De nordiske modellene: Trender og endringer. HMS - konferanse Jon M. Hippe, Fafo Sarpsborg 22. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De nordiske modellene: Trender og endringer. HMS - konferanse Jon M. Hippe, Fafo Sarpsborg 22. oktober 2014"

Transkript

1 De nordiske modellene: Trender og endringer HMS - konferanse Jon M. Hippe, Fafo Sarpsborg 22. oktober 2014

2 Utgangspunkt - Til tross for dystre spådommer

3 De nordiske modellene er i vinden! The Nordic countries The next supermodel 2 February 2013 Politicians from both right and left could learn from the Nordic countries

4 Hva skjedde? Dagens tema Hvordan forstå de nordiske modellen? Utviklingen i Norden Er det mulig å gjenskape modellenes resultater?

5 Grunnpilarene i de tradisjonelle nordiske modellene i små, åpne økonomier Makroøkonomisk politikk & næringspolitikk Marked Marked Partiene og partene Lønnspolitikk kollektivavtaler & lokalt partssamarbeid Marked Velferdsstaten inntektssikkerhet utdanning tjenester & aktiv arbeidsmarkedspolitikk Kollektiv risikodeling «produktiv rättvisa»

6 ISL FIN DNK SWE NOR BEL LUX ITA IRL OECD AUT CAN GBR GRC NLD PRT DEU AUS CHE ESP MEX POL USA KOR FRA TUR Høy organisasjonsgrad delvis forklart med Ghent system Trade union density

7 Perspektiver på den nordiske modell: Forklaringer Koordinert lønnsdannelse og samordning Utdanning, styrke humankapitalen Sosiale investeringer Sosial kapital Politisk oppslutning Kollektiv handlekraft (på sitt beste!)

8 Oppsummert: Humla kan fly

9 Norden Utviklingstrekk

10 Bakteppe /90-tallet: Handelsliberalisering (GATT/WTO), tilpasninger til EUs indre marked, digital revolusjon ga akselererende internasjonalisering av økonomien Kredittliberalisering og innenlandske bankkriser ga dype krise ved inngangen til 1990-tallet Tilstramminger og rekordhøy ledighet Mer regelstyrt finanspolitikk, pengepolitiske endringer, skattereformer m.m. Asiakrise Dot com boblen sprakk i 2001 Finans- og Kinadrevet oppgang Finanskrise 2008 og etterdønninger av finanskrisen

11 Likevel de nordiske land har klart seg relativt bra De nasjonale tilpasningene noen av dem Arbeidsmarked - sysselsetting Det organiserte arbeidslivet - partssamarbeidet Velferdsstaten Integreringspolitikken Levekårene (Resultatene) Employment rates DK NO SE FL SZ NL GER UK FR SP IT 50 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 Income inequality, Gini index 2008

12 Norden : Arbeidsmarked Revitalisering av arbeidslivsmodellen på 90-tallet Endringer i stillingsvern og tilknytningsformer Arbeidsinnvandring Sysselsetting suksess og ny bekymring Et nytt arbeidsliv: fleksibilisering, segmentering og nye skillelinjer

13 Konsolidering av arbeidslivsmodellen Fornyelse av den samordnede lønnsdannelse i alle land Solidaritetsalternativer og front-fagslignende mekanismer Trepartssamarbeid om velferds- og arbeidslivsreformer Avtaledekningen opprettholdes Fortsatt høy nordisk fagorganisering Norge: Holden III stadfester modellen 100 Avtaledekning /

14 Men, utfordrende utviklingstrekk Forvitrer modellens institusjonelle fundament? Endring i fagorganisering Finland Denmark Norway Sweden Decline Lav utdanning, tradisjonelle arbeidergrupper (LO-ene) Drevet fram av endringer i A-kasser (Ghent systemer) Arbeidsgiversiden ønske om exit fra deler av avtalesystemet?

15 Deregulering og tidsbegrensede stillinger Andel av sysselsatte i midlertidige stillinger (tidsbegrensede) Hva er virkningene? 1. OECD: lavere lønn, større usikkerhet og større sjanse for ledighet 2. Overgang fra tidsbegrenset til fast størst i Danmark og Norge 3. Økning i tidsbegrensede jobber men ikke i ledighet (Sverige 50% av unge på tidsbegrenset)

16 Arbeidsinnvandring Positive effekter; kostnader, flaskehalser, utvider arbeidsstyrken Men, bidrag til stagnasjon i produktivitet Forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår press på lønnsgulvet Høyere ledighet Virkning på nasjonal arbeidskraft; ulik avhengig av posisjon Norge: Hele sysselsettingsveksten New resident labour migrants from EU 8+2 countries (In addition comes short-term & posted workers + «old EU/EEA» migrants) Europeisk regulering Økende skepsis i fagbevegelsen Endrede maktforhold

17 Lønnsforskjeller fortsatt lavest i Europa men øker raskt et mer todelt arbeidsmarked? 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Wage diff D9/D1 and D5/D1, fulltime employed ( ) OECD Stat 3,34 D9/D1 MID 1990s 2,9 2,97 2,81 2,86 D9/D ,58 D9/D ,31 2,34 D9/D ,87 1,80 1,59 1,67 1,62 1,65 1,48 1,50 1,39 D5/D1 mid-1990s 3,62 1 0,5 0 SE NOR FIN DK NLD ICL FR GER UK D5/D D5/D D5/D1 2011

18 Sysselsetting Under krisen ved inngangen til 1990-tårene falt sysselsettingen med over 10%. I 1993 var det 1,3 millioner ledige i Norden Fra økte sysselsettingen med nesten 25% i Finland og Norge og opp mot 20% i Sverige og Danmark 90 Nasjonale variasjoner etter finanskrisen Bekymring for reduserte sysselsettingsrater Island Norge Sverige Danmark Finland 55 50

19 Arbeidslivsmodellen Økt todeling av arbeidslivet forvitring av lønnsgulvet, først i randsonene? Fagbevegelsen svekkes samarbeid og mikro-modell Arbeidsgiverflukt fra avtaler

20 Norden : Velferdsstaten Nye strider om skattenivåer Velferdsstatsreformer som kriserespons Variasjoner i «grad av tilpasninger» Bekymring for bærekraft aktivering Øke arbeidstilbudet ved innstramming og omlegging Nye programmer for å bistå den som står lengst fra arbeidslivet Utbygging av utdanning Pensjonsreformer i alle land Arbeidsmarkedet og velferdsstat er sammenkoblet Lavere lønnsgulv presser stønadsnivåer for alle Arbeidsinnvandring legger press på svake grupper

21 Totale skatteinntekter som prosent av BNP Uvektete gjennomsnitt Norden (uten Island) Kontinentale land 35 Anglo-saksiske land OECD Kilde: Christensen 2012/OECD Revenue Statistics

22 Norden : Velferdsstaten Velferdsstatsreformer som kriserespons Variasjoner i «grad av tilpasninger» Bekymring for bærekraft aktiveringspolitikken! Øke arbeidstilbudet - innstramming og omlegging Nye programmer for å bistå den som står lengst fra arbeidslivet Utbygging av utdanning Pensjonsreformer i alle land Alt henger sammen med alt arbeidsmarkedet og velferdsstat er sammenkoblet Lavere lønnsgulv presser stønadsnivåer for alle Arbeidsinnvandring legger press på svake grupper «Beating the unbeatable with sticks»

23 25 års velferdsreformer Fortsatt sjenerøse velferdsstater sammenlignet med andre land Kraftig omlegging av pensjonssystemer større individuelt ansvar Reelle kutt i sosial sikkerhet Sverige på OECD snitt i ledighet og sykepenger. Betydelige reduksjoner har funnet sted i Finland systemskifte? Mer aktivisering og vridning fra passive til aktive ytelser Målgruppene for aktiveringspolitikken har endret seg fra ledighet til stadig mer marginaliserte grupper «Utenforskaps-debatter i alle land» Fra husholdninger til stønader Stabiliseringstendenser Problemer med effektive virkemidler tidligere, mer omfattende, lengre Krevende kamp mot lavinntekt/fattigdom

24 Lavinntekt Økning i Danmark og Sverige og Finland Stabilitet i Norge Nedgang på Island Andel barn i familier med lavinntekt Økning i Danmark, Norge, Finland og Sverige Nedgang på Island Følsomt for valg av mål og valg av datakilde (register vs survey)

25 Men: Den fattigdomsreduserende effekten til sosiale overføringer er også redusert, Poverty reduction effect of social assistance (Finland) Kilde: Salonen 2013

26 Lavinntekt i stadig større grad et «importert» problem? Kilde: Epland og Kirkeberg 2014

27 Norden : Den nye staten Fra kutt i offentlig produksjon og nye markeder til omorganisering av offentlig tjenesteproduksjon Ut i markedet: Offentlige nyttetjenester - kraft, tele, post og tog. Markedet inn i offentlige tjenesteproduksjon: Nye organisasjonsog styringsprinsipper Private leverandører får større betydning i skole, helse og omsorg Store nordiske forskjeller Kommersielle vs ideelle Virkningene? Politiske konflikter?

28 Offentlig tjenesteyting hva nå? Nye modeller for overordnet politisk styring Jakten på offentlige tiltak som virker nordisk læringsprosesser? Nordisk styring, ledelse og samarbeidsutfordring Forskjellig fra privat sektor samarbeidsmodell Demokratisk styring Sterk faglighet Privatisering nedenifra Konkurranse, private aktører og politisk styring og kontroll

29 Norden : Mangfold I 1990 var det om lag innvandrere i Norden i dag over 3 millioner. Andelen har økt fra 3 til 13% Store nordiske variasjoner Sverige størst innvandring. Finland minst Fra flyktningeinnvandring til arbeidsinnvandring (og familiegjenforening) Levekårene for innvandrere er lavere enn for majoritetsbefolkningen Store forskjeller i sysselsetting Særlig lav i en del kvinnegrupper Felles nordiske erfaringer ; vanskelig å finne effektive virkemidler, Moderate effekter av integreringstiltakene Store forskjeller i de nasjonale debattene

30

31 Norden : Mangfold I 1990 var det om lag innvandrere i Norden i dag over 3 millioner. Andelen har økt fra 3 til 13% Store nordiske variasjoner Sverige størst innvandring. Finland minst Fra flyktningeinnvandring til arbeidsinnvandring (og familiegjenforening) Levekårene for innvandrere er lavere enn for majoritetsbefolkningen Store forskjeller i sysselsetting Særlig lav i en del kvinnegrupper Felles nordiske erfaringer ; vanskelig å finne effektive virkemidler, Moderate effekter av integreringstiltakene Store forskjeller i de nasjonale debattene

32 Norden : Økonomisk ulikhet

33 Økt ulikhet Mest i Sverige (0,23-0,30) og Finland (0,20-0,27) Minst på Island (0,24-0,24) og i Norge (0,22-0,25) 0,34 0,32 0,3 0,28 0,26 0,24 0,22 Danmark (to datakilder) Finland Norge Island Sverige (kosthushåll) 0,2 0,18

34 Komparativt lite, men sterkt vekst Fremdeles lite ulikhet i komparativ sammenheng Men: sterkere vekst i ulikhet i Norden enn i mange andre land

35 Hva drar i retning av ytterligere økning i ulikhet? Endringer i lønnsdannelsen Arbeidsinnvandring Kapitalkonsentrasjon Skattereduksjoner/endringer Reduksjon i stønadsnivåer Likhet korrelerer med for eksempel tillit i befolkningen

36 Norden hva nå? Befolkningsvekst, flere eldre, fler bor i byer og fler innvandrere Særlig endringsbehov mot lavutslippssamfunnet Men, fortsatt globalisering og teknologisk endring samt økonomiske kriser Europeisk politisk agenda Nasjonal politisk agenda ulike handlingsalternativer med forskjellige resultater Arbeidslivet som avgjørende driver Velfungerende velferdsstater og offentlig sektor

37 Den kan fly, men er det fortsatt en humle?

38 Rapporter og notater 1. Grunnpilarene i den nordiske modellen (Dølvik 2013) 2. Demografi og befolkningsendringer (Fløtten mfl 2013) 3. Little engines that could (Freeman 2013) 4. Sverige: Modell i förändring (Berglund og Esser 2014) 5. Norge: Ombyggingens periode (Hippe og Berge 2013) 6. Historical making, present and future challenges for the Nordic welfare state model in Finland (Kangas & Saloniemi 2013) 7. Nordisk skattepolitikk mot 2030 (Christensen 2013) 8. Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden (Djuve og Grødem 2014) 9. A sleeping giant? German trade unions (Lehndorrf 2014) 10.To create and share (Vartiainen 2014) 11.Innovation and innovation policy Nordic Region (Fagerberg og Fosaas 2014) 12.De nordiske aftalemodellene i åbne markeder (Andersen mfl 2014)

39 Rapporter og notater som kommer 13. Demokrati og deltakelse (Elgvin & Hernes) 14. Klimapolitikk i den nordiske modellen (Hernes) 15. Velferdsstatsutfordringer (Fløtten mfl) 16. Danmark: Reformernes tid - Regulering af arbejdsmarked og velfærd siden 1990 (Andersen & Pedersen) 17. Economy, Politics and Welfare in Iceland - Booms, busts and challenges (Olavsdottir & Olafsson) 18. Norsk sammendragsrapport 19. Engelsk sammendragsrapport 20. Sluttrapport - norsk versjon 21. Sluttrapport - engelsk versjon

Den nordiske modellen mot 2030

Den nordiske modellen mot 2030 Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald Den nordiske modellen mot 2030 Et nytt kapittel? Fafo-rapport 2014:46 INNHOLD Fafo 2014 ISBN 978-82-324-0155-0 (papirutgave) ISBN 978-82-324-0156-7

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Midlertidige ansettelser og sysselsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/13 Midlertidige ansettelser og sysselsetting Hva er erfaringene? 1. Om sysselsetting, produktivitet og trygghet 2. Oppsummerte

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 3 2011

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 3 2011 spa-2011-3.book Page 171 Monday, August 29, 2011 3:00 PM SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 28 NR 3 2011 Innhold Artikler 173 MARIANNE NORDLI HANSEN Finnes det en talentreserve? Betydningen av klassebakgrunn

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon Sykepleiermangelen Utdanning - lønner det seg? Lønnsutvikling for lærere Europeisk integrasjon og arbeidsmarkedspolitikk Det

Detaljer

Nye sosiale risikoer i den norske velferdsstaten?

Nye sosiale risikoer i den norske velferdsstaten? Universitetet i Bergen Sosiologisk institutt Nye sosiale risikoer i den norske velferdsstaten? En kvantitativ analyse av unge voksne sin arbeidsmarkedstilknytning i tidsperioden 1993-2009 Masteroppgave

Detaljer

Spillet om den nordiske velferden

Spillet om den nordiske velferden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsud PØU alm. del - Bilag 20,AMU alm. del - Bilag 52,SOU alm. del - Bila Offentligt En debattrapport om den nordiske velferdsmodellens fremtid

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Blikk på partiene 4/13 FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 1. Arbeidslivets betydning 2. Fagbevegelsens rolle

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

14. september 2013 Thon hotell Linne. Bård Jordfald Fafo

14. september 2013 Thon hotell Linne. Bård Jordfald Fafo 14. september 2013 Thon hotell Linne Bård Jordfald Fafo Mange spørsmål som det ikke alltid er så lett å gi enkle svar på.. Hvorfor kan jeg ikke selv forhandle om min egen lønn? Hva er lovbestemt minstelønn

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Det italienske velferdsregimet: Fortsatt katolsk, konservativt og korporativt?

Det italienske velferdsregimet: Fortsatt katolsk, konservativt og korporativt? Det italienske velferdsregimet: Fortsatt katolsk, konservativt og korporativt? Steinar Stjernø The Italian welfare regime still Catholic, conservative and corporatist? In 1990, Esping-Andersen classified

Detaljer

Internasjonalisering og fagorganisering

Internasjonalisering og fagorganisering Report No 2:2005 Internasjonalisering og fagorganisering En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid Kristine Nergaard Jon Erik Dølvik SALTSA JOINT PROGRAMME FOR WORKING LIFE RE

Detaljer

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Innvandrerne som skulle klare seg selv Arbeidsmigrasjonen til Norge de siste årene mangler historisk sidestykke, og bekymringen for framveksten av nye fattigdoms- og velferdsutfordringer er økende. I denne rapporten ser vi på hvilke praktiske

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012

Meld. St. 1. (2011 2012) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2012 Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Meld. St. 1 (211 212) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr xx/13 BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi 1. Arbeidsløsheten stabil på et høyere nivå 2. Ungdom særlig utsatt i dårlige tider

Detaljer

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter Nye velferdssignaler En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter

Detaljer

Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo)

Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo) Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo) 1. Innledning I de siste tiårenes diskusjon om framtiden for sosialforsikringssystemer

Detaljer

Den nye arbeidsinnvandringen

Den nye arbeidsinnvandringen Den nye arbeidsinnvandringen Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg Norges forskningsråd 2008 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, 21. Juni 2013 Utover våren har verdensøkonomien slakket ytterligere ned på tempoet.

Detaljer