Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet 28.11.2012. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700"

Transkript

1 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700 Budsjett Økonomi og Handlingsplan Utlegging til alminneleg ettersyn Kort samandrag Formannskapet legg framlegget til årsbudsjett 2013 og økonomi- og handlingsplanen for ut til alminneleg ettersyn. I medhald av av kommunelova 45.3 skal framlegget frå formannskapet leggast ut til alminneleg ettersyn i minst 14 dagar før det vert handsama i kommunestyret. Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2013 og økonomi- og handlingsplanen for vert å legge ut til alminneleg ettersyn i perioden til Framlegget vert lagt ut på tenestetorget i Rådhuset på Årdalstangen, Årdal kommune si heimeside, og biblioteket i Øvre Årdal FORMANNSKAPET Rådmann kom med ei presisering av nedtaket innafor helse. Fylgjande ordlyd vert lagt inn i utleggingsvedtaket; Barnevern; Det vert teke kontakt med Lærdal og Aurland kommune for å vurdera eit samarbeid i barneverntenesta., eventuelt etablera eit interkommunalt selskap. Årsverket som er innarbeida i nedtaket på bemanninga vil bli vurdert på nytt når dette er utgreia, og ;seinast i revidert budsjett PPT Reforhandla samarbeidsavtalen med Lærdal og Fylkeskommunen. Det er innarbeida eit nedtak på 1 stillingsheimel, og ein legg til grunn at nedtaket kan gjerast etter reforhandlingar mellom partane. Føreset her at ressursane som er avsett til vidaregåande skule vert oppretthalde i samsvar med avtalen, og at nedtaket vert fordelt mellom Årdal og Lærdal kommune. Ein skal også vurdera logopedteneste som ein del

2 av fordeling av personalressursar til PPT. Reforhandlingane startar omgåande og skal innarbeidast i revidert budsjett Kyrkja; ved ny gjennomgang vert det auka overføringa med kr ,- til kyrkja Framlegg frå John Normann Melheim, AP, på fylgjande endring i budsjettdokumentet: Rådmann si tilråding i 2 punkt vert vedteke. I tillegg framlegg til nye punkt 3 og 4; 3. Ein samla reduksjon av brutto driftsbudsjett på over 10% (ca 35 mill. kr) stiller store krav til alle partar i kommunen. Det føreset ei kriseforståing, vilje til kulturendringar og prioritering av lovpålagte oppgåver. Ein må etablere nye arbeidsformer, etablere vikarpool/stillingsbank som gjer at innleige av eksterne vikarar opphøyrer, fjerning av mellomleiarnivå (kortare beslutningsvegar) og etablering av resultateinheitar (leiarar med auka ansvar og myndigheit). Politikarane må sjå at politiske føringar og vedtak vert gjennomførte. Vil og minna om vedtak i F-sak den og nedfelt i revidert budsjett 2012: A. Oppretting av vikarpool som også skal førebu bemanningsendringar ved etablering av ny avdeling ved Seimsdal sjukeheim. B. Nytt og slankare organisasjonskart for tekniske tenester. C. Nedtak i adminstrative funksjonar tilsvarande kr 3,2 mill. i 2013 (sum kr 4,3 mill for 2012/2013). 4. Investeringsoversikt Rådmann sin investeringsoversikt blir vedteken med følgjande tillegg: Det blir innarbeidd investeringsråmer for bygging av ny avdeling ved Seimsdal sjukeheim, jfr K-sak 103/12. Tilråding frå rådmann punkt 1 og 2 teke opp til røysting. Røysting. Tilråding frå rådmann vedteke samrøystes. Framlegg frå John Normann Melheim, AP, punkt 3 og 4 teke opp til røysting. Røysting. Punkt 3 vedteke samrøystes. Punkt 4 vedteke samrøystes. FS-108/12 VEDTAK: 1. Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2013 og økonomi- og handlingsplanen for vert å legge ut til alminneleg ettersyn i perioden til Framlegget vert lagt ut på tenestetorget i Rådhuset på Årdalstangen, Årdal kommune si heimeside, og biblioteket i Øvre Årdal. 3. Ein samla reduksjon av brutto driftsbudsjett på over 10% (ca 35 mill. kr) stiller store krav til alle partar i kommunen. Det føreset ei kriseforståing, vilje til kulturendringar og prioritering av lovpålagte oppgåver. Ein må etablere nye arbeidsformer, etablere vikarpool/stillingsbank som gjer at innleige av eksterne vikarar opphøyrer, fjerning av mellomleiarnivå (kortare beslutningsvegar) og etablering av resultateinheitar

3 (leiarar med auka ansvar og myndigheit). Politikarane må sjå at politiske føringar og vedtak vert gjennomførte. Vil og minna om vedtak i F-sak den og nedfelt i revidert budsjett 2012: A. Oppretting av vikarpool som også skal førebu bemanningsendringar ved etablering av ny avdeling ved Seimsdal sjukeheim. B. Nytt og slankare organisasjonskart for tekniske tenester. C. Nedtak i adminstrative funksjonar tilsvarande kr 3,2 mill. i 2013 (sum kr 4,3 mill for 2012/2013). 4. Investeringsoversikt Rådmann sin investeringsoversikt blir vedteken med følgjande tillegg: Det blir innarbeidd investeringsråmer for bygging av ny avdeling ved Seimsdal sjukeheim, jfr K-sak 103/12. Vedlegg: Dok.dato Tittel Grad Dok.ID okonomiplan2013.docx Prisar, satsar og gebyr prisliste Ikkje utskrivne vedlegg: Budsjettnotat frå områda: Teknisk Eldreomsorg Spesialomsorg Kultur Grunnskule Helse, PPT og barnevern NAV Barnehagar Kyrkja Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. Kommunelova Finans- og økonomiregelementet til Årdal kommune. Saksutgreiing I F-sak 105/11 vart det gjort fylgjande vedtak; Som oppfølgjing av til Budsjett 2012, og førebuing til budsjettprosess 2013, vert det danna eit finansutval med formannskap, utvalsleiarar og ein representant for kvart av partia som ikkje er representert.

4 Finansutvalet har avhalde 2 møter (02.10 og 18.10) for å drøfte budsjettgrunnlaget for budsjettåret Rådmannen har utarbeida 2 budsjettnotat som grunnlag for desse drøftingane, som fylgjer som vedlegg til denne saka. Til møtet synte underdekningen kr ,- i høve dei rammevilkåra som då var kjende. Budsjettversjon 3 som vart lagt fram var talmaterialet bearbeida i høve dei føringane som låg i Statsbudsjettet og synte ei underdekning på kr ,-. I F-sak 102/12 (Budsjett Grunnlag for fastseting av budsjettråmer 2013) la rådmannen fram eit endra budsjettgrunnlag med ei underdekning på kr ,-. For å oppnå budsjettbalanse med utgangspunkt i talmaterialet som syner ein underdekning på om lag kr.29,4 mill, må Årdal kommune føreta reduksjon i tal tilsette i heile organisasjonen. Økonomiske konsekvensar I samsvar med vedtaket i FS-sak 102/12 har rådmannen innarbeida dei kortsiktige tiltaka som vart vedtekne. For å oppnå budsjettbalanse i 2013 vert no fylgjande føresetnadar lagt til grunn; Fjerne botnfrådraget på eigedomsskatt kr ,- Auke i eigedomsskatt (kraftverk), etter melding om nivå i 2013 kr ,- Nedbemanning kr ,- Skatteinntekter kr ,- Bruk av bundne driftsfond kr ,- Refinansiering lån med flytande rente kr ,- Investeringsstopp Nedbemanning; Rådmannen kjem med framlegg om eit betydeleg nedtak i tal tilsette, og talamterialet syner effekten på lønsutgiftene (inkl. pensjon og arbeidsgivaravgift), med årsverknad for Ein del av nedtaket kan realiserast fullt ut frå , då nokre medarbeidara sluttar som fylgje av pensjonsavgang eller at dei har valgt å slutte i kommunen. Ein full årsverkeffekt av eit nedtak på 39 årsverk ville ha gjeve eit nedtak i driftsutgiftene på om lag 22 mil. Det er lagt inn eit nedtak i lønsutgiften med om lag 15 mill. då ein ikkje oppnår full årseffekt på fleire av stillingane. Rådmannen legg opp til at nedtaket kan skje ved naturleg avgang og omplasseringar i vakante stillingar, men det er ikkje til å unngå at ein må ty til oppseiingar av medarbeidara. Det er utarbeida ein bemanningsplan for kvart ansvarsområde med grunnlag i noverande organisering. Vidare er det utareida kriterium for overtallige i samarbeid med dei dei tillitsvalde:

5 Ei liste over eit bemanningsnedtaket på 39 årsverk er fordelt på dei ulike ansvarsområda, og innarbeida i talmaterialet. Om lag 60 stillingsheimlar vert omfatta av stillingsnedtaket. Eigedomsskatt; Etter handsaminga av budsjettgrunnlaget i formannskapet , har Årdal kommune motteke melding frå skattemyndigheitane at grunnlaget for utskriving av eigedomsskatt på kraftverk (Nyset-Steggje m.m.) vert auka med om lag kr. 6 mill..frå 2012 til Rådmannen gjer også framlegg om å fjerna botnfrådraget på eigedommane, noko som gjev meirinntekter på om lag kr.2 mill. Skatteinntekter; Skatteanslaget bygger på KS sin prognosemodell for I denne modellen ligg det inne eit anslag på om lag kr.156 mill. i skatteinntekter for Årdal kommune. Med bakgrunn i talmateriale på faktisk inngang i 2011 og hittil i 2012, er dette anslaget for høgt. Modellen legg opp til at ein må ta omsyn til lokale tilhøve ved endeleg brekning. Med dei utfordringane Årdal har i det lokale næringslivet med permiteringar og nedbemanningar er KS-modellen sitt anslag alt for høgt. I F-sak 105/12 vart det lagt inn eit anslag på kr.145 mill. Rådmannen gjer framlegg om å auke dette med kr. 3 mill., dvs. til kr.148 mill., som er 8 mill. under KS sin prognosemodell. Bruk av bundne fond; Tidlegare øyremerka midlar til barnhagar, ligg no i rammetilskotet frå staten. Ved omlegginga av denne ordningane vart restmidlane satt av til eit bunde fond. Rådmannen gjer no framlegg om å nytte dette fondet fult ut ved å legge kr ,- på kvar av dei 6 barnehagane, i driftsbudsjettet for Investeringsstopp Med bakgrunn i den økomnomiske situasjonen gjer rådmannen framlegg om full investeringsstopp som innber lånefinansiering, i heile planperioden. Unnataket er dei investeringane som ligg på VAR (forretningsområdet) som vert dekka av eigne fondsmidlar. Kommunestyrevedtak angåande byggeprosjekt Seimsdalen sjukeheim II; KS-103/12 VEDTAK: 1. Tilbodskonkurransen for totalentreprise Seimsdal sjukeheim II vert avlyst, i samsvar med reglane om avlysning i tilbodsgrunnlaget 2. Årdal kommune føretek ei evaluering/gjennomgang av prosjektet og vurderar tilbodsgrunnlaget og entrepriseformen før ny anbudskonkurranse blir satt ut i livet 1. halvår Løyving/finansiering til dette prosjektet vert handsama når anbodsgrunnlaget føreligg: Refinansiering lån med flytande rente I samarbeid med Kommunalbanken har ein gjort ei vurdering av låneportefølgen til Årdal kommune, på dei låna som har flytande rente. Ved ei samanslåing (refinansiering), der ein gjer ei gjennomsnittsberekning og etablerar ein ny avdragsprofil med ny vekting på avdragstida (om lag 30 år), vil ein oppnå ein effekt på om lag kr.2 mill. i reduserte utgifter det fyrste året (2013).

6 Vurdering Rådmannen gjorde framlaegg om fylgjande tiltak for å redusera underbalansen i FS-sak 102/12: Ansvar Tiltak Reduksjon Auke inntekter utgifter 151 Nedlegging fritidsklubb Åtg. Kr Stenging friluftsbasseng Åtg. Kr Overføring kyrkja Kr Tilskot andre livssynsorganisasjonar Kr Avdrag (betingar full inv.stopp) Kr AD-bustad drift (full stopp 1/1-2013) Kr Basseng Tangen skule bruksperiode Kr mellom haustferie - påskeferie 171 Opningstider Årdalshallen - redusere Kr opningstider kveld/helg 151 Opningstider Folkebibliteket /c) pkt.2. Kr Støtte idrettslag/ frivilligeorg./ song- og Kr musikklag / arrangement 162 Ferievikarar teknisk Kr Bruk av fond (skjønsmidlar) barnehagar Kr Alle Auke brukarbetalingar (3% snitt) Kr SUM Kr Kr FS-102/12 VEDTAK: 1) Rådmannen innarbeidar i talmaterialet dei tiltaka som er nemnde under pkt. økonomiske konsekvensar, for å redusera underbalansen, der følgjande innsparingstiltak går ut: o 171 AD-bustad drift kr ,- Og følgjande innsparingstiltak blir lagt til: a) Redusere tal opne barnehagar i skuleferiane, og utvida samarbeid med SFO i dei aktuelle periodane. b) Ta bort ordninga med automatisk 10 års ansiennitet for nytilsette sjukepleiarar. c) Eit utvida samarbeid med 3. sektor d) Kjøp av vaskeritenester frå Indre Sogn Asvo, der ein vurderer å kombinere dette med å sette bort eigarskapen til kleda. e) Effektiv utnytting av avgrensa ressursar, herunder nedtak av leiar- /mellomleiarstillingar. 2) Formannskapet legg til grunn at rådmannen utarbeidar budsjettframlegg for 2013, med dei råmene som kjem fram i tabellen driftsoversikt. Nedtak i tal tilsette kan kompenserast ved at andre tiltak i ansvarsområda fell bort eller vert redusert. 3) Rådmann må intensivere arbeidet med fylgjande strukturelle tiltak, for å redusere netto driftsutgifter:

7 a) Felles legetenester lagt til helsehuset i Øvre Årdal (ved å frigjere arealet som i dag vert nytta til tannlegar, bør dette kunna realiserast innanfor eksisterande bygningskropp). b) Vurdering av KF-modell på drift av dei kommunale eigedomar kombinert med nedsalg av eigedomar. c) Realisere effektar av prosjekt Spesialomsorg d) Opprette kommunal vikarpool for både eldre- og spesialomsorg. e) Ny og slankare organisasjonsplan for tekniske tenester f) Utrede ei løysing med felles ungdomsskule, sett i lys av reduksjon i driftsutgiftene og synergieffekt med Årdal vidaregåande skule jmf. felles utdanningsløp i trinna klasse.

Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet 16.11.2010. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532

Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet 16.11.2010. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532 Årdal kommune.. Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 126/10 Formannskapet 16.11.2010 Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-100 Arkivsaksnr. 10/532 Budsjett 2011 Utlegging til alminneleg ettersyn Kort

Detaljer

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11]

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11] ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet 24svegri [26-10-11] Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Telefon: 57

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/4868 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 12.06.2015 Kommuneplanen

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 05.02.2015 Tid:16:30 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2017, REVIDERT BUDSJETT 12-2013

BUDSJETT- OG HANDLINGSPROGRAM 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2017, REVIDERT BUDSJETT 12-2013 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Formannskapet 29.10.2013 086/13 Administrasjonsutvalet 12.11.2013 017/13 Helse- og sosialutvalet 12.11.2013 055/13 Kultur- og oppvekstutvalet 12.11.2013 048/13 Plan-

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 01.03.2011 Møtetid: Kl. 13.00 14.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/11-007/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer