Hvorfor og hvordan kartlegge risiko. 1. Kort om Kokstad BHT 2. Hvorfor kartlegge helserisiko 3. Hvordan kartlegge helserisiko

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor og hvordan kartlegge risiko. 1. Kort om Kokstad BHT 2. Hvorfor kartlegge helserisiko 3. Hvordan kartlegge helserisiko"

Transkript

1 Hvorfor og hvordan kartlegge risiko 1. Kort om Kokstad BHT 2. Hvorfor kartlegge helserisiko 3. Hvordan kartlegge helserisiko

2 Hvorfor og hvordan kartlegge risiko 1. Kort om Kokstad BHT

3 Kort om kvalitet Benyttet EFQM kvalitetsmodell siden 1999 ISO 9001:2000 sertifisert 2005 Godkjent bedriftshelsetjeneste iht ny godkjenningsordning for BHT (gjeldende fra 2010)

4 Steinar Kobbeltvedt Daglig Leder KS ansvarlig Jan Eide Merkantil kontorleder Wenche E. Haugstad Renholder Knut S Grove Avdelingsleder Arbeidsmiljø Lars Sætersdal Avdelingsleder Helse STAVANGER Steinar Kobbeltvedt Daglig leder Øyvind Myksvoll Fagansvarlig Human Factor Jon Djupvik Fagansvarlig Arbeidsmiljø Asgeir Askeland Fagansvarlig Helse Bedriftslege Geir Gilje Ståle Byremo Fysioterapeut Bård Wågø Yrkeshygieniker Sigve Solheim Bedriftslege/ sjømannslege Bedriftslege Olav K. Ovaa Jan Arvid Robstad Psykolog Ole-Jørgen Hansen Yrkeshygieniker Trond Skaflestad Bedriftslege/ sjømannslege Yrkeshygieniker Siri Rasmussen Kathrine Glittenberg Kurs og opplæring/ Rådgiver helse og arbeidsmiljø Karen Stensland Yrkeshygieniker Ingunn Glenjen Bedriftslege/ sjømannslege Helsesekretær Heidi Larsen Ann Margot Whyatt Yrkeshygieniker Kerstin Hornæs Helsesekretær Randi Hagen Helsesekretær/ VO Kari Berge Helsesekretær Hilde Jæger Helsesekretær

5 Nøkkelbegreper og struktur EFQM prosesser Kokstad BHT - styringssløyfe Kjerneprosessene Arbeidsmiljø Helse og individ Human Factors Kurs og opplæring Kunde Støtteprosesser Underprosesser - Delprosesser Definerte prosesseiere på alle områder

6 Struktur kjerneprosess arbeidsmiljø Generell helserisikovurdering Kjerneprosess arbeidsmiljø Helserisikovurdering Flytdiagram 1 Egen prosedyre Arbeidsmiljøkartlegging Flytdiagram 1I Egen prosedyre Kartlegging av inneklima Flytdiagram III Egen prosedyre Gruppebasert rådgivning Flytdiagram IV Egen prosedyre Individrettet oppfølging Flytdiagram V Egen prosedyre Spesifikk helserisikovurdering Grovkartlegging Støvkartlegging Kartlegging av støy/vibrasjoner Kartlegging av belysning Kartlegging av ergonomi Kartlegging av kjemisk helsefare Kartlegging av stråling/felter Kartlegging av biologiske faktorer Kartlegging av inneklima Rådgivning Vernerunder/hms-runder Systemrevisjon Prosjektering nybygg GAP-analyser Psykososialt arbeidsmiljø Arbeidsplassvurdering

7 Styringssløyfe Videreutvikling ogforbedring Planleging, fastsetelseavmål, strategierogkrav Analyser, Gjenomføring, målingogvurdering inkl. behandlingavavik

8 1 Arbeidsmiljøkartlegging og helserisikovurdering, 7 trinn Kundeønsker kundeprioriteringer Behovsanalyse inkl. risikovurdering Beslutte avtale Fordele oppgaver internt Forarbeid/ Plan 7 Gjennomføring Gjennomføring Gjennomføring Gjennomføring Gjennomføring Rapport Ref. følgende prosedyrer: Oppfølging helserisikovurdering arbeidsmiljøkartlegging kartlegging av inneklima gruppebasert rådgivning Individrettet oppfølging

9 Hvorfor og hvordan kartlegge risiko 2. Hvorfor kartlegge helserisiko

10 Motivasjon for å kartlegge: (1) Lover og regler: Arbeidsmiljøloven 4-1 : Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.. Styringsforskriften 13 og 17: Utfra dette skal arbeidsgiver gjennomføre planmessige arbeidsmiljøanalyser som ledd i arbeidet med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I analysene bør det blant annet brukes data om a) personellets individuelle eller gruppevise arbeidsbelastning og eksponering for arbeidsmiljøfaktorer, samt data om arbeidstakernes opplevelse av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, b) arbeidsmiljøfaktorer i de enkelte områdene på innretningen, c) arbeidsbetinget sykdom og arbeidsulykker.

11 Motivasjon for å kartlegge: (2) Lover og regler (forts): Styringsforskriften ellers: Det skal settes interne krav som konkretiserer regelverket ( 5) 8 omhandler beslutningsunderlag og beslutningskriterier, 18 innsamling, bearbeiding og bruk av data, 20 avviksbehandling og 21 oppfølging. I 22 påpekes at behov for forbedring skal identifiseres, tiltak skal gjennomføres og følges opp/evalueres.

12 Motivasjon for å kartlegge: (3) Egennytte for kunden Anerkjennelse i markedet Redusert sykefravær Helsefremmende for ansatte, unngå arbeidsrelatert sykdom og skade Økt produktivitet og kreativitet

13 Hvorfor og hvordan kartlegge risiko 3. Hvordan kartlegge helserisiko

14 Trinn 1: Grensesnittet kunde /bht (1) Utgangspunkt: Aktiv, systematisk oppfølging av arbeidsmiljø forutsetter ressurser både hos kunde og bht Kvalitet og tid Hva bht bør kunne forvente av kunde: Avsatt personell med kompetanse og tid til å drive et aktivt hmsarbeid Styringssystem som ivaretar hms både ved løpende gjennomføring av oppgaver og ved egne hms-aktiviteter (vernerunder, sja, egne risikovurderinger (hendelser), opplæringsplan, handlingsplan, amu, samarbeidsmøter med bht) Oversikt over aktuelle risikoforhold Aktivt forhold til bruk av bht, inkludert aktiv mht å lage planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

15 Trinn 1: Grensesnittet kunde /bht (2) Hva kunde bør kunne forvente av bht (bestillerkompetanse): Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet (krav fra ) BHT er en aktiv støttespiller i aktuelle hms-fora En fast kontaktperson og faste samarbeidsmøter BHT bidrar aktivt ved tilrettelegging og kartlegging av både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. BHT har en systematisk og helhetlig metodikk mht arbeidsmiljøoppfølging BHT bistår mht informasjon og opplæring innenfor relevante hmsområder BHT bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen BHT bistår ved individuell tilrettelegging BHT bidrar aktivt mht planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten

16 Trinn 2: Avtale/ansvarsfordeling Kunde: BHT: kunde /bht Innspill og oversikt mht aktuelle kartlegginger Sørge for tilgang til installasjon/lokasjon Bistå under kartleggingen Medvirkning Oppfølging/ handlingsplan Råd og oversikt mht aktuelle kartlegginger Sørge for relevant kompetanse Gjennomføring av kartlegging og rapportering iht regelverk og kvalitetskrav

17 Trinn 3: Fordele oppgaver i bht Sørge for at egnet fagpersonale deltar i gjennomføring av kartlegginger Ergonom, yrkeshygieniker, psykososial kompetanse

18 Trinn 4: Forarbeid; plan, metode (1) Type arbeidsmiljøanalyse Prinsipp: fra helhetlig oversikt til delområder Metoder for å skaffe helhetlig oversikt: Generell helserisikovurdering, Organisatorisk og psykososial kartlegging (MTM-modellen) Spesifikke metoder innenfor delområder: Risikovurdering av kjemisk arbeidsmiljø Spesifikke kartlegginger Ergonomi, støy (områdemålinger og støydose), vibrasjoner (målinger helkropp, hånd-arm), kjemikalie/støvmålinger (oljetåke/oljedamp, støv ved miksing, sveiserøyk, maling etc), belysning (områdemålinger/vurderinger), stråling/felt, biologiske faktorer, klima/inneklima (målinger/vurdering/spørreskjema)

19 Trinn 4: Forarbeid; plan, metode (2) Klart definert hensikt, omfang, metode Hensikt Eksponeringskartlegging, områdekartlegging, forslag til tiltak, verifikasjon av tiltak etc. Valg av metode Valg av metode avhenger av type arbeidsmiljøanalyse intervju, observasjoner, målinger, spørreskjema Omfang Hvilke områder, stillingskategorier, hvor mange skift

20 Trinn 5: Gjennomføring av kartlegging Krav til kartleggingen: validitet representativitet reproduserbarhet sporbarhet til aktuelt regelverk

21 Trinn 6: Rapportering En rapport skal inneholde følgende hovedpunkter : Sammendrag Hensikt / Innledning Omfang/Metode Retningslinjer Forhold under kartlegging Resultater/Funn Vurdering av resultatene Konklusjon Forslag til tiltak Det kan aksepteres mindre avvik fra denne malen der det er hensiktsmessig. Sammendrag skal imidlertid som en hovedregel stå lett tilgjengelig fremst i rapporten. Ved bruk av måleteknisk utstyr skal det fremgå at kalibreringsrutiner er verifisert.

22 Trinn 7: Oppfølging Tilbakemeldingsmøte Oppfølging fra kunden Handlingsplan med oppgaver, ansvar og frister Oppbevaring av data Oppfølging fra bht Tydelig på anbefalinger ut fra risiko og regelverk Oppbevaring av data

23 Kokstadmetoden helserisikovurdering

24 Sentrale begreper Eksponering (sannsynlighet) (rangering 1-5) Helsefare (konsekvens) (rangering 1-5) Helserisikotall (eksponering x helsefare, 1-25) Korrigert helserisikotall (faktisk bruk av personlig verneutstyr) Potensielt helserisikotall (ytterligere tiltak utover de eksisterende)

25 Helserisikovurdering Helserisikovurderingen kan oppsummeres slik

26 Kokstadmetoden - Helserisikovurdering Avdeling / stillingskategori Kategori eksponering Helseeffekt rangering Eksponeringsrangering HELSERISIKOTALL Behov for kartlegging? Korrigert / potensielt helserisikotall Behov for opplæring? Forslag til arbeidsmiljø Forbedrende tiltak Behov for helseovervåking?

27 Helsefarekategori Helsefarekategori HFK 5 HFK 4 HFK 3 HFK 2 HFK 1 Alvorlighetsgrad Særlig alvorlig Meget alvorlig Alvorlig Middels alvorlig Lite alvorlig Beskrivelse Akutt livstruende, meget giftig, kreft, repr, mutag Livstruende/alvorlig irreversibel giftig/sterkt etsende/allergi Irreversibel/alvorlig reversibel helseskadelig, etsende Reversibel/uønsket effekt irriterende Ubehag/sjenerende effekt ikke merkepliktige NB! kun mhp. stoffets iboende egenskap

28 Eksponeringsrangering Eksponeringsrangering Eksponerings grad 5 Meget høy 4 3 Høy Moderat Beskrivelse eksempel mht kjemikalier/støv Innånding: >100% adm.norm, På hud: gjentatt/langvarig daglig % adm.norm, daglig 10-50% adm.norm, flere g. pr. uke 2 1 Lav Ubetydelig <10% adm.norm, 1 g.pr.mnd/uke bakgrunnsnivå, < 1g.pr.mnd

29 Risikomatrisen Helsefare kategori HFK 4 HFK 3 HFK 2 HFK 1 Ubetydelig Eksponeringsrangering Lav Moderat Høy Meget høy 5 HFK Høy risiko: Middels risiko: 6-12 Lav risiko: 1-5

30 Konklusjon Behov for tiltak (kollektive tiltak: tekniske/organisatoriske, personlige tiltak) Behov for kartlegging Behov for opplæring Behov for helseoppfølging

31 Kokstadmetoden som webløsning

32 Generell helserisikovurdering av fysisk Metode: Grovanalyse arbeidsmiljø Basert på intervjuer, observasjoner, tilgjengelige data fra lokasjon eller tilsvarende eksponering, faglig skjønn utfra regelverk og kriterier Skal kunne gi en oversikt som basis for videre prioritering

33 MTM - Modellen Organisatorisk og psykososial kartlegging PÅVIRKNINGSFAKTORER Jobbkrav Vurderinge r Opplevels er UTFALL Rolleforventninger Opplevd egenkontroll Positive utfordringer Sosialt samspill Ledelse Engasjement? Personlighet Jobberfaring Livserfaring / Verdier Arbeidsglede Mestring Utmattelse Engasjement

Forsvarlig arbeidsmiljø for en tungt belastet gruppe

Forsvarlig arbeidsmiljø for en tungt belastet gruppe Forsvarlig arbeidsmiljø for en tungt belastet gruppe Hvordan kan arbeidsgiver spille sammen med bedriftshelsetjenesten for å redusere risiko for overflatebehandlere? Seminar PTIL risikoutsatte grupper

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Arve Lie Odd Bjørnstad Kirsti Jacobsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold God BHT sluttrapport...5 Innledning...5 Prosjektgruppen og referansegruppen...5

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten

Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten 1 1 Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende rett... 3 1.3 Forslag og vurderinger fra Arbeidslivslovutvalget og Stortinget... 5 2.

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer