Porsgrunn kommune Regnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn kommune Regnskap 2012"

Transkript

1 - 3 -

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 5 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 8 Regnskapsskjema 2A: Investeringsregnskapet... 9 Regnskapsskjema 2B: Investering pr. prosjekt Regnskapsskjema 3: Balanseregnskapet Regnskapsskjema 4: Økonomisk oversikt - drift Regnskapsskjema 5: Økonomisk oversikt - investering Note 1 Arbeidskapital Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP) Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK) Note 3 Garantiforpliktelser Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid Note 5 Fond Note 6 Selvkosttjenester Note 7 Kapitalkonto Note 8 Diverse kommentarer Note 9 Langsiktig gjeld Note 10 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler/anleggsmidler Note 11 Ytelser til ledende personer og revisor Note 12 Finansielle anleggsmidler - obligasjoner Note 13 Anleggsmidler Balanseregnskapet vist pr konto Spesifikasjon drift Revisors beretning

3 Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). Porsgrunn Kommune følger de regnskapsstandarder og høringsutkast som til en hver tid er gjeldende. Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og er inntekts- eller utgiftsført i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 10 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld, beregningene har egen note for KLP og SPK (2A og 2B). Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til virkelig verdi. Kommunen har markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, de er klassifisert som omløpsmidler. Disse verdipapirene er vurdert til virkelig verdi pr Anskaffelseskost Ved lånefinansiering av investeringer er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. I vann avløp og renovasjons området består kapitalkostnadene av avskrivninger og kalkulatoriske renter. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av kommunalt foretak (KF), KEOPS. Knardalsstrand renseanlegg, Tolketjenesten, Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland, Miljørettet helsevern, Luftovervåkning i Grenland og Arbeidsgiverkontrollen er organisert som interkommunale samarbeid iht kommuneloven 27, sammen med kommuner i Grenland. Fordelingsnøkkel av utgiftene er avtalt mellom deltakerkommunene. Keops avlegger selvstendig regnskap som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 4 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til virksomheten. Porsgrunn Kommune er deltaker i flere AS og IKS (Inter Kommunale Selskaper) som kan underlegges selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Porsgrunn Kommune

4 Noen av selskapene har hovedkontor i Porsgrunn. Alle selskapene leverer egne regnskaper. Selskap Kontorkommune Eierkommuner Kompetanseutvikling Grenland AS Porsgrunn Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Reiselivsselskapet Grenland Grenland AS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Kjølnes Bygg AS Porsgrunn Eid gjennom Porsgrunn Utvikling AS Porsgrunn Utviklingsselskap AS Porsgrunn Porsgrunn Kommune Grenland Havn IKS Porsgrunn Skien, Porsgrunn og Bamble Telemark Kontrollutvalgs sekretariat IKS Bø Alle kommuner og fylkeskommunen unntatt Skien Telemark Kommunerevisjon IKS Skien Alle kommuner i fylket, Telemark fylkeskommune, Lardal og Larvik Gea Norvegica Geopark IKS Tønsberg Telemark- og Vestfold fylkeskommune og en rekke kommuner i de samme fylkene - 6 -

5 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde (tall i 1000 kroner) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 Formannskap Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Barn, unge og kultur Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Helse og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Plan og kommunalteknikk Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Kirke og trossamfunn Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Ikke fordelte utgifter/inntekter Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Alle rammeområdene Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift

7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet (tall i 1000 kroner) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Opprinnelig budsj Regnskap 2011 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering Udekket / Udisponert

8 Regnskapsskjema 2B Investering pr. prosjekt Nr.. Prosjekt Regnskap 2012 Reg. budsj Oppr. budsj Investering 2011 Formannskapet 0957 Overføring fra driftsregnskapet Digitale folkevalgte IT-investeringer ÅBEV Nytt e-post og kalendersystem Oppgradering av MS Office Nytt IT system lønn og personal Nytt sak og arkivsystem Pc- servisesenteret Økt behov lagring/backup Ny ansattportal Nytt kurslokale - Utviklingsavd Avsetning til garantiarbeider Formannskapet Barn, unge og kultur 1249 Ny modul Extense Div. skoler tilpasn. funksjonsh Tveten barneskole Grønlie skole funksjonsh Ny skole Heistad Fornying IKT og inventar skolene Brattås skole, strakstiltak Brevik skole, strakstiltak Motorikk-bane Tveten Heistad ungdomsskole Brevik - skolestruktur Stridsklev b - skolestruktur SFO - Stridsklev Vestsiden skole - solavskjerming Vestsiden skole - Delevegger Grønli skole - utvidelse Utearealer skole og barnehage Stridsklev skole - BOVIS Sandblåsing Dikkon Nye barnehageplasser Lundelia barnehage, ombygging IKT barnehager Nytt inventar og utstyr biblioteket Ælvespeilet - nytt kulturhus Filmsentret Charlie oppgrad Digitalisering utbedring lyd sal Steder av historisk interesse Kjølnes - ny svømmehalll Skateanlegg - Campus Kjølnes

9 Nr.. Prosjekt Regnskap 2012 Reg. budsj Oppr. budsj Investering Idrett, inventar og utstyr Lysløyper - utskifting PCB Nytt sentrumstilbud for ungdom Barn, unge og kultur Helse og omsorg 1250 Ny fiberlinje St.Hansåsen Elektronisk samhandling - helse Ny server legevakta NAV - inventar og utstyr Nye sykehjemsplasser - Brevik Inventar sykehjemmene St. Hansåsen - verandaer Nye sykehjemspl. - Vestsiden St.Hansåsen - ombygging 4. etg St.Hansåsen ombygg. trinn II St.Hansåsen - sluttføring Utskifting møbler St.Hansåsen Gerica Mobil Pleie Blåveiskroken, til-/ombygging Riving Manalåsen Minibuss - sykehjem Rolandsvegen bofellesskap Saturnveien - ny avlastn.bolig Minibuss hus personer med spes behov Kjøp av utleieboliger/leiligheter Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk 1502 Storgata 153 Apotekseksjonen Kjøp av bil byggdrift Innløsning festetomter Salg tomter - bolig Salg av hytte Frøystul Salg eiendom Porsgrunn utvikling Boliger mindreårige flyktninger Skomværbygget Universell utforming, Utstyr brannvesenet ÅBEV Sprinkling Brevik Kjøp av eiendom Eiendomsforv. - kostnadssetting Bygg - myndighetskrav Klimaanlegg Floodsgt Eiendomsforv. utviklingstiltak Arealeffektivisering Eiendomsforv. - brannpålegg Kameraovervåkning utsatte bygg ENØK tiltak, energi, klima HC - tilpassing kommunale bygg Sentrumstunnelen

10 Nr.. Prosjekt Porsgrunn kommune Regnskap 2012 Reg. budsj Oppr. budsj Investering Herøyakanalen Rehabilitering vann ÅBEV Tiltak i forb. med vanndirektivet Mjøvann - nedslagsfelt Valleråsen renseanlegg Ny hovedvannledning Rehabilitering avløp ÅBEV Omlegging avløp Floodeløkka Knardalsstrand renseanlegg Knardalsstrand slamlinje Knardalsstrand - oppgradering Sikring av høydebasseng Knarrdalsstrand renseanlegg Renovasjon - dypoppsamling Hytterenovasjon Ny driftssentral KRA Skjærgårdstjenesten - ny base Skjærgårdstjenesten ny base Rasfarlige områder, sikring Stabiliseringstiltak i elva Parker, lekeplasser, friarealer Ormefjorden Ulesundvn Olavsb. stupetårn og badebrygge BRA midler Lilleelva / Storediket sikring m.m Oppfølging reg. plan Brevik Boligfelt utbygging i komm. regi Lønnebakke ind. område Kammerherreløkka Trafikksikringsmidler Div. vegutbedringer Fornyelse av maskiner Oppgradering av komm. bruer Utbygging av vannbåren varme Strakstiltak kollektivtrafikk Miljøgate Rådhuset - Osebro Miljøgate Storgata Parkeringsordning Plan og kommunalteknikk Kirker 7904 Vedlikehold kirkebygg Sikring av gravminner Seremonibygg Eidanger kirkegård Kirkene - brannsikring Orgel Stridsklev kirke Tørrmo kapell - oppgradering Digitalisering av kirkegårder Nybygg Østre kirke Kirker SUM PORSGRUNN

11 Regnskapsskjema 3: Balanseregnskapet (tall i 1000 kroner) EIENDELER Regnskap 2012 Regnskap 2011 A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler KLP STP Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Premieavvik KLP STP Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser KLP STP Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Porsgrunn, / Per Wold Rådmann Per Ivar Eidem Regnskapssjef

12 Regnskapsskjema 4: Økonomisk oversikt drift (tall i 1000 kroner) Regnskap 2012 Regulert budsj Opprinnelig budsj Regnskap 2011 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsminder) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

13 Regnskapsskjema 5: Økonomisk oversikt - investering (tall i 1000 kroner) Regnsk Reg. budsj Opprinnelig budsj Regnsk INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Disp. av tidligere års regnsk.messige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / Udisponert

14 NOTER Note 1 Arbeidskapital Porsgrunn kommune Kapittel Balansen Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital i balansen Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-) Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet Driftsregnskapet 2012 Investeringsregnskapet 2012 Art Beløp Art Beløp Sum + Sum inntekter Sum inntekter Sum utgifter - Sum utgifter , , Avskrivninger Eksterne finansinnt./- transer + Eksterne finans. transer , 909, , 920, Ekst. finansutg./-transer 500, 509, 510, Eksterne finans. Transer 510, 520, Sum/differanse Sum/differanse

15 Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2012 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arb.giveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Amortisering premieavvik tidl år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,50 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,16 % Forutsetninger for turnover (F 13-5 bokstav G) : under 20 år 20 % år 8 % år 6 % år 6 % - 0,4% pr år over 25 år år 4 % - 0,2% pr år over 30 år år 1 % - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0 % Uttaksandel pr aldersgruppe i AFP - felles Kom.pensjonsordning: 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % Endringer i regnskapsforskriften 13-4 bokstav D. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringer etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen

16 Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2012 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) Årets pensjonspremie til betaling Administrasjonskostnader Avregning fra tidligere år Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Amortisering premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 4,85 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,16 % Frivillig avgang Uttaksandel pr aldersgruppe Inntil 50 år 3,00 % i AFP - felles kom. pensjonsordning: Over 50 år 0,00 % 62 år 50,00 % Endringer i regnskapsforskriften 13-4 bokstav D. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringer etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen

17 Note 3 Garantiforpliktelser pr Selskapets navn Opprinnelig Beløp Beløp Garanti ansvar % Gyldig tom. Stiftelsen Grenland Folkehøyskole AS Vapro Dalskveiva borettslag Teknikergt./Skiensgt. Omsorgsboliger Magnorveien omsorgsboliger Amundajordet omsorgsboliger Amundajordet bokollektiv Porsgrunn Boligstiftelse, Borgehaven Vanntårnet omsorgsboliger Moseveien omsorgsboliger Frednes omsorgsboliger Porsgrunn Produkter AS Porsgrunn Produkter AS Tippen barnehage Samvirkebarnehagen Skrapeklev Pgr. Foreldrelags barnehage, Melkeveien Liane barnehage Bjørntvedt aktivitetshus Glimmerveien (Thorittunet 13-16) Skrukkerødskrenten borettslag Interkommunalt arkiv Kongsberg Urædd Fotball Vallermyrene Andelslag BA Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Felles sal Sum Porsgrunn kommune har ikke fått nye garantiforpliktelser i løpet av garanti er innløst

18 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid, jf Kommuneloven 11 og 27 Fordeling av utgifter: % vis fordeling ARBEIDSGIVERKONTROLLEN I GRENLAND: Siljan kommune ,00 1,4 Bamble kommune ,00 10,9 Kragerø kommune ,00 10,1 Skien kommune ,00 47,4 Porsgrunn kommune ,00 30,2 Sum fordelte utgifter ,00 100,0 MILJØRETTET HELSEVERN: Siljan kommune ,00 1,8 Bamble kommune ,00 10,7 Kragerø kommune ,00 8,0 Skien kommune ,00 39,1 Drangedal kommune ,00 3,6 Porsgrunn kommune ,95 29,2 Annen finansiering ,04 7,7 Sum fordelte utgifter ,99 100,0 LUFTOVERVÅKING I GRENLAND: Bamble kommune ,00 3,8 Skien kommune ,00 13,3 Porsgrunn kommune ,00 10,2 Annen finansiering ,14 72,7 Sum fordelte utgifter ,14 100,0 TILSYNSKONTORET FOR BYGGESAKER: Bamle kommune ,00 12,0 Drangedal kommune ,00 4,0 Kragerø kommune ,00 9,0 Siljan kommune ,00 2,0 Skien kommune ,00 43,9 Porsgrunn kommune ,14 29,0 Annen finansiering 1 146,14 0,2 Sum fordelte utgifter ,28 100,0 TOLKETJENESTEN: Skien kommune ,00 56,1 Bamble kommune ,00 1,5 Porsgrunn kommune ,55 26,1 Annen finansiering ,94 16,3 Sum fordelte utgifter ,49 100,0 KNARDALSSTRAND RENSEANLEGG: Skien kommune ,00 52,0 Porsgrunn kommune ,47 43,3 Annen finansiering ,00 4,7 Sum fordelte utgifter ,47 100,0-20 -

19 MELLOMVÆRENDE KEOPS KF OG PORSGRUNN KOMMUNE: Porsgrunn kommune er skyldig/har til gode følgende beløp til/hos KEOPS KF pr Konto Beløp KEOPS investering ,00 NAV 2. halvår rest ,00 KEOPS refusjon lønn ,00 Restoppgjør investering KEOPS ,00 Søppeltømming ,00 Sum gjeld ,00 OU-fond KEOPS ,60 Renhold 2012 KEOPS ,00 Prosjektledelse KEOPS ,00 Sum til gode ,

20 Note 5 Fond Kapittel Balansen Endring 2.56 Disposisjonsfond Bundne invest. fond Ubundne invest. fond Bundne driftsfond Sum Fond Driftsregnskapet 2012 Investeringsregnskapet 2012 Sum Art Beløp Art Beløp Differanse Differanse Differanse Differanse Endring drifts- og investeringsregnskapet Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondet Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Beregnet beholdning Beholdning fra balanse Ubundne investeringsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beregnet beholdning Beholdning fra balanse Bundne driftsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 Beregnet beholdning Beholdning fra balanse Bundne investeringsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beregnet beholdning Beholdning fra balanse

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer