Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende verbalforslag:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende verbalforslag:"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM SAK 95/11 VERBALFORSLAG FREMMET I FORMANNSKAPET Forslagene ble ikke votert over, men skal følge saken. Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende verbalforslag: 1. Eiendomsskatt Under valgkampen høsten 2011 ble det klart at det i perioden fram til 2015, ikke ville være aktuelt å innføre eiendomsskatt i Frogn. I handlingsplanen for samme periode har Rådmannen pekt på de økonomiske realitetene for kommunens del dersom slik skatt legges på verker og bruk. Vilkårene for eiendomsskatt er over tid endret og som medfører at det ikke lenger vil slå like urettferdig ut mellom ulike eiendomstyper og beliggenhet som tidligere. Likevel vil en slik skatt naturligvis være økte årlige belastninger for de som eventuelt kommer inn under en slik ordning. Selv om det i dag er politisk enighet om ikke å innføre eiendomsskatt i kommunen, kan den økonomiske utviklingen og vinklingen av statlige overføringer og øvrige kommunale inntekter tvinge fram en slik ordning for å opprettholde aktivitet og tjenestenivå. Dersom dette skulle skje vil det være ønskelig at så vel næringsliv, som hytteeiere og fastboende er godt kjent med konsekvensene av dette for egen del og om hvilken betydning det vil ha for kommunens aktiviteter. Utredning av en eventuell innføring av eiendomsskatt i Frogn, med ulike alternativer hva gjelder eiendomstyper og skattenivå fra 2016 vil være hensiktsmessig både av hensyn til en alminnelig debatt og for å skape nødvendig forutsigbarhet. 2. Pendlerparkering Store deler av befolkningen i Frogn pendler ut av kommunen til og fra arbeide. I særlig grad til Oslo, men også til nabokommuner. Det er av mange grunner både hensiktsmessig og ønskelig at dette kan skje via kollektive transportmidler. Ved å legge bedre til rette for parkeringsmuligheter i nærhet til trafikknutepunkter, vil kommunen bidra til dette. Gode parkeringsmuligheter som er hensiktsmessig plassert vil også bidra til å fjerne uønsket parkering langs sterkt trafikkerte veier. Kommunen bør definere aktuelle plasser til pendlerparkering og starte det nødvendige arbeide med å få disse realisert. 3. Idrettens kår Frogn har en svært aktiv befolkning og et sammensatt foreningsliv. Mulighetene til ulike aktiviteter betinger at forholdene legges til rette for dette. Friarealer, baner, haller, tilpassede lokaler og utstyr er nødvendige forutsetninger. Så langt det er mulig vil kommunen søke å svare disse behovene, men vi ser at dette vil være svært krevende. Det finnes aktiviteter som i dag har svært utilfredsstillende forhold (eksempelvis boksing) og det finnes aktiviteter hvor forholdene ikke er lagt til rette (eksempelvis friidrett og aktiviteter på is). At hver enkelt av de relativt sett små kommunene i vår nærhet skal klare å holde et tilfredsstillende tilbud er ikke

2 sannsynlig. Spørsmålet blir da om det er ønskelig og praktisk mulig at flere kommuner går sammen om å dekke hver sine områder der hvor vi hver for oss ikke er i stand til å etablere eller å opprettholde alle tilbud. Ideelt sett ønsker kommunene å etablere tilbudene selv og innenfor egne grenser, men der hvor dette ikke er mulig kan det være av interesse å se på mulighetene for interkommunale samarbeidsformer. Det er ikke sikkert at eksempelvis både Nesodden, Ås og Frogn har behov for fullverdige tilbud innen friidrett, skøytebaner eller lokaler til boksing. Det vil finnes argumenter mot slike løsninger, hvor avstand og reising vil veie tungt. Det vil likevel være av interesse å se over mulighetene for slike løsninger. 4. Kulturskolen Det finnes sentrale bestemmelser som klart viser at barn skal gis muligheter til å delta i de aktiviteter og undervisninger som kulturskolen tilbyr. Likevel klarer ikke kommunene innenfor eksisterende rammer å gi dette tilbudet til alle i de aktuelle aldersklassene og det oppstår ventelister. Dette er naturligvis uheldig og det bør vurderes på hvilken måte vi kan redusere og etter hvert helt kunne fjerne ventelistene til disse tilbudene samtidig som vi opprettholder et faglig, pedagogisk godt tilbud. 5. Strandsonen og tilrettelegging for allmennheten Frogn kommune tar på alvor de rikspolitiske retningslinjene (RPL) som regulerer utbygging og inngrep i strandsonen. Det ble våren 2011 innført strengere regler for bygging i pressområdene langs Oslofjorden. Dette for å sikre allmennheten adgang til strandsonen også i framtiden. Retningslinjene bidrar til en mer bærekraftig planlegging i strandsonen i hele landet. Også i plan- og bygningsloven er byggeforbudet i 100-metersbeltet videreført og strammet inn. Målet har vært å ivareta allmennhetens interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Samtidig sikrer retningslinjene muligheter for næringsutvikling i distriktene gjennom kommunale planer. Retningslinjene utdyper de nasjonale føringene og gir detaljert veiledning som kommunene skal legge til grunn i sin planlegging og behandling av dispensasjonssøknader i 100- metersbeltet. Dette er viktig for å unngå en uheldig nedbygging av strandsonen ved stadige dispensasjoner. De seneste årene har det hvert år blitt gitt dispensasjoner for nye bygninger i strandsonen bare i Frogn kommune er det gitt 200 dispensasjoner de 2 siste årene. Frogn kommune er opptatt av at mulighetene for allment friluftsliv, basert på båtferdsel, ferdsel til fots og på sykkel og strandopphold bør trygges og forbedres. Derfor legger vi stor vekt på å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen fra landsiden og sjøsiden samt mulighetene for å ferdes langs sjøen. 6. Demenskoordinator Med en økende eldre befolkning er det behov for kompetanse innen området demens. Rådmannen bes utrede behov for og mulighet for å opprette stilling som demenskoordinator innenfor eksisterende budsjettramme. 7. Sykehjemsplasser Vi forutsetter at rådmannen innenfor eksisterende rammer klarer å gi tilbud innenfor egen kommune.

3 Line Stokholm fremmet på vegne av Venstre følgende verbalforslag: 1 SFO/Kulturskolen Rådmannen bes vurdere muligheten for at SFO-tilbudet utvides i samarbeid med lokale lag og foreninger, blant annet innen idretten og kulturskolen, og legge frem et notat om dette for OOK. Rådmannen bes også utrede hvordan kulturskolens aktiviteter bedre kan fordeles på kommunens ulike skoler, slik at alle barn får lik mulighet til deltakelse i kulturskolen. 2 Miljømessig vurdering i plansaker Frogn Kommune skal legge større vekt på miljømessig vurdering i sine plansaker. Kommunen utarbeider malverk for sine miljømessige analyser og sine miljømessige konsekvensutredninger, som omfatter miljøkart og vurdering av lokalt biologisk og økologisk mangfold, med særlig vekt på arter som Follo og Frogn har et særlig ansvar for. Frogn kommunes rutiner i plansaker må omfatte at det aktivt søkes miljøfaglige råd og innspill i større grad enn det som eksplisitt kreves i lov og forskrift, både fra offentlige organer og fra frivillige organisasjoner som Norsk Ornitologisk Forening og Zoologisk Forening. 3 - Pendlermelding Rådmannen bes utarbeide en pendlermelding som belyser særskilte utfordringer fordi kommunen har en høy andel utpendlere, samt hvordan kommunen kan bidra til å ivareta interessene til Frogns pendlere. Herunder kan behandles brukermedvirkning i utvikling av rutetilbudet, pendlerparkering, kontakt med forvaltningen etter kontortid, og hvordan tjenestetilbudet til barnefamiliene kan reflektere større variasjon i arbeidstiden, som for eksempel et SFO- og barnehagetilbud tilpasset skiftarbeidere. 4 - Aktivitetsfond Rådmannen utreder etablering av et Aktivitetsfond som kan gi underskuddsgaranti til kulturarrangementer, og kommer tilbake med en sak til OOK og Kommunestyret. 5 Seierstenmarka inngjerdet området Rådmannen bes vurdere plassering av et mindre inngjerdet område i Seierstenmarka der hunder kan løpe fritt, og det avsettes kr ,- til dette formålet. Kjell Monsen fremmet på vegne av SosialistiskVenstreparti følgende verbalforslag: 1 Retningslinjer SFO Kommunestyret ber om en sak med forslag til retningslinjer for SFO i Frogn kommune hvor kvalitet og mest mulig like tilbud skal vektlegges. Det tas kontakt med departementet for eventuelt å være med i forsøk med standarder for sentrale retningslinjer. 2 Ferie- og fritidstilbud økonomisk vanskeligstilte Kommunestyret vil støtte ferie- og fritidstilbud for barn av foreldre med dårlig økonomi ved at dette innarbeides i kriterier for tildeling av midler fra sosialkontoret. Dette dekkes over sosialhjelpsbudsjettet.

4 3 Forsøpling - registrering Kommunestyret vil intensivere innsatsen mot forsøpling både i sentra og særlig i friområdene våre. Kommunestyret ber i første omgang om en registrering av forsøpling i friområdene. Et eksempel er Riggtomta ved innløpet til Oslofjordtunnellen. 4 Ladepunkter Elbiler Kommunestyret er kjent med at det er to ladepunkter for elbiler på Bankløkka. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behovet for flere ladepunkter, plassering, og eventuelt søke om støtte (-Enova?) til nye ladepunkter. 5 Deltidsstillinger I Frogn kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke stillingsbrøken sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over omfanget av deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det heltidsstillinger eller større stillingsbrøker. 6 - Likelønn Ved lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges. I årsmeldingen skal det spesifikt fremgå hvordan kvinner og menns lønnsutvikling i kommunen utvikler seg. 7 - Utleieboliger Frogn Kommune bør ha som mål å øke antall utleieboliger, særlig for ungdom. Det fremmes en egen sak til kommunestyret hvor behov et kartlegges og strategier for å øke antallet utleieboliger vurderes. 8 Aktivitet for eldre Aktivitet for eldre skal vektlegges innenfor pleie-og omsorgssektoren og innarbeides i virksomhetsplanene ved alle institusjoner og enheter for eldre. Det tas kontakt med frivillige organisasjoner, skoler, musikkmiljøer, kulturenheten m.fl. for å få i gang prosjekter med vekt på kultur og fysisk aktivitet rettet mot eldre. 9 - Integrering av flyktninger I sammenheng med årsmeldingen ber kommunestyret rådmannen gi en tilbakemelding om hvordag arbeidet med integrering av flyktninger fungerer, og eventuelt hvilke tiltak som kan settes i verk for at dette kan fungere bedre. 10 Antikvarisk spesialområde - handlingsplan Frogn kommune utarbeider en handlingsplan for hvordan bedre å ivareta antikvarisk spesialområde i Gamle Drøbak, i samarbeid med Verneforeningen Gamle Drøbak og Akershus Fylkeskommune. Ragnar Dahl fremmet på vegne av Pensjonistpartiet følgende verbalforslag: 1. Fremtidig bruk av Grande sykehjem Kommunestyret i forrige periode vedtok å selge Sogsti dagsenter, Grande sykehjem og brannstasjonstomta, som del av finansieringen av et badeland. Økonomisk handlingsplan beskriver et faktisk behov for omsorgsboliger for eldre i størrelsesorden boenheter. Iht fremlagt statsbudsjett er det foreslått investeringstilskudd til omsorgsboliger på maksimalt

5 pr omsorgsbolig. Rådmannen bes utrede omgjøring av Grande sykehjem til omsorgsboliger når helsebygg B (tilsvarende) er ferdig. Utredningen anmodes gjennomført ifm igangsettingen av arbeidet med omsorgs- og boligmeldingen. 2 Behov for sykehjemsplasser Rådmannen har foreslått å redusere antall sengeplasser på Grande sykehjem med 7 senger. Dette er forklart med en økende grad av tilbud om hjemmebaserte tjenester, samtidig sier rådmannen at utviklingen vil følges nøye slik at forsvarlige helsetilbud blir gitt. På samme tid er helsebygg B utsatt i tid i påvente av en helhetlig vurdering av fremtidige behov. Handlingsplanen gir en oversikt over aldersutviklingen i kommunen, herunder også forventet befolkningsvekst de neste 4 årene. Det er et klart mål at kommunen skal ha tilgjengelig sykehjemsplass for de som har behov, innenfor kommunegrensen. Rådmannen bes utrede konsekvenser av en reduksjon av sykehjemsplasser (kort og langtidsplasser) i lys av dagens situasjon, tatt også samhandlingsreformen i betraktning. Utredningen bes gjennomført tidlig i Trafikkmeldingen Trafikksituasjonen nord i Drøbak vil øke betraktelig som følge av ny båthavn i Gylte og Husvik og som en konsekvens av økt besøk til Oscarsborg Festning. Allerede i dag er det håpløse trafikkforhold i Vindfangerbukta, hovedsakelig pga parkering av biler og båthengere. Vi ber Rådmannen vurdere forskjellige forhold knyttet til parkering, forbudssoner, envegskjøring mv. Rådmannen bes innlemme dette område i trafikkmeldingen, evt igangsetter en egen utredning som skal hensyn til myke trafikanter og en sikkerhetsmessig forsvarlig trafikkavvikling. 4 Parkeringsplasser fra Solgry til Husvik. Tilgang på parkeringsplasser i Drøbak sentrum sommerstid er for dårlig, i et nærings- og friluftsmessig perspektiv. Rådmannen bes utrede muligheten for at vegen fra Solgry til militær parkering på Husvik gjøres envegskjørt i sommerperioden. En side av vegen fra Solgry til Ringeplan, samt vegen ved Nordstranda bør i såfall benyttes til avgiftsbelagte parkeringsplasser. Rådmannen bes videre vurdere muligheten for å overta en del av Forsvarets grunn ved Nordstranda. Da kan man enkelt etablere avgiftsbelagte parkeringsplasser. Ovenstående tiltak vil bedre parkeringssituasjonen i Drøbak sentrum betydelig på varme, solfylte dager. Dette vil komme næringsdrivende i Drøbak sentrum til gode. 5 Universell utforming Universell utforming er en viktig del av det forebyggende arbeidet med samhandlingsreformen. Det handler om å gjøre Frognsamfunnet tilgjengelig for alle innbyggerne. En viktig del av samhandlingsreformen er å motivere til økt aktivitet, sosialisering og redusere risiko for helseskader som følge av manglende «universelt» vedlikehold (måke og strø fortau, friområder gjøres tilgjengelig for bevegelseshemmede osv). Rådmannen bes legge frem en helhetlig, kostnadsberegnet plan for universell utforming av kommunen i samsvar med statlige pålegg.

6 Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Senterpartiet følgende verbalforslag: 1-Tiltaksplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Rådmannen gis i oppdrag og sette ned en plangruppe som innen høsten 2012 skal legge frem ny og revidert tiltaksplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø. Gruppen skal bestå av representanter for kommunen og berørte organisasjoner innen fagfeltet. Arbeidet skal ledes opp mot Handlingsprogrammet Tiltaksplan, idrett, friluftsliv og nærmiljø 2012 Plan Total Budsj. Kommunal Spil og friluft Private Årlig Pri Hva + ansvarlig tiltakshaver bygg start Kost Kost andel midler midler Driftskost 1 O Kunstgressbane ,3 18,8 2,5 1 mill 2 N Seiersten skole O Undervarme kunstress O Kunstgress på bane Høyås F Opprydding, grass kunstressmane O Utvidelse skianlegg DFI ans. 7 F Turstier skilting og oppgradering FV m/fler 8 F Gyltehomen O Oppgradering skytebaner Støyskjerming 2012 skyttel. ans 10 O Frognhallen Oppgraderingsplan F Badeparken Oppgradering F Turstier Havsjødale stier, merking rydding FV m/fler 13 O Skilting Drøbak rehabelitering+ny N Bru over odalsbekken ny bru N Kyststi Hallangen skilt mindre tilrettel F Plan for friområde i frogn Oppfølgingsplan N Tursti v/ Drbak syd og bråtan vel oppgradering og skilt Vellene SP FK O = Ordinært anlegg mener mener N = Nærmiljøanlegg Står ubrukt F = Friluftstiltak ny bevilgning A = Alle Bruk i Ubrukt Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Kristelig Folkeparti følgende verbalforslag: 1. Sambruk av minibuss Rådmannen utreder om, det i stedet for å ha avgift for tur / retur dagsenteret, kan etableres sambruk med minibussen på Ullerud bofellesskap, i samarbeide med arbeidstreningsteamet, og i regi av nav. evt. innkjøp av ny buss. 2. Markedsundersøkelse for verdiskapning og lokale arbeidsplasser i frogn kommune for å øke verdiskapningen og lokale arbeidsplasser innen opplevelse, handel, reiseliv og kultur, utreder rådmannen en sak som viser eventuelt eksisterende faglig kunnskap som kan benyttes. samt metode / kostnad for en faglig basert markedsundersøkelse. herunder muligheten for å benytte studenter innenfor fagområdet, på universitet/ høyskolenivå.

7

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2014 kl. 16:30 Presentasjon fra kl. 15.30 Møtested: Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes.

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

11 Tertialrapport nr. 2 1

11 Tertialrapport nr. 2 1 11 Tertialrapport nr. 2 1 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 Styringssystemet... 4 1.2 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2011... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6 2.1 Oppvekst og opplæring...

Detaljer

Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3

Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3 Frogn kommune Enhet for økonomi Notat Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3 Til Fra Saksbehandler Håkon Ystehede Tilleggsnotat nr. 1 til Handlingsprogram 2014-2017 Tilleggsnotatet er ment å dekke endringer

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no)

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Møteprotokollene fra komite 1 (finnes på www.gausdal.kommune.no) Ark.: B12 Lnr.: 3726/13 Arkivsaksnr.: 12/129-34 Saksbehandler: Nordtømme/Johansen/Homb Saksordfører: Roar Steinslien; Ap NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Delrapport 1 Delrapport 2 Delrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer