Regnskap Sammen om Porsgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2008. Sammen om Porsgrunn"

Transkript

1 Sammen om Porsgrunn

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering...4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde...7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...8 Regnskapsskjema 2B Investering pr. prosjekt...9 Vedlegg 3: Balanseregnskapet...15 Vedlegg 4: Økonomisk oversikt drift...16 Vedlegg 5: Økonomisk oversikt investering...17 Note 1 Arbeidskapital...18 Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP)...19 Note 2B Pensjon Statens pensjonskasse (SPK)...20 Note 3 Garantiforpliktelser...21 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid,...22 Note 5 Fond...24 Note 6 Selvkosttjenester...25 Note 7 Kapitalkonto...27 Note 8 Diverse kommentarer...28 Note 9 Langsiktig gjeld...29 Note 10 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler...30 Note 11 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor...30 Balanseregnskapet vist pr konto...31 Spesifikasjon drift...42 Revisjonsberetning 2008 for Porsgrunn kommune - 3 -

3 Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). Porsgrunn Kommune følger de regnskapsstandarder og høringsutkast som til en hver tid er gjeldende. Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og er inntekts- eller utgiftsført i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld, beregningene har egen note for KLP og SPK (2A og 2B). Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til virkelig verdi. Kommunen har markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, de er klassifisert som omløpsmidler. Disse verdipapirene er vurdert til virkelig verdi pr Anskaffelseskost Ved lånefinansiering av investeringer er renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. I vann avløp og renovasjons området består kapitalkostnadene av avskrivninger og kalkulatoriske renter. Organisering av kommunens virksomhet Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av kommunalt foretak selskaper (KF), KEOPS. Knardalsstrand renseanlegg, Tolketjenesten, Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland, Miljørettet helsevern, Luftovervåking i Grenland og Arbeidsgiverkontrollen er organisert som - 4 -

4 interkommunale samarbeid iht kommuneloven 27, sammen med kommuner i Grenland. Fordelingsnøkkel av utgiftene er avtalt mellom deltakerkommunene. Keops avlegger selvstendig regnskap som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 4 for nærmere opplysninger om kommunens økonomiske forhold til virksomheten. Porsgrunn Kommune er deltaker i flere AS og IKS (Interkommunale Selskaper) som kan underlegges selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Porsgrunn Kommune. Noen av selskapene har hovedkontor i Porsgrunn. Alle selskapene leverer egne regnskaper. Selskap Kontorkommune Eierkommuner Kompetanseutvikling Grenland Porsgrunn Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan AS Teli AS Porsgrunn Kompetanseutvikling Grenland AS Asvo AS Skien Kompetanseutvikling Grenland AS Vapro AS Skien Kompetanseutvikling Grenland AS Bamble Produkter AS Bamble Kompetanseutvikling Grenland AS Industri og Montasje AS Skien Kompetanseutvikling Grenland AS Porsgrunn Produkter AS Porsgrunn Kompetanseutvikling Grenland AS Reiselivsselskapet Grenland Skien Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Grenland AS Kjølnes Bygg AS Porsgrunn Porsgrunn Kommune Grenland Havn IKS Porsgrunn Skien, Porsgrunn og Bamble Telemark Kontrollutvalgs sekretariat IKS Bø Alle kommuner og fylkeskommunen unntatt Hjartdal og Skien Telemark Kommunerevisjon IKS Skien Alle kommuner i fylket, Telemark fylkeskommune, Lardal og Larvik Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark Kongsberg En rekke kommuner i Telemark, Buskerud og Vestfold fylkeskommuner IKS Gea Norvegica Geopark IKS Tønsberg Telemark- og Vestfold fylkeskommune og en rekke kommuner i de samme fylkene

5 Driftsregnskapet Porsgrunn kommune Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2008 Reg. budsj Oppr. budsj Regnskap 2007 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Andre ikke fordelte inntekter Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde Regnskap 2008 Opprinnelig budsjett Endr B 2008 Reg. budsj Regnskap 2007 Tall i 1000 Formannskap Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Barn, unge og kultur Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Helse og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Plan og kommunalteknikk Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Kirke og trossamfunn Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Ikke fordelte utgifter/inntekter Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Alle rammeområdene Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift

7 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2008 Reg. budsj Oppr. budsj Regnskap 2007 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

8 Regnskapsskjema 2B Investering pr. prosjekt Formannskapet Regnskap 2008 Reg. budsj Oppr. budsj Investering Inndekning avvik investeringsregnskap Beløp of fra drift > kfr bokf. tekst Innkjøp av BMS-verktøy Digitale folkevalgte Rammebeløp - rådmannens ledergruppe 1220 IT-investeringer IT-investeringer E-Porsgrunn - portalløsning Nytt e-post og kalendersystem E-Grenland - felles IKT-tiltak Telefoni-tiltak Nytt IT-system for lønn og fakturering 1500 Div. administrasjonsbygninger Frisklivssenteret Til bystyrets disposisjon Avsetning til garantiarbeider Formannskapet Barn, unge og kultur Regnskap Reg. budsj. Oppr. Investering budsj Grønli skole - brannskade Bergsbygda skole Div.skoler - tilpasning for funksjonshemmede Skolebruksplan diverse skoler Uteareal - skoler Tveten barneskole Vestsiden oppvekstsenter - idrettshall Borge skole Heistad ungdomsskole Klevstrand skole Spespedtiltak Liane Kjølnes u-skole, ballbinge Grønlie skole - funksjonshemmede Langangen skole - fotballbinge Myrene, ny skole Tveten u - fotballbinge Ny skole Heistad Fornying IKT og inventar skolene Brattås skole - handicapavdeling

9 Regnskap Reg. budsj. Oppr. Investering Barn, unge og kultur (forts.) budsj Oppgradering svømmebasseng ved skolene Skolebehovsplanen, kjøp av brakker Stridsklev skole - Bovis Utbedring SFO div. skoler Uteareal i barnehager Nye barnehageplasser Brattås barnehage - parkering mv Tiltak forurensede uteområder Ny barnehage Flåtten Nytt barnevernsprogram Rehabilitering hovedbiblioteket Hovedbiblioteket - innleveringsuatomat Hovedbiblioteket - utsk. inventar Kulturhus sentrum Kulturhus - OPS-utredning "Stasjoner" gave fra Sparebk. Grenland Stoler Charlie Filmsentret Charlie - oppgradering Storgata 71 b Forprosjekt svømmehallen på Kjølnes ENØK-tiltak svømme- og idrettshaller Stridsklevhallen - sikring og utvikling Campus Kjølnes, svømmehaller mm,vedl.hold Kommunale idrettsanlegg Idrett, inventar og utstyr Kjølnes stadion - forprosj. eliteseriearena Campus Kjølnes - infrastrukturtiltak Rock Fabrikk Grenland Mule Varde - barnevernstiltak Ombygging Østsiden skole Barn, unge og kultur Regnskap Reg. budsj. Oppr. Investering Helse og omsorg budsj Overføring fra driftsregnskapet Heistad skole, rehab. av legebolig Nøkkelbokser, hjemmetj IKT Helsestasjonsprogram Legevakta - kjøp av lydlogg

10 Regnskap Reg. budsj. Oppr. Investering Helse og omsorg (forts) budsj Helsestasjon Stridsklev Helsesøstertj. - nytt IT-program ATP - uteareal og brakkerigg Nybygg ATP KF Nye sykehjemsplasser - Brevik Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter Omsorgsboliger Bjørkedalen St. Hansåsen. kantine/møterom Etablering av felles vaskeri - sykehjemmene Hjelpemidler institusjonene Teleslynger v/institusjonene Utskifting av inventar sykehjemmene St. Hansåsen - verandaer Ny sykehjemsplass Borgehaven Heistad eldresenter DD-bolig Osebrogt Blåveiskroken DD Blåveiskroken, tilbygg og ombygging Kontorlokaler for hj.tjenesten i Heistadhallen Minibusser Lavterskelbol. Feiselvn. Nybygg/ombygg Gunnigt. - tilpasning til barneboliger Botilbud PU og funksjonshemmede Kjøp av utleieboliger/leiligheter Helse og omsorg Regnskap Reg. budsj. Oppr. Investering Plan og kommunalteknikk budsj Kjøp av bil byggdrift Tomtekjøp Salg av Kammeherreløkka Salg av utleieboliger/leiligheter Startlån, avdrag Forvaltningslån Rehabilitering kommunale bygg Kjøp seksjon 1 (Rådhusgrottene) Kjøp av bil Universell utforming, vedtak HP Utstyr brannvesenet Sprinkling Brevik Flytting av 110-sentral

11 Regnskap Reg. budsj. Oppr. Investering Plan og kommunalteknikk (forts) budsj Kjøp av vognhall Porsgrunn brannstasjon Prosj. utviklingstiltak og nye byggeprosjekter Eiendomsforvalt, brannpålegg Rehab. bygninger - bygg og eiendom Scanning - tegninger komm. bygg Eiendomsforv. miljør. helsevern Eiendomsforv. enøk-tiltak komm. bygg Eiendomsforv. utredning og kostnadssett Eiendomsforv. el-sikkerhet Eiendomsforv. Innemiljø -PBC (lovpålagt) Eiendomsforv. Brannsikkerhet omsorgsboliger Kjøp og salg av tomter Eiendomsforv.pålegg miljør.helsevern Eiendomsforv.sentr.Driftsktr.(SDanlegg)ENØK Eiendomsforvaltning brannpålegg Eiendomsforvaltning,pålegg miljør. helsev Eiendomsforvaltn. enøk-tiltak komm.bygg Eiendomsforvaltning utviklingstiltak Eiendomsforvaltning, utredn. og kostnadss Eiendomsforvaltning EL-sikkerhet Eiendomsforvaltning, tilrettelegging for fjernvarm Eiendomsforv. - arealeffektivisering Eiendomsforv. - brannpålegg Eiendomsforv. - utviklingstiltak Eiendomsforv. - (SD-anlegg) ENØK Eiendomsforv.- pålegg miljøretta helsevern Eiendomsforv. - el.sikkerhet Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting Eiendomsforv. - tilrettelegging fjernvarme

12 Plan og kommunalteknikk (forts.) Regnskap 2008 Reg. budsj Oppr. budsj Investering Klimaanlegg Floodsgt Eiendomsforv. utviklingstiltak Eiendomsforv.- arealeffektivisering Eiendomsforv.-brannpålegg Parkering, Brevik sykehjem Sentrumstunnelen Nytt garasjeanelgg Sivilforsvaret Rehabilitering vann Farris - privat avløp Valleråsen renseanlegg Rehabilitering avløp Oklungen, avløpsanlegg Knardalstrand renseanlegg Sandøya avløpsrensing Biler VAR Kontorer VAR-avdelingen Miljøstasjoner Saldering Rasfarlige områder, sikring Museumshagen Flytebrygge Kattøya-Olavsberget Friluftsplan Lekeplasser, oppgradering Borge skole, gjerde rundt friområde Lerkåsparken Oppgradering, sentrumsparker, monumenter Kjøp av båt skjærgårdstjenesten Sundjordkanalen, utbedring Parker, lekeplasser, friarealer - div. tiltak Parkering Flogstadtjernet Bjørkedal Kunstisbane Rådhusparken Ormefjorden Ulesundvn Mulightesstudie Lønnebakke ind. område Hovenga - ny hovedvei, parsell III Myra industifelt Kjølnes Ring, oppgradering Kjølnes Ring, parkeringsplass - P Kammerherreløkka Grava industriområdet Enger industriområde, rundkjøring Kammerherrløkka, va-anlegg Franklintorget Reg.plan for Gamle urædd

13 Regnskap Reg. budsj. Oppr. Investering Plan og kommunalteknikk (forts.) budsj Reg.plan Myrene næringsområde Bro g/s-veg Skjelsvik Moheim næringsområde Trafikksikringsmidler Ny fjordbåt Veg Kjølnes -Slottsbro, planlegging Porsgrunn sentrum årssted Moheim, tilskudd Div. vegutbedringer Fornyelse, vedlikeh. av maskiner Oppgradering av komm. bruer Tiltak mot støy Utbygging av vannbåren varme Miljøgate Rådhuset - Osebro Strakstiltak kollektivtrafikk Oppfølging "smart"-trafikkant Nordentorget, rep. av dekke Gunnigt/Folkevagsgt. oppmerking mm Klima- og energi Vei og samferdselstilak MPG Drangedalsvegen Grønstensgt. utbedring Humper Plan og kommunalteknikk Regnskap Reg. budsj. Oppr. Investering Kirker budsj Eidanger gravlund, landskap Vedlikehold kirkebygg Vedlikehold Østsiden kirke Ombygging prestekontorer Wintersgt Rammebeløp kirker og kirkegårder Stridsklev kirke, kjeller Prosj. seremonibygg Eidanger kikregård Kirkene - brannsikring Orgel Stridsklev kirke Kirker Investeringer Porsgrunn i

14 Vedlegg 3: Balanseregnskapet (tall i 1000 kroner) EIENDELER Regnsk Regnsk A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler KLP STP Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Premieavvik KLP STP Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser KLP STP Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Porsgrunn / Egil Johansen Rådmann Per Ivar Eidem Regnskapssjef

15 Vedlegg 4: Økonomisk oversikt drift (tall i 1000 kroner) DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2008 Regulert budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Regnskap 2007 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

16 Vedlegg 5: Økonomisk oversikt - investering (tall i 1000 kroner) INNTEKTER Regnskap 2008 Reg. budsj Oppr. budsj Regnskap 2007 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

17 NOTER N1B Egenkapitalen Note 1 Arbeidskapital Porsgrunn kommune Tall i 1000 kr Kapittel Balansen Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital i balansen Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-) Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet Driftsregnskapet 2008 Investeringsregnskapet 2008 Sum Art Beløp Art Beløp + Sum inntekter + Sum inntekter Sum utgifter - Sum utgifter , , Avskrivninger Ekst. finans- innt./- transer + Eksterne finans. transer , , 920, Ekst. finans- utg./-transer - Eksterne finans. transer 500, 510, , 520, Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Beløp Differanse Prinsippendring - "Ressurskrevende brukere" Differanse etter forklaringer

18 Note 2A Pensjon kommunal landspensjonskasse (KLP) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2008 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter 2008 Arb.g.avgift 2008 Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Amortisering premieavvik tidl år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 7,00 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 6,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 4,23 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 4,23 % Uttaksandel pr aldersgruppe i AFPfelles Forutsetninger for turnover (F 13-5 bokstav G) : Kom.pensjonsordn.: under 20 år 20% 62 år 20% år 8% 63 år 30% år 6% 64 år 40% år 6% - 0,4% pr år over 25 år 65 år 50% år 4% - 0,2% pr år over 30 år 66 år 60% år 1% - 0,1% pr år over 45 år Over 50 år 0% Pensjonsmidler 2008 Pensjonsforpliktelser Sum Estimatavvik Estimert Faktisk Årets estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Amortisert avvik i år Akkumulert estimatavvik

Porsgrunn kommune Regnskap 2012

Porsgrunn kommune Regnskap 2012 - 3 - INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 5 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 8 Regnskapsskjema 2A:

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer