Regnskap Sammen om Porsgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2014. Sammen om Porsgrunn"

Transkript

1 Sammen om Porsgrunn

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering...4 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet...6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde...7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...8 Regnskapsskjema 2B Investering pr. prosjekt...9 Regnskapsskjema 3: Balanseregnskapet Regnskapsskjema 4: Økonomisk oversikt drift Regnskapsskjema 5: Økonomisk oversikt - investering Note 1 Arbeidskapital Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP) Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK) Note 3 Garantiforpliktelser pr Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid Note 5 Fond Note 6 Selvkosttjenester Note 7 Kapitalkonto Note 8 Diverse kommentarer Note 9 Langsiktig gjeld Note 10 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler/anleggsmidler Note 11 Ytelser til ledende personer og revisor Note 12 Spesifikasjon av prinsippendringer Note 13 Anleggsmidler Note 14 Kommunale foretak. Overdragelse fra kommunen til KEOPS Note 15 Balanseregnskapet vist pr konto Spesifikasjon drift Revisors beretning

3 Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). Porsgrunn Kommune følger de regnskapsstandarder og høringsutkast som til en hver tid er gjeldende. Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og er inntekts- eller utgiftsført i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 7 årene. (Tidligere 10 og 15 år). Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld, beregningene har egen note for KLP og SPK (2A og 2B). Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til virkelig verdi. Disse verdipapirene er vurdert til virkelig verdi pr Anskaffelseskost Ved lånefinansiering av investeringer er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr. 2. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. I vann avløp og renovasjons området består kapitalkostnadene av avskrivninger og kalkulatoriske renter. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av kommunalt foretak (KF), KEOPS. Knarrdalstrand renseanlegg, Tolketjenesten, Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland, Miljørettet helsevern, Luftovervåkning i Grenland Grenlandskommunenes innkjøpssamarbeid, kemner og Arbeidsgiverkontrollen er organisert som interkommunale samarbeid iht kommuneloven 27, sammen med kommuner i Grenland. Fordelingsnøkkel av utgiftene er avtalt mellom deltakerkommunene. Keops avlegger selvstendig regnskap som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 4 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til virksomheten. Porsgrunn Kommune er deltaker i flere AS og IKS (Inter Kommunale Selskaper) som kan underlegges selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Porsgrunn Kommune

4 Noen av selskapene har hovedkontor i Porsgrunn. Alle selskapene leverer egne regnskaper. Selskap Kontorkommune Eierkommuner Kompetanseutvikling Grenland AS Porsgrunn Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Reiselivsselskapet Grenland Grenland AS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Kjølnes Bygg AS Porsgrunn Eid gjennom Porsgrunn Utvikling AS Porsgrunn Utviklingsselskap AS Porsgrunn Porsgrunn Kommune Grenland Havn IKS Porsgrunn Skien, Porsgrunn og Bamble Telemark Kontrollutvalgs sekretariat Alle kommuner og fylkeskommunen Bø IKS unntatt Skien Telemark Kommunerevisjon IKS Skien Alle kommuner i fylket, Telemark fylkeskommune, Lardal og Larvik Brevik Ferjeselskap IKS Porsgrunn Porsgrunn og Telemark Fylkeskommune Vekst i Grenland IKS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Revovasjon i Grenland IKS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Gea Norvegica Geopark IKS Tønsberg Telemark- og Vestfold fylkeskommune og en rekke kommuner i de samme fylkene

5 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde (tall i 1000 kroner) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Formannskap Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Barn, unge og kultur Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Helse og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Plan og kommunalteknikk Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Kirke og trossamfunn Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Ikke fordelte utgifter/inntekter Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Alle rammeområdene Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift

7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet (tall i 1000 kroner) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering

8 Regnskapsskjema 2B Investering pr. prosjekt Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Investering Formannskapet 0957 Overførring fra driftsregnskapet IT-investeringer ÅBEV Nytt IT system lønn og personal Nytt sak og arkivsystem Økt behov lagring/backup Ny ansattportal Avsetning til garantiarbeider Formannskapet Barn, unge og kultur 2109 Div.skoler - funksjonshemmede Kjølnes ungdomsskole Tveten barneskole Forskuttering spillemidler Ny skole Heistad Fornying IKT og inventar skolene Heistad ungdomsskole Brevik Oppvekstsenter skolestr Vestsiden skole - solavskjerming Vestsiden skole - Delevegger Grønli skole - utvidelse Utearealer skole og barnehage Klevstrand skole - fotballbinge Lyngveien bh rehab. kjøkken Nytt inventar og utstyr biblioteket Ælvespeilet - nytt kulturhus Ælvespeilet - suplerende tiltak Filmsentret Charlie oppgrad Steder av historisk interesse Kjølnes - ny svømmehalll Idrett, inventar og utstyr Ny idrettshall Heistad Kjølnes stadion div. oppgad Nytt sentrumstilbud for ungdom Meierigården - ungdomstilbudet Barn, unge og kultur

9 Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Investering Helse og omsorg 1250 Ny fiberlinje St.Hansåsen Elektronisk samhandling - helse Mule sykehjem inventar Utsk. Inventar sykehjemmene Nye sykehjemspl. - Vestsiden St.Hansåsen ombygg. trinn II Samlokal. hjemmetj. Eidanger Utskifting møbler St.Hansåsen Vanntårnet - personalbase Sykehjemsutb. i hht bystyresak Sykehjemsutb. trinn 2 - utredning Frednes sykehjem - uteområde Gerica Mobil Pleie Blåveiskroken, tilbygg/ombygg Meierigården, kursrom mv Saturnv. - ny avlastningsbolig hus personer med spes behov Kjøp av utleieboliger/leiligheter Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk 0020 Belønningsordningen Innløsning festetomter Salg tomter - bolig Salg av kommunale boliger Salg eiendom Porsgrunn utvikling Salg av eiendom Boliger mindreårige flyktninger Startlån - opptak/utlån Utstyr brannvesenet ÅBEV Sprinkling Brevik Brannstasjon Sandøya Kjøp av eiendom Eiendomsforv. - kostnadssetting Bygg - myndighetskrav Eiendomsforv. utviklingstiltak Kameraovervåking utsatte bygg ENØK, klima Fremtidens byer HC - tilpassing kommunale bygg Rehabilitering vann ÅBEV Hovenga allé - anl.bidragsavt Frankebukta Tiltak i forb. med vanndirektivet Klyvedammen rehabilitering Pumpestasjon/høydebasseng Nye vannmålere/- soner Ledningsnett Bamble - Bjørkøya

10 Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Investering Plan og kommunalteknikk 7291 Rehab mur i Kastanjehaven Utbyggingsavtale Sentrum Sør Svinholtdammen - tiltak Rehabilitering avløp ÅBEV Omlegging avløp Floodløkka Langangen Bjønnes avløpsanl Ormefjorden vann- og avløpsanl Langangen renseanlegg Knardalsstrand slamlinje Knardalsstrand - oppgradering Ny slam og sugebil Knarrdalsstrand renseanl Ny gravemaskin Renovasjon - dypoppsamling Renovasjon - optisk sortering Ny driftssentral KRA Skjærgårdstjenesten - ny base Rasfarlige områder, sikring ÅBEV Stabiliseringstiltak i elva Parker, lekeplasser, friarealer Olavsberget stupetårn/brygge BRA midler Lilleelva/Storediket sikring Oppfølging reg.plan Brevik Opprusting elvefronten Boligfelt utbygging i komm. regi Gunneklevfjorden utfylling Lilleelva - tursti Kammerherreløkka Trafikksikringsmidler ÅBEV Div. vegutbedringer ÅBEV Fornyelse av maskiner ÅBEV Oppgradering av.bruer/brygger Utbygging av vannbåren varme Egenandel Bypakka Utskifting av gatelys ÅBEV Miljøgate Storgata Plan og kommunalteknikk

11 Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Investering Kirker 5811 Tjenestebolig Eidanger sokn Rehab/vedlikeh. kirkebygg Sikring av gravminner Seremonibygg Eidanger kirkeg Kirkene - rehabilitering mv Tørrmo kapell - oppgradering Digitalisering av kirkegårder Tilskudd gjenr. Østre Porsg. kirke Langangen kirke - brannsikring Kirker Sum

12 Regnskapsskjema 3: Balanseregnskapet (tall i 1000 kroner) EIENDELER Noter Regnskap Regnskap A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler KLP STP 2 A/B Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Obligasjoner Premieavvik KLP STP 2 A/B Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser KLP STP 2 A/B Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Porsgrunn, / Per Wold Rådmann Per Ivar Eidem Regnskapssjef

13 Regnskapsskjema 4: Økonomisk oversikt drift (tall i 1000 kroner) Regnskap Regulert budsj. Opprinnelig budsj. Regnskap DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

14 Regnskapsskjema 5: Økonomisk oversikt - investering (tall i 1000 kr.) Regnsk. Reg. budsj. Opprinnelig budsj. Regnsk. INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Disp. av tidligere års regnsk.messige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering

15 NOTER Note 1 Arbeidskapital Kapittel Balansen Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital i balansen Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-) Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Art Beløp Art Beløp Sum + Sum inntekter + Sum inntekter Sum utgifter - Sum utgifter , , Avskrivninger Ekst. finans- innt./- + Eksterne finans. transer transer , 909, 920, , 911, 920, 921, Ekst. finans- utg./-transer - Eksterne finans. transer 500, 501, 509, 510, 511, , 511, 520, 521, , 521 Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp Differanse

16 Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arb.giveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Amortisering premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 4,65 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,97 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,97 % Forutsetninger for turnover (F 13-5 bokstav G) : Uttaksandel pr aldersgruppe i AFP - felles kommunal pensjonsordning: under 20 år 20 % 62 år 20,0 % år 8 % 63 år 30,0 % år 6 % 64 år 40,0 % år 6 % - 0,4% pr år over 25 år 65 år 50,0 % år 4 % - 0,2% pr år over 30 år 66 år 60,0 % år 1 % - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0 % Endringer i regnskapsforskriften 13-4 bokstav D. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringer etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen. Premiefond KLP-13 KLP-18 KLP-23 IB premiefond Tilført premiefond i året Bruk av premiefond i året UB premiefond

17 Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) Årets pensjonspremie til betaling Administrasjonskostnader Avregning fra tidligere år Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Amortisering premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 4,35 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,97 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,97 % Frivillig avgang Uttaksandel pr aldersgruppe Inntil 50 år 3,00 % i AFP - felles kom.. pensjonsordning: Over 50 år 0,00 % 62 år 50,00 % Endringer i regnskapsforskriften 13-4 bokstav D. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringer etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen

18 Note 3 Garantiforpliktelser pr Selskapets navn Opprinnelig Beløp Beløp Gyldig tom. Stiftelsen Grenland Folkehøyskole AS Vapro Dalskveiva borettslag Teknikergt./Skiensgt. Omsorgsboliger Magnorveien omsorgsboliger Amundajordet omsorgsboliger Amundajordet bokollektiv Porsgrunn Boligstiftelse, Borgehaven Vanntårnet omsorgsboliger Moseveien omsorgsboliger Frednes omsorgsboliger Porsgrunn Produkter AS Porsgrunn Produkter AS Tippen barnehage Samvirkebarnehagen Skrapeklev Liane barnehage Bjørntvedt aktivitetshus Glimmerveien (Thorittunet 13-16) Skrukkerødskrenten borettslag Urædd Fotball Vallermyrene Andelslag BA Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Felles sal Stiftelsen Sjøfartens Hus Sum Porsgrunn kommune har ikke inngått nye garantier i løpet av. Garantien knyttet til stiftelsen Sjøfartens hus ble innløst mars

19 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid, jf. Kommuneloven 11 og 27 ARBEIDSGIVERKONTROLLEN I GRENLAND: Fordeling av utg. % vis fordeling Siljan kommune ,4 Bamble kommune ,0 Kragerø kommune ,7 Skien kommune ,0 Porsgrunn kommune ,9 Sum fordelte utgifter ,0 MILJØRETTET HELSEVERN: Siljan kommune ,8 Bamble kommune ,2 Kragerø kommune ,3 Skien kommune ,3 Drangedal kommune ,7 Porsgrunn kommune ,6 Annen finansiering ,2 Sum fordelte utgifter ,0 LUFTOVERVÅKING I GRENLAND: Bamble kommune ,9 Skien kommune ,9 Porsgrunn kommune ,2 Annen finansiering ,0 Sum fordelte utgifter ,0 TILSYNSKONTORET FOR BYGGESAKER: Bamble kommune ,7 Drangedal kommune ,6 Kragerø kommune ,8 Siljan kommune ,3 Skien kommune ,1 Porsgrunn kommune ,5 Annen finansiering ,2 Sum fordelte utgifter ,0 TOLKETJENESTEN: Skien kommune ,3 Bamble kommune ,1 Porsgrunn kommune ,5 Annen finansiering ,0 Sum fordelte utgifter ,0 KNARDALSSTRAND RENSEANLEGG: Skien kommune ,0 Porsgrunn kommune ,7 Annen finansiering ,3 Sum fordelte utgifter ,0 MELLOMVÆRENDE KEOPS KF OG PORSGRUNN KOMMUNE: Porsgrunn kommune er skyldig/til gode følgende beløp til/fra KEOPS KF pr. 31/12-14: Mentor NAV PK - skyldig Mva kompensasjon PK - skyldig Renholdstjenester KEOPS - skyldig

20 Note 5 Fond Kapittel Balansen Endring 2.56 Disposisjonsfond Bundne investerings fond Ubundne investeringsfond fond Bundne driftsfond Sum Fond Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Art Beløp Art Beløp Sum Differanse Differanse Differanse Differanse Endring drifts- og investeringsregnskapet Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Beløp Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Beholdning Ubundne investeringsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Bundne driftsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 Beholdning Bundne investeringsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning

21 Note 6 Selvkosttjenester (tall i 1000 kroner) Alle beregninger i note 6 er eks mva. Regnskap Selvkostområde VANN Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 97 % 95 % Selvkostområde AVLØP Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 108 % 94 % Selvkostområde RENOVASJON Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 105 % 109 % Selvkostområde KART/DELINGSFORRETNINGER Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader 475 Overskudd/underskudd Selvkostandel 46 % 67 % Selvkostområde PLAN Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 27 % 8 % Selvkostområde FEIING Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 101 % 95 %

22 Regnskap Selvkostområde BYGGESAK Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 72 % 68 % Selvkostområde SLAMTØMMING (Utskilt fra avløp ) Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader 29 0 Overskudd/underskudd Selvkostandel 183 % 0 %

23 Note 7 Kapitalkonto Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og 0 anlegg Nedskrivninger fast eiendom Oppskriving av fast eiendom 0 Avskriving av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og Aktivering av utstyr, maskiner 0 transportmidler og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Salg av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler 0 Nedskrivning av aksjer og andeler 7 Utlån formidlings/startlån Avdrag på formidlings/startlån Utlån sosial lån Avdrag på sosial lån Utlån egne midler Avdrag på utlånte egne midler 0 Avskrivning sosial utlån 0 Oppskriving utlån 0 Avskrevet andre utlån 0 Avdrag på eksterne lån Bruk av midler fra eksterne lån Urealisert kursgevinst utenlandslån 0 Urealisert kurstap utenlandslån 0 UB Pensjonsmidler (netto) UB Pensjonsforpliktelse (netto) Estimatavvik pensjonsmidler Aga pensjonsforpliktelse Reversering nedskriving av fast eiendom 0 Estimatavvik pensjonsforpliktelse Rev. nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Balanse Kapitalkonto Balanse 0 (underskudd i kapital)

24 Note 8 Diverse kommentarer Driftsregnskapet: Driftsregnskapet er oppgjort med et negativt netto driftsresultat på kr. 23,1 mill. Dette etter strykninger av avsetninger til disposisjonsfond på kr. 2,8 mill., samt inntektsføring av budsjettert disposisjonsfond med kr. 0,3 mill. Saldering investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse. Dette etter at det er strøket avsetninger til fond med til sammen ca. kr. 20,8 mill. Dette skyldes merforbruk på prosjektene Ælvespeilet og Heistad skole med henholdsvis kr. 7,1 og 13,7 mill. Tap på krav: Det er i bokført tap med kr. 1,2 mill. Av dette utgjør ca. 0,6 mill avskrivninger på husleiekrav. Minste avdrag: Avdragene som er belastet regnskapet er minste avdragsberegningen, denne er ca. 1,5 mill høyere enn budsjettert beløp. Valutasikring av pengeplasseringene: Det er bokført periodisert tap pr på ca. kr. 2,1 mill. Endelig oppgjør av valutasikringskontraktene skjer ca. 15. mars. Periodisering av variabel lønn: Variabel lønn opptjent i desember, og er utbetalt i januar 2015, er periodisert. I er dette et lavere beløp enn, med kr. 1,4 mill. Sykepengerefusjon: I forbindelse med innføring av nytt HR-system har det vært betydelige utfordringer med sykepengerefusjoner. Ved årsskiftet er det foretatt gjennomganger og avskrivninger av ureelle beløp. Systemet for sykepenger er nå godt innarbeidet. Brevik Fjordbåtselskap IKS Brevik Fjordbåtselskap ble fra 1. januar eget IKS. Den reelle overgangen har skjedd gradvis gjennom året. Dette har medført en del regnskapsmessige utfordringer. Det ble bla. Ikke opprettet egen bruker i KLP før fra siste kvartal. Fra 2015 vil de regnskapsmessige utfordringene være tilbakelagt. Anleggsobligasjoner: Det ble fra gjort endringer i regnskapsforskriften vedr. bokføring av anleggsobligasjoner. Disse obligasjonene skal nå klassifiseres som omløpsmidler. Dette har medført en omklassifisering som har med ført en salgsinntekt og tilsvarende fondsavsetning på NOK 169 mill. i investeringsregnskapet

25 Note 9 Langsiktig gjeld Gjeld Antall lån % av gjeld Snitt lån Kommunalbanken ,0 % Husbanken* ,6 % Obligasjonslån ,2 % Påløpte ikke betalte avdrag ,8 % Sum gjeld ,0 % Renteswapper :Dette gjelder avtaler der kontraktsmotpartene bytter rentebetingelser for et bestemt beløp i en fastsatt periode. Avtalene nedenfor er inngått mot eksisterende gjeld i balansen. Forfall Restgjeld Porsgrunn Margin i forhold mottar til NIBOR ,6 % -0,50 % ,7 % -0,39 % ,1 % -0,13 % Renterisiko fordelt på løpetid og %-andel av total gjeld. Flytende 1-2 år 2-3 år 3-5 år 5-10 år Rentebinding (MNOK) Andel* 75,0 % 10,8 % 9,7 % 0,0 % 6,3 % *Andel med flytende rentebinding skal ikke overstige 75%, jf kommunens finansreglement Finansielle instrumenter MNOK Andel* Krav Gjeld pr 31/ Finansielle instrumenter ,5 % Maks 100% * Finansielle instrumenters andel av total gjeld skal ikke overstige 100% av gjeld på balansen. Største långiver Største enkeltlån < 30% av FK eller MNOK 400. Ved utløpet av året utgjorde største enkeltlån 9,85% av total portefølje Låneforvaltningen er innenfor bestemmelsene i kommunens finansreglement. Av den totale lånegjelden utgjør 458,5 mill kroner lån til selvkostområdene; Vann, Avløp, Renovasjon og Feiing

26 Note 10 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler/anleggsmidler Saldo Saldo Kjøp/salg Avkastnin g i MNOK Avkastning i % Lange midler Norske aksjer 48,6 43,3-5,4 0,1 0,1 Globale Aksjer 94,8 94, ,8 12,6 Eiendomsfond 41,3 43,7-7,7 5,3 12,9 Pengemarked Norge 56 42,3-14,9 1,3 2,3 Norske obligasjoner > 1 år. 119,8 107,2-20 7,3 6,3 Globale obligasjoner 108,7 109,9-6,3 7,6 7,0 Global høyrente 30,2 27,4-4,0 1,2 3,8 Norske "anleggs"-obligasjoner (*) ,5 0 7,5 4,2 Sum lange midler 677,4 653,9-70,3 42,1 6,2 Driftslikviditet Bankkonto 218,0 139,0-85,4 6,4 2,5 Rentefond 69,2 0-70,5 1,3 1,9 Sum likvide midler 287, ,9 7,7 2,5 Samlet portefølje 964,6 792,9-226,2 49,8 5,0 *) Plasseringer i norske anleggsobligasjoner ble t.o.m. kategorisert som anleggsmidler. Iflg endrede forskrifter skal også disse plasseringene kategoriseres som omløpsmidler f.o.m.. Note 11 Ytelser til ledende personer og revisor Ytelser til ledende personer. Rådmann Ordfører Godtgjørelse til revisor. Kommunens revisor er Telemark kommunerevisjon IKS. Samlet godtgjøring til revisor i er kr Dette omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og rådgivningstjenester for Porsgrunn kommune, Keops og Kirkelig fellesråd. Godtgjørelsen dekker også arbeid med kontrollutvalget. Note 12 Spesifikasjon av prinsippendringer Prinsippendring vedr.: År Beløp Feriepenger Merverdiavgift Ressurskrevende brukere SUM prinsippendringer

27 Note 13 Anleggsmidler Tekst Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Ingen avskrivning 5 år 10 år 20 år Inngående balanse Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi Tekst Gruppe 4 Gruppe 5 Sum 40 år 50 år alle grupper Inngående balanse Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi Note 14 Kommunale foretak. Overdragelse fra kommunen til KEOPS Eiendeler/Anleggsmidler Regnskap Regnskap Faste eiendommer og anlegg

28 Note 15 Balanseregnskapet vist pr konto Konto Konto(T) Regnskap Regnskap 21 Omløpsmidler 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd i: Servicesenteret særkasse Porsgrunn kino kontorkasse Porsgrunn kino vekslepenger P.P.R.kontoret kontorkassa Grunnskolene samlet kontorkasse Musikkskolen kontorkasse Legevakten kontorkasse Barnevernet, kontorkasse St.Hansåsen sykehjem kontorkasse Frednes sykehjem kontorkasse Enslige mindreårige flyktn. - Falkeveien Kronekort etablering ungdomsboliger Enslige mindreårige flyktn. - Safirveien Mule Sykehjem Mule bo- og servicesenter kontorkasse Hjemmesykepleien distrikt 1 vest Hjemmetj. distrikt Eidanger Hjemmetj. distrikt Stridsklev Saturnv. barne-og ungdomssenter Junovn. botiltak kontorkasse Granlia 27 prosjekt klient kontorkasse Vestsiden bo-aktivitetsenter kontorkasse Doktorløkka bosenter kontorkasse Lundelia barnehage kontorkasse Gartnerløkka dagsenter dagsenter Ælvespeilet kulturhus Hovedbiblioteket m.f. kontorkasse Hovedbiblioteket vekslepenger Porsgrunnshallen vekslepenger Stridsklevhallen kontorkasse Fritidsklubbene samlet kontorkasse Kasse Mule aktivitetsenter Brevik brannstasjon kontorkasse Fjordbussene kontorkasse Fjordbussene vekslepenger Kasse Tveten U-skole DnB Hovedfolio kto.nr Dnb hjelpefolio lønn Dnb OCR (gml) Dnb hjelpefolio legevakt DnBNOR OCR (ny) Dnb Idrettshaller salg kafeteria Dnb Idrettshaller salg solarier DnB Nav sosial - nødkonto

29 Konto Konto(T) Regnskap Regnskap Dnb p-bøter kto.nr DnB Charlie bet.term./døgnsafe Seminar legevakta Dnb parkeringsavgift DnB Kulturskolen - elevstipend Dnb månedlig P-avgift Dnb Ælvespeilet Dnb hjelpefolio kto.nr Dnb Telebank sos.ktr Dnb Avtalegiro ordning Dnb botilskudd kto Sparebanken Grenland folio kto.nr Sparebank Feriehjemstyret Sparebank Bamble og Langesund Sp.bank Bamble og Langesund Sp.bank Maxi Sparebank 1 Tveten skole Sparebank 1 Granlia Dnb fond tilfluktsrom kto.nr Dnb forvaltningslån renter kto.nr Dnb forvaltningslån avdrag kto.nr Olaf & Signy Willums legat/fond Dnb Client account Gabler globale obligasjoner tidl. Pimco Transaksjonsfond Gabler Wassum forvaltning - globale aksjer Nordea obligasjon II Wassum - Norske aksjer DnB Obligasjon DnB Likviditet 20 (V) Nordea Likviditet Pluss Dnb skattetrekkskonto Dnb barnevernsfond Depositum Sentrum Fysikalske Frisklivsenteret Kasse, postgiro, bankinnskudd i: Obligasjoner utstedt av: Sparebanken 1 Hedemarken, 3, Obl. Skien kommune 4,5% 21/ Obl. Rælingen kommune 4,445% 20/ Obl. Statskraft AS 5 % 10/ Obl. Sp. bank 1 Boligikreditt 5,95 % 16/ Obl. Sparebanken Møre 6,2% 4/ Obl. Terra Boligkreditt AS 5 % 16/ Obl. DnBNOR Boligkreditt AS 4,6 % Sparebanken Hedemark 4,3-2/ Entra Eiendom AS 5,55 25/ Sparebank 1 Nord-Norge 4,2 6/ DnB NOR Bank ASA 5,25 14/ Sparebanken Sør 4,65 11/ BN Bank ASA 4,5 22/

30 Konto Konto(T) Regnskap Regnskap Aurskog Sparebank 3,5 4/ Storebrand Boligkreditt AS 5, Sparebanken Vest 3, Avinor AS 3, Sparebanken 1, SR bank ASA, 3, Obl. Sparebanken Sør 4,25% 19/ Trøndelag Bomveiselskap AS 4,5 %, Oslo kommune 3,65 %, 8/ Sparebanken Øst Boligkreditt AS 3,05 %, 5/ BlueBay internationalt obligasjonsfond Obligasjoner utstedt av: Kortsiktige fordringer overfor: Aktiverte sykepenger Sykepenger clearing Aktiverte feriepenger av sykepenger Ref merverdiavgiftkompensasjon Forskudd lønn januar Forskudd lønn 31.desember Forskudd kjøregodtgjørelse Netto lønn diverse feilutbetalinger Interimskto. div. debitorer Avregning Charlie Avregning kafesalg hallene Kundefordringer komfakt (ekko) Kundefordringer Agresso Kundefordringer parkering Uidentifisert innbetaling Obl. Hafslund ASA 6,2 % 9/ Obl. Larvik kommune 5,5 % 17/ Obl. Sp.bank 1 Boligkreditt 5,95 % 16/ Terra BoligKreditt 5,0% 16/ DnBNOR Boligkreditt AS 4.6% Entra Eiendom AS 5,55 25/ DnB NOR Bank ASA 5,25 14/ Sparebanken Sør 4,65 11/ BN Bank ASA 4,5 22/ Storebarnd Boligkreditt AS 5, Sparebanken 1, Nordnorge, 4, Trøndelag Bomveiselskap AS, 4,5 % Oslo kommune, 3,65 % 8/ Kraft konto klientkonto Bergen energi Skogrådets skogavgift kfr Porsg. komm. boligstiftelse Brevik Fergeselskap KF Kortsiktige fordringer overfor: Aksjer og andeler utstedt av: Aberdeen Property Inv. Europa Aberdeen Property Inv. Asia Aksjer og andeler utstedt av:

31 Konto Konto(T) Porsgrunn kommune Regnskap Regnskap 219 Premieavvik KLP premieavvik, arbeidsgiveravgift KLP premieavvik Premieavvik Omløpsmidler Anleggsmidler 220 Pensjonsmidler KLP pensjonsmidler STP pensjonsmidler KLP estimatavvik pensjonsmidler SPK estimatavvik pensjonsmidler Pensjonsmidler Aksjer og andeler utstedt av: KLP fellesordn. egenkaptilsk KLP sykepleiere egenkaptilsk Telem. kontrollutv. TK-IKS Telem. komm. rev. IKS Brevik Ferjeselskap IKS Vekst i Grenland IKS Skien BBL Gren. ung hjem Attføringssenteret Rauland 11 aksjer Bibilioteksentralen al 26 aksjer GREP Komp. utv. Grenland AS Eidsiva rederi asa 10 aksjer 5/2, Foreningen Norden 10 andeler Gautefall alpinsenter a/s 5 aksjer Gautefall turisthotell 10 aksjer Norsk Hydro asa 1500 lign.kurs 64, StatoilHydro asa 1293 lign.kurs 143, Yara International asa 300 aksjer 215, Nystrand båtforening 1 andel Studentersamfunnets hus 20 andeler Telemark interkommunale næringsfond Telemarksreiser a/l 10 aksjer Turist-trafikk Dalen a/s 50 stk. av Vekst i Grenland 45 stk. av kr Rekom as 32 aksjer av kr Skagerak Energi AS aksjer kr BTV inv.fond A/S Energi og miljøkapital AS Aksjer Porsgrunn Utvikling AS Grenland Vestfold Biogass A/S Obl. Hafslund ASA 6,2% 9/ Obl. Sparebanken Sør 4,25% 19/ Obl. Skien kommune 4,5% 21/ Obl. Rælingen kommune 4,445% 20/ Obl. Statskraft AS 5 % 10/

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Porsgrunn kommune Regnskap 2012

Porsgrunn kommune Regnskap 2012 - 3 - INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 5 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 8 Regnskapsskjema 2A:

Detaljer

Regnskap 2008. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2008. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering...4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde...7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap.... 5 Regnskapsskjema 2 B fordeling

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole

ÅRSREGNSKAP 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole ÅRSREGNSKAP Nordkisa skole Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Ullensaker kommune Årsregnskap Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 3 2 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2010. 15. mars 2011

Regnskap 2010. Regnskap 2010. 15. mars 2011 Regnskap 2010 15. mars 2011 1 Innholdsfortegnelse Regnskap 2010 Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Driftsregnskap... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer