Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [ ]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11]"

Transkript

1 ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan Notat nr.1 til formannskapet 24svegri [ ] Årdal kommune Postboks Årdalstangen Telefon: Bankgiro: Org.nr E post: Telefaks:

2 Innhold 1 Administrativ budsjettprosess Føresetnader i budsjettarbeidet Økonomi- og handlingsplanen Kommuneproposisjonen Statsbudsjettet; KS-modellen for berekning av rammetilskot og skatt på inntekt og formue Talbudsjettet Driftsbudsjettet fordelt på ansvarsområde Forklaring på endringane i driftsbudsjettet frå Ansvar 101; Sekretariatet for folkevalde Ansvar 111; Administrativ leiing Ansvar 112;Personalstab og fellestenester Ansvar Søttestab Ansvar Utvikling Ansvar Tangen skule Ansvar Farnes skule Ansvar Eldreomsorg Ansvar Spesialomsorg; Ansvar Helse; Ansvar Fritidstiltak; Ansvar Kommunaltekniske tenester forretningsområde Ansvar Kommunalteknikk; Ansvar FDV Lønspostane Finanspostane fordelt på artnivå Forklaring på endringar i finanspostane frå Sentrale tiltak for å oppnå balanse i budsjett Tiltak som er under vurdering Status; Prosjekt kostnadsreduserande tiltak Investeringsbudsjettet Vedlegg Dok. ref. Dato: 11/ /K1-151, K2-//SGR

3 1 Administrativ budsjettprosess. Administrasjonen har utarbeida budsjettframlegg (versjon 1) i tett samarbeid med leiarane i dei ulike tenesteområda. Det har vore føreteke ein gjennomgang av alle stillingsheimlar og opplysningane som vedkjem lønspostane, er kvalitetssikra. Det vart også føreteke ein kritiske gjennomgang heilt ned på kvart artsnivå på alle tenesteområda og einingane, og talmaterialet vart lagt inn i budsjettmodulen vår (økoplan) fortløpande. Utfordringane totalt til Årdal kommune etter dette var ei underdekning i budsjettet på kr.23,5 mill., som tabellen nedanfor syner. I denne budsjettversjonen auka utgiftene med om lag kr. 17,3 mill., og inntektene vart reduserte med om lag kr.6,2 mill. Dette var administrasjonen sitt utgangspunkt for det vidare arbeidet med budsjett 2012 og økonomi- og handlingsplanen Samla oversyn etter budsjettversjon 1; Budsjett Budsjett ver.1 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Av det samla oversynet var driftsbudsjettet; Budsjett Budsjettver. 1 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Som det kjem fram av tabellen ovanfor er det ein auke på driftsutgiftene på om lag kr.30 mill frå 2011 til budsjettversjon , og mindreinntekter på om lag kr.6,4 mill, som er ein netto auke på 36,4 mill frå Føresetnader i budsjettarbeidet Ved utarbeidinga av budsjettframlegget for 2012 legg administrasjonen til grunn ein lønsauke på 3%, og ei auke i utgangspunktet i prislista på 3%, på dei ulike tenestene, og nokre har vorte halde uendra. I prislista er det gjort andre endringar, som vert omtale under pkt.2.9.1, dette gjeld særleg betalingssatsane innafor eldreomsorg og kommunaltekniske tenester. 3

4 2.1 Økonomi- og handlingsplanen Den vedtekne økonomi- og handlingsplanen for : Økonomiplan ÅRDAL KOMMUNE DRIFTSOVERSIKT Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Konsesjonsavgift Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER Premieavvik TIL FORDELING Til driftsrammer: Sekr.folkevald Adm.leiing Personalstab & fellesutg Økonomistab Støttestab Utvikling Tangen Skule Farnes Skule Barnehagar Eldreomsorg Spesialomsorg Sosialtenester Helse Fritidstiltak Kultur Komm.tekn. Forr.drift Kommunalteknikk FDV Lokale forhandlingar - ikkje fordelt Endringar i prislista inkl. husleige Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidligere underskudd Avsetning til disposisjonsfond 0 4

5 Avsetning til bundne fond (utg) Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overført renter naustbukti (inntekt) Utbyte Årdal engergi overført inv fond (utg.) Overføring investeringsbudsjett (momskomp) Netto disposisjoner Balanse Kommuneproposisjonen I økonomi- og handlingsplanen for Årdal, ligg rammetilskot og skatt på inntekter og formue inne med kr ,- for Kommuneproposisjonen som vart lagt fram i mai 2011 synte at rammetilskot og skatt på inntekter og formue i denne proposisjonen var kalkulert til å bli kr ,- for Dvs. 7,6 millioner høgre enn føresetnadane i Årdal kommune sin økonomi og handlingsplan Auken finn ein alt vesentleg i posten samhandlingsreforma 2012, der Årdal kommune i denne proposisjonen ligg inne med om lag 6,3 mill.. Viser elles til tabellen nedanfor. ÅRDAL Inngang!A ÅRDAL 1424 faste år 2011-priser for årene PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Distriktstilskudd Sør-Norge Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Samhandlingsreformen fra RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt 2007/2008 /Anslag INGAR Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 63,8 3,8 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % -6,07 2,82 Sum skatt og rammetilskudd (

6 2.3 Statsbudsjettet; KS-modellen for berekning av rammetilskot og skatt på inntekt og formue 2012 ÅRDAL Inngang!A ÅRDAL 1424 (år 2012-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Distriktstilskudd Sør-Norge Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010/2011) Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Kompensasjon Samhandlingsreformen 605 RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) -5 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 64,5 9,7 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % -5,80 3,95 Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) I KS sin prognosemodell som er utarbeida med grunnlag i statsbudsjettet som vart lagt fram i oktober er rammetilskotet sett til kr ,-, og skatt på inntekt og formue til kr ,-, dvs. totalt om lag 266 mill for Årdal kommune. Det er desse føresetnadene som er lagt til grunn for budsjett

7 2.4 Talbudsjettet Driftsbudsjettet fordelt på ansvarsområde Budsjett Budsjett Avvik Ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE Utgifter Inntekter Sum ansvar: 101 SEKR. FOLKEVALDE Ansvar: 111 ADM. LEIING Utgifter Inntekter Sum ansvar: 111 ADM. LEIING Ansvar: 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER Utgifter Inntekter Sum ansvar: 112 PERSONALSTAB OG FELLESUTGIFTER Ansvar: 113 ØKONOMISTAB Utgifter Inntekter Sum ansvar: 113 ØKONOMISTAB Ansvar: 114 STØTTESTAB Utgifter Inntekter Sum ansvar: 114 STØTTESTAB Ansvar: 115 UTVIKLING Utgifter Inntekter Sum ansvar: 115 UTVIKLING Ansvar: 121 TANGEN SKULE Utgifter Inntekter Sum ansvar: 121 TANGEN SKULE Ansvar: 122 FARNES SKULE Utgifter Inntekter Sum ansvar: 122 FARNES SKULE Ansvar: 123 BARNEHAGAR Utgifter Inntekter Sum ansvar: 123 BARNEHAGAR Ansvar: 131 ELDREOMSORG Utgifter Inntekter Sum ansvar: 131 ELDREOMSORG Ansvar: 133 SPESIALOMSORG Utgifter Inntekter Sum ansvar: 133 SPESIALOMSORG

8 Ansvar: 135 SOSIALTENESTER Buds(end) Versjon 2/201 Avvik(per.) /V:21 0 Utgifter Inntekter Sum ansvar: 135 SOSIALTENESTER Ansvar: 136 HELSE Utgifter Inntekter Sum ansvar: 136 HELSE Ansvar: 150 FRITIDSTILTAK Utgifter Inntekter Sum ansvar: 150 FRITIDSTILTAK Ansvar: 151 KULTUR Utgifter Inntekter Sum ansvar: 151 KULTUR Ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT Utgifter Inntekter Sum ansvar: 161 KOMM. TEK. FORRETNINGSDRIFT Ansvar: 162 KOMMUNALTEKNIKK Utgifter Inntekter Sum ansvar: 162 KOMMUNALTEKNIKK Ansvar: 171 FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD Utgifter Inntekter Sum ansvar: 171 FDV - FORVALTNING/DRIFT/VEDLIKEHALD Ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG Utgifter Inntekter Sum ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG Ansvar: 191 AVSKRIVING Utgifter Inntekter Sum ansvar: 191 AVSKRIVING T O T A L T Forklaring på endringane i driftsbudsjettet frå Nedanfor vert det gjeve ei forklaring på vesentelge endringar frå 2011 til 2012 på dei ulike ansvarsområda. Lønspostane vert kommentert samla anna stad i dokumentet Ansvar 101; Sekretariatet for folkevalde Utgifter ved val er redusert med kr ,- Næringstilskot er redusert med kr ,- og bruk av bundne driftsfond tilsvarande Ansvar 111; Administrativ leiing Kjøp av tenester i samband med eigedomsskattetakseringa er redusert med kr ,- (arbeidet avslutta 2011) 8

9 Brannverntenestene ligg organisatorisk til adm.leiing, og ein har derfor overført funksjonen brannvern frå tekniske tenester, og dette utgjer kr ,- for Tilsvarande reduksjon er gjort på tekniske tenester. Det er lagt inn ein ny funksjon for tilskot til livssynsorganisasjonar med budsjettpost på kr ,-. Overføring til kyrkjeleg administrasjon er lagt inn med same overføringa (kr ,-) som for Det føreligg eit budsjettnotat frå kyrkja der ein ber om at desse overføringane vert auka for Ansvar 112;Personalstab og fellestenester Posten for utdanningsstipend er auka med kr ,-, for å handtera stipendordninga i samband med rekrutteringsplanen. Velferdstiltak for tilsette er auka med kr ,- for å kunne dekke inn auka utgifter til tilsette som skal ha påskjønning er 25 års teneste m.m. Refusjon frå fylkeskommunen er reduser tmed kr ,- i samband med endringane i lærlingeordninga (etablering av nytt lærlingekontor m.m.) Ansvar Søttestab Transporttenestene er auka med kr ,- og funksjonen sals og skjenkeløyve er auka med kr , Ansvar Utvikling Posten for programvarelisens er auka med kr ,- og posten refusjonar frå andre kommunar er redusert med kr ,-. På funksjonen planleggingshandsaming er posten for konsulenttenester redusert med kr , Ansvar Tangen skule Posten serviceavtalar og reparasjonar er auka med kr ,-, og refusjonar frå andre er redusert med kr ,- Brukarbetaling fro kommunale tenester er auka med kr ,- (SFO) Ansvar Farnes skule Brukarbetaling for kommunale tenester er auka med kr ,- (SFO). Det er budsjettert med ein reduksjon på kr ,- på posten refusjon frå fylkeskommunen ved vaksenopplæringa Ansvar Eldreomsorg Posten skyss for brukara ved sjukeheimen er redusert med kr ,- og posten transport med kr ,-. Brukarbetaling på funksjon AD-bustad er auka med kr ,- Brukarbetaling ved sjukeheimen i Seimsdalen er auka med kr ,-. Det avgiftsfrie salet ved produksjonskjøkkenet er auka med kr ,-. Det er opprette ein ny funksjon samhandlingsreforma med budsjettpost på om lag kr.7,3 mill.. Brukarbetaling for heimehjelp er auka med kr ,-.. 9

10 Ansvar Spesialomsorg; Funksjonen arbeids og treningssenteret med budsjettpost i 2011 på kr ,- er redusert til kr.0,-. Det er oppretta eigne postar på dei ulike einingane for kjøp av tenester (Indre Sogn ASVO) Posten for kjøp av tenester i avlastningsbustaden Grandane er auka med kr ,-. Funksjonen eksterne tiltak 2 er redusert med netto kr ,-. Dette føreset ei auke i personalressursane i psykiatri. Ansvar 135 NAV: På posten økonomisk sosialhjelp er kvalifiseringsstønaden redusert med kr , Ansvar Helse; Posten for kjøp av tenester på funksjon barneverntiltak utanfor heimen er redusert med kr , Ansvar Fritidstiltak; På musikk og kulturskulen er posten avgiftsfritt sal auka med kr ,-. Det er oppretta ein ny funksjon kommunal kino med netto utgifter kr ,- for Ansvar Kommunaltekniske tenester forretningsområde Viser her til vedlegget til dette dokumentet. Det vert i desse dagar gjennomført ein forvaltningsrevisjon på VAR-området, og forventar at denne føreligg i nær framtid. Det spesielle på dette ansvarsområdet er at avgiftene på vatn og kloakk vert vesentleg redusert frå 2011 til 2012, og dette har samanheng til fondsmidlane som er opparbeida på dette området Ansvar Kommunalteknikk; Funksjonen for brannvern er overført til ansvar 111 administrativ leiing Ansvar FDV Straumutgiftene er redusert med kr ,-. Dei kommunale eigedomsgebyra på dei kommunale eigedommane er redusert med kr ,- (reduksjon på årsavgift for vatn og kloakk) Stenging av friluftsbassenget på Årdalstangen er lagt inn med ein reduksjon på kr ,- Reduksjon i opningstidene i svømmeanlegget i Årdalshallen er innarbeida i talmaterialet Lønspostane Ved lønsbudsjetteringa la ein til grunn dei stillingsheimlane som i dag ligg i budsjettet for Lønsauken er lagt inn med 3% for 2012, og pensjonsutgiften har auka med om lag 20% frå Auken frå 2011 til 2012 vart med grunnlag i dette: Lønspostane Kr Pensjonsutgiftene Kr Arbeidsgjevaravgifta Kr Samla auke frå : Kr

11 Med grunnlag i prosjektet kostnadsreduserande tiltak er det no føreteke endringar i lønsbudsjettet med dei endringane som er gjort på stillingsheimlane. Lønsbudsjettet syner no slik utvikling frå med dei nedtaka som er gjort: Lønspostane Kr ,- Pensjonsutgiftene Kr ,- Arbeidsgjevaravgift Kr ,- Lønsbudsjettet i økoplan Kr ,- Administrasjonen har etter dette redusert lønspostane med kr , Finanspostane fordelt på artnivå Buds(end) Versjon 2/201 Avvik(per.) /V:21 0 Ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG RENTER FORMIDLINGSLÅN RENTER PÅ ANDRE LÅN AVDRAG PÅ ANDRE UTLÅN AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND OVERFØRING TIL INVESTERINGSREKNESKAPEN Sum utgifter MOMSKOMPENSASJON INVESTERING MOMSKOMPENSASJON DRIFT RAMMETILSKOT INTEGRERINGSTILSKOT FLYKTNINGAR REFUSJON 6-ÅRS REFORMA REFUSJON OMSORGSBUSTADER RENTEKOMPENSASJON SKULEANLEGG OVERFØRT FRÅ FYLKESKOMMUNEN SKATTEINNTEKTER EIGEDOMSSKATT - VERK OG BRUK EIGEDOMSSKATT - ANNA FAST EIGEDOM NATURRESSURSSKATT KONSESJONSAVGIFT RENTEINNTEKTER - DRIFTSMIDLAR BANK RENTEINNTEKTER - FONDSMIDLAR RENTEINNTEKTER - ANDRE RENTEINNTEKTER - FORMIDLINGSLÅN RENTEINNTEKTER - BUSTADSTØNADSLÅN UTBYTTE FRÅ SELSKAP MOTTEKNE AVDRAG - NÆRINGSFONDSLÅN BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum inntekter Sum ansvar: 181 SKATT/RAMMETILSKOT/RENTER/AVDRAG T O T A L T Forklaring på endringar i finanspostane frå Utgifter; Renteutgiftene aukar med om lag kr.3,8 mill.. Grunnlaget er noverande låneportefylgje og føringane i økonomi- og handlingsplanen. Eventuelle endringar vil påvirke både rente og avdragsutgiftene, og balansen i budsjettet i høve det som vert presentert i dette dokumentet. Avragsutgiftene aukar med om lag kr.2 mill. Avsetjing til disposisjonsfond og overføringar til investeringsrekneskapet, vert redusert med om lag 2,9 mill. Utgiftene på finanspostane syner etter dette ein auke på om lag kr.2,5 mill. 11

12 Inntekter; Momskompensasjonen samla for drift og investeringar vert auka med kr. 2,4 mill.. Rammetilskotet er berekna med grunnlag i KS-modellen (jfr. pkt.2.3), og auken for Årdal kommune utgjer kr. 12,1 mill. frå Sentralt i denne auken ligg midlane i samband med samhandlingsreforma på om lag kr.7,9 mill.. Det er lagt inn overføringar frå Fylkeskommunen på 1 mill. i samband med finansieringa av Naustbukttunellen (renter). Skatteberekninga tek også utgangspunkt i KS-modellen som er utarbeida i samband med statsbudsjettet, og det er lagt inn ein auke på om lag kr.2,5 mill.. Rådmannen gjer merksam på at skatteinngangen så langt i 2011 syner ei svakara utvikling enn forventa. Ein må ta omsyn til at folketalsutviklinga syner ein reduksjon det siste ½ året, og dette bør innarbeidast i modellen før rådmannen legg fram si endelege tilråding til formannskap/kommunestyre. I økonomi- og handlingsplanen har ein lagt til grunn ei auke i eigedomsskatteinntektene med kr. 7 mill frå 2011 til Takseringsarbeidet pågår no, og skal vera klart for utskriving i februar i I budsjettsamanheng legg rådmannen til grunn føresetnadene i økonomiplanen. Renteinntektene er lagt inn med ein auke på om lag kr ,-. Disposisjonsfond Heimfall som har vorte nytte til å dekke renteutgiftene for Naustbukttunnellen er oppbrukt. Intensjonen er å bruke bundne driftsfond til å dekke inn renteutgiftene på lånet som er oppteke i samband med finansiering av Naustbukttunellen. Spørsmål med dett må avklarast med revisor. 2.5 Sentrale tiltak for å oppnå balanse i budsjett 2012 Rådmannen orienterer med dette formannskapet om dei sentrale grepa som er gjort administrativt så langt, for å redusera underbalansen. Rådmannen tek vidare atterhald om endringar i tilrådinga når saka vert lagt fram for formannskapet. Det er framleis behov for kvalitetssikring og diverse avklaringar før den endelege tilrådinga frå rådmannen ligg føre. Sentrale punkt for å redusera underbalansen; Utbytte frå Årdal Energiverk vert oppretthalde på same nivå som i 2011 (Kr ). o Alternativt har rådmannen vurdert å nytte premiefondet til saldering av budsjettet. Dette alternativet er uavklart. Bruka fond til å dekke inn renteutgiftene i samband med Naustbukttunellen (kr ) Skatteinntektene er auka med kr. 2,5 mill. (etter KS-prognosemodell). o med bakgrunn i folketalsutviklinga, kan dette anslaget vere for høgt. Auke i eigedomsskatten på kr. 7 mill. i samsvar med økonomi- og handlingsplan o Endeleg taksering vil gje svar på om ein vil oppnå intensjonane i denne planen: Brukarbetaling på enkelte tenester vert justert vesentleg (bl.a. heimehjelp) o Justeringen inneber ei tilnærming i høve til samanliknbare kommunar. Redusere kostnadane ved kjøp av eksterne tenester Avgiftsnivået på vatn og kloakk vert vesentleg redusert frå 2011 til o Gitt den økonomiske situasjonen meiner rådmannen at det samla avgiftsnivået (straumutgifter,kommunale årsgebyr og eigedomsskatt) må oppretthaldast og prisjusterast. Justeringa kan skje ved auka straumpris og eigedomsskatt. Reduksjonen på dei kommunale avgiftene utgjer om lag kr.2.2 mill, dette er eit tankekors når vi på den andre sida reduserer utgiftsniåvet på tenestene. Stenging av friluftsbassenget på Årdalstangen, med innsparing på om lag kr ,-. o Rådmannen legg til grunn at arbeidet med å få bort to av alt - tiltaka held fram. Dette inneber at hovudanlegg for fotball, ski m.v. må etablerast. Reduksjon i opningstidene i symjebassenget i Årdalshallen. o Erfaringane syner at tal brukarar ikkje forsvarer noverande opningstider. 12

13 Reduksjon i tal stillingsheimlar o Viser til oversyn på kostnadsreduserande tiltak Tiltak som er under vurdering Med dei tiltaka som kjem fram i budsjettnotat 1 er det ein underbalanse på kr ,- i 2012 I det vidare arbeidet har rådmannen til vurdering desse tiltaka, uprioritert, for 2012 og vidare i planperioden; Avvikle leigeavtale skysstasjonen Bruke fond til drift av barnehagane Vurdere tenestenivået på heimetenestene Interkommunalt samarbeid Samlokalisering av legetenester Samlokalisering av andre tenester Etablering av ei eigen vikarpool Vurdere ressursbruk i grunnskulen Etablere alternative tiltak til vaksenopplæringa Redusere opningstidene ved folkebiblioteket Legge ned ein av ungdomsklubbane Vurdere dagtilbodet psykiatrisenteret Organisering av vaskeritenestene Ikkje flykningemottak i 2012 Vurdera vikarordninga i barnehagane Avvikle dagtilbodet for demente for heimebuande, ved sjukeheimen på Årdalstangen Brukarbetaling kulturskulen Nedtak på stillingsheimlar ved naturleg avgang, med måltal på 5 kvart år i planperioden 2.6. Status; Prosjekt kostnadsreduserande tiltak Tiltak som kan auke inntektsnivået Nr Tiltak Inntektsauke Merknad 1 Husleigeauke Utført 2 Betaling terapibad Utført 3 Bufrådrag v/institusjon Utført 4 Auka brukarbetaling kulturskule ( vedteke) Utført 5 Eigenandel heimetenester Utført Sum inntektsauke Tiltak som ikkje er kalkulerte 6 Auka eigenbetaling heimetenester Utført 7 Innføring av fullkost Under arbeid 13

14 Tiltak som kan redusera kommunen sine utgifter Nr Tiltak Utgiftsreduksjon Merknad 1 Stenging av off.toalett Under arbeid 2 Stenging av eitt friluftsbasseng - Årdalstangen Utført 3 Redusera annonseutgifter Utført 4 Bruk av bundne driftsfond Utført Sum utgiftreduksjon Tiltak som ikkje er kostnadsrekna 5 Forvaltningsrevisjon VAR Utført 6 Felles lager medisinsk utstyr Ikkje utført 7 Multidose Under arbeid 8 Nye korttidsplassar ÅBO/døgnbemanning Under arbeid Framlegg til stillingsreduksjonar Årsverknad Merknad Teneste Stillingsreduksjon 2012 Tekniske tenester; Badebevakt 54,3% stilling (pkt.6.4.5) Utført Kveldsvakt Tangen skule (pkt.6.4.6) Uavklara Naturleg avgang 100% stilling Utført Grunnskule; Farnes skule 100% frå 1/8-12 (Pkt.3.4.3) Utført Tangen skule SFO 30% stilling (pkt.3.4.4) Utført Vaksenopplæringen 63% stilling (pkt.3.4.7) Utført Administrasjon; Naturleg avgang 120% stilling (pkt.8.4.8) Delvis utført Helse; Fysio-ergoterapitenestene130% stilling (pkt og 5) Vert utgreidd Eldreomsorg; Automatisk fakt. Heimehj % stilling (pkt ) Utført Spesialomsorg Redusert bemanning butilbod 216% stilling (sjå pkt.5.4.1) Utført Redusert støttekontakt (pkt.5.4.9) Utført Avvike drift ATS 100% stilling (Kap.12) Utført Fotterapeut Avvikle (netto utg.) Utført Sum lønsreduksjon

15 Tiltak som vil fornya og omstilla den kommunale verksemda slik at den vert meir effektiv og betre for brukaren Nr. Tiltak - ikkje kostnadsrekna Merknad 1 Evaluering av reinhaldsordninga Under arbeid 2 Videokonferanseløysing Utført 3 Telefoni - vurdera mobiltelefon/fasttelefon Delvis utført 4 Revidera tenesteinnhald på heimetenester Under arbeid 5 Innføra Multidose heimesjukepleie Under arbeid 6 Innføring vakumering av tørrmat Under arbeid 7 Vurdera kjøkkendrift - framtidig kapasitet Under arbeid 8 Vurdera vaskeritenestene - framtidig kapasitet Under arbeid 9 Investering PDA/ Gerica mobil Utført 11 Interkommunalt samarbeid -ressurskrevande brukarar Under arbeid 12 Samlokalisering av legetenester Under arbeid 13 Samlokalisering av helsestasjonar m.fl. Under arbeid Tiltak som krev utgreiing/avklaring Nr. Tiltak Merknad 1 Straumreduserane tiltak Under arbeid 2 Samarbeid med 3.sektor Under arbeid 3 Funksjonstillegg skulane Ikkje utført 4 Vaksenopplæringa Under arbeid 5 Samanslåing / stenging av barnehagar i feriar Ikkje utført 6 Reduserte opningstider biblioteket Ikkje utført 7 Redusera opningstider ungdomsklubbane legge ned ein av klubbane Ikkje utført 8 Vurdera noverande drift av dagtilbodet psykisk helse Under arbeid 9 Vurdera bruk av bustader (bustadpolitisk handlingsplan) Under arbeid 10 Kartlegga brukarsamansetjing og - endringar NAV Under arbeid 11 Kartleggja tilgjengeleg kompetanse NAV, ressursbruk Under arbeid 12 Kartleggja brukarutvikling/behovsutvikling spesialomsorg Under arbeid 14 Revidera psykiatriplan Under arbeid 15 Revidera bustadpolitisk handlingsplan Under arbeid 16 Etablera samarbeidsforum omsorgstenester/helsetenesta Under arbeid 17 Vurdera organisasjonsmodell spesialomsorg Under arbeid 18 Evaluera og revidera alle tenesteomtalar/tenestestandardar Under arbeid 20 Vaskeritenester Ikkje utført 21 Produksjonskjøken Ikkje utført 22 Kommunalt eigd arbeidstøy Ikkje utført 23 Etablera bestillar/utførareining på omsorgstenestene Ikkje utført 24 Omorganisering av eldreomsorga Utført 15

16 2.7 Investeringsbudsjettet (1000 kr) Budsjett Økonomiplan Nr. Prosjekt Prosjektmidlar Mindre investeringar IT/IKT Utstyr maskiner, køyretøy Samfunnshuset ØÅ Kai Åtg Renovering leikeplassar Sentrumplanar Sjukeheim Seimsdalen II Kyrkjegard Årdalstangen Spillvarme Årdalstangen Eitt legesenter Skredvollar Udiponerte investeringar Sum Vatn (frå handlingsplan) Avløp (frå handlingsplan) Renovasjon (frå handlingsplan) Sum forretningsområde Forskottering RV 53 SUM INVESTERINGAR Vedlegg Handlingsplan VAR; avgiftsnivå i planperioden Framlegg til prisliste 16

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer