Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen"

Transkript

1 Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

2 Rettslig utgangspunkt Pbl Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i strid med ( ) kommuneplanens arealdel og reguleringsplan ( ). Pbl og 12-5: Kommuneplanens arealdel og reguleringsplan er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i 1-6.

3 forts. rettslig utgangspunkt Fradeling kan likevel skje der den fradelte eiendommen skal benyttes til samme formål som tidligere, såkalt fradeling til uendret bruk

4 Landbruks-, natur- og friluftsområder

5 (1) Fradeling av bebygd tomt eksisterende bygninger Situasjon: eiendommen er avsatt til LNF- formål i kommuneplan Utg.pkt: fradelingen må ikke være i strid med arealbruk fastsatt i kommuneplanens arealdel, jf. pbl annet ledd. Fradeling av bestående bygninger i LNF-området betinget av at bygningen er ment brukt til drift som faller inn under landbruksbegrepet Søknad om fradeling til annen bruk f. eks fritidsbebyggelse søknaden vil stride mot planens arealformål tillatelse vil være avhengig av dispensasjon

6 (1) Fradeling av bebygd tomt eksisterende bygninger Gjelder ikke: - Dersom bygningen lovlig var i bruk som fritidsbolig, og bruken opprettholdes Hvorfor slik?: - Kommuneplanens arealfastsettelse får virkning for fremtidig arealutnyttelse - Fradeling i seg selv medfører ikke noen faktisk endring i bruken - Der bruken var lovlig før eiendommen ble avsatt til LNF formål, vil denne anses lovlig også etterpå

7 Innebærer fradelingssøknaden slik uendret bruk hva skal man vurdere? Konkret vurdering av den faktiske situasjonen. bruken må være både etablert og lovlig før området ble avsatt til LNF formål bruken må være videreført etter planvedtakelsen bruken må ikke være opphørt må ikke være brukt til annet formål eller avbrudd i bruken for en lengere periode for fritidsbebyggelse innebærer bruken ikke en kontinuerlig beboelse, men vil være preget av uregelmessige opphold i skiftende tidsrom

8 Sivilombudsmannen (somb.) sak 2010/108

9 forts. sak 2010/108 Fylkesmannen i Møre og Romsdal omgjorde kommunens vedtak om tillatelse til fradeling av tomt med påstående bygning til fritidsformål i området avsatt til LNF. - konkluderte med at det ikke var tale om fradeling til uendret bruk, og at en tillatelse var avhengig av dispensasjon - selv om bygningen hadde vært brukt som fritidsbolig kunne den ikke karakteriseres som det nå - ut fra tilsendte bilder la fylkesmannen til grunn at den aktuelle bygningen var preget av «lang tids forfall», og at den ikke var egnet til varig opphold og bruk som fritidsbolig

10 forts. sak 2010/108 kommunens vurdering etter avholdt befaring «bygningen bar preg av å ikke ha vært bebodd på lange tider, og at den var i sterkt forfall». Somb: ingen kritikk mot fylkesmannens standpunkt om at bygningen ikke ble benyttet til fritidsformål - merk: vurdering av bygningens tilstand: hva slags dokumentasjon/ undersøkelser denne vurderingen var basert på - om søker var oppfordret/ gitt anledning til å gjøre rede for tidligere bruk av bygningen og dens tekniske stand

11 (2) Avgrensning av fradelt tomt hvor stor skal tomta være?

12 (2) Avgrensning av fradelt tomt hvor stor skal tomta være Utg.pkt.: Der det kan fradeling til uendret bruk, kan det areal som faktisk er benyttet som fritidstomt, fradeles uten dispensasjon. Kan være ei vurdering det er vanskelig å foreta rent konkret: - beror på faktiske forhold som det kan være vanskelig å skaffe seg oversikt over - tomtas terrengmessige avgrensning - størrelsen på andre hyttetomter i området (Somb. Sak 2004/72 og Planjuss 1/2004)

13 (2) Avgrensning av fradelt tomt hvor stor skal tomta være Dom fra Kristiansand tingrett ( ) Saksforhold: - På 50-tallet inngått feste av areal for hyttetomt. - Størrelsen på tomta var angitt i festekontrakten: «Leier oppsetter gjerde rundt tomten som og marker grensen». Hytta ble oppsatt og gjerde ble bygd området ble regulert til friområde krav om innløsning akseptert. Søknad om fradeling fremsatt.

14 (2) Avgrensning av fradelt tomt hvor stor skal tomta være Dom fra Kristiansand tingrett ( ) Saksforhold: - På 50- tallet inngått avtale om feste av hyttetomt - Størrelsen på tomta var angitt i festekontrakten og lød slik: leier oppsetter gjerde rundt tomten som og markerer grensen.» Hytta ble oppsatt og gjerde ble bygd regulert til friområde i reguleringsplan innløsning ble gitt fradelingssøknad fremsatt

15

16 Rettens vurdering: - Hele tomten eller i hvert fall en vesentlig del av den bærer tydelig preg av opparbeidelse av bruk - Mindre områder på tomten er i naturlig behold, og fungerer enten som skjerming mot for eksempel areal for kompost ( ) eller utilgjengelig som adkomst til sjøen på grunn av fjellets beskaffenhet. - Over deler av arealet er det tilrettelagt stier markert med stein, og mot syd en brønn opp til gjerdet. - Det faktum at mindre deler av arealet ikke bærer preg av bruk, taler ikke mot dette, men bygger etter rettens konkrete helhetsvurdering opp under bruken av arealet til fritidsformål.

17 Byggeområder (regulerte områder)

18 Byggeområder (regulerte områder) Miljøverndepartementet, Planjuss 1/2005: Spm. om fradeling av bebygd festetomt i regulert område. Departementet mener spørsmålet om fradeling til uendret bruk stiller seg annerledes her enn i områder som i kommuneplanens arealdel er angitt som LNF-områder. Somb. 2010/108: «fradeling til uendret bruk» i prinsippet må dette gjelde uavhengig av reguleringsformålet i seg selv, eller om eiendommen omfattes av reguleringsplan, bebyggelsesplan eller arealdelen til en kommuneplan. Jeg kan med andre ord på dette punkt ikke se at det er grunnlag for å skulle skille mellom «fradelinger i LNF-områder og fradelinger i regulerte områder» ( ).

19 Somb. sendt brev til dep. og vist til sin uttalelse i sak 2010/108. Inntatt i Planjuss 1/2012. Dvs.: - avgjørende er den faktiske bruken som har vært forut for vedtakelse av gjeldende planer, forutsatt at denne bruken er lovlig og etablert. - uavhengig av om fradelingen skjer innenfor LNF-områder eller der hvor eiendommen ligger innenfor gjeldende reguleringsplan

20 Innløsning av festetomt

21 Tomtefesteloven (tfl.) 32 «Rett til innløysning av festetomt til bustadhus og fritidshus» Miljøverndepartementet i brev datert : - «Vi mener at omgjøring fra festegrunn til grunneiendom alltid krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven 20-1 første ledd bokstav m. Dette gjelder også ved innløsing omfattet av tomtefesteloven 32 tredje ledd.» - Lovavdelingens uttalelse av 19. juni 2007 vil fortsatt ha relevans når det gjelder de materielle vilkår som kommunen kan stille v. kommunens saksbehandling etter pbl.

22 Forts. innløsing festetomt Dvs.: - Kommunen kan ikke nekte å gi delingstillatelse der vilkårene i tfl. 32 tredje ledd er oppfylt men kan stille visse krav til tomteutformingen Lovavdelingens brev av 19. juni 2007: «Slik vi ser det, gjeld dette også i tilfelle der deling kan vere i strid med føresegner i eller i medhald av plan- og bygningslova, t.d. gjeldande reguleringsplan for området, kfr. plan- og bygningslova 63. Ei slik tolkning har klar støtte i Ot.prp. nr. 41 ( ) s. 35 venstre spalte (punkt 5.6.2). ( ) Kommunen må likevel kunne stille visse krav til tomteutforminga, så lenge krava er saklege og ikkje så tyngande at dei reelt stenger for innløysning eller reelt inneber at gjennomføringa av innløysninga blir vesentleg vanskeleggjort.

23 TAKK FOR MEG!

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Med mindre annet følger av loven her skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Unnlatelse å følge opp ulovlige

Unnlatelse å følge opp ulovlige Line Therese Flåtten Unnlatelse å følge opp ulovlige tiltak Foto: Carl Erik Eriksson Plikten til å forfølge det ulovlige forhold Hovedregelen 32 1 Pålegger kommunen å forfølge overtredelser av bestemmelser

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON Partilovnemnda v/leder Ørnulf Røhnebæk Eidsivating lagmannsrett Hamar Tinghus 2300 Hamar Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER?

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? DA BØR DU LESE DETTE. Når Vegvesenet, Jernbaneverket, Statnett eller andre tiltakshavere skal utføre byggearbeider på eller over

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer