Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11]"

Transkript

1 ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan Notat nr.1 til formannskapet 24svegri [ ] Årdal kommune Postboks Årdalstangen Telefon: Bankgiro: Org.nr E post: Telefaks:

2 Innhold 1 Administrativ budsjettprosess Føresetnader i budsjettarbeidet Økonomi- og handlingsplanen Kommuneproposisjonen Statsbudsjettet; KS-modellen for berekning av rammetilskot og skatt på inntekt og formue Talbudsjettet Driftsbudsjettet fordelt på ansvarsområde Forklaring på endringane i driftsbudsjettet frå Ansvar 101; Sekretariatet for folkevalde Ansvar 111; Administrativ leiing Ansvar 112;Personalstab og fellestenester Ansvar Søttestab Ansvar Utvikling Ansvar Tangen skule Ansvar Farnes skule Ansvar Eldreomsorg Ansvar Spesialomsorg; Ansvar Helse; Ansvar Fritidstiltak; Ansvar Kommunaltekniske tenester forretningsområde Ansvar Kommunalteknikk; Ansvar FDV Lønspostane Finanspostane fordelt på artnivå Forklaring på endringar i finanspostane frå Sentrale tiltak for å oppnå balanse i budsjett Tiltak som er under vurdering Status; Prosjekt kostnadsreduserande tiltak Investeringsbudsjettet Vedlegg Dok. ref. Dato: 11/ /K1-151, K2-//SGR

3 1 Administrativ budsjettprosess. Administrasjonen har utarbeida budsjettframlegg (versjon 1) i tett samarbeid med leiarane i dei ulike tenesteområda. Det har vore føreteke ein gjennomgang av alle stillingsheimlar og opplysningane som vedkjem lønspostane, er kvalitetssikra. Det vart også føreteke ein kritiske gjennomgang heilt ned på kvart artsnivå på alle tenesteområda og einingane, og talmaterialet vart lagt inn i budsjettmodulen vår (økoplan) fortløpande. Utfordringane totalt til Årdal kommune etter dette var ei underdekning i budsjettet på kr.23,5 mill., som tabellen nedanfor syner. I denne budsjettversjonen auka utgiftene med om lag kr. 17,3 mill., og inntektene vart reduserte med om lag kr.6,2 mill. Dette var administrasjonen sitt utgangspunkt for det vidare arbeidet med budsjett 2012 og økonomi- og handlingsplanen Samla oversyn etter budsjettversjon 1; Budsjett Budsjett ver.1 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Av det samla oversynet var driftsbudsjettet; Budsjett Budsjettver. 1 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Som det kjem fram av tabellen ovanfor er det ein auke på driftsutgiftene på om lag kr.30 mill frå 2011 til budsjettversjon , og mindreinntekter på om lag kr.6,4 mill, som er ein netto auke på 36,4 mill frå Føresetnader i budsjettarbeidet Ved utarbeidinga av budsjettframlegget for 2012 legg administrasjonen til grunn ein lønsauke på 3%, og ei auke i utgangspunktet i prislista på 3%, på dei ulike tenestene, og nokre har vorte halde uendra. I prislista er det gjort andre endringar, som vert omtale under pkt.2.9.1, dette gjeld særleg betalingssatsane innafor eldreomsorg og kommunaltekniske tenester. 3

4 2.1 Økonomi- og handlingsplanen Den vedtekne økonomi- og handlingsplanen for : Økonomiplan ÅRDAL KOMMUNE DRIFTSOVERSIKT Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Konsesjonsavgift Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER Premieavvik TIL FORDELING Til driftsrammer: Sekr.folkevald Adm.leiing Personalstab & fellesutg Økonomistab Støttestab Utvikling Tangen Skule Farnes Skule Barnehagar Eldreomsorg Spesialomsorg Sosialtenester Helse Fritidstiltak Kultur Komm.tekn. Forr.drift Kommunalteknikk FDV Lokale forhandlingar - ikkje fordelt Endringar i prislista inkl. husleige Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidligere underskudd Avsetning til disposisjonsfond 0 4

5 Avsetning til bundne fond (utg) Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overført renter naustbukti (inntekt) Utbyte Årdal engergi overført inv fond (utg.) Overføring investeringsbudsjett (momskomp) Netto disposisjoner Balanse Kommuneproposisjonen I økonomi- og handlingsplanen for Årdal, ligg rammetilskot og skatt på inntekter og formue inne med kr ,- for Kommuneproposisjonen som vart lagt fram i mai 2011 synte at rammetilskot og skatt på inntekter og formue i denne proposisjonen var kalkulert til å bli kr ,- for Dvs. 7,6 millioner høgre enn føresetnadane i Årdal kommune sin økonomi og handlingsplan Auken finn ein alt vesentleg i posten samhandlingsreforma 2012, der Årdal kommune i denne proposisjonen ligg inne med om lag 6,3 mill.. Viser elles til tabellen nedanfor. ÅRDAL Inngang!A ÅRDAL 1424 faste år 2011-priser for årene PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Distriktstilskudd Sør-Norge Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Samhandlingsreformen fra RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt 2007/2008 /Anslag INGAR Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 63,8 3,8 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % -6,07 2,82 Sum skatt og rammetilskudd (

6 2.3 Statsbudsjettet; KS-modellen for berekning av rammetilskot og skatt på inntekt og formue 2012 ÅRDAL Inngang!A ÅRDAL 1424 (år 2012-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Distriktstilskudd Sør-Norge Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010/2011) Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Kompensasjon Samhandlingsreformen 605 RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) -5 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 64,5 9,7 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % -5,80 3,95 Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) I KS sin prognosemodell som er utarbeida med grunnlag i statsbudsjettet som vart lagt fram i oktober er rammetilskotet sett til kr ,-, og skatt på inntekt og formue til kr ,-, dvs. totalt om lag 266 mill for Årdal kommune. Det er desse føresetnadene som er lagt til grunn for budsjett

7 2.4 Talbudsjettet Driftsbudsjettet fordelt på ansvarsområde Budsjett Budsjett Avvik Ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE Utgifter Inntekter Sum ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE Ansvar: 111 ADM. LEIING Utgifter Inntekter Sum ansvar: 111 ADM. LEIING Ansvar: 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER Utgifter Inntekter Sum ansvar: 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER Ansvar: 113 ØKONOMISTAB Utgifter Inntekter Sum ansvar: 113 ØKONOMISTAB Ansvar: 114 STØTTESTAB Utgifter Inntekter Sum ansvar: 114 STØTTESTAB Ansvar: 115 UTVIKLING Utgifter Inntekter Sum ansvar: 115 UTVIKLING Ansvar: 121 TANGEN SKULE Utgifter Inntekter Sum ansvar: 121 TANGEN SKULE Ansvar: 122 FARNES SKULE Utgifter Inntekter Sum ansvar: 122 FARNES SKULE Ansvar: 123 BARNEHAGAR Utgifter Inntekter Sum ansvar: 123 BARNEHAGAR Ansvar: 131 ELDREOMSORG Utgifter Inntekter Sum ansvar: 131 ELDREOMSORG Ansvar: 133 SPESIALOMSORG Utgifter Inntekter Sum ansvar: 133 SPESIALOMSORG

8 Ansvar: 135 SOSIALTENESTER Buds(end) Versjon 2/201 Avvik(per.) /V:21 0 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 135 SOSIALTENESTER Ansvar: 136 HELSE Utgifter Inntekter Sum ansvar: 136 HELSE Ansvar: 150 FRITIDSTILTAK Utgifter Inntekter Sum ansvar: 150 FRITIDSTILTAK Ansvar: 151 KULTUR Utgifter Inntekter Sum ansvar: 151 KULTUR Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT Utgifter Inntekter Sum ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT Ansvar: 162 KOMMUNALTEKNIKK Utgifter Inntekter Sum ansvar: 162 KOMMUNALTEKNIKK Ansvar: 171 FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD Utgifter Inntekter Sum ansvar: 171 FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD Ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG Utgifter Inntekter Sum ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG Ansvar: 191 AVSKRIVING Utgifter Inntekter Sum ansvar: 191 AVSKRIVING T O T A L T Forklaring på endringane i driftsbudsjettet frå Nedanfor vert det gjeve ei forklaring på vesentelge endringar frå 2011 til 2012 på dei ulike ansvarsområda. Lønspostane vert kommentert samla anna stad i dokumentet Ansvar 101; Sekretariatet for folkevalde Utgifter ved val er redusert med kr ,- Næringstilskot er redusert med kr ,- og bruk av bundne driftsfond tilsvarande Ansvar 111; Administrativ leiing Kjøp av tenester i samband med eigedomsskattetakseringa er redusert med kr ,- (arbeidet avslutta 2011) 8

9 Brannverntenestene ligg organisatorisk til adm.leiing, og ein har derfor overført funksjonen brannvern frå tekniske tenester, og dette utgjer kr ,- for Tilsvarande reduksjon er gjort på tekniske tenester. Det er lagt inn ein ny funksjon for tilskot til livssynsorganisasjonar med budsjettpost på kr ,-. Overføring til kyrkjeleg administrasjon er lagt inn med same overføringa (kr ,-) som for Det føreligg eit budsjettnotat frå kyrkja der ein ber om at desse overføringane vert auka for Ansvar 112;Personalstab og fellestenester Posten for utdanningsstipend er auka med kr ,-, for å handtera stipendordninga i samband med rekrutteringsplanen. Velferdstiltak for tilsette er auka med kr ,- for å kunne dekke inn auka utgifter til tilsette som skal ha påskjønning er 25 års teneste m.m. Refusjon frå fylkeskommunen er reduser tmed kr ,- i samband med endringane i lærlingeordninga (etablering av nytt lærlingekontor m.m.) Ansvar Søttestab Transporttenestene er auka med kr ,- og funksjonen sals og skjenkeløyve er auka med kr , Ansvar Utvikling Posten for programvarelisens er auka med kr ,- og posten refusjonar frå andre kommunar er redusert med kr ,-. På funksjonen planleggingshandsaming er posten for konsulenttenester redusert med kr , Ansvar Tangen skule Posten serviceavtalar og reparasjonar er auka med kr ,-, og refusjonar frå andre er redusert med kr ,- Brukarbetaling fro kommunale tenester er auka med kr ,- (SFO) Ansvar Farnes skule Brukarbetaling for kommunale tenester er auka med kr ,- (SFO). Det er budsjettert med ein reduksjon på kr ,- på posten refusjon frå fylkeskommunen ved vaksenopplæringa Ansvar Eldreomsorg Posten skyss for brukara ved sjukeheimen er redusert med kr ,- og posten transport med kr ,-. Brukarbetaling på funksjon AD-bustad er auka med kr ,- Brukarbetaling ved sjukeheimen i Seimsdalen er auka med kr ,-. Det avgiftsfrie salet ved produksjonskjøkkenet er auka med kr ,-. Det er opprette ein ny funksjon samhandlingsreforma med budsjettpost på om lag kr.7,3 mill.. Brukarbetaling for heimehjelp er auka med kr ,-.. 9

10 Ansvar Spesialomsorg; Funksjonen arbeids og treningssenteret med budsjettpost i 2011 på kr ,- er redusert til kr.0,-. Det er oppretta eigne postar på dei ulike einingane for kjøp av tenester (Indre Sogn ASVO) Posten for kjøp av tenester i avlastningsbustaden Grandane er auka med kr ,-. Funksjonen eksterne tiltak 2 er redusert med netto kr ,-. Dette føreset ei auke i personalressursane i psykiatri. Ansvar 135 NAV: På posten økonomisk sosialhjelp er kvalifiseringsstønaden redusert med kr , Ansvar Helse; Posten for kjøp av tenester på funksjon barneverntiltak utanfor heimen er redusert med kr , Ansvar Fritidstiltak; På musikk og kulturskulen er posten avgiftsfritt sal auka med kr ,-. Det er oppretta ein ny funksjon kommunal kino med netto utgifter kr ,- for Ansvar Kommunaltekniske tenester forretningsområde Viser her til vedlegget til dette dokumentet. Det vert i desse dagar gjennomført ein forvaltningsrevisjon på VAR-området, og forventar at denne føreligg i nær framtid. Det spesielle på dette ansvarsområdet er at avgiftene på vatn og kloakk vert vesentleg redusert frå 2011 til 2012, og dette har samanheng til fondsmidlane som er opparbeida på dette området Ansvar Kommunalteknikk; Funksjonen for brannvern er overført til ansvar 111 administrativ leiing Ansvar FDV Straumutgiftene er redusert med kr ,-. Dei kommunale eigedomsgebyra på dei kommunale eigedommane er redusert med kr ,- (reduksjon på årsavgift for vatn og kloakk) Stenging av friluftsbassenget på Årdalstangen er lagt inn med ein reduksjon på kr ,- Reduksjon i opningstidene i svømmeanlegget i Årdalshallen er innarbeida i talmaterialet Lønspostane Ved lønsbudsjetteringa la ein til grunn dei stillingsheimlane som i dag ligg i budsjettet for Lønsauken er lagt inn med 3% for 2012, og pensjonsutgiften har auka med om lag 20% frå Auken frå 2011 til 2012 vart med grunnlag i dette: Lønspostane Kr Pensjonsutgiftene Kr Arbeidsgjevaravgifta Kr Samla auke frå : Kr

11 Med grunnlag i prosjektet kostnadsreduserande tiltak er det no føreteke endringar i lønsbudsjettet med dei endringane som er gjort på stillingsheimlane. Lønsbudsjettet syner no slik utvikling frå med dei nedtaka som er gjort: Lønspostane Kr ,- Pensjonsutgiftene Kr ,- Arbeidsgjevaravgift Kr ,- Lønsbudsjettet i økoplan Kr ,- Administrasjonen har etter dette redusert lønspostane med kr , Finanspostane fordelt på artnivå Buds(end) Versjon 2/201 Avvik(per.) /V:21 0 Ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG RENTER FORMIDLINGSLÅN RENTER PÅ ANDRE LÅN AVDRAG PÅ ANDRE UTLÅN AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND OVERFØRING TIL INVESTERINGSREKNESKAPEN Sum utgifter MOMSKOMPENSASJON INVESTERING MOMSKOMPENSASJON DRIFT RAMMETILSKOT INTEGRERINGSTILSKOT FLYKTNINGAR REFUSJON 6-ÅRS REFORMA REFUSJON OMSORGSBUSTADER RENTEKOMPENSASJON SKULEANLEGG OVERFØRT FRÅ FYLKESKOMMUNEN SKATTEINNTEKTER EIGEDOMSSKATT - VERK OG BRUK EIGEDOMSSKATT - ANNA FAST EIGEDOM NATURRESSURSSKATT KONSESJONSAVGIFT RENTEINNTEKTER - DRIFTSMIDLAR BANK RENTEINNTEKTER - FONDSMIDLAR RENTEINNTEKTER - ANDRE RENTEINNTEKTER - FORMIDLINGSLÅN RENTEINNTEKTER - BUSTADSTØNADSLÅN UTBYTTE FRÅ SELSKAP MOTTEKNE AVDRAG - NÆRINGSFONDSLÅN BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum inntekter Sum ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG T O T A L T Forklaring på endringar i finanspostane frå Utgifter; Renteutgiftene aukar med om lag kr.3,8 mill.. Grunnlaget er noverande låneportefylgje og føringane i økonomi- og handlingsplanen. Eventuelle endringar vil påvirke både rente og avdragsutgiftene, og balansen i budsjettet i høve det som vert presentert i dette dokumentet. Avragsutgiftene aukar med om lag kr.2 mill. Avsetjing til disposisjonsfond og overføringar til investeringsrekneskapet, vert redusert med om lag 2,9 mill. Utgiftene på finanspostane syner etter dette ein auke på om lag kr.2,5 mill. 11

12 Inntekter; Momskompensasjonen samla for drift og investeringar vert auka med kr. 2,4 mill.. Rammetilskotet er berekna med grunnlag i KS-modellen (jfr. pkt.2.3), og auken for Årdal kommune utgjer kr. 12,1 mill. frå Sentralt i denne auken ligg midlane i samband med samhandlingsreforma på om lag kr.7,9 mill.. Det er lagt inn overføringar frå Fylkeskommunen på 1 mill. i samband med finansieringa av Naustbukttunellen (renter). Skatteberekninga tek også utgangspunkt i KS-modellen som er utarbeida i samband med statsbudsjettet, og det er lagt inn ein auke på om lag kr.2,5 mill.. Rådmannen gjer merksam på at skatteinngangen så langt i 2011 syner ei svakara utvikling enn forventa. Ein må ta omsyn til at folketalsutviklinga syner ein reduksjon det siste ½ året, og dette bør innarbeidast i modellen før rådmannen legg fram si endelege tilråding til formannskap/kommunestyre. I økonomi- og handlingsplanen har ein lagt til grunn ei auke i eigedomsskatteinntektene med kr. 7 mill frå 2011 til Takseringsarbeidet pågår no, og skal vera klart for utskriving i februar i I budsjettsamanheng legg rådmannen til grunn føresetnadene i økonomiplanen. Renteinntektene er lagt inn med ein auke på om lag kr ,-. Disposisjonsfond Heimfall som har vorte nytte til å dekke renteutgiftene for Naustbukttunnellen er oppbrukt. Intensjonen er å bruke bundne driftsfond til å dekke inn renteutgiftene på lånet som er oppteke i samband med finansiering av Naustbukttunellen. Spørsmål med dett må avklarast med revisor. 2.5 Sentrale tiltak for å oppnå balanse i budsjett 2012 Rådmannen orienterer med dette formannskapet om dei sentrale grepa som er gjort administrativt så langt, for å redusera underbalansen. Rådmannen tek vidare atterhald om endringar i tilrådinga når saka vert lagt fram for formannskapet. Det er framleis behov for kvalitetssikring og diverse avklaringar før den endelege tilrådinga frå rådmannen ligg føre. Sentrale punkt for å redusera underbalansen; Utbytte frå Årdal Energiverk vert oppretthalde på same nivå som i 2011 (Kr ). o Alternativt har rådmannen vurdert å nytte premiefondet til saldering av budsjettet. Dette alternativet er uavklart. Bruka fond til å dekke inn renteutgiftene i samband med Naustbukttunellen (kr ) Skatteinntektene er auka med kr. 2,5 mill. (etter KS-prognosemodell). o med bakgrunn i folketalsutviklinga, kan dette anslaget vere for høgt. Auke i eigedomsskatten på kr. 7 mill. i samsvar med økonomi- og handlingsplan o Endeleg taksering vil gje svar på om ein vil oppnå intensjonane i denne planen: Brukarbetaling på enkelte tenester vert justert vesentleg (bl.a. heimehjelp) o Justeringen inneber ei tilnærming i høve til samanliknbare kommunar. Redusere kostnadane ved kjøp av eksterne tenester Avgiftsnivået på vatn og kloakk vert vesentleg redusert frå 2011 til o Gitt den økonomiske situasjonen meiner rådmannen at det samla avgiftsnivået (straumutgifter,kommunale årsgebyr og eigedomsskatt) må oppretthaldast og prisjusterast. Justeringa kan skje ved auka straumpris og eigedomsskatt. Reduksjonen på dei kommunale avgiftene utgjer om lag kr.2.2 mill, dette er eit tankekors når vi på den andre sida reduserer utgiftsniåvet på tenestene. Stenging av friluftsbassenget på Årdalstangen, med innsparing på om lag kr ,-. o Rådmannen legg til grunn at arbeidet med å få bort to av alt - tiltaka held fram. Dette inneber at hovudanlegg for fotball, ski m.v. må etablerast. Reduksjon i opningstidene i symjebassenget i Årdalshallen. o Erfaringane syner at tal brukarar ikkje forsvarer noverande opningstider. 12

13 Reduksjon i tal stillingsheimlar o Viser til oversyn på kostnadsreduserande tiltak Tiltak som er under vurdering Med dei tiltaka som kjem fram i budsjettnotat 1 er det ein underbalanse på kr ,- i 2012 I det vidare arbeidet har rådmannen til vurdering desse tiltaka, uprioritert, for 2012 og vidare i planperioden; Avvikle leigeavtale skysstasjonen Bruke fond til drift av barnehagane Vurdere tenestenivået på heimetenestene Interkommunalt samarbeid Samlokalisering av legetenester Samlokalisering av andre tenester Etablering av ei eigen vikarpool Vurdere ressursbruk i grunnskulen Etablere alternative tiltak til vaksenopplæringa Redusere opningstidene ved folkebiblioteket Legge ned ein av ungdomsklubbane Vurdere dagtilbodet psykiatrisenteret Organisering av vaskeritenestene Ikkje flykningemottak i 2012 Vurdera vikarordninga i barnehagane Avvikle dagtilbodet for demente for heimebuande, ved sjukeheimen på Årdalstangen Brukarbetaling kulturskulen Nedtak på stillingsheimlar ved naturleg avgang, med måltal på 5 kvart år i planperioden 2.6. Status; Prosjekt kostnadsreduserande tiltak Tiltak som kan auke inntektsnivået Nr Tiltak Inntektsauke Merknad 1 Husleigeauke Utført 2 Betaling terapibad Utført 3 Bufrådrag v/institusjon Utført 4 Auka brukarbetaling kulturskule ( vedteke) Utført 5 Eigenandel heimetenester Utført Sum inntektsauke Tiltak som ikkje er kalkulerte 6 Auka eigenbetaling heimetenester Utført 7 Innføring av fullkost Under arbeid 13

14 Tiltak som kan redusera kommunen sine utgifter Nr Tiltak Utgiftsreduksjon Merknad 1 Stenging av off.toalett Under arbeid 2 Stenging av eitt friluftsbasseng - Årdalstangen Utført 3 Redusera annonseutgifter Utført 4 Bruk av bundne driftsfond Utført Sum utgiftreduksjon Tiltak som ikkje er kostnadsrekna 5 Forvaltningsrevisjon VAR Utført 6 Felles lager medisinsk utstyr Ikkje utført 7 Multidose Under arbeid 8 Nye korttidsplassar ÅBO/døgnbemanning Under arbeid Framlegg til stillingsreduksjonar Årsverknad Merknad Teneste Stillingsreduksjon 2012 Tekniske tenester; Badebevakt 54,3% stilling (pkt.6.4.5) Utført Kveldsvakt Tangen skule (pkt.6.4.6) Uavklara Naturleg avgang 100% stilling Utført Grunnskule; Farnes skule 100% frå 1/8-12 (Pkt.3.4.3) Utført Tangen skule SFO 30% stilling (pkt.3.4.4) Utført Vaksenopplæringen 63% stilling (pkt.3.4.7) Utført Administrasjon; Naturleg avgang 120% stilling (pkt.8.4.8) Delvis utført Helse; Fysio-ergoterapitenestene130% stilling (pkt og 5) Vert utgreidd Eldreomsorg; Automatisk fakt. Heimehj % stilling (pkt ) Utført Spesialomsorg Redusert bemanning butilbod 216% stilling (sjå pkt.5.4.1) Utført Redusert støttekontakt (pkt.5.4.9) Utført Avvike drift ATS 100% stilling (Kap.12) Utført Fotterapeut Avvikle (netto utg.) Utført Sum lønsreduksjon

15 Tiltak som vil fornya og omstilla den kommunale verksemda slik at den vert meir effektiv og betre for brukaren Nr. Tiltak - ikkje kostnadsrekna Merknad 1 Evaluering av reinhaldsordninga Under arbeid 2 Videokonferanseløysing Utført 3 Telefoni - vurdera mobiltelefon/fasttelefon Delvis utført 4 Revidera tenesteinnhald på heimetenester Under arbeid 5 Innføra Multidose heimesjukepleie Under arbeid 6 Innføring vakumering av tørrmat Under arbeid 7 Vurdera kjøkkendrift - framtidig kapasitet Under arbeid 8 Vurdera vaskeritenestene - framtidig kapasitet Under arbeid 9 Investering PDA/ Gerica mobil Utført 11 Interkommunalt samarbeid -ressurskrevande brukarar Under arbeid 12 Samlokalisering av legetenester Under arbeid 13 Samlokalisering av helsestasjonar m.fl. Under arbeid Tiltak som krev utgreiing/avklaring Nr. Tiltak Merknad 1 Straumreduserane tiltak Under arbeid 2 Samarbeid med 3.sektor Under arbeid 3 Funksjonstillegg skulane Ikkje utført 4 Vaksenopplæringa Under arbeid 5 Samanslåing / stenging av barnehagar i feriar Ikkje utført 6 Reduserte opningstider biblioteket Ikkje utført 7 Redusera opningstider ungdomsklubbane legge ned ein av klubbane Ikkje utført 8 Vurdera noverande drift av dagtilbodet psykisk helse Under arbeid 9 Vurdera bruk av bustader (bustadpolitisk handlingsplan) Under arbeid 10 Kartlegga brukarsamansetjing og - endringar NAV Under arbeid 11 Kartleggja tilgjengeleg kompetanse NAV, ressursbruk Under arbeid 12 Kartleggja brukarutvikling/behovsutvikling spesialomsorg Under arbeid 14 Revidera psykiatriplan Under arbeid 15 Revidera bustadpolitisk handlingsplan Under arbeid 16 Etablera samarbeidsforum omsorgstenester/helsetenesta Under arbeid 17 Vurdera organisasjonsmodell spesialomsorg Under arbeid 18 Evaluera og revidera alle tenesteomtalar/tenestestandardar Under arbeid 20 Vaskeritenester Ikkje utført 21 Produksjonskjøken Ikkje utført 22 Kommunalt eigd arbeidstøy Ikkje utført 23 Etablera bestillar/utførareining på omsorgstenestene Ikkje utført 24 Omorganisering av eldreomsorga Utført 15

16 2.7 Investeringsbudsjettet (1000 kr) Budsjett Økonomiplan Nr. Prosjekt Prosjektmidlar Mindre investeringar IT/IKT Utstyr maskiner, køyretøy Samfunnshuset ØÅ Kai Åtg Renovering leikeplassar Sentrumplanar Sjukeheim Seimsdalen II Kyrkjegard Årdalstangen Spillvarme Årdalstangen Eitt legesenter Skredvollar Udiponerte investeringar Sum Vatn (frå handlingsplan) Avløp (frå handlingsplan) Renovasjon (frå handlingsplan) Sum forretningsområde Forskottering RV 53 SUM INVESTERINGAR Vedlegg Handlingsplan VAR; avgiftsnivå i planperioden Framlegg til prisliste 16

Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet 16.11.2010. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532

Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet 16.11.2010. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532 Årdal kommune.. Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet 16.11.2010 Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532 Budsjett 2011 Utlegging til alminneleg ettersyn Kort

Detaljer

ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. Notat. Budsjettnotat nr.2. 24svegri [03.11.11]

ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. Notat. Budsjettnotat nr.2. 24svegri [03.11.11] ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjettnotat nr.2 24svegri [03.11.11] Innhold 1. Framlegg til investeringsprogram... 2 1.1 Økonomisk oversyn... 2 1.2 Prosjektomtalar... 2 1.3 Rådmannen sine

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet 28.11.2012. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700

Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet 28.11.2012. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet 28.11.2012 Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700 Budsjett 2013 - Økonomi og Handlingsplan 2013-2016 Utlegging

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 131/16 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 131/16 Formannskapet Kommunestyret Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 131/16 Formannskapet 29.11.2016 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 16/962-16/12160 Budsjett 2017 Utlegging på høyring

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 30.11.2009 069/09 AHE Kommunestyret 15.12.2009 078/09 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

ÅRDAL KOMMUNE NOTAT Støttefunksjonen

ÅRDAL KOMMUNE NOTAT Støttefunksjonen ÅRDAL KOMMUNE NOTAT Støttefunksjonen Dok. ref. Dato: 2015000532-66/K1-150/139 01.12.2015 Utlegging av Budsjett 2016 og Økonomi og handlingsplan 2016-2019 Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2016,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen notat 2018, økonomiplan 2018 2021, vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 07.11.2017. Rådmannen 13.11.2017 Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Saka gjeld Formannskapet legg framlegget til økonomi- og handlingsplan for 2017-2020 ut på offentleg høyring i 14 dagar frå 31.05.16.

Saka gjeld Formannskapet legg framlegget til økonomi- og handlingsplan for 2017-2020 ut på offentleg høyring i 14 dagar frå 31.05.16. Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 059/16 Formannskapet 31.05.2016 Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 15/532-16/5583 Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Utleggingsvedtak

Detaljer

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Punkta 1 til 12 som i rådmannens forslag Saldering av budsjettet er som følgjer (alle verdiar som endringar

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:45 Saksnr til og frå: 071/13-074/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer