Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan og budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett"

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/ Eldrerådet 21/ Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17/ Ungdomsrådet 11/ Komite omsorg 27/ Komite kultur, næring og miljø 79/ Komite oppvekst 48/ Komite plan 24/ Formannskapet 163/ Kommunestyret Økonomiplan og budsjett Rådmannens forslag til innstilling: Rådmannens forslag til innstilling står på side 1 og 2 i rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett Behandling i Formannskapet Ordføreren foreslo : Formannskapet vedtar at fremlagt forslag til økonomiplan og budsjett sendes utvalg og komiteer til uttalelse. Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Fremlagt forslag til økonomiplan og budsjett sendes utvalg og komiteer til uttalelse.

2 Behandling i Eldrerådet Eldrerådet tar forslag fra Rådmannen til orientering, men vil tilrå at Stjørdal kommunestyre i sitt budsjettarbeid har et spesielt fokus rettet mot situasjonen for Etat omsorg. Tallmaterialet for egen kommune og dette sammenholdt med tall fra nabokommuner samt rådmannens kommentarer - viser en viktig etat som går i underksudd. Eldrerådet ser tre mulige hovedårsaker til en slik situasjon: 1. svakt budsjett- og planarbeid fra etatens side 2. uforutsett økning innenfor de krevende behov og problemområder etaten arbeider med 3. politisk underbudsjettering over tid. Eldrerådet kan fra sitt ståsted vanskelig fastslå hvilken årsakssammenheng som er mest sannsynlig, men vil anbefale at kommunestyret i sitt arbeid frem mot budsjett for 2011 har oppmerksomheten spesielt rettet mot pkt. 2 og 3. Behandling i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering. Behandling i Ungdomsrådet Ungdomsrådet har ingen merknader til rådmannens forslag. Behandling i Komite omsorg Leder fremmet et fellesforslag på vegne av partiene Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre: Drittsbudsjett. Satsninger: 1. Økt driftsbudsjett hjemmetjenester/bosenter kr Midler til kommunepsykolog avsettes med kr stk aktivitørstillinger, fordeles mellom bosenter/sykehjem kr Oppsøkende hjemmesykepleier opprettes, tilføres kr Grønn omsorg økes med kr

3 Finansiering: 1. Rentekompensasjon Stokkan ungdomsskole kr Verbalforslag. 1. Komite omsorg ber rådmannen legge frem sak for Værnesregionen om etablering av interkommunal ordning med eldreombud innen juni Steinar Vigen (AP) fremmet flg. forslag som vedlegges protokollen: På grunn av omlegginga av utløpet av Stjørdal elva, ha vi fått et stort tilsig av sand inn mot strandsonen vår. Dette særlig i området fra moloen til Holmtåa. Pr. i dag kan vi særlig se dette i Molovika. Men også i området fra Storvika og nordover ser vi at området fylles av sand. Denne sanden kan og bør benyttes. Asvo kan for eksempel få som oppgave å pakke sand i sekker og selge billig til innbyggerne. Den saltholdige sanden kan også med fordel benyttes til strøsand. Dermed er fordelen trehodet: Økning av bruksverdien av området en nyttig arbeidsoppgave for Asvo og tilgang av billig sand, både for en enkelt bruker og for kommunen. Mitt forslag er som følger: Uttak av sand fra området mellom Molovika og Holmtåa i Asvo s regi utredes/planlegges. En gjennomføring av dette vil også gi bedring av økonomien til Asvo. Votering: Fellesforslaget fra SP, FrP, H, KrF og V enstemmig vedtatt Rådmannens forslag til innstilling med de allerede endringer enstemmig vedtatt. Behandling i Komite kultur, næring og miljø Uttalelse: Kåre Børseth (AP) foreslår: Komite Kultur, næring og miljø foreslår at ny 50% stilling som gitarlærer tas med i budsjett for Dette for å redusere ventelisten på kulturskolen. Sigrun Bremseth (AP) foreslår: KNM etterlyser midler til Den Kulturelle Spaserstokken. Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. K. Børseths forslag falt med 3 mot 3 stemmer i det leder brukte sin dobbeltstemme. S. Bremseths forslag vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

4 Behandling i Komite oppvekst Uttalelse: Leder Alstadheim (V) foreslo: Fellesforslag på vegne av Venstre, Høyre, KrF og Senterpartiet: Driftsbudsjettet. Satsninger 1. Kompetanse/utviklingsmidler grunnskolen økes med kr PP-tjenesten tilføres Skolehelsetjenesten styrkes med Finansiering 1. Rentekompensasjon Stokkan kr Økt finansinntekt, avkastning på fond kr Rune Hegge (SV) foreslo: Det framlagte fellesforslaget vedlegges protokollen uten realitetsbehandling. Hegges forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Komite plan Økonomiplan , budsjett 2011 Leder foreslo: Økt planressurs Arealforvaltning kr Finansiering: Rentekompensasjon Stokkan Ungdomskole/økt finansinntekt, avkastning på fond kr Per Moen (AP) foreslo: 1. Komite Plan er bekymret for den totale ressursen som etat Teknisk har for å løse de oppgaver som påhviler etaten. Etaten er i perioden , kuttet i lønnsbudsjettet med ca 7,3 mill kr samt andre reduksjoner, som samlet gir et kutt på ca 9,3 mill kr. Komite Plan vil derfor påpeke overfor Formannskap og Kommunestyre følgende området som sterkt trenger økt ressurser: a) Renholdstjenesten må styrkes betraktelig. Dette på pga av stor økning i bygningsareal. b) Styrke ressursene på Arealforvaltning. c) Styrke vedlikeholdsbudsjettet for å ivareta eiendomsverdiene. d) Styrke tilsynsfunksjonen i byggesaker.

5 e) Styrke ressursene på Kommunalteknikk. 2. Kommunen må foreta en gjennomgang om den har tilstrekkelig og riktig areal i sentrum til nye behov innenfor omsorg, oppvekst og kultur/idrett. Votering: Leders forslag enstemmig vedtatt. Moens forslag pkt 1 vedtatt med 4 mot stemmer. Moens forslag pkt 1 a) 1 e) enstemmig vedtatt. Moens forslag pkt 2 enstemmig vedtatt. Behandling i Formannskapet Rådmannen endret sitt pkt 2 i sin innstilling for budsjett 2011til 10 %. Fellesforslag på vegne av partiene Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Driftsbudsjettet. Satsninger 3. Økt driftsbudsjett hjemmetjenester/bosenter Midler til kommunepsykolog avsettes med stk Aktivitørstillinger, fordeles mellom bosenter/sykehjem Oppsøkende hjemmesykepleier opprettes, tilføres Kompetanse/utviklingsmidler grunnskolen økes med kr PP-tjenesten tilføres Skolehelsetjenesten styrkes med Grønn omsorg økes med kr Økt planressurs arealforvaltning Finansiering 1. Rentekompensasjon Stokkan kr Økt finansinntekt, avkastning på fond kr Verbalforslag 4. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak for Værnesregionen om etablering av interkommunal ordning med eldreombud innen juni Sak om ordning med subsidiert salg av et mindre antall tomter i felt eller enkeltvis bes fremlagt snarest, inkludert statutter for tildeling av slike. 6. Alle saker som omhandler endring av betalingssatser skal normalt legges inn i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan

6 7. Kommunestyret forutsetter at første bevilgning til Hegra barneskole flyttes fram fra 2014 til Endelig framdriftsplan fastlegges nå utredningen om ungdomskolen foreligger. 8. Sykehjemsplasser: a) Stjørdal kommune fremskynder utbyggingen a sykehjemsplasser fra 2014 til b) Rådmannen bes om i samarbeid med en privat ideell aktør om snarlig å planlegge en etablering av et omsorgstilbud med sykehjem, omsorgsboliger og andre boløsninger for pleietrengende i sentrum. 9. Kirkelig fellesråd: a) Rådmannen lager et forslag til økonomisk opptrappingsplan for fellesrådet. b) Opptrappingsplanen iverksettes fra saldering av budsjettet våren 2011 og innarbeides i kommunens økonomiplaner. c) Fellesrådets investeringsbudsjett økes med kr hvert år i økonomiplanen. Joar Håve (AP) foreslo: Styrkingsforslag til driftsbudsjettet: Flere sykeheimsplasser 2,0 mill 4,0 mill 4,0 mill Styrking drift Bosenter m/soner 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill Helsestasjon/skolehelsetj 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill Oppfølg. Tjenesten 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill Styrking renhold Tekn. Drift 1,0 mill 1,0 mill 1,0 mill 1,0 mill Økt ramme Tekn. Drift 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill 0,5 mill Komp. hev (Gnist) lærere 2,0 mill 1,0 mill 1,0 mill 1,0 mill PPT - flere stillinger 0,6 mill 1,2 mill 1,8 mill 1,8 mill Styrke spesialundervisningen 4,0 mill 4,0 mill 4,0 mill 4,0 mill Flere lærere 2,0 mill 2,0 mill 2,0 mill 2,0 mill Kulturskolen gitarlærer 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill 0,4 mill SUM 14,0 mill 15,6 mill 18,2 mill 18,2 mill Inndekning av påplussinger i driftsbudsjettet: Reduserte renteutgifter 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill Rentekomp. Stokkan U. 2,75 mill 2,75 mill 2,75 mill 2,75 mill Red. ramme politisk 1,0 mill 1,0 mill 1,0 mill 1,0 mill Styrk midl. rusforebyggende arb. 1,0 mill 1,0 mill 1,0 mill 1,0 mill Avkastning fra fond 2,15 mill 2,15 mill 2,15 mill 2,15 mill Videreføring Verdighetsmrd. 4,0 mill 4,0 mill 4,0 mill 4,0 mill Reduksjon kulturadministrasjon 0,6 mill 0,6 mill 0,6 mill 0,6 mill Økte rammeoverføringer 1,6 mill 4,2 mill 4,2 mill Investeringsbudsjett: Utvidelse Halsen Sykehjem 10 mill 10 mill

7 Inndekning: Investeringsstøtte Staten Fond/brukerbetaling 10 mill 10 mill Verbalforslag: 1. Det bygges NY barneskole i Hegra. Ved neste rullering av økonomiplan avsettes det midler medd tanke på byggestart i Det bygges ny barneskole i sentrum. Ved neste rullering av økonomiplan avsettes det midler med tanke på byggestart i 2013.

8 Foreløpig votering: Håves forslag til styrking av driftbudsjett med inndekning falt med 7 mot 3 stemmer. Håves forslag til investeringsbudsjettet falt med 7 mot 3 stemmer. Fellesforslaget på vegne av partiene Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vedr. satsninger i driftsbudsjettet (pkt 1-9) og med finansiering enstemmig vedtatt. Håves verbalforslag pkt 1 og 2 falt med 7 mot 3 stemmer. Verbalforslagene (pkt 1-6) i fellesforslaget på vegne av partiene Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre enstemmig vedtatt. Endelig votering: Rådmannens forslag til innstilling med de allerede vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Økonomiplan Kommunestyret tar rådmannens forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet for årene til orientering, idet det vedtas at budsjettet skal være økonomisk retningsgivende for kommunens forvaltningsgrener. Pkt. 1 ovenfor innebærer følgende: a) At administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. b) At etatene i god tid fremmer forslag om de tiltak som er forutsatt. c) At man ved senere forslag til årsbudsjett legger økonomiplanen til grunn. Budsjett a) Vedliggende forslag til investerings budsjett for Stjørdal kommune for 2011 vedtas. b) Kommunestyret slutter seg til de tiltak som rådmannen har foreslått i framlegget til driftsbudsjett for 2011 vedrørende økte inntekter og reduserte utgifter. c) Stjørdal kommunes driftsbudsjett for 2011 vedtas som nettorammer fordelt på følgende ansvarsområder. (Tall i 1000 kr.) Ansvarsområde a Rådmann/Org.enhet b. Fellesutgifter Oppvekst og kultur Omsorg Teknisk drift Politiske organ etc Andre ansvarsområder Ufordelt lønnsoppgjør

9 10. Finans Balanse 0 2. Kommunens marginavsetning settes til 10 %. 3. Rammen for sosialutvalgets lånegaranti for året 2011 settes til kr ,- hvor enkeltsaker begrenses til kr ,-. 4. Rådmannen gis fullmakt til å gi forhåndstilsagn om anleggstilskudd til idrettsanlegg for år Rammen for tilsagn er beregnet til 40 % av den bevilgning som blir gitt under post Komite Oppvekst får fullmakt til å fordele timetall for lærere under de aktuelle kapitler innenfor de lønnsrammer som kommunestyret har bestemt. 6. Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt i kommunestyret, jfr. rådmannens forslag til tallbudsjett. Lånets løpe- og avdragstid skal være inntil 30 år. Delegasjon gjelder i hele lånets løpetid. 7. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelser som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder å binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. 8. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele disposisjonspost lønn i samsvar med resultatene for de lokale og sentrale tarifforhandlingene. Følgende endringer ble vedtatt: Driftsbudsjettet for 2011 og økonomiplan Satsninger 1. Økt driftsbudsjett hjemmetjenester/bosenter kr Midler til kommunepsykolog avsettes med kr stk Aktivitørstillinger, fordeles mellom bosenter/sykehjem kr Oppsøkende hjemmesykepleier opprettes, tilføres kr Kompetanse/utviklingsmidler grunnskolen økes med kr PP-tjenesten tilføres kr Skolehelsetjenesten styrkes med kr Grønn omsorg økes med kr Økt planressurs arealforvaltning kr Finansiering 1. Rentekompensasjon Stokkan kr Økt finansinntekt, avkastning på fond kr Verbalforslag 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak for Værnesregionen om etablering av interkommunal ordning med eldreombud innen juni Sak om ordning med subsidiert salg av et mindre antall tomter i felt eller enkeltvis bes fremlagt snarest, inkludert statutter for tildeling av slike.

10 3. Alle saker som omhandler endring av betalingssatser skal normalt legges inn i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. 4. Kommunestyret forutsetter at første bevilgning til Hegra barneskole flyttes fram fra 2014 til Endelig framdriftsplan fastlegges nå utredningen om ungdomskolen foreligger. 5. Sykehjemsplasser: a) Stjørdal kommune fremskynder utbyggingen a sykehjemsplasser fra 2014 til b) Rådmannen bes om i samarbeid med en privat ideell aktør om snarlig å planlegge en etablering av et omsorgstilbud med sykehjem, omsorgsboliger og andre boløsninger for pleietrengende i sentrum. 6. Kirkelig fellesråd: a) Rådmannen lager et forslag til økonomisk opptrappingsplan for fellesrådet. b) Opptrappingsplanen iverksettes fra saldering av budsjettet våren 2011 og innarbeides i kommunens økonomiplaner. c) Fellesrådets investeringsbudsjett økes med kr hvert år i økonomiplanen. Til formannskap, komiteer, nemnder: Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett 2011 m/vedlegg. Rådmannens forslag til tallbudsjett Til kommunestyret: Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett 2011 m/vedlegg. Rådmannens forslag til tallbudsjett Saksopplysninger Rådmannens forslag til økonomiplan for legges frem for formannskapet. Økonomiplanen og budsjettet behandles i råd og komiteer i uke 47, i formannskapet den 30. november og i kommunestyret 16. desember.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser.

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 2004012214 Arkiv sakid.: 2004002404 Saksbehandler: Jan-Günther Myrvang Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 064/04 ELDRERÅDET Dato: 24.11.2004

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd:

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.12.2010 Sak: PS 98/10 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkivsak: 10/3964 Tittel: SP: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Kommunestyrets behandling: Behandling:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/161 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 2008/2792 PS 08/162 PS 08/163 Nordmøre Krisesenter.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Arkivsak: 1101292-14 SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Behandling sak nr.: 68/11 i Kommunestyret den 14.12.2011 Behandling: Uttalelse fra råd for eldre og funksjonshemmede, behandlet

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer