Vedtak i klagesak - Hege Tellemann - Fradeling av festetomt på Slåsætra gnr. 180/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak i klagesak - Hege Tellemann - Fradeling av festetomt på Slåsætra gnr. 180/1"

Transkript

1 Gausdal kommune 2651 Østre Gausdal Deres referanse Dato Vår referanse 2007/ SAT Saksbehandler Svein A. Tvedten, tlf Vedtak i klagesak - Hege Tellemann - Fradeling av festetomt på Slåsætra gnr. 180/1 Vi viser til kommunens oversending mottatt her 3. mars Vi viser også til e-post hit fra advokat Hans Olav Hemnes den 15. november 2010, brev hit fra Hege Tellemann datert 2. desember 2010 og bebudet tilleggsinformasjon til oss fra Tellemanns side, mottatt her den 13. desember Konklusjon Fylkesmannen har vurdert sakens faktiske og rettslige sider. Tellemann har krevd innløsning etter tomtefesteloven 32. Klagen er delvis tatt til følge. Kommunens vedtak den 20. januar 2010, delegert sak 16/10, omgjøres. Søknaden om fradeling avvises. Kort om bakgrunnen for saken Den 17. februar 2006 godkjente Gausdal kommune søknad om fradeling av festetomt på eiendommen Slåsæter, gnr. 180 bnr. 1. Vedtaket var hjemlet i plan- og bygningsloven, og det fradelte arealet var på 2 daa. Det aktuelle punktfestet er i tidligere disposisjonsplan for Slåsæter vist som tomt nr 2. Vedtaket ble den gangen påklaget av Tellemann v/advokat Hans Olav Hemnes i firmaet Price Waterhouse Coopers. Bakgrunnen for klagen var at Tellemann mente kommunen hadde godkjent fradeling av et mindre areal enn hva det var søkt om. Fylkesmannen gjorde vedtak i klagesaken den 31. januar Fylkesmannen stadfestet da kommunens vedtak om fradeling av 2 daa areal. Etter at Sivilombudsmannen hadde reist spørsmål ved Fylkesmannens lovbruk i saken opphevet vi den 13. november 2009 vårt vedtak i klagesaken. Saken ble oversendt kommunen for ny behandling, med orientering om at kommunen da måtte ta utgangspunkt i tomtefesteloven 32 tredje ledd og den lovforståelsen som framkommer i brev den 19. juni 2007 fra Justisdepartementets lovavdeling til Miljøverndepartementet. Kommunen gjorde så nytt vedtak i saken den 20. januar 2010, delegert sak 16/10. Det ble på nytt godkjent fradeling av et areal på 2 daa. Besøksadresse: Statens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2626 Lillehammer Telefon: Telefaks: E-post: Org.nr:

2 Kommunen begrunnet sitt vedtak med at den omsøkte tomta er et punktfeste og at festeren da i utgangspunktet bare disponerer ca 1 daa tomt. Ingen av de øvrige tomtene i samme felt er fradelt med areal over 2 daa og kommunen mener det av hensyn til likhetsprinsippet ikke er ønskelig med fradeling av et større areal i denne saken heller. Kommunen mener videre at konkrete arronderingsmessige hensyn her taler for fradeling av maksimalt 2 daa. Dette vedtaket ble påklaget av Hege Tellemann i brev den 18. februar Klageren anfører i korthet at hun med dette vedtaket vil miste halve plenen foran hytta og vinterparkeringsplassen sin, at hun har en klar avtale med bortfester om tomtestørrelsen og at kommunen derfor ikke kan se bort fra dette i sin behandling, at kommunen ikke kan legge vekt på at bortfesteren senere har gått bort fra denne avtalen. Klageren uttrykker dessuten forundring over kommunens skiftende begrunnelser i saken. Klagen ble utdypet i Tellemanns brev hit datert 2. desember Kort oppsummert anfører hun at kommunen ved innløsning av festetomter, herunder tomt med punktfeste som er tilfellet i denne saken, ikke skal behandle søknaden etter plan- og bygningsloven, men gå rett på oppmåling av tomta. Hun påstår videre at hun har krav på innløsning uten hinder fra det offentlige og at uttalelsen fra Justisdepartementet bare gir kommunen en begrenset rett til mindre grensejusteringer. Hun hevder at det ikke foreligger tungtveiende hensyn som taler for å nekte innløsning av de 330 m² i nord som kommunen ikke vil godkjenne og at kommunens nekting av å skille ut større tomt enn 2 daa bygger på feil lovforståelse. Vedtaket vil etter hennes oppfatning innebære at hun taper adgangen til å gjøre nødvendig dreneringsarbeid og at hun mister tilgang til brønnen på tomta. Endelig er det anført at kommunens ulike begrunnelser i saken for å oppnå samme resultat svekker troverdigheten av vedtaket. Vi viser for øvrig til klagen i sin helhet. Klagen fra Tellemann ble behandlet av planutvalget i møte 21. mai 2010, sak 51/10. Et enstemmig utvalg holdt fast på sitt opprinnelige vedtak, og saken ble oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vi viser for øvrig til sakens dokumenter, som vi forutsetter at partene er kjent med. Fylkesmannen ser slik på saken Klageren har rettslig klageinteresse, og klagen er innlevert innen fristen, jf forvaltningsloven (fvl) 28 og 29. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf forvaltningsloven 34 andre ledd. Vi skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Tellemann pretenderer å ha rettskrav på innløsning av punktfeste etter reglene i tomtefesteloven. Fylkesmannen vurderer derfor delingssøknaden og klagen ut fra disse reglene, ikke som søknad og vedtak etter de alminnelige reglene i plan- og bygningsloven. Innløsningskravet fra Tellemann er reist overfor grunneieren / bortfester av eiendommen, som er Stein Vasrud. Dette var bakgrunnen for at Vasrud i 2006 sendte inn en fradelingssøknad til kommunen. 1. Har Tellemann krav på innløsning av punktfestet uten offentlig samtykke? Fylkesmannen viser til tomtefesteloven 32 tredje ledd. Av denne bestemmelsen framgår det at det ikke er nødvendig med offentlig samtykke til innløsing av festetomt dersom samtykke til bortfeste ble gitt [ ] på bortfestingstida, eller ikkje trongst etter reglane på den tida. For Fylkesmannen er tidspunktet for etableringen av festeavtalen (bortfestingstida) uklart. Det eksisterer ingen skriftlig dokumentasjon på festeforholdet mellom Tellemann og Vasrud. Det synes imidlertid ikke omstridt at festeforholdet har eksistert i ca 30 år, og at det gjelder et punktfeste. 2

3 Kommunen opplyser at det ikke finnes noen registerbetegnelse på punktfestet, verken i grunnboka eller i kommunale registre. For Fylkesmannen kan det synes som at avtalepartene i forbindelse med etableringen av festeforholdet ikke har involvert offentlige myndigheter. Det synes følgelig slik at partene i forbindelse med etableringen av festeavtalen ikke hadde innhentet noe samtykke fra det offentlige til avtalen. Fylkesmannen har tidligere konkludert med at det på tidspunktet for inngåelsen av festeforholdet var nødvendig med samtykke til bortfeste etter jordloven av , og at dette ikke var gitt, jf vårt vedtak den 13. november Vi registrerer at samtykke fra landbruksmyndighetene har blitt gitt i ettertid. Det er opplyst at kommunens landbruksavdeling i vedtak den 7. februar 2007 ga samtykke til fradeling av parsell på ca 2,3 daa, som vist på kartutsnitt datert 14. desember Fylkesmannen finner å kunne legge til grunn at samtykket til fradeling i dette tilfellet også i praksis innebærer samtykke til bortfeste, jf jordlova 12 tredje punktum, jf første punktum. I vedtaket understreket likevel landbrukskontoret at saken også måtte behandles etter plan- og bygningsloven, og at bygningsmyndighetene kunne komme til et annet resultat. I Fylkesmannens vedtak den 13. november 2009 konkluderte vi videre med at det på tidspunktet for inngåelse av festeforholdet ikke var nødvendig med godkjenning av festeforholdet etter de plan- og bygningsrettslige reglene som gjaldt den gangen. Fylkesmannen finner å kunne legge til grunn at Tellemann i ettertid har reparert mangelen som består i at det ikke var gitt tillatelse etter jordloven av 1955 på bortfestingstidspunktet. Videre legger vi til grunn at vi står overfor en situasjon der det utover dette ikke var behov for ytterligere offentlig samtykke på bortfestingstida. Vi finner etter dette at vilkårene for krav på innløsning etter tomtefesteloven 32 tredje ledd er oppfylt. For ordens skyld nevner vi at bestemmelsen også gjelder ved innløsning av punktfeste, jf pkt 5.8 i Ot.prp. nr. 41 ( ). Tellemann har i sin klage vist til Falkanger, Tingsrett, 6. utgave s Fylkesmannen antar at henvisningen gjelder bokas Betydningen av offentlige samtykkeregler mv. Her heter det blant annet at det ikke er nødvendig å søke om fradelingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen vil bemerke at denne teksten omhandler innløsning av oppmålt festetomt, det vil si tilfeller der et bestemt tomteareal er festet bort, og at den ikke er relevant ved innløsing av punktfeste. Særreglene som gjelder punktfeste er omtalt i samme bok 23.1 Punktfeste, side 280 flg. Fylkesmannen konkluderer med at Tellemann har krav på å få innløst sitt punktfeste. 2. Hvilket areal har Tellemann rett til å innløse? For at innløsingen skal kunne gjennomføres i praksis er det uansett nødvendig å søke godkjenning for oppretting av ny grunneiendom etter systemet og reglene i plan- og bygningsloven og i delings-loven, jf pkt 6 i brev av 19. juni 2007 fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet (referanse EP TFJ/ajf). Dersom vilkårene i tomtefesteloven 32 tredje ledd er oppfylt, kan imidlertid ikke kommunen nekte fradeling, jf brevets pkt 6 andre avsnitt. Saken gjelder innløsning av tomt i festeavtale hvor det ikke er sagt noe om størrelsen på tomta (punktfeste). I slike saker oppstår det enkelte særlige problemstillinger, blant annet spørsmål om hvor stort areal som skal følge med ved innløsningen. Når tomtefesteloven 32 ble endret i 2004 var formålet å styrke festerens rett til å kunne innløse festetomt. Bakgrunnen for å gi festere rettskrav på innløsning var at lovgiver anså at arealet som var bortfestet allerede var varig omdisponert. 3

4 For å realisere lovens formål er det følgelig tilstrekkelig at rettskravet på innløsning omfatter det arealet som etter festeavtalen har vært varig omdisponert. Festers og bortfesters rett til senere å avtale tomteareal utover dette ligger neppe innenfor rammene av tomtefesteloven. I denne saken ble det så sent som i 2005 inngått avtale mellom Tellemann og Vasrud om innløsning av et nærmere avgrenset tomteareal. Fylkesmannen ser det som tvilsomt at arealet som Tellemann hevder det er enighet om i vesentlig grad gjenspeiler hva som i lovens forstand har vært varig omdisponert siden festeavtalens inngåelse for 30 år siden. Slik saken er opplyst for Fylkesmannen framstår videre denne avtalen som uklar. I søknadsskjemaet var det omsøkt fradeling av ca 2000 m² areal. Vedlagt skjemaet fulgte også et brev fra Vasrud, der søknaden ble nærmere forklart. Her framgår det blant annet at [d]et ønskes at grensene blir slik som er påtegnet kartet og tomteareal ca. 2 dekar. Søknaden var vedlagt en situasjonsplan i form av et flyfotografi datert 14. desember Den ønskede avgrensingen av tomta er inntegnet med tynn blå strek, der tomtegrensene mot vest, øst, sør og nord er betegnet henholdsvis a, b, c og d. Fylkesmannen oppfatter det slik at området som er inntegnet på flyfotografiet utgjør et areal på ca 2,5 daa. Fylkesmannen registrerer at søknaden om fradeling hadde upresise og dels motstridende opplysninger når det gjaldt tomtestørrelsen, og at kommunen godkjente fradeling av 2 daa. For Fylkesmannen synes det videre som at Tellemann og Vasrud ikke er enige om tomtas størrelse og eiendomsgrenser. Tellemann hevder hun har en klar avtale med Vasrud om festetomtas størrelse og grenser, og viser til at avtalepartene ved årsskiftet 2005 / 2006 var [ ] 100 % enige om tomtegrensene da vi undertegnet avtalen og tegnet grensene inn i kartvedlegget. Når partene har avtalt tomtegrensene ved innløsning hevder hun at kommunen ikke har hjemmel til å begrense arealets størrelse, men må forholde seg til avtalen mellom fester og bortfester. Vasrud hevder på sin side at det ikke er enighet om tomtestørrelsen. Han viser til at bare tre av hjørnene på tomta ble markert i terrenget i forbindelse med innløsningssaken, at merkene bare skulle være en indikasjon på tomtestørrelsen og at han overfor Tellemann hele tiden har forholdt seg til at Tellemann skulle få fradelt ca 2 daa areal, noe han mener er en raus holdning fra hans side. Han har redegjort for sitt syn på saken i blant annet et brev til Hege Tellemann den 30. juni Fylkesmannen konstaterer at partene er uenige om tomtestørrelse og eiendomsgrenser, og om hva som har vært varig omdisponert areal. Kommunen har i dette tilfellet ikke avslått delingssøknaden fra Vasrud. I stedet har den godkjent fradeling av et mindre areal enn hva Tellemann hevder ble omsøkt. Når det gjelder kommunens fastsetting / justering av tomtestørrelsen, er vedtaket begrunnet slik: [ ] De andre tomtene i feltet ble etablert som punktfester. I utgangspunktet heter det seg at man ved punktfester disponerer ca 1 daa tomt. Vi kjenner ikke bakgrunnen for at det ikke ble etablert punktfeste på denne tomta. På det nå omsøkte arealet er hytta plassert langt nede, og det er lite av arealet ovenfor hytta og uthuset som bærer særlig preg av å ha vært benyttet som del av tomta. At brønnen ligger et stykke ovenfor hytta gir ikke holdepunkter for at tomta skal gå helt opp hit. Ingen av tomtene på feltet er fradelt med areal på over 2 daa. Også av hensyn til likhetsprinsippet ønsker ikke kommunen å fradele et større areal. Det ville også være unaturlig dersom denne tomta skulle gå lenger oppover enn nabotomta gnr. 180 bnr. 11. Tomtegrensa trekkes ned mot vegen fra tomtas vestre hjørne. Ved tomtas sydligste hjørne skal det gjenstå litt areal for lettere å kunne utbedre vegkrysset slik kart datert viser. [ ] 4

5 Tellemann hevder at Fylkesmannen enten må forholde seg til det arealet som er søkt fradelt, slik det framgår av søknaden, eller be partene i festeforholdet om å bli enige om hva som skal følge med ved innløsninga. Fylkesmannen har forholdt seg til sakens skriftlige dokumentasjon, herunder søknadsdokumentene. Fradelingssøknaden fra Vasrud ble innstemplet i kommunen den 14. februar Det ble søkt om fradeling av tomt til eksisterende hytte for Amalie / Hege Tellemann på gnr. 180 bnr 1 i kommunen. Ettersom Tellemann ikke har noen klar avtale med Vasrud om et bestemt tomteareal, vil de vanlige reglene om rådighet ved punktfeste måtte gjelde ved fastsettingen av tomtestørrelsen. Det framgår av Ot.prp. nr 41 ( ) punkt 5.8 at [ ] I punktfesteforhold vil grunneieren ha full eierrådighet over det arealet som omgir punktfestet, med mindre kontrakten sier noe annet. Ved punktfeste knyttet til landbrukseiendommer kan grunneieren f.eks benytte grunnen til å ha dyr på beite, hogge trær, eller benytte vei over tomten der punktfestet ligger. Når det gjelder hugst av trær, er grunneierens råderett likevel noe begrenset etter tomtefesteloven 16 første ledd tredje punktum.[ ] Etter reglene om tomtefeste er kommunen gitt et visst skjønsrom til å justere tomtegrensene ved innløsning av punktfeste. Kommunens drøfting og vedtak i saken er imidlertid ikke knyttet konkret til tomtefesteloven. Vedtaket er derfor mangelfullt begrunnet. Fylkesmannen finner å måtte legge til grunn at kommunen har tolket tomtefestelovens regler feil. Vi viser her til kommunens begrunnelse, særlig til momentet om at Ingen av tomtene på feltet er fradelt med areal på over 2 daa. Også av hensyn til likhetsprinsippet ønsker ikke kommunen å fradele et større areal. Denne begrunnelsen er relevant ved en ordinær behandling etter de plan- og bygningsrettslige reglene, men ikke etter tomtefestelovens regler. Kommunens vedtak er etter dette ugyldig, og må oppheves. Søknaden fra Vasrud var innsendt med den forutsetningen at søknaden skulle behandles i samsvar med Tellemanns pretensjoner, det vil si hennes påståtte rettskrav på innløsning etter tomtefestelovens regler. Spørsmålet om innløsning av festetomta og hva som skal følge med må da avgjøres etter reglene i tomtefesteloven. Fylkesmannen vil bemerke at slik situasjonen er i denne saken, der fester og bortfester ikke er enige om hva som skal følge med ved innløsning av punktfestet, er lovens utgangspunkt at spørsmålet skal avgjøres ved skjønn, se tomtefesteloven 37 andre ledd, som lyder slik: Med mindre partane er samde om innløysingsvilkåra, eller har avtalt vilkåra fastsette på annan måte, høyrer krav om innløysing under skjønn, som avgjer retten til innløysing, fastset innløysingssummen, innløysingsvilkåra elles og avgjer spørsmål som gjeld gjennomføringa av innløysinga. I Ot.prp. 41 ( ) pkt 5.8 er det drøftet om det bør fastsettes i loven hvor mye areal som skal følge med et punktfeste. Herfra siterer vi: Dersom det gis regler om at et bestemt areal rundt punktfestet - f.eks. ett mål - skal følge med ved innløsning, må det avklares hvilken betydning innløsning skal få for grunneierens tidligere råderett. Her kan ulike alternativer tenkes. Den løsningen som ligger nærmest opp til partenes råderett i festeforholdet, vil være å la bare grunnen som bygningen eller bygningene står på, følge med ved innløsning. I så fall kunne man tenke seg at festerens eventuelle særskilte råderett over det omkringliggende arealet etter avtalen videreføres som servitutter på grunneierens eiendom. Dersom det er ønskelig at et større areal omkring punktfestet følger med, må det tas stilling til hvilke konsekvenser innløsningen skal få for grunneierens tidligere særskilte bruk av tomten. 5

6 [ ] Departementet legger til grunn at det ikke er et vesentlig behov for å endre reglene om innløsning av punktfeste, [ ] Løsningen med at fylkesmannen avgjør hva som skal følge med, har til nå fortonet seg som en praktisk og ressursmessig overkommelig ordning. Ved innløsning av punktfeste gjelder 5 i forskrift av 8. juni 2001 nr 570 om tomtefeste m.m. Vi gjengir her bestemmelsen i sin helhet: 5. (Kva som skal følgje med ved innløysing ved punktfeste og i område der det er festa bort tomter til fritidshus etter ei samla plan) I tilhøve som nemnt i tomtefestelova 37 tredje leddet kan fylkesmannen avgjere kva som skal følgje med ved innløysinga, dersom ein part ber om det. Dersom innløysinga handsamast ved skjønn etter tomtefestelova 37 andre leddet, kan fylkesmannen heilt eller delvis overlate til skjønnet å treffe avgjerd etter første punktum. Justisdepartementet er klageinstans for avgjerd som fylkesmannen har gjort. Så langt ikkje anna følgjer av avtale om korleis innløysing skal gjennomførast, og innanfor det som følgjer av bindande vedtak etter plan- og bygningslovgjevinga, kan fylkesmannen eller skjønnet i ei sak etter første ledd ta alle avgjerder som trengst for å a) halde oppe grunndisponering som er fastsett i plan for område, og b) halde oppe skyldnader som festarane har vorte pålagde eller kan påleggjast til opparbeiding eller vedlikehald av fellesanlegg eller til gjennomføring av andre felles tiltak, og c) halde oppe rådvaldsband over tomtearealet som følgjer av det tidlegare rettshøvet, og d) fastsetje rett og plikt for innløysaren til å delta i drifta og finansieringa av fellesanlegg og fellestiltak som er etablert i området og som har vore og framleis vil kunne nyttast av innløysaren, og e) fastsetje slike særrettar som ved innløysing av punktfeste er naudsynte for å halde oppe bruken av bortfestaren sin attverande eigedom, og for at brukarar av den attverande eigedom ikkje skal påførast særskilt tap eller kostnad ved at punktfestet blir ei sjølveigande tomt. Før fylkesmannen treffer avgjerd eller overlet saka til skjønnet, skal fylkesmannen innhente fråsegn frå partane i festehøvet og den kommunen som skal handsame søknad om delingsløyve etter plan- og bygningslova. Ved innløysing i allmenning skal fråsegn også innhentast frå fjellstyre og allmenningsstyre. Vidare skal fylkesmannen vurdere om det trengst samtykke frå eller bør hentast inn fråsegn frå andre offentlege organ. Hvis saka er overlate til skjønnet, skal kommunen der området ligg, varslast til skjønnet som blir halde og har rett til å møte. I allmenning gjeld dette også for fjellstyret og allmenningsstyret. Einkvar som har festerett til tomt i eit planområde eller ei allmenning, har også rett til å møte, jamvel om han ikkje har kravd innløysing. Det framgår av dette at fradelingssaken som Vasrud fremmet på vegne av Tellemann ikke kunne løses ved ordinær behandling etter de plan- og bygningsrettslige reglene, slik kommunen hadde lagt opp til i sitt vedtak. Tellemann og / eller Vasrud må ta stilling til om de ønsker at Fylkesmannen skal avgjøre spørsmålet om hva som skal følge med ved innløsning av festetomta. Det er tilstrekkelig at en av partene ber om dette. Fylkesmannen har da hjemmel til å avgjøre spørsmålet om tomtestørrelsen og eventuelle andre spørsmål i forbindelse med innløsninga, eksempelvis retten til å hente vann i brønn, drenering av grunn, felling av trær, gjerdebestemmelser, plikt til å delta i opparbeiding eller vedlikehold av fellesanlegg osv, se forskriften 5. Innenfor rammene av forskriften 5 er det opp til partene i festeavtalen å be Fylkesmannen avgjøre eventuelle tvistespørsmål. 6

7 Før Fylkesmannen eventuelt gjør et slikt vedtak vil vi sende saken til partene og til kommunen for uttalelse. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Statens sivilrettsforvaltning. Dersom ingen av partene ønsker at Fylkesmannen skal ta stilling til uenigheten, vil saken måtte avgjøres av skjønnsretten, med mindre partene er enige om å akseptere den tillatelsen som kommunen allerede har gitt eller de er enige om å avgjøre spørsmålet på annen måte, jf tomtefesteloven 37 andre ledd. Ettersom det ikke er enighet mellom Tellemann og Vasrud om tomtas størrelse og eiendomsgrenser, skulle kommunen med denne forutsetningen (påstand om rettskrav på innløsning etter tomtefestelovens regler) ikke ha tatt saken til realitetsbehandling, men i stedet ha avvist søknaden fra Vasrud. Dersom Tellemann ikke hadde pretendert å ha rettskrav på innløsning etter tomtefestelovens regler, kunne kommunen imidlertid ha ansett saken som en fradelingssak etter de ordinære plan- og bygningsrettslige reglene, noe det her synes som at kommunen faktisk har gjort. Fylkesmannen kan ikke her forskuttere hva som ville blitt resultatet av en ordinær behandling etter de plan- og bygningsrettslige reglene. Vi konstaterer at kommunens vedtak er feil begrunnet, noe som indikerer at kommunen har lagt feil rettsforståelse til grunn for vedtaket. Kommunens vedtak er følgelig ugyldig. Fylkesmannen gjør etter dette slikt Vedtak: Kommunens vedtak den 20. januar 2010 i delegert sak 16/10 omgjøres. Søknaden / kravet av 12. februar 2006 fra Stein Vasrud om fradeling av tomt til eksisterende hytte etter tomtefesteloven 32 avvises. Fylkesmannens avvisningsvedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet, jf forvaltningsloven 28 tredje ledd. Partene i saken er orientert ved kopi av dette brevet. Kristin Hille Valla Anders Prestegarden avdelingsdirektør Kopi til: Hege Tellemann Ørakerveien Oslo Stein I. Vasrud Ø. Vasrud 2635 Tretten BDO Advokater DA v/h. O. Hemnes, postboks 1704 Vika, 0121 Oslo 7

Vilkår ved innløsning av festetomter

Vilkår ved innløsning av festetomter Vilkår ved innløsning av festetomter Adv. Mari Helen Gulsvik Adv. flm. Ingvild Bråthen Fra foredrag i Norsk forening for landbruksrett 11. oktober 2010 Tema for foredraget - utgangspunkter Skjønnsrettens

Detaljer

Kommunal geomatikkonferanse 2017 Forholdet mellom det offentlig- og det privatrettslige ved plan og byggesaksbehandling

Kommunal geomatikkonferanse 2017 Forholdet mellom det offentlig- og det privatrettslige ved plan og byggesaksbehandling Kongsberg Planbeskrivelse 5 Konsekvensutredninger Eksisterende hytter De fleste eksisterende hytter i planområdet har en klausul som sier at det "ved utparsellering av tomter i nabolaget skal sikres

Detaljer

Fylkesmannen Nord-Trøndelag

Fylkesmannen Nord-Trøndelag 11/ Fylkesmannen Nord-Trøndelag Saksbehandler: Frode Finstad Deres ref.: Var dato: 05.10.2012 Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: ffifmnt.no Var ref.: 2012/4033 Arkivnr: 421.3 Håvar Myhr, 7629 YTTERØY Innherred

Detaljer

BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013

BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013 BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013 pr. 01.01.2013. BEHANDLING. Fremgangsmåte og beskrivelse av gebyrer i det følgende er ikke uttømmende eller bindende for kommunen. Utgangspunktet er

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2 Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2009/6854-20 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Johan Lauvsnes, Lauvøya - klage på vedtak om fradeling av hyttetomt på 2150 m2

Detaljer

Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr 77/1- Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn

Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr 77/1- Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2014/2705-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr

Detaljer

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Faktaark Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede

Detaljer

Informasjon fra Nannestad kommune

Informasjon fra Nannestad kommune Informasjon fra Nannestad kommune Nannestad tomtefesterforening 16. oktober 2014 Historikk knyttet til etablering av festeområdene på Preståsen Kommunens festeavgifter fra grunneier Opplysningsvesenets

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Harald Hanssen Otto Sverdrupsv.11 7802 NAMSOS MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/2395-6 Kirsti Jakobsen, 09.07.2015 1633/29/33/1. Åsegg

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Klage på avvisning av klage - Arnfinn Olsen, Naurstad

Klage på avvisning av klage - Arnfinn Olsen, Naurstad Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.04.2009 19598/2009 2008/4318 117/27 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/69 Planutvalget 05.05.2009 Klage på avvisning av klage - Arnfinn Olsen,

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya for fradeling av hyttetomt

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya for fradeling av hyttetomt Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2009/6854-16 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Johan Lauvsnes, Lauvøya - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Lauvøya

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 20.09.2010 Vår ref.: 2010/3175 Arkivnr: 423.1 Anne Sofie og Thor Flittig

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

Bygnings- og reguleringssjef

Bygnings- og reguleringssjef HTM-sak 103/12 GNR 102 BNR 79 - SKOVLYVEIEN 11 - SØKNAD OM DELING - NY BEHANDLING Saksbehandler: Eva Merete Lunde Arkivnr: GB 102/79 Saksnr.: 11/3369 Utvalg Utv.nr. Møtedato Delegert bygnings- og reguleringssjefen

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

Hva er tomtefeste? Førstelektor Børge Aadland

Hva er tomtefeste? Førstelektor Børge Aadland Hva er tomtefeste? Førstelektor Børge Aadland Innledning Oversikt særlige tinglige rettigheter 1)Bruksrettigheter Totale: Tomtefeste og husleie Partielle: Positive servitutter og negative servitutter 2)

Detaljer

Tomtefesteloven enkelte emner

Tomtefesteloven enkelte emner Tomtefesteloven enkelte emner Advokat Anders Evjenth (ae@bullco.no) - Advokat Jørgen Burdal (jb@bullco.no) Program 1. Innledning 2. Inngåelse av festekontrakt 3. Festerens faktiske og juridiske disposisjonsrett

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD Sakstittel: Gbnr 14/4 - Vei Tiltakshaver: Ragnar Karsten Remme Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/1619-2 Arkiv: 16/997 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 05.09.2016 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Sjursundholmen, Vardøya 50, parsell

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etg., Rådhuset Verdal Dato: 14.02.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016.

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016. Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 23.02.2016 Deres dato 09.02.2016 Vår referanse 2016/2050 423.1 Deres referanse 14/5705 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Askøy

Detaljer

Vedtak i klagesak - Frichgården AS mfl. Avvisning av klage på rammetillatelse - Gnr. 7 bnr. 57 i Dovre kommune

Vedtak i klagesak - Frichgården AS mfl. Avvisning av klage på rammetillatelse - Gnr. 7 bnr. 57 i Dovre kommune Dovre kommune 2662 Dovre Deres referanse Dato 14.09.2011 Vår referanse 2011/3377-0 423.1 SAT Saksbehandler Svein A. Tvedten, tlf. 61 26 61 44 Avdeling Landbruksavdelingen Vedtak i klagesak - Frichgården

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 4.4.2013 - Bodø Leikny Gammelmo Fagleder Oppmåling 1 Gran kommune Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er en del av Hadeland. Totalt areal

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/

Deres ref Vår ref Dato 12/ Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 12/3556 19.11.2012 Forespørsel fra Statens vegvesen om uttalelse vedrørende Oslo kommunes saksbehandling i saker

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/32413-3 Deres dato: 02.08.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Du leier jorda på konsesjonseiendommen i

Detaljer

Miljøverndepartementet - UMD (PLANJUSS )

Miljøverndepartementet - UMD (PLANJUSS ) Miljøverndepartementet - Instans Dato 2005-09-01 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Miljøverndepartementet - informasjon Sivilombudsmannens uttalelse - Avslag på søknad om fradeling av hyttetomt Arealjuss.

Detaljer

Lenvik kommune - klage over vedtak om avvisning av klage over midlertidig delingsforretning for gnr. 103 bnr. 51

Lenvik kommune - klage over vedtak om avvisning av klage over midlertidig delingsforretning for gnr. 103 bnr. 51 Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 200406501-200501931-4/DH 10.05.2005 Lenvik kommune - klage over vedtak om avvisning av klage over midlertidig delingsforretning for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Oppmålingsforretning fra A til Å

Oppmålingsforretning fra A til Å Oppmålingsforretning fra A til Å Arve Leiknes Høgskolelektor/Instituttleder Institutt for byggfag www.hib.no Leder NJKF Faglig gruppe i Tekna www.njkf.no A. Kort om rettskildelære I. Det hierarkiske rettskildesystem

Detaljer

Askøy - gnr 16 bnr 35 - Ravnanger - delvis dekning av saksomkostninger. Vi viser til oversendelse fra Askøy kommune, mottatt her den

Askøy - gnr 16 bnr 35 - Ravnanger - delvis dekning av saksomkostninger. Vi viser til oversendelse fra Askøy kommune, mottatt her den Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 11.11.2014 Deres dato 04.09.2014 Vår referanse 2014/10746 423.1 Deres referanse 13/6015 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Askøy

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget

SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget SAKSFRAMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Oddbjørn Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/996 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 83/10 Utviklingsutvalget 20.12.2010 ANKE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING EIENDOM

Detaljer

Hol kommune - Gnr 47/10 m fl - klage på vedtak om reguleringsplan for Skurdalsstølane

Hol kommune - Gnr 47/10 m fl - klage på vedtak om reguleringsplan for Skurdalsstølane Vår dato: 13.05.2016 Vår referanse: 2016/1122 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Shekib Lotfi Hol kommune Innvalgstelefon: 32266648 3576 Hol Hol kommune - Gnr 47/10 m fl - klage på vedtak

Detaljer

Klage etter avslag - krav om retting av matrikkelopplysninger - Selbu 38/4 - Fylkesmannen stadfester kom munens vedtak

Klage etter avslag - krav om retting av matrikkelopplysninger - Selbu 38/4 - Fylkesmannen stadfester kom munens vedtak Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefa ks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Askøy - gnr. 10 bnr pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt

Askøy - gnr. 10 bnr pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt Saksbehandler, innvalgstelefon Andreas Lussand Mordt, 55 57 23 68 Vår dato 23.09.2016 Deres dato 27.05.2016 Vår referanse 2016/7920 423.1 Deres referanse 16/147 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Magne Frøyen Janaveien

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

Var dato 10 02 2011 Deres dato

Var dato 10 02 2011 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler. innvalgstelefon og e-post: Erlann Mortensen. 75531609 emo@fmno.no Var dato 10 02 2011 Deres dato Var referanse 20111145 Deres referanse Vår arkivkode 421.3 Alstahaug

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.4 Søgne kommune Postboks

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune Vår dato: 23.09.2016 Vår referanse: 16/23887-4 Deres dato: Deres referanse: Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Saken gjelder søknad om omdisponering

Detaljer

Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks LILLESTRØM

Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks LILLESTRØM Advokatfirmaet Økland& Co DA v/advokat Philip Gustavsen Postboks63 2001 LILLESTRØM Vår dato: 08.03.2017 Vår referanse: 16/65984-5 Deres dato: 06.12.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - klage på vedtak

Detaljer

Klagebehandling - klage fra Adv.firmaet Christensen mfl. på vedtak i sak 5/4 - fradeling av tomt til kalkunfjøs gnr/bnr 153/3

Klagebehandling - klage fra Adv.firmaet Christensen mfl. på vedtak i sak 5/4 - fradeling av tomt til kalkunfjøs gnr/bnr 153/3 Saksframlegg Arkivnr. 153/3 Saksnr. 2014/250-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Klagebehandling - klage fra Adv.firmaet Christensen mfl. på vedtak

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 167/2017/L33/1627TRLA

Deres ref. Vår ref. Dato 167/2017/L33/1627TRLA Arealbruk Ragnar Vorpvik Berghaugan 158 7160 BJUGN Deres ref. Vår ref. Dato 167/2017/L33/1627TRLA 04.01.2017 BEHANDLING AV KLAGE PÅ VEDTAK OM DELING AV GRUNNEIENDOM 35/001 Planutvalget behandlet klage

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Klagesak etter matrikkelloven Matrikulering av eksisterende umatrikulert veggrunn Gnr. 11 bnr. 73

Klagesak etter matrikkelloven Matrikulering av eksisterende umatrikulert veggrunn Gnr. 11 bnr. 73 Saksbehandler, innvalgstelefon Hugo Morken, 55 57 21 17 Vår dato 10.12.2014 Deres dato 03.09.2014 Vår referanse 2014/10751 423.2 Deres referanse 2013/10939-12 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161 Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen?

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen? Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker hva forventer Fylkesmannen? Kommunens klagebehandling hva krever loven? - hva ønsker Fylkesmannen? Forvaltningsloven

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16

Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12 - tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - oppheving av vedtak av i sak 44/16 Vår dato: 08.08.2016 Vår referanse: 2016/4714 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Nes kommune Innvalgstelefon: 32266670 3540 Nesbyen Nes kommune - gnr 56/301 - Buvasslie 12

Detaljer

Korte orienteringer. - Litt om forslag til endringer i matrikkelloven - Innløsing av festetomter/punktfeste - Bruk av MUF-er. Fagdag matrikkel 2017

Korte orienteringer. - Litt om forslag til endringer i matrikkelloven - Innløsing av festetomter/punktfeste - Bruk av MUF-er. Fagdag matrikkel 2017 Fagdag matrikkel 2017 Arendal 22. november Kristiansand 23. november Korte orienteringer v/finn og Maria - Litt om forslag til endringer i matrikkelloven - Innløsing av festetomter/punktfeste - Bruk av

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: Vår referanse: Arkivnr.: Deres referanse: 22.11.2013 2013/3498 423.1 Saksbehandler: Kirsten Gjermstad Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund lnnvalgstelefon: 32266647

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201208987/12 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201211632/11 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke DALAN Advokatfirma DA Vår dato: 3.1.2017 Vår referanse: 16/23402-6 Deres dato: Deres referanse: Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark

Drammen kommune - gbnr 114/1159 - Øvre Storgate 87 - klage på avslag på oppføring av takoppløft/ark Vår dato: 29.04.2014 Vår referanse: 2014/696 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266670 Drammen kommune - gbnr 114/1159

Detaljer

GBNR 13/391 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE

GBNR 13/391 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE GBNR 13/391 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 13/391 - Enebolig, terrengfylling og murer Tiltakshaver: Edel-Anne Engelsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Lyse Energi A.S, postboks 8124, 4069 Stavanger Telenor, Servicesenter for nettutbygging, postboks 7150, 5020 Bergen

Lyse Energi A.S, postboks 8124, 4069 Stavanger Telenor, Servicesenter for nettutbygging, postboks 7150, 5020 Bergen Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 3 John Hauge, Postveien 97A, 4307 Sandnes. Eiendomspartner AS, Hanaveien 4, 4327 Sandnes. Byggesak (2 sett) Kommunalteknikk Lyse Energi A.S, postboks 8124,

Detaljer

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader.

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader. Saksbehandler, innvalgstelefon Karen Elin Bakke, 55 57 21 26 Vår dato 31.08.2016 Deres dato 26.11.2015 Vår referanse 2013/8426 423.1 Deres referanse Advokat Line Seglem Larsen Kanalsletta 4 4033 STAVANGER

Detaljer

Saksbehandler: Frode Finstad Deres ref.: Vår dato: 20.2.2012 Tlf. direkte: 741 68 051 E-post: ffi@fmnt.no Vår ref.: 2011/5727 Arkivnr: 423.

Saksbehandler: Frode Finstad Deres ref.: Vår dato: 20.2.2012 Tlf. direkte: 741 68 051 E-post: ffi@fmnt.no Vår ref.: 2011/5727 Arkivnr: 423. Saksbehandler: Frode Finstad Deres ref.: Vår dato: 20.2.2012 Tlf. direkte: 741 68 051 E-post: ffi@fmnt.no Vår ref.: 2011/5727 Arkivnr: 423.1 Nina Garcia P. W. Nilsensveg 11 7600 LEVANGER Vedtak etter klage

Detaljer

Tomtefesteloven etter Lindheimdommen. Førstelektor Børge Aadland

Tomtefesteloven etter Lindheimdommen. Førstelektor Børge Aadland Tomtefesteloven etter Lindheimdommen Førstelektor Børge Aadland Innledning Rettstilstanden før Lindheimdommen Rett til forlenging 33 I staden for å krevje innløysing av festetomt til bustadhus eller fritidshus

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Veileder om eiendomsskatt på festetomter

Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 1 av 9 April 2012 Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 2 av 9 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/ advokat Tove Lene Mannes desember 2007 Oppdatert i april 2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

Eiendomsskatt på festetomter

Eiendomsskatt på festetomter 1 Eiendomsskatt på festetomter KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum Revidert per 1. januar 2017 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36 Kvale & Co Advokatfirma ANS v/advokat Thomas S. Farhang Postboks 1752 Vika 0122 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato tsf/8126 200501012-/TMO 5. desember 2005 Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/1324-0 Arkiv: 32/2/26 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 03.06.2015 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Risøya gnr. 32 bnr. 2 fnr. 26

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Thor Bertil Granum Linda Olsen AP-KRF Johannes Overmo Ann-Maj Hovdahl Holmli H/V/SV/FRP/SP

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Thor Bertil Granum Linda Olsen AP-KRF Johannes Overmo Ann-Maj Hovdahl Holmli H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etg., Verdal Rådhus Dato: 12.02.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sigurd Bøe Sletten Tlf. direkte: 74168051 E-post: fmntsbs@fyikesmannen.no Deres ref.: Vár dato: 22.07.02014 Vár ref.: 2013/6064 Arkivnr: 421.3 Gretha Turid

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 Utvalg for byutvikling /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 Utvalg for byutvikling /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200503628 : O: : L12&21-39 : Alf Gyland : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.09

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Statens Kartverk Eiendom 3507 Hønefoss Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2007/416 Terese Nyborg, tlf.: 78 92 53 75 16.07.2008 Retting av grunnboken

Detaljer

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr Strømbil-Finans AS Pb 3131 Årstad 5029 BERGEN v/ Svein Eriksen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200506667/44 NYBY 5210 7.9.2009 NKLE Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201532169/21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

FORMANNSKAPET 08.04.2014

FORMANNSKAPET 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 17.03.2014 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato FORMANNSKAPET 08.04.2014 Saknr. Tittel: 25/14 Plansak, Ester Kvalø, landbrukseiendom

Detaljer

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk Fagnotat Saksnr.: 201106029-33 Emnekode: ESARK-5351 Saksbeh: TRHS Til: Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200902354/10 Saksbeh.: ISAV Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven Vår dato: 01.03.2017 Vår referanse: 2016/4880 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 30.11.2016 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 34/1

Detaljer

Byggesak - Askøy kommune - Gnr 6 Bnr 50 - Florvåg Tomannsbolig. Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den

Byggesak - Askøy kommune - Gnr 6 Bnr 50 - Florvåg Tomannsbolig. Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 18.02.2016 Deres dato 09.12.2015 Vår referanse 2015/16020 423.1 Deres referanse 14/5924 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Byggesak

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus Vår dato: 19.07.2016 Vår referanse: 2016/2318 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Shekib Lotfi Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266648 Øvre Eiker kommune - gnr 101/24

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer