Saksutskrift. Vurdering av tilsynsutvalg knyttet til helse- og omsorgsenheter i Frogn kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksutskrift. Vurdering av tilsynsutvalg knyttet til helse- og omsorgsenheter i Frogn kommune"

Transkript

1 Saksutskrift Vurdering av tilsynsutvalg knyttet til helse- og omsorgsenheter i Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 7/ Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 3/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 15/ Kommunestyre 38/ Kommunestyre 54/ Kommunestyres behandling : Kjell Engebretsen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet Aps forslag fra hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur: «Et eldreombud som kan fungere som "talerør" på vegne av brukere og som brobyggere mellom brukere og forvaltningen. Kommentarer: Forslag til oppgaver er: Informasjon om rettigheter Råd og veiledning Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 Drøbak Side 1 av 13

2 Muntlig eller skriftlig dialog med tjenestestedet Deltakelse i møter Bistand i klager Råd og veiledning i saker til norsk pasientskadeerstatning Ombudet kan besøke tjenestesteder, bruker- og bistandsorganisasjoner med informasjon om ombudsordningen, og mer generelt om pasient- og brukerrettigheter. Rådmannen utreder ansettelsesformer som gjør at ombudet får en mest mulig uavhengig stilling, gjerne i samarbeid med andre kommuner i Follo.» Bente Bjerknes fremmet på vegne av KrF følgende forslag: «Det opprettes en ombudsordning. Rådmannen fremmer en egen sak om mandat.» Votering (30 representanter): KrFs forslag fikk 3 stemmer og falt ( 3 = 2KrF, 1 SP). Ved alternativ votering over innstillingen fra HOOK og Aps forslag ble innstillingen vedtatt med 18 stemmer. 12 stemte for Aps forslag ( 12 = 7Ap, 2KrF, 2SV, 1V) Kommunestyres vedtak : Det opprettes et ombudsutvalg. Rådmannen fremmer egen sak om utvalgets mandat. Saksutskriften bekreftes Frogn, 4.juni 2014 Guro Merlid Teamkoordinator politiske tjenester Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 14/00956 Side 2 av 13

3 Tidligere behandlinger Kommunestyres behandling : Forslag: Ordfører fremmet følgende forslag: «Saken utsettes av hensyn til tiden. Saken settes opp på nytt i neste møte». Votering: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt: Kommunestyres vedtak : Saken utsettes av hensyn til tiden. Saken settes opp på nytt i neste møte. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Behandlingen fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet ble delt ut i møtet. Forslag: Kirsti Birkeland fremmet på vegne av Høyre saksutredningens alternativ 4: «Det opprettes et tilsynsutvalg. Rådmannen fremmer egen sak om utvalgets mandat.» Vibeke Lundh Holmedal fremmet på vegne av Arbeiderpartiet saksutredningens alternativ 3 med endringer: «Et eldreombud som kan fungere som "talerør" på vegne av brukere og som brobyggere mellom brukere og forvaltningen. Kommentarer: Forslag til oppgaver er: Informasjon om rettigheter Råd og veiledning Muntlig eller skriftlig dialog med tjenestestedet Deltakelse i møter Bistand i klager Råd og veiledning i saker til norsk pasientskadeerstatning Ombudet kan besøke tjenestesteder, bruker- og bistandsorganisasjoner med informasjon om ombudsordningen, og mer generelt om pasient- og brukerrettigheter. Vår ref.: 14/00956 Side 3 av 13

4 Rådmannen utreder ansettelsesformer som gjør at ombudet får en mest mulig uavhengig stilling, gjerne i samarbeid med andre kommuner i Follo.» Ragnar Dahl fremmet på vegne av Pensjonistpartiet saksutredningens alternativ 3 med endringer: «Alternativ 3 og at inntil 25 % stilling knyttes til seniorkontakten og rapporterer til OOK. Omdøpes til kommunalt pasientombud.» Thora Bakka endret på vegne av Høyre Høyres forslag: «Tilsynsutvalg» endres til «ombudsutvalg». Utvalget tok pause for å avholde gruppemøte Vibeke Lundh Holmedal la fram fellesforslag på vegne av AP, PP, KrF: «Et pasientombud som kan fungere som "talerør" på vegne av brukere og som brobyggere mellom brukere og forvaltningen. Kommentarer: Forslag til oppgaver er: Informasjon om rettigheter Råd og veiledning Muntlig eller skriftlig dialog med tjenestestedet Deltakelse i møter Bistand i klager Råd og veiledning i saker til norsk pasientskadeerstatning Ombudet kan besøke tjenestesteder, bruker- og bistandsorganisasjoner med informasjon om ombudsordningen, og mer generelt om pasient- og brukerrettigheter, og samarbeide med seniorkontakten. Rådmannen tilsetter foreløpig i 25 %. Rådmannen utreder fremtidig stillingsbrøk, og ansettelsesformer som gjør at ombudet får en mest mulig uavhengig stilling. Gjerne i samarbeid med andre kommuner i Follo.» Votering: Innstillingen falt enstemmig. Ved alternativ votering over Høyres forslag og fellesforslaget fra AP, PP og Krf ble Høyres forslag vedtatt som innstilling til kommunestyret med 6 stemmer. 5 stemte for fellesforslaget (5=3AP, 1PP, 1KrF). Vår ref.: 14/00956 Side 4 av 13

5 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : Det opprettes et ombudsutvalg. Rådmannen fremmer egen sak om utvalgets mandat. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes behandling : Forslag: Følgende felles forslag til vedtak ble fremmet: «Rådet anbefaler alternativ 3, og at inntil 25 % stilling (eldreombud) samarbeider med seniorkontakten og rapporterer til OOK. Eldreombud foreslås omgjort til kommunalt pasientombud». Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes vedtak : Rådet anbefaler alternativ 3, og at inntil 25 % stilling (eldreombud) samarbeider med seniorkontakten og rapporterer til OOK. Eldreombud foreslås omgjort til kommunalt pasientombud. Eldrerådets behandling : Utvalgsleder May Granum fremmet følgende forslag: «Eldrerådet tok opp spørsmål om opprettelse av et kommunalt tilsynsutvalg for omsorgstjenesten i i møte med OOK og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Begrunnet med pårørende som opplevde det vanskelig å nå gjennom med klager på saker som man ønsket å ta opp som pårørende til beboere i institusjonene og mottakere av tilbudene i omsorgstjenesten. Saker vedrørende ernæring, hygiene, aktivitetstilbudet, manglende kontakt med den som blir oppnevnt som primærkontakt for den enkelte for å opplyse pårørende/orientere om hvordan situasjonen er for «min» far/mor eller nærmeste. Manglende orientering til politikere og pårørende om de tilsyn som er foretatt rent administrativt. Argumenter som spørreundersøkelser blant beboere i institusjonen som er foretatt tilsier «takk alt er bra» er ikke noe dokumentasjon på at det er det. Fylkesmannens tilsynsrapport er en viktig dokumentasjon som bør synliggjøres slik at eventuelle mangler og uheldige/utilsiktede hendelser kan komme frem for politikere i OOK. Rollen til kontrollutvalget i er også et organ som har et ansvar for å ivareta tjenestene som tilbyr de som har behov for omsorgstjenester. Vår ref.: 14/00956 Side 5 av 13

6 Argumenter om kontroll av ansatte faller på sin egen urimelighet. Målet må være at mottakerne av tjenesten får det beste tilbudet og omsorgen i og ivaretar den enkeltes rettigheter. Det er det dette handler om. Uttalelser fra pårørende tilsier at det ikke er lett å nå igjennom med spørsmål og klager. Mange vegrer seg for å gå til det skritt å lage skriftlige klager på saker som oppleves som «at de bare er til bryderi». SLIK SKAL VI IKKE HA DET. Veien til søknadskontoret blir lang for mange. Eldrerådet ber om at det arbeides videre med et tilsynsutvalg for Frogn kommune, dvs. alternativ 4. Tilsynsutvalget kan ha som mandat å føre tilsyn med s tjenester innen institusjonstilbudet for alle beboere. Være et kontaktledd for pårørende og ha som oppgave og mandat å orientere om klagemuligheter og rettigheter for brukere og pårørende. Påse at driften av tjenesten er i samsvar med brukernes behov. Rapportere til OOK. Administrasjonen bes om å utarbeide videre retningslinjer, ansvarsområde og mandat for utvalget. Utvalget kan bestå av 1 politiker med 1 vararepresentant Leder av utvalget 1 medlem fra eldrerådet 1 medlem fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eventuelt pårørende. Det settes av midler på budsjettet til møtegodtgjørelse. Retningslinjer for arbeidet som utvalget skal ha må utarbeides av administrasjonen.» Votering (6 representanter tilstede): Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. Eldrerådets vedtak : Eldrerådets vedtak : Eldrerådet tok opp spørsmål om opprettelse av et kommunalt tilsynsutvalg for omsorgstjenesten i i møte med OOK og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Begrunnet med pårørende som opplevde det vanskelig å nå gjennom med klager på saker som man ønsket å ta opp som pårørende til beboere i institusjonene og mottakere av tilbudene i omsorgstjenesten. Saker vedrørende ernæring, hygiene, aktivitetstilbudet, manglende kontakt med den som blir oppnevnt som primærkontakt for den enkelte for å opplyse pårørende/orientere om hvordan situasjonen er for «min» far/mor eller nærmeste. Manglende orientering til politikere og pårørende om de tilsyn som er foretatt rent administrativt. Vår ref.: 14/00956 Side 6 av 13

7 Argumenter som spørreundersøkelser blant beboere i institusjonen som er foretatt tilsier «takk alt er bra» er ikke noe dokumentasjon på at det er det. Fylkesmannens tilsynsrapport er en viktig dokumentasjon som bør synliggjøres slik at eventuelle mangler og uheldige/utilsiktede hendelser kan komme frem for politikere i OOK. Rollen til kontrollutvalget i er også et organ som har et ansvar for å ivareta tjenestene som tilbyr de som har behov for omsorgstjenester. Argumenter om kontroll av ansatte faller på sin egen urimelighet. Målet må være at mottakerne av tjenesten får det beste tilbudet og omsorgen i og ivaretar den enkeltes rettigheter. Det er det dette handler om. Uttalelser fra pårørende tilsier at det ikke er lett å nå igjennom med spørsmål og klager. Mange vegrer seg for å gå til det skritt å lage skriftlige klager på saker som oppleves som «at de bare er til bryderi». SLIK SKAL VI IKKE HA DET. Veien til søknadskontoret blir lang for mange. Eldrerådet ber om at det arbeides videre med et tilsynsutvalg for Frogn kommune, dvs. alternativ 4. Tilsynsutvalget kan ha som mandat å føre tilsyn med s tjenester innen institusjonstilbudet for alle beboere. Være et kontaktledd for pårørende og ha som oppgave og mandat å orientere om klagemuligheter og rettigheter for brukere og pårørende. Påse at driften av tjenesten er i samsvar med brukernes behov. Rapportere til OOK. Administrasjonen bes om å utarbeide videre retningslinjer, ansvarsområde og mandat for utvalget. Utvalget kan bestå av 1 politiker med 1 vararepresentant Leder av utvalget 1 medlem fra eldrerådet 1 medlem fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eventuelt pårørende. Det settes av midler på budsjettet til møtegodtgjørelse. Retningslinjer for arbeidet som utvalget skal ha må utarbeides av administrasjonen. Vår ref.: 14/00956 Side 7 av 13

8 Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Det opprettes ingen form for tilsynsutvalg Vedlegg: Samlet saksfremstilling om nedlegging av tilsynsutvalg kommunestyresak møte , Referat fellesmøte.pdf Vår ref.: 14/00956 Side 8 av 13

9 SAKSUTREDNING: Sammendrag: I referat fra fellesmøte med OOK, Eldrerådet og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne ble det diskutert gjenopprettelse av et tilsynsutvalg for helse- og omsorgstjenestene i kommunen, med noe annet mandat enn tidligere tilsynsutvalg. Det ble bedt om en sak om gjenopprettelse av et tilsynsutvalg og å utrede og vurdere hvilke mandat som kunne være aktuelt. Fire alternative løsninger er skissert. Rådmannen innstiller alternativ 1. Det opprettes ingen form for tilsynsutvalg Innledning: Det henvises til «Referat fra fellesmøte med OOK, Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Under pkt. 2 i referatet ble det foreslått å opprette et tilsynsutvalg igjen og hvilket mandat og sammensetning ville eventuelt være aktuelt. I referatet er det noe uklart om behov og hva utvalget skal ivareta, men det ble diskutert hvorvidt det mangler en «link» mellom brukere/pårørende og folkevalgte. Det ble nevnt flere varianter i måten å organisere utvalget på, (f.eks. skolemodellens FAU, pårørendeutvalg, en form for ombudsrolle). Ut fra referatet oppfattes det ikke som om det blir bedt å opprette tilsvarende Tilsynsutvalg som det som ble nedlagt i 2010, men noe tilsvarende. Rådmannen bes lage en sak, om det skal opprettes et nytt tilsynsutvalg, med endret mandat. Bakgrunn for saken: hadde et tilsynsutvalg mellom Tilsynsutvalget mandat ble så en sak til OOK og Kommunestyret fordi Rådmannens gjennomgang av mandatet viste at dette overlappet med kontrollfunksjonen til flere kommunale og statlige organer. Vedtaket i Kommunestyret: «Den utøvende kontrollfunksjon blir ikke lengre delegert. Rådmannen bes videresende alle relevante tilsynsrapporter fra omsorgstjenesten med tilhørende oppfølgingsplaner til OOK. Årsrapporter fra de ulike brukerrådene oversendes også OOK.» Det vises til sak 61/10 «Gjennomgang tilsynsutvalg for omsorgstjenestens mandat» Bakgrunnen i saken skisserer alle statlige og kommunale kontroll og tilsynsorganer som fører tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester. Det ble i den saken hevdet at disse kontrollfunksjonene er dekkende, men kanskje kan oppfattes noe fragmentert da de ulike tilsynsorganene forholder seg til hvert enkelt tjenestested eller enhet. I følge referatet fra fellesmøte mellom HOOK og rådene oppfattes det som om erfaringene siden tilsynsutvalget ble nedlagt og frem til nå er at det mangler en «link» mellom pårørende/brukere og folkevalgte. Det henvises til at folkevalgte blir kontaktet av pårørende som føler de ikke når frem med sine klager/kommentarer/meninger. Det vises til en rapport som omhandler beboere på sykehjem som blir forsømt. Mange pårørende tør ikke å si noe. Det refereres her til kommentarer i referatet: Vår ref.: 14/00956 Side 9 av 13

10 Viste til at Helsedirektoratet har retningslinjer for tilsynsutvalg. Oslo kommune har tilsynsutvalg. Flere av deltakeren hadde innspill om fylkesmannen rolle. Det å klage til Fylkesmannen kan oppleves mer alvorlig De pårørende skal ha en kanal. Men opplever forslaget om tilsynsutvalg som en kontroll av de ansatte i kommunen. Stiller spørsmål ved om det kan bli uklarheter når det gjelder myndighetsstrukturen. Det stilles spørsmål ved om det ikke er pårørendeutvalg ved institusjonene? Det er kanskje lettere å ta opp i et utvalg isteden for å gå direkte til de ansatte? Foreslår å benytte betegnelsen «samarbeidsutvalg» for å ufarliggjøre det. Det er mulig mandatet fra det forrige utvalget var for vidt. Tilsynsutvalget bør være en hjelp for de som ikke selv kan før sin sak. Sykehjemmene er samfunn som er lukket hvor det kan utvikle seg rutiner som ikke er så bra. De eldre som er i kommunens omsorg skal ha et godt liv. Det ble spilt inn et forslag om ombud «Innspillene som har kommet kan tas med i utredningen.» Vurdering: Det er tatt telefonisk kontakt med Oslo kommune, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester ved for å innhente erfaringer med tilsynsutvalg i Oslo etter at St.meld. 47, Samhandlingsreformen og ny Helse- og omsorgstjenestelov i kommunen trådte i kraft Oslo kommunes Tilsynsutvalg er politisk, og har gjerne deltakere fra opposisjonspartier. Det er noe uklarheter og sammenblanding av roller mellom byrådets og utvalgets mandat. Ness sitt syn er at tilsynsutvalgets rolle med hensyn til kvalitet og faglighet ikke er gjeldende. Det er det andre organ som ivaretar. Det føres tilsyn med bydelens sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, dagsenter på sykehjem, dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og avlastningsboliger. Hjemmel til å føre tilsyn med de private institusjoner følger av avtaler inngått med de private institusjonene. Det føres ikke tilsyn i hjemmetjenesten. Bestiller-utøver-modell for Helse- og omsorgstjenester i Frogn skårer høyt på kommunebarometeret knyttet til tjenesteutøvelsen. Men det vil alltid være enkeltsaker og enkelte innbyggere som ikke er helt fornøyd. I 2008 etablerte Frogn kommune bestiller-utfører-modellen med hensyn til en forvalterrolle og en utøverrolle. Dette er for å ivareta pasientens/brukerens behov og rettigheter. En vesentlig oppgave er veiledning og informasjon i forhold til tjenester man søker, hvordan man søker og informasjon og bistand ved en evt. klage. Denne forvaltningen ivaretas av Søknadskontoret. Etter at tjenesteomfanget er beskrevet og bestemt oversendes vedtaket til aktuell enhet som utfører tjenesten. Er pasient/bruker uenig eller misfornøyd, kan de igjen ta kontakt med Søknadskontoret for å få hjelp med sin klage. Alternativer med kommentarer: Alternativ 1: Det opprettes ingen form for tilsynsutvalg. Kommentarer: Dagens lover, forskrifter og tilsynsordninger er dekkende Søknadskontoret ivaretar den enkeltes interesser både når det gjelder søknader om tjenester og klager Fylkesmannen er klageinstans hvis klager internt i kommunen ikke fører frem Vår ref.: 14/00956 Side 10 av 13

11 Råd, veiledning og informasjon ivaretas av søknadskontoret, tjenestested og seniorkontakten Årlige orienteringsnotat til OOK om alle tilsyn, inkludert avvik og iverksatte forbedringstiltak De eksisterende møtepunkter er: o Det er venneforeninger på begge sykehjemmene o Pårørendemøter o Faste samarbeidsmøter med frivillige Det gjennomføres to brukerundersøkelser annet hvert år: en for beboere og en for pårørende På institusjonene praktiseres nærledelse, hvor leder er synlig og lett tilgjengelig for både beboere, ansatte og pårørende. Dette gir et godt kjennskap til hverandre og er trygghetsskapende. Kvalitet og kontroll I saken til OOK 61/10 er det vist til en hel rekke statlige og kommunale kontroll- og tilsynsorganer som fører tilsyn med kommunenes omsorgstjenester. Disse kontrollfunksjonene er ment å være dekkende for omsorgsområdet. Noen aktuelle er: o Helsetilsynet/fylkesmannen/fylkeslegen fører tilsyn etter et omfattende lovverk o Pasientombud for den enkelte pasient/bruker o Farmasøytisk tilsyn o Arbeidstilsyn o Mattilsyn o Follo distriktsrevisjon o Kontrollutvalget har en kontrollfunksjon o Kommunelegen kan føre tilsyn primært med henblikk på miljørettet helsevern o Alle enkeltvedtak har klagemulighet til fylkesmannen, fylkeslegen, og Helsetilsynet o Folkevalgte kan følge opp politiske vedtak gjennom serviceerklæringer og handlingsprogram o Andre kontrollinstanser er lokale og sentrale samarbeidsforum og administrasjonsutvalget. Alternativ 2: Det etableres et utvalg på sykehjemmene bestående av representanter fra pasienter og pårørende som vil fungere som en tillitsvalgtordning. (FAU-modellen») Kommentarer FAU er hjemlet i opplæringsloven Foreldrene er skolens viktigste medspillere og skal bli hørt. Oppgaver for FAU Jobbe for et godt skolemiljø Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker Arrangere samlinger for foreldre og lærere Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet Dette er et en tillitsvalgtordning som foreldrene selv nedsetter og driver. Det er ikke knyttet godtgjørelser til denne ordningen. Vår ref.: 14/00956 Side 11 av 13

12 Dette ligger nært opp til venneforeningene på sykehjemmene som allerede er en etablert ordning. Alternativ 3: Et kommunalt eldreombud som kan fungere som "talerør" på vegne av brukere og som brobyggere mellom brukere og forvaltningen. Kommentarer: Oslo kommunes eldreombud sine oppgaver er: Informasjon om rettigheter Råd og veiledning Muntlig eller skriftlig dialog med tjenestestedet Deltakelse i møter Bistand i klager Råd og veiledning i saker til norsk pasientskadeerstatning Ombudet kan besøke tjenestesteder, bruker- og bistandsorganisasjoner med informasjon om ombudsordningen, og mer generelt om pasient- og brukerrettigheter. Dette er en kommunal tjeneste, og ombudet må i så fall være ansatt av kommunen. Frogn kommune har allerede etablert seniorkontakt som dekker mange av disse oppgavene Alternativ 4: Det opprettes et tilsynsutvalg. Rådmannen fremmer egen sak om utvalgets mandat Kommentar: Ut fra sak 61/10, var erfaringene fra tidligere tilsynsutvalg at mandatet var for vidt og motstridene, men utvalget mente følgende punkter var viktige: Være et bindeledd og hjelpe enkeltpersoner til å finne frem i kommune-administrasjonen Påpeke forbedringer i tjenestetilbudet Utvalget mente også at med de tildelte ressurser de hadde til rådighet var det ikke mulig å drive tilsyn. Tilsynet konkluderte derfor med at rollen som bindeledd var viktigst. Å hjelpe enkeltpersoner skal være ivaretatt av administrasjonen, og særlig av søknadskontoret for helse- og omsorgstjenester. OOK vil via rapporter på tilsyn kunne peke på forbedringsområder. Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Alternativ 3; Eldreombud vil kreve lønnsmidler, alt avhengig av stillingsstørrelse. 50% stilling vil si ca. kr Vår ref.: 14/00956 Side 12 av 13

13 Alternativ 4; -vil kreve godtgjørelse for utvalgets medlemmer for møtedeltakelse og annen deltakelse knyttet til tilsynsrollen, ca. kr Konklusjon: Det er i dag godt tilsyn med omsorgstjenestene gjennom de ulike statlige- og kommunale kontrollorganene. Rådmannen anser det derfor ikke som hensiktsmessig med flere kontrollinstanser. Rådmannen innstiller: Det opprettes ingen form for tilsynsutvalg Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vår ref.: 14/00956 Side 13 av 13

REFERAT FRA FELLESMØTE 7.1.2014 MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

REFERAT FRA FELLESMØTE 7.1.2014 MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE REFERAT FRA FELLESMØTE 7.1.2014 MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Tilstede: Kjell Engebretsen, utvalgsleder HOOK Thora Bakka -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/8 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SJURSVIKA EGENGODKJENNING REFERANSE L12 PS 03/9 PS 03/10 KRISTIANSUND SYKEHJEM, TEMPOVEIEN 23 - FREMTIDIG DISPONERING OMBYGGING ELLER

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2015 Møtetid:

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid.

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid. Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 ble sosialombud og brukerombud slått sammen og brukergruppen utvidet til å omfatte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmebaserte tjenester Ski kommune 1. FEBRUAR 2008 RAPPORT 3/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/10 Sak 1/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/10 Sakstittel: TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG NAV Arkivsaknr: 10/942 Saksbehandler: RKO/LPK/KGAAL Kari Gaalaas K-kode: 400

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Råd, regler og representasjon

Råd, regler og representasjon Marte Winsvold Siri Nørve Sigrid Stokstad Guri-Mette Vestby Råd, regler og representasjon Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne NOTAT 2014:101 Tittel: Forfatter: Råd, regler og representasjon Eldre

Detaljer