OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: fra kl til kl Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den Kunngjort i AA den 23. april Tilstede: 1) May Granum, 2) Einar Olsen, 3) Thorbjørn Wicklund, 4) Anne-Lisbeth Simonsen, 5) Bjørn Fuglestad. 6)Aina Valand, 7) Kirsti Birkeland. Forfall: Ingen. Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Demenskoordinator Lillemor Karolina Svenning i deler av møtet. Møtesekretær: Guro Merlid, Personal, organisasjon og politiske tjenester. Av 7 møtte 7 representanter ÅPEN HALVTIME: Det var ikke spørsmål eller innspill til åpen halvtime. ORIENTERINGER: Muntlig orientering om demenskoordinatorfunksjonen. Orientering i møte ved Lillemor Karolina Svenning. Statusnotat utskrivningsklare pasienter pr. mars Notat av fra rådmannen. Eldrerådet har følgende merknad til notatet: «Eldrerådet etterspør avlastningsplasser når det nå nærmer seg ferietid. Hvor mange avlastningsplasser har Frogn kommune?» Tilsynsrapporter høst 2012 og vår 2013 Helse- og omsorg. Notat av 2013 fra rådmannen. Eldrerådet har følgende merknad til notatet: «Eldrerådet retter en henvendelse til Fylkesmannen og ber om at det også føres tilsyn med hjemmebaserte tjenester. Eldrerådet etterspør også tidligere brukerundersøkelser. Eldrerådet ber om en orientering når tidfestet handlingsplan av Ros analysen i enhet for rehabilitering når denne foreligger.» Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader. May Granum, Thorbjørn Wicklund og Kirsti Birkeland meldte saker til eventuelt.

2 2 av 7 Til å underskrive protokollen sammen med utvalgsleder ble Kirsti Birkeland og Bjørn Fuglestad oppnevnt.... Kirsti Birkeland May Granum Bjørn Fuglestad Til behandling forelå: 13/13 PROTOKOLL FRA ELDRERÅDETS MØTE /13 SØKNAD OM TILDELING FRA ARV OG GAVE TIL PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 15/13 KULTURMELDING /13 REGNSKAP OG ÅRSMELDING /13 OMRÅDEREGULERING - VERNEPLANEN FOR GAMLE DRØBAK

3 3 av 7 13/13 PROTOKOLL FRA ELDRERÅDETS MØTE Innstillingen enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte i Eldrerådet godkjennes. 14/13 SØKNAD OM TILDELING FRA ARV OG GAVE TIL PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN Utvalget samlet seg om følgende fellesforslag: «Saken tas til orientering. Eldrerådet ser beløpet til trivselstiltak for hjemmebaserte tjenester som høyt i forhold til hva som fordeles til beboere i institusjoner i Frogn kommune.» Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering.

4 4 av 7 Eldrerådet ser beløpet til trivselstiltak for hjemmebaserte tjenester som høyt i forhold til hva som fordeles til beboere i institusjoner i Frogn kommune. 15/13 KULTURMELDING 2013 Utvalget samlet seg om følgende fellesforslag: «Kulturskolen i Frogn kommune utmerker seg med et høyt aktivitetsnivå i tilbudet til barn og unge. Eldrerådet støtter forslaget om å styrke og arbeide for tilbud til eldre innbyggere i Frogn som et forebyggende tiltak jf. samhandlingsreformen. Frogn kommune har mange ressurssterke eldre med mye kunnskap om kunst/kultur/musikk som kan bli en spennende samarbeidspartner for kulturskolen. Kulturmeldingen har i seg gode målsettinger for det vider arbeidet som omhandler mange gode forslag på flere områder. Opprusting av Badeparken som kulturarena tilsier bedre tilgjengelig het av stiene, flere krakker i området, flere lyspunkter og en skjøtselsplan hvor også jevnlig vedlikehold er en del av planen. Follo museum må bedre tilgjengeligheten/fremkommeligheten for funksjonshemmede og eldre med gangveier, stier, rekkverk og krakker slik at flere kan besøke området. Bedre fremkommelighet i Drøbak sentrum for gående. Fortauene sperres av skilt. Skiltsystemet må gjennomgås med forretningene.» Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Kulturskolen i Frogn kommune utmerker seg med et høyt aktivitetsnivå i tilbudet til barn og unge.

5 5 av 7 Eldrerådet støtter forslaget om å styrke og arbeide for tilbud til eldre innbyggere i Frogn som et forebyggende tiltak jf. samhandlingsreformen. Frogn kommune har mange ressurssterke eldre med mye kunnskap om kunst/kultur/musikk som kan bli en spennende samarbeidspartner for kulturskolen. Kulturmeldingen har i seg gode målsettinger for det vider arbeidet som omhandler mange gode forslag på flere områder. Opprusting av Badeparken som kulturarena tilsier bedre tilgjengelig het av stiene, flere krakker i området, flere lyspunkter og en skjøtselsplan hvor også jevnlig vedlikehold er en del av planen. Follo museum må bedre tilgjengeligheten/fremkommeligheten for funksjonshemmede og eldre med gangveier, stier, rekkverk og krakker slik at flere kan besøke området. Bedre fremkommelighet i Drøbak sentrum for gående. Fortauene sperres av skilt. Skiltsystemet må gjennomgås med forretningene. 16/13 REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Utvalget samlet seg om følgende fellesforslag: «Eldrerådet viser til side 30 i årsmeldingen: «styringsindikatorer velferd, helse og omsorg: Det vises til kolonne «resultat 2012»; Eldrerådet vil generelt påpeke at endelig resultat i f.t. måleindikatorene ikke er tilfredsstillende i f.t. behovene som stadig er økende. Spesielt viser Eldrerådet til resultatene når det gjelder fysioterapi og legetjeneste ved sykehjemmene.» Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Eldrerådet viser til side 30 i årsmeldingen: «styringsindikatorer velferd, helse og omsorg:

6 6 av 7 Det vises til kolonne «resultat 2012»; Eldrerådet vil generelt påpeke at endelig resultat i f.t. måleindikatorene ikke er tilfredsstillende i f.t. behovene som stadig er økende. Spesielt viser Eldrerådet til resultatene når det gjelder fysioterapi og legetjeneste ved sykehjemmene. 17/13 OMRÅDEREGULERING - VERNEPLANEN FOR GAMLE DRØBAK Eldrerådet samlet seg om følgende fellesforslag: «Eldrerådet ser forslaget om utvidelse av verneplanene for gamle Drøbak som for stort og omfattende. Saken bør gjennomgås på nytt for om mulig redusere omfanget av hensyn til hva som er gjennomførbart.» Eldrerådet ser forslaget om utvidelse av verneplanene for gamle Drøbak som for stort og omfattende. Saken bør gjennomgås på nytt for om mulig redusere omfanget av hensyn til hva som er gjennomførbart. EVENTUELT: Thorbjørn Wicklund Viste til at han undersøker forhold rundt ordningen med trygghetsalarmer. Han mener dagens løsning er gammeldags. Han stiller spørsmål ved hvorfor det ikke blir tatt i bruk moderne teknologi. Det kreves fast telefonabonnement for å kunne benytte trygghetsalarm. Han stiller spørsmål ved hvorfor ikke kommunen selv kan være sentral for mottak av anrop. Wicklund orienterte om at det etableres et visningsrom på Grande for tekniske hjelpemidler. Eldrerådet ønsker å se på dette i neste møte. Enhetsleder hjemmebaserte tjenester inviteres til å informere om fremtidige løsninger bla. Eldrerådet ønsker at neste møte legges til Grande sykehjem.

7 7 av 7 Utvalgsleder May Granum Orienterte om verdens aktivitetsdag 10. mai. Pensjonistforeningen inviterer til markering på Drøbak City. Kirsti Birkeland Foreslo at Eldrerådet inviterer pasientombudet i Akershus til et rådsmøte til høsten. Eldrerådet sluttet seg til dette. Drøbak, den 7. mai Guro Merlid Personal, organisasjon og politiske tjenester