomiske konsekvenser 16 Det legges ikke inn budsjettmidler til ny kommunalsjef da det i saken står lite økonomiske konsekvenser jfr. linje Drift av kunstisbanen på gjestehavna tas ut lagt inn i TDF I budsjett for 2013 ble det lagt inn 50' til kulturelt fyrtårn, dette ble ikke vedtatt og det ble i tillegg lagt feil inn 550' i 2014 og 2015 disse tas ut Erstatning til barnevernsbarn lagt inn etter kommunestyresak 104/11 til og med 2013, ikke tatt ut fra 2014 i rådmannens forslag Noe vikarer til barnhager lagt inn Reduksjonen til skoler lagt inn, men strukturendringer vurderes i løpet av 2014 Tilskudd til frukt og grønt fjernet i statsbudsjettet Tilskudd til gratis kulturtilbud SFO fjernet i statsbudsjettet Makspris i barnehager øker ihht. Statsbudsjettet Økt tilskudd til resusskrevende brukere Grunnlovsjubileet i hht til notat minus som må kunne tas fra kultur Øremerket tilskudd rus, beløpet tatt ut av rammen Drift av Ullerud helsebygg fra 2017, beløpet skal evt. dekke flere plasser enn før Flytting fra Grande Rentekompansasjon svømmehall 30 mill lån 31 Kommentsrer til investeringer 1 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, sparer utgifter til riving 2 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, spesielt viktig for Frogn/Drøbak å legge til rette for dette med tanke på trehusbebyggelse 3 Kan være aktuelt med utgifter til rydding etter brannøvelse. 4 Nødvendig oppgradering i forhold til universell utforming, resten reduseres og må ses i sammenheng med minnelund 5 Det har i flere år vært politisk flertall for helsebygg, det er ikke akseptabelt at rådmannen skyver på dette i forhold til boliger. 6 Svømmeannleg på Seiersten begynnes på i Forprosjekt for Frognhallen og svømmeanlegg 8 Fraunar benyttes av lag og foreninger foruten kommunestyremøter og bør oppjusteres, særlig pga. at det er gulvkaldt og skyves fram i tid 9 Minnelund redusert eller søke bidrag fra andre. 10 Lydanlegg i Frogn kirke, feil i rådmannens forslag 11 Økning i hht kommunestyresak om 6 løpebaner av 400 m K.sak 123/13 12 Ikke bygningsmessig oppgradering av Grande nå helsebygg står ferdig omtrent samtidig 13 Tilskudd økt ihht stastsbudsjett 14 Tilskudd omsorgsboliger økt hht, statsbudsjett 15 Rådhuset ikke oppgradering nå 16 Ikke bygge administrasjonsbygg gropa 17 Grunnlovsjubileet statue 18 Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande, omregulering påbegynnes nå slik at det er ferdig regulert når helsebygg står ferdig 2 Forventer dugnadsinnsats i forbindelse med Seiersten idrettspark jfr. kommunestyresak 123/13 Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Frogn Arbeiderparti følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. (se tabell neste side) Side 8 av 21

9 Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent Frogn Arbeiderparti B2014 B2015 B2016 B ,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer Driftsbudsjettet 1 Rådmannsgruppa Avlys julebord politikere (20) (20) (20) (20) 2 Rådmannsgruppa Avlys eksternt dialogseminar (70) (70) (70) (70) 3 Rådmannsgruppa Si opp abb. Kommunal rapport (70) (70) (70) (70) 4 Rådmannsgruppa Grunnlovsjubileet Barnehager Vikarer Hjembaserte tj. Brukerbetaling under 2 G Rehabilitering Brukerbetaling Eldresenteret TDF Utleie skoler Skole Tilbakeført nedskjæring Hjemebaserte tj. Brukerbetaling mellom 2 og 4 G Rehabilitering Økt tilskudd ressurskr. Brukere (300) (300) (300) (300) 12 Barnehager Økt foreldrebetaling (375) (375) (375) (375) 13 Rådmannens korrigeringer Struktur-/inntektsendringer (2 000) (2 000) (2 000) (2 000) SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Side 9 av 21

10 Investeringer eks MVA Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 TDF Frognhallen og svømmeanlegg Rådmannens endringer Sum investeringer Salg og/eller tilskudd Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 Sum salg og tilskudd Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering Avdragsgrunnlag investeringer Avdragseffekt Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans Bente Bjerknes fremmet på vegne av Kristelig folkeparti følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. (Se tabell på neste side) Side 10 av 21

11 Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent KrF Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss B2014 B2015 B2014 B ,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (916) (325) (929) (813) Driftsbudsjettet 1 Kultur inngangspenger,sommerkonsertene (300) (300) (300) (300) Teknisk drift og 2 forvaltning åpne skoler etter kl Hjemmebaserte 3 tjenester ingen reduksjon i hjemmesykepleie Rehabilitering Ingen brukerbet. Eldesenter Teknisk drift og 5 forvaltning drift av Rådhusvn. 8 og blåhuset på Dal Rehabilitering Ingen red. i brukerstyrt personlig Rehabilitering Ingen red. i støttekontakter Fellesinnkjøpskontor 1 stilling (100) (150) (150) (150) Ingen ny kommunalsjef (506) (1 013) (1 013) (1 013) 10 Rehabilitering Ingen reduksjon i avlastning, barn og anslagks, barnehage POP Julebord politikere (20) (20) (20) (20) 13 POP Folkevalgtopplæring (70) (70) (100) (70) Hjemmebaserte 14 tjenester Ikke brukerbetaling for brukere med inntekt under 2G teknisk drift og 15 forvaltning snøproduksjon POP formell feil, notat, rådmannen frukt og grønt, ikke lenger 17 lovpålagt (120) (120) (120) (120) Kulturskolen i SFO, ikke lenger 18 lovpålagt (250) (250) (250) (250) Øremerking av 19 midler, rusarbeid (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Økt pris i 20 barnehager (375) (375) (375) (375) Oppjustert tilskudd ressurskrevende 21 brukere (300) (300) (300) (300) 22 Barnehager Ikke redusert innleie av vikarer ved Skole Ingen reduksjon av stillinger SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av 1,22 % 1,37 % 2,32 % 1,83 % Side 11 av 21

12 Investeringer eks MVA 1 Badeanlegg Oppgradering, badeparken Ikke rive Dal Ikke rive R Bare minnestøtte, ikke minnelund Oppgradering Seiersten, 6 løpebaner Frogn krk høytaleranlegg Sum investeringer 19 (16 281) (8 750) Salg og/eller tilskudd Sum salg og tilskudd Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost (373) (149) (462) (429) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering (16 281) (4 738) (13 312) (10 345) Avdragsgrunnlag investeringer (16 281) (5 281) (14 031) (11 531) Avdragseffekt (543) (176) (468) (384) Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans (916) (325) (929) (813) Bente Bjerknes fremmet så følgende verbalforslag: «Rådmannen skriver i sammendraget til Handlingsprogrammet for bl.a. at " Rådmannen vil bruke tre år på strukturelle endringer for å kunne levere gode kommunale tjenester innen realistiske og forsvarlige rammer ". Og videre, " Rådmannen legger til grunn at noen tjenester ikke treffer brukerne etter formålet, og kan være benyttet i for stort omfang." "Prognosene for befolkningsvekst og sammensetning indikerer at behovet for kommunale tjenester kommer til å øke markant i den neste fireårsperioden. Behovet innen pleie og omsorgstjenester øker med nesten 13 prosent frem til 2017, noe som er langt over den generelle befolkningsveksten. " I budsjettet for 2014 foreslår rådmannen, som en del av de strukturelle endringene?, å redusere tjenestetilbud og omfanget av tjenestetilbud, uten at konsekvensene og virkningene av de foreslåtte reduksjonen etter KrFs mening er utredet Side 12 av 21

13 Før de omtalte strukturelle endringer blir startet og evt gjennomført, ber Frogn KrF om at rådmannen skisserer hvilke strukturelle endringer han ønsker å gjennomføre. Vi ønsker å vite på hvilke områder, og hvilken virkninger dette vil få for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere». Kjell Monsen fremmet på vegne av Sosialistisk Venstreparti følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. (Se tabell på neste side) Side 13 av 21

14 Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent SV Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2014 B2015 B2016 B ,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (108) Driftsbudsjettet 1 Info Rådmannen Statsbudsjett flertalls prop Info Rådmannen Formel feil POP POP Avlyse eksternt dialogseminar (70) (70) (70) (70) 4 Helse og omsorg Helsebygg B drift (FDV for TDF) Helse og omsorg Helsebygg B - flytting/overlappende TDF Flerbrukshus drift fra våren Rådmannsgruppa Øker ikke bemanning innkjøp (200) (300) (300) (300) 8 Rådmannsgruppa Seniorordningen avvikles ikke Hjemmebaserte Red brukerbetaling prakt bistand 2G Skole Ikke endring skolestruktur Skole Ikke reduksjon lærere Rådmansgruppa Ikke ny kommunalsjef (506) (1 013) (1 013) (1 013) 13 Rehabilitering Ikke brukerbetaling eldresenter Drift og forvaltn Fortsetter gratis utlån kom. lokaler Barnehager Ikke redusert innleie av vikarer Redusert kostnad 18 Beholde utekontakten /Økte inntekter enhetene(vist under) Frukt og grønt ikke lenger lovpålagt (120) (120) (120) (120) 19 Kulturskole i SFO halvårseffekt (250) (250) (250) (250) 20 Øremerking av midler til rusarbeid (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 21 Barnehage Økt mnd pris med 45 kr pr barn (375) (375) (375) (375) 22 POP Økt tilskudd lærlinger, flere brukere Oppjustering tilskudd res. krevende (300) (300) (300) (300) SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av ,64 % 0,78 % 0,90 % 0,43 % Side 14 av 21

15 Investeringer eks MVA 1 Tilleggsnotat nr m løpebane (Linje nr 9 *1) Tilleggsnotat nr 1 Badeparken mva ikke medtatt Tilleggsnotat nr 1 Frogn Kirke, musikkanlegg 19 4 Tilleggsnotat nr 1 Mva komp Investeringer Minnelund rimeligste alternativ Investeringer Helsebygg B/Ullerud alternativ C Tilleggsnotat nr 2 Økte tilskudd ført som byggelån Investeringer Det blå huset på Dal rives ikke Investeringer Frognhallen svømmeanlegg Sum investeringer ( ) Salg og/eller tilskudd 1 Salg av Trekanttomta Salg av Sogsti dagsenter Salg Grande Sum salg og tilskudd (70 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost (1 545) Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering (46 490) Avdragsgrunnlag investeringer (41 535) Avdragseffekt (1 385) Akkumulert salg Renteeffekt av salg Avdragseffekt salg Sum endring netto finans (108) Side 15 av 21

16 Votering: Sosialistisk Venstrepartis endringsforslag punkt 1A fikk 1 stemme og falt (1=1 SV). Kristelig folkepartis endringsforslag punkt 1A fikk 1 stemme og falt (1= 1 KrF). Arbeiderpartiets endringsforslag punkt 1A fikk 2 stemmer og falt (2=2 AP). Felles endringsforslag fra Venstre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyre til punkt 1A, ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer som innstilling til kommunestyret. (4= 1SV, 1 KrF, 2 Ap) Innstillingen punkt 1 b, c og d ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling punkt 1 A fikk ingen stemmer og falt. Det ble ikke votert over KrFs verbalforslag, men KrF ba om at forslaget følger saken Side 16 av 21

17 s vedtak : 1. Budsjett 2014 og økonomiplan a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8, med endringer som framkommer i kommentarene i regnearket. b. Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c. Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp d. Rådmannen gis fullmakt, til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. Grupperingen har ingen andre forslag til de andre punktene nå, men grupperingen ønsker å presisere følgende. I budsjettet for 2013 og ut perioden bevilget de samme partiene 50 tusen til Golf Grønn Glede (GGG), i første notat fra Rådmannen er ikke denne satt opp over midler som kultur fordeler. Med bakgrunn i økte tilknyttingsavgifter for hytter og fritidsbebyggelse har det forekommet at vel har fått politisk vedtak på en sum, men fordi tilknyttingen skjer på et sene tidspunkt er avgiftene økt. Partiene er enig om at avgiften skal beregnes i forhold til søknadstidspunktet og at det ikke skal økes hvis tilknytting innen 3 år. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg Side 17 av 21

18 Fellesforslag V, Sp, Frp og Høyre Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2014 B2015 B2016 B2017 Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer Driftsbudsjettet 1 Statsbudsjettet Budsjettforlik på Stortinget (H, FrP, V og KrF) Enhetene Inntekter alltid høyre enn budsjett (1 800) (2 000) (2 100) (2 200) 3 PLO Fratrekk for boutgifter i 2 måneder Hjemmetjenesten Ikke betaling for brukere med inntekt under 2 G Hjemmetjenesten Tilbakeført prisheving på skyss dagsenteret Rehablitering Ikke betaling på eldresentert Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til Avlastning barn og unge Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til støttekontakter TDF Senere ferdigstillelse av prosjekt Flerbrukshus, redusert drift 2015 (500) 10 TDF Tilbakeføring redusert støtte til snøproduksjon TDF Fortsatt gratis lokaler til lag og foreninger TDF Fortsatt 2 timer gratis parkering på Bankløkka Strukturendringer Effekt av tiltak foreslått av dialogmøtene mellom formannskap/adm. (2 200) (4 000) (4 500) (5 000) 14 Pop Feil i regneark jfr rådmannens notat SAM Avdelingsleder jfr. sak i adm.ut. om kommunalsjef Rådmannen Ikke ekstra midler til ny kommunalsjef se i forhold til linje 16 (506) (1 013) (1 013) (1 013) 17 TDF Drift av kunstis gjestehavna (100) (100) (100) (100) 18 Kultur Oscarsborg kulturfyrtårn istedenfor inn 50' ble dette 550' ikke vedtatt (550) (550) 19 Rådmannen Vederlagsordnig barnevernsbarn sak 104/11 lagt inn til og med 2013 (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 20 Barnehager Mindre reduksjon enn rådmannen foreslår i Skole Ikke reduksjon Skole Frukt og grønt (120) (120) (120) (120) 23 Kultur Ikke lovpålagt kulturskole SFO (250) (250) (250) (250) 24 Barnehager Økt makspris (375) (375) (375) (375) 25 Rehabilitering Økt tilskudd resurskrevende brukere (300) (300) (300) (300) 26 Kultur Grunnlovsjubileet NAV Rus, øremerket tilskudd jfr. beløp tatt ut av rammetilskudd (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 28 TDF Drift Ullerud netto økning fra Grande TDF Flyttekostnader overlappende drift Ullerud C og Grande TDF Rentekompensasjon 30 mill i lån til svømmehall (987) (1 097) SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,76 % 1,92 % 2,41 % 1,79 % Side 18 av 21

19 Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B Blått Hus Brannøvelse istedenfor rivning Rådhusveien 8 Brannøvelse istedenfor rivning Branntomter Opprydding etter brannøvelser Badeparken Redusert oppgradering badeparken Helsebygg C Ferdigstilles et år før Seiersten Frognhallen og svømmeannlegg Seiersten Forprosjekt Frognhallen og svømmeannlegg Fraunar Oppgradering gulv/inventar Minnelund Redusert utforming og evt. søke bidrag fra andre Kirken Lydanlegg Seiersten Øking i hht. Kommunestyresak 123/ Grande Redusert oppussing Tilskudd Helsebygg, økt tilskudd som byggelån Tilskudd Omsorgsboliger, Boligmeldingen ført som byggelån Rådhusert Ikke oppgradering nå Gropa Administrasjon Grunnlovsjubileet (22 000) Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande Seiersten idrettspark Dugnad jfr. kommunestyresak 123/13 om tribuner, Sum salg og tilskudd - - (2 000) (40 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost Avdragstid 30 år Rentegrunnlag investering Avdragsgrunnlag investeringer Avdragseffekt Akkumulert salg - - (2 000) (42 000) Renteeffekt av salg - - (66) (1 562) Avdragseffekt salg - - (67) (1 400) Sum endring netto finans Side 19 av 21

20 Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 Redusert i rammeoverføringer 2 Regnskapet har i flere år vist betydelig mer inntekter enn budsjett i tillegg øker de fleste gebyrer. Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt inntekt på enhetene. 3 Fratrekk for boutgifter i 2 måneder, ikke bare 1 måned slik rådmannen foreslår 4 Opprettholde praktisk bistand/hjemmehjelp gratis for de under 2 G 5 Økning av skyss til dagsenteret i rådmannens forslag reduseres fra kr 100 til kr 50 pr dag (tur/retur) 6 Det innføres ikke betaling for eldresenteret, men en bør i dialogmøtene mellom formannskap, administrasjon og ansatte se på strukturendring. 7 Rådmannens forslag til reduksjon av støtte til avlastning for barn og unge halveres 8 Rådmannens forslag til reduksjon til støttekontakter halveres 9 Flerbrukshuset byggestart våren 2014, ferdig senere og driftsutgifter reduseres til halvårsvirking i Bidrag til snøproduksjon opprettholdes, viktig bidrag til folkehelse 11 Lag og foreninger skal fortsatt bruke skoler gratis på kvelder, viktig for treningsmuligheter/idrett, folkehelse og kulturlivet i Frogn 12 Opprettholde gratis parkering i to timer, men timeprisen økes til 30 kr og årskort til for næringsdrivende og fastboende 13 et skal sammen med administrasjonen og tillitsvalgte se på mulige strukturendringer som også skal gi effektivisering 14 Feil i rådmannens forslag til HP for POP jfr, notat rettes opp' 15 Resusser til avdelingsleder trekkes ikke ut da rådmannen ønsker en endring av organisasjonen med små økonomiske konsekvenser 16 Det legges ikke inn budsjettmidler til ny kommunalsjef da det i saken står lite økonomiske konsekvenser jfr. linje Drift av kunstisbanen på gjestehavna tas ut lagt inn i TDF I budsjett for 2013 ble det lagt inn 50' til kulturelt fyrtårn, dette ble ikke vedtatt og det ble i tillegg lagt feil inn 550' i 2014 og 2015 disse tas ut Erstatning til barnevernsbarn lagt inn etter kommunestyresak 104/11 til og med 2013, ikke tatt ut fra 2014 i rådmannens forslag Noe vikarer til barnhager lagt inn Reduksjonen til skoler lagt inn, men strukturendringer vurderes i løpet av 2014 Tilskudd til frukt og grønt fjernet i statsbudsjettet Tilskudd til gratis kulturtilbud SFO fjernet i statsbudsjettet Makspris i barnehager øker ihht. Statsbudsjettet Økt tilskudd til resusskrevende brukere Grunnlovsjubileet i hht til notat minus som må kunne tas fra kultur Øremerket tilskudd rus, beløpet tatt ut av rammen Drift av Ullerud helsebygg fra 2017, beløpet skal evt. dekke flere plasser enn før Flytting fra Grande Rentekompansasjon svømmehall 30 mill lån 31 Kommentsrer til investeringer 1 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, sparer utgifter til riving 2 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, spesielt viktig for Frogn/Drøbak å legge til rette for dette med tanke på trehusbebyggelse 3 Kan være aktuelt med utgifter til rydding etter brannøvelse. 4 Nødvendig oppgradering i forhold til universell utforming, resten reduseres og må ses i sammenheng med minnelund 5 Det har i flere år vært politisk flertall for helsebygg, det er ikke akseptabelt at rådmannen skyver på dette i forhold til boliger. 6 Svømmeannleg på Seiersten begynnes på i Forprosjekt for Frognhallen og svømmeanlegg 8 Fraunar benyttes av lag og foreninger foruten kommunestyremøter og bør oppjusteres, særlig pga. at det er gulvkaldt og skyves fram i tid 9 Minnelund redusert eller søke bidrag fra andre. 10 Lydanlegg i Frogn kirke, feil i rådmannens forslag 11 Økning i hht kommunestyresak om 6 løpebaner av 400 m K.sak 123/13 12 Ikke bygningsmessig oppgradering av Grande nå helsebygg står ferdig omtrent samtidig 13 Tilskudd økt ihht stastsbudsjett 14 Tilskudd omsorgsboliger økt hht, statsbudsjett 15 Rådhuset ikke oppgradering nå 16 Ikke bygge administrasjonsbygg gropa 17 Grunnlovsjubileet statue 18 Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande, omregulering påbegynnes nå slik at det er ferdig regulert når helsebygg står ferdig 2 Forventer dugnadsinnsats i forbindelse med Seiersten idrettspark jfr. kommunestyresak 123/13 [Lagre] Side 20 av 21

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/5933-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/10 28.10.2010 Eldrerådet 21/10 22.11.2010 Rådet for mennesker med

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer