SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett Økonomiplan TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte, ikkje vedlagt). Økonomiplan og budsjett Rådmann sitt budsjettgrunnlag. Vedlagt elektronisk Budsjettskjema 1B (vedlegg) SAKSUTGREIING: Rådmannen legg med dette fram grunnlaget for Økonomiplan samt årsbudsjett Økonomiplanen er tufta på kommunelova 44. Den er obligatorisk og skal gje eit realistisk oversyn over den økonomiske situasjonen både inntekter og utgifter dei komande 4 år. Økonomiplanen skal rullerast kvart år. Den har ikkje status som bindande løyvingsdokument. Årsbudsjettet er heimla i kommunelova 45. Det er ein bindande plan for kommunen sine midlar i budsjettåret. Årsbudsjettet skal vera realistisk og framstille kommunen sine utgifter og inntekter på ein oversiktleg måte. Det er også stilt krav om at budsjettet skal delast i ein driftsdel og ein investeringsdel. Økonomiplan vart fyrste gong lagt fram for formannskapet den og deretter til orientering i kommunestyret I forkant av budsjettprosessen vart det i juni lagt fram ei rammesak der kommunestyret sette rammer og premissar for neste års budsjett. I rammesaka for budsjettåret 2012 vart det vedteke at ein skal vidareføre driftsnivået for Dette er gjort for dei aller fleste tenesteområda med unntak av dei einingane der ein ser at det er nødvendig å tilrå endringar.

2 Frå statsbusjettet for 2012 Samla innteker for kommunesektoren er for 2012 berekna til om lag 374 mrd kroner. Den nomielle veksten i kommunane sine frie inntekter er bereka til 4,2 % for Med anslått prisvekst på 3,25 % (kommunal deflator), vil det tilsvare ein realvekst på ca.1 %. Frie inntekter utgjer ca. 76 % av kommunesektoren sine totale inntekter, inkludert mva, ca. 80 %. Dette er inntekter kommunane kan rå fritt over, utan andre føringar før staten enn gjeldande lover og reglar. For å få eit meir rettferdig system for fordeling av inntekter mellom kommunane, vart det i kommuneproposisjonen for 2011 fremja forslag om nytt inntektssystem. Regjeringa har i statsbudsjettet for 2011 bygt vidare på dette forslaget og det er utarbeida nye kostnadsnøklar for kommunane. Fom 2011 er øyremerka tilskot til mellom anna barnehagane innlemma i rammetilskotet. Innlemming av øyremerka tilskot 2011 Tilskot til barnehagar (Drifts- og skjønnstilskot). Tilskot til krisesenter Kvalifiseringsprogrammet Nytt frå 2012 Samhandlingsreformen Medfinansieringsansvar for medisinsk behandling i spesialisthelsetenesta. Betalingsansvar frå dag 1 for utskrivningsklare pasientar. Oppdtrapping av tilskot til private barnehagar frå 91 % til 92 %, gjeldande frå 1.aug Omelgging av kontantstøtten, vert avvikla for 2-åringar, på dagens nivå for born mellom mnd og forlag om auke til kr.5000,- for dei mellom mnd. Dette er ei endring som kan medføre endra etterspurnad etter barnehageplassar. Skatteøyre Den kommunale skatteøyren for personlege skatteytatat blir sett til 11,6 %, ein auke på 0,3 % frå Skattededelen sin samla del av inntektene til kommunane vart i 2011 redusert il 40 %. Leikanger kommune budsjett 2012 Rådmannen sitt oppsett til formannskapet er oppgjort i tilnærma balanse. Då er opprinneleg oppsett redusert med 3,7 mill kr. Driftsdelen eks investering krev ei ytterlegare saldering på ,-. Inklusiv investering, må driftsbudsjettet salderast mot fond med kr ,- i For å få dette til, omfattar det fylgjande tiltak: Tilleggsløyvingar redusert med Undervisning redusert ramme med ca 1 mill, men delsvis kompensert med bruk av tidlegare avsette midlar med kr Skatteanslaget auka opp med 2,7 mill kroner.

3 Rammetilskot redusert med 1,3 mill (pga endra skatteanslag og reduksjon i skatteutjamning). Renter - redusert med 1,1 mill kroner. Vedtak frå rammesak 11/317 er innarbeida i grunnlaget. For heile økonomiplanperioden ligg det an til ei underdekning på 6,6 mill. ANDRE FØRESETNADER FOR BUDSJETT Pris og kostnadvekst Deflator for 2012 vert gitt i statsbudsjettet for 2012, lønn med 3,25 % og prisvekst med 2 %. År 2011 År 2012 Vekt lønn 4,0 0,635 Varekjøp 2,0 0,365 Deflator 3,4 3,25 1 KLP: 12,9 % (fordelt kostnad) SPK: 11,24 % (Fordelt premie) Arbeidsgivaravgift:10,6 % Premiavvik/amortisert premiavvik: Premieavviket er skilnaden mellom innbetalt pensjon og utrekna kostnad. Premiavvik for 2012 er berekna til ca.4,1 mill koner. Oppsamla permieavvik vil etter med 2012 utgjere ca.9 mill kroner. Rentekomp: Rentekompensasjon vert gitt ut frå gjennomsnittleg flytande rente i Husbanken gjennom året. Husbanken har lagt ut sine rentetilbod for jan og febr 2012, og har for desse 2 mnd. oppgitt ei månadsrente (flytande) på 2,57 %. (Skulebygg, sjukeheimen) Rentekomp er berekna med 2,8 %. Midlar forvalta av Pareto: Beholdning Pareto: Ca. 78 mill kroner. Aksjebeholdning ca. 24,7 mill. Resterande 53,3 mill i obligasjonar og rentepapir. Uttak til finansiering av helsesenter vart alt gjort i Lån Ca. 123 mill i lånegjeld. Av dette er 65 mill sikra med fastrente, snitt 3,93 %. Snittrente for samla portefølje 3,75 %.

4 Flytande rente er for 2012 berekna med 3,5 %. Vidare i økonomiplanperioden er rentesatsen auka med 0,5 %-poeng kvart år, Frå 3,5% i 2012 til 5% i * Rammer : I forkant av budsjettprosessen vart det i juni lagt fram ei rammesak der kommunestyret fastsette rammer og premissar for neste års budsjett. I rammesaka for budsjettåret 2012 vart det vedteke at ein skal vidareføre driftsnivået for Dette er gjort for dei aller fleste tenesteområda med unntak av dei einingane der ein ser at det er nødvendig å tilrå endringar. Lønsauke vil kome i tillegg til gitt ramme og er budsjettert med ein lønreserve på 3,5 mill kroner. Endring for barnevern oppreisningsordningen. Leikanger kommune har slutta seg til ei felles kommunal oppreisningsordning i S og Fj for barn som har vore utsett for overgrep eller omsorgssvikt medan dei har vore under kommunal omsorg. Ordninga er tenkt å skulle vare tom For å møte eventuelle erstatningskrav som måtte kome, er det også for 2013 sett av kr ,- til denne ordninga.* Søknader om tilskot Søknad frå Syril om i samband med legging av kunstgras ved ungdomsskulen, vart handsama i rammesaka i juni og er lagt inn i grunnlaget med kr ,-. Det er og lagt inn kr ,- i ekstraordinært tilskot til Leikanger MC-klubb vedrørande utbygging av lokalet for tilpassing til drift av ungdomsklubben. Leikanger kommune mottok søknad frå Leikanger Skyttarlag om tilskot til dekking av investering som vart utført i Søknaden gjeld elektroniske skiver på 100mbana, kr ,-. Søknaden er ikkje innarbeida i grunnlaget. Investering 2012 Det er innarbeida investeringar for 2012 på totalt kr ,-. For heile perioden kr ,-. Konsekvensar for drift 2012, kr ,-. Renter halvt år. Konsekvensar for perioden, 6,7 mill kroner. Renter og avdrag. Planlagt bruk av eigenkapital kr ,-. Tilskot kr ,-. Eigedomsskatt Det vart føreteke omtaksering av alle eigedomar innafor takstområdet i Fom og 2010 har Leikanger kommune hatt ein promille på 2,5 for bustader og 7 promille (maks) for næring og verk bruk. Vedtak om eigedomsskatt skal gjerast saman med den årlege budsjetthandsaminga. Forslag til vedtak for eigedomsskatt:

5 Med heimel i Eigedomsskattelova 2 og 3 vert det skrive ut eigedomsskatt i Leikanger kommune. I medhald av Eigedomsskattelova 3 og 4 vidarefører kommunen utskriving av eigedomsskatt i område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang. Eigedomsskatt på verk og bruk vert vidareført for heile kommunen. Leikanger kommune vedtek å vidareføre eigedomsskatt i området Sogndal grense i aust til krysset rv.55/valbrekkevegen i vest. Grensa mot sør fylgjer kommunegrensa i sjøen og i nord yttergrensa for fast busetnad. I medhald av Lov om eigedomsskatt 3, vert eigedomsskatt for verk og bruk vidareført for heile kommunen. I samsvar med 11 vert eigedomsskatten fastsett til 7,0 promille. I medhald av 12 a, vert det fastsett ulik promille for bustaddelen i eigedommar med sjølvstendige bustaddeler. Denne satsen vert sett til 2,5 promille for Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidligare vedtekne skattevedtekter. Endringar i økonomiplan Utan at balansen i økonomiplan vert endra, er det lagt inn to endringar som gjeld perioden Desse endringane er merka * i saksframlegget og gjeld posten for rente samt kommunen si erstatningsplikt i høve den felles kommunale oppreisningsordnigna for S og Fj.

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Vaksdal Kommune Økonomiplan 2016 2019

Vaksdal Kommune Økonomiplan 2016 2019 Vaksdal Kommune Økonomiplan 2016 2019 Innhald Forord frå rådmann... 3 Formelle forhold knytt til årsbudsjett og økonomiplan... 5 Økonomiplan 2016-2019... 6 Økonomiske mål... 8 Utfordringar i planperioden...

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet 28.11.2012. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700

Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet 28.11.2012. Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700 Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 108/12 Formannskapet 28.11.2012 Sakshandsamar: Svein Arve Grindhaug Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 12/700 Budsjett 2013 - Økonomi og Handlingsplan 2013-2016 Utlegging

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

1 000 Ikkje realistisk å ta ut effekt på rammene. 2 500 Gjennomført, kutt er fordelt på tenesterammene

1 000 Ikkje realistisk å ta ut effekt på rammene. 2 500 Gjennomført, kutt er fordelt på tenesterammene 3. KOMMUNEØKONOMIEN 3.1 Netto driftsresultat 3 % For at kommunesektoren skal vere i finansiell balanse er det et mål at sektoren skal oppnå et netto driftsresultat betre enn 3 %. Då kan det avsetjast midlar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Rådmannen si tilråding Med

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s.

Masfjorden kommune. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015. Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. Masfjorden kommune Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 1 Handlingsplan med økonomiplan 2015 2018 s. 2 Innholdsfortegnelse 1. INVESTERINGBUDSJETT 2015... 5

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 SOGNDAL KOMMUNE Framlegg frå formannskapet 25 november 2011 Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 side: 1 INNHALD 1. Innleiing og samandrag... 2 2. Samfunnsutvikling

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 ÅRSBUDSJETT 2012 SOGNDAL KOMMUNE Formannskapet INNHALD 1. Innleiing og samandrag... 2 2. Samfunnsutvikling fakta og utfordringar... 4 2.1. Folketalsutvikling... 4 2.2. Trivsel og

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12

OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12 1 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Rådmannen sitt føreord... 5 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet...

Detaljer