Regnskap Sammen om Porsgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn"

Transkript

1 Sammen om Porsgrunn

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema 2A: Investeringsregnskapet... 8 Regnskapsskjema 2B: Investering pr. prosjekt... 9 Regnskapsskjema 3: Balanseregnskapet Regnskapsskjema 4: Økonomisk oversikt - drift Regnskapsskjema 5: Økonomisk oversikt - investering Note 1 Arbeidskapital Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP) Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK) Note 3 Garantiforpliktelser Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid Note 5 Fond Note 6 Selvkosttjenester Note 7 Kapitalkonto Note 8 Diverse kommentarer Note 9 Langsiktig gjeld Note 10 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler/anleggsmidler Note 11 Ytelser til ledende personer og revisor Note 12 Finansielle anleggsmidler - obligasjoner Note 13 Anleggsmidler Balanseregnskapet vist pr konto Spesifikasjon drift Revisors beretning

3 Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). Porsgrunn Kommune følger de regnskapsstandarder og høringsutkast som til en hver tid er gjeldende. Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og er inntekts- eller utgiftsført i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 10 årene. (Tidligere 15 år). Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld, beregningene har egen note for KLP og SPK (2A og 2B). Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til virkelig verdi. Kommunen har markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, de er klassifisert som omløpsmidler. Disse verdipapirene er vurdert til virkelig verdi pr Anskaffelseskost Ved lånefinansiering av investeringer er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr. 2. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. I vann avløp og renovasjons området består kapitalkostnadene av avskrivninger og kalkulatoriske renter. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av kommunalt foretak (KF), KEOPS. Knarrdalstrand renseanlegg, Tolketjenesten, Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland, Miljørettet helsevern, Luftovervåkning i Grenland og Arbeidsgiverkontrollen er organisert som interkommunale samarbeid iht kommuneloven 27, sammen med kommuner i Grenland. Fordelingsnøkkel av utgiftene er avtalt mellom deltakerkommunene. Keops avlegger selvstendig regnskap som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 4 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til virksomheten. Porsgrunn Kommune er deltaker i flere AS og IKS (Inter Kommunale Selskaper) som kan underlegges selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Porsgrunn Kommune

4 Noen av selskapene har hovedkontor i Porsgrunn. Alle selskapene leverer egne regnskaper. Selskap Kontorkommune Eierkommuner Kompetanseutvikling Grenland AS Porsgrunn Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Reiselivsselskapet Grenland Grenland AS Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Kjølnes Bygg AS Porsgrunn Eid gjennom Porsgrunn Utvikling AS Porsgrunn Utviklingsselskap AS Porsgrunn Porsgrunn Kommune Grenland Havn IKS Porsgrunn Skien, Porsgrunn og Bamble Telemark Kontrollutvalgs sekretariat IKS Bø Alle kommuner og fylkeskommunen unntatt Skien Telemark Kommunerevisjon IKS Skien Alle kommuner i fylket, Telemark fylkeskommune, Lardal og Larvik Gea Norvegica Geopark IKS Tønsberg Telemark- og Vestfold fylkeskommune og en rekke kommuner i de samme fylkene

5 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde (tall i 1000 kroner) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2012 Formannskap Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Barn, unge og kultur Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Helse og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Plan og kommunalteknikk Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Kirke og trossamfunn Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Ikke fordelte utgifter/inntekter Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Alle rammeområdene Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift

7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet (tall i 1000 kroner) Regnskap Regulert budsj. Opprinnelig budsj. Regnskap 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering

8 Regnskapsskjema 2B Investering pr. prosjekt Nr. Prosjekt Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Investering 2012 Formannskapet 0957 Overføring fra driftsregnskapet Digitale folkevalgte IT-investeringer ÅBEV Nytt IT system lønn og personal Nytt sak og arkivsystem PC- servicesenteret Økt behov lagring/backup Ny ansattportal Nytt kurslokale - Utviklingsavd Avsetning til garantiarbeider Formannskapet Barn, unge og kultur 1249 Ny modul Extense Div. skoler - tilpasning for HC Tveten barneskole Forskuttering spillemidler Ny skole Heistad Fornying IKT og inventar skolene Heistad ungdomsskole Brevik Oppv.senter - skolestruktur Stridsklev b - skolestruktur SFO - Stridsklev Vestsiden skole - solavskjerming Vestsiden skole - Delevegger Grønli skole - utvidelse Utearealer skole og barnehage Sandblåsing Dikkon Lundelia barnehage, ombygging IKT barnehager Lyngveien bh rehab. kjøkken Nytt inventar og utstyr biblioteket Ælvespeilet - nytt kulturhus Filmsentret Charlie oppgrad Digitalisering utbedring lyd sal Steder av historisk interesse Kjølnes - ny svømmehall Idrett, inventar og utstyr Ny idrettshall Heistad Kjølnes stadion diverse oppgrad Nytt sentrumstilbud for ungdom Barn, unge og kultur

9 Nr. Prosjekt Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Investering 2012 Helse og omsorg 1250 Ny fiberlinje St.Hansåsen Elektronisk samhandling - helse Ny server legevakta Mule sykehjem - inventar Nye sykehjemsplasser - Brevik Utskifting av inv. sykehjemmene Nye sykehj.plasser - Vestsiden St.Hansåsen - ombygginger tr. II Utskifting møbler St.Hansåsen Gerica Mobil Pleie Blåveiskroken, tilbygg og ombygg Riving Manalåsen Minibuss - sykehjem Rolandsvegen bofellesskap Saturnv. - ny avlastningsbolig Minibuss hus personer med spes behov Kjøp av utl.boliger/leiligheter Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk 1502 Storgata 153 Apotekseksjonen Kjøp av bil byggdrift Innløsning festetomter Salg tomter - bolig Salg av hytte Frøystul Salg eiendom Porsgrunn utvikling Boliger mindreårige flyktninger Startlån - opptak/utlån Universell utforming, HP Utstyr brannvesenet ÅBEV Sprinkling Brevik Kjøp av eiendom Eiendomsforv. - kostnadssetting Bygg - myndighetskrav Eiendomsforv. utviklingstiltak Kameraovervåkning utsatte bygg Fremtidens byer HC - tilpassing kommunale bygg Sentrumstunnelen Herøyakanalen Rehabilitering vann ÅBEV Hovenga allé - anl.bidragsavt Frankebukta Tiltak i forb. med vanndirektivet Valleråsen renseanlegg Klyvedammen rehabilitering Styringssyst. pumpestasj

10 Nr. Prosjekt Porsgrunn kommune Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Investering Nye vannmålere/- soner Kastanjehaven i Brevik Rehabilitering avløp ÅBEV Omlegging avløp Floodløkka Knarrdalstrand renseanlegg Knarrdalstrand slamlinje Knarrdalstrand oppgrad. prosess Sikring av høydebasseng Knarrdalstrand renseanl Renovasjon - dypoppsamling Hytterenovasjon Ny driftssentral KRA Skjærgårdstjenesten - ny base Rasfarlige områder, sikring ÅBEV Stabiliseringstiltak i elva Parker, lekeplasser, friarealer Olavsberget BRA midler Lilleelva/Storediket sikring m. m Oppfølging regplan Brevik Boligfelt utbygging i komm.l regi Gunneklevfjorden utfylling Muligh.st. Lønnebakke ind. omr Kammerherreløkka Trafikksikringsmidler ÅBEV Div. vegutbedringer ÅBEV Fornyelse av maskiner ÅBEV Komm. bruer og brygger ÅBEV Utbygging av vannbåren varme Miljøgate Storgata Parkeringsordning Plan og kommunalteknikk Kirker 7904 Vedlikehold kirkebygg Sikring av gravminner Seremonibygg Eidanger kirkeg Kirkene - rehabilitering mv Tørmo kapell - oppgradering Digitalisering av kirkegårder Nybygg Østre kirke Kirker SUM PORSGRUNN

11 Regnskapsskjema 3: Balanseregnskapet (tall i 1000 kroner) EIENDELER Regnskap Regnskap 2012 A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler KLP STP Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Premieavvik KLP STP Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser KLP STP Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 61 0 Motkonto for memoriakontiene Porsgrunn, / Per Wold Rådmann Per Ivar Eidem Regnskapssjef

12 Regnskapsskjema 4: Økonomisk oversikt drift (tall i 1000 kroner) Regnskap Regulert budsj. Opprinnelig budsj. Regnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsminder) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

13 Regnskapsskjema 5: Økonomisk oversikt - investering (tall i 1000 kroner) Regnsk. Reg. budsj. Opprinnelig budsj. Regnsk INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Disp. av tidligere års regnsk.messige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering

14 NOTER Note 1 Arbeidskapital Porsgrunn kommune Kapittel Balansen Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital i balansen Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-) Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Art Beløp Art Beløp Sum + Sum inntekter + Sum inntekter Sum utgifter - Sum utgifter , , Avskrivninger Eksterne finansinnt./- transer + Eksterne finans. transer , 909, 920, , 920, Ekst. finansutg./-transer - Eksterne finans. Transer 500, 509, 510, , 511, 520, 521, Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp Differanse

15 Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arb.giveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Amortisering premieavvik tidl år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,00 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,87 % Forutsetninger for turnover (F 13-5 bokstav G) : under 20 år 20 % år 8 % år 6 % år 6 % - 0,4% pr år over 25 år år 4 % - 0,2% pr år over 30 år år 1 % - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0 % Uttaksandel pr aldersgruppe i AFP - felles kommunal pensjonsordning: 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % Endringer i regnskapsforskriften 13-4 bokstav D. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringer etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen

16 Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Administrasjonskostnader Avregning fra tidligere år 0 Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Amortisering premieavvik tidl år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 4,35 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,87 % Frivillig avgang Uttaksandel pr aldersgruppe Inntil 50 år 3,00 % i AFP - felles kom.. pensjonsordning: Over 50 år 0,00 % 62 år 50,00 % Endringer i regnskapsforskriften 13-4 bokstav D. Estimatavvik for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser samt virkningen av planendringer etter 13-3 bokstav C regnskapsføres i balansen

17 Note 3 Garantiforpliktelser pr Selskapets navn Opprinnelig Beløp Beløp Gyldig tom. Stiftelsen Grenland Folkehøysk AS Vapro Dalskveiva borettslag Teknikergt./Skiensgt. oms.boliger Magnorveien omsorgsboliger Amundajordet omsorgsboliger Amundajordet bokollektiv Porsgr. Bol.tiftelse, Borgehaven Vanntårnet omsorgsboliger Moseveien omsorgsboliger Frednes omsorgsboliger Porsgrunn Produkter AS Porsgrunn Produkter AS Tippen barnehage Samvirkebarnehagen Skrapeklev Liane barnehage Bjørntvedt aktivitetshus Glimmerveien (Thorittunet 13-16) Skrukkerødskrenten borettslag Interkom. Arkiv Kongsberg INNLØST Urædd Fotball Vallermyrene Andelslag BA Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Sal Filmsenteret Charlie - Felles sal Stiftelsen Sjøfartens Hus NY Sum Porsgrunn kommune har inngått en ny garantiforpliktelse i løpet av. En garanti er innløst

18 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid, jf. Kommuneloven 11 og 27 Fordeling av utgifter: % vis fordeling ARBEIDSGIVERKONTROLLEN I GRENLAND: Siljan kommune ,00 1,4 Bamble kommune ,00 10,9 Kragerø kommune ,00 10,2 Skien kommune ,00 47,5 Porsgrunn kommune ,00 30,1 Sum fordelte utgifter ,00 100,0 MILJØRETTET HELSEVERN: Siljan kommune ,00 1,9 Bamble kommune ,00 11,4 Kragerø kommune ,00 8,6 Skien kommune ,00 41,9 Drangedal kommune ,00 3,8 Porsgrunn kommune ,00 26,7 Annen finansiering ,90 5,7 Sum fordelte utgifter ,90 100,0 LUFTOVERVÅKING I GRENLAND: Bamble kommune ,00 4,1 Skien kommune ,00 14,5 Porsgrunn kommune ,00 10,8 Annen finansiering ,00 70,6 Sum fordelte utgifter ,00 100,0 TILSYNSKONTORET FOR BYGGESAKER: Bamble kommune ,00 10,9 Drangedal kommune ,00 3,6 Kragerø kommune ,00 8,2 Siljan kommune ,00 1,8 Skien kommune ,00 40,0 Porsgrunn kommune ,00 35,3 Annen finansiering 1 095,00 0,2 Sum fordelte utgifter ,00 100,0 TOLKETJENESTEN: Skien kommune ,00 47,0 Bamble kommune ,00 3,2 Porsgrunn kommune ,00 25,1 Annen finansiering ,00 24,7 Sum fordelte utgifter ,00 100,0 KNARDALSSTRAND RENSEANLEGG: Skien kommune ,00 56,4 Porsgrunn kommune ,00 41,6 Annen finansiering ,00 2,0 Sum fordelte utgifter ,47 100,0 MELLOMVÆRENDE KEOPS KFf OG PORSGRUNN KOMMUNE: Ingen/ubetydelige mellomværende pr. 31/

19 Note 5 Fond Kapittel Balansen Endring 2.56 Disposisjonsfond Bundne invest. fond Ubundne invest. fond Bundne driftsfond Sum Fond Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Art Beløp Art Beløp Sum Resultat: Resultat: Resultat: Resultat: Endring drifts- og investeringsregnskapet: Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondet Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Beholdning Ubundne investeringsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Bundne driftsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 Beholdning Bundne investeringsfond Beløp Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning

20 Note 6 Selvkosttjenester (tall i 1000 kroner) Alle beregninger i note 6 er eks mva. Regnskap 2012 Selvkostområde VANN Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 95 % 93 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Selvkostområde AVLØP Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 94 % 99 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Selvkostområde RENOVASJON Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 109 % 101 % Disponering til/fra bundet selvkostfond Selvkostområde KART/DELINGSFORRETNINGER Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 67 % 50 % Selvkostområde PLAN Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 8 % 4 % Selvkostområde FEIING Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Netto kapitalkostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 95 % 89 % Selvkostområde BYGGESAK Brukerbetalinger/salgsinntekt Direkte kostnader Indirekte kostnader Overskudd/underskudd Selvkostandel 68 % 68 %

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Innhold PR. 25.3.2015

Innhold PR. 25.3.2015 PR. 25.3.2015 Innhold 1. REGNSKAPSOVERSIKTER... 4 1.1. Drift... 4 1.2. Investering... 5 1.3. Balanse... 6 1.4. Regnskapsskjema Drift (Excel)... 7 1.5. Regnskapsskjema Investering... 8 2. DRIFTSREGNSKAP

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer