Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet 16.11.2010. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532"

Transkript

1 Årdal kommune.. Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532 Budsjett 2011 Utlegging til alminneleg ettersyn Kort samandrag Formannskapet legg framlegg til årsbudsjett for 2011 ut til alminneleg ettersyn. Kommunelova 45.3 seier at framlegget skal leggast ut til alminneleg ettersyn i minst 14 dagar før det vert handsama i Kommunestyret. Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2011 vert å legga ut til alminneleg ettersyn i perioden til Framlegget vert lagt ut på tenestetorget i Rådhuset på Årdalstangen. Årdal kommune si heimeside og biblioteket i Øvre Årdal FORMANNSKAPET Rådmannen si tilråding vart teken opp til røysting. Røysting: Rådmannen si tilråding vart vedteken samrøystes. Framlegg frå Hilmar Høl til nytt punkt 3;

2 1. Formannskapet blir styringsgruppe i prosjekt Kostnadsreduserande tiltak med langsiktig verknad. Styringsgruppa definerer mandatet. Framlegg frå Hilmar Høl til nytt punkt 4 - prislista; Samfunnshus Øvre Årdal; møterom eldresenter endra frå kr til kr Samfunnshus Øvre Årdal; festsal uendra på kr.4.000,- Leige av skulerom; Storstove u/kjøken endra til kr.800,-, storstove m/kjøken endra til kr.1.000,-. SFO før undervisning; Under 5 G auka til kr. 400,- og over 5 G auka til kr.750,- Musikkskulen; Formuleringa om å ta vekk 50% syskenmoderasjon for barn nummer 3 og psykisk utviklingshemma går ut. Tilbod om 50% moderasjon for sysken nr.3 og psykisk utviklingshemma skal vidareførast. Heimehjelp; Timepris 2-3 G aukar til kr.100,-. Den prosentvise auken må innarbeidast opp til 5 G (40%). Framlegg frå John Normann Melheim til nytt punkt 5; Investeringsoversikten skal og omfatte samfunnshuset på Årdalstangen med eiga linje. Vil komme tilbake med investeringssum og årstal etter at budsjettet har lege ute til offentleg ettersyn. Framlegg frå John Normann Melheim til nytt punkt 6; Det skal definerast eit eige politisk styrt prosjekt, der ein ser på spesialomsorg som eit satsingsområde. Som delmål skal det utviklast lokale arbeidsplassar og kompetanse som minst dekker eige behov (til dømes ÅLA-samarbeid) Endrings- og tilleggsframlegg frå rådmannen til formannskapet: Framlegg frå rådmannen til nytt punkt 7; Årdal kommune opprettheld inntektsgraderte satsar i barnehagane. For bruttoinntekt under 5 G vert satsen endra til kr.1.600,- for full plass og kr.1.000,- for delt plass. Satsane for feiing av vert sett til kr.275,- for 1/1 pipe og kr.137,50 for 1/2 pipe. I handlingsplanen for renovasjon vert investeringstilak i 2011 auka med kr ,-. Det vart røysta over nytt punkt 3,4,5,6 og 7. Røysting: Framlegga vart samrøystes vedtekne. FS-126/10 VEDTAK: 1. Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2011 vert å legga ut til alminneleg ettersyn i perioden til Framlegget vert lagt ut på tenestetorget i Rådhuset på Årdalstangen. Årdal kommune si heimeside og biblioteket i Øvre Årdal. 3 Formannskapet blir styringsgruppe i prosjekt Kostnadsreduserande tiltak med langsiktig verknad. Styringsgruppa definerer mandatet. 4 Samfunnshus Øvre Årdal; møterom eldresenter endra frå kr til kr Samfunnshus Øvre Årdal; festsal uendra på kr.4.000,- Leige av skulerom; Storstove u/kjøken endra til kr.800,-, storstove m/kjøken endra til kr.1.000,-. SFO før undervisning; Under 5 G auka til kr. 400,- og over 5 G auka til kr.750,- Musikkskulen; Formuleringa om å ta vekk 50% syskenmoderasjon for barn nummer 3 og psykisk utviklingshemma går ut. Tilbod om 50% moderasjon for sysken nr.3 og psykisk utviklingshemma skal vidareførast.

3 Heimehjelp; Timepris 2-3 G aukar til kr.100,-. Den prosentvise auken må innarbeidast opp til 5 G (40%). 5 Investeringsoversikten skal og omfatte samfunnshuset på Årdalstangen med eiga linje. Vil komme tilbake med investeringssum og årstal etter at budsjettet har lege ute til offentleg ettersyn. 6 Det skal definerast eit eige politisk styrt prosjekt, der ein ser på spesialomsorg som eit satsingsområde. Som delmål skal det utviklast lokale arbeidsplassar og kompetanse som minst dekker eige behov (til dømes ÅLA-samarbeid) 7 Årdal kommune opprettheld inntektsgraderte satsar i barnehagane. For bruttoinntekt under 5 G vert satsen endra til kr.1.600,- for full plass og kr.1.000,- for delt plass. Satsane for feiing av vert sett til kr.275,- for 1/1 pipe og kr.137,50 for 1/2 pipe. I handlingsplanen for renovasjon vert investeringstilak i 2011 auka med kr ,-. Vedlegg: Dok.dato Tittel Grad Dok.ID _3_P.doc Prisliste 2011.docx Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. Kommuneslova Årsbudsjett. Saksutgreiing Kommuneslova 45.3 seier at framlegget til årsbudsjett skal leggast ut til alminneleg ettersyn i minst 14 dagar før det vert handsama i Kommunestyret. I arbeidet med å oppnå budsjettbalanse har det vore gjennomført 2 arbeidsmøter mellom formannskapet og administrasjonen. I arbeidet med å oppnå budsjettbalanse er følgjande lagt til grunn: Framlegget til Statsbudsjett for 2011 og KS-modellen sine berekning av rammetilskot og skatteinntekter vert lagt tilgrunn for budsjett Formannskapet er kjend med at skatteinngangen i 2010 ligg under prognosane. Administrasjonen har i arbeidsmøta med formannskapet lagt fram og innarbeida vesenteleg reduksjonar på driftsutgiftene i budsjettdokumentet. For å oppnå balansen har ein vidare lagt inn ein auke på overføringar frå Årdal Energi på 3 millionar for (Frå 11 mill. i 2010 til 14 mill. i 2011) Økonomi og handlingsplanen for la opp til ei opptrapping på kr. 3 mill. kvart år frå 2010 på at overføringane frå Årdal Energi skulle nyttast til investeringar. Formannsakpet gjer no framlegg om at opptrappinga til kr. 6 mill. i 2011 vert redusert til kr.3 mill., men opprettheld opptrappinga i 2012,2013 og 2014.

4 I prislista (sjå vedlegg til saka) på kommunale tenester er det føreteke ein gjennomgang av prisnivået og ein har samanlikna med nivået i andre kommunar. Det er føreteke justeringar på fleire av tenestene utover ein normal prisauke. Endringane er innarbeida i formannsakapet sitt framlegg til budsjett Formannskapet ligg vidare til grunn at Kommunestyret innfører gjengs leige (marknadsleige) på alle kommunale utleigebustadar. Endringane (eit estimat) er innarbeida i formannskapet sitt framlegg til budsjett Det vert lagt fram eiga sak til formannskapet/kommunestyret på dette. I K-sak 049/10 er det gjort vedtak om låneopptak på kr.47,4 mill. til fullfinansisering av byggetrinn 1 og 2 på Samfunnshuset på Årdalstangen. Med bakgrunn i dette vedtaket ligg det ikkje inne midlar i budsjett 2011 slik økoniomi- og handlingsplanen for la opp til. Formannskapet er orientert om at rådmannen har iverksett full tilsetjingsstopp med verknad frå Budsjett 2011 balanserar med posten utgiftsreduserande tiltak på kr ,- Formannskapet legg tilgrunn i sitt budsjettframlegg at rådmannen gjennomfører prosjektet Kostnadsreduserande tiltak med langsiktig verknad. Erfaringane dei 2-3 siste åra er at kostnadsreduserande tiltak frå eitt budsjettår til neste vert innhenta av kostnadsveksten og nye driftstiltak. Kostnadsveksten knyter seg til lønsveksten. For å sikre ei varig tilpassing mellom utgifter og inntekter må difor det samla stillingstalet reduserast. Samstundes må ein mogleg inntektsauke på kommunale tenester vurderast. Med oppstart i januar 2011 opprettar rådmannen eit prosjekt med å gå gjennom den kommunale drifta, slik: Redusere utgiftene ved: - fjerning av oppgåver eller tenester etter prinsippet kan / skal - oppgåver - setje ut oppgåver eller tenester - vurdere nivået på tenestene - tverrfagleg samarbeid og felles bruk av personale - bruk av IKT-verktøy - interkommunalt smarbeid Auke inntektene i form av: - auka brukarbetaling - auke i avgifter og gebyr - skattlegging Organiseringa av prosjektet (mandat, styringsgruppe, prosjektgruppe, oppretting av delprosjekt m.m.) vil bli drøfta med hovudtillitsvalde og i utvida leiargruppe. Prosjektet skal avsluttast innan 1.juni 2011 og resultatet skal danne grunnlaget for budsjettarbeidet for Økonomiske konsekvensar Tabell i vedlagte budsjettdokument.

5 Revidert budsjettårsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Eigedomsskatt Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Konsesjonsavgift Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skule Andre statlege overføringar SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Utbytte Renteutgifter eksisterande lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottekne avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterande lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER Pensjon -109 TIL FORDELING Til driftsrammer: Sekretariatet for folkev Administrativ leiing Personalstab - felles utg Økonomistab Stottestab Utvikling Tangen skule Farnes skule Barnehagane Eldreomsorg Spesialomsorg Sosialtenesta/NAV Helse Fritidstiltak Kultur Kommunalteknikk (forr.omr.) Kommunalteknikk FDV Lokale forhandlingar Sum fordelt til driftsrammer Disposisjonar: Ikkje disp. mindreforbruk Avsetting til disposisjonsfond Avsetting til bundne fond Avsetting til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overført renter naustbukti Utbyte Årdal Energi overf.inv Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjonar Kostnadsreduserande tiltak Balanse

6 Vurdering Når det gjeld detaljane i budsjett 2011 syner ein til vedlagte budsjettdokument. I vedlagte prisliste for 2011 er det føreteke vesentelege endringar i høve nivået i 2010 på einskilde tenester. Dette skjer etter ei samanlikning med prisnivået i andre kommunar. Med henvising til vedlagte framlegg til prisliste for 2011, syner tabellen nedanfor eit uttrekk av nokre prisar/gebyr på kommunale tenester. Detaljane kjem fram i vedlagte prisliste.. Avgiftstype Endring i beløp Symjehall: Bilettpris vaksne Bilettpris barn Friluftsbada; Bilettpris vaksne Bilettpris barn 48,- 27, ,- 40,- 20,- 50,- 25,- 10,- 5,- Fotpleie 360,- 400,- 40,- Barnehage; Inntektsgradering teken bort frå 1/ ,-/2.330, ,- Skulefritid: Før undervisning Inntektsgradering teken bort frå 1/8-11 Opphald i skulefri heil/halv 731,- 1020,-/1998,- 136,-/68 865, ,- 175,-/100,- 12,- 3,- 134,- 39,-/32,- Musikkskule; Kontingent pr.semester (haust 2011) Grunnopplæring pr.semester (haust 2011) Instrumentleige pr.semester (haust 2011) Heimehjelp; Abonnement (inntil 2 G) Abonnement (2-3 G) Abonnement (3-4 G) Abonnement (4-5 G) Abonnement over 5 G 664,- 298,- 180,- 150,- 614,- 998, , , ,- 350,- 300,- 165, , , , ,- 336,- 52,- 120,- 15, , , , ,- Kommentar til den vedlagte prislista; Kultur; Ingen endringar på prisane som vedkjem Årdalshallen, Tangenhallen, fotballanlegg og symjeanlegg. Billettprisane ved symjehallen i Årdalshallen er justert opp med 25% for vaksenbillett, 11 % på barnebillett, 16% på klippekort vaksne og 5% for barn. I friluftsbassenga er alle prisane auka med 25%. Leigeprisane for samfunnshusa i Øvre Årdal og på Årdalstangen vert justerte etter oppgradering på eigedommane. Dei ulike gebyra ved biblioteket er justerte utover normal prisauke. Timeprisen ved fotpleie er auka med 11%.

7 Barnehage; SFO; Den inntektgraderte prisen vert teken bort frå Frå dette tidspunkt gjeld satsen over 5 G. Prisen før undervisning er heva for begge gruppene med ca.18%. Det er ikkje gjort vesentelege endringar på prisen etter undervisning eller for prisen før og etter undervisning. Prislista legg opp til at den inntektsgraderte prisen vert teken bort frå Frå dette tidspunktet gjeld satsen over 5 G. Betaling for opphald i skuleferiar er justert opp. Musikkskule; Heimehjelp; Kontingenten ved musikkskulen vert justert med 50%, med verknad frå haustsemester Grunnopplæringsprisen aukar med ca.17%, og instrumentleiga med 67%. Timeprisane og abonnement på heimetenester er justert opp vesenteleg, og viser her til detaljane i prislista. Mat frå produksjonskjøkkenet/opphald institusjon og opphald ÅBO; Forskrifter er førande på prisfastsetjinga.

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11]

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11] ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet 24svegri [26-10-11] Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Telefon: 57

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE 0 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/265 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 22.01.2015 Kommuneplanen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015

PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.12.2011 PS 71/11 - ÅRSBUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015 Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2012-2015 med desse endringane i høve til rådmannen

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Protokoll for formannskapet Møte nr 5 den 4.6.213 Side 1 av 19 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 4.6.213 kl 9. 16., heldt Formannskapet møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer