OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig og Kunngjort i AA Tilstede: Høyre: Thore Vestby, Kirsti Birkeland, Sigbjørn Odden, Thora Bakka Arbeiderpartiet: Rita Hirsum Lystad, Kjell Engebretsen Sosialistisk venstreparti: Kjell Monsen, Sylvi Ofstad Samstag Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas Venstre: Erik Lundeby Forfall: Kristelig folkeparti: Bente Bjerknes Vararepresentanter: Sosialistisk Venstreparti: Sylvi Ofstad Samstag Fra administrasjonen møtte : Rådmann Harald K. Hermansen Møtesekretær: Anita Hekne, personal, organisasjon og politiske tjenester ORIENTERINGER 1. Storgata 1 parkeringsplass. Rådmannens notat ble tatt til orientering. 2. Nedklassifisering kommunale veier - kriterier. Erik Lundeby hadde følgende merknad: Ønsker en nærmere presisering av hvilke kriterier som ligger til grunn for hvorfor en vei er kommunal. Dette er av interesse for kommunens innbyggere. Rådmannens notat ble deretter tatt til orientering Ordførerens orienteringer: Oslofjordtunellen Som kjent er forbudet vedrørende kjøretøy over 7,5 t. forlenget, basert på en rapport som er lagt frem. Ordfører tolker rapporten annerledes enn Statens vegvesen og har sagt fra om dette. Rapporten sier blant annet at når kjøretøy over 7,5 tonn kjører på andre veier øker ulykkesfrekvensen på disse. Statens vegvesen har bedt om en rapport på dette. Ordfører jobber sammen med ordfører i 3 andre kommuner + fylkesordfører i Buskerud og Akershus for å få en dispensasjon fra dette krav til «Safe Heaven»-løsningener i tverrslagene. Det skal også avholdes et møte med veidirektøren på mandag. Politiet Follo-ordførerne har hatt et møte med Akershus-politikerne vedrørende reformen i politiet. Premissene som lå til grunn for reformen er ikke lenger til stede, og dette vekker bekymring blant flere kommuner. Blant annet har dette gått ut over det forbyggende arbeidet. Dette ga forøvrig Frogn kommune uttrykk for i høringsuttalelsen vedrørende reformen. Ordførerens krav til Akershusbenken var en ekstrabevilling til Follo politidistrikt inntil meldingen til Stortinget om ressursfordelingen til politiet er gitt, diskutert og vedtatt.

2 2 av 17 Fylke samferdselsesplanen Ordføreren refererte fra møte hvor fylkets samferdselsplan for ble lagt frem. For Frogns del ligger følgende inne i planen: Sykkel/gangvei Trolldalen Snu/endeholdeplass Drøbak sentrum 2014 Kanalisering av Tussekrysset Med ønske/mål om å redusere biltrafikken, skal det satses på kollektivtrafikk økt frekvens Oslo-Drøbak og på tvers til Ås og Ski. Viktig å understreke at reguleringsplaner som er sluttførte vil bli prioriterte med hensyn til tilskudd. Av 11 møtte 11 representanter Merknader til innkalling og sakliste: Innkalling: Godkjent. Sakliste: Godkjent. Sak 88/11 ble behandlet for lukkede dører. Dette med hjemmel i kommunelovens 31,5. Deler av sakens forslag/vedtak er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven 23. Denne delen er kun tatt inn i den ordinære protokollen. Til å underskrive protokollen sammen med ordføreren ble følgende oppnevnt: Erik Lundeby Thore Vestby Thora Bakka SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/11 11/248 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV PROTOKOLL 87/11 11/635 HANDLINGSPROGRAM /11 11/1297

3 3 av 17 SAKSPROTOKOLL: KJØP AV GNR. 86, BNR. 352, LØKTABAKKEN 11 89/11 10/1827 SAKSPROTOKOLL: GNR 59 BNR 15 DRONNINGEN - FREMTIDSPLANER FOR EIENDOMMEN FORNYELSE AV INTENSJONSAVTALE MED NORSK SPEIDERFORBUND 90/11 11/1717 SAKSPROTOKOLL: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING OPPFØLGING AV VEDTAK 91/11 10/1394 SAKSPROTOKOLL: REVIDERING AV HAVNEAVGIFTER 92/11 09/1217 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLAN FOR FROGN UTKAST TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 93/11 11/2466 SAKSPROTOKOLL: VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO 94/11 11/2471 SAKSPROTOKOLL: KIRKEN I FROGN - OPPFØLGING AV VEDTAK 1. TERTIALRAPPORT 2011

4 4 av 17 86/11 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV PROTOKOLL Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra møtet i Formannskapet den godkjennes. 87/11 HANDLINGSPROGRAM Delt ut i møtet: Behandling fra: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Hovedutvalget for miljø, plan og bygg Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Ungdommens kommunestyre Administrasjonsutvalget Forslag: Thora Bakka fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Forslag fra Høyre Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B2012 B2013 B2014 B2015 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B2012 B2013 B2014 B2015

5 5 av 17 1 Kultur Aktiv på dagtid Rehablitering Reiseutgifter dagsentert TDF Feievesen (30) (30) (30) (30) Base for hjemmebaserte 5 TDF tjenester (100) (100) (100) (100) 6 Rådmannsgruppa Vederlagsordningen Kultur Juleposten Kultur Digerud grendehus TDF Havnavgift (300) (300) (300) (200) 10 Pleie og omsorg Meldt ny bruker (100) Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,01 3,36 3,36 3,57 Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Kun lånefinansiering pr år inn her B2011 B2012 B2013 B2014 Sum investeringer Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre følgende forslag: Forslag fra Venstre Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B2012 B2013 B2014 B2015

6 6 av 17 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B2012 B2013 B2014 B2015 Avdragsfritt lån 1 TDF gang/sykkelveier (466) (466) (466) (466) 3 TDF Inngjerdet hundeområde Seierstenmarka 50 4 Oppvekst og kultur Videreutdanning lærere Oppvekst og kultur Støtte til lag og foreninger (kulturmidler) Oppvekst og kultur Frogn idrettsråd, til fordeling Oppvekst og kultur Redusert innsparing skole Pleie og omsorg Effektivisering (600) (600) (600) (600) 9 NAV Effektivisering (400) (100) (200) (200) (1 (1 10 Støtteenheter/rådmann Effektivisering (800) (800) 000) 000) 11 TDF Effektivisering (300) (300) (600) (600) 12 Oppvekst og kultur Ikke kutt bibliotek Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto driftsresultat i % av inntekter 3,02 3,24 3,04 2,88 Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Kun lånefinansiering pr år inn her B2012 B2013 B2014 B2015 Badeanlegg netto prosjektkostnad netto Forskuttering sykkelvei Dal Avvente melding før investeringer i boliger Sum investeringer Unngå å betale avdrag på lån som vil bli innfridd av fylket 3 Innkjøp av nettinggjerde, monteres av TDF 4 Kompetente lærere er viktigste faktor bak en god skole

7 7 av 17 5 Viktig å justere beløpet som har stått stille i en årrekke 6 Viktig å justere beløpet som har stått stille i en årrekke 7 Uforholdsmessig stor innsparing skole (beholder 750K) 8 Ca 1 prosent Svarer til midler ikke forbrukt (post 8) - inndras- Noe under en prosent effektivisering i kommende 9 år. 10 Underkant av 1 prosent 11 Noe over en halv prosent 12 Viktig at biblioteket fortsatt har et attraktivt tilbud investeringer Forutsetter samarbeid, f eks med andre Follokommuner eller 1 private 2 Forutsetter avtale med fylkeskommunen Uansett et spørsmål om hva som i praksis vil kunne skje før, gitt at meldingen skal 3 behandles. Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Senterpartiet følgende forslag:

8 8 av 17 Forslag fra Senterpartiet Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B2012 B2013 B2014 B2015 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Nr Enhet Tiltak B2012 B2013 B2014 B Økt ramme hjemmetjenesten Redusert ramme rehabelitering (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) 3 Base Hjemmetjenesten (TDF) (100) (100) (100) (100) 4 Vederlagsordning (Rådmannsgruppa) Besvarelse av juleposten (kultur) Drift skøytebane Noroltomta Aktiv på dagtid Buss til Dal Vei og gatalys, forprskjekt jf sak 41/ Kultrskolen Drifttilskudd Drøbak frogn skolekorps Porto - ekstrabevilging korpset Etterutdanning barnehager Kutt skoler (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 16 Forprosjekt svømmehal (2 000) 17 Til fordeling helse Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto drfitsresultat i % av inntekter Totalt 3,10 3,26 2,96 2,99 investering i perioden Kun lånefinansiering pr år inn her B2012 B2013 B2014 B Flerbrukshus Helsebygg B ullerud Dagsenter eldre 600m Hovedkjøkken ullerud sykehjem 700m Svømmehall HP idrett, frilutsliv og nærmiljø Idrett, friluftsliv og nærmiljømelding Undervarme kunstgressbane Tilbygg Frognhallen - bokseklubben Gylteholmen Sum investeringer

9 9 av 17 Tiltaksplan, idrett, friluftslig og nærmiljø 2012 Plan Kommunal Spil og friluft Private Årlig Pri Type anlegg Hva + ansvarlig tiltakshaver bygg start Kost andel midler midler Driftskost 1 Ordinært anlegg Kunstgressbane ,3 18,8 2,5 1 mill 2 Nærmiljøanlegg Seiersten skole alle Idrett,frilut og nærmiljø melding Ordinært anlegg Undervarme kunstress Ordinært anlegg Tilbygg Frognhallen Bokseklubben Ordinært anlegg Utvidelse skianlegg DFI ansvarlig 7 Friluftstiltak Turstier skilting og oppgradering FV m/fler 8 Friluftstiltak Gyltehomen Ordinært anlegg Oppgradering skytebaner Støyskjerming 2012 skyttelag ans 10 Ordinært anlegg Frognhallen Oppgraderingsplan Friluftstiltak Badeparken Oppgradering Friluftstiltak Turstier Havsjødale stier, merking rydding FV m/fler 13 Ordinært anlegg Skilting Drøbak rehabelitering+ny Nærmiljøanlegg Bru over odalsbekken ny bru Nærmiljøanlegg Kyststi Hallangen skilt mindre tilrettel Friluftstiltak Plan for friområde i frogn Oppfølgingsplan Nærmiljøanlegg Tursti v/ Drbak syd og bråtan vel oppgradering og skilt Vellene Står ubrukt ny bevilgning Kost - ubrukt Spill og friluftsmid Privatemidler 395 Til overføring

10 10 av 17 Kjell Engebretsen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag: Forslag fra Arbeiderpartiet Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B2012 B2013 B2014 B2015 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram Enhet Tiltak B2012 B2013 B2014 B2015 Barnehager Endrede gebyrsatser Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek Oppvekst og kultur Økt bevilgning Eldresenteret Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) Sum netto driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Sum driftsinntekter rådmannens forslag Netto driftsresultat % av inntekter 2,83 3,22 3,23 3,38 Formannskapet tok deretter pause for å avholde gruppemøter. Ordføreren fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: «Rådmannens innstilling (vedlegg 6.1), med endringer som fremgår av rådmannens tilleggsnotat nr. 1, legges til grunn som ramme for handlingsprogram »

11 11 av 17 Høyres forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (4=2Ap, 2SV) Det var enighet blant medlemmene om at de fremlagte forslagene følger saken uten votering. 1. Budsjett 2012 og økonomiplan a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2012 og rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6.1 til Handlingsprogrammet, og med endringer i rådmannens tilleggsnotat nr. 1. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i del 2.4 og vedlegg 6.6 og 6.7 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging Veiledende rekkefølge for boligbygging vedtas slik det framgår av vedlegg 6.3 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø vedtas som vist i vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg Kommunestyremeldinger Rådmannen fremmer i 2012 kommuneplanmeldinger for a) helse- og omsorg b) boliger c) skole d) barnehage 88/11 SAKSPROTOKOLL: KJØP AV GNR. 86, BNR. 352, LØKTABAKKEN 11

12 12 av 17 Ordføreren opplyste om at dersom noen av medlemmene ønsket å debattere sakens alternativ 3 måtte dørene lukkes. Dette med hjemmel i kommunelovens 31,5. Flere medlemmer ytret ønske om en slik debatt, og møtet ble dermed enstemmig vedtatt lukket. Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag: (deler av forslaget er unntatt offentlig, se merknader under godkjenning av sakliste) Alternativ 3: 1. Gnr. 86, bnr. 352, Løktabakken 11, kjøpes ikke gjennom et direkte salg, men Frogn deltar i en eventuell budrunde dersom eiendommen blir lagt ut for åpent salg. 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngi bud innenfor en fastsatt økonomisk ramme. Den økonomiske rammen finansieres med opptak av lån. Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre følgende forslag: «Tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Kommunestyret imøteser forslag til omregulering til næringsformål». Ved alternativ votering over innstillingen og Ap s forslag ble sistnevnte vedtatt med 10 mot 1 stemme (=1V) Som en følge av denne voteringen ble det ikke nødvendig å votere over Venstres forslag. 1. Gnr. 86, bnr. 352, Løktabakken 11, kjøpes ikke gjennom et direkte salg, men Frogn deltar i en eventuell budrunde dersom eiendommen blir lagt ut for åpent salg. 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngi bud innenfor en fastsatt økonomisk ramme. Den økonomiske rammen finansieres med opptak av lån. 89/11 SAKSPROTOKOLL: GNR 59 BNR 15 DRONNINGEN - FREMTIDSPLANER FOR EIENDOMMEN FORNYELSE AV INTENSJONSAVTALE MED NORSK SPEIDERFORBUND Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

13 13 av 17 Intensjonsavtale mellom Frogn kommune og Norges Speiderforbund vedr eiendommen Dronningen inngått , forlenges med et halvt år eller til Direktoratet har behandlet søknad om sikringsmidler til eiendommen våren /11 SAKSPROTOKOLL: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING OPPFØLGING AV VEDTAK Delt ut i møtet: Behandling fra: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Hovedutvalget for miljø, plan og bygg Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Administrasjonsutvalget Forslag: Sylvi Ofstad Samstag fremmet på vegne av SV følgende forslag: Følgende tillegg (eget punkt) føres inn under punkt 16B Plan og bygningslovn 5 blir brukt mer bevisst i kontroversielle utbyggingssaker Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SV s forslag falt med 8 mot 3 stemmer (3=2SV, 1V) Rådmannen legger frem en sak for kommunestyret innen sommeren 2012 om hvilke endringer som kan gjøres for å få protokollen raskere ferdig og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at man skal få dette til. Rådmannen legger frem en sak vedrørende utvalgenes budsjettmyndighet, herunder etablering av egne budsjettrammer for utvalgene. Dersom det blir vedtatt en ny ordning skal denne gjelde fra budsjettåret Det innføres en fast ordning ved at Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonshemmede møter Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur til dialogmøte i tilknytning til utvalgets augustmøte.

14 14 av 17 Pasient- og klientutvalget legges ned fra tidspunktet endringene vedrørende klagebehandling i Lov om pasient- og brukerrettigheter trer i kraft. Det gjennomføres et årlig dialogmøte mellom MPB/viltnemnda og viltnemndas arbeidsutvalg i tilknytning til utvalgenes møter i mars/april. Rådmannen legger frem et totalt revidert delegeringsreglement til politisk behandling i oktober/november Rådmannen legges frem et redigert reglement for folkevalgte organer til politisk behandling i løpet av våren Rådmannen legger frem godtgjøringsreglementet til behandling i de første utvalgsmøtene i De økonomiske konsekvensene av endringene håndteres gjennom 1. tertialrapport. Under forutsetning av at den foreslåtte ombyggingen av rådhuset blir vedtatt finansiert gjennom handlingsprogrammet, tilbys lederne for OOK, MPB og Administrasjonsutvalget et felles kontor med plass til å avholde møter. 91/11 SAKSPROTOKOLL: REVIDERING AV HAVNEAVGIFTER Forslag: Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre følgende forslag: «2.1. Første setning i 2.1 erstattes med: Havnekontorets anvisninger i tråd med dette reglement skal respekteres av alle som oppholder seg i havneområdet. 2.3 Båteiere som er bosatt i eller eier hytte i Frogn kan ikke benytte gjestehavnen mellom kl 23:00 og 09: setning strykes. 2. setning: Det skal ikke kastes materiale som kan forårsake brann i søppelkasser og containere Strykes Strykes Første setning erstattes med: Ubetalt leie belastes med en tilleggsavgift på 10 ganger døgnleie.» Sigbjørn Odden fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: «Saken sendes tilbake til administrasjonen. Det bes om rådmannens vurdering på partienes innspill».

15 15 av 17 Ved alternativ votering over innstillingen og Høyres forslag ble sistnevnte enstemmig vedtatt. Saken sendes tilbake til administrasjonen. Det bes om rådmannens vurdering på partienes innspill. 92/11 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLAN FOR FROGN UTKAST TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Delt ut i møtet: Behandling fra: Hovedutvalget for miljø, plan og bygg Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Utkast til samfunnsdel, datert 9. november 2011, legges til grunn i det videre arbeid med kommuneplan for Frogn Målstruktur vil justeres frem til endelig behandling. 93/11 SAKSPROTOKOLL: VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Forslag: Sigbjørn Odden fremmet på vegne av Høyre følgende forslag til kandidater i henhold til punkt 4 i innstillingen: Utvalgets leder: Utvalgets nestleder: Thore Vestby Georg Stub Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre følgende forslag, tillegg til innstillingen: «En utvidet samarbeidsavtale innenfor gjeldende organisering utredes også som alternativ».

16 16 av 17 Innstillingens punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 4 med Høyres forslag til kandidater ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 5-7 ble enstemmig vedtatt. Venstres forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (5=4H, 1Frp) 1 Frogn kommune deltar i arbeidet med å vurdere sammenslåing av eksisterende brannvesen til et felles brann- og redningsvesen i Follo. 2 I arbeidet vurderes også mulighetene for synergieffekt ved et samarbeid/sammenslåing med Mosseregionen (MOVAR). 3 Det nedsettes et utvalg med følgende sammensetning: * en representant fra hvert av brannområdene og eventuelt Movar sitt brannområde. * en representant fra fylkesmannen. * en representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. * en fra styret i SFB, i NFB og i Movar. 4. Utvalgets leder er, som representerer.. Follo Brannområde og nestleder er. som representerer Follo Brannområde. Ellers organiserer utvalget sekretariat etter behov. Forslag til Utvalgets leder: Utvalgets nestleder: Thore Vestby Georg Stub 5. Hver av kommunene bidrar med kr 4,00 pr innbygger (pr ) til arbeidet. 6. MOVAR inviteres inn i arbeidet, og det forventes at selskapet bidrar med et beløp tilsvarende kr 4,00 pr. innbygger i Vestby. 7. Dersom utvalget finner at sammenslåing vil gi synergieffekter for tjenesten faglig og/eller økonomisk, fremlegges det minst to alternative forslag til fremtidig brannverntjeneste i regionen, hvorav ett forholder seg strengt til gjeldende dimensjoneringsforskrift. 8. En utvidet samarbeidsavtale innenfor gjeldende organisering utredes også som alternativ. 94/11

17 17 av 17 SAKSPROTOKOLL: KIRKEN I FROGN - OPPFØLGING AV VEDTAK 1. TERTIALRAPPORT 2011 Delt ut i møtet: Behandling fra: Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering EVENTUELT Kommunestyrets budsjettmøte/middag Folkvang. Årets budsjettmøte er vedtatt å skulle starte klokken Ordføreren foreslo at dette møtet kunne starte klokken Selve møtet avholdes på rådhuset, mens det blir middag på Folkvang klokken Medlemmene sluttet seg til dette. Drøbak, 23. november 2011 Anita Hekne Personal, organisasjon og politiske tjenester

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer