REVIDERT BUDSJETT TERTIALRAPPORT 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVIDERT BUDSJETT 2013-1. TERTIALRAPPORT 2013"

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Side 1 av 16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 24/13 Helse- og sosialutvalget /13 Oppvekstutvalg /13 Kultur- og stedsutviklingsutvalg /13 Landbruksutvalget /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Saksbehandler: Ann-Kristin Johansen Arkivkode: 151 &14 Arkivsaksnr: 13/274 REVIDERT BUDSJETT TERTIALRAPPORT 2013 Kommunestyrets vedtak: 1. Revidert budsjett tertialrapport 2013 tas til etterretning. 2. Rådmannens forslag til endringer i driftsbudsjettet vedtas med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (identisk med forslag fra H, V, FrP, KrF, AP og SP). 3. Fremlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet vedtas: Tall i 1000 kroner 2013 Nye investeringsprosjekt Økte rammer eksisterende prosjekt Prosjekt som avsluttes Sum endring i rammer Nye låneopptak Gebyret for SFO økes ikke pr Verbalvedtak: A. Notodden kommune ber NUAS behandle søknad om støtte til Norsk Bane. B. Rådmann og ordfører bes om å se på muligheten for å benytte Bok & Blueshus til kommende kommunestyremøter når dette står ferdig. C. Rådmann tar initiativ til en gjennomgang av organisasjonen med tanke på mulige innsparinger. I dette ligger vurdering av tjenester, ledelsesmodeller og struktur. D. Lån vegvedlikehold: I forbindelse med budsjett 2014, tas det sikte på økt låneopptak til kommunale veier for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Beløpet fastsettes etter prioriteringer fra teknisk etat / teknisk utvalg. E. Notodden kommune skal ta ansvar for drift av Lisleherad gressbane og Lerkelunden gressbane i Gransherad innenfor de rammer de har in dag inntil Notodden kommune kommer til enighet med idrettslagene om overtakelse av drift og vedlikehold av disse anleggene.

2 Side 2 av 16 Innstillinger / behandlinger: Rådmannens innstilling til formannskapet: 1. Revidert budsjett tertialrapport 2013 tas til etterretning. 2. Fremlagte forslag til endringer i driftsbudsjettet vedtas med følgende nye rammer: Tall i 1000 kroner 2013 Felles rammer Økt fellesrammer 855 Felleskostnader Økt ramme felleskostnader Sentraladministrasjon Redusert ramme sentraladministrasjon -775 Oppvekst -1 Redusert ramme oppvekst 540 Helse og omsorg Redusert ramme Sosial og flyktninger Økt ramme sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Redusert ramme samfunnsutvikling og tekniske tjenester -900 Sum endring driftsrammer 0 Netto endring 0 3. Fremlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet vedtas: Tall i 1000 kroner 2013 Nye investeringsprosjekt Økte rammer eksisterende prosjekt Prosjekt som avsluttes Sum endring i rammer Nye låneopptak Gebyret for SFO økes med 100 kroner pr måned pr elev fra

3 Side 3 av 16 Utvalgenes behandling av rådmannens forslag til revidert budsjett 2013 og 1. tertialrapport 2013: Helse- og sosialutvalget i møte sak 24/13: Uttalelse fra et samlet Helse- og sosialutvalg: Helse- og sosialutvalget ønsker ikke å legge ned noen sykehjemsplasser i Videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvar. Helse- og sosialutvalget ønsker likevel å videreføre støtten til internatplasser ved Seljord videregående skole til det er avklart om dette dekkes av Telemark fylkeskommune eller andre. Dette er støtte til bemannet internatplass for elever med behov for tilrettelegging Oppvekstutvalget i møte sak 9/13: Uttalelse fra oppvekstutvalget: Forslag til måltall PPT 2014: - PPT holder fristen på 3 mndr saksbehandlingstid i sakkyndighetsarbeidet Kultur- og stedsutviklingsutvalg i møte sak 5/13: Rådmanenns forslag til revidert budsjett 2013 og 1. terialrapport 2013 tas rtil etterretning Landbruksutvalget i møte sak 16/13: Rådmanenns forslag til revidert budsjett 2013 og 1. terialrapport 2013 tas rtil etterretning Teknisk utvalg har ikke behandlet saken

4 Side 4 av 16 Formannskapet i møte sak 20/13: Nils Bjørnflaten (FrP) foreslo: Saken utsettes til Kommunestyres behandling utsettes til Nils Bjørnflatens utsettelsesforslag falt med 10 mot 1 stemme Behandling: Morten Halvorsen foreslo på vegne av SOL følgende endringer i forhold til rådmannens innstilling: REVIDERT BUDSJETT 2013 FORSLAG FRA SOLIDARITETSLISTA, I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG Tall i 1000 TEKST ØKTE INNT. RED. UTG. Politikergodtgjørelser 125 Sentrumsplanen (redusert for statlig støtte) 200 Disposisjonsfond, Vidar Kulturhus 580 Skatteanslag 679 Ytterligere forventning skatteinntekter 1000 Flyplassen 2000 Teamlederstruktur pleie/omsorg omorganisering 1000 Innleie pleie/omsorg, som følge av omorganisering 1250 Avsatt lønnsreserve 800 Reduserte renteutgifter (refinansiering av gjeld) 400 Bruk av disposisjonsfond 2181 Økte inntekter / reduserte utgifter Til fordeling reduserte inntekter / økte utgifter RED. INNT. ØKTE UTG. Innmelding Transparency International Norge 15 SFO i Lisleherad og Sætre videreføres 260 Ingen betalingsøking i SFO 100 Beholde stilling i PPT 350 Kulturskolen + beholde kulturgruppa 150 Ungdomsarbeidet (rusplan og utredning aktiviteter) 150 Skoland aktivitetshus 100 Merkantile stillinger, oppholde nåværende 150 Oppvekst: Innkjøp, overtid, ansettelser 1450 Kultur og stedsutv.: Innkjøp, overtid, ansettelser 100 Helse/omsorg: Innkjøp, overtid, ansettelser 2050 Kortere vakter i turnus (gjennomføres ikke) 250 Sykehjemsplasser, opprettholdes 3700 Internatstøtte, Seljord beholdes 150 Hjemmehjelp 4. uke går ut 40

5 Lærlinger 150 En boligstilling sosial / flyktninger 200 Fond verneverdige bygg (i henhold til vedtekter) 100 Samfunn/teknisk: Innkjøp, overtid, ansettelser Reduserte inntekter / økte utgifter Side 5 av 16 VERBALE FORSLAG: Forslag 1. Foreslåtte tiltak sosialhjelp skal legges fram for politisk behandling før eventuell gjennomføring. Rettighetene til sosialhjelpsmottakere skal ivaretas. Det er ikke ønskelig med regler som kan innebære utkastelser og bostedsløse i Notodden. Forslag 2. Notodden kommune ber NUAS behandle søknad om støtte til Norsk Bane. Forslag 3 Kommunen ber styret i Notodden Lufthavn arbeide med inntektsøkninger /utgiftsreduksjoner (for eksempel landingsavgift) og forelegge dette som sak for formannskap / kommunestyre.

6 Torgeir Fossli foreslo på vegne av H, V og KrF følgende endringer i forhold til rådmannens innstilling: Side 6 av 16 REVIDERT BUDSJETT Vedtatt Rådmannens forslag H,V,KrF s forslag inger budsjett til rev. budsjett til rev. budsjett Finans Overføre tilskudd ressurskrevende brukere til HOS Redusert skatt Redusert rammetilskudd Økt eiendomsskat Bruk av disposisjonsfond Utsette avdrag Sum tiltak Felles/sentraladministrasjon Skogen Vel garantiansvar Vidar kulturhus garantiansvar Tilskudd Notodden Lufthavn Nettbrett kontrollutvalget Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Sum tiltak Oppvekst Økning spesialundervisning, lærerårsverk Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Legge ned SFO Sætre og Lisleherad Økt pris SFO Reduksjon PPT Reduksjon merkantile stillinger skole Diverse kutt Avslutte skolevurderingsprosjektet med HIT Kulturskolen Sum tiltak Kultur og stedutvikling Ungdomsklubb, feilføring og forsinkelse kutt Skoland Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Skoland Sum tiltak

7 Side 7 av 16 Helse og omsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Merforbruk hjemmebaserte tjenester Merforbruk NOS Raskere psykisk helsehjelp Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Mindreforbruk medfinansiering sykehusforbruk Redusert støtte internat vdg.skole Seljord Kortere vakter turnus Hjemmehjelp hver 4 uke Gjennomføre nedlegging av 5 sykehjemsplasser + 5 nye Sum tiltak Sosial og flyktninger Merforbruk sosialhjelp Økt oppfølging av aktivitet og økonomiforvaltning Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Absolutt krav om aktivitet Økt krav om økonomiforvaltning Sum tiltak Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Økt arealdrift lokaler Feilbudsjettert avtale brann Hjartdal Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Sentrumsplanen - tilskudd fra Riksantikvaren Sum tiltak Sum ramme totalt Sum tiltak - - Verbalforslag: Vi ber om at rådmann tar initiativ til en gjennomgang av organisasjonen med tanke på mulige innsparinger. I dette ligger vurdering av tjenester, ledelsesmodeller og struktur. Nils Bjørnflaten foreslo på vegne av FrP, H, V og KrF: Lån vegvedlikehold: Til kommunestyret framlegges en oversikt over kommunale veger som trenger utbedring. Beløpet for lån, fastsettelse etter prioriteringer fra teknisk etat.

8 Håvard Bakka og Gry Bløchlinger foreslo på vegne av AP følgende endringer i forhold til rådmannens innstilling: Revidert budsjett 2013 Forslag fra Notodden Arbeiderparti Tall i 1000 Side 8 av 16 Tekst/ Utgifter Kulturskolen 150 SFO i Lisleherad og Sætre videreføres 260 Ingen betalingsøking SFO 100 Beholde stilling PPT 350 Beholde merkantile stillinger 150 Beholde internatstøtte, Seljord VGS 150 Beholde sykehjemsplasser 3700 En boligstilling, sosial 200 sum 5060 Tekst/ Inntekter Innleie pleie og omsorg 1250 Lederstruktur 500 Skatteanslag 679 Ytterligere forventa skatt 1000 Disposisjonsfond 1131 Avsatt lønnsreserve 500 Sum 5060 Verbalforslag 1. Opprustning av kommunestyresalen legges i økonomiplanen og planlagt utredning på 1000 legge på is. 2. Se på muligheten om å benytte Bok & Blueshus til kommende kommunestyremøter. 3. Se på organisering av lederstruktur.

9 Votering: Side 9 av 16 Solidaritetslistas forslag til endringer i forhold til rådmannens innstilling falt med 10 mot 1 stemme. Solidaritetslistas verbalforslag 1 (tiltak sosialhjelp) falt med 10 mot 1 stemme. Solidaritetslistas verbalforslag 2 (Norsk Bane) ble enstemmig vedtatt. Solidaritetslistas verbalforslag 3 (Notodden lufthavn) falt med 10 mot 1 stemme. Forslag fra H, V og KrF til endringer i forhold til rådmannen s innstilling ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer som ble avgitt for Arbeiderpartiets forslag til endringer. Verbalforslag 1 fra Arbeiderpartiet (opprusting kommunestyresalen legges på is) falt med 5 mot 6 stemmer. Verbalforslag 2 fra Arbeiderpartiet (kommunestyremøter i Bok og Blueshuset) ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag 3 fra Arbeiderpartiet (lederstruktur) falt med 6 mot 5 stemmer. Verbalforslag fra H, V, KrF og FrP (organisasjonsgjennomgang) ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra FrP, H, V og KrF (lån vegvedlikehold) ble enstemmig vedtatt Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Revidert budsjett tertialrapport 2013 tas til etterretning. 2. Rådmannens forslag til endringer i driftsbudsjettet vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (identisk med forslag fra H, V og KrF). 3. Fremlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet vedtas: Tall i 1000 kroner 2013 Nye investeringsprosjekt Økte rammer eksisterende prosjekt Prosjekt som avsluttes Sum endring i rammer Nye låneopptak Gebyret for SFO økes ikke pr Verbalforslag vedtatt i formannskapet: A. Notodden kommune ber NUAS behandle søknad om støtte til Norsk Bane. B. Se på muligheten for å benytte Bok & Blueshus til kommende kommunestyremøter. C. Rådmann tar initiativ til en gjennomgang av organisasjonen med tanke på mulige innsparinger. I dette ligger vurdering av tjenester, ledelsesmodeller og struktur. D. Lån vegvedlikehold: Til kommunestyret framlegges en oversikt over kommunale veger som trenger utbedring. Beløpet for lån, fastsettelse etter prioriteringer fra teknisk etat.

10 Side 10 av 16 Kommunestyret i møte sak 53/13: Morten Halvorsen forslo på vegne av Solidaritetslista følgende endringer i forhold til rådmannens forslag: REVIDERT BUDSJETT 2013, Kommunestyresak 53/13 FORSLAG FRA SOLIDARITETSLISTA, I FORHOLD TIL RÅDMANNENS FORSLAG Tall i 1000 TEKST ØKTE INNT. RED. UTG. Politikergodtgjørelser 125 Sentrumsplanen (redusert for statlig støtte ) 200 Disposisjonsfond, Vidar Kulturhus 580 Skatteanslag 679 Ytterligere forventning skatteinntekter 1000 Flyplassen 2000 Organisasjon - og ledelsestrukturendringer 1000 Innleie fra vikarbyrå 1250 Reduserte renteutgifter (refinansiering av gjeld) 400 Alternativt: Utsette avdrag på lån Bruk av disposisjonsfond 2556 Økte inntekter / reduserte utgifter Til fordeling reduserte inntekter / økte utgifter 9790 RED. INNT. ØKTE UTG. SFO i Lisleherad og Sætre videreføres 260 Ingen betalingsøking i SFO 100 Beholde stilling i PPT 350 Kulturskolen 150 Ungdomsarbeidet (rusplan og utredning aktiviteter) 150 Skoland aktivitetshus 165 Merkantile stillinger, oppholde nåværende 150 Oppvekst: Innkjøp, overtid, ansettelser 1250 Kultur og stedsutv.: Innkjøp, overtid, ansettelser 75 Helse/omsorg: Innkjøp, overtid, ansettelser 1900 Kortere vakter i turnus ( gjennomføres ikke) 250 Sykehjemsplasser, opprettholdes 3700 Internatstøtte, Seljord, beholdes 150 Hjemmehjelp 4. uke går ut 40 Lærlinger 150 En boligstilling sosial / flyktninger 200 Fond verneverdige bygg (i henhold til vedtekter) 100 Samfunn/teknisk: Innkjøp, overtid, ansettelser Reduserte inntekter / økte utgifter 9790

11 Side 11 av 16 VERBALE FORSLAG Forslag 1. Foreslåtte tiltak, sosialhjelp, skal legges fram for politisk behandling før eventuell gjennomføring. Rettighetene til sosialhjelpsmottakere skal ivaretas. Det er ikke ønskelig med regler som kan innebære utkastelser og bostedsløse i Notodden. Forslag 2. Notodden kommune ber NUAS behandle søknad om støtte til Norsk Bane Forslag 3 Kommunen ber styret i Notodden Lufthavn arbeide med inntektsøkninger /utgiftsreduksjoner (for eksempel landingsavgift) og forelegge dette som sak for formannskap / kommunestyre

12 Håvard Bakka foreslo på vegne av H, V, FrP, KrF, AP og SP følgende endringer i forhold til rådmannens forslag: Side 12 av 16 REVIDERT BUDSJETT Vedtatt budsjett Rådmannens forslag til rev. budsjett H, V, FrP, KrF, Ap, SP s forslag til rev. budsjett inge r Noter Finans Overføre tilskudd ressurskrevende brukere til HOS Redusert skatt Redusert rammetilskudd Økt eiendomsskatt Bruk av disposisjonsfond Skatteanslaget økes Sum tiltak Felles/sentraladministrasjon Skogen Vel garantiansvar Vidar kulturhus garantiansvar Tilskudd Notodden Lufthavn Nettbrett kontrollutvalget Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Sum tiltak Oppvekst Økning spesialundervisning, lærerårsverk Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Legge ned SFO Sætre og Lisleherad Økt pris SFO Reduksjon PPT Reduksjon merkantile stillinger skole Diverse kutt Avslutte skolevurderingsprosjektet med HIT Kulturskolen Sum tiltak

13 Side 13 av 16 Kultur og stedutvikling Ungdomsklubb, feilføring og forsinkelse kutt Skoland Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Skoland Sum tiltak Helse og omsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Merforbruk hjemmebaserte tjenester Merforbruk NOS Raskere psykisk helsehjelp Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Mindreforbruk medfinansiering sykehusforbruk Redusert støtte internat vdg.skole Seljord Kortere vakter turnus Hjemmehjelp hver 4 uke Gjennomføre nedlegging av 5 sykehjemsplasser + 5 nye Sum tiltak Sosial og flyktninger Merforbruk sosialhjelp Økt oppfølging av aktivitet og økonomiforvaltning Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Absolut krav om aktivitet Økt krav om økonomiforvaltning Sum tiltak Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Økt arealdrift lokaler Feilbudsjettert avtale brann Hjartdal Reduksjon i innkjøp, overtid og ansettelser Diverse kutt Sentrumsplanen - tilskudd fra Riksantikvaren Sum tiltak Sum ramme totalt Sum tiltak - - -

14 Side 14 av 16 Kommentarer: 1 Redusert skatteinngang: Skatteanslaget heves med 679 tusen kroner. Reduksjonen i rammetilskuddet (kompensasjonen til skattesvake kommuner) endres dog ikke. Dermed følges intensjonen fra opprinnelig budsjett med å ligge nærmere finansdepartementets Grønt Hefte for Notodden enn Telemarkforsknings beregninger. 2 Bruk av disposisjonsfond: Saldering utover rådmannens forslag med 1336 tusen kroner. 3 Forlengelse av avdragstid på lån: Det forutsettes at minimumsavdragene heves med tilsvarende beløp (2500) i forbindelse med budsjett På lengre sikt, bør løpetiden på lån reduseres og tilsvare normalt kapitalslit. 4 Reduksjon PPT: Stillingsreduksjon foretas ikke, og får helårsvirkning i Kulturskolen: Beløpet (150) er å betrakte som redusering av vedtatt kutt i budsjettet (300). Det forutsettes på denne måten at det ikke beregnes helårsvirkning i budsjett Skoland: Beløpet (165) er å betrakte som redusering av vedtatt kutt i budsjettet. Det forutsettes på denne måten at det ikke beregnes helårsvirkning i budsjett Redusert støtte internat vdg.skole Seljord: 8 Gjennomføre nedlegging av 5 sykehjemsplasser + 5 nye: Dette tilhører fylkeskommunens ansvarsområde og bør på sikt fases ut. Sykehjemsplasser opprettholdes til hjemmebaserte tjenester er styrket med hverdagsrehabilitering og kompetanse til å overta større oppgaver (medio august) og tas opp til ny behandling i kommunestyret 19. september. Verbalforslag: A B C D Notodden kommune ber NUAS behandle søknad om støtte til Norsk Bane. Rådmannen og Ordfører bes se på muligheten for å benytte Bok & Blueshus til kommende kommunestyremøter når dette står ferdig. Rådmann tar initiativ til en gjennomgang av organisasjonen med tanke på mulige innsparinger. I dette ligger vurdering av tjenester, ledelsesmodeller og struktur. Lån vegvedlikehold: I forbindelse med budsjett 2014, tas det sikte på økt låneopptak til kommunale veier for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Beløpet fastsettes etter prioriteringer fra teknisk etat / teknisk utvalg.

15 Andre verbalforslag: Side 15 av 16 Håvard Bakka foreslo på vegne av Arbeiderpartiet: Notodden kommune skal ta ansvar for drift av Lisleherad gressbane og Lerkelunden gressbane i Gransherad innenfor de rammer de har in dag inntil Notodden kommune kommer til enighet med idrettslagene om overtakelse av drift og vedlikehold av disse anleggene. Berit Hersir Lund (SOL) foreslo: Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med Lisleherad FAU med sikte på en videreføring av Lisleherad SFO med flere barn. Votering: 1. Fellesforslaget fra H, V, FrP, KrF, AP og SP med endringer i forhold til rådmannens innstilling ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer som ble avgitt for Solidaritetslistas forslag til endringer i forhold til rådmannens innstilling. 2. Solidaritetslistas verbalforslag 1 (tiltak sosialhjelp) falt med 5 mot 36 stemmer. 3. Solidaritetslistas verbalforslag 3 (Notodden lufthavn) falt med 5 mot 36 stemmer. 4. Arbeiderpartiets verbalforslag (Lisleherad og Lerkelunden gressbaner) ble enstemmig vedtatt. 5. Felles verbalforslag A fra H, V, FrP, KrF, AP og SP identisk med SOL s verbalforslag 2 - (søknad fra Norsk Bane behandles av NUAS) ble enstemmig vedtatt. 6. Felles verbalforslag B fra H, V, FrP, KrF, AP og SP (kommunestyremøter i Bok&Blueshuset) ble enstemmig vedtatt. 7. Felles verbalforslag C fra H, V, FrP, KrF, AP og SP (organisasjonsgjennomgang) ble enstemmig vedtatt. 8. Felles verbalforslag D fra H, V, FrP, KrF, AP og SP (vegvedlikehold) ble enstemmig vedtatt. 9. Deretter ble rådmannens innstilling med de endringer som framgår av voteringen ovenfor vedtatt med 36 mot 5 stemmer. Det ble ikke votert over Berit Hersir Lunds forslag med bakgrunn i at kr var lagt inn igjen gjennom det allerede vedtatte fellesforslaget fra H, V, FrP, KrF, AP og SP ref pkt 1 i voteringen over.

16 Side 16 av 16 Saksframstilling: Vedlegg: 1. Revidert budsjett tertialrapport 2013 rådmannens forslag

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 51/14 Møtedato: 25.11.2014 Arkivsak: 14/835 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Formannskapets innstilling til

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE. Kommunestyret. Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl 17.00 NB!! Møtested: Samfunnssalen. Side 1 av 21

NOTODDEN KOMMUNE. Kommunestyret. Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl 17.00 NB!! Møtested: Samfunnssalen. Side 1 av 21 NOTODDEN KOMMUNE 2009 Kommunestyret Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl 17.00 NB!! Møtested: Samfunnssalen Side 1 av 21 MØTEINNKALLING Det innkalles til møte i Notodden kommunestyre torsdag 10.12.2009 kl 17.00

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/5933-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/10 28.10.2010 Eldrerådet 21/10 22.11.2010 Rådet for mennesker med

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2495-4775/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) 2014 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017 (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 25.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 068/13-069/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 ÅRSBUDSJETT Evje og Hornnes kommune 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg Side 3 44 Budsjettskjemaer, drift og investering Side 35 49 Enhetenes rammer, uten

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 24.11.2010 063/10 SLO Administrasjonsutvalget 01.12.2010 022/10 SLO Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2010

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2008 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2013 Sak: PS 144/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2013 Sak: PS 144/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2013 Sak: PS 144/13 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 150 Arkivsak: 13/7479-8 Tittel: SP - SP - BUDSJETT 2014 Formannskapets behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 Økonom Aurskog-Høland kommune ØKONOMIPLAN Aurskog-Høland Kommune Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 2014-2017 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2014-2017... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer