Regnskap Sammen om Porsgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2009. Sammen om Porsgrunn"

Transkript

1 Sammen om Porsgrunn

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering...4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde...7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...8 Regnskapsskjema 2B Investering pr. prosjekt...9 Vedlegg 3: Balanseregnskapet...13 Vedlegg 4: Økonomisk oversikt drift...14 Vedlegg 5: Økonomisk oversikt investering...16 Note 1 Arbeidskapital...17 Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP)...18 Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK)...19 Note 3 Garantiforpliktelser...20 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid,...21 Note 5 Fond...23 Note 6 Selvkosttjenester...24 Note 7 Kapitalkonto...26 Note 8 Diverse kommentarer...27 Note 9 Langsiktig gjeld...28 Note 10 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler...29 Note 11 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor...29 Balanseregnskapet vist pr konto...30 Spesifikasjon drift...40 Revisjonsberetning 2009 for Porsgrunn kommune

3 Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). Porsgrunn Kommune følger de regnskapsstandarder og høringsutkast som til en hver tid er gjeldende. Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og er inntekts- eller utgiftsført i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld, beregningene har egen note for Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) (2A og 2B). Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til virkelig verdi. Kommunen har markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, de er klassifisert som omløpsmidler. Disse verdipapirene er vurdert til virkelig verdi pr Anskaffelseskost Ved lånefinansiering av investeringer er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. Dette innebærer at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. I vann avløp og renovasjons området består kapitalkostnadene av avskrivninger og kalkulatoriske renter. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av kommunalt foretak, KEOPS kurs- og arbeidssenter KF. Knardalsstrand renseanlegg, Tolketjenesten, Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland, Miljørettet helsevern, Luftovervåkning i Grenland og Arbeidsgiverkontrollen er organisert som interkommunale samarbeid i henhold til kommuneloven 27, sammen med kommuner i Grenland

4 Fordelingsnøkkel av utgiftene er avtalt mellom deltakerkommunene. Keops avlegger selvstendig regnskap som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 4 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til virksomheten. Porsgrunn Kommune er deltaker i flere AS og IKS (Inter Kommunale Selskaper) som kan underlegges selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Porsgrunn Kommune. Noen av selskapene har hovedkontor i Porsgrunn. Alle selskapene leverer egne regnskaper. Selskap Kontorkommune Eierkommuner Kompetanseutvikling Grenland AS Porsgrunn Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Teli AS Porsgrunn Kompetanseutvikling Grenland AS Asvo AS Skien Kompetanseutvikling Grenland AS Vapro AS Skien Kompetanseutvikling Grenland AS Bamble Produkter AS Bamble Kompetanseutvikling Grenland AS Industri og Montasje AS Skien Kompetanseutvikling Grenland AS Porsgrunn Produkter AS Porsgrunn Kompetanseutvikling Grenland AS Visit Grenland AS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Porsgrunn Utviklingsselskap AS Porsgrunn Porsgrunn Kommune Grenland Havn IKS Porsgrunn Skien, Porsgrunn og Bamble Telemark Kontrollutvalgs sekretariat IKS Bø Alle kommuner og fylkeskommunen unntatt Hjartdal og Skien Telemark Kommunerevisjon IKS Skien Alle kommuner i fylket, Telemark Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Kongsberg fylkeskommune, Lardal og Larvik En rekke kommuner i Telemark, Buskerud og Vestfold fylkeskommuner Gea Norvegica Geopark IKS Tønsberg Telemark- og Vestfold fylkeskommune og en rekke kommuner i de samme fylkene

5 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2009 Endret budsjett 2009 Opprinnelig budsjett 2009 Regnskap 2008 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Andre ikke fordelte inntekter Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt drift (jf skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde (tall i 1000 kroner) Regnskap 2009 Opprinnelig budsjett 2009 Endringer 2009 Endret budsjett 2009 Regnskap 2008 Formannskap Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Barn, unge og kultur Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Helse og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Plan og kommunalteknikk Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Kirke og trossamfunn Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Ikke fordelte utgifter/inntekter Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Alle rammeområdene Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift

7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet (tall i 1000 kroner) Regnskap 2009 Endret budsjett 2009 Opprinnelig budsjett 2009 Regnskap 2008 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

8 Regnskapsskjema 2B Investering pr. prosjekt Regnskap Endret Opprinnelig Regnskap Formannskapet 2009 budsj budsj Beløp overf. fra drift > Digitale folkevalgte Rammebeløp - rådmannen IT-investeringer ÅBEV E-Porsgrunn - portalløsning Nytt e-post og kalendersystem E-Grenland - felles IKT-tiltak Telefonitiltak Til bystyrets disposisjon Avsetning til garantiarbeider Formannskapet Barn, unge og kultur 2109 Div skoler, tilp. for funksj.h Tveten barneskole Vestsiden oppvekstsenter Heistad ungdomsskole Klevstrand skole Spespedtiltak Liane Grønli sk. funksjonshemmede Langangen skole - fotballbinge Ny skole Heistad Fornying IKT og inv. skolene Bergsbygda skole, strakstiltak Tveten skole, strakstiltak Brattås skole, strakstiltak Brevik skole, strakstiltak Brattås skole - handicapavdeling Stridsklev skole - Bovis Nye barnehageplasser Lundelia barnehage, ombygging Tilrettel. for funksjonshemmede Brattås barnehage - parkering Tiltak forurensede uteområder Hovenga barnehage, ombygging Ny barnehage Flåtten IKT barnehager Hovedbibl. - innleveringsautomat Hovedbiblioteket - inventar RFID-brikker Kulturhus - OPS-utredning Mobil scene Filmsentret Charlie oppgr Digitalt visningsutstyr - Charlie

9 Regnskap Endret Opprinnelig Regnskap Barn, unge og kultur (forts.) 2009 budsj budsj Stridsklevhall sikr. og utvikling Skateanlegg - Campus Kjølnes Campus Kjølnes, vedlikeh. mm, Idrett, inventar og utstyr Campus Kjølnes infrastruktur Utskifting av Prohab Lysløyper - utskifting PCB Rock Fabrikk Grenland Barn, unge og kultur Helse og omsorg 2136 Heistad sk., rehab. av legebolig Helsestasjon Stridsklev ATP - uteareal og brakkerigg NAV - inventar og utstyr Nye sykehjemsplasser - Brevik Felles vaskeri -sykehjemmene Hjelpemidler institusjonene Teleslynger v/institusjonene Utsk. av inventar sykehjemmene St. Hansåsen - verandaer Kontor Vanntårnet Ny sykehjemsplass Borgehaven Heistad eldresenter St.Hansåsen underv.slokaler Blåveiskroken, tilbygg med mer Gunnigt - tilpasning barneboliger Rolandsvei bofellesskap hus personer med spes behov Kjøp av utleieboliger/leiligheter Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk 2731 Kjøp av bil byggdrift Tomtekjøp Salg av utleieboliger/leiligheter Startlån, avdrag Skomværbygget Kjøp av bil Universell utforming Utstyr brannvesenet ÅBEV Sprinkling Brevik Fjordbåtene - ny motor Kjøp av eiendom Eiend.forv. brannpål Eiend.forv. miljør. Helsev Eiend.forv. enøktiltak

10 Regnskap Endret Opprinnelig Regnskap Plan og kommunalteknikk (forts.) 2009 budsj budsj Eiend.forv. utviklingstiltak Eiend.forv. tilrettel. for fjernvarm Eiend.forv. arealeff Eiend.forv. - brannpålegg Eiend.forv. - utviklingstiltak Eiend.forv. - pålegg miljør. Helsev Eiend.forv. utredn. kostn.setting Bygg - myndighetskrav Klimaanlegg Floodsgt Eiend.forv. utviklingstiltak Eiend.forv. arealeff Eiend.forv. - brannpålegg Rehabilitering vann Valleråsen renseanlegg Rehabilitering avløp Omlegging avløp Floodløkka Oklungen, avløpsanlegg Knardalsstrand renseanlegg Knardalsstrand slamlinje Miljøstasjoner Rasfarlige områder, sikring Museumshagen Stabiliseringstiltak i elva Borge sk. gjerde rundt friområde Kjøp av båt skjærgårdstjenesten Ny parkbåt Sundjordkanalen, utbedring Parker, lekeplasser, friarealer Kunstisbane Rådhusparken Ormefjorden Ulesundveien Hovenga - ny hovedvei, parsell III Myra industifelt Kammerherreløkka Grava industriområdet Moheim næringsområde Trafikksikringsmidler ÅBEV Porsgrunn sentr års-sted Div. veiutbedringer ÅBEV Fornyelse av maskiner ÅBEV Oppgradering av komm. bruer Tiltak mot støy Utbygging av vannbåren varme Strakstiltak kollektivtrafikk Ny atkomstveg nord - Melkevegen Oppfølging "smart" - trafikkant Parkeringsautomater Nordentorget, rep. av dekke Gunnigt./Folkevagsgt. oppmerking MPG Drangedalsvegen

11 Regnskap Endret Opprinnelig Regnskap Plan og kommunalteknikk (forts.) 2009 budsj budsj Humper Plan og kommunalteknikk Kirker 7532 Eidanger gravlund, landskap Vedlikehold kirkebygg Omb. prestekontor Wintersgt Seremonibygg Eidanger kirkeg Utvidelse Brevik kirkegård Orgel Stridsklev kirke Eidanger kirke, brannsikring Kirker SUM INVESTERINGER

12 Vedlegg 3: Balanseregnskapet (tall i 1000 kroner) EIENDELER Regnskap 2008 A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler KLP STP Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Premieavvik KLP STP Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser KLP STP Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Porsgrunn Egil Johansen Rådmann Per Ivar Eidem Regnskapssjef

13 Vedlegg 4: Økonomisk oversikt drift (tall i 1000 kroner) DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Endret budsj Opprinnelig budsjett 2009 Regnskap 2008 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsminder) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

14 Vedlegg 4: Økonomisk oversikt drift (forts.) (tall i 1000 kroner) DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Endret budsj Opprinnelig budsjett 2009 Regnskap 2008 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn.av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

15 Vedlegg 5: Økonomisk oversikt - investering (tall i 1000 kroner) INNTEKTER Regnskap 2009 Endret budsj Opprinnelig budsj Regnskap 2008 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

16 NOTER N1B Egenkapitalen Note 1 Arbeidskapital Porsgrunn kommune Kapittel Balansen Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital i balansen Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-) Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet Driftsregnskapet 2009 Investeringsregnskapet 2009 Sum Art Beløp Art Beløp + Sum inntekter + Sum inntekter Sum utgifter - Sum utgifter , , Avskrivninger Ekst. finans- innt./- transer + Eksterne finans. transer , , 920, Ekst. finans- utg./-transer - Eksterne finans. transer 500, 510, , 520, Sum/differanse Sum/differanse

17 Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2009 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter 2009 Arb.g.avgift 2009 Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Amortisering premieavvik tidl år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 6,50 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,50 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,79 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,79 % Uttaksandel pr aldersgruppe i AFPfelles Forutsetninger for turnover (F 13-5 bokstav G) : Kom.pensjonsordn.: under 20 år 20% 62 år 20% år 8% 63 år 30% år 6% 64 år 40% år 6% - 0,4% pr år over 25 år 65 år 50% år 4% - 0,2% pr år over 30 år 66 år 60% år 1% - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0% Pensjonsmidler 2009 Pensjonsforpliktelser Sum Estimatavvik Estimert Faktisk Årets estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Amortisert avvik i år Akkumulert estimatavvik

18 Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2009 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) Årets pensjonspremie til betaling Administrasjonskostnader Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Amortisering premieavvik tidl år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,85 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,50 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,79 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,79 % Frivillig avgang Uttaksandel pr aldersgruppe Inntil 50 år 3,00 % i AFP-felles Kom.pensjonsordn.: Over 50 år 0,00 % 62 år 50,00 % Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Sum Estimert Faktisk Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert avvik i år Akkumulert estimatavvik

19 Note 3 Garantiforpliktelser Selskapets navn Opprinnelig Beløp Beløp Garanti ansvar % Gyldig tom. Stiftelsen Grenland Folkehøyskole ,00 % AS Vapro ,00 % Dalskveiva borettslag ,00 % Teknikergt./Skiensgt. Omsorgsboliger ,00 % Magnorveien omsorgsboliger ,00 % Amundajordet omsorgsboliger ,00 % Amundajordet bokollektiv ,00 % Porsgrunn Boligstiftelse, Borgehaven ,00 % Vanntårnet omsorgsboliger ,00 % Moseveien omsorgsboliger ,00 % Frednes omsorgsboliger ,00 % SKK Sira Kvina ,00 % Porsgrunn Produkter AS ,00 % Porsgrunn Produkter AS ,00 % Porsgrunn Produkter AS ,00 % Tippen barnehage ,00 % Samvirkebarnehagen Skrapeklev ,00 % Studentsamskipnaden, Kjølnes ,00 % Pgr. Foreldrelags barnehage, Melkeveien ,00 % Småbarnforeldrenes b.hage Stridsklev ,00 % Liane barnehage ,00 % Bjørntvedt aktivitetshus ,00 % Glimmerveien (Thorittunet 13-16) ,00 % Skrukkerødskrenten borettslag ,00 % Interkommunalt arkiv Kongsberg ,74 % Urædd Fotball ,00 % Sum Porsgrunn kommune har ikke utbetalt/innløst noen garantier i løpet av

20 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid, jf Kommuneloven 11 og 27 ARBEIDSGIVERKONTROLLEN I GRENLAND: Fordeling av utgifter: Beløp % vis fordeling Siljan kommune ,00 1,4 Bamble kommune ,00 11,0 Kragerø kommune ,00 10,6 Skien kommune ,00 48,3 Porsgrunn kommune ,12 28,6 Sum fordelte utgifter ,12 100,0 MILJØRETTET HELSEVERN: Fordeling av utgifter: % vis fordeling Siljan kommune ,00 2,0 Bamble kommune ,25 12,7 Kragerø kommune ,00 8,9 Skien kommune ,00 43,7 Drangedal kommune ,00 4,0 Porsgrunn kommune ,00 28,8 Sum fordelte utgifter ,25 100,0 LUFTOVERVÅKING I GRENLAND: Fordeling av utgifter: % vis fordeling Bamble kommune ,00 14,5 Skien kommune ,00 51,5 Porsgrunn kommune ,00 34,0 Sum fordelte utgifter ,00 100,0 TILSYNSKONTORET FOR BYGGESAKER: Fordeling av utgifter: % vis fordeling Bamle kommune ,00 12,7 Drangedal kommune ,00 4,2 Kragerø kommune ,00 9,5 Siljan kommune ,00 2,1 Skien kommune ,00 46,7 Porsgrunn kommune ,19 24,7 Sum fordelte utgifter ,19 100,0 TOLKETJENESTEN: Fordeling av utgifter: % vis fordeling Skien kommune ,00 65,1 Porsgrunn kommune ,26 34,9 Sum fordelte utgifter ,26 100,0-21 -

21 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid, jf Kommuneloven 11 og 27 KNARDALSSTRAND RENSEANLEGG: Fordeling av utgifter: Beløp % vis fordeling Skien kommune ,00 65,5 Porsgrunn kommune ,24 34,5 Sum fordelte utgifter ,24 100,0 MELLOMVÆRENDE KEOPS KF OG PORSGRUNN KOMMUNE Porsgrunn kommune har til gode følgende beløp hos KEOPS pr. 31/12-09: Bilag Beløp Oppgjør mva. komp ,05 Tilbakebetaling rus/psykiatri ,00 Tilbakebetaling tilskudd legetjenesten ,00 SUM til gode hos KEOPS ,05 Beløpene er registrert på kto i kommunens regnskap

22 Note 5 Fond Kapittel Balansen Endring 2.56 Disposisjonsfond Bundne invest. Fond Ubundne invest. Fond Bundne driftsfond Sum Fond Driftsregnskapet 2009 Investeringsregnsk Sum Art Beløp Art Beløp Differanse Differanse Differanse Differanse Endring drifts- og investeringsregnskapet Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondet Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Beholdning Ubundne investeringsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Bundne driftsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Bundne investeringsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning

23 Note 6 Selvkosttjenester (tall i 1000 kroner) Selvkostområde VANN Regnskap 2008 Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 102 % 100 % Disponering til/fra bundet selvkostfond (alle beregninger I NOTE 6 er eks mva) Selvkostområde AVLØP Regnskap 2008 Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 104 % 90 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Selvkostområde RENOVASJON Regnskap 2008 Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 95 % 94 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Det er små avvik i fondsavsetningene i forhold til revidert selvkostregnskap. Dette vil bli korrigert i regnskapet for 2010 Selvkostområde KART/DELINGSFORRETNINGER Regnskap 2008 Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader 0 Overskudd/underskudd Selvkostandel 63 % 60 % Disponering til/fra bundet selvkostfond

24 Note 6 Selvkosttjenester (forts.) (tall i 1000 kroner) Selvkostområde PLAN Regnskap 2008 Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader 0 Overskudd/underskudd Selvkostandel 23 % 10 % Disponering til/fra bundet selvkostfond 0 0 Selvkostområde FEIING Regnskap 2008 Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 93 % 104 % Disponering til/fra bundet selvkostfond 0 0 Selvkostområde BYGGESAK Regnskap 2008 Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader 0 0 Overskudd/underskudd Selvkostandel 82 % 67 % Disponering til/fra bundet selvkostfond

25 Note 7 Kapitalkonto Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom 0 Oppskriving av fast eiendom 0 Avskriving av fast eiendom og anlegg 0 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Avskrivninger av utstyr, Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0 maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og Salg av aksjer og andeler andeler 0 Nedskrivning av aksjer og andeler 0 Utlån formidlings/startlån Avdrag på formidlings/startlån Utlån sosial lån Avdrag på sosial lån Utlån egne midler 0 Avdrag på utlånte egne midler Avskrivning sosial utlån 0 Oppskriving utlån 0 Avskrevet andre utlån Avdrag på eksterne lån Urealisert kursgevinst utenlandslån 0 Bruk av midler fra eksterne lån Urealisert kurstap utenlandslån 0 UB Pensjonsmidler (netto) UB Pensjonsforpliktelse (netto) Estimatavvik pensjonsmidler 0 Aga pensjonsforpliktelse 0 Estimatavvik pensjonforpliktelse Balanse Balanse Kapitalkonto (underskudd i kapital) Reversering nedskriving av fast eiendom 0 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler

26 Note 8 Diverse kommentarer Driftsregnskapet: Driftsregnskapet er oppgjort med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 20,7 mill. Saldering investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er saldert med til sammen kr. 4,2 mill for å oppnå balanse, jfr. Regnskapsforskriftenes 9. Det er redusert avsetning på tilsvarende beløp til Tomte- og boligfondet kto Tap på krav: Det er i 2009 bokført tap med kr. 1,5 mill. Av dette utgjør ca. 0,7 mill avskrivninger på husleiekrav. Minste avdrag: Avdragene som er belastet regnskapet er det budsjetterte beløpet. Belastningen er ca. 1,9 mill. høyere enn beregnet minste tillatte avdrag. Valutasikring av pengeplasseringene: Det er bokført periodisert gevinst pr på ca. kr. 1,3 mill. Endelig oppgjør av valutasikringskontraktene skjer ca. 15. mars. Investering i Hedgefondet Weavering Macro Fixed Income: Kommunens plassering i fondet var ved årsskiftet bokført til 26,1 mill. Det er åpnet konkurs i fondet, og hele plasseringen vurderes som tapt. Bokføring av dette tapet er foretatt Virksomhetenes resultatfond: Bystyrets vedtatte avsetninger til virksomhetenes resultatfond for 2007 og 2008 ble tillagt budsjettrammene for virksomhetene i I årsoppgjøret har de virksomhetene som ikke har benyttet seg av disse avsetningene fått disse videreført, ved avsetning til virksomhetens resultatfond. Samlet beløper dette seg til ca. 5,0 mill. Det er benyttet ca. 0,5 mill av resultatfondene til å saldere merforbruk i Statens tiltakspakke mot arbeidsløshet: Porsgrunn kommune har mottatt 23 mill. i ekstraordinært tilskudd til tiltak mot arbeidsløshet (Tiltakspakken). Av dette er 5,2 mill overført til bruk i Endring i periodisering av påløpne feriepenger av sykepenger: I 2009 er det inntektsført feriepenger av sykepenger for både 2008 (etterskuddsvis) og Dette henger sammen med innføring av nytt system/rutine for registrering av sykefravær. Det er nå mulig å periodisere feriepenger av sykepenger på riktig regnskapsår. Ekstraordinær inntekt i 2009 (feriepenger av sykepenger for 2008) er ca. kr. 2,9 mill

27 Note 9 Langsiktig gjeld Gjeld Antall lån % av gjeld Snitt lån Kommunalbanken % Husbanken % DnBNor - sertifikatlån % Fokus - obl. lån % Ikke betalte avdrag % Sum gjeld % Renteswapper :Dette gjelder avtaler der kontraktsmotpartene bytter rentebetingelser for et bestemt beløp i en fastsatt periode. Avtalene nedenfor er inngått mot eksisterende gjeld i balansen. Forfall Restgjeld Avdrag Porsgrunn mottar Porsgrunn betaler Margin i forhold til NIBOR ,37 % ,04 % -0,15 % ,13 % -0,15 % ,52 % ,04 % ,60 % -0,50 % ,70 % -0,39 % ,06 % -0,13 % Renterisiko fordelt på løpetid %-andel av total gjeld Andel med flytende rentebinding skal ikke overstige 75% Flytende 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-10 år Rentebinding (MNOK) Andel 69 % 12 % 6 % 0 % 12 % 1 % Finansielle instrumenter Finansielle instrumenters andel av total gjeld skal ikke overstige 100% av gjeld på balansen MNOK Andel Krav Gjeld pr 31/ Finansielle instrumenter % Maks 100% Største långiver Største enkeltlån < 30% total lånegjeld eller MNOK 400 Ved utløpet av året utgjorde største enkeltlån 15% av total portefølje

28 Note 10 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler/anleggsmidler Tall i mill. kr. Saldo pr Saldo pr Verdiendring Avkastning i % 2009 Lange midler Norske obligasjoner > 1 år. 103,7 111,8 7,4 7,4 Globale obligasjoner 111,9 134,5 22,4 20,0 Globale høyrenteobligasjoner 19,4 26,7 7,3 37,8 Pengemarked Norge 76,9 85,4 4,0 5,0 Globale Aksjer 45,7 70,5 16,1 24,0 Hedgefond 70,4 0-10,0 0 Eiendomsfond 55,6 39,8-3,3-5,8 Norske aksjer 35,0 48,8 13,8 39,6 Norske anleggsobligasjoner ,2 5,3 Sum lange midler 618,7 617,5 62,9 11,0 Mellomlange midler Hedgefond 66,2 0-9,4 0 Pengemarked Norge 202,0 212,1 5,9 2,9 Norske obligasjoner > 1 år. 108,0 111,1 7,2 6,9 Globale obligasjoner 67,8 81,2 13,5 20,0 Global High Yield 9,0 12,4 3,4 37,8 Sum mellomlange midler 453,0 416,8 20,6 5,2 Samlet portefølje 1.071, ,4 83,5 8,3 Plasseringene er gjort innenfor de rammer og retningslinjer som ligger i vedtatt finansreglement. I forhold til vedtatt strategi m.h.t. fordeling pr. aktivaklasse av langsiktige plasseringer, er det overvekt/undervekt i en del plasseringer. Avvikene fra strategien er ikke større enn at de ligger innenfor de angitte maksimums-/minimumsgrenser pr. aktivaklasse. Note 11 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Rådmann Ordfører Godtgjørelse til revisor. Kommunens revisor er Telemark kommunerevisjon IKS. Samlet godtgjøring til revisor i 2009 er kr Dette omfatter både revisjon og rådgivningstjenester for Porsgrunn kommune, Keops og Kirkelig fellesråd. Godtgjørelsen dekker også arbeid med kontrollutvalget og forvaltningsrevisjonsprosjekter

29 Balanseregnskapet vist pr konto 21 Omløpsmidler 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd i: Konto Kontotekst Servicesenteret særkasse , , Porsgrunn kino kontorkasse 5.000, , Porsgrunn kino vekslepenger , , PPT - kontorkassa 3.000, , Grunnskolene samlet kontorkasse , , Musikkskolen kontorkasse 2.500, , Legevakten kontorkasse 3.000, , Kjølnes legesenter - kontorkasse 1.500, , Familiehelsetjenester kasse for diverse 5.000, , Brevik sykehjem kontorkasse 0,00-22, St.Hansåsen sykehjem kontorkasse 1.360,35 245, Frednes sykehjem kontorkasse 0, , Barn og unge kontigentkasse, , , Mule Sykehjem 5.000, , Mule bo- og servicesenter kontorkasse 2.000, , Hjemmesykepleien distrikt 1 vest 1.500, , Hjemmetj. distrikt Eidanger 1.000, , Hjemmetj. distrikt Stridsklev 1.000, , Saturnv. barne-og ungdomssenter 1.500, , Junovn. botiltak kontorkasse 1.281, , Granlia 27 prosjekt klient kontorkasse 1.500, , Vestsiden bo-aktivitetsenter kontorkasse 1.500, , Doktorløkka bosenter kontorkasse 2.000, , Frednes barnehage kontorkasse 500,00 500, Kirketjernet barnehage kontorkasse 0,00 500, Lundelia barnehage kontorkasse 1.000, , Tveitanlia barnehage kontorkasse 500,00 500, Vallermyrene barnehage kontorkasse 500,00 500, Gartnerløkka dagsenter dagsenter , , Voksenopplæringen kontorkasse 1.560, , Hovedbiblioteket m.f. kontorkasse 3.000, , Hovedbiblioteket vekslepenger 1.000, , Porsgrunn bibl. Stridsklev vekslepenger 500,00 500, Porsgrunnshallen vekslepenger 900,00 900, Stridsklevhallen kontorkasse 1.000, , Fritidsklubbene samlet kontorkasse 2.800, , Brevik brannstasjon kontorkasse 300,00 300, Fjordbussene kontorkasse 663,00 663, Fjordbussene vekslepenger 9.000, , Kasse Tveten U-skole 3.000, , DnB Hovedfolio kto.nr , , Dnb hjelpefolio lønn , , Dnb OCR (gml) , , Dnb hjelpefolio legevakt , ,

30 Konto Kontotekst DnBNOR OCR (ny) , , Dnb Idrettshaller salg kafeteria ,09 0, Dnb Idrettshaller salg solarier ,51 0, Dnb Charlie billettsalg , , DnB Nav sosial - nødkonto ,59 0, Dnb p-bøter kto.nr , , Dnb hjelpefolio kto.nr , , Dnb Telebank sos.ktr , , Dnb Avtalegiro ordning , , Dnb botilskudd kto , , Sp.banken Grenland folio kto.nr , , Dnb dep. utenlandsstud ,90 0, Nordea valutakonto ,22 0, Dnb fond tilfluktsrom kto.nr , , Dnb forvaltningslån renter kto.nr , , Dnb forvaltningslån avdrag kto.nr , , Pareto Forvaltning ASA , , DnB NOR Kapitalforvaltn. ASA , , Pimco forvaltning , , NaviGate 2-8 (svensk) 2007 LUO , , Hedgefond 2007/2008 0, , Dnb skattetrekkskonto , , Dnb barnevernsfond , , Kasse, postgiro, bankinnskudd i: , , Kortsiktige fordringer overfor: Aktiverte sykepenger , , Aktiverte feriepenger av sykepenger ,73 0, Ref merverdiavgiftkompensasjon , , Forskudd lønn januar ,61 0, Forskudd lønn oktober 0, , Forskudd lønn 15.desember 0, , Forskudd lønn 31.desember 0, , Forskudd kjøregodtgjørelse 0, , Lønn uhevede giroer -705, , Observasjonskonto lønninger , , Netto lønn diverse feilutbetalinger , , Interimskto. div. debitorer , , Aktivert inntekt.ført avkastn. anl.obligasjon 0, , Kundefordringer komfakt (ekko) , , Kundefordringer Agresso , , Uidentifisert innbetaling , , Kraft konto klientkonto Bergen energi ,00 0, Stiftelsen Øvre Frednes ansv , , Skogrådets skogavgift kfr , , Porsg. komm. boligstiftelse ,26-0, Kortsiktige fordringer overfor: , ,

31 218 Aksjer og andeler utstedt av: Konto Kontotekst Aberdeen Property Inv. Europa , , Aberdeen Property Inv. Asia , , Aksjer og andeler utstedt av: , , Premieavvik KLP premieavvik, arbeidsgiveravg , , STP premieavvik, arbeidsgiveravgift , , KLP premieavvik , , STP premieavvik , , Premieavvik , ,61 21 Omløpsmidler , ,91 22 Anleggsmidler 220 Pensjonsmidler KLP pensjonsmidler , , STP pensjonsmidler , , Pensjonsmidler , , Aksjer og andeler utstedt av: KLP fellesordn. egenkaptilsk , , KLP sykepleiere egenkaptilsk , , Telem. kontrollutv. TK-IKS , , Telem. komm. rev. IKS , , Skien BBL Gren. ung hjem , , Attføringssenteret Rauland 11 aksjer , , Bibilioteksentralen al 26 aksjer 7.800, , GREP Komp. utv. Grenland AS , , Eidsiva rederi asa 10 aksjer 5/2,93 29,30 29, Foreningen Norden 10 andeler 1.000, , Gautefall alpinsenter a/s 5 aksjer 5.000, , Gautefall turisthotell 10 aksjer 1.000, , Norsk Hydro asa 1500 lign.kurs 64, , , StatoilHydro asa 1293 lign.kurs 143, , , Yara International asa 300 aksjer 215, , , Nystrand båtforening 1 andel 3.000, , Studentersamfunnets hus 20 andeler 2.000, , Telemark interkommunale næringsfond , , Telemarksreiser a/l 10 aksjer , , Turist-trafikk Dalen a/s 50 stk. av , , Vekst i Grenland 45 stk. av kr , , Kjølnesbygg as 0, , Rekom as 32 aksjer av kr , , Reimsgt. 10 AS aksjer a kr. 1000,00 0, , Skagerak Energi AS aksjer kr , , BTV inv.fond A/S , ,

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Regnskap 2014. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2014. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering...4 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet...6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde...7 Regnskapsskjema

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2008. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2008. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering...4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde...7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer