REFERAT FRA FELLESMØTE MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA FELLESMØTE 7.1.2014 MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE"

Transkript

1 REFERAT FRA FELLESMØTE MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Tilstede: Kjell Engebretsen, utvalgsleder HOOK Thora Bakka - HOOK Eva Andersen, leder råd for personer med nedsatt funksjonsevne (RFF) samt medlem i HOOK. Erik Berge HOOK Grethe Reinhardtsen HOOK Paul Lorentz HOOK Vibeke Lundh Holmedal HOOK Merete Solberg HOOK May Granum leder Eldreråd Einar Olsen Eldreråd Aina Valand Eldreråd Thorbjørn Wicklund - Eldreråd Kirsti Birkeland Eldreråd Bjørn Fuglestad Eldreråd og vara RFF Terje Nordahl RFF Anita Hansen - RFF Fra administrasjonen: Ane Nordskar kommunalsjef Olav Neander kommunalsjef Guro Merlid som møtesekretær - enhet personal, organisasjon og politiske tjenester Kjell Engebretsen leder møet. Erfaringer siden sist samarbeid mellom rådene og HOOK Rådenes synlighet og innflytelse: Eva Anderssen, leder i RFF opplever en positiv utvikling når det gjelder rådets innflytelse. Hun savner imidlertid noe tilbakemeldinger fra administrasjonen på saker som blir tatt opp. May Granum, leder i eldrerådet opplever at rådet kanskje har blitt litt mer synlig. Når det gjelder saker som oversendes fra eldrerådet opplever hun at de «drukner» litt. Hun mener også administrasjonen bør bli bedre på å få med seg hva rådene har uttalt. Thora Bakka hadde innspill om at rådene kan tale en enkelt gruppes sak mens de folkevalgte må se helheten. Det kan være årsaken til at ikke alle innspill fra rådene blir tatt hensyn til. Kjell Engebretsen viste til at hensikten med rådene er at de skal gi sine beste råd hva er best for de eldre i Frogn, hva er best for personer med nedsatt funksjonsevne. Når en sak går videre til det politiske nivået må imidlertid de folkevalgte ta flere hensyn.

2 Kjell Engebretsen tok også opp at han er blitt oppfordret til å bli bedre på å referere rådenes uttalelser når saken behandles i HOOK. Han viset også til at uttalelsene fra ER og RFF normalt blir lagt ut på gruppemøtene til de politiske partiene torsdager før utvalgsmøtene. Kirsti Birkeland viste til vedtak om at en del folkevalgte skal være representert i Eldrerådet og mener dette er positivt for synligheten. Hun minnet om at det var eldrerådet som i sin tid foreslo seniorkontakten som ble innført. Beslutningsmyndighet HOOK politiske prioriteringer: Etter forespørsel fra en av deltakerne orienterte utvalgsleder i HOOK om det politiske styringssystemet, maktfordeling og delegering. Vold mot eldre: Representanter fra eldrerådet etterlyser oppfølging av dette. Det ble spurt om status for samarbeidet i Follo samt gitt innspill om at det er behov for oppfølging både når det gjelder hjemmeboende eldre og eldre i institusjoner. Einar Olsen: Hadde innspill om at de eldre kanskje bør etablere pressgrupper. Kjell Engebretsen konkluderte med at man ser en viss fremgang når det gjelder rådenes synlighet. Det kan ta en viss tid å følge opp administrative saker og rådene savner tilbakemeldinger på oppfølging. Det etterlyses en tilbakemelding på status for arbeidet med vold mot eldre 2. Det er foreslått å opprette et tilsynsutvalg igjen hvilke mandat og sammensetning vil eventuelt være aktuelt: Innspill: Fylkesmannens rolle: Flere av deltakeren hadde innspill om fylkesmannen rolle. May Granum: Viste til at Helsedirektoratet har retningslinjer for tilsynsutvalg. Oslo kommune har tilsynsutvalg. Viser til en rapport hun har tatt ut som omhandler beboere på sykehjem som blir forsømt. Mange pårørende tør ikke å si noe.

3 Viser til at det ikke er snakk om å overvåke. Pårørende som i fellesskap har behov for å fremme saker. Kanskje man kan lage et felles pårørende utvalg for institusjonene. Administrasjonen skal ikke være representert i utvalget. Et tilsynsutvalg er mer et velferdsorgan. At folk har det bra, maten er god at de får dusje når de vil. Kirsti Birkeland: Mange politikere får telefoner fra pårørende som føler at de ikke når frem. Representasjon bør være fra: Politikere Eldreråd Representanter fra pårørende Det er mulig mandatet fra det forrige utvalget var for vidt. Tilsynsutvalget bør være en hjelp for de som ikke selv kan før sin sak. Hun mener det å klage til Fylkesmannen kan oppleves mer alvorlig. Hun mener pårørende ikke tør ta opp ting med personalet. Grethe Reinhardtsen: Stilte spørsmål ved hva som er bakgrunnen for ønsket om tilsyn. Er det noe vi er misfornøyd med? De pårørende skal ha en kanal. Men opplever forslaget om tilsynsutvalg som en kontroll av de ansatte i kommunen. Men dersom politikere får hendelser kan vi be rådmannen om en redegjørelse. Vibeke Lundh Holmedal: Stiller spørsmål ved om det kan bli uklarheter når det gjelder myndighetsstrukturen. Hun stiller spørsmål ved om det ikke er pårørende utvalg ved institusjonene. Det er kanskje lettere å ta opp i et utvalg isteden for å gå direkte til de ansatte. Kanskje heller et utvalg tilsvarende FAU for tema som er mindre alvorlig. For mer alvorlige tematikk er det kanskje behov for et mellomledd mellom kommunen og FM Paul Lorentz: Dette blir en vanskelig jobb for politikere. Han viste til at han selv har hatt en slik jobb Hva med heller å etablere et trivselsutvalg. Thora Bakka: Viste til at skolene har utvalg som ivaretar noe tilsvarende Eva Anderssen: Hva med et samarbeidsutvalg med representanter fra pårørende og politikere? Gjelder ikke bare eldreomsorgen. Hva med å bruke skolemodellen i en prøveperiode.

4 Erik Berge: De pårørende kjenner hvor skoen trykker. Behøver ikke være med politikere. Kan være for de pårørende. Foreslår å lage en liten organisasjon på hver institusjon med de pårørende. Merete Solberg: Foreslår å benytte betegnelsen «samarbeidsutvalg» for å ufarliggjøre det. Bruke skolemodellen. Grethe Reinhardtsen: Enige i forslaget om samarbeidsutvalg etter modell fra skolene. Minner om at kommunen har plikt til internrevisjon Dersom vi politikere har mistanke om noe alvorlig kan vi pålegge rådmannen å utføre en revisjon dvs. en kontroll Thorbjørn Wicklund: Positivt ved at et utvalg kan gi noe tilbake til institusjonene. Thora Bakka: Kan være små ting som går som rykte på bygda. Kan forebedre hvis folk har et sted å ta opp ting. Hvor det er ufarlig å ta ting opp Vibeke Lundh Holmedal: Mener det er en selvfølge at HOOK får referater fra samarbeidsmøtene Når det gjelder institusjoner: Dette er samfunn som er lukket hvor det kan utvikle seg rutiner som ikke er så bra. De eldre som er i kommunens omsorg skal ha et godt liv. Innspillene som har kommet kan tas med i utredningen. Grethe Reinhardtsen: Spilte inn et forslag om pasientombud. Samhandlingsreformen, folkehelse og forebygging: Eva Anderssen: Viser til at samhandlingsreformen har lagt et stort press på institusjonene. Fysioterapi og ergoterapi er blitt nedprioritert for de som bor i institusjonene. Mener reformen fører til at de som bor på institusjonene og er langtidsbrukere får dårligere oppfølging Hvis reformen skal evalueres ønsker RFF å mene noe om dette.

5 Anderssen tok også opp at en del langtidspasienter ikke har behov for fysioterapi med kan ha glede av andre enkelte tiltak. Hun kom også med innspill om at elever på idrettslinja på Frogn videregående skole har behov for praksisplasser. Kanskje eleven her kan bidra? May Granum: Støtter innspillet fra Eva Anderssen om at reformen har lagt et stort press på institusjonene ikke minst når det gjelder de som har faste plasser. Kapasitet på fysioterapi til beboere som er inne på avlastning er dårlig. Samhandlingsreformen har satt sine spor. Aktivitet i forhold til nye beboere er veldig viktig. Granum berømmet de ansatt for å gjøre en god jobb. Kommunalsjef Ane Nordskar: På bakgrunn av spørsmål til kommunalsjefen svarte hun at det er en forskjell på fysioterapi/ergoterapi tilbudet til de som har korttidsplass og de som har langtidsplass. Det er begrensede ressurser slik at dette vil bli på samme også inneværende år. Institusjonen har forsøk med fellestrim for ansatte og beboere. Dette er veldig vellykket. Det er søkt om midler til aktivisering for å knytte til seg idrettspedagog i forhold til eldre. Bjørn Fuglestad: Hadde innspill om bruk av musikk i eldreinstitusjoner, spesielt for demente. Hva med å la beboerne være med på gjøremål, f eks re opp senger, hjelpe til på kjøkken. Einar Olsen: Mener overskuddet på samhandlingsreformen brukes til oppgradering av Grande og at dette ikke var ikke meningen. Mangler det fysioterapeuter eller penger? Vi blir eldre og eldre før vi kommer på institusjon. Trenger mer hjelp når vi først kommer på institusjon. Midler i samhandlingsreformen: kommunene vil si at vi får for lite. Det spennende er at vi har fått spesifikke midler til denne reformen. Sykehusene skal kun behandle. Kommunene gis insitament til å forebygge sykehusinnleggelser. Nå ser vi ikke disse midlene lenger, de går inn i rammetilskuddet Thorbjørrn Wicklund Er opptatt av forebyggende arbeid. Han viser til at det er eldretrim i den gamle gymsalen ved torget flere dager i uken. Instruktørene er veldig dyktige og det er plass til mange flere deltakere. Det er behov for oppgradering av lokalet. Hva med å tilrettelegge trenging på blå resept der?

6 Eventuelt: Eva Anderssen: Fremkommelighet på fortauene i Drøbak. Nesten verre om sommeren enn om vinteren. Tett med skilt og ting på fortauene slik at det ikke er mulig å komme seg frem. Kommunen gjør en liten innsats med jamne mellomrom. Er det mulig å delegere noe til parkeringsvakten? Noen av gatene er det ikke mulig å komme frem på. Vanskelig å rygge for rullestolbrukerne. Erik Berge: Restaurantene må forholde seg til klare regler for uteserveringene. Men det finnes tydeligvis ikke regler for butikkene. Hva med om forretningen må søke? I utgangspunktet kan det være forbudt. May Granum: Viser til at dette er tatt opp flere ganger. Hun anbefaler at parkeringsvakten får oppgaven med å følge dette opp. Thora Bakke: Hadde innspill om at det er behov for en lokal forskrift for å følge opp dette. Tok opp at rådene har vært drivkreftene for å få Murhuset restaurert. Engebretsen konkluderte med at rådmannen bør notere seg at det er utfordringer med: - Fremkommeligheten på fortauene i Drøbak - Fysioterapitilbudet er anstrengt - Gymnastikksalen i gamle Drøbak skole bør gjøres noe med. Bjørn Fuglestad: Ba om at rådene får en tilbakemelding på det som er tatt opp i møtet. Drøbak, den Guro Merlid Personal, organisasjon og politiske tjenester

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 06.05.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.10 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 26.4.2013. Kunngjort i AA den 23.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.11.2013 kl. 09.00 STED: MØTEROM LANDMO MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer