Formannskapet. Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010"

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll /10 Godkjenning av møteprotokoll /10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011 og Økonomiplan

2 Birkenes kommune Formannskapet Onsdag , kl 14: holdt Formannskapet møte på Kommunehuset, møterom Himmelsyna. Møtet ble ledet av ordfører Arild Espegren Videre møtte: Videre møtte: Vararordfører Arild Windsland H Nils Olav Eikenes H, Åse H Dorow H, Odd Øystein Grødum H Anne Kristiansen KrF, Jens Andre Eidet AP, Ingeborg A Dale Ap, Inger E B Slågedal Sv, Odd Gunnar Tveit Frp og Roald Håverstad Sp. Forfall meldt av følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte Parti Wenche Stoveland Sp Roald Håverstad Sp Anne Kathrine Rislaa Ap Jens Andre Eidet Ap 11 medlemmer. Fra adm. møtte: Rådmann Alf Martin Woie, ass rådmann Kjell G Olsen, økonomisjef Lisa Johannessen og formannskapssekretær Kari K Birkeland. 034/10: Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes. FORMANNSKAPET FM-034/10 VEDTAK: Møteprotokollen av godkjennes, enstemmig, 11 stemmer. 035/10: Delegasjonssaker VEDTAK: Delegasjonssaken tas til orientering FORMANNSKAPET

3 FM-035/10 VEDTAK: Delegasjonssaken tas til orientering 036/10: Høring - forslag til endringer i kommuneloven Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune viser til Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev av om forslag til endringer i kommunelova, og vil anbefale at forslag til endring av 7, nr 3 at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter i en kommune ikke blir vedtatt. forslag til ny 39, nr 2 at kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet innen 1. juli året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert ikke blir vedtatt. forslag til ny 39, nr 3 at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organer behandler, ikke blir vedtatt. FORMANNSKAPET Forslag fra Frp v/ Odd Gunnar Tveit: Kulepunkt 1 endres til: Lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter i en kommune Kulepunkt 2 endres til: Lovfeste at kommunestyret i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement innen 1. juli året etter at kommunestyret ble konstituert. Avstemming: Kulepunkt 1 9 stemmer for administrasjonens mot 2 stemmer for Frps forslag Kulepunkt 2 6 stemmer for administrasjonene mot 5 stemmer for Frps forslag Kulepunkt 3 enstemmig vedtatt, 11 stemmer. FM-036/10 VEDTAK: Birkenes kommune viser til Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev av om forslag til endringer i kommunelova, og vil anbefale at forslag til endring av 7, nr 3 at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter i en kommune ikke blir vedtatt.

4 forslag til ny 39, nr 2 at kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet innen 1. juli året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert ikke blir vedtatt. forslag til ny 39, nr 3 at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organer behandler, ikke blir vedtatt. 037/10: Årsbudsjett 2011 og Økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 6 vedtas. 2. Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/ Fra endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 6. I 2010 opptas lån for kr mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/2012. ELDRERÅDET Nytt pkt 8 i forslag til vedtak Forslag fra Rådmannen

5 Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring reduseres med kr til Ansvar 1600 Tingforsikring reduseres med kr til Ansvar 6200 Spesialtiltak økes med kr til Forslag fra leder Gunnar Gyberg: Eldrerådet vil henstille om at den sosiale profilen på barnehagebetalingen opprettholdes. Avstemming: Enstemmig for rådmannens forslag med nytt pkt 8 og leders forslag. ER-013/10 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 6 vedtas. 2. Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/ Fra endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 6. I 2010 opptas lån for kr mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/ Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring reduseres med kr til Ansvar 1600 Tingforsikring reduseres med kr til Ansvar 6200 Spesialtiltak økes med kr til

6 Eldrerådet vil henstille om at den sosiale profilen på barnehagebetalingen opprettholdes. TJENESTEUTVALGET Hilde Høygilt H erklærte seg inhabil etter kommunelovens 40 2 b og ba om Tjenesteutvalgets vurdering, og fratrådte møte, 10 medlemmer Gunnar Høygilt H ba Tjenesteutvalget vurdere egen habilitet, og fratrådte møte, 9 medlemmer. Tjenesteutvalget erklærte Hilde Høygilt H inhabil etter kommunelovens bestemmelser, enstemmig 9 stemmer. Knut Suggelia H tiltrådte møte, 10 medlemmer Tjenesteutvalget erklærte G Høygilt habil etter forvaltningslovens bestemmelser, enstemmig 10 stemmer. Gunnar Høygilt tiltrådte møte, 11 medlemmer. Leder A K Birkeland informerte om mottatte brev fra foreldre til barn, arbeidsutvalg og fra ansatte i de kommunale barnehagene vedr barnehagebudsjettet Økonomisjef Lisa Johannessen informerte om at Birkenes kommune mottar kr av eldremilliarden i 2010, i tillegg til kr til fysioterapi. Driftsbudsjettet Forslag fra Høyre Det innarbeides en resultatforbedring i driftsbudsjettet i størrelsesorden 2,5 mill kroner, som utgjør ca 0,9% av driftsinntektene. Beløpet avsettes i sin helhet til disposisjonsfondet. Forkastet med 6 mot 5 stemmer Forslag fra Høyre Ansvar 4206 Generelle kulturformål Opprettholdes på 2010 nivå: Økes med kr Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr Vedtatt enstemmig 11 stemmer Forslag fra Høyre Ansvar 4211 Andre idrettsanlegg opprettholdes på 2010 nivå: Økes med kr Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr

7 Vedtatt enstemmig 11 stemmer Forslag fra Senterpartiet Ansvar 1129 Bygdeutviklingsprosjekter økes med kr til stimuleringsmidler / bygdeutvikling på Engesland og Herefoss Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr Vedtatt med 10 mot 1 stemme. Forslag fra Senterpartiet Ansvar 1441 Private veier økes med kr Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr Vedtatt enstemmig, 11 stemmer Forslag fra Kristelig folkeparti Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Tjenesteutvalget tilrår at barnehagesektoren tilføres kr fra Ansvar 6200 Fellestiltak. I tillegg arbeides det inn ytterligere midler for å hindre at kvaliteten på barnehagene forringes. Vedtatt enstemmig, 11 stemmer Forslag fra Kristelig folkeparti Ansvar 8000 Tilskudd til drift kirke Overføring til Kirkelig fellesråd økes med kr , slik at det også kan opprettes stilling som menighetspedagog i Vegusdal og Herefoss, og Birkenes menighet får kr av den totale overføringen Ansvar 9500 reduseres med kr Vedtatt med 10 mot 1 stemme. Investeringsbudsjett Forslag fra Høyre Nr 5 linje 5:Fremtidig eiendomsmasse med tilpasning av nåværende lokaler i sentrum. Prosjektene forskyves med ett år, slik at kr 18,5 mill flyttes fra 2012 til 2013 og kr 11,5 mill flyttes fra 2013 til 2014 Vedtatt enstemmig, 11 stemmer Nytt pkt 8 i forslag til vedtak Forslag fra Administrasjonen Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring reduseres med kr til Ansvar 1600 Tingforsikring reduseres med kr til Ansvar 6200 Spesialtiltak økes med kr til Forslag fra KrF Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring Art nr reduseres med kr til

8 Ansvar 1600 Tingforsikring art bnr reduseres med kr til Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Art nr økes med kr Ansvar 6200 Spesialtiltak art nr reduseres med kr til kr KrFs forslag enstemmig vedtatt, 11 stemmer. Nytt pkt 9 i forslag til vedtak: Forslag fra Høyre Høyre foreslår en utredning om drift av tjenesteområde teknisk. Vedtatt enstemmig, 11 stemmer. Avstemming: Enstemmig, 11 stemmer. Tjen-077/10 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 9 vedtas med følgende endringer Driftsbudsjettet: Ansvar 1129 Bygdeutviklingsprosjekter økes med kr Ansvar 1441 Private veier økes med kr Ansvar 4206 Generelle kulturformål økes med kr Ansvar 4211 Andre idrettsanlegg økes med kr Ansvar 8000 Tilskudd til drift kirke økes med kr Ansvar 9500 disposisjonsfond reduseres med kr Investeringsbudsjettet Nr 5 linje 5:Fremtidig eiendomsmasse med tilpasning av nåværende lokaler i sentrum. Prosjektene forskyves med ett år, slik at kr 18,5 mill flyttes fra 2012 til 2013 og kr 11,5 mill flyttes fra 2013 til Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/ Fra endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten.

9 5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 6. I 2010 opptas lån for kr 51, 686 mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/ Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring Art nr reduseres med kr til Ansvar 1600 Tingforsikring art nr reduseres med kr til Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Art nr økes med kr Ansvar 6200 Spesialtiltak art nr reduseres med kr til kr Tjenesteutvalget foreslår en utredning om drift av tjenesteområde Teknisk. FORMANNSKAPET Forslag fra ordfører: Nytt pkt 10 - Disposisjonsfondet styrkes ved at det årlig avsettes i budsjettet minst 1% av driftsinntektene. Dette for å stå bedre rustet til å møte de økonomiske utfordringene i kommunen de kommende år. - Det vil også motvirke behovet for å innføre fremtidig eiendomsskatt på boliger og hytter i kommunen. Vedtatt med 9 mot 2 stemmer Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Konkurranseutsetting av sykehjem. Kommunestyre ber Rådmannen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem Forkastet med 10 mot 1stemme Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjeneste. Kommunestyre ber Rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjeneste og øvrige personlige tjenester og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Forkastet med 10 mot 1stemme

10 Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjeneste. Kommunestyre ber Rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjeneste og så fremme forsalg om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Forkastet med 10 mot 1stemme Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Eiendomsskatt verker og bruk. Eiendomsskatten på verker og bruk reduseres gradvis, inndekningen skjer ved å redusere i administrasjonen. Forkastet med 10 mot 1stemme Forslag fra Sv v/inger E B Slågedal: Administrasjonen finner en modell for Frivilligsentral som kobles til for eksempel Kulturkontoret, og at det settes ned ei arbeidsgruppe som arbeider videre med dette. Ordfører foreslo å oversende SVs forslag til administrasjonen for videre arbeid, Vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Ordfører fremmet Tjenesteutvalgets forslag til vedtak Pkt 1 enstemmig vedtatt med endringene i Tjenesteutvalget Pkt 2 enstemmig vedtatt Pkt 3 vedtatt med 10 mot 1 stemme Pkt 4 enstemmig vedtatt Pkt 5 enstemmig vedtatt Pkt 6 enstemmig vedtatt Pkt 7 enstemmig vedtatt Pkt 8 enstemmig vedtatt Pkt 9 enstemmig vedtatt Avstemming: Enstemmig, 11 stemmer. FM-037/10 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 9 vedtas med følgende endringer Driftsbudsjettet: Ansvar 1129 Bygdeutviklingsprosjekter økes med kr Ansvar 1441 Private veier økes med kr Ansvar 4206 Generelle kulturformål økes med kr Ansvar 4211 Andre idrettsanlegg økes med kr

11 Ansvar 8000 Tilskudd til drift kirke økes med kr Ansvar 9500 disposisjonsfond reduseres med kr Investeringsbudsjettet Nr 5 linje 5:Fremtidig eiendomsmasse med tilpasning av nåværende lokaler i sentrum. Prosjektene forskyves med ett år, slik at kr 18,5 mill flyttes fra 2012 til 2013 og kr 11,5 mill flyttes fra 2013 til Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/ Fra endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 6. I 2010 opptas lån for kr 51, 686 mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/ Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring Art nr reduseres med kr til Ansvar 1600 Tingforsikring art nr reduseres med kr til Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Art nr økes med kr Ansvar 6200 Spesialtiltak art nr reduseres med kr til kr Tjenesteutvalget foreslår en utredning om drift av tjenesteområde Teknisk.

12 10. Disposisjonsfondet styrkes ved at det årlig avsettes i budsjettet minst 1% av driftsinntektene. Dette for å stå bedre rustet til å møte de økonomiske utfordringene i kommunen de kommende år. Det vil også motvirke behovet for å innføre fremtidig eiendomsskatt på boliger og hytter i kommunen. Birkeland, Kari K Birkeland formannskapssekretær

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 14.03.2012 006/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.01.2012 007/12 Meldinger 008/12 Avtale med Telenor om mobilutbygging 009/12 Aanesland Fabrikker as - søknad

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 033/13 Felles enhet for regnskap og lønn i Birkenes og Lillesand kommuner Birkenes kommune Formannskapet Tirsdag 19.112013, kl 17:00-17:30 holdt

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/5933-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/10 28.10.2010 Eldrerådet 21/10 22.11.2010 Rådet for mennesker med

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/52 25.11.2010 Kommunestyret 10/108 15.12.2010

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/52 25.11.2010 Kommunestyret 10/108 15.12.2010 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2010/1195-6/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/52 25.11.2010 Kommunestyret 10/108 15.12.2010 Budsjett for

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtedato: 11.12.2013 Møtetidspunkt: Kl.

Detaljer

Protokoll fra budsjettbehandlingen

Protokoll fra budsjettbehandlingen OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2011/1177-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 11/62 24.11.2011 Kommunestyret 11/145 14.12.2011 Budsjett for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2000 Tid : fra kl. 18.00 til kl. 19.35 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer