MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:"

Transkript

1 Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE 153/12 HANDLINGSPROGRAM Type Side Drøbak, 4. desember 2012 Thore Vestby Ordfører

2 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 153/12 HANDLINGSPROGRAM Saksbehandler: Øystein Granheim Arkivsaksnr.: 12/30 Løpenr.: 18825/12 Arkiv: 145 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 8/ Arbeidsmiljøutvalget 43/ Eldrerådet 37/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 26/ Administrasjonsutvalget 24/ Formannskapet 88/ Formannskapet 98/ Kommunestyret 153/ FORMANNSKAPETS IINNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Budsjett 2013 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6.1 til Handlingsprogrammet, med endringer fremsatt av H, V, Frp og Sp. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. med endringer fremsatt av H, V, Frp og Sp. (se tabell på neste side)

3 Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak Korrigert elevtall Rådmannens korrigeringer i notat Ny spesialskoleelev Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader voksenopplæring Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader FBU Rådmannens korrigeringer i notat Økte utgifter kontrollutvalget Rådmannens korrigeringer i notat Viderutdanning lærere Rådmannens korrigeringer i notat Økt skatteanslag/rammetilskudd Rådmannens korrigeringer i notat (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 1 Effektivisering Redusering i Admin/ Støtte enheter (650) (1 000) (1 000) (1 000) 2 Rådmannsgruppa Lønn 2012 jf 1. Tertsial (500) (500) (500) (500) 3 Rådmannsgruppa Oscarsborg kulturfyrtårn Rådmannsgruppa Rådmannens landside (100) (100) (100) (100) 5 Rådmannsgruppa Oscarsborgsoperaen (25) (50) (75) (100) 6 Rådmannsgruppa Fritt Brukervalg linje 21 (200) (200) (200) 7 Rehabelitering Rehabilitering ikke kutt Hjemmebaserte tjenester Fortsatt gratis under 2 G Skole Ikke kutt i Skole Barnehage Ikke besparelse ny barnehage Barnehage Redusert kutt Kultur Kulturskole, køen reduseres med Kultur Kulturskole økt egenbetaling pr semester 500,- (850) (850) (850) (850) 14 Kultur Økning Kulturskolen, viderføre dagens egenbetaling for familier med inntekt under 4g Kultur Tilbakeføring til Kulturrådet Kultur Tilbakeføring til Idrettsrådet Kultur Aktiv på dagtid Kultur Golf grønn glede TDF Redusert bevil. energi - ENØK (300) (300) (300) (300) 20 Finans Rentekompensasjon svømmehal (600) (600) 21 TDF Drift tilbygg Frognhallen Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,30 3,13 2,32 3,29 Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Navn på prosjekt Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Helsebygg B, fase Mva og refusjoner Helsebygg B Tilskudd sykehjemsplasser Helse og omsorgsmeldingen Kjøkken Mva kjøkken Badeanlegg ( bevilget før) Mva og refusjoner Badeanlegg Tippemidler badeanlegg Boligprogramet Barnehager Salg av Trekanttomta Salg av Sogsti Salg av Grande Kommunale formålsbygg Tilbygg Frognhallen, kommunens andel Opprusting Seiesten Stadion - Frognhallen Sum investeringer

4 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. d) Rådmannen gis fullmakt, ved behov, til å ta opp kassakredittlån på 50 millioner kroner. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 6.5 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg SAKSUTREDNING: Sammendrag Rådmannen har i eget dokument lagt fram forslag til handlingsprogram for I dokumentet finnes eget sammendrag. Bakgrunn for saken Handlingsprogrammet er et av de viktigste styringsdokumentene i Frogn kommune. Handlingsprogrammet for perioden bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, befolkningsutviklingen og lokale forutsetninger som følger av kommuneplanen, det gjeldende handlingsprogrammet og andre politiske vedtak. Dokumentet viser rådmannens anbefalinger om hva som bør prioriteres i kommende periode. Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede, langsiktige (12 år) styringsdokument, mens handlingsprogrammet skal beskrive hvordan dette er tenkt realisert på kort sikt (4 år). Viktige strategier og mål fra kommuneplanen er derfor løftet fram i handlingsprogrammet. Gjennom foreslåtte tiltak vil administrasjonen arbeide for å gjennomføre disse strategiene og nå målene. I tillegg er forslag til veiledende boligbyggetakt, trafikksikkerhetsplan og plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak integrert i handlingsprogrammet.

5 Dialogen mot det politiske nivået er ivaretatt gjennom følgende prosesser: a) Formannskapet vedtok tidsplanen for budsjettprosessen i egen sak februar 2012 b) Arbeidsseminar i juni c) Utvalgsbehandling av alle innmeldte behov i september d) Presentasjon av handlingsprogrammet i kommunestyret 1. november e) Planlagt budsjettkonferanse 8. november kl 18. Spørsmål kan med fordel stilles skriftlig fra partiene i forkant. f) Forslag til plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak er drøftet i utvalgene før rådmannens forslag til handlingsprogram er lagt fram. g) Forslag til veiledende rekkefølge boligbygging er i samsvar med ny kommuneplan. h) Rådmannens forslag til handlingsprogram sendes ut til Eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og UKS i) Formannskapet 21. november. Partiene legger frem forslag til alternative budsjett. Dvs. justeringer til rådmannens forslag. Regneark stilles til disposisjon. j) Formannskapet 26. november. Innstilling til kommunestyret. Med 14 dagers offentlig høringsfrist. k) Kommunestyret 10. desember. Endelig behandling. Netto driftsresultat Rådmannens forslag til handlingsprogram balanserer med et netto driftsresultat på: Tall i kriner er i faste 2013 priser % 3 % 3 % 3 % Rådmannens forslag viser netto driftsresultat på 27 millioner kroner hvert år. Dette innebærer et netto driftsresultat for perioden på 3 prosent av driftsinntektene. Gjeldende kommuneplan har mål om 3 prosent i netto driftsresultat. For å komme til dette resultatet har rådmannen gjennomført en meget stram budsjettprosess overfor tjenesteenhetene, hvor alle behov har vært gjennom en kritisk vurdering. Dette har resultert i at flere enheter har måttet dekke innmeldte behov gjennom omprioriteringer og effektiviseringskrav innenfor egen ramme. Dette innebærer at nye behov er begrenset til helt strengt nødvendige tiltak. I tillegg er det ikke kompensert for prisvekst for varer og tjenester, med unntak av enkeltområder. En stram budsjettprosess har gjort det mulig å presentere et budsjett med netto driftsresultat på 3 %. Planforutsetninger Forslag til handlingsprogram bygger på forutsetninger som var kjent pr. 25. oktober Forutsetninger for handlingsprogram. Rådmannen vil spesielt peke på følgende: Samhandlingsreformen gir nye oppgaver knyttet til forebyggende arbeid. Kommunen vil i årene som kommer, stå overfor en økt andel eldre borgere, og behovet for kommunale tjenester vil samlet sett øke. Investeringer må planlegges og realiseres Kommunen har ingen langsiktige fondsmidler. Finanskostnadenes renteelement følger renteprognosen for flytende renter uten buffer.

6 Erfaring viser at det ved hver rullering av handlingsprogrammet oppstår nye behov som må innpasses i budsjettet. Tidligere har en tatt høyde for slike behov ved å legge inn uspesifiserte bevilgninger utover i perioden. I dette handlingsprogrammet er det ikke lagt inn uspesifiserte bevilgninger. For å håndtere utfordringene fremover, har kommunen behov for å øke produktiviteten i tjenesteproduksjonen, tilse at det er samsvar mellom behov og tilbud fra kommunen og øke brutto inntektene. Det er avgjørende at kommunen kan ta investeringer som vil bidra til lavere driftskostnader og forsvarlig kvalitet i tilbudet fram i tid. Rådmannen vil som tidligere komme med nye opplysninger, tilleggsopplysninger samt kommentere eventuelle feil i egne notater. Budsjett for tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalgets vedtak er vedlagt. Rådmannen har lagt inn foreslått økning for Follo distriktsrevisjon og FIKS. Foreslått økning i rammen til Kontrollutvalget på kroner ble oversendt for sent til å komme med i rådmannens forslag. Budsjett kirkelig fellesråd Forslag fra kirkelig fellesråd er vedlagt. Rådmannen har i sitt forslag lagt inn kroner. Dette fordeler seg med pris- og lønnsvekst på ca kroner og en realvekst på ca kroner. Beregningsmodell for forslag fra partiene Det er utsendt en modell hvor endringer i drift- og investeringer kan simuleres. Modellen beregner endringer i nettorammer for enheter, investeringer, lånebehov og driftskonsekvenser av nye investeringer. På forespørsel kan rådmannen bistå med bruk av modellen. Alternativer Aktuelle alternativer vil blant annet være omprioriteringer i drifts- og investeringsbudsjettet og endringer i avgifter og gebyrer. Store innsparinger betinger strukturelle endringer og vil ta minst ett år å realisere. Eiendomsskatt I 2011var eiendomsskatt innført i totalt 316 av landets kommuner. Eiendomsskatt forventes å kunne gi betydelig økte inntekter for Frogn kommune. Det er marginalt med næring i Frogn kommune. Kommunene i Follo som kun har eiendomsskatt på verker og bruk har moderate inntekter på rundt 200 kroner pr innbygger. Frogn har en betydelig andel fritidseiendommer. Det er ikke anledning til å innføre eiendomsskatt kun på fritidseiendommer. Det første året det blir utskrevet eiendomsskatt i en kommune, må skatten ikke være større enn 2 promille av taksten. Senere kan skatten ikke i noe år økes med mer enn 2 promille. Det maksimale nivået på eiendomsskatt er 7 promille av eiendomsskatteverdien (redusert teoretisk markedsverdi fratrukket evt. bunnfradrag). Det er betydelig frihet for fastsettelse av bunnfradrag for kommunene.

7 Rådmannen foreslår ikke innført eiendomsskatt i foreliggende årsbudsjett. Kommunenes mulighet til å etablere eiendomsskatt er imidlertid en av mulighetene staten legger til grunn når kommunenes rammevilkår vurderes. Etter rådmannens oppfatning bør det klarlegges inntektspotensialet for Frogn kommune og belastningen på innbyggerne og hytteboerne dersom eiendomsskatt skulle bli innført. Rådmannen tilrår derfor at det startes opp et slikt arbeid. Skolestruktur Rådmannen er i ferd med å sluttføre en skolemelding som oppfølging av vedtak i forbindelse med Handlingsprogram Det falt utenfor meldingens mandat å vurdere skolestrukturen. Heller ikke har rådmannen foreslått endring av denne strukturen i foreliggende Handlingsprogram. Rådmannen antar imidlertid at Frogn har en skolestruktur som vil kunne effektiviseres og at dette vil kunne frigjøre mer midler til undervisning og større og bredere fagmiljøer blant lærerne. Det er hovedsakelig tre effekter som vil kunne gi lavere kostnader som følge av en endring i skolestrukturen; - Redusert ledelses og administrasjonskostnader gjennom større enheter - Større fleksibilitet mht. klassestørrelse - Færre kvadratmetere eiendomsmasse å forvalte Imidlertid er det knyttet usikkerhet ved hvilke fordeler og ulemper en slik løsning vil gi. Rådmannen mener derfor at det er riktig å utrede dette som et grunnlag for en framtidig vurdering av spørsmålet. Det tilrås derfor at det settes i gang et arbeid med å vurdere konsekvensene av en eventuell endret skolestruktur. Miljømessige konsekvenser Forslaget til hovedplan for vann og kloakk er lagt inn i rådmannens forslag til handlingsprogram. Det er videre forslag til egne planer for trafikksikkerhet og idrett, friluft og nærmiljø. Medvirkning tillitsvalgte Alle hovedtillitsvalgte ble invitert til egen presentasjon fra rådmannen av Handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er sendt til alle organisasjonene på høring. Høringsfristen er satt til torsdag 9.november. Høringsuttalelsene er trykket i eget separat vedlegg. Vurdering og konklusjon Kommunen vil i årene som kommer stå overfor økte krav og forventninger til sin tjenesteproduksjon. Antall eldre borgere øker, og Frogn kommune vil møte et større behov innen pleie og omsorg. Dette innebærer et betydelig press på kommunens økonomi. Investeringer i omsorgsbygg utover i 4 årsperioden er avgjørende for å kunne dekke behovet for tjenester i det hele tatt og på en kostnadseffektiv måte. Veksten i kommunens driftskostnader vil på den måten kunne begrenses. Det er avgjørende at vi står godt rustet til å møte denne utfordringen. Selv med en stram økonomistyring, er det behov for å holde driftskostnadene nede og øke kommunenes inntekter.

8 Rådmannen i Frogn, 5. november 2012 Harald Karsten Hermansen rådmann Vedlegg: 1. Forslag til handlingsprogram trykket separat og tilgjengelig på Frogn kommunes hjemmeside. Trykk her 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for tilsyn og kontroll Forslag budsjett for kirkelig fellesråd 4. Høringsuttalelser fra organisasjonene trykket separat og ettersendes Nye vedlegg: 5. Tilleggsnotat nr. 1 fra rådmannen av Vedtak fra UKS Følgende dokumenter ligger på saken: RÅDMANNENS INNSTILLING: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Budsjett 2013 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6.1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i del 2.5 og vedlegg 6.7, 6.8 og 6.9 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. d) Rådmannen gis fullmakt, ved behov, til å ta opp kassakredittlån på 50 millioner kroner. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 6.5 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt

9 Planoversikt vedtas som vist i vedlegg Utredning av skolestrukturer Rådmannen fremmer en sak med vurdering av skolestrukturen i Utredning av eiendomsskatt Rådmannen fremmer en sak med vurdering av inntektspotensialet for Frogn kommune og belastningen på innbyggerne og hytteboerne ved en eventuell innføring av eiendomsskatt. Vedtak/behandling i Arbeidsmiljøutvalget Behandling: Rådmannen fremmet nytt forslag til innstilling: Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til Handlingsprogram til orientering. Votering: Nytt forslag til innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til Handlingsprogram til orientering Vedtak/behandling i Eldrerådet Behandling: Forslag: Utvalget samlet seg om følgende fellesforslag: «Eldrerådet har følgende kommentarer/forslag: Eldererådet takker rådmannen for forslaget til handlingsprogram for perioden som på en tydelig måte synliggjør de utfordringer Frogn kommune står ovenfor i perioden. Eldrerådet viser til de forslag som lagt for videre oppfølging/styrking av tilbudet til brukere av tjenesten innen pleie- og omsorg. Med befolkningsveksten som viser at aldersgruppen år vil øke med 24 % og gruppen over 80 år med 9 % så vil dette kreve store ressurser i Frogn kommune i perioden og at hjemmebaserte tjenester må styrkes. Eldrerådet ønsker mer detaljer og utfyllende informasjon om videre arbeid med rus / psykiatri da dette hører til hjemmebaserte tjenester. Dette med tanke på at økning av kompetanse hos ansatte innen hjemmebaserte tjenester vil være nødvendig. Eldrerådet ønsker vurdering av behovet for eventuelt egen enhet for rus og psykiatri.

10 Innføring av fritt brukervalg må ha oppstart Fysioterapitjenesten må økes, som et tilbud til eldre både i institusjon og hjemmeboende med behov. Målsettingen om tilbudet «laveste omsorgs nivå» hvor en skal være selvhjulpen krever bistand fra denne yrkesgruppen. Styrke det forebyggende helsearbeidet. Dette med tanke på at flere vil ha behov for hjemmebaserte tjenester og større besøksfrekvens enn i dag. Eldrerådet ser også behov for å kunne utvide/utbygge tilbud om flere dagsenter plasser, samt gi ett større tilbud om korttids opphold ved sykehjemmene for rehabilitering/avlastning for pårørende til personer som er demente, som er en stadig økende gruppe. Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventning og tjenestetilbud. Lage tiltaksplaner/individuell plan for beboere i institusjon. Samarbeid med pårørende. Rehabilitering/øke behov for støttekontakter: Eldererådet støtter ikke rådmannens forslag om nedlegging/stoppe tilbudet «Aktiv på Dagtid». Eldrerådet foreslår at tilbudet endres til «Fritid med bistand» hvor støttekontakter kan være en viktig samarbeidspartner. Eldresenteret: Eldrerådet opprettholder sitt tidligere forslag om styrking av tilbudet ved Eldresenteret på kr ,-. Hjemmetjenesten: Punkt D inntekter: Eldrerådet støtter ikke økt brukerbetaling til praktisk bistand for inntektsgruppe under 2G i perioden Forebyggende helsearbeid: Gjennom bl.a. ny lov om folkehelse, skal kommunen nå tenke forebygging i alt den foretar seg. Eldrerådet stiller spørsmål ved hvilke tiltak som er planlagt iverksatt i tillegg til frisklivssatsing. Tiltaksplan for trafikksikkerhet : Eldrerådet ber om at det settes i gang tiltak for å sikre overgangen fra Ullerud krysset/rundkjøringen med fartsreduserende tiltak/kryssutbedring/belysning! All trafikk over til Ullerud, Skorkebergåsen, Sogsti, Elle og ned til Drøbak kjører her. Med to forretninger vil trafikken øke ytterligere. Gangfeltet er dårlig merket, og skaper falsk trygghet for de gående. Veien brukes av skoleungdom, beboere og besøkende ved Ullerud sykehjem og Ullerud bofellesskap. All trafikk til Ullerud barnehage med både kjørende og gående samt beboere/gående i boligfeltene i Holterteigen, Ullerudåsen og Skorkebergåsen. Eldrerådet har i forbindelse med temadiskusjonen og trafikksikkerhetstiltak 2013 tatt opp denne saken tidligere. Ønsker at den videreføres i handlingsprogrammet »

11 Votering (6 representanter tilstede): Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet har følgende kommentarer/forslag: Eldererådet takker rådmannen for forslaget til handlingsprogram for perioden som på en tydelig måte synliggjør de utfordringer Frogn kommune står ovenfor i perioden. Eldrerådet viser til de forslag som lagt for videre oppfølging/styrking av tilbudet til brukere av tjenesten innen pleie- og omsorg. Med befolkningsveksten som viser at aldersgruppen år vil øke med 24 % og gruppen over 80 år med 9 % så vil dette kreve store ressurser i Frogn kommune i perioden og at hjemmebaserte tjenester må styrkes. Eldrerådet ønsker mer detaljer og utfyllende informasjon om videre arbeid med rus / psykiatri da dette hører til hjemmebaserte tjenester. Dette med tanke på at økning av kompetanse hos ansatte innen hjemmebaserte tjenester vil være nødvendig. Eldrerådet ønsker vurdering av behovet for eventuelt egen enhet for rus og psykiatri. Innføring av fritt brukervalg må ha oppstart Fysioterapitjenesten må økes, som et tilbud til eldre både i institusjon og hjemmeboende med behov. Målsettingen om tilbudet «laveste omsorgs nivå» hvor en skal være selvhjulpen krever bistand fra denne yrkesgruppen. Styrke det forebyggende helsearbeidet. Dette med tanke på at flere vil ha behov for hjemmebaserte tjenester og større besøksfrekvens enn i dag. Eldrerådet ser også behov for å kunne utvide/utbygge tilbud om flere dagsenter plasser, samt gi ett større tilbud om korttids opphold ved sykehjemmene for rehabilitering/avlastning for pårørende til personer som er demente, som er en stadig økende gruppe. Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventning og tjenestetilbud. Lage tiltaksplaner/individuell plan for beboere i institusjon. Samarbeid med pårørende. Rehabilitering/øke behov for støttekontakter: Eldererådet støtter ikke rådmannens forslag om nedlegging/stoppe tilbudet «Aktiv på Dagtid». Eldrerådet foreslår at tilbudet endres til «Fritid med bistand» hvor støttekontakter kan være en viktig samarbeidspartner. Eldresenteret: Eldrerådet opprettholder sitt tidligere forslag om styrking av tilbudet ved Eldresenteret på kr ,-.

12 Hjemmetjenesten: Punkt D inntekter: Eldrerådet støtter ikke økt brukerbetaling til praktisk bistand for inntektsgruppe under 2G i perioden Forebyggende helsearbeid: Gjennom bl.a. ny lov om folkehelse, skal kommunen nå tenke forebygging i alt den foretar seg. Eldrerådet stiller spørsmål ved hvilke tiltak som er planlagt iverksatt i tillegg til frisklivssatsing. Tiltaksplan for trafikksikkerhet : Eldrerådet ber om at det settes i gang tiltak for å sikre overgangen fra Ullerud krysset/rundkjøringen med fartsreduserende tiltak/kryssutbedring/belysning! All trafikk over til Ullerud, Skorkebergåsen, Sogsti, Elle og ned til Drøbak kjører her. Med to forretninger vil trafikken øke ytterligere. Gangfeltet er dårlig merket, og skaper falsk trygghet for de gående. Veien brukes av skoleungdom, beboere og besøkende ved Ullerud sykehjem og Ullerud bofellesskap. All trafikk til Ullerud barnehage med både kjørende og gående samt beboere/gående i boligfeltene i Holterteigen, Ullerudåsen og Skorkebergåsen. Eldrerådet har i forbindelse med temadiskusjonen og trafikksikkerhetstiltak 2013 tatt opp denne saken tidligere. Ønsker at den videreføres i handlingsprogrammet » Vedtak/behandling i Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Behandling: Forslag: Rådet samlet seg om følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet foreslår følgende endringer hvor vi bare har behandlet saker som omhandler rådets oppgave, utover dette har ikke rådet tatt stilling til saker i handlingsprogrammet: Dagens tjenestebehov i helse og omsorg kan ikke reduseres ved å gjennomføre foreslått effektivisering på kr for Rehabilitering (kr ,- punkt 16 og kr ,- punkt «effektiviseringskrav» under Rehabilitering). Effektiviseringskrav skole på totalt kr ,- foreslås fjernet. Tiltak for TDF, punkt F foreslås tilført nytt punkt nr 36: styrking med kr for økt vedlikehold, strøing og måking av fortau i Frogn. Dette vil ha en meget forebyggende effekt. Investeringsbudsjett:

13 Tiltak fra helse- og omsorgsmeldingen: Rådet forutsetter at dette i hovedsak dreier seg om rehabiliterings bygg (helsebygg B). Planlegging burde fremskyndes til 2013, og byggeperioden fremskyndes til Investeringsbudsjettet reguleres deretter. 6.5 tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø, mulige tiltak etter 2013: Opprusting Torkilstranda burde framskyndes til Frognmarka UU runde burde ferdigstilles i 2013 og TDF tilføres ,-. I tillegg foreslås grusing av sti fra vanntårnet til Dyrløkkeåsen skole gjennomføres i Denne stien er ikke fremkommelig for rullestolbrukere i dag. Det burde opprettes et eldresenter tilbud til eldre med nedsatt bevegelighet. Det tenkes da spesielt på rullestolbrukere. Foreslåtte tiltak kan finansieres ved å slå sammen skoleadministrasjon på Seiersten og Drøbak, samt felles administrasjon for Heer barneskole og Heer barnehage. For ytterligere å finansiere positive tiltak innenfor skole, helse og kultur, foreslås å bruke ledig areal på Drøbak barneskole inngang sydvest, I den hensikt å redusere leieutgifter på leid areal. Rådet ber Rådmannen fremlegge en helhetlig plan for universell utforming av kommunale bygg i løpet av 2013, inklusive kirkebygg og IKT.» Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådet foreslår følgende endringer hvor vi bare har behandlet saker som omhandler rådets oppgave, utover dette har ikke rådet tatt stilling til saker i handlingsprogrammet: Dagens tjenestebehov i helse og omsorg kan ikke reduseres ved å gjennomføre foreslått effektivisering på kr for Rehabilitering (kr ,- punkt 16 og kr ,- punkt «effektiviseringskrav» under Rehabilitering). Effektiviseringskrav skole på totalt kr ,- foreslås fjernet. Tiltak for TDF, punkt F foreslås tilført nytt punkt nr 36: styrking med kr for økt vedlikehold, strøing og måking av fortau i Frogn. Dette vil ha en meget forebyggende effekt. Investeringsbudsjett: Tiltak fra helse- og omsorgsmeldingen: Rådet forutsetter at dette i hovedsak dreier seg om rehabiliterings bygg (helsebygg B). Planlegging burde fremskyndes til 2013, og byggeperioden fremskyndes til Investeringsbudsjettet reguleres deretter. 6.5 tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø, mulige tiltak etter 2013: Opprusting Torkilstranda burde framskyndes til 2013.

14 Frognmarka UU runde burde ferdigstilles i 2013 og TDF tilføres ,-. I tillegg foreslås grusing av sti fra vanntårnet til Dyrløkkeåsen skole gjennomføres i Denne stien er ikke fremkommelig for rullestolbrukere i dag. Det burde opprettes et eldresenter tilbud til eldre med nedsatt bevegelighet. Det tenkes da spesielt på rullestolbrukere. Foreslåtte tiltak kan finansieres ved å slå sammen skoleadministrasjon på Seiersten og Drøbak, samt felles administrasjon for Heer barneskole og Heer barnehage. For ytterligere å finansiere positive tiltak innenfor skole, helse og kultur, foreslås å bruke ledig areal på Drøbak barneskole inngang sydvest, I den hensikt å redusere leieutgifter på leid areal. Rådet ber Rådmannen fremlegge en helhetlig plan for universell utforming av kommunale bygg i løpet av 2013, inklusive kirkebygg og IKT. Vedtak/behandling i Administrasjonsutvalget Behandling: Utvalgsleder, Rita Hirsum Lystad (Ap) fremmet følgende forslag: Forslag: «Saken tas til orientering og oversendes formannskapet uten realitetsbehandling» Votering: Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering og oversendes formannskapet uten realitetsbehandling. Vedtak/behandling i Formannskapet Behandling: Forslag: På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag:

15 Høyres forslag til HP Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Nr Enhet Tiltak 1 TDF Svømmehall lån uten renter (600) (600) (600) 2 TDF Drift svømmehall Økte skatteinntekter (1 000) (1 000) (1 000) 4 Effektivisering administrativt (1 500) (3 900) (3 900) 5 Korrigert elevtall Rådmannens korrigeringer i notat Ny spesialskoleelev Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader voksenopplæring Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader FBU Rådmannens korrigeringer i notat Økte utgifter kontrollutvalget Rådmannens korrigeringer i notat Viderutdanning lærere Rådmannens korrigeringer i notat Økt skatteanslag/rammetilskudd Rådmannens korrigeringer i notat (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 11 Ikke betale < 2 G hjemmehjelp Ikke kvalitetsreduksjon rehab Korreksjon i overføring av budsjettposter (500) (500) (500) (500) 14 Tilbakeføring av kutt på skole Frigjøring av tidligeres år mindreforbruk Med bakgrunn i mindreforbruk tert. (1 400) 16 Frigjøring av tidligere års mindreforbruk Med bakgrunn i mindreforbruk tert. (400) 17 Tilskudd til Oscarsborg kulturfyrtårn Rådmannens landsiden (100) (100) (100) 19 Tilbake føring til kulturrådet Tilbakeføring til idrettsrådet Frivillighetsmidler/fond Ref. punkt 21 Tas fra disp. fond (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 23 Tibakeføring til Aktiv på Dagtid Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,00 3,00 3,00 3,31 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA 1 Helsebygg B Fase Refusjon moms Statelig tilskudd sykehjemplasser Helsebygg B Fase 2 (redusere opprinnelig investering i HP 2016) Salg av Grande til boligformål Reduksjon i investeringer til boliger Jfr. rådmannens HP Salg av Trekanttomta lånefinansiering pr år inn her 5 Salg av Sogsti dagseneter Svømme-/badeanlegg 30 mill lånes uten renter Refusjon moms Refusjon spillemidler Barnehager Investeringer i barnehagemeldingen Tilbygg Frognhallen Sum investeringer

16 På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Rita Hirsum Lystad følgende forslag: Forslag fra Frogn Arbeiderparti ( ) Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak 1 Hjemmebaserte tjenester Brukere under 2G Skole Opprettholde lærertetthet Barnehage Opprettholde innsats barnehage Kultur Kulturskolen Aktivitør Eldresenteret Aktivitør Flerbrukshuset Personal Oppmerksomhet jubilanter Innsparinger/effektiviseringskrav 8 Rådmannsgruppa Effektivisering administrative funksjoner (500) (500) (500) (500) 9 TDF Energiøkonomisering/belysning (300) (300) (300) (300) 10 Rådmannsgruppa Økt skatteanslag (2 000) (2 200) (2 400) (2 400) Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,01 3,05 3,33 3,37 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Investeringer omtalt i barnehagemeldingen Sum investeringer

17 På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: Forslag fra Venstre Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak 1 Skole Punkt 11, effektiviseringskrav skole ut Barnehage Bygges ikke ny stor barnehage Flere enheter Redusert bemanning admin/støtte (1 000) (1 250) (1 500) (1 750) 4 Alle enheter Fortsatt årlig effektivisering på samme nivå som i år (0,7% av lønnsrammen) (2 825) (5 750) (8 800) 5 Kultur Underskudd badeanlegg drift Inntekter Økt skatteanslag/rammetilskudd (3 000) 8 Kultur Tilskudd kulturrådet Kultur Tilskudd idrettsrådet Kultur Gratis kulturskole SFO/skole Kultur Ikke økt ramme for kirken (150) (150) (150) (150) 12 Kontrollutvalget økt ramme jf notat Skole Økt ramme til tiltak i notat av Gebyrer hjemmehjelp Fortsatt gratis under 2g Gebyr kulturskole Pris økes med 500 kr pr semester i snitt (850) (850) (850) (850) 16 Økt tilbud kulturskole Køen reduseres med 100 elever Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,04 3,02 3,04 2,99 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Barnehage Ikke ny stor barnehage Investering boliger Usikre beløp Kommunale formålsbygg Midlertidige kontorer bør leies Maskinpark TDF Kan bruke mer tid Badeanlegg Tiltaksplan idrett, friluftsliv Opprusting Seiersten

18 På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes følgende forslag: Forslag fra KrF Endringer i Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak 1 Barnehager Vidreføre små barnehager Skolene Redusert effektivitetskrav Hjemmebaserte tjenester Paliativ sykepleier Rehabilitering Frisklivskoordinator (500) (500) (500) (500) 5 Skolene Korrigerte elvtall Skolene Ny spesialkoleelev Skolene Økte kostnader voksenopplæring Skolene Økte kostnader FBU Rådmannen Økte utgifter kontrollutvalget Skolene Helårsvirkning gratis kulturskole SFO/skole Skolene Videreutdanning lærere Kultur Frogn kulturråd Kultur Frogn Idrettsråd BUF Effektiviseringskrav ut Rådmannen Økt skatteanslag (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,93 3,16 2,99 3,04 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Hjemmebaserte tjenester Smarthus teknologi Barnehage Droppe investering i ny stor barnehage Sum investeringer Verbalforslag 1: Rådmannen utreder om det er mulig å omstrukturere drift av barnehagene i den hensikt å redusere administrasjonskostnadene, for eksempel gjennom å slå sammen to barnehager som geografisk ligger nær hverandre, til en enhet. Verbalforslag 2: Rådmannen vurderer om det er mulig å omstrukturere driften av skolene i Frogn i den hensikt å redusere administrasjonskostnader. Verbalforslag 3: Kommunestyret ber om at det legges frem årlige rapporter fra eksterne tiltak som mottar overføringer fra kommunen. (for eksempel aktiv på dagtid, mobil hoppbakke, Oscarsborg Operaen) Verbalforslag 4: Drøbak Gjestehavn ble ferdigstilt sommeren Vi ber om at rådmannen snarlig fremlegger byggeregnskap for Drøbak Gjestehavn.

19 På vegne av Senterpartiet fremmet Hans Kristian Raanaas følgende forslag: Forslag fra Senterpartiet Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak 1 Rådmannsgruppa Økte skatteinntekter (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 2 Rådmannsgruppa Lønn 2012, jf 1. Tertial (500) (500) (500) (500) 3 Rådmannsgruppa Turisme, næring og akvariet (500) (800) (800) (800) 4 Rådmannsgruppa Oscarsborgsoperaen (25) (50) (75) (100) 5 Rådmannsgruppa Oscarsborg som kulturelt fyrtårn (350) (350) (350) 6 Rådmannsgruppa Fritt brukervalg linje 21 (200) (200) (200) (200) 7 Rådmannsgruppa Administrasjon og støttestillinger 1 i året (650) (1 250) (1 950) (2 600) 8 Rådmannsgruppa Taket på Digerud Grendehus Rådmansgruppa Økt bevilgning Kontrollutvalget Kultur Kulturskolen Kultur Aktiv på dagtid Kultur Digitalisering biblioteket jf HP (100) (100) (100) (100) 13 Kultur Bibliotek kjøp bøker Skole Effektiviseringskrav skole Skole Etterutdaning lærere 9 personer Skole Korrigert elevtall Skole Spesialskoleelev Barnehage Ikke innsparing barnehage (500) (1 500) 19 Barnehage Generelt effektivisergskrav Hjemmetjenesten Effektiviseringskrav Rehabelitering Redusert kvalitet Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,00 3,00 2,62 3,34 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Helsebygg B Helse og omsorgsmeldingen Invistering i boliger Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø, (legger inn tilbygg Frognhallen som prioritet 1) Kommunale Formålsbygg Barnehager Sum investeringer Fremskrittspartiet og Sosialistisk venstreparti presenterte ikke egne skriftlige forslag, men orienterte muntlig om sine standpunkter.

20 Pensjonistpartiet ettersendte følgende forslag: Forslag fra Frogn PP Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak 1 Korrigert elevtall Rådmannens korrigeringer i notat Ny spesialskoleelev Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader voksenopplæring Rådmannens korrigeringer i notat Økte kostnader FBU Rådmannens korrigeringer i notat Økte utgifter kontrollutvalget Rådmannens korrigeringer i notat Etterutdannelse lærere Rådmannens korrigeringer i notat Økt skatteanslag/rammetilskudd Rådmannens korrigeringer i notat (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 9 Skole/Barnehage Administrasjon Drøbak/Seiersten/Heer (1 000) (2 000) (2 000) (2 000) 10 Barnehage Ikke reduserte utgifter Skole Ikke redusert lærertetthet Kultur Redusert tilskudd Oscarsborg fyrtårn (350) (350) (350) (350) 12 Kultur Effektiviteringskravet fjernes Kultur?? Aktivitør eldresenteret/flerbrukshus TDF Reperasjon av tak Eldresenter TDF Reduserte driftsutgifter Murhuset (100) (100) (100) (100) 15 TDF Digerud Grendehus, engangsbevilgning POP Blomster til jubilanter PLO Ikke effektiviseringskrav sykehjem Hjemmebaserte tjenester Brukere som har mindre enn 2 G Hjemmebaserte tjenester Red behov jf nye plasser instittusjon (200) (1 200) (1 200) (1 200) 20 Rehabiliterung Ikke ekstra effektiviseringskrav Rådmannsgruppen Effektivisere administrative funksjoner (500) (500) (500) (500) 22 Rådmannsgruppen Energiøkonomiseringstiltak/Belysning (300) (300) (300) (300) Renteutgifter nye investeringer (2,0% til Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,07 3,03 3,01 3,03 Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Navn på prosjekt Brutto investering ink MVA lånefinan siering 1 Helsebygg B Momsrefusjon Helse og omsorgsmeldingen Investeringer ny barnehage Delfinans helsebygg B Svømmeanlegg Momsrefusjon Svømmehall Salg av Sogsti dagsenter Delfinans helsebygg B Salg av annen kommunal eiendom Delfinans helsebygg B Finansiering via disposisjonsfond Delfinans helsebygg B Finansiering via disposisjonsfond Svømmehall Overføring fra Finansiering helsebygg B Sum investeringer Ordfører fremmet følgende forslag på vegne av formannskapet: «Forslagene tas til orientering, og bringes inn i forhandlingene mellom partiene».

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 13.11.2012 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Innkallingsmåte:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Fellesforslag H, V og FrP

Fellesforslag H, V og FrP Vedtak/behandling i Kommunestyret 13.12.2010 Behandling: Tilleggsnotat fra rådmannen, datert 7. desember, var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet fremmet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyre

MØTEINNKALLING. Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 15.12.2014 Invitasjon kl. 17:15 (Middag) Innkalling kl. 18:00 (Behandlingen av sakene starter) Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: *

Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: * Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: * Fra: Personal, organisasjon og politiske tjenester v/anita Hekne Kopi: Enhetsledere, Follo Distrikstrevisjon, FIKS m/kopi av samlet saksfremstilling

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11.

MØTEINNKALLING 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11. Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.11.2011 fra kl. 16.30 til kl. 19.30. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 11.11.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder) Helge Bentzen

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 16.09.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.35 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig, den 6.9.2013. Tilstede: 1) May Granum

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. ÅS KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 26.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I Oppvekstutvalget

PROTOKOLL FRA MØTE I Oppvekstutvalget PROTOKOLL FRA MØTE I Oppvekstutvalget Møtedato/sted 23.11.2011 - Møtelokale, Rakkestad Ungdomsskole. Fra kl. 18.00 til kl. 19.30 Møteleder Roger Olstad Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK Saksnr: 10/3294-8 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 Saksbeh.: Per Kierulf Arkivkode: 145 Utvalg Sak nr. Møtedato Ås Eldreråd 9/10 09.11.2010 K.råd for funksjonshemmede

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062

Saksprotokoll. Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062 Saksprotokoll Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062 Behandlet av Møtedato 1 Administrasjonsutvalg 16/13 06.11.2013 10 Kommunestyre

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer