Regnskap Sammen om Porsgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2014. Sammen om Porsgrunn"

Transkript

1 Sammen om Porsgrunn

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering...4 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet...6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde...7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...8 Regnskapsskjema 2B Investering pr. prosjekt...9 Regnskapsskjema 3: Balanseregnskapet Regnskapsskjema 4: Økonomisk oversikt drift Regnskapsskjema 5: Økonomisk oversikt - investering Note 1 Arbeidskapital Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP) Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK) Note 3 Garantiforpliktelser pr Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid Note 5 Fond Note 6 Selvkosttjenester Note 7 Kapitalkonto Note 8 Diverse kommentarer Note 9 Langsiktig gjeld Note 10 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler/anleggsmidler Note 11 Ytelser til ledende personer og revisor Note 12 Spesifikasjon av prinsippendringer Note 13 Anleggsmidler Note 14 Kommunale foretak. Overdragelse fra kommunen til KEOPS Note 15 Balanseregnskapet vist pr konto Spesifikasjon drift Revisors beretning

3 Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). Porsgrunn Kommune følger de regnskapsstandarder og høringsutkast som til en hver tid er gjeldende. Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og er inntekts- eller utgiftsført i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 7 årene. (Tidligere 10 og 15 år). Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld, beregningene har egen note for KLP og SPK (2A og 2B). Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til virkelig verdi. Disse verdipapirene er vurdert til virkelig verdi pr Anskaffelseskost Ved lånefinansiering av investeringer er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr. 2. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. I vann avløp og renovasjons området består kapitalkostnadene av avskrivninger og kalkulatoriske renter. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av kommunalt foretak (KF), KEOPS. Knarrdalstrand renseanlegg, Tolketjenesten, Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland, Miljørettet helsevern, Luftovervåkning i Grenland Grenlandskommunenes innkjøpssamarbeid, kemner og Arbeidsgiverkontrollen er organisert som interkommunale samarbeid iht kommuneloven 27, sammen med kommuner i Grenland. Fordelingsnøkkel av utgiftene er avtalt mellom deltakerkommunene. Keops avlegger selvstendig regnskap som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 4 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til virksomheten. Porsgrunn Kommune er deltaker i flere AS og IKS (Inter Kommunale Selskaper) som kan underlegges selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Porsgrunn Kommune

4 Noen av selskapene har hovedkontor i Porsgrunn. Alle selskapene leverer egne regnskaper. Selskap Kontorkommune Eierkommuner Kompetanseutvikling Grenland AS Porsgrunn Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Reiselivsselskapet Grenland Grenland AS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Kjølnes Bygg AS Porsgrunn Eid gjennom Porsgrunn Utvikling AS Porsgrunn Utviklingsselskap AS Porsgrunn Porsgrunn Kommune Grenland Havn IKS Porsgrunn Skien, Porsgrunn og Bamble Telemark Kontrollutvalgs sekretariat Alle kommuner og fylkeskommunen Bø IKS unntatt Skien Telemark Kommunerevisjon IKS Skien Alle kommuner i fylket, Telemark fylkeskommune, Lardal og Larvik Brevik Ferjeselskap IKS Porsgrunn Porsgrunn og Telemark Fylkeskommune Vekst i Grenland IKS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Revovasjon i Grenland IKS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Gea Norvegica Geopark IKS Tønsberg Telemark- og Vestfold fylkeskommune og en rekke kommuner i de samme fylkene

5 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde (tall i 1000 kroner) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Formannskap Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Barn, unge og kultur Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Helse og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Plan og kommunalteknikk Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Kirke og trossamfunn Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Ikke fordelte utgifter/inntekter Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Alle rammeområdene Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift

7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet (tall i 1000 kroner) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering

8 Regnskapsskjema 2B Investering pr. prosjekt Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Investering Formannskapet 0957 Overførring fra driftsregnskapet IT-investeringer ÅBEV Nytt IT system lønn og personal Nytt sak og arkivsystem Økt behov lagring/backup Ny ansattportal Avsetning til garantiarbeider Formannskapet Barn, unge og kultur 2109 Div.skoler - funksjonshemmede Kjølnes ungdomsskole Tveten barneskole Forskuttering spillemidler Ny skole Heistad Fornying IKT og inventar skolene Heistad ungdomsskole Brevik Oppvekstsenter skolestr Vestsiden skole - solavskjerming Vestsiden skole - Delevegger Grønli skole - utvidelse Utearealer skole og barnehage Klevstrand skole - fotballbinge Lyngveien bh rehab. kjøkken Nytt inventar og utstyr biblioteket Ælvespeilet - nytt kulturhus Ælvespeilet - suplerende tiltak Filmsentret Charlie oppgrad Steder av historisk interesse Kjølnes - ny svømmehalll Idrett, inventar og utstyr Ny idrettshall Heistad Kjølnes stadion div. oppgad Nytt sentrumstilbud for ungdom Meierigården - ungdomstilbudet Barn, unge og kultur

9 Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Investering Helse og omsorg 1250 Ny fiberlinje St.Hansåsen Elektronisk samhandling - helse Mule sykehjem inventar Utsk. Inventar sykehjemmene Nye sykehjemspl. - Vestsiden St.Hansåsen ombygg. trinn II Samlokal. hjemmetj. Eidanger Utskifting møbler St.Hansåsen Vanntårnet - personalbase Sykehjemsutb. i hht bystyresak Sykehjemsutb. trinn 2 - utredning Frednes sykehjem - uteområde Gerica Mobil Pleie Blåveiskroken, tilbygg/ombygg Meierigården, kursrom mv Saturnv. - ny avlastningsbolig hus personer med spes behov Kjøp av utleieboliger/leiligheter Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk 0020 Belønningsordningen Innløsning festetomter Salg tomter - bolig Salg av kommunale boliger Salg eiendom Porsgrunn utvikling Salg av eiendom Boliger mindreårige flyktninger Startlån - opptak/utlån Utstyr brannvesenet ÅBEV Sprinkling Brevik Brannstasjon Sandøya Kjøp av eiendom Eiendomsforv. - kostnadssetting Bygg - myndighetskrav Eiendomsforv. utviklingstiltak Kameraovervåking utsatte bygg ENØK, klima Fremtidens byer HC - tilpassing kommunale bygg Rehabilitering vann ÅBEV Hovenga allé - anl.bidragsavt Frankebukta Tiltak i forb. med vanndirektivet Klyvedammen rehabilitering Pumpestasjon/høydebasseng Nye vannmålere/- soner Ledningsnett Bamble - Bjørkøya

10 Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Investering Plan og kommunalteknikk 7291 Rehab mur i Kastanjehaven Utbyggingsavtale Sentrum Sør Svinholtdammen - tiltak Rehabilitering avløp ÅBEV Omlegging avløp Floodløkka Langangen Bjønnes avløpsanl Ormefjorden vann- og avløpsanl Langangen renseanlegg Knardalsstrand slamlinje Knardalsstrand - oppgradering Ny slam og sugebil Knarrdalsstrand renseanl Ny gravemaskin Renovasjon - dypoppsamling Renovasjon - optisk sortering Ny driftssentral KRA Skjærgårdstjenesten - ny base Rasfarlige områder, sikring ÅBEV Stabiliseringstiltak i elva Parker, lekeplasser, friarealer Olavsberget stupetårn/brygge BRA midler Lilleelva/Storediket sikring Oppfølging reg.plan Brevik Opprusting elvefronten Boligfelt utbygging i komm. regi Gunneklevfjorden utfylling Lilleelva - tursti Kammerherreløkka Trafikksikringsmidler ÅBEV Div. vegutbedringer ÅBEV Fornyelse av maskiner ÅBEV Oppgradering av.bruer/brygger Utbygging av vannbåren varme Egenandel Bypakka Utskifting av gatelys ÅBEV Miljøgate Storgata Plan og kommunalteknikk

11 Regnskap Reg. budsj. Oppr. Budsj. Investering Kirker 5811 Tjenestebolig Eidanger sokn Rehab/vedlikeh. kirkebygg Sikring av gravminner Seremonibygg Eidanger kirkeg Kirkene - rehabilitering mv Tørrmo kapell - oppgradering Digitalisering av kirkegårder Tilskudd gjenr. Østre Porsg. kirke Langangen kirke - brannsikring Kirker Sum

12 Regnskapsskjema 3: Balanseregnskapet (tall i 1000 kroner) EIENDELER Noter Regnskap Regnskap A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler KLP STP 2 A/B Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Obligasjoner Premieavvik KLP STP 2 A/B Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser KLP STP 2 A/B Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Porsgrunn, / Per Wold Rådmann Per Ivar Eidem Regnskapssjef

13 Regnskapsskjema 4: Økonomisk oversikt drift (tall i 1000 kroner) Regnskap Regulert budsj. Opprinnelig budsj. Regnskap DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

14 Regnskapsskjema 5: Økonomisk oversikt - investering (tall i 1000 kr.) Regnsk. Reg. budsj. Opprinnelig budsj. Regnsk. INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Disp. av tidligere års regnsk.messige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering

15 NOTER Note 1 Arbeidskapital Kapittel Balansen Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital i balansen Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-) Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Art Beløp Art Beløp Sum + Sum inntekter + Sum inntekter Sum utgifter - Sum utgifter , , Avskrivninger Ekst. finans- innt./- + Eksterne finans. transer transer , 909, 920, , 911, 920, 921, Ekst. finans- utg./-transer - Eksterne finans. transer 500, 501, 509, 510, 511, , 511, 520, 521, , 521 Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp Differanse

16 Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arb.giveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Amortisering premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 4,65 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,97 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,97 % Forutsetninger for turnover (F 13-5 bokstav G) : Uttaksandel pr aldersgruppe i AFP - felles kommunal pensjonsordning: under 20 år 20 % 62 år 20,0 % år 8 % 63 år 30,0 % år 6 % 64 år 40,0 % år 6 % - 0,4% pr år over 25 år 65 år 50,0 % år 4 % - 0,2% pr år over 30 år 66 år 60,0 % år 1 % - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0 % Endringer i regnskapsforskriften 13-4 bokstav D. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringer etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen. Premiefond KLP-13 KLP-18 KLP-23 IB premiefond Tilført premiefond i året Bruk av premiefond i året UB premiefond

17 Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) Årets pensjonspremie til betaling Administrasjonskostnader Avregning fra tidligere år Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Amortisering premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 4,35 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,97 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,97 % Frivillig avgang Uttaksandel pr aldersgruppe Inntil 50 år 3,00 % i AFP - felles kom.. pensjonsordning: Over 50 år 0,00 % 62 år 50,00 % Endringer i regnskapsforskriften 13-4 bokstav D. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringer etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen

18 Note 3 Garantiforpliktelser pr Selskapets navn Opprinnelig Beløp Beløp Gyldig tom. Stiftelsen Grenland Folkehøyskole AS Vapro Dalskveiva borettslag Teknikergt./Skiensgt. Omsorgsboliger Magnorveien omsorgsboliger Amundajordet omsorgsboliger Amundajordet bokollektiv Porsgrunn Boligstiftelse, Borgehaven Vanntårnet omsorgsboliger Moseveien omsorgsboliger Frednes omsorgsboliger Porsgrunn Produkter AS Porsgrunn Produkter AS Tippen barnehage Samvirkebarnehagen Skrapeklev Liane barnehage Bjørntvedt aktivitetshus Glimmerveien (Thorittunet 13-16) Skrukkerødskrenten borettslag Urædd Fotball Vallermyrene Andelslag BA Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Felles sal Stiftelsen Sjøfartens Hus Sum Porsgrunn kommune har ikke inngått nye garantier i løpet av. Garantien knyttet til stiftelsen Sjøfartens hus ble innløst mars

19 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid, jf. Kommuneloven 11 og 27 ARBEIDSGIVERKONTROLLEN I GRENLAND: Fordeling av utg. % vis fordeling Siljan kommune ,4 Bamble kommune ,0 Kragerø kommune ,7 Skien kommune ,0 Porsgrunn kommune ,9 Sum fordelte utgifter ,0 MILJØRETTET HELSEVERN: Siljan kommune ,8 Bamble kommune ,2 Kragerø kommune ,3 Skien kommune ,3 Drangedal kommune ,7 Porsgrunn kommune ,6 Annen finansiering ,2 Sum fordelte utgifter ,0 LUFTOVERVÅKING I GRENLAND: Bamble kommune ,9 Skien kommune ,9 Porsgrunn kommune ,2 Annen finansiering ,0 Sum fordelte utgifter ,0 TILSYNSKONTORET FOR BYGGESAKER: Bamble kommune ,7 Drangedal kommune ,6 Kragerø kommune ,8 Siljan kommune ,3 Skien kommune ,1 Porsgrunn kommune ,5 Annen finansiering ,2 Sum fordelte utgifter ,0 TOLKETJENESTEN: Skien kommune ,3 Bamble kommune ,1 Porsgrunn kommune ,5 Annen finansiering ,0 Sum fordelte utgifter ,0 KNARDALSSTRAND RENSEANLEGG: Skien kommune ,0 Porsgrunn kommune ,7 Annen finansiering ,3 Sum fordelte utgifter ,0 MELLOMVÆRENDE KEOPS KF OG PORSGRUNN KOMMUNE: Porsgrunn kommune er skyldig/til gode følgende beløp til/fra KEOPS KF pr. 31/12-14: Mentor NAV PK - skyldig Mva kompensasjon PK - skyldig Renholdstjenester KEOPS - skyldig

20 Note 5 Fond Kapittel Balansen Endring 2.56 Disposisjonsfond Bundne investerings fond Ubundne investeringsfond fond Bundne driftsfond Sum Fond Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Art Beløp Art Beløp Sum Differanse Differanse Differanse Differanse Endring drifts- og investeringsregnskapet Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Beløp Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Beholdning Ubundne investeringsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Bundne driftsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 Beholdning Bundne investeringsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning

21 Note 6 Selvkosttjenester (tall i 1000 kroner) Alle beregninger i note 6 er eks mva. Regnskap Selvkostområde VANN Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 97 % 95 % Selvkostområde AVLØP Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 108 % 94 % Selvkostområde RENOVASJON Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 105 % 109 % Selvkostområde KART/DELINGSFORRETNINGER Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader 475 Overskudd/underskudd Selvkostandel 46 % 67 % Selvkostområde PLAN Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 27 % 8 % Selvkostområde FEIING Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 101 % 95 %

22 Regnskap Selvkostområde BYGGESAK Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 72 % 68 % Selvkostområde SLAMTØMMING (Utskilt fra avløp ) Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader 29 0 Overskudd/underskudd Selvkostandel 183 % 0 %

23 Note 7 Kapitalkonto Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og 0 anlegg Nedskrivninger fast eiendom Oppskriving av fast eiendom 0 Avskriving av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og Aktivering av utstyr, maskiner 0 transportmidler og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Salg av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler 0 Nedskrivning av aksjer og andeler 7 Utlån formidlings/startlån Avdrag på formidlings/startlån Utlån sosial lån Avdrag på sosial lån Utlån egne midler Avdrag på utlånte egne midler 0 Avskrivning sosial utlån 0 Oppskriving utlån 0 Avskrevet andre utlån 0 Avdrag på eksterne lån Bruk av midler fra eksterne lån Urealisert kursgevinst utenlandslån 0 Urealisert kurstap utenlandslån 0 UB Pensjonsmidler (netto) UB Pensjonsforpliktelse (netto) Estimatavvik pensjonsmidler Aga pensjonsforpliktelse Reversering nedskriving av fast eiendom 0 Estimatavvik pensjonsforpliktelse Rev. nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Balanse Kapitalkonto Balanse 0 (underskudd i kapital)

24 Note 8 Diverse kommentarer Driftsregnskapet: Driftsregnskapet er oppgjort med et negativt netto driftsresultat på kr. 23,1 mill. Dette etter strykninger av avsetninger til disposisjonsfond på kr. 2,8 mill., samt inntektsføring av budsjettert disposisjonsfond med kr. 0,3 mill. Saldering investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse. Dette etter at det er strøket avsetninger til fond med til sammen ca. kr. 20,8 mill. Dette skyldes merforbruk på prosjektene Ælvespeilet og Heistad skole med henholdsvis kr. 7,1 og 13,7 mill. Tap på krav: Det er i bokført tap med kr. 1,2 mill. Av dette utgjør ca. 0,6 mill avskrivninger på husleiekrav. Minste avdrag: Avdragene som er belastet regnskapet er minste avdragsberegningen, denne er ca. 1,5 mill høyere enn budsjettert beløp. Valutasikring av pengeplasseringene: Det er bokført periodisert tap pr på ca. kr. 2,1 mill. Endelig oppgjør av valutasikringskontraktene skjer ca. 15. mars. Periodisering av variabel lønn: Variabel lønn opptjent i desember, og er utbetalt i januar 2015, er periodisert. I er dette et lavere beløp enn, med kr. 1,4 mill. Sykepengerefusjon: I forbindelse med innføring av nytt HR-system har det vært betydelige utfordringer med sykepengerefusjoner. Ved årsskiftet er det foretatt gjennomganger og avskrivninger av ureelle beløp. Systemet for sykepenger er nå godt innarbeidet. Brevik Fjordbåtselskap IKS Brevik Fjordbåtselskap ble fra 1. januar eget IKS. Den reelle overgangen har skjedd gradvis gjennom året. Dette har medført en del regnskapsmessige utfordringer. Det ble bla. Ikke opprettet egen bruker i KLP før fra siste kvartal. Fra 2015 vil de regnskapsmessige utfordringene være tilbakelagt. Anleggsobligasjoner: Det ble fra gjort endringer i regnskapsforskriften vedr. bokføring av anleggsobligasjoner. Disse obligasjonene skal nå klassifiseres som omløpsmidler. Dette har medført en omklassifisering som har med ført en salgsinntekt og tilsvarende fondsavsetning på NOK 169 mill. i investeringsregnskapet

25 Note 9 Langsiktig gjeld Gjeld Antall lån % av gjeld Snitt lån Kommunalbanken ,0 % Husbanken* ,6 % Obligasjonslån ,2 % Påløpte ikke betalte avdrag ,8 % Sum gjeld ,0 % Renteswapper :Dette gjelder avtaler der kontraktsmotpartene bytter rentebetingelser for et bestemt beløp i en fastsatt periode. Avtalene nedenfor er inngått mot eksisterende gjeld i balansen. Forfall Restgjeld Porsgrunn Margin i forhold mottar til NIBOR ,6 % -0,50 % ,7 % -0,39 % ,1 % -0,13 % Renterisiko fordelt på løpetid og %-andel av total gjeld. Flytende 1-2 år 2-3 år 3-5 år 5-10 år Rentebinding (MNOK) Andel* 75,0 % 10,8 % 9,7 % 0,0 % 6,3 % *Andel med flytende rentebinding skal ikke overstige 75%, jf kommunens finansreglement Finansielle instrumenter MNOK Andel* Krav Gjeld pr 31/ Finansielle instrumenter ,5 % Maks 100% * Finansielle instrumenters andel av total gjeld skal ikke overstige 100% av gjeld på balansen. Største långiver Største enkeltlån < 30% av FK eller MNOK 400. Ved utløpet av året utgjorde største enkeltlån 9,85% av total portefølje Låneforvaltningen er innenfor bestemmelsene i kommunens finansreglement. Av den totale lånegjelden utgjør 458,5 mill kroner lån til selvkostområdene; Vann, Avløp, Renovasjon og Feiing

26 Note 10 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler/anleggsmidler Saldo Saldo Kjøp/salg Avkastnin g i MNOK Avkastning i % Lange midler Norske aksjer 48,6 43,3-5,4 0,1 0,1 Globale Aksjer 94,8 94, ,8 12,6 Eiendomsfond 41,3 43,7-7,7 5,3 12,9 Pengemarked Norge 56 42,3-14,9 1,3 2,3 Norske obligasjoner > 1 år. 119,8 107,2-20 7,3 6,3 Globale obligasjoner 108,7 109,9-6,3 7,6 7,0 Global høyrente 30,2 27,4-4,0 1,2 3,8 Norske "anleggs"-obligasjoner (*) ,5 0 7,5 4,2 Sum lange midler 677,4 653,9-70,3 42,1 6,2 Driftslikviditet Bankkonto 218,0 139,0-85,4 6,4 2,5 Rentefond 69,2 0-70,5 1,3 1,9 Sum likvide midler 287, ,9 7,7 2,5 Samlet portefølje 964,6 792,9-226,2 49,8 5,0 *) Plasseringer i norske anleggsobligasjoner ble t.o.m. kategorisert som anleggsmidler. Iflg endrede forskrifter skal også disse plasseringene kategoriseres som omløpsmidler f.o.m.. Note 11 Ytelser til ledende personer og revisor Ytelser til ledende personer. Rådmann Ordfører Godtgjørelse til revisor. Kommunens revisor er Telemark kommunerevisjon IKS. Samlet godtgjøring til revisor i er kr Dette omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og rådgivningstjenester for Porsgrunn kommune, Keops og Kirkelig fellesråd. Godtgjørelsen dekker også arbeid med kontrollutvalget. Note 12 Spesifikasjon av prinsippendringer Prinsippendring vedr.: År Beløp Feriepenger Merverdiavgift Ressurskrevende brukere SUM prinsippendringer

27 Note 13 Anleggsmidler Tekst Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Ingen avskrivning 5 år 10 år 20 år Inngående balanse Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi Tekst Gruppe 4 Gruppe 5 Sum 40 år 50 år alle grupper Inngående balanse Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi Note 14 Kommunale foretak. Overdragelse fra kommunen til KEOPS Eiendeler/Anleggsmidler Regnskap Regnskap Faste eiendommer og anlegg

28 Note 15 Balanseregnskapet vist pr konto Konto Konto(T) Regnskap Regnskap 21 Omløpsmidler 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd i: Servicesenteret særkasse Porsgrunn kino kontorkasse Porsgrunn kino vekslepenger P.P.R.kontoret kontorkassa Grunnskolene samlet kontorkasse Musikkskolen kontorkasse Legevakten kontorkasse Barnevernet, kontorkasse St.Hansåsen sykehjem kontorkasse Frednes sykehjem kontorkasse Enslige mindreårige flyktn. - Falkeveien Kronekort etablering ungdomsboliger Enslige mindreårige flyktn. - Safirveien Mule Sykehjem Mule bo- og servicesenter kontorkasse Hjemmesykepleien distrikt 1 vest Hjemmetj. distrikt Eidanger Hjemmetj. distrikt Stridsklev Saturnv. barne-og ungdomssenter Junovn. botiltak kontorkasse Granlia 27 prosjekt klient kontorkasse Vestsiden bo-aktivitetsenter kontorkasse Doktorløkka bosenter kontorkasse Lundelia barnehage kontorkasse Gartnerløkka dagsenter dagsenter Ælvespeilet kulturhus Hovedbiblioteket m.f. kontorkasse Hovedbiblioteket vekslepenger Porsgrunnshallen vekslepenger Stridsklevhallen kontorkasse Fritidsklubbene samlet kontorkasse Kasse Mule aktivitetsenter Brevik brannstasjon kontorkasse Fjordbussene kontorkasse Fjordbussene vekslepenger Kasse Tveten U-skole DnB Hovedfolio kto.nr Dnb hjelpefolio lønn Dnb OCR (gml) Dnb hjelpefolio legevakt DnBNOR OCR (ny) Dnb Idrettshaller salg kafeteria Dnb Idrettshaller salg solarier DnB Nav sosial - nødkonto

29 Konto Konto(T) Regnskap Regnskap Dnb p-bøter kto.nr DnB Charlie bet.term./døgnsafe Seminar legevakta Dnb parkeringsavgift DnB Kulturskolen - elevstipend Dnb månedlig P-avgift Dnb Ælvespeilet Dnb hjelpefolio kto.nr Dnb Telebank sos.ktr Dnb Avtalegiro ordning Dnb botilskudd kto Sparebanken Grenland folio kto.nr Sparebank Feriehjemstyret Sparebank Bamble og Langesund Sp.bank Bamble og Langesund Sp.bank Maxi Sparebank 1 Tveten skole Sparebank 1 Granlia Dnb fond tilfluktsrom kto.nr Dnb forvaltningslån renter kto.nr Dnb forvaltningslån avdrag kto.nr Olaf & Signy Willums legat/fond Dnb Client account Gabler globale obligasjoner tidl. Pimco Transaksjonsfond Gabler Wassum forvaltning - globale aksjer Nordea obligasjon II Wassum - Norske aksjer DnB Obligasjon DnB Likviditet 20 (V) Nordea Likviditet Pluss Dnb skattetrekkskonto Dnb barnevernsfond Depositum Sentrum Fysikalske Frisklivsenteret Kasse, postgiro, bankinnskudd i: Obligasjoner utstedt av: Sparebanken 1 Hedemarken, 3, Obl. Skien kommune 4,5% 21/ Obl. Rælingen kommune 4,445% 20/ Obl. Statskraft AS 5 % 10/ Obl. Sp. bank 1 Boligikreditt 5,95 % 16/ Obl. Sparebanken Møre 6,2% 4/ Obl. Terra Boligkreditt AS 5 % 16/ Obl. DnBNOR Boligkreditt AS 4,6 % Sparebanken Hedemark 4,3-2/ Entra Eiendom AS 5,55 25/ Sparebank 1 Nord-Norge 4,2 6/ DnB NOR Bank ASA 5,25 14/ Sparebanken Sør 4,65 11/ BN Bank ASA 4,5 22/

30 Konto Konto(T) Regnskap Regnskap Aurskog Sparebank 3,5 4/ Storebrand Boligkreditt AS 5, Sparebanken Vest 3, Avinor AS 3, Sparebanken 1, SR bank ASA, 3, Obl. Sparebanken Sør 4,25% 19/ Trøndelag Bomveiselskap AS 4,5 %, Oslo kommune 3,65 %, 8/ Sparebanken Øst Boligkreditt AS 3,05 %, 5/ BlueBay internationalt obligasjonsfond Obligasjoner utstedt av: Kortsiktige fordringer overfor: Aktiverte sykepenger Sykepenger clearing Aktiverte feriepenger av sykepenger Ref merverdiavgiftkompensasjon Forskudd lønn januar Forskudd lønn 31.desember Forskudd kjøregodtgjørelse Netto lønn diverse feilutbetalinger Interimskto. div. debitorer Avregning Charlie Avregning kafesalg hallene Kundefordringer komfakt (ekko) Kundefordringer Agresso Kundefordringer parkering Uidentifisert innbetaling Obl. Hafslund ASA 6,2 % 9/ Obl. Larvik kommune 5,5 % 17/ Obl. Sp.bank 1 Boligkreditt 5,95 % 16/ Terra BoligKreditt 5,0% 16/ DnBNOR Boligkreditt AS 4.6% Entra Eiendom AS 5,55 25/ DnB NOR Bank ASA 5,25 14/ Sparebanken Sør 4,65 11/ BN Bank ASA 4,5 22/ Storebarnd Boligkreditt AS 5, Sparebanken 1, Nordnorge, 4, Trøndelag Bomveiselskap AS, 4,5 % Oslo kommune, 3,65 % 8/ Kraft konto klientkonto Bergen energi Skogrådets skogavgift kfr Porsg. komm. boligstiftelse Brevik Fergeselskap KF Kortsiktige fordringer overfor: Aksjer og andeler utstedt av: Aberdeen Property Inv. Europa Aberdeen Property Inv. Asia Aksjer og andeler utstedt av:

31 Konto Konto(T) Porsgrunn kommune Regnskap Regnskap 219 Premieavvik KLP premieavvik, arbeidsgiveravgift KLP premieavvik Premieavvik Omløpsmidler Anleggsmidler 220 Pensjonsmidler KLP pensjonsmidler STP pensjonsmidler KLP estimatavvik pensjonsmidler SPK estimatavvik pensjonsmidler Pensjonsmidler Aksjer og andeler utstedt av: KLP fellesordn. egenkaptilsk KLP sykepleiere egenkaptilsk Telem. kontrollutv. TK-IKS Telem. komm. rev. IKS Brevik Ferjeselskap IKS Vekst i Grenland IKS Skien BBL Gren. ung hjem Attføringssenteret Rauland 11 aksjer Bibilioteksentralen al 26 aksjer GREP Komp. utv. Grenland AS Eidsiva rederi asa 10 aksjer 5/2, Foreningen Norden 10 andeler Gautefall alpinsenter a/s 5 aksjer Gautefall turisthotell 10 aksjer Norsk Hydro asa 1500 lign.kurs 64, StatoilHydro asa 1293 lign.kurs 143, Yara International asa 300 aksjer 215, Nystrand båtforening 1 andel Studentersamfunnets hus 20 andeler Telemark interkommunale næringsfond Telemarksreiser a/l 10 aksjer Turist-trafikk Dalen a/s 50 stk. av Vekst i Grenland 45 stk. av kr Rekom as 32 aksjer av kr Skagerak Energi AS aksjer kr BTV inv.fond A/S Energi og miljøkapital AS Aksjer Porsgrunn Utvikling AS Grenland Vestfold Biogass A/S Obl. Hafslund ASA 6,2% 9/ Obl. Sparebanken Sør 4,25% 19/ Obl. Skien kommune 4,5% 21/ Obl. Rælingen kommune 4,445% 20/ Obl. Statskraft AS 5 % 10/

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2009. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2009. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering...4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde...7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Porsgrunn kommune Regnskap 2012

Porsgrunn kommune Regnskap 2012 - 3 - INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 5 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 8 Regnskapsskjema 2A:

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer