MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:"

Transkript

1 Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE 153/12 HANDLINGSPROGRAM Type Side Drøbak, 4. desember 2012 Thore Vestby Ordfører

2 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 153/12 HANDLINGSPROGRAM Saksbehandler: Øystein Granheim Arkivsaksnr.: 12/30 Løpenr.: 18825/12 Arkiv: 145 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 8/ Arbeidsmiljøutvalget 43/ Eldrerådet 37/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 26/ Administrasjonsutvalget 24/ Formannskapet 88/ Formannskapet 98/ Kommunestyret 153/ FORMANNSKAPETS IINNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Budsjett 2013 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6.1 til Handlingsprogrammet, med endringer fremsatt av H, V, Frp og Sp. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. med endringer fremsatt av H, V, Frp og Sp. (se tabell på neste side)

3 Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak Korrigert elevtall Rådmannens korrigeringer i notat Ny spesialskoleelev Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader voksenopplæring Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader FBU Rådmannens korrigeringer i notat Økte utgifter kontrollutvalget Rådmannens korrigeringer i notat Viderutdanning lærere Rådmannens korrigeringer i notat Økt skatteanslag/rammetilskudd Rådmannens korrigeringer i notat (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 1 Effektivisering Redusering i Admin/ Støtte enheter (650) (1 000) (1 000) (1 000) 2 Rådmannsgruppa Lønn 2012 jf 1. Tertsial (500) (500) (500) (500) 3 Rådmannsgruppa Oscarsborg kulturfyrtårn Rådmannsgruppa Rådmannens landside (100) (100) (100) (100) 5 Rådmannsgruppa Oscarsborgsoperaen (25) (50) (75) (100) 6 Rådmannsgruppa Fritt Brukervalg linje 21 (200) (200) (200) 7 Rehabelitering Rehabilitering ikke kutt Hjemmebaserte tjenester Fortsatt gratis under 2 G Skole Ikke kutt i Skole Barnehage Ikke besparelse ny barnehage Barnehage Redusert kutt Kultur Kulturskole, køen reduseres med Kultur Kulturskole økt egenbetaling pr semester 500,- (850) (850) (850) (850) 14 Kultur Økning Kulturskolen, viderføre dagens egenbetaling for familier med inntekt under 4g Kultur Tilbakeføring til Kulturrådet Kultur Tilbakeføring til Idrettsrådet Kultur Aktiv på dagtid Kultur Golf grønn glede TDF Redusert bevil. energi - ENØK (300) (300) (300) (300) 20 Finans Rentekompensasjon svømmehal (600) (600) 21 TDF Drift tilbygg Frognhallen Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,30 3,13 2,32 3,29 Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Navn på prosjekt Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Helsebygg B, fase Mva og refusjoner Helsebygg B Tilskudd sykehjemsplasser Helse og omsorgsmeldingen Kjøkken Mva kjøkken Badeanlegg ( bevilget før) Mva og refusjoner Badeanlegg Tippemidler badeanlegg Boligprogramet Barnehager Salg av Trekanttomta Salg av Sogsti Salg av Grande Kommunale formålsbygg Tilbygg Frognhallen, kommunens andel Opprusting Seiesten Stadion - Frognhallen Sum investeringer

4 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. d) Rådmannen gis fullmakt, ved behov, til å ta opp kassakredittlån på 50 millioner kroner. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 6.5 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg SAKSUTREDNING: Sammendrag Rådmannen har i eget dokument lagt fram forslag til handlingsprogram for I dokumentet finnes eget sammendrag. Bakgrunn for saken Handlingsprogrammet er et av de viktigste styringsdokumentene i Frogn kommune. Handlingsprogrammet for perioden bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, befolkningsutviklingen og lokale forutsetninger som følger av kommuneplanen, det gjeldende handlingsprogrammet og andre politiske vedtak. Dokumentet viser rådmannens anbefalinger om hva som bør prioriteres i kommende periode. Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede, langsiktige (12 år) styringsdokument, mens handlingsprogrammet skal beskrive hvordan dette er tenkt realisert på kort sikt (4 år). Viktige strategier og mål fra kommuneplanen er derfor løftet fram i handlingsprogrammet. Gjennom foreslåtte tiltak vil administrasjonen arbeide for å gjennomføre disse strategiene og nå målene. I tillegg er forslag til veiledende boligbyggetakt, trafikksikkerhetsplan og plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak integrert i handlingsprogrammet.

5 Dialogen mot det politiske nivået er ivaretatt gjennom følgende prosesser: a) Formannskapet vedtok tidsplanen for budsjettprosessen i egen sak februar 2012 b) Arbeidsseminar i juni c) Utvalgsbehandling av alle innmeldte behov i september d) Presentasjon av handlingsprogrammet i kommunestyret 1. november e) Planlagt budsjettkonferanse 8. november kl 18. Spørsmål kan med fordel stilles skriftlig fra partiene i forkant. f) Forslag til plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak er drøftet i utvalgene før rådmannens forslag til handlingsprogram er lagt fram. g) Forslag til veiledende rekkefølge boligbygging er i samsvar med ny kommuneplan. h) Rådmannens forslag til handlingsprogram sendes ut til Eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og UKS i) Formannskapet 21. november. Partiene legger frem forslag til alternative budsjett. Dvs. justeringer til rådmannens forslag. Regneark stilles til disposisjon. j) Formannskapet 26. november. Innstilling til kommunestyret. Med 14 dagers offentlig høringsfrist. k) Kommunestyret 10. desember. Endelig behandling. Netto driftsresultat Rådmannens forslag til handlingsprogram balanserer med et netto driftsresultat på: Tall i kriner er i faste 2013 priser % 3 % 3 % 3 % Rådmannens forslag viser netto driftsresultat på 27 millioner kroner hvert år. Dette innebærer et netto driftsresultat for perioden på 3 prosent av driftsinntektene. Gjeldende kommuneplan har mål om 3 prosent i netto driftsresultat. For å komme til dette resultatet har rådmannen gjennomført en meget stram budsjettprosess overfor tjenesteenhetene, hvor alle behov har vært gjennom en kritisk vurdering. Dette har resultert i at flere enheter har måttet dekke innmeldte behov gjennom omprioriteringer og effektiviseringskrav innenfor egen ramme. Dette innebærer at nye behov er begrenset til helt strengt nødvendige tiltak. I tillegg er det ikke kompensert for prisvekst for varer og tjenester, med unntak av enkeltområder. En stram budsjettprosess har gjort det mulig å presentere et budsjett med netto driftsresultat på 3 %. Planforutsetninger Forslag til handlingsprogram bygger på forutsetninger som var kjent pr. 25. oktober Forutsetninger for handlingsprogram. Rådmannen vil spesielt peke på følgende: Samhandlingsreformen gir nye oppgaver knyttet til forebyggende arbeid. Kommunen vil i årene som kommer, stå overfor en økt andel eldre borgere, og behovet for kommunale tjenester vil samlet sett øke. Investeringer må planlegges og realiseres Kommunen har ingen langsiktige fondsmidler. Finanskostnadenes renteelement følger renteprognosen for flytende renter uten buffer.

6 Erfaring viser at det ved hver rullering av handlingsprogrammet oppstår nye behov som må innpasses i budsjettet. Tidligere har en tatt høyde for slike behov ved å legge inn uspesifiserte bevilgninger utover i perioden. I dette handlingsprogrammet er det ikke lagt inn uspesifiserte bevilgninger. For å håndtere utfordringene fremover, har kommunen behov for å øke produktiviteten i tjenesteproduksjonen, tilse at det er samsvar mellom behov og tilbud fra kommunen og øke brutto inntektene. Det er avgjørende at kommunen kan ta investeringer som vil bidra til lavere driftskostnader og forsvarlig kvalitet i tilbudet fram i tid. Rådmannen vil som tidligere komme med nye opplysninger, tilleggsopplysninger samt kommentere eventuelle feil i egne notater. Budsjett for tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalgets vedtak er vedlagt. Rådmannen har lagt inn foreslått økning for Follo distriktsrevisjon og FIKS. Foreslått økning i rammen til Kontrollutvalget på kroner ble oversendt for sent til å komme med i rådmannens forslag. Budsjett kirkelig fellesråd Forslag fra kirkelig fellesråd er vedlagt. Rådmannen har i sitt forslag lagt inn kroner. Dette fordeler seg med pris- og lønnsvekst på ca kroner og en realvekst på ca kroner. Beregningsmodell for forslag fra partiene Det er utsendt en modell hvor endringer i drift- og investeringer kan simuleres. Modellen beregner endringer i nettorammer for enheter, investeringer, lånebehov og driftskonsekvenser av nye investeringer. På forespørsel kan rådmannen bistå med bruk av modellen. Alternativer Aktuelle alternativer vil blant annet være omprioriteringer i drifts- og investeringsbudsjettet og endringer i avgifter og gebyrer. Store innsparinger betinger strukturelle endringer og vil ta minst ett år å realisere. Eiendomsskatt I 2011var eiendomsskatt innført i totalt 316 av landets kommuner. Eiendomsskatt forventes å kunne gi betydelig økte inntekter for Frogn kommune. Det er marginalt med næring i Frogn kommune. Kommunene i Follo som kun har eiendomsskatt på verker og bruk har moderate inntekter på rundt 200 kroner pr innbygger. Frogn har en betydelig andel fritidseiendommer. Det er ikke anledning til å innføre eiendomsskatt kun på fritidseiendommer. Det første året det blir utskrevet eiendomsskatt i en kommune, må skatten ikke være større enn 2 promille av taksten. Senere kan skatten ikke i noe år økes med mer enn 2 promille. Det maksimale nivået på eiendomsskatt er 7 promille av eiendomsskatteverdien (redusert teoretisk markedsverdi fratrukket evt. bunnfradrag). Det er betydelig frihet for fastsettelse av bunnfradrag for kommunene.

7 Rådmannen foreslår ikke innført eiendomsskatt i foreliggende årsbudsjett. Kommunenes mulighet til å etablere eiendomsskatt er imidlertid en av mulighetene staten legger til grunn når kommunenes rammevilkår vurderes. Etter rådmannens oppfatning bør det klarlegges inntektspotensialet for Frogn kommune og belastningen på innbyggerne og hytteboerne dersom eiendomsskatt skulle bli innført. Rådmannen tilrår derfor at det startes opp et slikt arbeid. Skolestruktur Rådmannen er i ferd med å sluttføre en skolemelding som oppfølging av vedtak i forbindelse med Handlingsprogram Det falt utenfor meldingens mandat å vurdere skolestrukturen. Heller ikke har rådmannen foreslått endring av denne strukturen i foreliggende Handlingsprogram. Rådmannen antar imidlertid at Frogn har en skolestruktur som vil kunne effektiviseres og at dette vil kunne frigjøre mer midler til undervisning og større og bredere fagmiljøer blant lærerne. Det er hovedsakelig tre effekter som vil kunne gi lavere kostnader som følge av en endring i skolestrukturen; - Redusert ledelses og administrasjonskostnader gjennom større enheter - Større fleksibilitet mht. klassestørrelse - Færre kvadratmetere eiendomsmasse å forvalte Imidlertid er det knyttet usikkerhet ved hvilke fordeler og ulemper en slik løsning vil gi. Rådmannen mener derfor at det er riktig å utrede dette som et grunnlag for en framtidig vurdering av spørsmålet. Det tilrås derfor at det settes i gang et arbeid med å vurdere konsekvensene av en eventuell endret skolestruktur. Miljømessige konsekvenser Forslaget til hovedplan for vann og kloakk er lagt inn i rådmannens forslag til handlingsprogram. Det er videre forslag til egne planer for trafikksikkerhet og idrett, friluft og nærmiljø. Medvirkning tillitsvalgte Alle hovedtillitsvalgte ble invitert til egen presentasjon fra rådmannen av Handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er sendt til alle organisasjonene på høring. Høringsfristen er satt til torsdag 9.november. Høringsuttalelsene er trykket i eget separat vedlegg. Vurdering og konklusjon Kommunen vil i årene som kommer stå overfor økte krav og forventninger til sin tjenesteproduksjon. Antall eldre borgere øker, og Frogn kommune vil møte et større behov innen pleie og omsorg. Dette innebærer et betydelig press på kommunens økonomi. Investeringer i omsorgsbygg utover i 4 årsperioden er avgjørende for å kunne dekke behovet for tjenester i det hele tatt og på en kostnadseffektiv måte. Veksten i kommunens driftskostnader vil på den måten kunne begrenses. Det er avgjørende at vi står godt rustet til å møte denne utfordringen. Selv med en stram økonomistyring, er det behov for å holde driftskostnadene nede og øke kommunenes inntekter.

8 Rådmannen i Frogn, 5. november 2012 Harald Karsten Hermansen rådmann Vedlegg: 1. Forslag til handlingsprogram trykket separat og tilgjengelig på Frogn kommunes hjemmeside. Trykk her 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for tilsyn og kontroll Forslag budsjett for kirkelig fellesråd 4. Høringsuttalelser fra organisasjonene trykket separat og ettersendes Nye vedlegg: 5. Tilleggsnotat nr. 1 fra rådmannen av Vedtak fra UKS Følgende dokumenter ligger på saken: RÅDMANNENS INNSTILLING: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Budsjett 2013 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6.1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i del 2.5 og vedlegg 6.7, 6.8 og 6.9 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. d) Rådmannen gis fullmakt, ved behov, til å ta opp kassakredittlån på 50 millioner kroner. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 6.5 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt

9 Planoversikt vedtas som vist i vedlegg Utredning av skolestrukturer Rådmannen fremmer en sak med vurdering av skolestrukturen i Utredning av eiendomsskatt Rådmannen fremmer en sak med vurdering av inntektspotensialet for Frogn kommune og belastningen på innbyggerne og hytteboerne ved en eventuell innføring av eiendomsskatt. Vedtak/behandling i Arbeidsmiljøutvalget Behandling: Rådmannen fremmet nytt forslag til innstilling: Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til Handlingsprogram til orientering. Votering: Nytt forslag til innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til Handlingsprogram til orientering Vedtak/behandling i Eldrerådet Behandling: Forslag: Utvalget samlet seg om følgende fellesforslag: «Eldrerådet har følgende kommentarer/forslag: Eldererådet takker rådmannen for forslaget til handlingsprogram for perioden som på en tydelig måte synliggjør de utfordringer Frogn kommune står ovenfor i perioden. Eldrerådet viser til de forslag som lagt for videre oppfølging/styrking av tilbudet til brukere av tjenesten innen pleie- og omsorg. Med befolkningsveksten som viser at aldersgruppen år vil øke med 24 % og gruppen over 80 år med 9 % så vil dette kreve store ressurser i Frogn kommune i perioden og at hjemmebaserte tjenester må styrkes. Eldrerådet ønsker mer detaljer og utfyllende informasjon om videre arbeid med rus / psykiatri da dette hører til hjemmebaserte tjenester. Dette med tanke på at økning av kompetanse hos ansatte innen hjemmebaserte tjenester vil være nødvendig. Eldrerådet ønsker vurdering av behovet for eventuelt egen enhet for rus og psykiatri.

10 Innføring av fritt brukervalg må ha oppstart Fysioterapitjenesten må økes, som et tilbud til eldre både i institusjon og hjemmeboende med behov. Målsettingen om tilbudet «laveste omsorgs nivå» hvor en skal være selvhjulpen krever bistand fra denne yrkesgruppen. Styrke det forebyggende helsearbeidet. Dette med tanke på at flere vil ha behov for hjemmebaserte tjenester og større besøksfrekvens enn i dag. Eldrerådet ser også behov for å kunne utvide/utbygge tilbud om flere dagsenter plasser, samt gi ett større tilbud om korttids opphold ved sykehjemmene for rehabilitering/avlastning for pårørende til personer som er demente, som er en stadig økende gruppe. Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventning og tjenestetilbud. Lage tiltaksplaner/individuell plan for beboere i institusjon. Samarbeid med pårørende. Rehabilitering/øke behov for støttekontakter: Eldererådet støtter ikke rådmannens forslag om nedlegging/stoppe tilbudet «Aktiv på Dagtid». Eldrerådet foreslår at tilbudet endres til «Fritid med bistand» hvor støttekontakter kan være en viktig samarbeidspartner. Eldresenteret: Eldrerådet opprettholder sitt tidligere forslag om styrking av tilbudet ved Eldresenteret på kr ,-. Hjemmetjenesten: Punkt D inntekter: Eldrerådet støtter ikke økt brukerbetaling til praktisk bistand for inntektsgruppe under 2G i perioden Forebyggende helsearbeid: Gjennom bl.a. ny lov om folkehelse, skal kommunen nå tenke forebygging i alt den foretar seg. Eldrerådet stiller spørsmål ved hvilke tiltak som er planlagt iverksatt i tillegg til frisklivssatsing. Tiltaksplan for trafikksikkerhet : Eldrerådet ber om at det settes i gang tiltak for å sikre overgangen fra Ullerud krysset/rundkjøringen med fartsreduserende tiltak/kryssutbedring/belysning! All trafikk over til Ullerud, Skorkebergåsen, Sogsti, Elle og ned til Drøbak kjører her. Med to forretninger vil trafikken øke ytterligere. Gangfeltet er dårlig merket, og skaper falsk trygghet for de gående. Veien brukes av skoleungdom, beboere og besøkende ved Ullerud sykehjem og Ullerud bofellesskap. All trafikk til Ullerud barnehage med både kjørende og gående samt beboere/gående i boligfeltene i Holterteigen, Ullerudåsen og Skorkebergåsen. Eldrerådet har i forbindelse med temadiskusjonen og trafikksikkerhetstiltak 2013 tatt opp denne saken tidligere. Ønsker at den videreføres i handlingsprogrammet »

11 Votering (6 representanter tilstede): Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet har følgende kommentarer/forslag: Eldererådet takker rådmannen for forslaget til handlingsprogram for perioden som på en tydelig måte synliggjør de utfordringer Frogn kommune står ovenfor i perioden. Eldrerådet viser til de forslag som lagt for videre oppfølging/styrking av tilbudet til brukere av tjenesten innen pleie- og omsorg. Med befolkningsveksten som viser at aldersgruppen år vil øke med 24 % og gruppen over 80 år med 9 % så vil dette kreve store ressurser i Frogn kommune i perioden og at hjemmebaserte tjenester må styrkes. Eldrerådet ønsker mer detaljer og utfyllende informasjon om videre arbeid med rus / psykiatri da dette hører til hjemmebaserte tjenester. Dette med tanke på at økning av kompetanse hos ansatte innen hjemmebaserte tjenester vil være nødvendig. Eldrerådet ønsker vurdering av behovet for eventuelt egen enhet for rus og psykiatri. Innføring av fritt brukervalg må ha oppstart Fysioterapitjenesten må økes, som et tilbud til eldre både i institusjon og hjemmeboende med behov. Målsettingen om tilbudet «laveste omsorgs nivå» hvor en skal være selvhjulpen krever bistand fra denne yrkesgruppen. Styrke det forebyggende helsearbeidet. Dette med tanke på at flere vil ha behov for hjemmebaserte tjenester og større besøksfrekvens enn i dag. Eldrerådet ser også behov for å kunne utvide/utbygge tilbud om flere dagsenter plasser, samt gi ett større tilbud om korttids opphold ved sykehjemmene for rehabilitering/avlastning for pårørende til personer som er demente, som er en stadig økende gruppe. Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventning og tjenestetilbud. Lage tiltaksplaner/individuell plan for beboere i institusjon. Samarbeid med pårørende. Rehabilitering/øke behov for støttekontakter: Eldererådet støtter ikke rådmannens forslag om nedlegging/stoppe tilbudet «Aktiv på Dagtid». Eldrerådet foreslår at tilbudet endres til «Fritid med bistand» hvor støttekontakter kan være en viktig samarbeidspartner. Eldresenteret: Eldrerådet opprettholder sitt tidligere forslag om styrking av tilbudet ved Eldresenteret på kr ,-.

12 Hjemmetjenesten: Punkt D inntekter: Eldrerådet støtter ikke økt brukerbetaling til praktisk bistand for inntektsgruppe under 2G i perioden Forebyggende helsearbeid: Gjennom bl.a. ny lov om folkehelse, skal kommunen nå tenke forebygging i alt den foretar seg. Eldrerådet stiller spørsmål ved hvilke tiltak som er planlagt iverksatt i tillegg til frisklivssatsing. Tiltaksplan for trafikksikkerhet : Eldrerådet ber om at det settes i gang tiltak for å sikre overgangen fra Ullerud krysset/rundkjøringen med fartsreduserende tiltak/kryssutbedring/belysning! All trafikk over til Ullerud, Skorkebergåsen, Sogsti, Elle og ned til Drøbak kjører her. Med to forretninger vil trafikken øke ytterligere. Gangfeltet er dårlig merket, og skaper falsk trygghet for de gående. Veien brukes av skoleungdom, beboere og besøkende ved Ullerud sykehjem og Ullerud bofellesskap. All trafikk til Ullerud barnehage med både kjørende og gående samt beboere/gående i boligfeltene i Holterteigen, Ullerudåsen og Skorkebergåsen. Eldrerådet har i forbindelse med temadiskusjonen og trafikksikkerhetstiltak 2013 tatt opp denne saken tidligere. Ønsker at den videreføres i handlingsprogrammet » Vedtak/behandling i Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Behandling: Forslag: Rådet samlet seg om følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet foreslår følgende endringer hvor vi bare har behandlet saker som omhandler rådets oppgave, utover dette har ikke rådet tatt stilling til saker i handlingsprogrammet: Dagens tjenestebehov i helse og omsorg kan ikke reduseres ved å gjennomføre foreslått effektivisering på kr for Rehabilitering (kr ,- punkt 16 og kr ,- punkt «effektiviseringskrav» under Rehabilitering). Effektiviseringskrav skole på totalt kr ,- foreslås fjernet. Tiltak for TDF, punkt F foreslås tilført nytt punkt nr 36: styrking med kr for økt vedlikehold, strøing og måking av fortau i Frogn. Dette vil ha en meget forebyggende effekt. Investeringsbudsjett:

13 Tiltak fra helse- og omsorgsmeldingen: Rådet forutsetter at dette i hovedsak dreier seg om rehabiliterings bygg (helsebygg B). Planlegging burde fremskyndes til 2013, og byggeperioden fremskyndes til Investeringsbudsjettet reguleres deretter. 6.5 tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø, mulige tiltak etter 2013: Opprusting Torkilstranda burde framskyndes til Frognmarka UU runde burde ferdigstilles i 2013 og TDF tilføres ,-. I tillegg foreslås grusing av sti fra vanntårnet til Dyrløkkeåsen skole gjennomføres i Denne stien er ikke fremkommelig for rullestolbrukere i dag. Det burde opprettes et eldresenter tilbud til eldre med nedsatt bevegelighet. Det tenkes da spesielt på rullestolbrukere. Foreslåtte tiltak kan finansieres ved å slå sammen skoleadministrasjon på Seiersten og Drøbak, samt felles administrasjon for Heer barneskole og Heer barnehage. For ytterligere å finansiere positive tiltak innenfor skole, helse og kultur, foreslås å bruke ledig areal på Drøbak barneskole inngang sydvest, I den hensikt å redusere leieutgifter på leid areal. Rådet ber Rådmannen fremlegge en helhetlig plan for universell utforming av kommunale bygg i løpet av 2013, inklusive kirkebygg og IKT.» Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådet foreslår følgende endringer hvor vi bare har behandlet saker som omhandler rådets oppgave, utover dette har ikke rådet tatt stilling til saker i handlingsprogrammet: Dagens tjenestebehov i helse og omsorg kan ikke reduseres ved å gjennomføre foreslått effektivisering på kr for Rehabilitering (kr ,- punkt 16 og kr ,- punkt «effektiviseringskrav» under Rehabilitering). Effektiviseringskrav skole på totalt kr ,- foreslås fjernet. Tiltak for TDF, punkt F foreslås tilført nytt punkt nr 36: styrking med kr for økt vedlikehold, strøing og måking av fortau i Frogn. Dette vil ha en meget forebyggende effekt. Investeringsbudsjett: Tiltak fra helse- og omsorgsmeldingen: Rådet forutsetter at dette i hovedsak dreier seg om rehabiliterings bygg (helsebygg B). Planlegging burde fremskyndes til 2013, og byggeperioden fremskyndes til Investeringsbudsjettet reguleres deretter. 6.5 tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø, mulige tiltak etter 2013: Opprusting Torkilstranda burde framskyndes til 2013.

14 Frognmarka UU runde burde ferdigstilles i 2013 og TDF tilføres ,-. I tillegg foreslås grusing av sti fra vanntårnet til Dyrløkkeåsen skole gjennomføres i Denne stien er ikke fremkommelig for rullestolbrukere i dag. Det burde opprettes et eldresenter tilbud til eldre med nedsatt bevegelighet. Det tenkes da spesielt på rullestolbrukere. Foreslåtte tiltak kan finansieres ved å slå sammen skoleadministrasjon på Seiersten og Drøbak, samt felles administrasjon for Heer barneskole og Heer barnehage. For ytterligere å finansiere positive tiltak innenfor skole, helse og kultur, foreslås å bruke ledig areal på Drøbak barneskole inngang sydvest, I den hensikt å redusere leieutgifter på leid areal. Rådet ber Rådmannen fremlegge en helhetlig plan for universell utforming av kommunale bygg i løpet av 2013, inklusive kirkebygg og IKT. Vedtak/behandling i Administrasjonsutvalget Behandling: Utvalgsleder, Rita Hirsum Lystad (Ap) fremmet følgende forslag: Forslag: «Saken tas til orientering og oversendes formannskapet uten realitetsbehandling» Votering: Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering og oversendes formannskapet uten realitetsbehandling. Vedtak/behandling i Formannskapet Behandling: Forslag: På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag:

15 Høyres forslag til HP Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Nr Enhet Tiltak 1 TDF Svømmehall lån uten renter (600) (600) (600) 2 TDF Drift svømmehall Økte skatteinntekter (1 000) (1 000) (1 000) 4 Effektivisering administrativt (1 500) (3 900) (3 900) 5 Korrigert elevtall Rådmannens korrigeringer i notat Ny spesialskoleelev Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader voksenopplæring Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader FBU Rådmannens korrigeringer i notat Økte utgifter kontrollutvalget Rådmannens korrigeringer i notat Viderutdanning lærere Rådmannens korrigeringer i notat Økt skatteanslag/rammetilskudd Rådmannens korrigeringer i notat (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 11 Ikke betale < 2 G hjemmehjelp Ikke kvalitetsreduksjon rehab Korreksjon i overføring av budsjettposter (500) (500) (500) (500) 14 Tilbakeføring av kutt på skole Frigjøring av tidligeres år mindreforbruk Med bakgrunn i mindreforbruk tert. (1 400) 16 Frigjøring av tidligere års mindreforbruk Med bakgrunn i mindreforbruk tert. (400) 17 Tilskudd til Oscarsborg kulturfyrtårn Rådmannens landsiden (100) (100) (100) 19 Tilbake føring til kulturrådet Tilbakeføring til idrettsrådet Frivillighetsmidler/fond Ref. punkt 21 Tas fra disp. fond (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 23 Tibakeføring til Aktiv på Dagtid Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,00 3,00 3,00 3,31 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA 1 Helsebygg B Fase Refusjon moms Statelig tilskudd sykehjemplasser Helsebygg B Fase 2 (redusere opprinnelig investering i HP 2016) Salg av Grande til boligformål Reduksjon i investeringer til boliger Jfr. rådmannens HP Salg av Trekanttomta lånefinansiering pr år inn her 5 Salg av Sogsti dagseneter Svømme-/badeanlegg 30 mill lånes uten renter Refusjon moms Refusjon spillemidler Barnehager Investeringer i barnehagemeldingen Tilbygg Frognhallen Sum investeringer

16 På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Rita Hirsum Lystad følgende forslag: Forslag fra Frogn Arbeiderparti ( ) Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak 1 Hjemmebaserte tjenester Brukere under 2G Skole Opprettholde lærertetthet Barnehage Opprettholde innsats barnehage Kultur Kulturskolen Aktivitør Eldresenteret Aktivitør Flerbrukshuset Personal Oppmerksomhet jubilanter Innsparinger/effektiviseringskrav 8 Rådmannsgruppa Effektivisering administrative funksjoner (500) (500) (500) (500) 9 TDF Energiøkonomisering/belysning (300) (300) (300) (300) 10 Rådmannsgruppa Økt skatteanslag (2 000) (2 200) (2 400) (2 400) Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,01 3,05 3,33 3,37 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Investeringer omtalt i barnehagemeldingen Sum investeringer

17 På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: Forslag fra Venstre Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak 1 Skole Punkt 11, effektiviseringskrav skole ut Barnehage Bygges ikke ny stor barnehage Flere enheter Redusert bemanning admin/støtte (1 000) (1 250) (1 500) (1 750) 4 Alle enheter Fortsatt årlig effektivisering på samme nivå som i år (0,7% av lønnsrammen) (2 825) (5 750) (8 800) 5 Kultur Underskudd badeanlegg drift Inntekter Økt skatteanslag/rammetilskudd (3 000) 8 Kultur Tilskudd kulturrådet Kultur Tilskudd idrettsrådet Kultur Gratis kulturskole SFO/skole Kultur Ikke økt ramme for kirken (150) (150) (150) (150) 12 Kontrollutvalget økt ramme jf notat Skole Økt ramme til tiltak i notat av Gebyrer hjemmehjelp Fortsatt gratis under 2g Gebyr kulturskole Pris økes med 500 kr pr semester i snitt (850) (850) (850) (850) 16 Økt tilbud kulturskole Køen reduseres med 100 elever Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,04 3,02 3,04 2,99 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Barnehage Ikke ny stor barnehage Investering boliger Usikre beløp Kommunale formålsbygg Midlertidige kontorer bør leies Maskinpark TDF Kan bruke mer tid Badeanlegg Tiltaksplan idrett, friluftsliv Opprusting Seiersten

18 På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes følgende forslag: Forslag fra KrF Endringer i Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak 1 Barnehager Vidreføre små barnehager Skolene Redusert effektivitetskrav Hjemmebaserte tjenester Paliativ sykepleier Rehabilitering Frisklivskoordinator (500) (500) (500) (500) 5 Skolene Korrigerte elvtall Skolene Ny spesialkoleelev Skolene Økte kostnader voksenopplæring Skolene Økte kostnader FBU Rådmannen Økte utgifter kontrollutvalget Skolene Helårsvirkning gratis kulturskole SFO/skole Skolene Videreutdanning lærere Kultur Frogn kulturråd Kultur Frogn Idrettsråd BUF Effektiviseringskrav ut Rådmannen Økt skatteanslag (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,93 3,16 2,99 3,04 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Hjemmebaserte tjenester Smarthus teknologi Barnehage Droppe investering i ny stor barnehage Sum investeringer Verbalforslag 1: Rådmannen utreder om det er mulig å omstrukturere drift av barnehagene i den hensikt å redusere administrasjonskostnadene, for eksempel gjennom å slå sammen to barnehager som geografisk ligger nær hverandre, til en enhet. Verbalforslag 2: Rådmannen vurderer om det er mulig å omstrukturere driften av skolene i Frogn i den hensikt å redusere administrasjonskostnader. Verbalforslag 3: Kommunestyret ber om at det legges frem årlige rapporter fra eksterne tiltak som mottar overføringer fra kommunen. (for eksempel aktiv på dagtid, mobil hoppbakke, Oscarsborg Operaen) Verbalforslag 4: Drøbak Gjestehavn ble ferdigstilt sommeren Vi ber om at rådmannen snarlig fremlegger byggeregnskap for Drøbak Gjestehavn.

19 På vegne av Senterpartiet fremmet Hans Kristian Raanaas følgende forslag: Forslag fra Senterpartiet Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak 1 Rådmannsgruppa Økte skatteinntekter (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 2 Rådmannsgruppa Lønn 2012, jf 1. Tertial (500) (500) (500) (500) 3 Rådmannsgruppa Turisme, næring og akvariet (500) (800) (800) (800) 4 Rådmannsgruppa Oscarsborgsoperaen (25) (50) (75) (100) 5 Rådmannsgruppa Oscarsborg som kulturelt fyrtårn (350) (350) (350) 6 Rådmannsgruppa Fritt brukervalg linje 21 (200) (200) (200) (200) 7 Rådmannsgruppa Administrasjon og støttestillinger 1 i året (650) (1 250) (1 950) (2 600) 8 Rådmannsgruppa Taket på Digerud Grendehus Rådmansgruppa Økt bevilgning Kontrollutvalget Kultur Kulturskolen Kultur Aktiv på dagtid Kultur Digitalisering biblioteket jf HP (100) (100) (100) (100) 13 Kultur Bibliotek kjøp bøker Skole Effektiviseringskrav skole Skole Etterutdaning lærere 9 personer Skole Korrigert elevtall Skole Spesialskoleelev Barnehage Ikke innsparing barnehage (500) (1 500) 19 Barnehage Generelt effektivisergskrav Hjemmetjenesten Effektiviseringskrav Rehabelitering Redusert kvalitet Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,00 3,00 2,62 3,34 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Helsebygg B Helse og omsorgsmeldingen Invistering i boliger Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø, (legger inn tilbygg Frognhallen som prioritet 1) Kommunale Formålsbygg Barnehager Sum investeringer Fremskrittspartiet og Sosialistisk venstreparti presenterte ikke egne skriftlige forslag, men orienterte muntlig om sine standpunkter.

20 Pensjonistpartiet ettersendte følgende forslag: Forslag fra Frogn PP Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak 1 Korrigert elevtall Rådmannens korrigeringer i notat Ny spesialskoleelev Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader voksenopplæring Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader FBU Rådmannens korrigeringer i notat Økte utgifter kontrollutvalget Rådmannens korrigeringer i notat Etterutdannelse lærere Rådmannens korrigeringer i notat Økt skatteanslag/rammetilskudd Rådmannens korrigeringer i notat (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 9 Skole/Barnehage Administrasjon Drøbak/Seiersten/Heer (1 000) (2 000) (2 000) (2 000) 10 Barnehage Ikke reduserte utgifter Skole Ikke redusert lærertetthet Kultur Redusert tilskudd Oscarsborg fyrtårn (350) (350) (350) (350) 12 Kultur Effektiviteringskravet fjernes Kultur?? Aktivitør eldresenteret/flerbrukshus TDF Reperasjon av tak Eldresenter TDF Reduserte driftsutgifter Murhuset (100) (100) (100) (100) 15 TDF Digerud Grendehus, engangsbevilgning POP Blomster til jubilanter PLO Ikke effektiviseringskrav sykehjem Hjemmebaserte tjenester Brukere som har mindre enn 2 G Hjemmebaserte tjenester Red behov jf nye plasser instittusjon (200) (1 200) (1 200) (1 200) 20 Rehabiliterung Ikke ekstra effektiviseringskrav Rådmannsgruppen Effektivisere administrative funksjoner (500) (500) (500) (500) 22 Rådmannsgruppen Energiøkonomiseringstiltak/Belysning (300) (300) (300) (300) Renteutgifter nye investeringer (2,0% til Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,07 3,03 3,01 3,03 Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Navn på prosjekt Brutto investering ink MVA lånefinan siering 1 Helsebygg B Momsrefusjon Helse og omsorgsmeldingen Investeringer ny barnehage Delfinans helsebygg B Svømmeanlegg Momsrefusjon Svømmehall Salg av Sogsti dagsenter Delfinans helsebygg B Salg av annen kommunal eiendom Delfinans helsebygg B Finansiering via disposisjonsfond Delfinans helsebygg B Finansiering via disposisjonsfond Svømmehall Overføring fra Finansiering helsebygg B Sum investeringer Ordfører fremmet følgende forslag på vegne av formannskapet: «Forslagene tas til orientering, og bringes inn i forhandlingene mellom partiene».

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer